Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0190/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0190/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0281

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1141kWORD 830k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I
P7_TA(2014)0281A7-0190/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0267/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων και την Ιρλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0190/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 64.
(2) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 53.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3ης Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012, καθώς και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ [Τροπολογία 1]
P7_TC1-COD(2013)0309

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις πηγές ανάπτυξης για να βγει από την κρίση, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η αποκατάσταση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ένωση. Επιπλέον, η ψηφιακή σφαίρα έχει αναδειχθεί σε μέρος του δημόσιου χώρου όπου καθιερώνονται νέες μορφές διασυνοριακού εμπορίου και διαμορφώνονται επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την καινοτόμο ανάπτυξη της αγοράς και την κοινωνική και πολιτιστική αλληλεπίδραση. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013 τόνισε τη σημασία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την ανάπτυξη και ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με την παρούσα πρόσκληση, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη συμπλήρωση και την προσαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ(4), 2002/20/ΕΚ(5), 2002/21/ΕΚ(6), 2002/22/ΕΚ(7), 2002/58/ΕΚ(8) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής(9), καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1211/2009(10), (ΕΕ) αριθ. 531/2012(11) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(12)) από ορισμένες απόψεις, και με τον καθορισμό του γενικού περιεχομένου, του στόχου και του χρόνου της επόμενης επανεξέτασης του πλαισίου αυτού. [Τροπολογία 2]

(2)  Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE), μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχει ήδη αναγνωρίσει τον ρόλο των ΤΠΕ και της συνδετικότητας δικτύου ως απαραίτητης βάσης για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Προκειμένου να καρπωθεί η Ευρώπη τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ένωση χρειάζεται μια δυναμική ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών για όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια τέτοια πραγματικά ενιαία αγορά επικοινωνιών θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα μιας καινοτόμου και «έξυπνης» ψηφιακής οικονομίας καθώς και το θεμέλιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όπου οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ συνόρων σε ένα ενιαίο, ανοιχτό, τυποποιημένο και διαλειτουργικό πλαίσιο. [Τροπολογία 3]

(3)  Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε πελάτη στην Ένωση καθώς και το δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει την καλύτερη προσφορά που διατίθεται στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και να μην παρεμποδίζονται από τον κατακερματισμό των αγορών με βάση τα εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μολονότι αναγνωρίζει και αφήνει περιθώρια για αντικειμενικά διαφορετικές συνθήκες στα κράτη μέλη, δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον κατακερματισμό αυτό λόγω άλλων αιτίων, δεδομένου ότι υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά καθεστώτα εθνικές αποκλίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης, εθνικά συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που διατίθενται στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη βασική κατεύθυνση και συχνά εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε κάθε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, ενώ η οδηγία 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) περιορίζει τον τύπο των πληροφοριών που μπορεί να απαιτούνται, 12 κράτη μέλη ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η κατηγοριοποίηση των τύπων των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική εμβέλεια της δραστηριότητας, η αγορά στόχου, η επιχειρηματική διάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των μετόχων και των δικών τους μετόχων, η πιστοποίηση από το εμπορικό επιμελητήριο, και το ποινικό μητρώο του εκπροσώπου της επιχείρησης. Πρόσθετες απαιτήσεις όπως οι ανωτέρω, υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης αυστηρής στάσης εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει. [Τροπολογία 4]

(4)  Μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να προάγει τον ανταγωνισμό, τον συντονισμό, τις επενδύσεις, και την καινοτομία και την αύξηση της χωρητικότητας σε νέα και ενισχυμένα δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών, και θα πρέπει να περιορίζει στο ελάχιστο τον περιττό κανονιστικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη ή και υπερκάλυψη των φιλόδοξων στόχων για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, που καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ και να προωθήσει την ανάδειξη υπηρεσιών και εφαρμογών που θα μπορούν να αξιοποιήσουν με διαλειτουργικό, τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο ανοιχτά δεδομένα και μορφότυπα και θα διατίθενται στα ίδια λειτουργικά και μη λειτουργικά επίπεδα σε ολόκληρη την Ένωση. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποικιλία του περιεχομένου, και να συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. [Τροπολογία 5]

(4α)  Όπως υπογραμμίζεται στην μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Θεματικό Τμήμα Β - Διαρθρωτικές Πολιτικές και Συνοχή), η οποία δημοσιεύθηκε το 2013 και έχει τίτλο «Διαδίκτυο, ψηφιακό θεματολόγιο και οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών» («η μελέτη»), ένα ευνοϊκό περιβάλλον στις περιφέρειες όσον αφορά την υποδοχή και αποδοχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί σημαντικό ή και καθοριστικό παράγοντα, διότι το περιφερειακό επίπεδο είναι προνομιακό για την ανάπτυξη της ζήτησης στον τομέα των ΤΠΕ. [Τροπολογία 6]

(4β)  Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, το περιφερειακό επίπεδο είναι κατάλληλο για τον εντοπισμό των προσφερόμενων από την κοινωνία της πληροφορίας ευκαιριών και για την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων που τη στηρίζουν. Στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται επίσης ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης εμπεριέχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Οι προσεγγίσεις εκ των κάτω προς τα άνω και εκ των άνω προς τα κάτω πρέπει να συνδυασθούν ή, τουλάχιστον να αναπτυχθούν εκ παραλλήλου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μιας κοινής ψηφιακής αγοράς. [Τροπολογία 7]

(4γ)  Προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να ενισχυθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η επενδυτική προτεραιότητα 2α, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), τόσο για τη βελτίωση της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και των δικτύων υψηλής ταχύτητας όσο και για τη στήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών και δικτύων στην ψηφιακή οικονομία, ενώ πρέπει επίσης να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτούς τους τομείς, όπως προβλέπει και το άρθρο 4 του προαναφερθέντος κανονισμού. [Τροπολογία 8]

(4δ)  Οι επενδύσεις στις υποδομές νέας γενεάς, οι οποίες είναι απαραίτητες για να επωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες από τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες, δεν πρέπει να περιορίζονται στις κεντρικές ή τις πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου θα καταστούν σύντομα κερδοφόρες. Πρέπει ταυτοχρόνως να επεκταθούν στις απόκεντρες και απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού και χαμηλότερο δείκτη ανάπτυξης, ώστε να μην επιταθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή τους υστέρηση. [Τροπολογία 9]

(5)  Τα οφέλη που προκύπτουν από μια ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι περιεχομένου, και εφαρμογών και λογισμικού, καθώς και η ευρύτερη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η εκπαίδευση, ο τραπεζικός, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας, της ιατρικής, της κινητικότητας και των μεταφορών, καθώς και της έξυπνης διαχείρισης των περιστάσεων έκτακτης ανάγκης και των φυσικών καταστροφών, τομείς οι οποίοι βασίζονται στη συνδετικότητα και στην ευρυζωνική σύνδεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, της ποιότητας και της προσφοράς στον τελικό χρήστη μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών υπολογιστικού νέφους καθολικής παρουσίας, προηγμένης ανάλυσης των μαζικών δεδομένων που προέρχονται από δίκτυα επικοινωνίας, συνδεδεμένων και διαλειτουργικών αντικειμένων και δυνατοτήτων για παροχή ενοποιημένων διασυνοριακών υπηρεσιών, σε διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης σε περιβάλλον διαλειτουργικότητας συστημάτων βάσει ανοιχτών προτύπων και σε πλαίσιο ανοιχτών δεδομένων (open data). Οι πολίτες, οι δημόσιες διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και υπηρεσιών, και η πολιτιστική ποικιλομορφία γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την ευρύτερη οικονομία και κοινωνία και για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος η παροχή συνδετικότητας επικοινωνιών μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι κανονιστικές ή άλλες. [Τροπολογία 10]

(6)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην ολοκλήρωση περαιτέρω προώθηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλίζει επιβεβαιώνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια της ενιαίας εναρμονίζοντας και απλουστεύοντας την εφαρμογή του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και προβλεψιμότητας όσον αφορά το περιεχόμενο και την εφαρμογή του κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό περισσότερο συγκλίνοντες όρους και προϋποθέσεις, όχι μόνο εξεταστούν οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησης αδειών ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη συνδετικότητα σταθερών γραμμών καθώς και η χρήση του μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος.

Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να εναρμονίσει διαμορφώσει τους κανόνες για την προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως των καταναλωτών, προς το συμφέρον της ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών συνθηκών και της οικοδόμησης της ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές πληροφορίες, την καταγγελία των συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς επίσης αμοιβαία και κοινά πρότυπα για την ιδιωτικότητα των χρηστών και για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, κανόνες οι οποίοι δεν προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του οικοσυστήματος του διαδικτύου ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να συμβάλουν στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων όρων εντός της Ένωσης χωρίς να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις πέραν εκείνων που καταβάλλουν στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η σύμβασή τους. [Τροπολογία 11]

(7)  Επομένως, ο παρών κανονισμός συμπληρώνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης και τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες που εκδίδονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, θεσπίζοντας, με στοχοθετημένα μέτρα, συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για τους τελικούς χρήστες, επιφέροντας επακόλουθες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες οδηγίες και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση καθώς και ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές που συνάδουν με μια πιο ανταγωνιστική ενιαία αγορά. [Τροπολογία 12]

(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συμμορφώνονται με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, δηλαδή δεν επιβάλλουν ούτε προβαίνουν σε διακρίσεις υπέρ της χρήσης ενός συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας.

(9)  Η παροχή διασυνοριακών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθεί να υπόκειται σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από εκείνες που περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών πρέπει ακόμα να ενημερώνουν και να καταβάλλουν τέλη στα επιμέρους κράτη μέλη υποδοχής. Οι κάτοχοι ενιαίας ενωσιακής άδειας πρέπει να υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστημα κοινοποίησης στο κράτος μέλος της κύριας έδρας τους (κράτος μέλος της έδρας), η οποία θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους διασυνοριακούς φορείς εκμετάλλευσης. Η ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που παρέχει ή προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, δίνοντάς της με τον τρόπο αυτόν το δικαίωμα να απολαμβάνει τα δικαιώματα που συνδέονται με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε κράτος μέλος, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Με έναν βαθμό εναρμόνισης της γενικής αδειοδότησης, με τη συμμετοχή του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) ως αποδέκτη των κοινοποιήσεων, θα εξασφαλιστεί περαιτέρω η έμπρακτη αποτελεσματικότητα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, η κοινοποίηση δεν είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο καθεστώς γενικής αδειοδότησης, ούτε την απαιτούν όλα τα κράτη μέλη.

Μια ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση οποία θα καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες μεταξύ κρατών μελών βάσει διαδικασίας γενικής άδειας στο κράτος μέλος της έδρας πρέπει να διασφαλίζει την Δεδομένου ότι μια απαίτηση κοινοποίησης αυξάνει τον διοικητικό φόρτο του φορέα εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη που απαιτούν κοινοποίηση θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι δικαιολογημένη, σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την εξάλειψη των περιττών διοικητικών φραγμών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις απαιτήσεις αυτές και, όπου είναι σκόπιμο, να διαθέτει την εξουσία να ζητεί την κατάργησή τους. [Τροπολογία 13]

(10)  Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του δικτύου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο βαθμός των απαιτούμενων υλικών υποδομών ή ο αριθμός των συνδρομητών στα διάφορα κράτη μέλη. Η πρόθεση για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη δύναται να αποδειχθεί με δραστηριότητες όπως η διαπραγμάτευση των συμφωνιών σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ή η εμπορία μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, στη γλώσσα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους. [Τροπολογία 14]

(11)  Ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγει ο πάροχος για τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν των συνόρων, το κανονιστικό καθεστώς που ισχύει για έναν ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να είναι ουδέτερο έναντι των εμπορικών επιλογών που διέπουν την οργάνωση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από την εταιρική δομή του παρόχου, ως κράτος μέλος της έδρας ενός ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρείται αυτό στο οποίο λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Τροπολογία 15]

(12)  Η ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση πρέπει να βασίζεται στη γενική αδειοδότηση στο κράτος μέλος της έδρας. Δεν πρέπει να εξαρτάται από όρους οι οποίοι ήδη επιβάλλονται βάσει άλλης ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που δεν διέπει ειδικά τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 πρέπει να ισχύουν και για τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Τροπολογία 16]

(13)  Οι περισσότεροι ειδικοί τομεακοί όροι, όπως οι όροι σχετικά με την πρόσβαση ή την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτύων ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνδέονται στενά με την τοποθεσία όπου βρίσκεται ένα τέτοιο δίκτυο ή παρέχεται μια τέτοια υπηρεσία. Ως εκ τούτου, ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις που ισχύουν για τα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται, εφόσον ο παρών κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά. [Τροπολογία 17]

(14)  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τομέα την καταβολή εισφοράς για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και των διοικητικών δαπανών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την κατανομή των εισφορών πρέπει να είναι αναλογικά χωρίς να εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να μην εμποδίζεται η διασυνοριακή είσοδος στην αγορά, ιδίως όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους σε αυτήν και τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης· ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό των εισφορών των μεμονωμένων επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο αγοράς του συνεισφέροντος όσον αφορά τον κύκλο εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος και πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή ενός ορίου ήσσονος σημασίας.

(15)  Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης, που διατυπώνεται στα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη νομολογία, η αρχή αυτή επιβάλλει να μην αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο παρόμοιες καταστάσεις, ούτε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο διαφορετικές καταστάσεις, εκτός αν μια τέτοια αντιμετώπιση δικαιολογείται αντικειμενικά. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από διάφορα κράτη μέλη και ότι στην ενιαία αγορά εφαρμόζονται συνεπείς κανονιστικές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 15 ή 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή των άρθρων 5 ή 8 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να δικαιούνται ίση μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, σε αντικειμενικά ισοδύναμες καταστάσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν πιο ενοποιημένες πολυεδαφικές λειτουργίες. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση των σχεδίων των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επιβολή διορθωτικών μέτρων στις περιπτώσεις αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, προκειμένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη. [Τροπολογία 18]

(16)  Πρέπει να θεσπιστεί μια κατανομή των κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους μέλους της έδρας και κάθε κράτους μέλους υποδοχής των ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να μειωθούν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη εφαρμογή των ισχυόντων όρων για την παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτούς τους παρόχους. Ως εκ τούτου, ενώ κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους όρους που ισχύουν στην επικράτειά της, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων και μέσω κυρώσεων και προσωρινών μέτρων, μόνο η εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος της έδρας πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να ανακαλέσει τα δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση ή σε μέρος αυτής. [Τροπολογία 19]

(17)  Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό και αποτελεί βασικό πόρο πεπερασμένος πόρος, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών αξιών της εσωτερικής αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες ευρυζωνικές, τις ραδιοτηλεοπτικές και τις δορυφορικές επικοινωνίες στην Ένωση. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του ραδιοφάσματος πρέπει να συμβάλλει στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας γνώμης και της ελευθερίας λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών, πέρα από σύνορα, καθώς και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Η ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για όλους τους πολίτες της Ένωσης και για την παροχή της μέγιστης δυνατής ευρυζωνικής ταχύτητας και χωρητικότητας στην Ένωση. Ωστόσο, η μολονότι μερικές περιοχές στην Ένωση έχει καθυστερήσει είναι πολύ προηγμένες, τόσο σε σχέση με άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη –Βόρεια Αμερική, Αφρική και τμήματα της Ασίας– όσον αφορά τη σταδιακή εγκατάσταση και διείσδυση των ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες για με τους στόχους πολιτικής του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλες περιοχές βραδυπορούν. Ειδικότερα, αυτό οφείλεται εν μέρει στον κατακερματισμό της ενωσιακής διαδικασίας που εφαρμόζεται προκειμένου να καταστεί διαθέσιμο ραδιοφάσμα κατάλληλο για ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, γεγονός που υπονομεύει την επίτευξη των εν λόγω στόχων πολιτικής της Ένωσης στο σύνολό της.

Η αποσπασματική διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περισσότερο από το ήμισυ των κρατών μελών επιδιώκουν κάποια σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη είτε έχει χορηγηθεί παρέκκλιση ή παραλείπουν να την ολοκληρώσουν από την Επιτροπή είτε η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας που προβλέπει η απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ, αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης, ακόμη και εντός του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Τα μέτρα της Ένωσης Καταδεικνύουν επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να ασκεί καλύτερα τις εξουσίες της, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για την πιστή εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων, και ότι χρειάζεται ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Οι αποφασιστικές ενέργειες της Επιτροπής για την επιβολή των μέτρων που έχει ήδη λάβει η Ένωση για την εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα θα συνέβαλλαν ήδη σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. [Τροπολογία 20]

(17α)  Η εμπορία και η μίσθωση ραδιοφάσματος εναρμονισμένου για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες αυξάνουν την ευελιξία και συντελούν στην αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων ραδιοφάσματος. Θα πρέπει συνεπώς να διευκολυνθούν και να προωθηθούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δικαιώματα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη εκχωρηθεί, καλύπτουν επαρκώς μεγάλη διάρκεια. [Τροπολογία 21]

(18)  Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών καθώς και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών. Θα μπορούσε ειδικότερα να δημιουργήσει άνισους όρους για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικά κράτη μέλη και να καταστείλει τις επενδύσεις σε πιο προηγμένα δίκτυα και τεχνολογίες, καθώς και την ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών, στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθολικής παρουσίας και, αφετέρου, από τους φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τα οφέλη της αυξημένης αποδοτικότητας χάρη σε πιο ενοποιημένες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών ευρείας ενοποιημένης κάλυψης σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της εκχώρησης ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για την κάλυψη ειδικών εθνικών απαιτήσεων και τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, καθώς και για την εξασφάλιση και προώθηση στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 22]

(19)  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας ή των κοινοπραξιών φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν συλλογικά την αποδοτική, τεχνολογικά σύγχρονη, προηγμένη και προσιτή κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Ένωσης προς μακροπρόθεσμο όφελος των τελικών χρηστών, και, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στα διάφορα κράτη μέλη με παρόμοιους όρους, διαδικασίες, κόστος, χρονοδιάγραμμα, διάρκεια όσον αφορά τις εναρμονισμένες ζώνες και με συμπληρωματικά πακέτα ραδιοφάσματος, όπως ο συνδυασμός χαμηλότερων και υψηλότερων συχνοτήτων για την κάλυψη πυκνοκατοικημένων και λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι πρωτοβουλίες που ευνοούν τον καλύτερο συντονισμό και συνοχή θα μπορούσαν να ενισχύσουν επίσης την προβλεψιμότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα. Η προβλεψιμότητα αυτή θα ενισχυόταν ακόμη περισσότερο από μια σαφή πολιτική υπέρ της μακροπρόθεσμης διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης που σχετίζονται με το ραδιοφάσμα, με την επιφύλαξη του επ’ αόριστον χαρακτήρα των εν λόγω δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και θα συνδεόταν με τη σειρά της με την εφαρμογή ρητών βελτιωμένων όρων όσον αφορά τη μεταβίβαση, τη μίσθωση ή την ανταλλαγή μέρους ή του συνόλου του ραδιοφάσματος που θα υπόκεινταν σε ένα τέτοιο ατομικό δικαίωμα χρήσης. [Τροπολογία 23]

(20)  Ο συντονισμός και η συνοχή των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για ασύρματες σταθερές, νομαδικές και κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz και 3,8-4,2 GHz. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο των αποφάσεων σχετικά με το φάσμα, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις πτυχές που αναφέρονται στο άρθρο 8α της οδηγίας 2002/21/EΚ και, κατά περίπτωση, τους στόχους γενικού οικονομικού συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. [Τροπολογία 24]

(21)  Η συνοχή μεταξύ των διαφόρων εθνικών διαδικασιών εκχώρησης ραδιοφάσματος θα ευνοούνταν από πιο ρητές διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών αδειοδότησης· τη διάρκεια για την οποία χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης, τα τέλη και τους τρόπους πληρωμής τους· τις υποχρεώσεις χωρητικότητας και κάλυψης· τον προσδιορισμό του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και των φασματικών τμημάτων που υπόκεινται σε διαδικασία εκχώρησης· τις αντικειμενικές απαιτήσεις ως προς τα όρια που τίθενται για την προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού· τις προϋποθέσεις για την εμπορευσιμότητα των δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων ανταλλαγής.

(22)  Ο περιορισμός της επιβάρυνσης των τελών στα απαιτούμενα για την βέλτιστη διαχείριση του ραδιοφάσματος με ισορροπία μεταξύ άμεσων πληρωμών και περιοδικών τελών θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποδομές και την εγκατάσταση τεχνολογίας καθώς και την μετάθεση των συναφών πλεονεκτημάτων κόστους στους τελικούς χρήστες.

(23)  Η καλύτερα εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος και η επακόλουθη εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να στηρίξει την επίτευξη των επιπτώσεων κλίμακας σε συναφείς κλάδους, όπως ο εξοπλισμός δικτύων και οι τερματικές συσκευές. Οι κλάδοι αυτοί θα μπορούν με τη σειρά τους να λαμβάνουν υπόψη, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος, τις ενωσιακές πρωτοβουλίες και πολιτικές για τη χρήση του ραδιοφάσματος. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία εναρμόνισης των χρονοδιαγραμμάτων εκχώρησης καθώς και ελάχιστη ή κοινή διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης για τις εν λόγω ζώνες.

(24)  Όσον αφορά τις άλλες κύριες ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις, Η συγκλίνουσα εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη των κανονιστικών αρχών και των κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό στο κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης θα ευνοούνταν μέσω ενός μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών, να προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης. [Τροπολογία 25]

(25)  Με δεδομένη την τεράστια αύξηση στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να προωθηθούν ενθαρρύνονται και όχι να εμποδίζονται λύσεις για εναλλακτική, φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό σήμερα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία αιχμής» των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης femto-, pico- ή metrocells). Πρέπει να ενθαρρύνεται και να καθίσταται δυνατή η δυναμική πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, μεταξύ άλλων βάσει εξαιρέσεων από την αδειοδότηση, καθώς και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες και χρήσεις του ραδιοφάσματος. [Τροπολογία 26]

(26)  Τα συμπληρωματικά συστήματα ασύρματης πρόσβασης, γνωστά ως τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), ιδίως τα δημόσια προσβάσιμα σημεία πρόσβασης RLAN, επιτρέπουν όλο και περισσότερο την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες καθώς και τη μετάθεση της κίνησης στα κινητά δεδομένα από φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, με τη χρήση εναρμονισμένων πόρων ραδιοφάσματος, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή άδεια ή δικαίωμα χρήσης του ραδιοφάσματος.

(27)  Τα περισσότερα σημεία πρόσβασης RLAN χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσής τους. Εάν οι τελικοί χρήστες, εντός των ορίων της δικής τους συνδρομής στο διαδίκτυο, επιλέξουν να μοιραστούν με άλλους χρήστες την πρόσβαση στο RLAN τους, η διαθεσιμότητα ενός μεγάλου αριθμού των εν λόγω σημείων πρόσβασης, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, πρέπει να μεγιστοποιήσει τη χωρητικότητα της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω της επανάχρησης του ραδιοφάσματος και πρέπει να δημιουργήσει αποδοτικές συμπληρωματικές ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές που θα είναι προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν ή να αποτραπούν περιττοί περιορισμοί για τους τελικούς χρήστες που μοιράζονται με άλλους χρήστες την πρόσβαση στα δικά τους σημεία πρόσβασης RLAN ή συνδέονται σε αυτά.

(28)  Επιπλέον, πρέπει επίσης να καταργηθούν περιττοί περιορισμοί που αφορούν την εγκατάσταση και τη διασύνδεση σημείων πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σημεία πρόσβασης RLAN στους χώρους τους για ίδιους σκοπούς, όπως για χρήση από το προσωπικό τους, για την καλύτερη διευκόλυνση της οικονομικά αποδοτικής επιτόπιας πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης ή για την ενίσχυση των έξυπνων δημόσιων υπηρεσιών με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως στις δημόσιες μεταφορές ή στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Οι φορείς αυτοί θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία πρόσβασης για το κοινό εν γένει, ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό στους λόγω χώρους, και πρέπει να καθίσταται δυνατό να το πράξουν σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις. Η διάθεση τοπικής πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή γύρω από μια ιδιωτική ιδιοκτησία ή σε έναν περιορισμένο δημόσιο χώρο, ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από μια τέτοια πρόσβαση, όπως σημεία αιχμής (hotspots) RLAN που διατίθενται σε πελάτες άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο ευρύ κοινό της εν λόγω περιοχής, δεν πρέπει να προσδίδουν στον παρέχοντα μια τέτοια υπηρεσία την ιδιότητα του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(29)  Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρής έκτασης είναι πολύ μικρός και διακριτικός εξοπλισμός, παρόμοιος με τους οικιακής χρήσης δρομολογητές Wi-Fi, για τον οποίο πρέπει να καθοριστούν τεχνικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο Ένωσης για την εγκατάσταση και τη χρήση του σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες που υπόκεινται σε γενική αδειοδότηση, χωρίς περιττούς περιορισμούς από ατομικό σχεδιασμό ή άλλες άδειες. Η αναλογικότητα των μέτρων που καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να δοθεί γενική άδεια σε μια τέτοια χρήση θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω χαρακτηριστικών που είναι σε σημαντικό βαθμό πιο περιοριστικά από τα εφαρμοστέα ανώτατα όρια που ορίζουν τα μέτρα της Ένωσης σχετικά με παραμέτρους όπως είναι η παραγόμενη ισχύς.

(30)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες η χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται ένας μηχανισμός συντονισμού για να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και ότι τα αποτελέσματα του συντονισμού είναι συνεπή και εκτελεστά. [Τροπολογία 27]

(31)  Από την εμπειρία στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει των εναρμονισμένων προτύπων και διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα σταθερά δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης με τα σωστά επίπεδα διαλειτουργικότητας ως προς την ποιότητα, το δίκτυο και τις υπηρεσίες, όταν δε τέτοιου είδους εισροές είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό αυξάνει το κόστος και αποτελεί εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών πέραν των εθνικών συνόρων. [Τροπολογία 28]

(32)  Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα επιταχυνθεί μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον καθορισμό ορισμένων βασικών ευρωπαϊκών εικονικών προϊόντων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες και να εφαρμόζουν μια πανενωσιακή στρατηγική σε ένα όλο και πιο «πλήρως IP» περιβάλλον, βασισμένο σε βασικές παραμέτρους και κατώτερα χαρακτηριστικά. [Τροπολογία 29]

(33)  Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από διάφορα προϊόντα εικονικής πρόσβασης. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας πλαίσιο και της οδηγίας για την πρόσβαση, απαιτείται από έναν φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά να παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης στο δίκτυό της. Πρώτον, πρέπει να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διασυνοριακή είσοδος μέσω εναρμονισμένων προϊόντων που να επιτρέπουν την αρχική παροχή από φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες τους, χωρίς καθυστέρηση και με προβλέψιμη και επαρκή ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προς τους πελάτες επιχειρήσεων με πολλαπλούς χώρους δραστηριοτήτων σε διαφορετικά κράτη μέλη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο και ανάλογο, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς. Αυτά τα εναρμονισμένα προϊόντα πρέπει να διατίθενται για επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατό για τους αιτούντες πρόσβαση και για τους παρόχους να σχεδιάζουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. [Τροπολογία 30]

(34)  Δεύτερον, τα εξελιγμένα προϊόντα εικονικής πρόσβασης που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο επένδυσης από τους αιτούντες πρόσβαση και τους δίνουν υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και διαφοροποίησης, ιδίως με την παροχή πρόσβασης σε πιο τοπικό επίπεδο, αποτελούν το κλειδί για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω βασικά προϊόντα πρόσβασης χονδρικής σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) πρέπει επίσης να εναρμονιστούν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις. Τέτοια προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να έχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες με εκείνες της υλικής αποδεσμοποίησης, προκειμένου να διευρυνθεί η έκταση των πιθανών διορθωτικών μέτρων που αφορούν τη χονδρική πώληση και είναι διαθέσιμα προς εξέταση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την εκτίμηση της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/19/ΕΚ. [Τροπολογία 31]

(35)  Τρίτον, είναι επίσης απαραίτητο να εναρμονιστεί ένα προϊόν χονδρικής πρόσβασης για τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών με ενισχυμένες διεπαφές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που είναι καίριας σημασίας για τη συνδετικότητα για τους πιο απαιτητικούς χρήστες επιχειρήσεων. [Τροπολογία 32]

(35α)  Υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης των προϋποθέσεων για υψηλής ποιότητας προϊόντα χονδρικής που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό επιχειρηματικών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή αδιάλειπτων υπηρεσιών σε διασυνοριακές και πολυεθνικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναρμόνιση αυτή θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε σχέση με τα έξοδα επικοινωνίας. [Τροπολογία 33]

(36)  Στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης σε «δίκτυα πλήρως IP», η έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων συνδετικότητας με βάση το πρωτόκολλο IP για διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών με εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που επιτρέπουν τη δημιουργία διαδρομών επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τομέων και συνόρων δικτύου, τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών μελών, παρεμποδίζει την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, περιορίζοντας έτσι την τεχνολογική καινοτομία. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή εμποδίζει τη διάδοση, σε ευρύτερη κλίμακα, βελτιώσεων που συνδέονται με τη διαχείριση και την παροχή δικτύων που βασίζονται στο IP καθώς και προϊόντων συνδετικότητας με εξασφαλισμένο το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ενισχυμένη ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία, αποδοτικότητα βάσει κόστους και ταχύτερο εφοδιασμό, τα οποία ωφελούν τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων, με λογικούς όρους στους οποίους περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Τροπολογία 34]

(37)  Η δημιουργία ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγηση, εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των πλέον κατάλληλων διορθωτικών μέτρων πρόσβασης στα δίκτυα φορέων εκμετάλλευσης που ορίζονται ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις μέσα από τον περιττό πολλαπλασιασμό προϊόντων πρόσβασης χονδρικής, είτε αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση αγοράς είτε υπό άλλους όρους. Ειδικότερα, η εισαγωγή των ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής πρόσβασης δεν πρέπει, από μόνη της, να οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων προϊόντων πρόσβασης που επιβάλλονται σε έναν συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης. Επιπλέον, μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η ανάγκη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να εκτιμούν εάν πρέπει να επιβληθεί ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης αντί υφιστάμενων διορθωτικών μέτρων πρόσβασης χονδρικής, και να εκτιμούν την καταλληλότητα της επιβολής ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο πλαίσιο μελλοντικών ανασκοπήσεων της αγοράς σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικής ισχύος στην αγορά, δεν πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη τους για τον εντοπισμό του καταλληλότερου και αναλογικότερου διορθωτικού μέτρου για την αντιμετώπιση εντοπισθέντος προβλήματος ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. [Τροπολογία 35]

(38)  Προς όφελος της κανονιστικής προβλεψιμότητας, πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία βασικά στοιχεία της εξελισσόμενης πρακτικής λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι οποίες επηρεάζουν τους όρους με τους οποίους τα προϊόντα πρόσβασης χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, διατίθενται για δίκτυα NGA. Πρόκειται για διατάξεις που αντανακλούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, για την ανάλυση των αγορών πρόσβασης χονδρικής και ιδίως όσον αφορά την ανάγκη ελέγχων των τιμών για μια τέτοια πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, η σχέση μεταξύ των ανταγωνιστικών πιέσεων από εναλλακτικές σταθερές και ασύρματες υποδομές, αποτελεσματικές εγγυήσεις αμερόληπτης πρόσβασης, καθώς και το υφιστάμενο επίπεδο των ανταγωνισμού όσον αφορά τις τιμές, την επιλογή και την ποιότητα σε επίπεδο λιανικής. Το τελευταίο αυτό επιχείρημα καθορίζει τελικά τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες. Για παράδειγμα, κατά την κατά περίπτωση αξιολόγησή τους δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και με την επιφύλαξη της εκτίμησης της σημαντικής ισχύος στην αγορά και της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να θεωρούν ότι με την παρουσία δύο σταθερών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, οι συνθήκες της αγοράς είναι εν γένει αρκετά ανταγωνιστικές ώστε να είναι σε θέση να ωθούν σε αναβαθμίσεις του δικτύου και να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της παροχής υπερταχέων υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. [Τροπολογία 36]

(39)  Είναι αναμενόμενο ότι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς θα οδηγήσει στον σταδιακό περιορισμό των τομεακών ρυθμίσεων που βασίζονται στην ανάλυση της αγοράς. Πράγματι, ένα από τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς αναμένεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη τάση προς την επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, ούτως ώστε να θεωρείται ολοένα και περισσότερο επαρκής η εκ των υστέρων εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και η προβλεψιμότητα των κανονιστικών προσεγγίσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, πρέπει να προβλέπονται σαφή και δεσμευτικά κριτήρια σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης του κατά πόσον μια δεδομένη αγορά δικαιολογεί την επιβολή εκ των προτέρων κανονιστικών υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των σημείων συμφόρησης και τα περιθώρια ανάπτυξης του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, ως προς παραμέτρους όπως οι τιμές, η επιλογή και η ποιότητα, οι οποίες τελικά είναι αυτές που έχουν σημασία για τους τελικούς χρήστες και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μετέπειτα αναθεωρήσεις του καταλόγου των αγορών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση και θα βοηθούσε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εστιάσουν τη δράση τους στις περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός δεν έχει ακόμη επιφέρει αποτελέσματα, ενεργώντας με συγκλίνοντα τρόπο. Τέλος, η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να επηρεάσει επιπλέον το γεωγραφικό εύρος των αγορών, όσον αφορά τόσο τις ειδικές τομεακές ρυθμίσεις που βασίζονται στις αρχές του ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού αυτού καθαυτού.

(40)  Οι ανισότητες ως προς την εθνική εφαρμογή των τομεακών κανόνων προστασίας του τελικού χρήστη δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην ενιαία ψηφιακή αγορά, ιδίως με τη μορφή της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης για όσους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο κατακερματισμός και η αβεβαιότητα ως προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα διάφορα κράτη μέλη υπονομεύει την εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών και τους αποτρέπει από την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο εξωτερικό. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά, είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν τα ισχύοντα, αποκλίνοντα εθνικά νομικά μέτρα από μια ενιαία και πλήρως εναρμονισμένη δέσμη τομεακών μέτρων που να δημιουργούν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας για τον τελικό χρήστη. Μια τέτοια πλήρης εναρμόνιση των νομικών διατάξεων δεν πρέπει να αποτρέπει τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό από την προσφορά στους τελικούς χρήστες συμβατικών ρυθμίσεων που να υπερβαίνουν το εν λόγω επίπεδο προστασίας. [Τροπολογία 37]

(41)  Δεδομένου ότι Ο παρών κανονισμός εναρμονίζει μόνο ορισμένους τομεακούς κανόνες, δεν πρέπει να θίγει τους γενικούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζονται από τις πράξεις το δίκαιο της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή τους. [Τροπολογία 38]

(42)  Εφόσον οι διατάξεις των κεφαλαίων 4 και 5 του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στους τελικούς χρήστες, τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και σε άλλες κατηγορίες τελικών χρηστών, κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έπειτα από προσωπικό τους αίτημα, οι τελικοί χρήστες, πλην των καταναλωτών, πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνήσουν, με ατομική σύμβαση, να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις. [Τροπολογία 39]

(43)  Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί επίσης την άρση των εμποδίων για τους τελικούς χρήστες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να αυξάνουν ούτε να διατηρούν τα εμπόδια στη διασυνοριακή αγορά των εν λόγω υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν πρέπει να αρνούνται ή να περιορίζουν την πρόσβαση, ούτε να προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των τελικών χρηστών με βάση την εθνικότητά τους ή το κράτος μέλος κατοικίας τους. Ωστόσο, η διαφοροποίηση πρέπει να είναι εφικτή λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένων διαφορών στο κόστος, στους κινδύνους και στις συνθήκες της αγοράς, όπως οι μεταβολές της ζήτησης και η τιμολόγηση των ανταγωνιστών.

(44)  Εξακολουθούν να υφίστανται πολύ σημαντικές διαφορές στις τιμές τόσο των σταθερών όσο και των κινητών επικοινωνιών, μεταξύ των εγχώριων επικοινωνιών φωνής και σύντομων μηνυμάτων (SMS) και εκείνων που καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. Αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών, φορέων και πακέτων προσφορών, καθώς και μεταξύ κινητών και σταθερών υπηρεσιών, το γεγονός αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει τις πιο ευάλωτες ομάδες πελατών και να δημιουργεί εμπόδια στην απρόσκοπτη επικοινωνία εντός της Ένωσης. Αυτό συμβαίνει παρά την πολύ σημαντική μείωση, και σύγκλιση σε απόλυτους όρους, των τελών τερματισμού στα διάφορα κράτη μέλη και παρά τις χαμηλές τιμές στις αγορές διαβίβασης. Επιπλέον, η μετάβαση σε ένα «πλήρως IP» περιβάλλον ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει, εν ευθέτω χρόνω, να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε σημαντικές διαφορές στις τιμές λιανικής μεταξύ των εγχώριων σταθερών υπεραστικών επικοινωνιών, δηλαδή των επικοινωνιών πλην εκείνων που εμπίπτουν στα όρια μίας τοπικής περιοχής η οποία προσδιορίζεται από έναν γεωγραφικό κωδικό περιοχής στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, και των σταθερών επικοινωνιών που καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να αιτιολογούνται με αναφορά σε αντικειμενικά κριτήρια.

Οι τιμές λιανικής για τις διεθνείς κινητές επικοινωνίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων και SMS, αντιστοίχως, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες δαπάνες και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορές που σχετίζονται με την ελαστικότητα των τιμών και την εύκολη διαθεσιμότητα σε όλους τους τελικούς χρήστες εναλλακτικών χρεώσεων από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, οι οποίοι προσφέρουν διασυνοριακές επικοινωνίες εντός της Ένωσης με ελάχιστη ή καμία επιπλέον χρέωση, ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας με συγκρίσιμες λειτουργικές δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες για τέτοιες εναλλακτικές λύσεις. [Τροπολογία 40]

(45)  Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια πρόσβασης των τελικών χρηστών, των παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Η αρχή της «δικτυακής ουδετερότητας» στο ανοιχτό διαδίκτυο σημαίνει ότι η κίνηση στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα στο σύνολό της, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβολές, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, τη συσκευή, την υπηρεσία ή την εφαρμογή. Όπως δηλώνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη(15), ο ανοιχτός χαρακτήρας του διαδικτύου αποτέλεσε καθοριστική κινητήρια δύναμη της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της καινοτομίας –γεγονός που έχει οδηγήσει σε θεαματική ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών, περιεχομένου και υπηρεσιών– και, κατά συνέπεια, της ανάπτυξης της προσφοράς και ζήτησης περιεχομένου και υπηρεσιών, ενώ το κατέστησε ζωτικό παράγοντα επιτάχυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας γνώσεων, ιδεών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων σε χώρες όπου η πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι περιορισμένη. Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην προώθηση της δυνατότητας των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση BEREC σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από τη σκοπιά του καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται από τις πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας κίνησης που εμποδίζουν ή επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των επιμέρους κρατών μελών. [Τροπολογία 41]

(46)  Η ελευθερία των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. [Τροπολογία 42]

(47)  Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό πρόσβασης στο διαδίκτυο, πρέπει, μέσα σε συμβατικά συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι τεχνικώς απαραίτητα, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση της πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της συμφόρησης του δικτύου πρέπει να θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν από τον πάροχο να αποδείξει ότι η ίση μεταχείριση της κυκλοφορίας θα είναι σημαντικά λιγότερο αποτελεσματική. [Τροπολογία 43]

(47α)  Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν θίγεται από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 44]

(48)  Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση σαφείς, διαφανείς και ρητές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό πρόσβασης στο διαδίκτυο να προσαρμόζουν καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι πριν συμφωνήσουν σχετικά με οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή τους και να επεκτείνουν εύκολα τους διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το επιθυμούν. [Τροπολογία 45]

(49)  Υπάρχει επίσης ζήτηση Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης των τελικών χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή από τους παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα. Όταν συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες με παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο πάροχος πρέπει να διασφαλίζει ότι η υπηρεσία βελτιωμένης ποιότητας δεν υποβαθμίζει ουσιωδώς τη γενική ποιότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας δεν πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να εισάγει διακρίσεις μεταξύ ανταγωνιστικών υπηρεσιών. [Τροπολογία 46]

(50)  Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την πλευρά των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες παραμέτρους ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να συνεχίσουν να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν σημαντικά τη γενική βλάπτουν την ποιότητα των υπηρεσιών της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. [Τροπολογία 239]

(51)  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας των τελικών χρηστών να ασκούν την ελευθερία αυτή προκειμένου να επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, άλλων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και άλλων παρόχων υπηρεσιών και τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν παραμέτρους ποιότητας όπως τις παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας (χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες βελτιωμένης ποιότητας και την ποιότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να θεσπίζουν διαδικασίες προσφυγής που θα παρέχουν αποτελεσματικούς, απλούς και άμεσα διαθέσιμους μηχανισμούς αποζημίωσης για τους τελικούς χρήστες και να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε επιμέρους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, άλλους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, και άλλους παρόχους υπηρεσιών εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η γενική ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. [Τροπολογία 240]

(52)  Τα μέτρα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και συγκρισιμότητας όσον αφορά τις τιμές, τις χρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ειδικά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, πρέπει να αυξάνουν τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να βελτιστοποιούν την επιλογή του παρόχου και να επωφελούνται, ως εκ τούτου, πλήρως από τον ανταγωνισμό. Οιοδήποτε καθεστώς εθελοντικής πιστοποίησης για διαδραστικούς δικτυακούς τόπους σύγκρισης, οδηγούς ή παρόμοια εργαλεία πρέπει να είναι ανεξάρτητο από οιονδήποτε πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα, να χρησιμοποιεί πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες, να έχει διάφανη μεθοδολογία, να είναι αξιόπιστο και προσβάσιμο σύμφωνα με την έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα περιεχομένου του Ιστού και να διαθέτει αποτελεσματική διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών. [Τροπολογία 49]

(53)  Οι τελικοί χρήστες πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς για την τιμή και το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν προβούν στην αγορά της. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να παρέχονται αμέσως πριν από τη σύνδεση της κλήσης, όταν μια κλήση σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ή υπηρεσία υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης, όπως οι κλήσεις σε υπηρεσίες πρόσθετου τέλους που συχνά υπόκεινται σε ειδικές τιμές. Σε περίπτωση που η υποχρέωση αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη διάρκεια και το κόστος των πληροφοριών χρέωσης για τον φορέα παροχής υπηρεσιών, σε σύγκριση με τη μέση διάρκεια των κλήσεων και του κινδύνου κόστους στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο τελικός χρήστης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να χορηγήσουν παρέκκλιση. Οι τελικοί χρήστες πρέπει επίσης να ενημερώνονται σε περίπτωση που ένας δωρεάν αριθμός τηλεφώνου υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις. [Τροπολογία 50]

(54)  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό θα πρέπει να ενημερώνουν επαρκώς τους τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων, για τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις τους, τις παραμέτρους της ποιότητας της υπηρεσίας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και για κάθε περιορισμό, και για την επιλογή των υπηρεσιών και προϊόντων που είναι σχεδιασμένα για καταναλωτές με αναπηρία. Σε περίπτωση χρεώσεων με προκαθορισμένο όγκο επικοινωνιών, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες που το ζητούν, σχετικά με τη δυνατότητα μετακύλισης κάθε αχρησιμοποίητου όγκου της προηγούμενης περιόδου χρέωσης στην τρέχουσα περίοδο χρέωσης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται με σαφή και διαφανή τρόπο και να αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες και, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, να επικαιροποιούνται. Οι πάροχοι πρέπει να εξαιρούνται από τέτοιες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις προσφορές που αποτελούν αντικείμενο προσωπικής διαπραγμάτευσης. [Τροπολογία 51]

(55)  Η διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι υψίστης σημασίας για την ικανότητα των τελικών χρηστών να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των προσφορών. Η εμπειρία δείχνει ότι η διαθεσιμότητα αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών αυξάνει την εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών και ενισχύει την προθυμία να ασκήσουν την επιλογή τους.

(56)  Οι συμβάσεις αποτελούν σημαντικό μέσο στη διάθεση των τελικών χρηστών για υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην πληροφόρηση και ασφάλειας δικαίου. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να δίνουν στους τελικούς χρήστες σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με όλα τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης, προτού ο τελικός χρήστης δεσμευτεί από αυτήν. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι υποχρεωτικές και να μην τροποποιούνται παρά μόνο με μεταγενέστερη συμφωνία του τελικού χρήστη και του παρόχου. Η Επιτροπή και πολλές εθνικές ρυθμιστικές αρχές προσφάτως διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διαφημιζόμενης ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και της ταχύτητας που πραγματικά διατίθεται στους τελικούς χρήστες. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό πρέπει, ως εκ τούτου, να ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, για την ταχύτητα και για άλλες παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας που μπορούν στην πραγματικότητα να παρέχουν στην κύρια τοποθεσία του τελικού χρήστη.

Για τις σταθερές και κινητές συνδέσεις δεδομένων, η κανονικά διαθέσιμη ταχύτητα είναι η ταχύτητα μιας υπηρεσίας επικοινωνιών που ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του στις περισσότερες περιπτώσεις πρόσβασης στην υπηρεσία, ανεξαρτήτως της ώρας της ημέρας. Η κανονικά διαθέσιμη ταχύτητα πρέπει να απορρέει από το εκτιμώμενο εύρος ταχυτήτων, τους μέσους όρους ταχυτήτων, την ταχύτητα στην ώρα αιχμής και την ελάχιστη ταχύτητα. Η μεθοδολογία πρέπει να περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC και να υπόκειται τακτικά σε επανεξέταση και επικαιροποίηση, ώστε να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και της υποδομής. Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα παρέχουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά την κάλυψη των κινητών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών τεχνολογιών στα κράτη μέλη τους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ώστε οι τελικοί χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για αγορά. [Τροπολογία 52]

(57)  Όσον αφορά τον τερματικό εξοπλισμό, στις συμβάσεις θα πρέπει να γίνεται σαφής μνεία των περιορισμών που επιβάλλει ο πάροχος στη χρήση του εξοπλισμού, όπως είναι το «κλείδωμα της κάρτας SIM» στις συσκευές κινητών επικοινωνιών, καθώς και όλα τα τέλη που συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξεώς της. Κανένα τέλος δεν πρέπει να επιβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξης της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης. Οι συμβάσεις πρέπει επίσης να διευκρινίζουν τις μορφές των παρεχομένων υπηρεσιών μετά την πώληση, των υπηρεσιών συντήρησης και των υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη. Στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες, που θα παρέχονται εφόσον ζητηθούν, όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του επιλεγέντος από τον τελικό χρήστη τερματικού εξοπλισμού. Εφόσον δεν έχει εντοπιστεί τεχνική ασυμβατότητα. οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται δωρεάν. [Τροπολογία 53]

(58)  Για την αποφυγή φουσκωμένων λογαριασμών, πρέπει να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να καθορίζουν για όλες τις εκ των υστέρων εξοφλούμενες υπηρεσίες, να θέτουν προκαθορισμένα ανώτατα χρηματικά όρια για τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών κλήσεων και των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να διατίθενται δωρεάν, με το περιλαμβάνει κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, στο οποίο κατόπιν μπορεί κανείς να ανατρέχει ξανά, όταν πλησιάζει το όριο. Όταν οι τελικοί χρήστες συμπληρώσουν το ανώτατο όριο, δεν πρέπει πλέον να λαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να χρεώνονται για αυτές, εκτός εάν ζητήσουν ρητά τη συνέχιση της παροχής, όπως έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο. [Τροπολογία 54]

(58α)  Η αναφερόμενη στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οφείλει να συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), η οποία διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και ειδικότερα των ανεξάρτητων δημόσιων αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη, καθώς και με την οδηγία 2002/58/ΕΚ. [Τροπολογία 55]

(58β)  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17). [Τροπολογία 56]

(59)  Η εμπειρία από τα κράτη μέλη και από μια πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και τους καταναλωτές έχει δείξει ότι οι μεγάλες περίοδοι συμβάσεων και οι αυτόματες ή σιωπηρές παρατάσεις των συμβάσεων αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την αλλαγή παρόχου. Είναι επομένως επιθυμητό οι τελικοί χρήστες να είναι σε θέση να τερματίσουν, χωρίς καμία επιβάρυνση, μια σύμβαση έξι μήνες μετά τη σύναψή της. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι τελικοί χρήστες δύνανται να κληθούν να αποζημιώσουν τους παρόχους τους για την υπολειμματική αξία του επιδοτούμενου τερματικού εξοπλισμού ή για την κατά χρονική αναλογία αξία τυχόν άλλων προσφορών. Για τις συμβάσεις που έχουν παραταθεί σιωπηρά, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα καταγγελίας με προειδοποίηση ενός μήνα. [Τροπολογία 57]

(60)  Τυχόν σημαντικές αλλαγές των συμβατικών όρων που επιβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό εις βάρος του τελικού χρήστη, για παράδειγμα των όρων εκείνων που σχετίζονται με τα τέλη, τις χρεώσεις, τους περιορισμούς του όγκου των δεδομένων, τις ταχύτητες των δεδομένων, την κάλυψη ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πρέπει να εκλαμβάνονται ως περιστάσεις που θεμελιώνουν το δικαίωμα του τελικού χρήστη να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία επιβάρυνση.

(61)  Η κυκλοφορία πακέτων που αποτελούνται από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες, όπως η διαδικτυακή μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και συνιστά σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού. Όταν στις διάφορες υπηρεσίες που συνθέτουν αυτά τα πακέτα εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης και την αλλαγή παρόχου, οι τελικοί χρήστες αποτρέπονται ουσιαστικά από την αλλαγή σε ανταγωνιστικές προσφορές για ολόκληρο το πακέτο ή για μέρη αυτού. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη λύση της σύμβασης και την αλλαγή παρόχου πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία τέτοιων πακέτων.

(62)  Για να επωφεληθούν πλήρως από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές και να αλλάζουν παρόχους όταν είναι προς το συμφέρον τους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει, ως εκ τούτου, να μπορούν να αλλάζουν πάροχο χωρίς να παρεμποδίζονται από νομικά, τεχνικά ή διαδικαστικά κωλύματα, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών όρων και των χρεώσεων. Η φορητότητα του αριθμού αποτελεί κύριο παράγοντα διευκόλυνσης της επιλογής των καταναλωτών και του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Πρέπει να εφαρμόζεται με ελάχιστο χρόνο καθυστέρησης, έτσι ώστε ο αριθμός ουσιαστικά να ενεργοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη σύναψη της συμφωνίας για τη φορητότητα ενός αριθμού. Η διευθέτηση των εκκρεμών λογαριασμών δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της αίτησης φορητότητας.

(63)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η παροχή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης και για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης διαδικασίας διευκολυνθεί η απρόσκοπτη διαδικασία αλλαγής παρόχου για τους τελικούς χρήστες, η διαδικασία αλλαγής πρέπει να αναλαμβάνεται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά του αριθμού. ο BEREC πρέπει να έχει την εντολή να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του παρόχου προς τον οποίο και του παρόχου από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού δεν πρέπει να καθυστερεί ούτε να παρακωλύει τη διαδικασία αλλαγής. Πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και να ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αυτοματοποιημένη και ότι διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διασφάλισης της συνέχειας στην εμπειρία των τελικών χρηστών, μεταξύ άλλων μέσω αναγνωριστικών στοιχείων όπως οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη δυνατότητα, για παράδειγμα, της επιλογής ενός συστήματος για την προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαθεσιμότητα διαφανών, ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή παρόχου πρέπει να αυξάνει την εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στη διαδικασία αλλαγής και να ενισχύει την προθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά στην ανταγωνιστική διαδικασία. [Τροπολογία 58]

(64)  Οι συμβάσεις με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό από τους οποίους πραγματοποιείται η μεταφορά πρέπει να ακυρώνονται αυτομάτως μετά την αλλαγή, χωρίς να απαιτείται από τους τελικούς χρήστες να προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες. Στην περίπτωση των προπληρωμένων υπηρεσιών, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν έχει δαπανηθεί πρέπει να επιστρέφεται στον καταναλωτή που πραγματοποιεί την αλλαγή. [Τροπολογία 59]

(65)  Είναι σημαντικό οι τελικοί χρήστες να απολαύουν συνέχειας όταν αλλάζουν σημαντικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, και για να διασφαλίζεται η διαφύλαξη των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν, χωρίς χρέωση, μια διευκόλυνση προώθησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία να προσφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον οποίο γίνεται η μεταφορά, σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον συγκεκριμένο πάροχο. [Τροπολογία 60]

(66)  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να καθορίζουν τις γενικές διαδικασίες φορητότητας αριθμού και αλλαγής παρόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάγκη διασφάλισης ταχείας, αποτελεσματικής και φιλικής προς τον καταναλωτή διαδικασίας μεταφοράς. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αναλογικά μέτρα για την προστασία των τελικών χρηστών επαρκώς καθόλη τη διαδικασία αλλαγής παρόχου, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων κυρώσεων που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατάχρησης ή καθυστερήσεων και της μεταφοράς των τελικών χρηστών σε άλλον πάροχο χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να είναι επίσης σε θέση να καθορίσουν έναν αυτόματο μηχανισμό αποζημίωσης για τους τελικούς χρήστες.

(67)  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας επιβολής αποτελεσματικών οικονομικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

(68)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προσαρμογή των παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού της έργου, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. [Τροπολογία 61]

(69)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την απόφαση που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τα σχέδιά τους για συμμόρφωση με ένα κοινό χρονοδιάγραμμα για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης καθώς και για τη χορήγηση της δυνατότητας πραγματικής χρήσης.

(70)  Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εναρμόνιση και τον συντονισμό της αδειοδότησης του ραδιοφάσματος, τα χαρακτηριστικά των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής έκτασης, τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών ως προς την κατανομή του ραδιοφάσματος, τους λεπτομερέστερους τεχνικούς και μεθοδολογικούς κανόνες που αφορούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής πρόσβασης και τη διασφάλιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και της εύλογης διαχείρισης της κίνησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και το κριτήριο της εύλογης χρήσης θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). [Τροπολογία 62]

(71)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του στόχου και των μέτρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με ορισμένες ειδικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για τη συμπερίληψη βασικών στοιχείων της εξελισσόμενης πρακτικής που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων, επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και ορισμένων ειδικών ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, πρέπει να τροποποιηθούν οι οδηγίες 2002/21/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/22/EΚ, και οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 531/2012, (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, καθώς και η απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι η οδηγία 2002/21/EΚ και οι σχετικές οδηγίες θα νοούνται σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, τη θέσπιση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστούν η συνοχή των διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται στους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σημαντική ισχύ στην αγορά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού διαβούλευσης, την εναρμόνιση των κριτηρίων που θεσπίζονται για την αξιολόγηση του ορισμού και της ανταγωνιστικότητας των συναφών αγορών, την προσαρμογή του συστήματος κοινοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ, ενόψει της ενιαίας ενωσιακής αδειοδότησης καθώς και την κατάργηση των διατάξεων περί ελάχιστης εναρμόνισης των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, που προβλέπονται στην οδηγία 2002/22/EΚ, διατάξεις διατάξεων οι οποίες καθίστανται άνευ αντικειμένου από την πλήρη εναρμόνιση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 63]

(72)  Η αγορά των κινητών επικοινωνιών παραμένει κατακερματισμένη στην Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής πρέπει, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στους εγχώριους πελάτες τους που ταξιδεύουν εντός της Ένωσης, να αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από τους φορείς εκμετάλλευσης του κράτους μέλους που επισκέπτονται οι πελάτες τους. Τα συγκεκριμένα τέλη χονδρικής αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδα τιμών που να αντιστοιχούν στις εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για να διευκολυνθεί η μείωση των τελών αυτών. Οι εμπορικές ή τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, με τις οποίες επιτρέπεται μια εικονική επέκταση της κάλυψης του δικτύου τους σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχουν ένα μέσο για την ενσωμάτωση του κόστους χονδρικής στην εσωτερική κοστολόγηση. Για την παροχή κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να γίνει προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών υποχρεώσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Συγκεκριμένα, όταν οι πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν την προσφορά σε όλους τους πελάτες της Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων οποιουδήποτε εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής δεν θα πρέπει να ισχύει για τους εν λόγω παρόχους, με την επιφύλαξη μιας μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η πρόσβαση έχει ήδη χορηγηθεί. [Τροπολογία 64]

(73)  Οι διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν φορέα εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι σε σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες αυτούς στα δικά του δίκτυα, με επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου είδους εικονική κάλυψη εντός του δικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων περιαγωγής και, επομένως, την αύξηση των επιλογών και του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. [Τροπολογία 65]

(74)  Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 531/2012 καθορίζεται ως στόχος πολιτικής ότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων περιαγωγής και των εγχώριων χρεώσεων θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Από πρακτική άποψη, τούτο προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ευρείες κατηγορίες κατανάλωσης που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά, οι οποίες προσδιορίζονται με αναφορά στα διάφορα εγχώρια πακέτα λιανικής ενός συμβαλλόμενου, πρέπει να είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης, χωρίς επιπλέον έξοδα σε σύγκριση με εκείνα που προκύπτουν στις εγχώριες συναλλαγές τους. Τέτοιες γενικές κατηγορίες μπορούν να ταυτοποιηθούν από την τρέχουσα εμπορική πρακτική με αναφορά, για παράδειγμα, στη διαφοροποίηση όσον αφορά τα εγχώρια πακέτα λιανικής μεταξύ των πελατών που έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και εκείνων που έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων· πακέτα που περιλαμβάνουν μόνο GSM (δηλ. φωνητικές κλήσεις, SMS)· πακέτα προσαρμοσμένα για διαφορετικούς όγκους κατανάλωσης· πακέτα για επιχειρηματική και καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα κατανάλωσης και πακέτα που χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων (π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των παρόχων περιαγωγής για εισροές χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη την επιβολή ορίων σε σχέση με την εύλογη χρήση, εφόσον οι εγχώριες χρεώσεις εφαρμόζονται στην κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής τέτοιου είδους. [Τροπολογία 66]

(75)  Μολονότι εναπόκειται καταρχάς στους παρόχους οι πάροχοι περιαγωγής να αξιολογούν οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα των όγκων τους όγκους των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, των SMS και των δεδομένων που πρόκειται να καλυφθούν με βάση τις εγχώριες τιμές στο πλαίσιο των διαφόρων πακέτων λιανικής τους, μπορούν, παρά την κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015, να εφαρμόζουν «ρήτρα εύλογης χρήσης» όσον αφορά την κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που παρέχονται στο εφαρμοστέο επίπεδο εγχώριων τελών, με παραπομπή στα κριτήρια εύλογης χρήσης. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους, που συνδέεται με τα αντίστοιχα εγχώρια πακέτα λιανικής, όταν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εποπτεύουν την εφαρμογή εκ μέρους των παρόχων περιαγωγής των εν λόγω ορίων εύλογης χρήσης και να διασφαλίζουν ότι ορίζονται επακριβώς βάσει ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη σχετική καθοδήγηση του BEREC, βάσει των αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης, για την εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης χρήσης στις συμβάσεις λιανικής που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής. Στην καθοδήγηση του, ο BEREC πρέπει να εντοπίζει διάφορους χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης που τεκμηριώνονται από τις υποκείμενες τάσεις χρήσης φωνητικών κλήσεων, δεδομένων και SMS σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και την εξέλιξη των προσδοκιών όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασύρματη κατανάλωση δεδομένων. Τα ανώτατα όρια τιμών ευρωχρέωσης πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν ως όριο διασφάλισης για τις χρεώσεις κατανάλωσης που υπερβαίνει τα όρια της εύλογης χρήσης, μέχρι τη λήξη της ισχύος του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012. [Τροπολογία 67]

(76)  Επιπλέον, η σημαντική μείωση των τελών τερματισμού των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν πρέπει πλέον να επιτρέψει την Για την εξασφάλιση σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, η 15η Δεκεμβρίου 2015 θα πρέπει να οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη σταδιακή κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής για τις εισερχόμενες κλήσεις λιανικής που ξεκίνησε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20). Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2015, πριν από την οριστική κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να απαιτούνται στις τιμές χονδρικής ή στους μηχανισμούς της αγοράς χονδρικής, λαμβάνοντας υπόψη και τα τέλη τερματισμού υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (MTR) που ισχύουν για την περιαγωγή σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 68]

(77)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η στρατηγική ηγετική θέση του BEREC, το ρυθμιστικό συμβούλιο του BEREC πρέπει να εκπροσωπείται από πρόεδρο πλήρους απασχόλησης που διορίζεται από το ρυθμιστικό συμβούλιο, με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ίδιων των αγορών, καθώς και την πείρα σε σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής που οργανώνει και διαχειρίζεται το ρυθμιστικό συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον διορισμό του πρώτου πρόεδρου του ρυθμιστικού συμβουλίου, η Επιτροπή πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταρτίσει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για τις ίδιες τις αγορές, καθώς και την πείρα σε σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση. Για τους μεταγενέστερους διορισμούς, η δυνατότητα κατάρτισης καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων από την Επιτροπή θα επανεξεταστεί σε έκθεση που θα συνταχθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, η υπηρεσία του BEREC πρέπει να περιλαμβάνει τον πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου, την επιτροπή διαχείρισης και έναν διευθυντή διοίκησης. [Τροπολογία 69]

(78)  Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012, καθώς και η απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ. [Τροπολογία 70]

(79)  Η Επιτροπή δύναται, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αιτείται τη γνωμοδότηση του BEREC, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όταν το κρίνει είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 71]

(79α)  Το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα πρέπει να αναθεωρηθεί, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες(21). Η αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις του αντικτύπου του πλαισίου από το 2009, σε πλήρη διαβούλευση, και σε διεξοδική εκτίμηση του αναμενόμενου αντικτύπου των προτάσεων που θα προκύψουν από την αναθεώρηση. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως, ώστε ο νομοθέτης να είναι σε θέση να τις αναλύσει και να τις εξετάσει δεόντως. [Τροπολογία 72]

(80)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τα δικαιώματα και τις αρχές που διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 8 (προστασία των προσωπικών δεδομένων), στο άρθρο 11 (ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), στο άρθρο 16 (επιχειρηματική ελευθερία), στο άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων) και στο άρθρο 38 (προστασία του καταναλωτή).

(81)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση των κανονιστικών αρχών και των λεπτομερών κανόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κανονιστικές αρχές και τους λεπτομερείς κανόνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπου: [Τροπολογία 73]

α)  οι πάροχοι να διευκολυνθεί η πρακτική άσκηση του δικαιώματος των παρόχων υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο να αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τόπο που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους στην Ένωση, μέσω ενός εναρμονισμένου και απλουστευμένου συστήματος κοινοποίησης που βασίζεται σε ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα, [Τροπολογία 74]

β)  οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διευκολυνθεί η πρακτική άσκηση του δικαιώματος των πολιτών και των επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής τους εντός της Ένωσης, με κοινούς κανόνες που θα εγγυώνται υψηλά επίπεδα προστασίας, ιδιωτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων τους, χωρίς να παρεμποδίζονται από διασυνοριακούς περιορισμούς ή αδικαιολόγητες πρόσθετες δαπάνες και κυρώσεις, [Τροπολογία 75]

βα)  να επιτευχθεί ένα περισσότερο συντονισμένο ενωσιακό πλαίσιο εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, [Τροπολογία 76]

ββ)  να αντιμετωπιστεί η σταδιακή κατάργηση των αδικαιολόγητων πρόσθετων επιβαρύνσεων για τις επικοινωνίες περιαγωγής στο εσωτερικό της Ένωσης. [Τροπολογία 77]

2.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ιδίως αρχές που διέπουν την κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και οι αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές ενεργούν, ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ, προκειμένου: [Τροπολογία 78]

α)  να διασφαλίζουν απλοποιημένους, προβλέψιμους και συγκλίνοντες κανονιστικούς όρους σχετικά με βασικές διοικητικές και εμπορικές παραμέτρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αναλογικότητα των επιμέρους υποχρεώσεων που μπορούν να επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς· [Τροπολογία 79]

β)  να προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς και τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να μειώνουν την τομεακή ρύθμιση της αγοράς ανάλογα με τη δυνατότητα και τον χρόνο επίτευξης των εν λόγω στόχων· [Τροπολογία 80]

γ)  να προωθούν τις επενδύσεις και την καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες υποδομές υψηλής χωρητικότητας που φθάνουν σε και να εξασφαλίζουν ότι αυτές καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και μπορούν να εξυπηρετήσουν την εξελισσόμενη ζήτηση των τελικών χρηστών, σε όποιο σημείο της Ένωσης και αν βρίσκονται οι τελικοί χρήστες· [Τροπολογία 81]

δ)  να διευκολύνουν την καινοτόμο παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· [Τροπολογία 82]

ε)  να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την άκρως αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος, είτε υπόκεινται σε καθεστώς γενικής αδειοδότησης είτε σε ατομικά δικαιώματα χρήσης, για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας, των επενδύσεων, της απασχόλησης και των οφελών του τελικού χρήστη· [Τροπολογία 83]

στ)  να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών και των τελικών χρηστών στη συνδετικότητα, μέσα από την προώθηση των επενδυτικών συνθηκών για αύξηση της επιλογής και της ποιότητας της πρόσβασης στο δίκτυο και στις υπηρεσίες, και τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε ολόκληρη την Ένωση και της κοινωνικής και εδαφικής ένταξης. [Τροπολογία 84]

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των γενικών κανονιστικών αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις αναγκαίες λεπτομέρειες για:

α)  μια ενιαία ενωσιακή άδεια για τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

β)  περαιτέρω σύγκλιση των κανονιστικών όρων όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

γ)  την εναρμονισμένη παροχή, σε επίπεδο Ένωσης, ορισμένων προϊόντων χονδρικής για την ευρυζωνικότητα, σύμφωνα με συγκλίνοντες κανονιστικούς όρους·

δ)  ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εκχώρηση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν ευρωπαϊκό χώρο ασύρματων επικοινωνιών·

ε)  την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα δικαιώματα των τελικών χρηστών και την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν ευρωπαϊκό χώρο καταναλωτών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

στ)  τη σταδιακή κατάργηση των αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες και τις επικοινωνίες περιαγωγής εντός της Ένωσης. [Τροπολογία 85]

3α.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κεκτημένου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στις οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση και παρέχει ή σκοπεύει να παράσχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε άμεσα είτε μέσω ενός ή περισσότερων θυγατρικών, που απευθύνονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, και η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί θυγατρική άλλου παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών· [Τροπολογία 87]

2)  «πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό»: επιχείρηση που παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

3)  «θυγατρική εταιρεία»: επιχείρηση στην οποία μια άλλη επιχείρηση έχει, άμεσα ή έμμεσα:

i)  την εξουσία να ασκεί πάνω από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου ή

ii)  την αρμοδιότητα να διορίζει πάνω από το μισό των μελών του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την επιχείρηση, ή

iii)  το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης· [Τροπολογία 88]

4)  «ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση»: το νομικό πλαίσιο που ισχύει για έναν ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, βάσει της γενικής αδειοδότησης στο κράτος μέλος της έδρας και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· [Τροπολογία 89]

5)  «κράτος μέλος της έδρας»: το κράτος μέλος όπου έχει την κύρια εγκατάστασή του ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών· [Τροπολογία 90]

6)  «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις ως προς τις επενδύσεις και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση· [Τροπολογία 91]

7)  «κράτος μέλος υποδοχής»: κάθε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της έδρας, στο οποίο ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών· [Τροπολογία 92]

8)  «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής αποτελεσματικότητας και βασικής χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση τις διατάξεις της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, και το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των ραδιοτηλεοπτικών· [Τροπολογία 93]

9)  «σημείο ασύρματης πρόσβασης μικρής έκτασης»: εξοπλισμός ασύρματης πρόσβασης σε δίκτυο χαμηλής ισχύος μικρού μεγέθους που λειτουργεί σε μικρή εμβέλεια, χρησιμοποιώντας αδειοδοτημένο ραδιοφάσμα ή συνδυασμό αδειοδοτημένου και εξαιρουμένου από την αδειοδότηση ραδιοφάσματος, ο οποίος μπορεί ή όχι να είναι μέρος ενός δημόσιου επίγειου δικτύου κινητών επικοινωνιών και να είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες κεραίες περιορισμένης οπτικής ενόχλησης, γεγονός που καθιστά δυνατή την ασύρματη πρόσβαση του κοινού σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα από την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου· [Τροπολογία 94]

10)  «ασύρματο τοπικό δίκτυο» (RLAN): σύστημα ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος, το οποίο λειτουργεί σε μικρή εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών με άλλα τέτοια συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε μικρή απόσταση από άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας ραδιοφάσμα σε μη αποκλειστική βάση εξαίρεσης από την αδειοδότηση, για το οποίο οι προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης είναι εναρμονισμένες για τέτοια χρήση σε ενωσιακό επίπεδο· [Τροπολογία 95]

11)  «εικονική ευρυζωνική πρόσβαση»: το είδος της χονδρικής πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα, που αποτελείται από μία ζεύξη εικονικής πρόσβασης στους χώρους του πελάτη μέσω οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής του δικτύου πρόσβασης, εξαιρουμένης της φυσικής αποδεσμοποίησης, μαζί με μια υπηρεσία μετάδοσης σε ένα καθορισμένο σύνολο σημείων παράδοσης, και η οποία περιλαμβάνει ειδικά στοιχεία του δικτύου, ειδικές λειτουργικές δυνατότητες του δικτύου και βοηθητικά συστήματα ΤΠ· [Τροπολογία 96]

12)  «προϊόν συνδετικότητας διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών (ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός σημείου διασύνδεσης και ενός ή περισσότερων τερματικών σημείων του σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί καθορισμένα επίπεδα διατερματικής απόδοσης δικτύου για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση μιας συγκεκριμένης εγγυημένης ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται από συγκεκριμένες παραμέτρους· [Τροπολογία 97]

12α)  «δικτυακή ουδετερότητα»: η αρχή σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή· [Τροπολογίες 234 και 241]

13)  «υπηρεσίες επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων»: υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων ή μηνυμάτων με προορισμό εκτός του πεδίου του τοπικού κέντρου και των περιοχών τοπικής χρέωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από γεωγραφικό κωδικό περιοχής στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης· [Τροπολογία 98]

14)  «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο σύμφωνα με τη αρχή της δικτυακής ουδετερότητας και, ως εκ τούτου, συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά των καταληκτικών σημείων που συνδέονται με το διαδίκτυο του διαδικτύου, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή τον τερματικό εξοπλισμό δικτύου·

15)  «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε η οποία έχει βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε για συνδυασμό αυτών, και της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται παρέχεται βάσει μιας λογικά διακριτής χωρητικότητας, βασίζεται σε αυστηρό έλεγχο εισδοχής, παρέχει λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούν ενισχυμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε διατερματική βάση ή παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο· [Τροπολογίες 235 και 242]

16)  «πάροχος-δέκτης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό»: ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, προς τον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός τηλεφώνου ή η υπηρεσία· [Τροπολογία 101]

17)  «πάροχος-δότης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό»: ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, από τον οποίο μεταφέρεται ένας αριθμός τηλεφώνου ή μια υπηρεσία. [Τροπολογία 102]

Κεφάλαιο II

Ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση

Άρθρο 3

Ελεύθερη παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση

1.  Ένας ευρωπαϊκός Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκεί τα δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί δυνάμει ενιαίας ενωσιακής άδειας, η οποία υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4. [Τροπολογία 103]

2.  Ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπόκειται στους κανόνες και τους όρους που ισχύουν σε κάθε οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. [Τροπολογία 104]

3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να υπόκειται στην καταβολή των διοικητικών επιβαρύνσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής μόνον εάν στο εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος υπερβαίνει το 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την επιβολή των επιβαρύνσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κύκλος εργασιών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 105]

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής των συνεισφορών που επιβάλλονται για τον επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στο κράτος μέλος υποδοχής, μόνον εάν στο εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος υπερβαίνει το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την επιβολή των συνεισφορών αυτών λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κύκλος εργασιών στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 106]

5.  Ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση από τις Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών σε αντικειμενικά ισοδύναμες αντιμετωπίζουν τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών ισότιμα, σε παρόμοιες καταστάσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. [Τροπολογία 107]

6.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων στην οποία εμπλέκεται ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει των οδηγιών 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ, του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012 σε κράτος μέλος υποδοχής, ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να συμβουλευτεί την αρμόδια ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας, η οποία δύναται να γνωμοδοτήσει με σκοπό τη διασφάλιση συνεπών κανονιστικών πρακτικών. Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνωμοδότηση που εκδίδεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας κατά την επίλυση της διαφοράς. [Τροπολογία 108]

7.  Οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών που, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υποβάλλουν την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2016. [Τροπολογία 109]

Άρθρο 4

Διαδικασία κοινοποίησης των ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.  Ένας ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποβάλλει, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μία μόνο κοινοποίηση στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας, πριν από την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

2.  Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δήλωση της παροχής ή της πρόθεσης έναρξης παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνοδεύεται μόνο από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  το όνομα του παρόχου, το νομικό καθεστώς και τη μορφή του, τον αριθμό μητρώου, όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο, τη γεωγραφική διεύθυνση της έδρας του, ένα πρόσωπο επικοινωνίας, μια σύντομη περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών που παρέχονται ή πρόκειται να παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του κράτους μέλους της έδρας·

β)  το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη υποδοχής, όπου οι υπηρεσίες και τα δίκτυα παρέχονται ή πρόκειται να παρέχονται άμεσα ή μέσω θυγατρικών εταιρειών και, στην τελευταία περίπτωση, το όνομα, το νομικό καθεστώς και τη μορφή του, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό μητρώου, όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους υποδοχής, και το σημείο επικοινωνίας κάθε οικείας θυγατρικής εταιρείας καθώς και τις αντίστοιχες περιοχές λειτουργίας. Όταν μια θυγατρική εταιρεία ελέγχεται από κοινού από δύο ή περισσότερους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με έδρες σε διαφορετικά κράτη μέλη, η θυγατρική, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, υποδεικνύει το σχετικό κράτος της έδρας μεταξύ εκείνων των μητρικών εταιρειών και ενημερώνεται αντιστοίχως από τη μητρική εταιρεία του εν λόγω κράτους μέλους της έδρας.

Η κοινοποίηση υποβάλλεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που ισχύουν στο κράτος μέλος της έδρας και σε κάθε κράτος μέλος υποδοχής.

3.  Οποιαδήποτε μεταβολή στις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υποβάλλεται στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας, εντός ενός μηνός μετά την αλλαγή. Σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα αλλαγή αφορά την πρόθεση παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος υποδοχής που δεν καλύπτεται από προηγούμενη κοινοποίηση, ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να κάνει έναρξη δραστηριότητας στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής μόνο κατόπιν κοινοποίησης.

4.  Τυχόν μη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο συνεπάγεται παραβίαση των κοινών όρων που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κράτος μέλος της έδρας.

5.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών υποδοχής και στην υπηρεσία του BEREC, εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών ή από την πραγματοποίηση τυχόν αλλαγής.

Η υπηρεσία του BEREC πρέπει να διατηρεί ένα δημόσια προσβάσιμο μητρώο κοινοποιήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.  Κατόπιν αιτήματος ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας εκδίδει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση υπόκειται στην ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση.

7.  Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε διαφορετικά κράτη μέλη θεωρούν ότι ο προσδιορισμός του κράτους μέλους της έδρας σε μια κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή οποιαδήποτε τροποποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν αντιστοιχεί πλέον στον τόπο της έδρας της επιχείρησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, παραπέμπει το ζήτημα στην Επιτροπή, αιτιολογώντας τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή της. Αντίγραφο της παραπομπής κοινοποιείται στην υπηρεσία του BEREC προς ενημέρωση. Η Επιτροπή, αφού παράσχει στον οικείο ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του επίμαχου κράτους μέλους της έδρας την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκδίδει απόφαση για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους της έδρας της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εντός 3 μηνών από την παραπομπή του ζητήματος. [Τροπολογία 110]

Άρθρο 5

Συμμόρφωση με την ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση

1.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε σχετικού κράτους μέλους παρακολουθεί και διασφαλίζει, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ότι οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3.

2.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζει στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας κάθε σχετική πληροφορία που αφορά τη θέσπιση επιμέρους μέτρων σχετικά με κάποιον ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3. [Τροπολογία 111]

Άρθρο 6

Αναστολή και ανάκληση των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες

1.  Με την επιφύλαξη των μέτρων που αφορούν την αναστολή ή την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή αριθμών τηλεφώνου που χορηγούνται από κάθε σχετικό κράτος μέλος, καθώς και των προσωρινών μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, μόνον η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας δύναται να εμποδίσει ή να ανακαλέσει τα δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση ή σε μέρος αυτής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

2.  Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των κανόνων και των όρων που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3, εφόσον δεν φέρουν αποτελέσματα τα μέτρα για διασφάλιση της συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί από την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5, ενημερώνεται η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας και ζητείται η λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3.  Έως ότου η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας εκδώσει τελική απόφαση για το υποβληθέν αίτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται να λάβει έκτακτα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, εφόσον έχει αποδείξεις ότι διεπράχθη παράβαση των κανόνων και των όρων που ισχύουν στην επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3. Κατά παρέκκλιση από την τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, τα εν λόγω προσωρινά μέτρα δύνανται να ισχύουν μέχρις ότου η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας εκδώσει οριστική απόφαση.

Η Επιτροπή, ο BEREC και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους της έδρας και των άλλων κρατών μελών υποδοχής ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, για το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί.

4.  Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας εξετάζει τη λήψη απόφασης για την αναστολή ή την ανάκληση των δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, κοινοποιεί την πρόθεσή της στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής που επηρεάζεται από μια τέτοια απόφαση. Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται να γνωμοδοτήσει εντός ενός μηνός.

5.  Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του οικείου κράτους μέλους υποδοχής, η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας εκδίδει οριστική απόφαση και την κοινοποιεί στην Επιτροπή, στον BEREC και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών υποδοχής που επηρεάζονται από μια τέτοια απόφαση, εντός μίας εβδομάδας από την έκδοσή της.

6.  Σε περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας αποφασίσει να αναστείλει ή να ανακαλέσει δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε οικείου κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσει την περαιτέρω παροχή υπηρεσιών ή δικτύων που συνδέονται με την εν λόγω απόφαση από τον ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην επικράτειά της. [Τροπολογία 112]

Άρθρο 7

Συντονισμός των εκτελεστικών μέτρων

1.  Κατά την εφαρμογή του άρθρου 6, η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους έδρας λαμβάνει μέτρα εποπτείας ή εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με υπηρεσία ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή έχει προκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος, με την ίδια επιμέλεια ως εάν η σχετική υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρεχόταν στο κράτος μέλος της έδρας.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νομικά έγγραφα σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 να μπορούν να κοινοποιηθούν στην επικράτειά τους. [Τροπολογία 113]

Κεφάλαιο III

Ευρωπαϊκές εισροές

Τμήμα 1

Συντονισμός της χρήσης του ραδιοφάσματος εντός της ενιαίας αγοράς

Άρθρο 8

Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ, την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ. [Τροπολογία 114]

2.  Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επωφελούνται από τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, ή να επιδιώκουν την επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η πολιτισμική πολυμορφία και η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 115]

3.  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής(22), και κάθε βέλτιστη κανονιστική πρακτική, έκθεση ή εισήγηση του BEREC για θέματα της αρμοδιότητάς του. [Τροπολογία 116]

Άρθρο 8α

Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών σε σχέση με τη μεταφορά ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τη διάρκειάς τους

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/21/ΕΚ ή της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος ή μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ:

α)  τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τρέχοντα λεπτομερή στοιχεία για όλα αυτά τα δικαιώματα χρήσης, σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή·

β)  τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση σε υπάρχοντα κάτοχο τέτοιων δικαιωμάτων χρήσης·

γ)  στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν μια μεταβίβαση μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος αδυναμίας του νέου κατόχου να ανταποκριθεί στους ισχύοντες όρους άσκησης του δικαιώματος χρήσης·

δ)  στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το στοιχείο β), τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν μια μίσθωση αν ο μεταβιβάζων δεσμευτεί να τηρήσει τους ισχύοντες όρους για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης.

2.  Οποιοδήποτε διοικητικό τέλος που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επεξεργασίας αίτησης για μεταβίβαση ή μίσθωση ραδιοφάσματος καλύπτει, στο σύνολό του, μόνο τις διοικητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων επικουρικών ενεργειών όπως η έκδοση νέου δικαιώματος χρήσης, στο πλαίσιο της επεξεργασίας της αίτησης. Κάθε τέτοιο τέλος επιβάλλεται με τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό, ο οποίος ελαχιστοποιεί το πρόσθετο διοικητικό κόστος και τις συναφείς δαπάνες. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφαρμόζεται στα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

3.  Όλα τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος εκχωρούνται με ελάχιστη διάρκεια 25 ετών, και σε κάθε περίπτωση για διάρκεια ικανή να παράσχει κίνητρα για επενδύσεις και ανταγωνισμό, και να αποθαρρύνει την ανεπαρκή χρήση ή την «αποθεματοποίηση» ραδιοφάσματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν δικαιώματα χρήσης για αόριστο χρόνο.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αναλογική και αμερόληπτη ανάκληση δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αυτών με ελάχιστη διάρκεια 25 ετών, προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σκοπών διαχείρισης του ραδιοφάσματος·

5.  Η διάρκεια όλων των υπαρχόντων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος παρατείνεται με το παρόν στα 25 έτη από την ημερομηνία εκχώρησής τους, με την επιφύλαξη των άλλων όρων που ισχύουν σχετικά με το δικαίωμα χρήσης, και του δικαιώματος χρήσης αορίστου χρόνου.

6.  Η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 25 ετών για τις άδειες δεν πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών να εκδίδουν προσωρινές άδειες και άδειες για δευτερεύουσες χρήσεις σε μια εναρμονισμένη ζώνη. [Τροπολογία 117]

Άρθρο 9

Χρήση του ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες: αρχές που διέπουν την κανονιστική ρύθμιση

1.  Με την επιφύλαξη της διασφάλισης των στόχων γενικού συμφέροντος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και την παροχή ενοποιημένων, διαλειτουργικών, ανοικτών, πολυεδαφικών δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη των τελικών χρηστών.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από την εφαρμογή διαδικασιών ή από την επιβολή όρων για τη χρήση του ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη ή σε ολόκληρη την Ένωση. Εξασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου ασύρματου χώρου δεν θα παρεμποδίζει χωρίς να υπάρχει λόγος, με παρεμβολές, τη λειτουργία των υφισταμένων υπηρεσιών ή εφαρμογών στις αντίστοιχες ζώνες συχνοτήτων του φάσματος καθώς και στις παρακείμενες ζώνες συχνοτήτων. [Τροπολογία 118]

2.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν το δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου να προωθηθεί η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος και να προωθηθούν συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την Ένωση για την πραγματοποίηση επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά συστήματα και δραστηριότητες από τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Τροπολογία 119]

3.  Κατά τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή της ίσης αντικειμενικής, διαφανούς και αμερόληπτης μεταχείρισης μεταξύ των υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων εκμετάλλευσης και μεταξύ των ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων, και τη συλλογική, κατανεμημένη και χωρίς αδειοδότηση χρήση του φάσματος. Επίσης, οι εθνικές αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν τη συνύπαρξη μεταξύ υφιστάμενων και νέων χρηστών του ραδιοφάσματος. Για τούτο, προβαίνουν σε διεξοδική αξιολόγηση αντικτύπου και σε διαβουλεύσεις, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. [Τροπολογία 120]

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη και, όπου είναι αναγκαίο, συνεκτιμούν τις ακόλουθες κανονιστικές αρχές κατά τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος:

α)  μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντός τους τόσο για τις αποδοτικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις όσο και για την καινοτομία στον τομέα των ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών και για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό·

β)  διασφάλιση της αποδοτικότερης χρήσης και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ραδιοφάσματος καθώς και διαθεσιμότητα μη αδειοδοτημένου φάσματος·

γ)  διασφάλιση προβλέψιμων και συγκρίσιμων όρων, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός επενδύσεων καταστούν δυνατές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε δίκτυα και υπηρεσίες σε μια πολυεδαφική βάση, καθώς και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας·

δ)  διασφάλιση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των επιβαλλόμενων όρων, μεταξύ άλλων μέσω μιας αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης του κατά πόσον δικαιολογείται η επιβολή πρόσθετων όρων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ή να βλάψουν ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης·

ε)  διασφάλιση ευρείας εδαφικής κάλυψης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλού επιπέδου διείσδυσης και κατανάλωσης σχετικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του φάσματος συνολικά·

εα)  διασφάλιση του ότι για κάθε αλλαγή πολιτικής που αφορά την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος θα λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπός της στο δημόσιο συμφέρον ως προς τις παρεμβολές και το κόστος. [Τροπολογία 121]

5.  Κατά την εξέταση της δυνατότητας επιβολής ορισμένων όρων σε σχέση με τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

5α.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες υπό τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση του ραδιοφάσματος, και επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εκθέτουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. [Τροπολογία 122]

Άρθρο 10

Σχετικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χρήση του ραδιοφάσματος

1.  Κατά τον καθορισμό της ποσότητας και του είδους του ραδιοφάσματος που θα διατεθεί σε μια δεδομένη διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α)  τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης την τρέχουσα και τη σχεδιαζόμενη χρήση των διαφόρων διαθέσιμων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων· [Τροπολογία 123]

β)  τον πιθανό συνδυασμό συμπληρωματικών ζωνών σε μια ενιαία διαδικασία· και

γ)  τη σχέση που έχουν τα συνεκτικά χαρτοφυλάκια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στα διάφορα κράτη μέλη με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης ή σε σημαντικό τμήμα αυτής.

2.  Κατά τον καθορισμό της δυνατότητας προσδιορισμού κάθε ελάχιστης ή μέγιστης ποσότητας ραδιοφάσματος, η οποία θα ορίζεται σε σχέση με το δικαίωμα χρήσης σε μια δεδομένη ζώνη ή σε συνδυασμό συμπληρωματικών ζωνών, οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν τα εξής:

α)  την αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, όπως επίσης την τρέχουσα και τη σχεδιαζόμενη χρήση της οικείας ζώνης ή των οικείων ζωνών· [Τροπολογία 124]

β)  τις αποτελεσματικές επενδύσεις δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 5, όσον αφορά τους όρους για τον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων ραδιοφάσματος.

3.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος κάθε είδους, εφόσον υπάρχουν:

α)  αντικατοπτρίζουν δεόντως την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων των ωφέλιμων εξωτερικών παραγόντων·

β)  αποφεύγουν την ελλιπή αξιοποίηση και προωθούν τις επενδύσεις όσον αφορά την ικανότητα, την κάλυψη και την ποιότητα των δικτύων και υπηρεσιών·

γ)  αποφεύγουν τις διακρίσεις και διασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, όπως και μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών φορέων εκμετάλλευσης·

δ)  επιτυγχάνουν τη βέλτιστη κατανομή μεταξύ των άμεσων και, ενδεχομένως των προκαταβολικών και, κατά προτίμηση, των περιοδικών πληρωμών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη παροχής κινήτρων για την ταχεία εγκατάσταση δικτύων και την αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε)·

δα)  καταβάλλονται το πολύ ένα έτος πριν οι φορείς εκμετάλλευσης μπορέσουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα.

Οι τεχνικοί και κανονιστικοί όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος καθορίζονται και κοινοποιούνται στους φορείς εκμετάλλευσης και στους ενδιαφερόμενους φορείς πριν από την έναρξη της διαδικασίας πλειστηριασμού.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 5, όσον αφορά τους όρους που οδηγούν στην επιβολή διαφοροποιημένων τελών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι καθορίζονται με σκοπό την προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. [Τροπολογία 125]

4.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν όρους για ελάχιστη εδαφική κάλυψη, μόνο όταν αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο δ), με σκοπό την επίτευξη ορισμένων όρων γενικού ενδιαφέροντος που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Κατά την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α)  κάθε προϋπάρχουσα κάλυψη της εθνικής επικράτειας από τις σχετικές υπηρεσίες ή από άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

β)  την ελαχιστοποίηση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης που ενδεχομένως υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές·

γ)  τη δυνατότητα επιμερισμού των επιβαρύνσεων και της αμοιβαιότητας μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων άλλων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

δ)  τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της κάλυψης αυτής και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή των αντίστοιχων τελών·

ε)  την τεχνική καταλληλότητα των σχετικών ζωνών για την αποδοτική παροχή ευρείας εδαφικής κάλυψης.

5.  Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν κάποια από τα μέτρα για την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές βασίζουν την απόφασή τους σε μια αντικειμενική, εκ των προτέρων αξιολόγηση των προοπτικών των ακόλουθων σημείων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα διαθέσιμα σημεία αναφοράς:

α)  κατά πόσον ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός είναι πιθανόν να διατηρηθεί ή να επιτευχθεί, ελλείψει των μέτρων αυτών, και

β)  την πιθανή επίδραση των προσωρινών αυτών μέτρων στις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδύσεις από φορείς της αγοράς.

6.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις δύνανται να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις μέρος ή το σύνολο των μεμονωμένων δικαιωμάτων τους στη χρήση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης του εν λόγω ραδιοφάσματος. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω όρων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α)  τη βελτιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β·

β)  τη διευκόλυνση της αξιοποίησης επωφελών δυνατοτήτων κοινής χρήσης·

γ)  τον συμβιβασμό μεταξύ των συμφερόντων των υφιστάμενων και δυνητικών δικαιούχων·

δ)  τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, πιο ρευστής αγοράς για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις.

7.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την κατανομή παθητικών και ενεργητικών υποδομών καθώς και την από κοινού εγκατάσταση υποδομών για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη:

α)  την κατάσταση του βασιζόμενου στις υποδομές ανταγωνισμού και κάθε πρόσθετου ανταγωνισμού βάσει υπηρεσιών·

β)  τις απαιτήσεις για αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος·

γ)  την αυξημένη επιλογή και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες·

δ)  την τεχνολογική καινοτομία.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις.

Άρθρο 11

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τους όρους για τη χρήση του ραδιοφάσματος

1.  Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές αποφεύγουν την επιβολή οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου καθεστώτος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 8. [Τροπολογία 126]

2.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καθορίζουν τους όρους αδειοδότησης σύμφωνα με τους οποίους μια μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα χρήσης δύναται να ανακληθεί ή να ακυρωθεί σε περίπτωση συνεχιζόμενης αδυναμίας χρήσης του σχετικού ραδιοφάσματος. Η ανάκληση ή η ακύρωση μπορεί να υπόκειται σε κατάλληλη αποζημίωση, εφόσον η αδυναμία χρήσης του ραδιοφάσματος οφείλεται σε λόγους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης, και δικαιολογείται αντικειμενικά.

3.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξετάζουν την ανάγκη θέσπισης, σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και με στόχο την έγκαιρη ελευθέρωση ή την κατανομή επαρκούς εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε οικονομικά αποδοτικές ζώνες για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας:

α)  κατάλληλης αποζημίωσης ή χρηματικών κινήτρων για τους υφιστάμενους χρήστες ή τους κατόχους δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης στο σύστημα υποβολής προσφορών ή μέσω σταθερού ποσού για δικαιώματα χρήσης· ή

β)  χρηματικών κινήτρων που πρέπει να καταβάλλονται από τους υφιστάμενους χρήστες ή από τους κατόχους δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

4.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξετάζουν την ανάγκη ορισμού κατάλληλων επιπέδων επιδόσεων της τεχνολογίας για διαφορετικές ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της φασματικής απόδοσης και με επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ.

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω επιπέδων, ειδικότερα:

α)  λαμβάνουν υπόψη τους κύκλους ανάπτυξης της τεχνολογίας και ανανέωσης του εξοπλισμού, ιδίως του τερματικού εξοπλισμού· και

β)  εφαρμόζουν την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας προκειμένου να επιτευχθεί το προσδιορισμένο επίπεδο επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Άρθρο 12

Εναρμόνιση ορισμένων όρων αδειοδότησης που σχετίζονται με ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

1.  Λαμβανομένων πλήρως υπόψη της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και ιδιαίτερα των άρθρων 7, 8, 8α, 9 και 9α, της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ, και ιδιαίτερα των άρθρων 2, 3, 5 και 6, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ορίζουν χρονοδιαγράμματα για τη χορήγηση ή την αλλαγή των δικαιωμάτων χρήσης, ή την ανανέωση των δικαιωμάτων αυτών υπό τους όρους των υφισταμένων δικαιωμάτων, τα οποία ισχύουν για το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες. [Τροπολογία 127]

Η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ή οι ημερομηνίες για την επακόλουθη ανανέωση καθορίζονται πολύ πριν από τη σχετική διαδικασία η οποία περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και κύκλοι ανανέωσης λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, την πραγματική δυνατότητα κυκλοφορίας οποιασδήποτε σχετικής νέας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που έχει εναρμονιστεί για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες και την περίοδο απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων υπό ανταγωνιστικούς όρους. [Τροπολογία 128]

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων εκδίδει εκτελεστικές πράξεις μέσα ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, για:

α)  να ορίζει κοινό χρονοδιάγραμμα για την Ένωση στο σύνολό της ή χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τις συνθήκες των διαφόρων κατηγοριών των κρατών μελών, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά τις οποίες χορηγούνται μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για μια εναρμονισμένη ζώνη ή έναν συνδυασμό συμπληρωματικών εναρμονισμένων ζωνών και επιτρέπεται η πραγματική χρήση του ραδιοφάσματος για την αποκλειστική ή κοινή παροχή ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση·

β)  να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα δικαιώματα που χορηγούνται στις εναρμονισμένες ζώνες, η οποία θα είναι τουλάχιστον 25 έτη, και σε κάθε περίπτωση επαρκής για να προσφέρονται κίνητρα για επενδύσεις και ανταγωνισμό, και για να αποθαρρύνεται η υποχρησιμοποίηση ή η «αποθεματοποίηση» του ραδιοφάσματος· ή να καθορίζει ότι τα δικαιώματα θα χορηγούνται για απεριόριστη διάρκεια·

γ)  να καθορίζει, στην περίπτωση δικαιωμάτων που δεν είναι αόριστου χαρακτήρα, συγχρονισμένη ημερομηνία λήξης ή ανανέωσης για την Ένωση στο σύνολό της·

δ)  να καθορίζει την ημερομηνία λήξης για τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των εναρμονισμένων ζωνών, εκτός από εκείνα που αφορούν τις για εναρμονισμένες δέσμες συχνοτήτων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, ή, στην περίπτωση των δικαιωμάτων αορίστου χρόνου, το χρονικό όριο τροποποίησης του δικαιώματος χρήσης, την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να τροποποιηθεί ένα υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης φάσματος ώστε να δίνεται η δυνατότητα παροχής ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. [Τροπολογία 129]

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8α παράγραφος 4, η Επιτροπή δύναται επίσης να εκδίδει επίσης εκτελεστικές πράξεις, μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, για την εναρμόνιση της ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες σε εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης των πράξεων αυτών, με σκοπό τον συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού συγχρονισμού με την ημερομηνία της ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με την παρούσα παράγραφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Όταν οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο καθορίζουν μια εναρμονισμένη ημερομηνία για την ανανέωση ή την επανεκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, η οποία έπεται της ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης όλων των υφιστάμενων μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης του εν λόγω ραδιοφάσματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρατείνουν τα υφιστάμενα δικαιώματα μέχρι την εναρμονισμένη ημερομηνία, υπό τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις αδειοδότησης που εφαρμόζονταν προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιοδικών τελών η διάρκεια ισχύος των εν λόγω δικαιωμάτων χρήσης παρατείνεται με την επιφύλαξη των άλλων όρων που ισχύουν για τα συγκεκριμένα δικαιώματα.

Όταν η περίοδος παράτασης που χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι σημαντική σε σύγκριση με την αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να υποβάλουν την παράταση των δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες προσαρμογές των όρων αδειοδότησης που ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο των τροποποιημένων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής πρόσθετων τελών. Αυτά τα πρόσθετα τέλη πρέπει να βασίζονται σε μια κατά χρονική αναλογία εφαρμογή οποιουδήποτε αρχικού τέλους για τα αρχικά δικαιώματα χρήσης, τα οποία υπολογίζονται ρητά σε σχέση με την αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν επιβάλλουν μείωση της διάρκειας των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, και δεν ισχύουν για υφιστάμενα δικαιώματα με αόριστη διάρκεια ισχύος.

Όταν η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τηρουμένων των αναλογιών, σε δικαιώματα χρήσης της οικείας εναρμονισμένης ζώνης για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες. [Τροπολογία 130]

4.  Κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

α)  τις κανονιστικές αρχές του άρθρου 9·

β)  τις αντικειμενικές διακυμάνσεις, σε ολόκληρη την Ένωση, των αναγκών για την παροχή επιπλέον ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές ανάγκες ραδιοφάσματος για ενοποιημένα δίκτυα που καλύπτουν πολλά κράτη μέλη·

γ)  την προβλεψιμότητα των συνθηκών λειτουργίας των υφιστάμενων χρηστών του ραδιοφάσματος·

δ)  την αφομοίωση, την ανάπτυξη και τους κύκλους επενδύσεων διαδοχικών γενεών ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών·

ε)  τη ζήτηση των τελικών χρηστών για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής χωρητικότητας.

Προκειμένου να καταρτίζει χρονοδιαγράμματα για τις διάφορες κατηγορίες των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ήδη χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ούτε έχουν επιτρέψει την πραγματική χρήση της οικείας εναρμονισμένης ζώνης, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο που έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος κατά το παρελθόν, τους λόγους περιορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2002/21/EΚ, την πιθανή ανάγκη εκκένωσης της εν λόγω ζώνης, τις συνέπειες για τον ανταγωνισμό ή γεωγραφικούς ή τεχνικούς περιορισμούς, εξετάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εφαρμογή δεν αναβάλλεται αδικαιολόγητα και ότι τυχόν μεταβολές στα χρονοδιαγράμματα μεταξύ κρατών μελών δεν οδηγούν σε αδικαιολόγητες διαφορές στις ανταγωνιστικές ή κανονιστικές συνθήκες που επικρατούν μεταξύ των κρατών μελών.

5.  Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης και για την παροχή της δυνατότητας πραγματικής χρήσης μιας εναρμονισμένης ζώνης πριν από την έγκριση εκτελεστικής πράξης που αφορά την εν λόγω ζώνη, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ή πριν από την εναρμονισμένη ημερομηνία που καθορίζεται από την εκτελεστική πράξη για την εν λόγω ζώνη.

Όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές χορηγούν δικαιώματα χρήσης σε μια εναρμονισμένη ζώνη πριν από την έκδοση εκτελεστικής πράξης για την εν λόγω ζώνη, καθορίζουν τους όρους της εν λόγω χορήγησης, και ιδίως εκείνους που σχετίζονται με τη διάρκεια, κατά τρόπο ώστε οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων χρήσης να γνωρίζουν τη δυνατότητα που έχει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Επιτροπή να εκδίδει εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τη θέσπιση ελάχιστης διάρκειας των εν λόγω δικαιωμάτων ή συγχρονισμένης ημερομηνίας λήξης ή κύκλου ανανέωσης για την Ένωση στο σύνολό της. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τη χορήγηση δικαιωμάτων με αόριστη διάρκεια ισχύος. [Τροπολογία 131]

6.  Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις οποίες έχει θεσπιστεί κοινό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τα σχέδιά τους για τη διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις εκτελεστική πράξη για τον προσδιορισμό της μορφής και των διαδικασιών παροχής των εν λόγω πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο του άρθρου 33 παράγραφος 2. [Τροπολογία 132]

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης των λεπτομερών σχεδίων που παρέχονται από ένα κράτος μέλος, θεωρεί ότι είναι απίθανο το εν λόγω κράτος μέλος να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται σε αυτό, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να εκδώσει απόφαση με την οποία να υποχρεώνει το σχετικό κράτος μέλος να προσαρμόσει δεόντως τα σχέδιά του ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη συμμόρφωση.

Άρθρο 12α

Κοινή διαδικασία έγκρισης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος

1.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, και με την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας για την αδειοδότηση, με σκοπό τη θέσπιση κοινής διαδικασίας έγκρισης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, με βάση, όπου έχει εφαρμογή, κοινό χρονοδιάγραμμα που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2. Η κοινή διαδικασία έγκρισης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  οι μεμονωμένες εθνικές διαδικασίες έγκρισης κινούνται και εφαρμόζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με κοινό χρονοδιάγραμμα·

β)  προβλέπονται, όπου είναι σκόπιμο, κοινές συνθήκες και διαδικασίες για την επιλογή και τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

γ)  προβλέπονται, κατά περίπτωση, κοινές ή συγκρίσιμες προϋποθέσεις για τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να χορηγούνται στους φορείς εκμετάλλευσης χαρτοφυλάκια ραδιοφάσματος συνεκτικά όσον αφορά τα καθοριζόμενα τμήματα φάσματος.

2.  Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να θεσπίσουν κοινή διαδικασία έγκρισης, οι ενδιαφερόμενες εθνικές αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμα τα σχέδια μέτρων τους ταυτόχρονα στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

3.  Η κοινή διαδικασία αδειοδότησης είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή για άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 133]

Άρθρο 13

Συντονισμός των διαδικασιών και των όρων αδειοδότησης για τη χρήση του ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες στην εσωτερική αγορά.

1.  Όταν μια αρμόδια εθνική αρχή σκοπεύει να εξαρτήσει τη χρήση του ραδιοφάσματος από τη χορήγηση γενικής άδειας ή να χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα για τη χρήση ραδιοφάσματος, ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση ραδιοφάσματος σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, θέτει συγχρόνως στη διάθεση της Επιτροπής και των αρμόδιων για το ραδιοφάσμα αρχών των άλλων κρατών μελών το σχέδιο μέτρου, μαζί με το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το μέτρο, κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, εφόσον ισχύει, και σε κάθε περίπτωση μόνο κατά ένα στάδιο της προετοιμασίας του το οποίο της επιτρέπει να παράσχει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επαρκείς και σταθερές πληροφορίες για όλα τα σχετικά θέματα.

Η αρμόδια εθνική αρχή παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα, κατά περίπτωση:

α)  τον τύπο της διαδικασίας αδειοδότησης·

β)  το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αδειοδότησης·

γ)  τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης, η οποία είναι τουλάχιστον 25 έτη, και σε κάθε περίπτωση επαρκής για να προσφέρονται κίνητρα για επενδύσεις και ανταγωνισμό, και για να αποθαρρύνεται η υποχρησιμοποίηση ή η «αποθεματοποίηση» του ραδιοφάσματος· [Τροπολογία 134]

δ)  τον τύπο και την ποσότητα του διαθέσιμου ραδιοφάσματος, συνολικά ή προς κάθε δεδομένη επιχείρηση·

ε)  το ύψος και τη διάρθρωση τυχόν τελών που πρέπει να καταβάλλονται·

στ)  τις αποζημιώσεις ή τα κίνητρα σχετικά με την εκκένωση ή την από κοινού χρήση του ραδιοφάσματος από τους υφιστάμενους χρήστες·

ζ)  τις υποχρεώσεις κάλυψης·

η)  τις απαιτήσεις χονδρικής πρόσβασης και περιαγωγής σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο·

θ)  τη δέσμευση του ραδιοφάσματος για ορισμένους τύπους φορέων εκμετάλλευσης ή τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων φορέων εκμετάλλευσης·

ι)  τους όρους που σχετίζονται με την εκχώρηση, την αλλαγή, τη μεταβίβαση ή τη συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης· [Τροπολογία 135]

ια)  τη δυνατότητα από κοινού χρήσης του ραδιοφάσματος·

ιβ)  την από κοινού χρήση των υποδομών·

ιγ)  το ελάχιστο επίπεδο τεχνολογικών επιδόσεων·

ιδ)  τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

ιε)  την ανάκληση ή απόσυρση ενός ή περισσότερων δικαιωμάτων χρήσης ή την τροποποίηση των δικαιωμάτων ή των όρων που συνδέονται με τα εν λόγω δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ήσσονος σημασίας υπό την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

2.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και η Επιτροπή δύνανται να απευθύνουν παρατηρήσεις προς την οικεία αρμόδια αρχή εντός δύο μηνών. Η δίμηνη αυτή προθεσμία δεν παρατείνεται.

Κατά την εκτίμηση του σχεδίου μέτρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τα εξής:

α)  τις διατάξεις των οδηγιών 2002/20/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ·

β)  τις κανονιστικές αρχές του άρθρου 9·

γ)  τα σχετικά κριτήρια για ορισμένους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10 και τις πρόσθετες διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 11·

δ)  κάθε εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε τις εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12· [Τροπολογία 136]

ε)  τη συνοχή με τις πρόσφατες, εκκρεμείς ή προγραμματισμένες διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη και τις πιθανές επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Εάν, εντός της περιόδου αυτής, η Επιτροπή γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην εσωτερική αγορά ή ότι έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό δίκαιο, το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για μια επιπλέον περίοδο δύο μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών για τη θέση της όσον αφορά το σχέδιο μέτρου.

3.  Εντός της επιπλέον περιόδου δύο μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή και η οικεία αρμόδια αρχή συνεργάζονται στενά για τον καθορισμό του πλέον κατάλληλου και αποτελεσματικού μέτρου βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά και την ανάγκη εξασφάλισης της ανάπτυξης συνεπών κανονιστικών πρακτικών.

4.  Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινοποίηση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5.  Στο πλαίσιο της επιπλέον δίμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται:

α)  να υποβάλει σχέδιο απόφασης στην επιτροπή επικοινωνιών ζητώντας από την οικεία αρμόδια αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου. Το σχέδιο απόφασης πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δεν θα πρέπει να θεσπισθεί, και, αν είναι αναγκαίο, από ειδικές προτάσεις για την τροποποίηση του σχεδίου μέτρου· ή

β)  να λάβει απόφαση με την οποία να μεταβάλλει τη θέση της όσον αφορά το σχετικό σχέδιο μέτρου.

6.  Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει σχέδιο απόφασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) ή λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β), η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να εκδώσει το σχέδιο μέτρου.

Εάν η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο απόφασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α), το σχέδιο μέτρου δεν εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κοινοποίηση που αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μεταβάλει τη θέση της όσον αφορά το οικείο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ακόμα και μετά την υποβολή σχεδίου απόφασης στην επιτροπή επικοινωνιών.

7.  Η Επιτροπή εκδίδει οποιαδήποτε απόφαση με την οποία απαιτείται από την αρμόδια αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

8.  Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 7, η αρμόδια αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής. Μετά την τροποποίηση του σχεδίου μέτρου, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, κατά περίπτωση, και θέτει το τροποποιημένο σχέδιο στη διάθεση της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1.

9.  Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής και, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 και στην παράγραφο 7, δύναται να θεσπίσει το προκύπτον σχέδιο μέτρου· εάν το πράξει, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή.

10.  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα της διαδικασίας την οποία αφορά το μέτρο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Άρθρο 14

Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα

1.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την παροχή πρόσβασης, μέσω ασύρματων τοπικών δικτύων, στο δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών στο κοινό, καθώς και τη χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για την εν λόγω παροχή, βάσει μόνο γενικής αδειοδότησης.

2.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό να παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα δίκτυά τους, μέσω ασύρματων τοπικών δικτύων, τα οποία δύναται να είναι εγκατεστημένα σε χώρους τελικών χρηστών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους αδειοδότησης και τη συναίνεση του τελικού χρήστη κατόπιν ενημέρωσης.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν περιορίζουν μονομερώς:

α)  το δικαίωμα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε ασύρματα τοπικά δίκτυα της επιλογής τους, τα οποία παρέχονται από τρίτα μέρη·

β)  το δικαίωμα των τελικών χρηστών να επιτρέπουν σε άλλους τελικούς χρήστες την αμοιβαία ή γενικότερη πρόσβαση στα δίκτυα των εν λόγω παρόχων μέσω ασύρματων τοπικών δικτύων, καθώς και βάσει πρωτοβουλιών τρίτων μερών που συνενώνονται και παρέχουν δημόσια πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα διαφόρων τελικών χρηστών.

4.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν περιορίζουν το δικαίωμα των τελικών χρηστών να επιτρέπουν σε άλλους τελικούς χρήστες την αμοιβαία ή γενικότερη πρόσβαση στα ασύρματα τοπικά τους δίκτυα, όπως βάσει πρωτοβουλιών τρίτων μερών που συνενώνονται και παρέχουν δημόσια πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα διαφόρων τελικών χρηστών.

5.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν περιορίζουν την παροχή δημόσιας πρόσβασης σε ασύρματα τοπικά δίκτυα:

α)  σε χώρους στους οποίους στεγάζονται δημόσιες αρχές ή σε χώρους άμεσης γειτνίασης με αυτούς, όταν οι χώροι αυτοί επικουρούν τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στους κύριους χώρους·

β)  σε πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων ή δημόσιων αρχών που συνενώνονται και παρέχουν αμοιβαία ή γενικότερη πρόσβαση στα ασύρματα τοπικά δίκτυα διαφόρων τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ασυρμάτων τοπικών δικτύων στα οποία παρέχεται δημόσια πρόσβαση σύμφωνα με το στοιχείο α).

6.  Μια επιχείρηση, δημόσια αρχή ή άλλος τελικός χρήστης δεν θεωρείται πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό αποκλειστικά λόγω της παροχής δημόσιας πρόσβασης σε ασύρματα τοπικά δίκτυα, όταν η εν λόγω παροχή δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα ή είναι απλώς παρεπόμενη άλλης εμπορικής δραστηριότητας ή δημόσιας υπηρεσίας η οποία δεν εξαρτάται από τη μεταφορά σημάτων σε τέτοια δίκτυα.

Άρθρο 15

Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας

1.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη λειτουργία λιγότερο ορατών σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας βάσει του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης και δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα την εν λόγω ανάπτυξη, σύνδεση ή λειτουργία μέσω μεμονωμένων πολεοδομικών αδειών ή με κάθε άλλο τρόπο όποτε η εν λόγω χρήση συμμορφώνεται με την εφαρμογή των μέτρων που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 2.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει το καθεστώς αδειοδότησης για το ραδιοφάσμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας.

2.  Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται καθορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να καθορίσει τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο μέγεθος, την ισχύ και τις ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23) και με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου(24). [Τροπολογία 137]

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται προκειμένου η ανάπτυξη, η σύνδεση και η λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας να επωφελούνται από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να θίγουν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25) όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων. [Τροπολογία 138]

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών

1.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι η χρήση ραδιοφάσματος είναι οργανωμένη στο έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατανομή ή την εκχώρηση ραδιοφάσματος, ώστε κανένα άλλο κράτος μέλος να μην εμποδίζεται από την παραχώρηση στο έδαφός του της χρήσης συγκεκριμένης εναρμονισμένης ζώνης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του διασυνοριακού συντονισμού της χρήσης ραδιοφάσματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ραδιοφάσμα προς όλα τα κράτη μέλη.

3.  Κάθε οικείο κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος να μεσολαβήσει παρέχοντας βοήθεια στο ίδιο ή σε κάθε άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της συντονιστικής δράσης σέβονται την απαίτηση ισότιμης πρόσβασης σε ραδιοφάσμα μεταξύ των οικείων κρατών μελών, για την επίλυση τυχόν πρακτικών ασυνεπειών μεταξύ των διακριτών αποτελεσμάτων συντονισμού διαφόρων κρατών μελών ή για την εξασφάλιση της επιβολής συντονισμένων λύσεων στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 33 παράγραφος 2. [Τροπολογία 139]

Τμήμα 2

Ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής πρόσβασης

Άρθρο 17

Ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης

1.  Η παροχή προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης που επιβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ θεωρείται ως παροχή ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, εφόσον παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες παραμέτρους που παρατίθενται σε μία από τις προσφορές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και καλύπτει συνολικά τις εξής ουσιώδεις απαιτήσεις:

α)  δυνατότητα να προσφερθεί ως προϊόν υψηλής ποιότητας οπουδήποτε στην Ένωση·

β)  μέγιστος βαθμός διαλειτουργικότητας δικτύου και υπηρεσίας και αμερόληπτη διαχείριση του δικτύου μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, σε αρμονία με την τοπολογία του δικτύου·

γ)  δυνατότητα εξυπηρέτησης τελικών χρηστών με ανταγωνιστικούς όρους·

δ)  οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα να εφαρμοστεί σε υφιστάμενα δίκτυα και να συνυπάρξει με άλλα προϊόντα πρόσβασης που δύνανται να παρέχονται υπό την ίδια υποδομή δικτύου·

ε)  λειτουργική αποτελεσματικότητα, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των εμποδίων εφαρμογής και του κόστους ανάπτυξης για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης και τους αιτούντες υπηρεσίες εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης·

στ)  τήρηση των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων και της διαφάνειας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη διευκρίνιση του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να συνεχίσει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 140]

Άρθρο 17α

Προϊόντα πρόσβασης υψηλής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

1.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο είναι αναλογικό να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) ότι έχουν σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ποιότητας σε επίπεδο χονδρικής, η υποχρέωση να δημοσιεύουν πρότυπη προσφορά χονδρικής που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η εξέταση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της κατευθυντήριας γραμμής του BEREC.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο BEREC θεσπίζει, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και σε συνεργασία με την Επιτροπή, κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στην πρότυπη προσφορά. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα τερματικά τμήματα των μισθωμένων γραμμών και μπορούν να καλύπτουν και άλλα επιχειρηματικά προϊόντα πρόσβασης σε επίπεδο χονδρικής, που ο BEREC θεωρεί απαραίτητα, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση σε επίπεδα λιανικής και χονδρικής, καθώς και τις βέλτιστες κανονιστικές πρακτικές. Οι ΕΡΑ μπορούν να ζητούν την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων στην πρότυπη προσφορά . Ο BEREC επανεξετάζει τακτικά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις εξελίξεις στην αγορά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. [Τροπολογία 141]

Άρθρο 18

Κανονιστικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης

1.  Εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία έχει στο παρελθόν επιβάλει σε έναν φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, υποχρεώσεις παροχής χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς αξιολογεί κατά πόσο θα ήταν κατάλληλη και αναλογική η επιβολή αντ' αυτής μιας υποχρέωσης παροχής ενός ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης το οποίο παρέχει τουλάχιστον αντίστοιχες λειτουργίες με το ισχύον προϊόν χονδρικής πρόσβασης.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διενεργούν την απαιτούμενη αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων αποκατάστασης της παροχής χονδρικής πρόσβασης αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή διενέργειας της ανάλυσης σχετικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή, η οποία έχει στο παρελθόν επιβάλει μια υποχρέωση παροχής εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης θεωρήσει, κατόπιν της αξιολόγησής της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ότι ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης δεν είναι κατάλληλο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, υποβάλλει αιτιολογημένη εξήγηση στο σχέδιο μέτρου της σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

2.  Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή σκοπεύει να επιβάλει σε έναν φορέα εκμετάλλευσης την υποχρέωση παροχής χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυο επόμενης γενιάς σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, αξιολογεί ιδίως, πέραν των παραγόντων που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα από την επιβολή

(i)  παροχής παθητικής χονδρικής εισροής, όπως είναι η φυσική αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ή υποβρόχο·

(ii)  μη φυσικής ή εικονικής χονδρικής εισροής που προσφέρει αντίστοιχες λειτουργίες, και συγκεκριμένα ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις και παραμέτρους που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 και στο παράρτημα 1 σημείο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή σκοπεύει να επιβάλει σε έναν φορέα εκμετάλλευσης μια υποχρέωση παροχής εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της εν λόγω οδηγίας, επιβάλλει υποχρέωση παροχής ενός ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης το οποίο διαθέτει τις πιο συναφείς λειτουργίες, ώστε να καλύπτει τις κανονιστικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην αξιολόγησή της. Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης δεν θα ήταν κατάλληλο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, υποβάλει αιτιολογημένη εξήγηση στο σχέδιο μέτρου της σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

4.  Κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 3, του αν πρέπει να επιβληθεί ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης αντί κάποιου άλλου προϊόντος παροχής χονδρικής πρόσβασης, η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα που δημιουργούνται από συγκλίνουσες κανονιστικές προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση όσον αφορά τα μέτρα αποκατάστασης της παροχής χονδρικής πρόσβασης, την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση του ανταγωνισμού που βασίζεται στις υποδομές και την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς προς την παροχή ανταγωνιστικών δικτύων επόμενης γενιάς, τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης που έχει οριστεί ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά και από τους αιτούντες πρόσβαση, και την περίοδο απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή καθορίζει μια μεταβατική περίοδο για την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου προϊόντος παροχής χονδρικής πρόσβασης από ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, εάν είναι απαραίτητο.

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει, δυνάμει των άρθρων 8 και 12 της εν λόγω οδηγίας, υποχρέωση παροχής ενός ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσίευση προσφοράς αναφοράς που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημεία 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση.

6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, μια εθνική ρυθμιστική αρχή δεν επιβάλλει υποχρεωτική προθεσμία προειδοποίησης πριν την απόσυρση μιας παλαιότερα επιβληθείσας υποχρέωσης παροχής ενός ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις και παραμέτρους που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 και στο παράρτημα Ι σημείο 2 του παρόντος κανονισμού, εάν ο εμπλεκόμενος φορέας εκμετάλλευσης δεσμεύεται οικειοθελώς να καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω προϊόν κατόπιν αιτήματος τρίτων μερών, υπό δίκαιους και λογικούς όρους, για μια περαιτέρω περίοδο τριών ετών.

7.  Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή εξετάζει, στο πλαίσιο αξιολόγησης δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3, εάν θα πρέπει να επιβάλει ή να διατηρήσει τους ελέγχους επί των τιμών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ για την παροχή χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς, είτε μέσω ενός εκ των ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης ή με άλλον τρόπο, εξετάζει την κατάσταση του ανταγωνισμού ως προς τις τιμές, την επιλογή και την ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται σε επίπεδο λιανικής. Λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα της προστασίας ενάντια στις διακρίσεις σε επίπεδο χονδρικής και την κατάσταση του ανταγωνισμού που βασίζεται σε υποδομές από άλλα σταθερά ή ασύρματα δίκτυα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο του υφιστάμενου ανταγωνισμού που βασίζεται στις υποδομές μεταξύ των δικτύων επόμενης γενιάς όσον αφορά την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων ποιότητας για τους τελικούς χρήστες, προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον οι έλεγχοι τιμών για την παροχή χονδρικής πρόσβασης θα είναι απαραίτητοι ή αναλογικοί στη συγκεκριμένη περίπτωση. [Τροπολογία 142]

Άρθρο 19

Προϊόν συνδετικότητας με εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών (ASQ)

1.  Κάθε φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να παρέχει ένα ευρωπαϊκό προϊόν συνδετικότητας ASQ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

2.  Κάθε φορέας εκμετάλλευσης καλύπτει κάθε εύλογο αίτημα παροχής ενός ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας ASQ όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 και υποβάλλεται εγγράφως από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τυχόν άρνηση παροχής ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας ASQ βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει τους λόγους της άρνησης εντός ενός μηνός από την υποβολή της γραπτής αίτησης.

Η αδυναμία ή η απροθυμία του μέρους που υπέβαλε αίτηση για παροχή ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας ASQ να διαθέσει, είτε εντός της Ένωσης είτε σε τρίτες χώρες, ένα ευρωπαϊκό προϊόν συνδετικότητας ASQ στο μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έναντι εύλογων όρων θεωρείται ως αντικειμενικός λόγος άρνησης, εφόσον ζητηθεί από το μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

3.  Εφόσον, εντός δύο μηνών από την υποβολή της γραπτής αίτησης για χορήγηση πρόσβασης, απορριφθεί η αίτηση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην αρμόδια εθνική ρυθμιστή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, δύναται να εφαρμοστεί το άρθρο 3 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού.

4.  Η παροχή προϊόντων συνδετικότητας θεωρείται ως παροχή ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας ASQ εφόσον παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες παραμέτρους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και καλύπτει συνολικά τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:

α)  δυνατότητα να προσφερθεί ως προϊόν υψηλής ποιότητας οπουδήποτε στην Ένωση·

β)  διευκόλυνση των παρόχων υπηρεσιών στην κάλυψη των αναγκών των τελικών χρηστών τους·

γ)  οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες λύσεις που ενδέχεται να παρέχονται στα ίδια δίκτυα·

δ)  λειτουργική αποτελεσματικότητα, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των εμποδίων εφαρμογής και του κόστους ανάπτυξης για τους πελάτες· και

ε)  διασφάλιση της τήρησης των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων, και της διαφάνειας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη διευκρίνιση του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να συνεχίσει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. [Τροπολογία 143]

Άρθρο 20

Μέτρα σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρόσβασης

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η Ιανουαρίου 2016, εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών κανόνων για την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά την έννοια του άρθρου 17 και του παραρτήματος Ι σημείο 1, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία της λειτουργίας ενός τέτοιου προϊόντος παροχής εικονικής χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς με τη λειτουργία ενός προϊόντος φυσικής αδεσμοποίητης πρόσβασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών κανόνων για την εφαρμογή ενός ή περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων πρόσβασης κατά την έννοια των άρθρων 17 και 19 και του παραρτήματος Ι σημεία 2 και 3, και του παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. [Τροπολογία 144]

Κεφάλαιο IV

Εναρμονισμένα Δικαιώματα των τελικών χρηστών για ανοικτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο [Τροπολογία 146]

Άρθρο 21

Κατάργηση περιορισμών και διακρίσεων

1.  Η ελευθερία των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται από μια επιχείρηση εγκαταστημένη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος δεν περιορίζεται από τις δημόσιες αρχές.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες βάσει της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας τους εκτός εάν οι εν λόγω διαφορές αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν υψηλότερη τιμολόγηση για ενδοενωσιακές επικοινωνίες που καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια:

α)  όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής επικοινωνίας, υψηλότερες από τα τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων·

β)  όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, υψηλότερες από τις ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων (SMS), αντίστοιχα, που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012. [Τροπολογία 145]

Άρθρο 22

Επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Οι εξώδικες διαδικασίες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ εφαρμόζονται επίσης σε διαφορές που σχετίζονται με συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών, στον βαθμό που οι εξώδικες διαδικασίες είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτούς, και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Για διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/11/ΕΕ(26), ισχύουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. [Τροπολογία 147]

Άρθρο 23

Ελευθερία παροχής και χρήσης ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εύλογη διαχείριση της κίνησης [Τροπολογία 148]

1.  Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν και να παρέχουν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν τερματικές συσκευές της επιλογής τους, ανεξαρτήτως του τόπου του τελικού χρήστη ή του παρόχου ή του τόπου, της προέλευσης ή του προορισμού της υπηρεσίας, της πληροφορίας ή του περιεχομένου, μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις εν λόγω συμφωνίες που σχετίζονται με τους όγκους δεδομένων, να επωφελούνται από τυχόν προσφορές των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

2.  Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με παρόχους και οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο εάν η χωρητικότητα δικτύου επαρκεί για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, πέραν των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποβαίνουν εις βάρος της διαθεσιμότητας ή της ποιότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε τελικούς χρήστες δεν προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ λειτουργικά ισοδύναμων υπηρεσιών ή εφαρμογών.

Για τη διευκόλυνση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει κατά επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο την γενική ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

3.  Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τη νομιμότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών, περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών.

4.  Η άσκηση των ελευθεριών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 διευκολύνεται από την παροχή πλήρων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1, το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2.

Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 21α της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τυχόν εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης της κίνησης τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες, και τη διανομή τους, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Στο πλαίσιο των συμβατικά συμφωνημένων όγκων Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι τελικοί χρήστες μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον καθορισμό ορίων στους όγκους δεδομένων ή ταχυτήτων στις ταχύτητες για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο,. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν περιορίζουν της ελευθερίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, τροποποιώντας, υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:

α)  την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, ή για την πρόληψη ή αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων·

β)  τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, και των τερματικών των τελικών χρηστών·

γ)  την αποτροπή της μετάδοσης ανεπίκλητων επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους εκ των προτέρων για την εφαρμογή παρόμοιων περιοριστικών μέτρων·

δ)  την ελαχιστοποίηση αποτροπή ή τον μετριασμό των επιπτώσεων προσωρινής ή και έκτακτης συμφόρησης δικτύου εφόσον ανάλογοι τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας των δεδομένων δεν διατηρούνται πέραν του απαιτουμένου.

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης συνεπάγεται Με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας των δεδομένων συνεπάγονται μόνο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητη και αναλογική για την επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, ενώ υπόκεινται επίσης στις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο θεσπίζουν κατάλληλες, σαφείς, ανοιχτές και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον χειρισμό των καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις του παρόντος άρθρου. Οι διαδικασίες αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα των τελικών χρηστών να παραπέμπουν το θέμα στην εθνική ρυθμιστική αρχή. [Τροπολογίες 236 και 243]

Άρθρο 24

Διασφαλίσεις για την ποιότητα υπηρεσιών

1.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που τους εκχωρεί το άρθρο 30α αναφορικά με το άρθρο 23, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν την αποτελεσματική δυνατότητα των τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2, προσεκτικά τη συμμόρφωση με το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν εμποδίζονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων υπηρεσιών στην πολιτιστική ποικιλομορφία και την καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) για δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση και τα πορίσματά τους τις διαπιστώσεις τους, και διαβιβάζουν τις εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή και στον BEREC. [Τροπολογία 153]

2.  Προκειμένου να αποφευχθεί η γενική υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο ή να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών χρηστών για πρόσβαση και διανομή περιεχομένου ή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών και λογισμικού της επιλογής τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, άλλες παραμέτρους όσον αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας, όπως ορίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι σχεδιαζόμενες απαιτήσεις δεν εγκρίνονται για περίοδο δύο μηνών από την παραλαβή των πλήρων πληροφοριών από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Επιτροπής και της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή εκτός εάν η Επιτροπή έχει ενημερώσει την εθνική ρυθμιστική αρχή για συντομευθείσα προθεσμία εξέτασης ή εκτός εάν η Επιτροπή έχει διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις ή συστάσεις της Επιτροπής και κοινοποιούν τις εγκριθείσες απαιτήσεις στην Επιτροπή και τον BEREC. [Τροπολογία 154]

3.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις Μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του παρόντος κανονισμού, ο BEREC, αφού διαβουλευτεί με τους ενδιαφερομένους φορείς και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όπου περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μέτρων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. [Τροπολογία 155]

Άρθρο 24α

Αναθεώρηση

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον BEREC, επανεξετάζει τη λειτουργία των διατάξεων σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, εκπονεί έκθεση και υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις [να προστεθεί ημερομηνία τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 156]

Άρθρο 25

Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δημοσιεύουν, εκτός των προσφορών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, διαφανείς, συγκρίσιμες, επαρκείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα εξής:

α)  την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους·

β)  για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχετικές παραμέτρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ισχύουσες τιμές (για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων) και τυχόν ισχύουσες χρεώσεις (πρόσβαση, χρήση, συντήρηση και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις), καθώς και το κόστος που αφορά τον εξοπλισμό τερματικού·

γ)  τις ισχύουσες χρεώσεις σχετικά με κάθε αριθμό ή υπηρεσία που υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης·

δ)  την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

ε)  τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, προσδιορίζοντας τα εξής:

(i)  την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο κράτος μέλος διαμονής του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας σε ώρες αιχμής·

(ii)  το επίπεδο ισχυόντων περιορισμών στον όγκο δεδομένων, εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, που διατίθεται έπειτα από πλήρη κατανάλωση του ισχύοντος όγκου δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι τελικοί χρήστες για την παρακολούθηση, ανά πάσα στιγμή, του τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσής τους·

(iii)  σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον όγκο των δεδομένων, η πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα και άλλες παράμετροι ποιότητας καθώς και η ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών δύναται να επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών·

(iv)  πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

στ)  τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων τακτικά επικαιροποιούμενων πληροφοριών σχετικά με τις λεπτομέρειες των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς·

ζ)  τους τυποποιημένους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης συμβατικής περιόδου, των όρων και των επιβαρύνσεων που ισχύουν σε περιπτώσεις πρόωρης λύσης της σύμβασης, των διαδικασιών και άμεσων επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τη αλλαγή και τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, και τις ρυθμίσεις παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάχρησης της αλλαγής·

η)  την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, για τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και για τυχόν αλλαγές σε αυτήν·

θ)  τα δικαιώματα που αφορούν την καθολική υπηρεσία, περιλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των ευκολιών και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/22/ΕΚ.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με σαφή, κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη μορφή στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο οποίο προσφέρεται η υπηρεσία και επικαιροποιούνται τακτικά. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στις εθνικές κανονιστικές αρχές πριν δημοσιευθούν. Κάθε διαφοροποίηση των όρων που εφαρμόζονται για τους καταναλωτές και λοιπούς τελικούς χρήστες αναφέρεται ρητά.

2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες να καθορίζονται οι μέθοδοι μέτρησης της ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι παράμετροι ποιότητας των υπηρεσιών και οι μέθοδοι μέτρησής τους, και το περιεχόμενο, η μορφή και ο τρόπος δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους, τους ορισμούς και τις μεθόδους μέτρησης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

3.  Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ανεξάρτητης αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση της πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υπηρεσιών, καθώς και το κόστος εναλλακτικών τρόπων χρήσης. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν καθεστώς εθελοντικής πιστοποίησης για διαδραστικούς ιστότοπους, οδηγούς ή παρόμοια εργαλεία. Η πιστοποίηση χορηγείται βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αναλογικών απαιτήσεων, ιδίως βάσει της ανεξαρτησίας από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, της χρήσης απλής γλώσσας, της παροχής πλήρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών και της λειτουργίας αποτελεσματικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων. Εάν στην αγορά δεν υπάρχουν διευκολύνσεις σύγκρισης που να διατίθενται δωρεάν ή σε προσιτή τιμή, η διάθεση των εν λόγω διευκολύνσεων γίνεται από τις ίδιες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή από άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές ή μέσω τρίτων τηρουμένων των απαιτήσεων πιστοποίησης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό διατίθενται δωρεάν για τους σκοπούς της διάθεσης των εν λόγω διευκολύνσεων σύγκρισης.

4.  Κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό διανέμουν δωρεάν πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος στους τελικούς χρήστες, κατά περίπτωση, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους με τους τελικούς χρήστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό σε τυποποιημένη μορφή και δύνανται να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

α)  τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων· και

β)  τα μέσα προστασίας του συνδρομητή έναντι κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια και έναντι της παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Τροπολογία 157]

Άρθρο 26

Απαιτήσεις ενημέρωσης γα τη σύναψη συμβάσεων

1.  Πριν καταστεί δεσμευτική μια σύμβαση για την παροχή σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους καταναλωτές και σε άλλους τελικούς χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α)  τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου και, εφόσον είναι διαφορετικά, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή καταγγελιών·

β)  τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

(i)  για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι τύποι των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όγκοι των επικοινωνιών που περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές παράμετροι ποιότητας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της αρχικής σύνδεσης·

(ii)  εάν και σε ποια κράτη μέλη παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος και τυχόν περιορισμοί όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ·

(iii)  οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση, συντήρησης και υποστήριξης πελατών, οι όροι και οι χρεώσεις που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες και οι δυνατότητες επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές·

(iv)  τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το ξεκλείδωμα του τερματικού εξοπλισμού και τυχόν επιβαρύνσεων σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει πριν το τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου·

γ)  τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων (για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και πιθανών επιπλέον χρεώσεων) και τα μέσα με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες επικαιροποιημένες πληροφορίες·

δ)  τις προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής, καθώς και τις διαθέσιμες διευκολύνσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας των λογαριασμών και την παρακολούθηση του επιπέδου κατανάλωσης·

ε)  τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και την καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(i)  κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από όρους προσφορών·

(ii)  κάθε επιβάρυνσης για την αλλαγή και τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάχρησης της αλλαγής·

(iii)  κάθε επιβάρυνσης λόγω πρόωρης λήξης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού (βάσει των συνήθων μεθόδων απόσβεσης) και άλλων πλεονεκτημάτων προώθησης (κατά χρονική αναλογία)·

στ)  κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης ρητής αναφοράς στα νόμιμα δικαιώματα των τελικών χρηστών, η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας·

ζ)  εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, τις επιλογές των τελικών χρηστών σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο και το είδος των δεδομένων·

η)  για τελικούς χρήστες με αναπηρία, λεπτομέρειες των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς·

θ)  τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού·

ι)  τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει ο πάροχος ως απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε απειλές και ευάλωτα σημεία.

2.  Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους τελικούς χρήστες, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τελικό χρήστη ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες τους σύνδεσης στο διαδίκτυο:

α)  το επίπεδο των ισχυόντων περιορισμών στον όγκο δεδομένων, εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, που διατίθεται έπειτα από πλήρη κατανάλωση του ισχύοντος όγκου δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· και τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να παρακολουθούν, ανά πάσα στιγμή, το τρέχον επίπεδο κατανάλωσής τους·

β)  την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στην κύρια τοποθεσία του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών τιμών ταχυτήτων, των μέσων ταχυτήτων και της ταχύτητας κατά τις ώρες αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής επίπτωσης της παροχής πρόσβασης σε τρίτους μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου·

γ)  άλλες παραμέτρους ποιότητας των υπηρεσιών·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση ενός δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διαδικασίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

ε)  σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον όγκο, η πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα και άλλες παράμετροι ποιότητας υπηρεσίας, και η ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών δύναται να επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών,

3.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με σαφή, κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη μορφή και στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο τελικός χρήστης και επικαιροποιούνται τακτικά. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητώς για το αντίθετο. Ο τελικός χρήστης λαμβάνει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης.

4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις ενημέρωσης που αναγράφονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

5.  Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης, κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, κάθε πληροφορία που παρέχεται από τις εν λόγω αρχές για τον σκοπό αυτόν σχετικά με τη χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και σχετικά με τα μέσα προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια και έναντι της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 και σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία. [Τροπολογία 158]

Άρθρο 27

Έλεγχος της κατανάλωσης

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό προσφέρουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν χωρίς χρέωση μια διευκόλυνση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατανάλωση των διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκφρασμένη στο νόμισμα τιμολόγησης του τελικού χρήστη. Μια τέτοια διευκόλυνση διασφαλίζει ότι, εάν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες για μια ορισμένη περίοδο δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο χρηματικό όριο που έχει ορίσει ο τελικός χρήστης.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό διασφαλίζουν ότι αποστέλλεται κατάλληλη ειδοποίηση στον τελικό χρήστη όταν η κατανάλωση των υπηρεσιών έχει καλύψει το 80% του χρηματικού ορίου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ειδοποίηση αναφέρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς επίσης και το κόστος τους. Ο πάροχος σταματάει να παρέχει τις καθορισμένες υπηρεσίες και να χρεώνει τον τελικό χρήστη για αυτές με κάθε υπέρβαση του χρηματικού ορίου, εκτός εάν και έως ότου ο τελικός χρήστης ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Μετά την κάλυψη του χρηματικού ορίου οι τελικοί χρήστες συνεχίζουν να δέχονται κλήσεις και σύντομα μηνύματα (SMS) και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου χρέωσης.

3.  Αμέσως πριν τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες την εύκολη και χωρίς επιβάρυνση πρόσβαση σε πληροφορίες για τις χρεώσεις που ισχύουν για κάθε αριθμό ή υπηρεσία που υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει προηγουμένως εκχωρήσει παρέκκλιση για λόγους αναλογικότητας. Κάθε τέτοια πληροφορία παρέχεται κατά τρόπο συγκρίσιμο για όλους τους εν λόγω αριθμούς ή υπηρεσίες.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν χωρίς χρέωση τη λήψη αναλυτικών λογαριασμών. [Τροπολογία 159]

Άρθρο 28

Καταγγελία της σύμβασης

1.  Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν προβλέπουν ελάχιστη διάρκεια η οποία να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση συνδρομής με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

2.  Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με προθεσμία ειδοποίησης ενός μηνός, μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι μηνών από τη σύναψη της σύμβασης. Δεν οφείλεται αποζημίωση πέραν της υπολειμματικής αξίας του επιδοτούμενου εξοπλισμού που δεσμοποιείται με τη σύμβαση κατά τη στιγμή σύναψής της και μια αποζημίωση κατά χρονική αναλογία για κάθε άλλο πλεονέκτημα που απορρέει από την προσφορά, το οποίο επισημαίνεται ως τέτοιο κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Κάθε περιορισμός στη χρήση τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα αίρεται, χωρίς χρέωση, από τον πάροχο το αργότερο έως την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης.

3.  Όταν οι συμβάσεις ή η εθνική νομοθεσία προβλέπουν σιωπηρή παράταση των συμβατικών περιόδων, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ενημερώνει εγκαίρως τον τελικό χρήστη ώστε αυτός να έχει τουλάχιστον ένα μήνα στη διάθεσή του για να αντιταχθεί σε μια σιωπηρή παράταση. Εάν ο τελικός χρήστης δεν αντιταχθεί, η σύμβαση θεωρείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία μπορεί να καταγγελθεί από τον τελικό χρήστη ανά πάσα στιγμή με προθεσμία ειδοποίησης ενός μήνα και χωρίς καμία επιβάρυνση.

4.  Οι τελικοί χρήστες έχουν δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς επιβάρυνση κατόπιν ειδοποίησης των αλλαγών των συμβατικών όρων που προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, εκτός εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αποκλειστικά προς όφελος του τελικού χρήστη. Οι πάροχοι ειδοποιούν εγκαίρως τους τελικούς χρήστες, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, και ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να καταγγείλουν τη σύμβασή τους, χωρίς καμία επιβάρυνση, εάν δεν αποδέχονται τους νέους όρους. Η παράγραφος 2 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών.

5.  Κάθε σημαντική και μη προσωρινή απόκλιση μεταξύ της πραγματικής απόδοσης όσον αφορά την ταχύτητα ή άλλες παραμέτρους ποιότητας και της απόδοσης που αναφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 26, θεωρείται ως μη συμμόρφωση της απόδοσης προκειμένου να προσδιοριστεί η αποζημίωση του τελικού χρήστη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

6.  Η συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική συμβατική περίοδο εκτός εάν η τιμή της (των) πρόσθετης(-ων) υπηρεσίας(-ιών) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή των αρχικών υπηρεσιών ή εάν οι πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρονται σε ειδική τιμή προσφοράς που συνδέεται με την ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης.

7.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό εφαρμόζουν όρους και διαδικασίες για την καταγγελία της σύμβασης που δεν θέτουν εμπόδια ή αντικίνητρα στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών. [Τροπολογία 160]

Άρθρο 29

Συνδυασμένες προσφορές

Εάν μια δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται σε καταναλωτές περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μία υπηρεσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα άρθρα 28 και 30 του παρόντος κανονισμού ισχύουν για όλα τα στοιχεία της δέσμης. [Τροπολογία 161]

Κεφάλαιο V

Διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου

Άρθρο 30

Αλλαγή και φορητότητα αριθμών

1.  Όλοι οι τελικοί χρήστες που διαθέτουν αριθμούς από εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης δικαιούνται, κατόπιν αιτήματος, να διατηρήσουν τον/τους αριθμό(-ούς) τους ανεξάρτητα από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος είναι πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κράτος μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης ή είναι ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της έδρας ότι παρέχει, ή σκοπεύει να παράσχει, τέτοιες υπηρεσίες στο κράτος μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης.

2.  Η τιμολόγηση μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό όσον αφορά την παροχή φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι τυχόν επιβαρύνσεις των τελικών χρηστών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή παρόχου από τους τελικούς χρήστες.

3.  Η μεταφορά αριθμών και η ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Στην περίπτωση τελικών χρηστών που έχουν συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά αριθμού σε νέο πάροχο, ο αριθμός αυτός ενεργοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα.

4.  Ο πάροχος-δέκτης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού. Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή παρόχου τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής όσο και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Οι τελικοί χρήστες δεν αλλάζουν πάροχο παρά τη θέλησή τους.

5.  Οι συμβάσεις των τελικών χρηστών με τους παρόχους-δότες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό λύονται αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής. Οι πάροχοι-δότες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό επιστρέφουν κάθε πιστωτικό υπόλοιπο στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν προπληρωμένες υπηρεσίες.

6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό που προβαίνουν σε καθυστερήσεις ή καταχρηστικές ενέργειες κατά την αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της μη έγκαιρης διάθεσης των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη φορητότητα, υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους τελικούς χρήστες που υφίστανται τέτοια καθυστέρηση ή κατάχρηση.

7.  Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης ο οποίος αλλάζει πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον πάροχο-δότη, ο τελευταίος, κατόπιν αιτήματος από τον τελικό χρήστη, προωθεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδεικνύεται από τον τελικό χρήστη, χωρίς χρέωση, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται στην προηγούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελικού χρήστη για μια περίοδο 12 μηνών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει την αποστολή ενός αυτόματου μηνύματος απάντησης σε όλους τους αποστολείς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ειδοποιούνται για τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση του τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να μην αποκαλύπτεται η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αυτόματο μήνυμα απάντησης.

Μετά την παρέλευση της αρχικής περιόδου των 12 μηνών, ο πάροχος-δότης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δίνει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία για την προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρέωση εάν απαιτείται. Ο πάροχος-δότης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν εκχωρεί την αρχική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τελικών χρηστών σε άλλον τελικό χρήστη πριν από μια περίοδο 2 ετών μετά την καταγγελία της σύμβασης, και σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία παρατάθηκε η προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να θεσπίζουν τη γενική διαδικασία αλλαγής παρόχου και φορητότητας αριθμού, προβλέποντας ταυτόχρονα την επιβολή ενδεδειγμένων κυρώσεων στους παρόχους και την καταβολή αποζημιώσεων στους τελικούς χρήστες. Λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη προστασία των τελικών χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής παρόχου, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της αποδοτικότητας της εν λόγω διαδικασίας. [Τροπολογία 162]

Άρθρο 30α

Εποπτεία και επιβολή

1.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό στις επικράτειές τους.

2.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιοποιούν επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στις πληροφορίες αυτές.

3.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν δικαίωμα να απαιτούν από επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή.

4.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν κατάλληλες, σαφείς, ανοικτές και αποτελεσματικές διαδικασίες χειρισμού των καταγγελιών για παραβάσεις του άρθρου 23. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές απαντούν στις καταγγελίες χωρίς περιττή καθυστέρηση.

6.  Αν μια εθνική ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί την άμεση παύση της παράβασης αυτής. [Τροπολογία 163]

Κεφάλαιο VI

Οργανωτικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2016 το αργότερο και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το κεφάλαιο II σε σχέση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη έδρας και υποδοχής. [Τροπολογία 164]

Άρθρο 32

Ανάθεση εξουσιών

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για ενδιάμεση χρονική περίοδο από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 165]

Άρθρο 33

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών που συγκροτείται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/20/ΕΚ

1)   Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: [Τροπολογία 166]

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή των δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 5, μόνον έπειτα από χορήγηση γενικής άδειας. Αν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι μια απαίτηση κοινοποίησης είναι δικαιολογημένη, μπορεί να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις την υποβολή κοινοποίησης στον BEREC, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει από αυτές να ζητήσουν την έκδοση ρητής απόφασης ή άλλης διοικητικής πράξης από την εθνική κανονιστική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή, πριν από την άσκηση των εκ της αδείας δικαιωμάτων. Μετά την κοινοποίηση στον BEREC, εφόσον απαιτείται, μια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα, ενδεχομένως με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.» [Τροπολογία 167]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Μια κοινοποίηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιορίζεται στην απλή υποβολή δήλωσης νομικού ή φυσικού προσώπου προς τον BEREC, σχετικά με ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα στη μορφή που καθορίζεται στο μέρος Δ του παραρτήματος, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και στην υποβολή των ελάχιστων πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται ώστε ο BEREC και η εθνική κανονιστική αρχή να έχουν τη δυνατότητα τήρησης μητρώου ή καταλόγου φορέων παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν πρόσθετες ή χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης.» [Τροπολογία 168]

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη αιτιολογημένη κοινοποίηση μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...*, αν κρίνουν σκόπιμη μια απαίτηση κοινοποίησης. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση και, όπου απαιτείται, λαμβάνει απόφαση μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, με την οποία καλεί το συγκεκριμένο κράτος μέλος να άρει την απαίτηση κοινοποίησης.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ (ΕΕ L ... , σ. ...).» [Τροπολογία 169]

"

2)   Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 6α:"

«6α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κοινοποιούν στον BEREC τυχόν μέτρα που προτίθενται να λάβουν δυνάμει των παραγράφων 5 και 6. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, κατά το οποίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν επιτρέπεται να θεσπίσουν οριστικά μέτρα, ο BEREC εγκρίνει αιτιολογημένη γνώμη εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε εμπόδιο στην ενιαία αγορά. Ο BEREC διαβιβάζει τη γνώμη στην εθνική ρυθμιστική αρχή και την Επιτροπή. Η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει στον μέγιστο βαθμό υπόψη κάθε γνωμοδότηση του BEREC και κοινοποιεί κάθε οριστικό μέτρο στον BEREC. Ο BEREC επικαιροποιεί αναλόγως το μητρώο του.» [Τροπολογία 170]

"

3)  Στο Παράρτημα, προστίθεται το ακόλουθο μέρος Δ:"

«Δ. Πληροφορίες που απαιτούνται στις κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 3

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δήλωση της πρόθεσης για έναρξη παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνοδεύεται μόνο από τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.  το όνομα του παρόχου,

2.  το νομικό καθεστώς, τη μορφή και τον αριθμό μητρώου του, όταν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο,

3.  τη γεωγραφική διεύθυνση της έδρας του παρόχου,

4.  έναν υπεύθυνο επικοινωνίας,

5.  μια σύντομη περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών που παρέχονται ή πρόκειται να παρέχονται,

6.   τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και

7.  την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.» [Τροπολογία 171]

"

Άρθρο 34α

Τροπολογίες στην απόφαση αριθ. 243/2012/EE

Στο άρθρο 6 παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση οποιωνδήποτε πρόσθετων εναρμονισμένων ζωνών συχνοτήτων στην ίδια βάση με εκείνες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο.» [Τροπολογία 172]

"

Άρθρο 35

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/21/ΕΚ

Η οδηγία 2002/21/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:"

«Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. [XX/2014].» [Τροπολογία 173]

"

1α)  Στο άρθρο 2, το στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής:"

««εθνική κανονιστική αρχή»: ο φορέας στον οποίο ένα κράτος μέλος έχει αναθέσει τα κανονιστικά καθήκοντα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες.» [Τροπολογία 174]

"

1β)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή είναι υπεύθυνη τουλάχιστον για την εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση των αγορών δυνάμει των άρθρων 7, 7α, 15 και 16 της παρούσας οδηγίας, και των άρθρων 9 έως 13β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, για την αριθμοδότηση, την ονοματοδοσία και τη διευθυνσιοδότηση , για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών και για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας, καθώς επίσης για τη διαμόρφωση προσιτών τιμών, για την ποιότητα των υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων, για την κοστολόγηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, για τους ρυθμιστικούς ελέγχους στις υπηρεσίες λιανικής, για τις συμβάσεις, για τη διαφάνεια και τη δημοσίευση πληροφοριών, για την ποιότητα της υπηρεσίας, για την εξασφάλιση ισοδυναμίας πρόσβασης και επιλογών για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες, για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, για την πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες, για την παροχή πρόσθετων ευκολιών και για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου δυνάμει των άρθρων 9, 11, 12, 17, 20, 20α, 21, 21α, 22, 23α, 26, 26α, 28, 29 και 30 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, θέματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ, καθώς και για την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών που της έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό δεν εμποδίζει την επιτήρηση σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Εξουσία αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των εθνικών κανονιστικών αρχών διαθέτουν αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο ή ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού οργάνου που ασκούν το καθήκον αυτό ή ο αντικαταστάτης του μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν πλέον τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία. Η απόφαση απόλυσης του επικεφαλής της εν λόγω εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως των μελών του συλλογικού οργάνου που ασκούν τη λειτουργία αυτή, λαμβάνει δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσης. Ο απολυθείς επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού οργάνου που ασκούν τη λειτουργία αυτή λαμβάνουν δήλωση των λόγων απόλυσής τους και δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται στην πρώην υποπαράγραφο διαθέτουν χωριστούς ετήσιους προϋπολογισμούς και ότι οι προϋπολογισμοί επαρκούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι προϋπολογισμοί και οι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί δημοσιοποιούνται. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή οργανώνεται και λειτουργεί με τρόπο που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων της, και διαθέτει επαρκές προσωπικό, ικανό για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων της. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε να διαθέτουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά και να συνεισφέρουν στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)1.

____________________

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τη δημιουργία Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).» [Τροπολογία 175]

"

2)  Το άρθρο 7α τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο που εμπίπτει στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 και τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), και του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), η Επιτροπή δύναται, εντός της περιόδου του ενός μηνός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, να γνωστοποιήσει στην εθνική ρυθμιστική αρχή και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους είτε θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη με κατάλληλο τρόπο οποιαδήποτε σύσταση που έχει εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εναρμονισμένη εφαρμογή των ειδικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για τρεις ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της Επιτροπής.» [Τροπολογία 176]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά την τρίμηνη περίοδο στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, η Επιτροπή, ο BEREC και η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου υπό το πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις απόψεις των φορέων της αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής. Όταν το σχεδιαζόμενο μέτρο αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του κανονισμού [XXX/2014] σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της έδρας δύναται να συμμετάσχει και αυτή στη διαδικασία συνεργασίας.» [Τροπολογία 177]

"

γ)  στην παράγραφο 5, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο αα): "

«αα) να λάβει απόφαση με την οποία ζητεί από την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίησή του, όταν το σχεδιαζόμενο μέτρο αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης ενός ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του κανονισμού [XXX/2014].» [Τροπολογία 178]

"

δ)  στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "

«Το άρθρο 7 παράγραφος 6 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο αα).» [Τροπολογία 179]

"

2α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 4, το στοιχείο ζ) διαγράφεται. [Τροπολογία 180]

2β)  Στο άρθρο 9β παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης ή της μίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...*. Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν καλύπτουν ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

______________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 και της απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ (ΕΕ L ..., σ. ....).» [Τροπολογία 181]

"

3)  Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1:"

«Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μια δεδομένη αγορά έχει χαρακτηριστικά που δύνανται να δικαιολογούν την επιβολή εκ των υστέρων ρυθμιστικών υποχρεώσεων και ως εκ τούτου πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύσταση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη σύγκλισης των ρυθμίσεων σε ολόκληρη την Ένωση, την ανάγκη προώθησης αποδοτικών επενδύσεων και καινοτομιών για το συμφέρον των τελικών χρηστών και του συνολικού ανταγωνισμού στην οικονομία της Ένωσης, καθώς και τη συνάφεια της οικείας αγοράς, παράλληλα με άλλους παράγοντες όπως ο υφιστάμενος σχετικός με τις υποδομές ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής, καθώς και ο ανταγωνισμός ως προς τις τιμές, τη δυνατότητα επιλογής και την ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται στους τελικούς χρήστες. Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις σχετικές ανταγωνιστικές πιέσεις, ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα, οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές που επιβάλλουν τις πιέσεις αυτές θεωρείται ότι είναι δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα είδη υπηρεσιών ή εφαρμογών που κρίνονται παρόμοια από την άποψη του τελικού χρήστη, προκειμένου να καθορίσει εάν, είτε γενικά στην Ένωση είτε σε σημαντικό μέρος της, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

   α) υπάρχουν αυξημένοι και μη μεταβατικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή ρυθμιστικοί φραγμοί εισόδου·
   β) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει να διασφαλίσει αποτελεσματικό ανταγωνισμό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα, όσον αφορά την κατάσταση του σχετικού με τις υποδομές ανταγωνισμού και άλλων ειδών ανταγωνισμού που βρίσκεται πίσω από τους φραγμούς εισόδου·
   γ) η νομοθεσία περί ανταγωνισμού αφεαυτής δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της/των αστοχίας(-ιών) που εντοπίστηκε(-αν) στην αγορά.»

"

β)  στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του άρθρου 7, η Επιτροπή ελέγχει κατά πόσον πληρούνται σωρευτικά τα τρία κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν επανεξετάζει τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο του σχεδίου μέτρου βάσει του οποίου:

   α) μια δεδομένη αγορά που δεν προσδιορίζεται στη σύσταση έχει χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων, υπό τις συγκεκριμένες εθνικές περιστάσεις· ή
   β) μια αγορά που προσδιορίζεται στη σύσταση δεν απαιτεί ρύθμιση υπό τις συγκεκριμένες εθνικές περιστάσεις.»

"

4)  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 19 τροποποιείται ως εξής:"

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των κανονιστικών καθηκόντων που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... ενδέχεται να αποτελέσει φραγμό στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της τη γνώμη του BEREC, μπορεί να εκδώσει εκδίδει σύσταση ή απόφαση για την εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, των ειδικών οδηγιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... με σκοπό την προαγωγή της επίτευξης των στόχων του άρθρου 8.» [Τροπολογία 182]

"

Άρθρο 36

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/22/ΕΚ

1.  Από 1ης Ιουλίου 2016, η οδηγία 2002/22/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 διαγράφεται η πρώτη πρόταση.

1α)  Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«στα) «πάροχος-δέκτης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό»: ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, στον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός τηλεφώνου ή η υπηρεσία·

   στβ) «πάροχος-δότης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό»: ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, από τον οποίο μεταφέρεται ένας αριθμός τηλεφώνου ή μια υπηρεσία·» [Τροπολογία 183]

"

1β)  Ο τίτλος του άρθρου 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις» [Τροπολογία 184]

"

1γ)  Στο άρθρο 20 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«-1a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α να παρέχονται πριν από την σύναψη της σύμβασης με σαφήνεια, πληρότητα και εύκολη πρόσβαση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζει η οδηγία 2011/83/ΕΕ* όσον αφορά τις εξωτερικές / εξ αποστάσεως συμβάσεις. Οι καταναλωτές και οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν παρέμβαση σε αντίγραφο της σύμβασης σε σταθερό μέσο, αν υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική νομοθεσία τους γλωσσικές απαιτήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές ή άλλους τελικούς χρήστες που τις ζητούν.

___________________

* Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).» [Τροπολογία 185]

"

1δ)  Στο άρθρο 20 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές. Στη σύμβαση αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες.

   α) τα στοιχεία, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, αν είναι διαφορετικά, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή καταγγελιών·
   β) τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:
   i) το ειδικό τιμολογιακό πρόγραμμα ή τα ειδικά τιμολογιακά προγράμματα στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση και, για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των όγκων επικοινωνιών·
   ii) η πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για τον εντοπισμό του καλούντος για όλες τις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες και για τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 26,
   iii) τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές,
   iv) οι μορφές των παρεχομένων υπηρεσιών μεταγοραστικής εξυπηρέτησης, των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, συμπεριλαμβανομένων, στον βαθμό που είναι εφικτό, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού που επιλέγει ο τελικός χρήστης, οι όροι και τα τέλη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και οι δυνατότητες επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,
   v) τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το ξεκλείδωμα του τερματικού εξοπλισμού και τυχόν επιβαρύνσεων σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει πριν το τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου·
   vi) όλες οι ρυθμίσεις που επιβάλλονται στην κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής παρεχόμενων στο ισχύον εγχώριο επίπεδο τιμών, με βάση τα κριτήρια εύλογης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των κριτηρίων εύλογης χρήσης σε σχέση με τη βασική τιμολόγηση, τον όγκο ή άλλες παραμέτρους του συγκεκριμένου τιμολογιακού προγράμματος.
   γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 25, οι επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και η δυνατότητά του να επαληθεύσει, να διορθώσει ή να αποσύρει την καταχώρησή τους·
   δ) οι λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και πιθανών επιπλέον χρεώσεων, καθώς και τα μέσα με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης·
   δα) τις προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής, καθώς και τις διαθέσιμες διευκολύνσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας των λογαριασμών και την παρακολούθηση του επιπέδου κατανάλωσης·
   ε) η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων:
   i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από όρους προσφορών,
   ii) κάθε επιβάρυνσης για την αλλαγή και τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστέρησης ή αθέμιτης αλλαγής·
   iii) κάθε επιβάρυνσης λόγω πρόωρης λήξης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού, με βάση τις συνήθεις μεθόδους απόσβεσης, και άλλων εμπορικών παροχών, κατά χρονική αναλογία·
   στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης, όπου έχει εφαρμογή, ρητής αναφοράς στα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας·
   ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 34·
   ζα) λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να αποκτούν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς·
   η) η μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση ως απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε απειλές και τρωτά σημεία.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν να περιλαμβάνει η σύμβαση κάθε είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές όσον αφορά τη χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4, και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.» [Τροπολογία 186]

"

1ε)  Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Επιπλέον των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών δεδομένων, στη σύμβαση αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

   α) λεπτομέρειες τιμολογιακών προγραμμάτων ανά μονάδα και για συγκεκριμένο όγκο δεδομένων, καθώς και τυχόν ισχύοντα κατώτατα όρια σχετικά με το ειδικό τιμολογιακό πρόγραμμα ή τα ειδικά τιμολογιακά προγράμματα στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση. Για τους όγκους δεδομένων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια, η τιμολόγηση ανά μονάδα ή για συγκεκριμένο όγκο δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση καθώς και ενδεχόμενοι περιορισμοί της ταχύτητας δεδομένων του ειδικού τιμολογιακού προγράμματος ή των ειδικών τιμολογιακών προγραμμάτων στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση·
   β) ο τρόπος με τον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το τρέχον επίπεδο κατανάλωσής τους, εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να καθοριστούν εκούσια όρια·
   γ) για σταθερές συνδέσεις δεδομένων οι συνήθως διαθέσιμες ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης δεδομένων στον κύριο τόπο όπου βρίσκεται ο τελικός χρήστης·
   δ) για κινητά δεδομένα, τις εκτιμώμενες και ελάχιστες τιμές ταχυτήτων καταφόρτωσης και αναφόρτωσης οι οποίες μπορούν να αναμένονται από τη σύνδεση μέσω του ασύρματου δικτύου του παρόχου στο κράτος μέλος διαμονής του τελικού χρήστη·
   ε) άλλες παράμετροι ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...(27)·
   στ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των βασικών μεθόδων εποπτείας της επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για εύλογα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, την ιδιωτικότητα των τελικών χρηστών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων· και
   ζ) σαφής και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον όγκο, η ταχύτητα και άλλες παράμετροι ποιότητας υπηρεσίας μπορεί να επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ιδίως δε τη χρήση του περιεχομένου, των εφαρμογών και των υπηρεσιών·» [Τροπολογία 187]

"

1στ)  Το άρθρο 20 παράγραφος 2 διαγράφεται. [Τροπολογία 188]

1ζ)  Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις συμβατικής ενημέρωσης σε σχέση με συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.» [Τροπολογία 189]

"

1η)  Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2β. Ο BEREC εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση τυποποιημένων υποδειγμάτων συμβατικών πληροφοριών, που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, τον μορφότυπο και τον τρόπο δημοσιοποίησης των συμβατικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των ταχυτήτων διαβίβασης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC όσον αφορά τις μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας και το περιεχόμενο, τον μορφότυπο και τον τρόπο δημοσιοποίησης των πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3α.» [Τροπολογία 190]

"

1θ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 20α

Διάρκεια και καταγγελία των συμβάσεων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό είναι 24 μήνες. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα δωδεκάμηνων συμβάσεων.

2.  Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από εξ αποστάσεως σύμβαση ή από σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερών από τη σύναψή της σύμφωνα με την οδηγία 2011/83/ΕΕ.

3.  Όταν μια σύμβαση ή η εθνική νομοθεσία προβλέπει αυτόματη μετακύλιση των συμβατικών περιόδων ορισμένου χρόνου (σε αντίθεση με την ελάχιστη διάρκεια), ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ενημερώνει εγκαίρως τον καταναλωτή, ώστε αυτός να έχει τουλάχιστον ένα μήνα στη διάθεσή του για να αντιταχθεί στην εν λόγω αυτόματη μετακύλιση. Αν ο καταναλωτής δεν αντιταχθεί στην αυτόματη μετακύλιση, η σύμβαση θεωρείται ως κυλιόμενη σύμβαση αορίστου χρόνου η οποία μπορεί να καταγγελθεί από τον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή, με προθεσμία ειδοποίησης ενός μήνα και χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός αυτής για την παροχή υπηρεσιών κατά την προθεσμία προειδοποίησης.

4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς καμία επιβάρυνση, κατόπιν ειδοποίησης σχετικά με αλλαγές των συμβατικών όρων, που προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, εκτός αν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αποκλειστικά προς όφελος του τελικού χρήστη. Οι πάροχοι ειδοποιούν εγκαίρως τους καταναλωτές, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, και ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να καταγγείλουν τη σύμβασή τους, χωρίς καμία επιβάρυνση αν δεν αποδέχονται τους νέους όρους. Η παράγραφος 2 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών.

5.  Κάθε σημαντική, συνεχής ή τακτικά επαναλαμβανόμενη απόκλιση των πραγματικών επιδόσεων όσον αφορά την ταχύτητα ή άλλες παραμέτρους ποιότητας υπηρεσίας, και των επιδόσεων που δηλώνει ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 20, θεωρείται ότι συνιστά μη συμμόρφωση των επιδόσεων για τον σκοπό του καθορισμού των μέσων έννομης προστασίας που διαθέτει ο καταναλωτής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

6.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική συμβατική περίοδο, εκτός αν οι πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρονται σε ειδική τιμή προσφοράς που συνδέεται με την ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης.

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό εφαρμόζουν όρους και διαδικασίες για την καταγγελία της σύμβασης, που δεν θέτουν εμπόδια ή αντικίνητρα στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών.

8.  Αν μια δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται σε καταναλωτές περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία της δέσμης.

9.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.» [Τροπολογία 191]

"

1ι)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 21

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση να απαιτούν από τις επιχειρήσεις δημόσιας παροχής δικτύου ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν τέλη λόγω πρόωρου τερματισμού μιας σύμβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται σε σαφή, κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη μορφή και επικαιροποιούνται τακτικά. Κάθε διαφοροποίηση των όρων που εφαρμόζονται για τους καταναλωτές και λοιπούς τελικούς χρήστες που το ζητούν, αναφέρεται ρητά.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να προσδιορίζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή υπό την οποία δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη θέσπιση γλωσσικών απαιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες που το ζητούν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό οφείλουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παρέχουν τις πληροφορίες στις αρμόδιες εθνικές κανονιστικές αρχές πριν από τη δημοσίευσή τους.

2.  Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι καταναλωτές και οι άλλοι τελικοί χρήστες που το ζητούν έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ανεξάρτητης αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να συγκρίνουν τις επιδόσεις της πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και το κόστος εναλλακτικών τρόπων χρήσης. Αν δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά τέτοιες ευκολίες δωρεάν ή σε λογική τιμή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση να καθιστούν διαθέσιμες, είτε οι ίδιες είτε μέσω τρίτων φορέων, την εν λόγω καθοδήγηση ή τις τεχνικές. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη διάθεση τέτοιων ανεξάρτητων εργαλείων αξιολόγησης.

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, υπό την καθοδήγηση του BEREC και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θεσπίζουν καθεστώς εθελοντικής πιστοποίησης για διαδραστικούς ιστότοπους σύγκρισης, οδηγούς ή παρόμοια εργαλεία, βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αναλογικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ανεξαρτησίας από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ άλλων:

   α) να παρέχουν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης· όσον αφορά τις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·
   β) να παρέχουν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον εντοπισμό του καλούντος για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και για τυχόν περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 26, και εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αλλαγές κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση·
   δα) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, προσδιορίζοντας τα ακόλουθα:
   i) για σταθερές συνδέσεις δεδομένων, τις συνήθως διαθέσιμες και τις ελάχιστες ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης δεδομένων στο κράτος μέλος διαμονής του τελικού χρήστη· για κινητά δεδομένα, τις εκτιμώμενες και τις ελάχιστες ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης που μπορούν να αναμένονται από τη σύνδεση μέσω του ασύρματου δικτύου του παρόχου στο κράτος μέλος διαμονής του τελικού χρήστη·
   ii) τις λεπτομέρειες τιμολογιακών προγραμμάτων ανά μονάδα και για συγκεκριμένο όγκο δεδομένων, καθώς και οιαδήποτε ισχύοντα κατώτατα όρια. Για όγκους δεδομένων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια: τιμολόγηση ανά μονάδα ή για συγκεκριμένο όγκο δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση, καθώς και ενδεχόμενους περιορισμούς της ταχύτητας δεδομένων·
   iii) ο τρόπος με τον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το τρέχον επίπεδο κατανάλωσής τους, εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να καθοριστούν εθελοντικοί περιορισμοί·
   iv) σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον όγκο των δεδομένων, η ταχύτητα και άλλες παράμετροι ποιότητας μπορούν να επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, και ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών·
   v) πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…(28), συμπεριλαμβανομένης ένδειξης των μεθόδων εποπτείας της επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εύλογης διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας, την ιδιωτικότητα των τελικών χρηστών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων·
   ε) να ενημερώνουν τους καταναλωτές και κατά περίπτωση άλλους τελικούς χρήστες, σχετικά με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ· και
   στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους καταναλωτές και, κατά περίπτωση, τους τελικούς χρήστες με αναπηρία σχετικά με τις λεπτομέρειες των υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης.

Εάν κριθεί ενδεδειγμένο, οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να προωθήσουν μέτρα απορρύθμισης και συρρύθμισης πριν από την επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετους όρους όσον αφορά το περιεχόμενο, τον μορφότυπο και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου.

3α.  Έως την ...(29), ο BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, καθορίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας, τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας των υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσες ταχύτητες έναντι διαφημιζόμενων ταχυτήτων· την ποιότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι χρήστες), και τις μεθόδους μέτρησής τους κατά την πάροδο του χρόνου, όπως επίσης το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων τελικών χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες. Όπου είναι σκόπιμο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που αναφέρονται στο παράρτημα III.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 να διανέμουν δωρεάν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου είναι σκόπιμο, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για τις επικοινωνίες τους με τελικούς χρήστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το κοινό σε τυποποιημένη μορφή και μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

   α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων· και
   β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.». [Τροπολογία 192]

"

1ια)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 21α

Έλεγχος της κατανάλωσης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσφέρουν στους καταναλωτές και στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν την χρήση που κάνουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες χρεώνονται με βάση τον χρόνο κατανάλωσης ή τον όγκο των δεδομένων. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

   α) για τις προπληρωμένες και εκ των υστέρων εξοφλούμενες υπηρεσίες, δωρεάν πρόσβαση σε έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την εκ μέρους τους κατανάλωση της υπηρεσίας·
   β) για τις εκ των υστέρων εξοφλούμενες υπηρεσίες, τη δωρεάν δυνατότητα να ορίζουν ανώτατο χρηματικό όριο στη χρήση τους και να ζητούν να ειδοποιούνται όταν φτάνουν σε συμφωνημένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου τους και όταν φτάνουν το ανώτατο όριο, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να συνεχίσουν τη χρήση σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου, και τα ισχύοντα τιμολογιακά προγράμματα·
   γ) αναλυτικούς λογαριασμούς σε υλικό μέσο.

2.  Ο BEREC καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Μετά την κάλυψη του χρηματικού ορίου οι τελικοί χρήστες συνεχίζουν να δέχονται κλήσεις και σύντομα μηνύματα (SMS) και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου χρέωσης.» [Τροπολογία 193]

"

2)  Τα άρθρα 20, 21, 22 και 30 διαγράφονται.Το άρθρο 22 διαγράφεται. [Τροπολογία 194]

2α)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση οιουδήποτε μέσου πληρωμής, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» καθώς και κάθε εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που ορίζεται από τα κράτη μέλη.

1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι χρήστες ιδιωτικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να έχουν τη δυνατότητα να καλούν δωρεάν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή, κατά περίπτωση, τις εσωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και κάθε ενιαίο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευσης με τις εθνικές κανονιστικές αρχές, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους παρόχους, εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις προς αριθμό ή αριθμούς που υπάρχουν σε εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω κλήσεις απαντώνται και διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς εθνικό αριθμό ή εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

Η Επιτροπή εκδίδει, σε διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, συστάσεις για δείκτες επιδόσεων των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και τη λειτουργία των δεικτών επιδόσεων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια ανά διετία.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο). Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή. Τούτο ισχύει για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή ώστε να καλύπτονται επίσης οι κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες κανονιστικές αρχές καθορίζουν κριτήρια για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών θέσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 και λαμβάνοντας υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC.

Το αργότερο ...(30), ο BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών θέσης που παρέχονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τη σκοπιμότητα της χρησιμοποίησης κινητού τερματικού εξοπλισμένου με διατάξεις GNSS κινητών τερματικών προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών εντοπισμού της θέσης του καλούντος κλήση «112».

6.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που εστιάζονται ειδικότερα σε πρόσωπα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών.

7.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών «112» στα κράτη μέλη, η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη του BEREC, εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37α σχετικά με τα κριτήρια εντοπισμού θέσης του καλούντος και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με την πρόσβαση στον αριθμό κλήσης «112». Ωστόσο, τα τεχνικά αυτά εκτελεστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται με την επιφύλαξη της οργάνωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

7α.  Η Επιτροπή μεριμνά για τη διατήρηση μιας βάσης δεδομένων με τους αριθμούς των ευρωπαϊκών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη σύσταση Ε.164, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.». [Τροπολογία 195]

"

2β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 26α

Σύστημα «αντίστροφου 112» σε επίπεδο ΕΕ

Το αργότερο [ένα έτος μετά την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκτυο] η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός αντίστροφου ενωσιακού συστήματος επικοινωνιών «112» με τη χρήση υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που να καλύπτει ολόκληρη την Ένωση και να είναι καθολικό, πολυγλωσσικό, προσιτό, απλό και αποτελεσματικό, με σκοπό την ειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση επικείμενων ή εν εξελίξει καταστροφών και μειζόνων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή, διαβουλεύεται με τον BEREC και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, και εξετάζει τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη δημιουργία του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα εθνικά και περιφερειακά συστήματα αριθμού κλήσης «112» και συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όπου είναι σκόπιμο, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.»· [Τροπολογία 196]

"

2γ)  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συνδρομητές κάτοχοι αριθμών που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να διατηρούν τον (τους) αριθμό(-ούς) τους, ανεξαρτήτως του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το κοινό που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I, μέρος Γ.

2.  Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι η τιμολόγηση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή φορητότητας του αριθμού, αντανακλά το κόστος και ότι οι τυχόν άμεσες χρεώσεις των συνδρομητών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών από τους συνδρομητές.

3.  Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν επιβάλλουν τιμολόγια λιανικής για τη μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής.

4.  Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Στην περίπτωση τελικών χρηστών που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέο πάροχο, ο αριθμός αυτός ενεργοποιείται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν τη συνολική διαδικασία αλλαγής και μεταφοράς αριθμών, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που αναφέρονται στην παράγραφο 4β. Λαμβάνουν υπόψη την αναγκαία προστασία του τελικού χρήστη καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής, την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αυτής για τον τελικό χρήστη, την ανάγκη διατήρησης της συνέχειας της υπηρεσίας που παρέχεται στον τελικό χρήστη και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες μεταφοράς δεν πλήττουν τον ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Οι τελικοί χρήστες δεν αλλάζουν πάροχο παρά τη θέλησή τους.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να επιβάλουν κατάλληλες κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς, μη έγκαιρης διάθεσης των αναγκαίων πληροφοριών για τη μεταφορά, ή καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους.

4α.  Ο πάροχος-δέκτης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το κοινό αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού. Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή παρόχου τόσο κατά τη διαδικασία αλλαγής όσο και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

4β.  Ο BEREC θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες αλλαγής και μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες του παρόχου-δέκτη και του παρόχου μεταφοράς στη διαδικασία αλλαγής και μεταφοράς, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές κατά τη διαδικασία αυτή, τον έγκαιρο τερματισμό υφιστάμενης σύμβασης και την επιστροφή τυχόν προπληρωμών, καθώς και αποτελεσματικές υπηρεσίες προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4γ.  Αν μια δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται σε καταναλωτές περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, σε όλα τα στοιχεία της δέσμης.»· [Τροπολογία 197]

"

2δ)  Στο άρθρο 34 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Οι εξώδικες διαδικασίες που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφαρμόζονται επίσης σε διαφορές που σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών, ή άλλων τελικών χρηστών στον βαθμό που αυτές οι εξώδικες διαδικασίες είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτούς, και παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το κοινό οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Για διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/11/ΕΕ*, ισχύουν οι διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας.

________________________

* Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).» [Τροπολογία 198]

"

2ε)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 37a:"

«Άρθρο 37α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 26 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την …(31).

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.». [Τροπολογία 199]

"

2στ)  Το παράρτημα II, σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Επωνυμία (-ες), διεύθυνση (-εις) και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (-ων)

Πρόκειται για τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.» [Τροπολογία 200]

"

2ζ)  Το παράρτημα II, σημείο 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2.2. Για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι σχετικές παράμετροι ποιότητας της υπηρεσίας, το (τα) ισχύον (-ντα) τιμολογιακό (-ά) πρόγραμμα (προγράμματα) και για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι τύποι των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των όγκων επικοινωνιών, και τυχόν ισχύοντα τέλη (πρόσβασης, χρήσης, συντήρησης, καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη) και οι δαπάνες που αφορούν τον τερματικό εξοπλισμό.» [Τροπολογία 201]

"

2η)  Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«2.2.α. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένων ιδίως λεπτομερειών για την τιμολόγηση δεδομένων, τις ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης και τυχόν ισχύοντες περιορισμούς ταχύτητας, σχετικά με τις δυνατότητες παρακολούθησης του επιπέδου κατανάλωσης, οποιεσδήποτε ισχύουσες διαδικασίες διαχείρισης της κυκλοφορίας και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ιδιωτικότητα των τελικών χρηστών, και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.» [Τροπολογία 202]

"

2θ)  Στο παράρτημα II, το σημείο 2.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2.5. Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται η ελάχιστη συμβατική περίοδος, οι όροι και τυχόν τέλη που ισχύουν για πρόωρη λύση της σύμβασης, οι διαδικασίες και τα άμεσα τέλη που σχετίζονται με την αλλαγή παρόχου και τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και οι ρυθμίσεις για την παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης ή αθέμιτης αλλαγής.» [Τροπολογία 203]

"

2.  Τα κράτη μέλη διατηρούν σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2016 όλα τα μέτρα ενσωμάτωσης των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:"

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται στην Ένωση στους τελικούς χρήστες των οποίων ο εγχώριος πάροχος δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό σε ένα κράτος μέλος.» [Τροπολογία 204]

"

2)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιη):"

«ιη) «διμερής ή πολυμερής σύμβαση περιαγωγής»: μία ή περισσότερες εμπορικές ή τεχνικές συμβάσεις μεταξύ παρόχων περιαγωγής που επιτρέπουν την εικονική επέκταση της κάλυψης του οικείου δικτύου και τη βιώσιμη παροχή από τον κάθε πάροχο περιαγωγής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στο ίδιο επίπεδο τιμών με εκείνο των αντίστοιχων εγχώριων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών τους.» [Τροπολογία 205]

"

3)  Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:"

«7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε παρόχους περιαγωγής που παρέχουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 4α.» [Τροπολογία 206]

"

4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:"

«Άρθρο 4α

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους παρόχους περιαγωγής οι οποίοι:

   α) εφαρμόζουν, κατά κανόνα και σε όλα τα αντίστοιχα πακέτα λιανικής τους που περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο Ένωσης, ωσάν οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής να καταναλώνονταν στο οικείο δίκτυο· και
   β) εξασφαλίζουν μέσω οικείων δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι οι διατάξεις του στοιχείου α) τηρούνται από τουλάχιστον έναν πάροχο περιαγωγής σε όλα τα κράτη μέλη.

2.  Οι παράγραφοι 1, 6 και 7 δεν αποκλείουν τον περιορισμό, από μέρους παρόχου περιαγωγής, της κατανάλωσης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών με αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης. Οποιοδήποτε κριτήριο εύλογης χρήσης εφαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα διάφορα εγχώρια πακέτα λιανικής του παρόχου περιαγωγής να είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της Ένωσης. Ο πάροχος περιαγωγής που αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού XXX/2014, και συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εν λόγω κανονισμού, λεπτομερείς ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του κριτηρίου εύλογης χρήσης, με αναφορά στις βασικές τιμές, στον όγκο και σε άλλες παραμέτρους του εν λόγω πακέτου λιανικής.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν το παρόν άρθρο. Ο BEREC καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με αναφορά στον συνολικό στόχο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και λαμβάνει υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών προτύπων στα κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, τις πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις της περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των τιμών χονδρικής των υπηρεσιών περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του BEREC αφότου αυτές θεσπιστούν και αποτρέπει την εφαρμογή παράλογων όρων.

3.  Οι επιμέρους τελικοί χρήστες που εξυπηρετούνται από πάροχο περιαγωγής βάσει του παρόντος άρθρου δύνανται, με αίτημά τους, να επιλέξουν εκουσίως και σαφώς να αποποιηθούν του οφέλους της εφαρμογής του ισχύοντος τιμολογίου εγχώριων υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής στο πλαίσιο ενός δεδομένου πακέτου λιανικής με αντάλλαγμα άλλα οφέλη προσφερόμενα από τον εν λόγω πάροχο. Ο πάροχος περιαγωγής υπενθυμίζει στους εν λόγω τελικούς χρήστες τη φύση των πλεονεκτημάτων της περιαγωγής που θα απολέσουν εάν προβούν στην επιλογή αυτή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν ιδίως το κατά πόσον οι πάροχοι περιαγωγής που υπάγονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζουν επιχειρηματικές πρακτικές που θα ισοδυναμούσαν με παράκαμψη του προκαθορισμένου καθεστώτος.

4.  Οι χρεώσεις για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής που ορίζονται στα άρθρα 8, 10 και 13 δεν εφαρμόζονται σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο στον βαθμό που οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες αυτές είναι στο ίδιο επίπεδο με το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών.

Όταν πάροχος περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζει χρεώσεις που διαφέρουν από το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών για την κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής που υπερβαίνουν την εύλογη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή όταν ένας επιμέρους τελικός χρήστης αποποιείται ρητά του οφέλους της εφαρμογής του ισχύοντος τιμολογίου εγχώριων υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι χρεώσεις για τις εν λόγω ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεν υπερβαίνουν τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής που ορίζονται στα άρθρα 8, 10 και 13.

5.  Ο πάροχος περιαγωγής που επιθυμεί να υπαχθεί στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την δήλωσή του και κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία βάσει της οποίας πληροί τους όρους της παραγράφου 1, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές των εν λόγω συμφωνιών στην υπηρεσία του BEREC. Ο κοινοποιούμενος πάροχος περιαγωγής περιλαμβάνει στην κοινοποίησή του απόδειξη της συμφωνίας στην εν λόγω κοινοποίηση κάθε συμβαλλόμενου μέρους στις κοινοποιούμενες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες περιαγωγής.

6.  Κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 30ή Ιουνίου 2016, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους παρόχους περιαγωγής που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1, όταν αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

   α) ο πάροχος περιαγωγής κοινοποιεί την ίδια δήλωσή του και κάθε συναφή διμερή ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με την παράγραφο 5, με συγκεκριμένη αναφορά στην παράγραφο αυτή·
   β) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι πληρούνται οι όροι των στοιχείων γ), δ) και ε) σε τουλάχιστον σε 17 κράτη μέλη που αντιστοιχούν στο 70% του πληθυσμού της Ένωσης·
   γ) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δεσμεύεται να διαθέσει και να προσφέρει ενεργά, το αργότερο από 1ης Ιουλίου 2014, ή από την ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, τουλάχιστον ένα πακέτο λιανικής με τιμολογιακή επιλογή σύμφωνα με την οποία το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο Ένωσης, ωσάν οι εν λόγω ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής να καταναλώνονταν στο οικείο δίκτυο·
   δ) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δεσμεύεται να διαθέσει και να προσφέρει ενεργά, το αργότερο από 1ης Ιουλίου 2015, ή από την ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, τιμολογιακές επιλογές στα πακέτα λιανικής οι οποίες χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον από το 50% της αντίστοιχης πελατειακής βάσης τους κατά την 1η Ιανουαρίου εκείνου του έτους·
   ε) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δεσμεύεται να συμμορφωθεί, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2016, με την παράγραφο 1 στοιχείο β) ως προς όλα τα αντίστοιχα πακέτα λιανικής.

Ο πάροχος περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δύναται, ως εναλλακτική λύση αντί της δέσμευσης που αναφέρεται στο στοιχείο δ) ανωτέρω, να δεσμευτεί, από 1ης Ιουλίου 2015, ή από την ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, ότι οποιεσδήποτε προσαυξήσεις για τις υπηρεσίες περιαγωγής που εφαρμόζονται επιπροσθέτως προς το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών στα διάφορα πακέτα λιανικής που προσφέρει δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 50% εκείνων που ισχύουν για τα εν λόγω πακέτα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω προσαυξήσεις υπολογίζονται βάσει μονάδων όπως τα λεπτά ομιλίας ή οι μεγαδιφυοσυλλαβές (megabytes), περιόδων όπως οι ημέρες ή εβδομάδες περιαγωγής, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή συνδυασμού μέσων. Οι πάροχοι περιαγωγής που επικαλούνται το στοιχείο αυτό αποδεικνύουν στη εθνική ρυθμιστική αρχή τη συμμόρφωσή τους με την απαίτηση μείωσης κατά 50% και παρέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητούνται.

Όταν ο πάροχος περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την ιδία του δήλωση και κάθε συναφή διμερή ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην υπηρεσία του BEREC δυνάμει του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου και, ως εκ τούτου εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο, ο κοινοποιούμενος πάροχος περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δεσμεύεται χωριστά να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις δυνάμει των στοιχείων γ), δ) και ε) του πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε εναλλακτικής δέσμευσης αντί εκείνης που προβλέπεται στο στοιχείο δ) του εν λόγω εδαφίου, τουλάχιστον έως την 1η Ιουλίου 2018.

7.  Κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2016, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε παρόχους περιαγωγής που δεν πληρούν τους όρους της παραγράφου 1, όταν τηρούν τους ακόλουθους όρους:

   α) ο πάροχος περιαγωγής κοινοποιεί την ίδια δήλωσή του και κάθε συναφή διμερή ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με την παράγραφο 5, με συγκεκριμένη αναφορά στην παράγραφο αυτή·
   β) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 10 κράτη μέλη που αντιστοιχούν στο 30% του πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον από την 1η Ιουλίου 2014 ή από την ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη·
   γ) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 14 κράτη μέλη που αντιστοιχούν στο 50% του πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον από την 1η Ιουλίου 2015 ή από την ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη·
   δ) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 17 κράτη μέλη που αντιστοιχούν στο 70% του πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον από την 1η Ιουλίου 2016·

Όταν ο πάροχος περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την ιδία του δήλωση και κάθε συναφή διμερή ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην υπηρεσία του BEREC δυνάμει του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου και, ως εκ τούτου εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο, ο κοινοποιούμενος πάροχος περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) δεσμεύεται χωριστά να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις του με τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο α) τουλάχιστον έως την 1η Ιουλίου 2018.

8.  Οι πάροχοι περιαγωγής διαπραγματεύονται με καλή πίστη τις ρυθμίσεις για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής, με δίκαιους και λογικούς όρους και λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο βάσει του οποίου μια τέτοια συμφωνία με άλλους παρόχους περιαγωγής πρέπει να επιτρέπει την εικονική επέκταση της κάλυψης του οικείου δικτύου και τη βιώσιμη παροχή, από τον κάθε πάροχο περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν άρθρο, ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στο ίδιο επίπεδο τιμών με εκείνο των αντίστοιχων εγχώριων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών τους.

9.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), μετά την 1η Ιουλίου 2016, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται παρόχους περιαγωγής υπαγόμενους στο παρόν άρθρο, όταν οι εν λόγω πάροχοι περιαγωγής αποδεικνύουν ότι έχουν προσπαθήσει με καλή πίστη να συνάψουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες περιαγωγής βάσει δίκαιων και λογικών όρων σε όλα τα κράτη μέλη όπου δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίζουν καμία διμερή ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής με πάροχο περιαγωγής σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με την ελάχιστη κάλυψη που αναφέρεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β), καθώς και με όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι περιαγωγής που υπάγονται στο παρόν άρθρο εξακολουθούν να προσπαθούν να ορίσουν λογικούς όρους για την σύναψη συμφωνίας περιαγωγής με πάροχο περιαγωγής από οποιοδήποτε μη εκπροσωπούμενο κράτος μέλος.

10.  Όταν ένας εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής έχει ήδη χορηγήσει πρόσβαση στους πελάτες ενός εγχώριου παρόχου δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 και έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους εν λόγω πελάτες, το άρθρο 4 παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται στον εν λόγω εγχώριο πάροχο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών. Η μεταβατική περίοδος ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης συμμόρφωσης με οποιαδήποτε μεγαλύτερη συμβατική περίοδο που συμφωνείται με τον εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής.

11.  Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες περιαγωγής.» [Τροπολογία 207]

"

4α)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 6α

Κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2015, οι πάροχοι περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε κανένα κράτος μέλος, για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα SMS/MMS σε περιαγωγή, και για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες δεδομένων σε περιαγωγή, ούτε για γενικά τέλη ενεργοποίησης του τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό.

Άρθρο 6β

Εύλογη χρήση

1.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 6a, και για να αποτραπεί η μη φυσιολογική ή η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής μπορούν να εφαρμόζουν «ρήτρα εύλογης χρήσης» για την κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής που παρέχονται στο εφαρμοστέο επίπεδο εγχώριων τελών, με βάση κριτήρια εύλογης χρήσης. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους με τις αντίστοιχες εγχώριες καταναλωτικές δέσμες τους όταν ταξιδεύουν περιοδικά στο εσωτερικό της Ένωσης.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, οι πάροχοι περιαγωγής δημοσιεύουν και περιλαμβάνουν στις συμβάσεις τους λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων εύλογης χρήσης, με βάση την κύρια τιμολόγηση, τον όγκο ή άλλες παραμέτρους της συγκεκριμένης δέσμης λιανικής.

3.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο BEREC θα καθορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης από τους παρόχους περιαγωγής. Ο BEREC θα λάβει υπόψη ιδίως την εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών τάσεων στα κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, τις πιθανές ορατές επιπτώσεις της περιαγωγής σε τιμές εγχώριων τιμολογίων υπηρεσιών στην εξέλιξη των τιμολογίων αυτών και στην εξέλιξη των πραγματικών τιμών χονδρικής των υπηρεσιών περιαγωγής για μη ισόρροπη κυκλοφορία μεταξύ παρόχων περιαγωγής. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές αντικειμενικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών περιαγωγής όσον αφορά παράγοντες όπως τα εγχώρια επίπεδα τιμών, οι τυπικοί όγκοι που περιλαμβάνονται στις δέσμες λιανικής ή η μέση περίοδος ταξιδιών των πελατών στο εσωτερικό της Ένωσης.

4.  Για να εξασφαλιστεί η συνεπής και ταυτόχρονη εφαρμογή των κριτηρίων ορθής χρήσης σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, με εκτελεστικές πράξεις και βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του BEREC που αναφέρονται στην παράγραφο 3, λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των κριτηρίων εύλογης χρήσης.

5.  Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης χρήσης, όπως ορίζονται στην εκτελεστική πράξη της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 4, λαμβάνοντας υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, τους συναφείς αντικειμενικούς παράγοντες που αφορούν ειδικά το κράτος μέλος της, και τις σχετικές αντικειμενικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των φορέων παροχής περιαγωγής, και αποκλείει την εφαρμογή παράλογων όρων.

6.  Για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής καθ’ υπέρβαση του ορίου εύλογης χρήσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 6β, χρεώνονται τα τέλη παροχής υπηρεσιών περιαγωγής ευρωχρέωσης που θεσπίζονται στα άρθρα 8, 10 και 13 του παρόντος κανονισμού.» [Τροπολογία 208]

"

5)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Από 1ης Ιουλίου 2013 2012, το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων που μπορεί να επιβάλει ο πάροχος περιαγωγής στον πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής μπορεί να διαφέρει για κάθε κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,24 ευρώ 0,29 EUR ανά λεπτό για οιαδήποτε εξερχόμενη κλήση ή τα 0,07 ευρώ 0,08 EUR ανά λεπτό για οιαδήποτε εισερχόμενη κλήση. Το μέγιστο τέλος λιανικής για εξερχόμενες κλήσεις μειώνεται σε 0,19 ευρώ 0,24 EUR την 1η Ιουλίου 2014 2013. Από 1ης Ιουλίου 2014, οι πάροχοι περιαγωγής δεν επιβάλλουν κανέναν τέλος στους πελάτες περιαγωγής για εισερχόμενες κλήσεις, με την επιφύλαξη μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή αντικανονικής ή δόλιας χρήσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω μέγιστα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 και σε 0,19 EUR την 1η Ιουλίου 2014, για δε τις εισερχόμενες κλήσεις σε 0,07 EUR την 1η Ιουλίου 2013 και 0,05 EUR την 1η Ιουλίου 2014. Τα μέγιστα τέλη που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014 λήγουν στις 16 Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τις ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής επάνω από το όριο εύλογης χρήσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 6β.» [Τροπολογία 209]

"

β)  το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει ανά δευτερόλεπτο τους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή οιασδήποτε ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής στην οποία εφαρμόζεται ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.» [Τροπολογία 210]

"

5α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Από 1ης Ιουλίου 2012, το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση SMS, το οποίο ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στον οικείο πελάτη περιαγωγής για ρυθμιζόμενο περιαγόμενο μήνυμα SMS το οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, μπορεί να ποικίλλει για κάθε ρυθμιζόμενο περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,09 EUR. Το μέγιστο τέλος αυτό μειώνεται σε 0,08 EUR από 1ης Ιουλίου 2013 και σε 0,06 EUR από 1ης Ιουλίου 2014. Τα μέγιστα τέλη που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014 λήγουν στις 16 Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τα ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής επάνω από το όριο εύλογης χρήσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 6β.» [Τροπολογία 211]

"

5β)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο πάροχος περιαγωγής στους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,70 EUR ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται στα 0,45 EUR και στα 0,20 EUR ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Τα μέγιστα τέλη που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014 λήγουν στις 16 Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής επάνω από το όριο εύλογης χρήσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 6β.» [Τροπολογία 212]

"

6)  Στο άρθρο 14 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν η κατανάλωση των κλήσεων και μηνυμάτων SMS έχει φτάσει στο όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τις εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις και για την αποστολή μηνυμάτων SMS χωρίς εφαρμογή του τιμολογίου ή του πακέτου εγχώριων υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» [Τροπολογία 213]

"

6α)  Το άρθρο 14 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο, με ισχύ από 15 Δεκεμβρίου 2015."

«1. Για να ειδοποιούνται οι πελάτες περιαγωγής ότι χρεώνονται με τέλη περιαγωγής όταν πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση, ή όταν αποστέλλει μήνυμα SMS, κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει αυτομάτως στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή - μέσω μηνύματος SMS - χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, εξατομικευμένες βασικές πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων SMS από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Οι εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν τα μέγιστα τέλη (στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη) για τον πελάτη βάσει του τιμολογιακού του καθεστώτος σχετικά με:

   α) την πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής εντός του κράτους μέλους επίσκεψης και προς το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου του, καθώς και για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής· και
   β) την αποστολή ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής κατά τη διαμονή στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό ατελούς κλήσης στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 2 για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ατελώς.

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής ατελώς και εύκολα, ότι δεν απαιτεί την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων. Πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, το δικαίωμα να ζητήσει από τον πάροχο περιαγωγής να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν σε πελάτες με ολική ή μερική απώλεια της όρασης τις βασικές εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτομάτως, με φωνητική κλήση, ατελώς, εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες αυτούς.

2.  Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πελάτες, σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης και αν βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν ατελώς λεπτομερέστερες εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας και μηνύματα SMS, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέσω κλήσης κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα πραγματοποιείται σε γραμμή ατελούς κλήσης την οποία έχει καθορίσει προς το σκοπό αυτό ο πάροχος περιαγωγής. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία SMS.

4.  Οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους πώς να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε μεθοριακές περιοχές. Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους.

4α.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης για τις κλήσεις περιαγωγής και τα μηνύματα SMS/MMS σε περιαγωγή, που χρησιμοποιούνται από πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός Ένωσης και παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής.

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2015, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η κατανάλωση κλήσεων σε περιαγωγή και μηνυμάτων SMS/MMS σε περιαγωγή στο ισχύον εγχώριο τιμολόγιο υπηρεσιών περιορίζεται με βάση το κριτήριο εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 6β και όταν η κατανάλωση φτάσει στο όριο εύλογης χρήσης.» [Τροπολογία 214]

"

7)  Στο άρθρο 15 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν η κατανάλωση δεδομένων έχει φτάσει στο όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τα δεδομένα περιαγωγής χωρίς εφαρμογή του τιμολογίου ή του πακέτου εγχώριων υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής που καταναλώνονται χωρίς εφαρμογή των τιμολογίων ή των πακέτων εγχώριων υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2.» [Τροπολογία 215]

"

7α)   Το άρθρο 15 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο, με ισχύ από 15 Δεκεμβρίου 2015:"

«Διαφάνεια και μηχανισμοί διασφάλισης για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων λιανικής

1.  Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι πελάτες περιαγωγής τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ μέρους τους χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση από τους πελάτες των οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. Επιπλέον, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, ατελώς και με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

2.  Ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον πελάτη περιαγωγής ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές πληροφορίες για τα τέλη (στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη), εκφρασμένα σε τιμή ανά megabyte, που ισχύουν για την παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον πελάτη περιαγωγής στο εν λόγω κράτος μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή.

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες αποστέλλονται στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αναδυόμενο παράθυρο στην κινητή συσκευή, κάθε φορά που ο πελάτης εισέρχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του και ενεργοποιεί για πρώτη φορά υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής του ότι δεν απαιτεί την αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής.

3.  Κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και ατελώς τη χρήση διευκόλυνσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο δεδομένων ή στο νόμισμα τιμολόγησης του πελάτη περιαγωγής, για τις οφειλόμενες δαπάνες παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων για μια ορισμένη περίοδο, πλην των MMS που χρεώνονται με μοναδιαία βάση, δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο οικονομικό όριο.

Προς τούτο, ο πάροχος περιαγωγής διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα χρηματικά όρια για συγκεκριμένες περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους δεδομένων. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 50 EUR (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Εναλλακτικά, ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθορίσει όρια εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 EUR (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Επιπλέον, ο πάροχος περιαγωγής δύναται να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία χρηματικά όρια.

Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο όριο.

Κάθε πάροχος περιαγωγής μεριμνά επίσης για την αποστολή ειδοποίησης στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή, όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων έχουν φτάσει το 80 % του μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον φορέα περιαγωγής να σταματήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας.

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, αποστέλλεται ειδοποίηση στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής εάν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη μονάδα που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης περιαγωγής δεν ανταποκριθεί, όπως ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο πάροχος περιαγωγής παύει αμέσως την παροχή και τη χρέωση του πελάτη για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός εάν και μέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η σχετική αλλαγή πραγματοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής.

4.  Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε συσκευές τύπου μηχανής προς μηχανή που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητών δεδομένων.

5.  Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους και ενημερώνουν τους πελάτες τους για να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε παραμεθόριες περιοχές.

6.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στο ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών περιορίζεται με βάση το κριτήριο εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 6β, και όταν η κατανάλωση φτάσει στο όριο εύλογης χρήσης.

Εφαρμόζεται επίσης σε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων χρησιμοποιούμενες από πελάτες που ταξιδεύουν εκτός Ένωσης, οι οποίες παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής.

Όταν ο πελάτης επιλέγει τη διευκόλυνση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 δεν ισχύουν αν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης στη χώρα επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη χρήση που κάνει ο πελάτης του.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης ειδοποιείται με μήνυμα SMS κατά την είσοδό του στη συγκεκριμένη χώρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, ότι δεν παρέχονται πληροφορίες για τη συνολική κατανάλωση ούτε εγγύηση για τη μη υπέρβαση συγκεκριμένου χρηματικού ορίου.» [Τροπολογία 216]

"

8)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

"

ii)  Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 και του εναλλακτικού καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4α έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για υπηρεσίες περιαγωγής, στον βαθμό που δεν υφίσταται ουσιαστική διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και εγχώριων τιμών·»

"

iii)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο θ):"

«θ) την έκταση, κατά περίπτωση, που η εξέλιξη των εγχώριων τιμών λιανικής επηρεάζεται κατά παρατηρήσιμο τρόπο από την εφαρμογή του τιμολογίου εγχώριας υπηρεσίας από τους παρόχους περιαγωγής σε αμφότερες τις εγχώριες και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση.»

"

β)  Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)  Η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εάν από την έκθεση προκύψει ότι οι τιμολογιακές επιλογές, υπό τις οποίες το τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες όσο και στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, δεν παρέχονται σε όλα τα πακέτα λιανικής για εύλογη χρήση από έναν τουλάχιστον πάροχο σε κάθε κράτος μέλος ή ότι οι προσφορές των εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής δεν έχουν καταστήσει εύκολα διαθέσιμα στους καταναλωτές ουσιαστικά παρόμοια τιμολόγια περιαγωγής λιανικής σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή υποβάλλει κατά την ίδια ημερομηνία κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποφυγή διαφοροποιήσεων μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής στην εσωτερική αγορά.»

"

ii)  Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) αλλαγή της διάρκειας ή μείωση του επιπέδου των μέγιστων τελών που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12 με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας όλων των παρόχων περιαγωγής να καταστήσουν διαθέσιμες στα αντίστοιχα πακέτα λιανικής τους, για εύλογη χρήση, τιμολογιακές επιλογές στο πλαίσιο των οποίων το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, ωσάν οι τελευταίες να καταναλώνονταν στο εγχώριο δίκτυο.» [Τροπολογία 217]

"

8α)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 2015 και μετά από δημόσια διαβούλευση, έκθεση σχετικά με το αν πρέπει να αλλάξει η διάρκεια ή να αναθεωρηθεί το επίπεδο των μέγιστων τελών χονδρικής που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12, ή να προβλεφτούν άλλες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά χονδρικής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τέλη τερματισμού υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που εφαρμόζονται στην περιαγωγή. Ο BEREC καθορίζει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατευθυντήριες γραμμές για μέτρα αποφυγής αντικανονικής ή αθέμιτης χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 6α.

3.  Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 Ιουνίου 2016, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων σχετικά με:

   α) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται εναλλακτικά προς τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων·
   β) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για υπηρεσίες περιαγωγής στον βαθμό που η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν·
   γ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για υπηρεσίες περιαγωγής.

Η Επιτροπή εξετάζει, ειδικότερα, αν είναι αναγκαίο να καθοριστούν πρόσθετα τεχνικά και διαρθρωτικά μέτρα ή να τροποποιηθούν τα διαρθρωτικά μέτρα.

4.  Εάν από την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προκύψει ότι δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων περιαγωγής και απαιτείται συνεπώς να αλλάξει η διάρκεια ή να μειωθεί το επίπεδο των μέγιστων τελών χονδρικής, ή να προβλεφθούν άλλες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην αγορά χονδρικής, μεταξύ άλλων με τη σημαντική μείωση των τελών τερματισμού υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών που εφαρμόζονται για την περιαγωγή σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 Ιουνίου 2015, κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, κατάλληλη νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης.

Αν από την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προκύψει ότι τα διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν για την προώθηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι προτάσεις σχετικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη έκθεση.

5.   Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Σε κάθε έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

6.  Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο στην Επιτροπή, η οποία τα δημοσιοποιεί.

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια βάση πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι πάροχοι στους πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.» [Τροπολογία 218]

"

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) και των οδηγιών 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ (ειδικές οδηγίες), καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και (ΕΕ) αριθ. .../2014.»

"

1α)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία ιγα) και ιγβ):"

«ιγα) να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, να τηρεί μητρώο των κοινοποιήσεων αυτών και να ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις·

   ιγβ) να εκδίδει γνώμες σχετικά με μέτρα που προβλέπεται να εγκριθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας 2002/20/ΕΚ.» [Τροπολογία 219]

"

1β)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιδ α):"

«ιδα) υποστηρίζει τη χάραξη ενωσιακής πολιτικής και τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή, σχετικά με κάθε σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία» [Τροπολογία 220]

"

2)  Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 4 και 5 διαγράφονται. [Τροπολογία 221]

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:"

«Άρθρο 4α

Διορισμός και καθήκοντα του προέδρου

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκπροσωπείται από πρόεδρο που είναι ελεύθερος επαγγελματίας πλήρους απασχόλησης.

Ο πρόεδρος προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Ο πρόεδρος ευθύνεται για την προετοιμασία των εργασιών του ρυθμιστικού συμβουλίου και προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης.

Χωρίς να θίγεται ο ρόλος του ρυθμιστικού συμβουλίου σε σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου, ο πρόεδρος δεν αποζητά ούτε αποδέχεται οδηγίες από οιαδήποτε κυβέρνηση ή ΕΡΑ, από την Επιτροπή ή από οιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

2.  Ο πρόεδρος διορίζεται από το ρυθμιστικό συμβούλιο με ανοιχτή διαδικασία επιλογής με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ίδιων των αγορών, καθώς και την πείρα σε σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση.

Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγείς από το ρυθμιστικό συμβούλιο υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσουν τα μέλη της.

Ο διορισμός του προέδρου ισχύει μόνο κατόπιν έγκρισης από την επιτροπή διαχείρισης.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του έναν αντιπρόεδρο ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του προέδρου σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου.

3.  Η θητεία του προέδρου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

4.  Κατά τη διάρκεια των 9 μηνών πριν από το πέρας της τριετούς θητείας του προέδρου, το ρυθμιστικό συμβούλιο αξιολογεί:

   α) τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη θητεία, καθώς και τον τρόπο επίτευξής τους·
   β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου κατά τα επόμενα έτη.

Το ρυθμιστικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν προτίθεται να παρατείνει την θητεία του πρόεδρου. Εντός μηνός πριν από την εν λόγω ανανέωση, ο πρόεδρος ενδέχεται να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσουν τα μέλη της.

5.  Ο πρόεδρος μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνο μετά από απόφαση του ρυθμιστικού συμβουλίου που ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής και μετά από έγκριση της επιτροπής διαχείρισης.

Ο πρόεδρος δεν εμποδίζει το ρυθμιστικό συμβούλιο και την επιτροπή διαχείρισης να εξετάσουν θέματα σχετικά με τον πρόεδρο, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη απομάκρυνσής του, και δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το θέμα αυτό.» [Τροπολογία 222]

"

4)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 2 το σημείο 4 διαγράφεται.

β)  Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:"

«3. Η υπηρεσία αποτελείται από:

   α) έναν πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου·
   β) μία επιτροπή διαχείρισης·
   γ) έναν διευθυντή διοίκησης.» [Τροπολογία 223]

"

5)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:"

«2. Η επιτροπή διαχείρισης διορίζει τον διευθυντή διοίκησης και κατά περίπτωση παρατείνει την θητεία του/της ή τον/την απομακρύνει από τη θέση του/της σύμφωνα με το άρθρο 8. Ο ορισθείς διευθυντής διοίκησης δεν συμμετέχει στη σύνταξη αυτής της απόφασης ούτε στη σχετική ψηφοφορία.»

"

β)  Η παράγραφος 4 διαγράφεται. [Τροπολογία 224]

6)  στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 2, 3, 4 διαγράφονται και αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ο διευθυντής διοίκησης προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

3.  Ο διευθυντής διοίκησης διορίζεται από την επιτροπή διαχείρισης βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή με βάση ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης με τον διευθυντή διοίκησης, η υπηρεσία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης.

Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγείς από την επιτροπή διαχείρισης υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσουν τα μέλη της.

4.  Η θητεία του διευθυντή διοίκησης είναι πενταετής. Πριν από το τέλος της εν λόγω θητείας, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του διευθυντή διοίκησης και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις της υπηρεσίας.

5.  Η επιτροπή διαχείρισης, ενεργώντας βάσει πρότασης της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της παραγράφου 4 δύναται να παρατείνει την θητεία του διευθυντή διοίκησης μία φορά για περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία.

6.  Η επιτροπή διαχείρισης ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν προτίθεται να παρατείνει την θητεία του διευθυντή διοίκησης. Εντός μηνός πριν από την εν λόγω ανανέωση, ο διευθυντής διοίκησης ενδέχεται να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσουν τα μέλη της.

7.  Ο διευθυντής διοίκησης του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν μπορεί να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

8.  Ο διευθυντής διοίκησης μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του μόνο μετά από απόφαση της επιτροπής διαχείρισης που ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής.

9.  Οι αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση του διευθυντή διοίκησης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της με δικαίωμα ψήφου.» [Τροπολογία 225]

"

7)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:"

« 2. Ο διευθυντής διοίκησης επικουρεί τον πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου για την προετοιμασία της ημερησίας διάταξης του ρυθμιστικού συμβουλίου, της επιτροπής διαχείρισης και των ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων. Ο διευθυντής διοίκησης συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εργασίες του ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης.» [Τροπολογία 226]

"

8)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:"

«1. Στο προσωπικό της υπηρεσίας, περιλαμβανομένου του προέδρου του ρυθμιστικού συμβουλίου και του διευθυντή διοίκησης, εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και καθεστώτος.

2.  Η επιτροπή διαχείρισης, θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

3.  Η επιτροπή διαχείρισης ασκεί για το προσωπικό της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4, τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού (εφεξής «αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»).

4.  Η επιτροπή διαχείρισης εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, για την ανάθεση στην διευθυντή διοίκησης σχετικών αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους είναι δυνατόν να ανακληθεί η εν λόγω εκχώρηση. Ο διευθυντής διοίκησης εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, η επιτροπή διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διευθυντή διοίκησης, καθώς και εκείνων που έχει μεταβιβάσει ο τελευταίος και να τις ασκήσει η ίδια η επιτροπή διαχείρισης ή να τις μεταβιβάσει σε ένα μέλος της ή σε μέλος του προσωπικού πλην του διευθυντή διοίκησης.» [Τροπολογία 227]

"

9)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10α:"

«Άρθρο 10α

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό

1.  Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή λοιπό προσωπικό που δεν απασχολούνται από την υπηρεσία.

2.  Η επιτροπή διαχείρισης εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην υπηρεσία.» [Τροπολογία 228]

"

Άρθρο 39

Ρήτρα επανεξέτασης

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την πραγματοποιεί διεξοδική αξιολόγηση και επανεξέταση του παρόντος κανονισμού του όλου πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υποβάλλει έκθεση με κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 2016, προκειμένου να δοθεί στους συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να αναλύσουν και να συζητήσουν κατάλληλα τις προτάσεις. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην τεχνολογία της πληροφορικής και της προόδου στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Η αναθεώρηση βασίζεται σε πλήρη δημόσια διαβούλευση και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του αντικτύπου του ρυθμιστικού πλαισίου από το 2009, καθώς και σε διεξοδική εκτίμηση του αναμενόμενου αντικτύπου των εναλλακτικών επιλογών που θα προκύψουν από την επανεξέταση.

Στόχοι της επανεξέτασης είναι μεταξύ άλλων:

i)  να εξασφαλιστεί ότι οι υποκαταστατές υπηρεσίες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, με βάση τον ορισμό των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/21/EΚ, προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμη, συνεκτική και συνεπής ρύθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υποκαταστατών με αυτές υπηρεσιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση, όλες τις πτυχές της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της φορητότητας, καθώς και την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων·

ii)  να εξασφαλίζονται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και μεγαλύτερη επίγνωση στην επιλογή των καταναλωτών, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της πρόσβασης σε σαφή και διεξοδική πληροφόρηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και την κάλυψη του δικτύου κινητών επικοινωνιών·

iii)  να εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε θέση να ελέγχουν την ψηφιακή διάσταση της ζωή τους και τα δεδομένα τους, με την εξάλειψη των εμποδίων ώστε να μπορούν να αλλάζουν λειτουργικό σύστημα χωρίς να χάνουν τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους·

iv)  να προωθηθεί περαιτέρω ο αποτελεσματικός και βιώσιμος ανταγωνισμός·

v)  να δημιουργηθεί σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο επενδύσεων·

vi)  να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη, συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή·

vii)  να διευκολυνθεί η ανάπτυξη παρόχων και παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα·

viii)  να εξασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και προσφέρει ένα οικοσύστημα διαδικτύου που στηρίζει ολόκληρη την οικονομία, και·

ix)  να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων με μέτρα για την εφαρμογή του μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και για την αύξηση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εσωτερική αγορά.

Η αναθεώρηση καλύπτει μεταξύ άλλων:

i)  την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για προσφορά ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε προσιτή τιμή·

ii)  την αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για όλα τα ζητήματα που καλύπτει το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφάσματος· τις εξουσίες που εκχωρούνται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη και τη σκοπιμότητα της απαίτησης για ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

iii)  τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού·

iv)  τις συμμετρικές υποχρεώσεις που αφορούν την πρόσβαση στο δίκτυο·

v)  τους κανόνες σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και την κοινή δεσπόζουσα θέση·

vi)  τις διαδικασίες ανασκόπησης της αγοράς·

vii)  τον αντίκτυπο των υπηρεσιών που είναι υποκαταστατές με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για διευκρινίσεις σχετικά με την εμβέλεια της τεχνολογικής ουδετερότητας του πλαισίου και τον διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών που εντάσσονται στην «κοινωνία της πληροφορίας» και εκείνων που εντάσσονται στις «ηλεκτρονικές επικοινωνίες»·

viii)  την ανάγκη για κατάργηση περιττών ρυθμίσεων·

ix)  την άρση ρυθμίσεων με την προϋπόθεση ότι από την ανάλυση της αγοράς αποδεικνύεται πως η συγκεκριμένη αγορά είναι όντως ανταγωνιστική και υπάρχουν οι τρόποι και τα μέσα για διευρυμένη παρακολούθηση·

x)  την πείρα από τις υποχρεώσεις και τις λύσεις για την αποφυγή των διακρίσεων·

xi)  την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

xii)  την κίνηση διαδικασίας βάσει του άρθρου 7/7a σε περιπτώσεις που δεν ενεργοποιείται η φάση ΙΙ της διαδικασίας λόγω απόσυρσης του σχεδίου μέτρου από την ΕΡΑ ή όταν η ΕΡΑ δεν προτείνει λύση για πρόβλημα που εντοπίζεται σε συγκεκριμένη αγορά·

xiii)  την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

xiv)  διακρατικές υπηρεσίες και παρόχους, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας της Επιτροπή να εντοπίζει διακρατικές αγορές με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/EΚ, και με έμφαση στην ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε ενωσιακές επιχειρήσεις και στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο επιχείρησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

xv)  τον καθορισμό των διακρατικών αγορών, αρχικά τουλάχιστον όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις· τη δυνατότητα των παρόχων να κοινοποιούν στον BEREC την πρόθεσή τους να εξυπηρετήσουν τις αγορές αυτές, και την εποπτεία, από τον BEREC, των παρόχων που εξυπηρετούν τις αγορές αυτές·

xvi)  το πεδίο αρμοδιοτήτων του BEREC·

xvii)  μια ενιαία αδειοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, και τη δομή εποπτείας του όλου πλαισίου·

xviii)  τις θέσεις που διατυπώθηκαν άμεσα ή έμμεσα·

xix)  τη σύσταση για τις σχετικές αγορές·

xx)  τον κανονισμό για τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης του εξοπλισμού και των λειτουργικών συστημάτων·

xxi)  την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μέτρων που απαιτούνται για να βελτιωθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία των κριτηρίων εντοπισμού της θέσης του καλούντος·

xxii)  τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός «συστήματος επικοινωνίας αντίστροφου ‘112’»·

xxiii)  τον αντίκτυπο του γεγονότος ότι το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη υποδομή για τη διεξαγωγή ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων [Τροπολογία 229]

Άρθρο 39α

Μεταφορά

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 34, 35 και 36 μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών.

2.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, περιλαμβάνουν παραπομπή στον παρόντα κανονισμό ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από τα άρθρα 34, 35 και 36. [Τροπολογία 230]

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2014.

Ωστόσο, τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2016. [Τροπολογία 231]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 – Προϊόν πρόσβασης χονδρικής σταθερού δικτύου σε δίκτυα νέας γενιάς στο στρώμα 2 του μοντέλου επτά στρωμάτων για πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης («Στρώμα ζεύξης δεδομένων»), που προσφέρει λειτουργίες αντίστοιχες της υλικής αποδεσμοποίησης, με σημεία παράδοσης σε επίπεδο που είναι πλησιέστερο στους χώρους του πελάτη από το εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

1.1  Στοιχεία δικτύου και σχετικές πληροφορίες:

α)  περιγραφή της παρεχόμενης πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών (που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση του δικτύου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση της πρόσβασης στο δίκτυο)·

β)  οι τοποθεσίες όπου παρέχεται η πρόσβαση στο δίκτυο·

γ)  οποιαδήποτε σχετικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης και άλλων θεμάτων ασφαλείας·

δ)  οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διεπαφή στα σημεία παράδοσης και στα τερματικά σημεία του δικτύου (χώροι του πελάτη)·

ε)  οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο· και

στ)  λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές διαλειτουργικότητας.

1.2  Λειτουργίες του δικτύου:

α)  ευέλικτη κατανομή των VLAN βάσει κοινών τεχνικών προδιαγραφών·

β)  συνδετικότητα ανεξάρτητη υπηρεσιών (service-agnostic), που επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας καταφόρτωσης και αναφόρτωσης·

γ)  ενεργοποίηση ασφάλειας·

δ)  ευέλικτη επιλογή εξοπλισμού στους χώρους του πελάτη (εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό)·

ε)  τηλεπρόσβαση στον εξοπλισμό στους χώρους του πελάτη· και

στ)  λειτουργία πολυεκπομπής, όταν υπάρχει ζήτηση και η εν λόγω λειτουργία είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνική αναπαραγωγιμότητα προσφορών λιανικής.

1.3  Λειτουργική και επιχειρηματική διαδικασία:

α)  διαδικασίες απαιτήσεων επιλεξιμότητας για παραγγελία και εφοδιασμό·

β)  πληροφορίες τιμολόγησης·

γ)  διαδικασίες μετάβασης, μετακινήσεων και διακοπών· και

δ)  ειδικά χρονοδιαγράμματα επισκευής και συντήρησης.

1.4  Βοηθητικές υπηρεσίες και συστήματα πληροφορικής:

α)  πληροφορίες και συνθήκες αναφορικά με την παροχή συντοπισμού και οπισθόζευξης·

β)  προδιαγραφές για την πρόσβαση και χρήση βοηθητικών συστημάτων πληροφορικής για συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, καθώς και για τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης και διαδικασιών πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

2.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: Προϊόν πρόσβασης χονδρικής σταθερού δικτύου στο στρώμα 3 του μοντέλου επτά στρωμάτων για πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης («Στρώμα δικτύου»), στο επίπεδο δυφιορεύματος επιπέδου IP με σημεία παράδοσης που προσφέρουν υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης πόρων, όπως σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο

2.1  Στοιχεία δικτύου και σχετικές πληροφορίες:

α)  τα χαρακτηριστικά της ζεύξης σύνδεσης στα σημεία παράδοσης (όσον αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα υπηρεσίας κ.λπ.)·

β)  περιγραφή του ευρυζωνικού δικτύου που συνδέει τους χώρους του πελάτη με τα σημεία παράδοσης, όσον αφορά την αρχιτεκτονική της οπισθόζευξης και του δικτύου πρόσβασης·

γ)  την τοποθεσία του/των σημείου(-ων) παράδοσης· και

δ)  τις τεχνικές προδιαγραφές για διεπαφές στα σημεία παράδοσης.

2.2  Λειτουργίες του δικτύου:

Δυνατότητα υποστήριξης διάφορων επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. QoS 1, 2 και 3) όσον αφορά τα εξής:

(i)  την καθυστέρηση·

(ii)  τη διακύμανση χρόνου επιστροφής πακέτου·

(iii)  την απώλεια πακέτων· και

(iv)  τον λόγο συγκέντρωσης.

2.3  Λειτουργική και επιχειρηματική διαδικασία:

α)  διαδικασίες απαιτήσεων επιλεξιμότητας για παραγγελία και εφοδιασμό·

β)  πληροφορίες τιμολόγησης·

γ)  διαδικασίες μετάβασης, μετακινήσεων και διακοπών· και

δ)  ειδικά χρονοδιαγράμματα επισκευής και συντήρησης.

2.4  Βοηθητικά συστήματα πληροφορικής:

Προδιαγραφές για την πρόσβαση και χρήση βοηθητικών συστημάτων πληροφορικής για συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, καθώς και για τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης και διαδικασιών πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

3.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3: Τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών χονδρικής με βελτιωμένη διεπαφή για την αποκλειστική χρήση του αιτούντος πρόσβαση που παρέχουν μόνιμη συμμετρική χωρητικότητα χωρίς περιορισμό χρήσης και με συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, μέσω διασημειακής σύνδεσης και με διεπαφές δικτύου του στρώματος 2 του μοντέλου επτά στρωμάτων για πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης («Στρώμα ζεύξης δεδομένων»).

3.1  Στοιχεία δικτύου και σχετικές πληροφορίες:

α)  περιγραφή της παρεχόμενης πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών (που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση του δικτύου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση της πρόσβασης στο δίκτυο)·

β)  οι τοποθεσίες όπου παρέχεται η πρόσβαση στο δίκτυο·

γ)  οι διάφορες ταχύτητες και το μέγιστο μήκος που προσφέρονται·

δ)  οποιαδήποτε σχετικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση στο δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης και άλλων θεμάτων ασφάλειας)·

ε)  λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές διαλειτουργικότητας·

στ)  οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που επιτρέπεται στο δίκτυο·

ζ)  η διαθέσιμη δια-δικτυακή διεπαφή (NNI)·

η)  το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πλαισίου, σε δυφιοσυλλαβές (bytes).

3.2  Λειτουργίες του δικτύου και των προϊόντων:

α)  μη μεριζόμενη (uncontended) και συμμετρική αποκλειστική πρόσβαση·

β)  συνδετικότητα ανεξάρτητη υπηρεσιών (service-agnostic), που επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης και της συμμετρίας·

γ)  διαφάνεια πρωτοκόλλων, ευέλικτη κατανομή των VLAN βάσει κοινών τεχνικών προδιαγραφών·

δ)  παράμετροι ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας (καθυστέρηση, διακύμανση χρόνου επιστροφής πακέτου, απώλεια πακέτων) που επιτρέπει επιδόσεις που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχείρηση.

3.3  Λειτουργική και επιχειρηματική διαδικασία:

α)  διαδικασίες απαιτήσεων επιλεξιμότητας για παραγγελία και εφοδιασμό·

β)  διαδικασίες μετάβασης, μετακινήσεων και διακοπών·

γ)  ειδικά χρονοδιαγράμματα επισκευής και συντήρησης·

δ)  αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής (στον βαθμό που αυτό επηρεάζει τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης)· και

ε)  σχετικές χρεώσεις, όροι πληρωμής και διαδικασίες τιμολόγησης.

3.4  Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών

α)  το ποσό της αποζημίωσης που οφείλει ο ένας συμβαλλόμενος στον άλλον σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εφοδιασμού και επισκευής, καθώς και οι όροι επιλεξιμότητας για αποζημιώσεις·

β)  ορισμός και περιορισμός της ευθύνης και της αποζημίωσης·

γ)  διαδικασίες σε περίπτωση που προτείνονται μεταβολές στις προσφερόμενες υπηρεσίες, π.χ. δρομολόγηση νέων υπηρεσιών, αλλαγές σε υφιστάμενες υπηρεσίες ή αλλαγές στις τιμές·

δ)  στοιχεία για οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

ε)  στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια και την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων.

3.5  Βοηθητικά συστήματα πληροφορικής:

Προδιαγραφές για την πρόσβαση και χρήση βοηθητικών συστημάτων πληροφορικής για συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, καθώς και για τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης και διαδικασιών πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. [Τροπολογία 232]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

Στοιχεία δικτύου και σχετικές πληροφορίες

—  Περιγραφή του προϊόντος συνδετικότητας που παρέχεται σε σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών και της θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών προτύπων.

Λειτουργίες του δικτύου:

—  σύμβαση συνδετικότητας που διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα της υπηρεσίας, βάσει κοινών προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:

—  φωνητικών κλήσεων και εικονοκλήσεων,

—  εκπομπής οπτικοακουστικού περιεχομένου, και

—  εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για τα δεδομένα. [Τροπολογία 233]

(1) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 64.
(2) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 53.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.
(4) Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 7).
(5) Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 21).
(6) Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(7) Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).
(8) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
(9) Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 21).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) και της υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).
(12) Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
(14) Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1).
(15) P7_TA(2011)0511 (ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 128).
(16) Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001 σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32).
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0454.
(22) Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).
(23) Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 1).
(24) Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).
(25) Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10).
(26) Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).
(27) O αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(28) O αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(29) Hμερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(30) 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(31) Hμερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου