Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0389(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0171/2013

Ingediende teksten :

A7-0171/2013

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen
PV 03/04/2014 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0284

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 108k
Donderdag 3 april 2014 - Brussel
Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0778),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0461/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 april 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 december 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0171/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 61.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
P7_TC1-COD(2011)0389

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/56/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid