Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0389(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0171/2013

Esitatud tekstid :

A7-0171/2013

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
PV 03/04/2014 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0284

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 100k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslik audit ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0778),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 50, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0461/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. aprilli 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A7-0171/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 191, 29.6.2012, lk 61.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/.../EL, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit
P7_TC1-COD(2011)0389

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/56/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika