Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0359(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0177/2013

Predkladané texty :

A7-0177/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0283

Prijaté texty
PDF 283kWORD 98k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Štatutárny audit subjektov verejného záujmu ***I
P7_TA(2014)0283A7-0177/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0779),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0470/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality belgickou Poslaneckou snemovňou, Národnou radou Slovenskej republiky a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1)

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a  energetiku a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0177/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 61.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES
P7_TC1-COD(2011)0359

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 537/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia