Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0389(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0171/2013

Ingivna texter :

A7-0171/2013

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
PV 03/04/2014 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0284

Antagna texter
PDF 72kWORD 34k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0778),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 50 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0461/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverande yttrandet från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0171/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 61.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning
P7_TC1-COD(2011)0389

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/56/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy