Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2260(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0222/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0222/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.12
CRE 03/04/2014 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0288

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 641kWORD 831k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 της Επιτροπής
P7_TA(2014)0288A7-0222/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2012 (2013/2260(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2013)0570 – C7-0237/2013)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (05848/2014 – C7‑0048/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0222/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα, και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I - Ειδική έκθεση αριθ. 8/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

1.  επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εγκρίνει καταρχήν τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

2.  υπενθυμίζει ότι το ειδικό μέτρο 121, το οποίο επιχορηγεί επενδυτικά έργα που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανέρχεται σε 11,1 δισεκατομμύρια EUR και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (δημοσιονομικά στοιχεία του Ιανουαρίου του 2012, συμπεριλαμβανομένων 630 εκατομμυρίων EUR από τον «διαγνωστικό έλεγχο» και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (ΕΣΑΟ)), ποσό το οποίο αντιστοιχεί, για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, στο 11% περίπου του συνόλου των προγραμματισμένων δαπανών της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη στην Ένωση· σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει το μέτρο 121·

3.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) ώστε να εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή το οποίο θα παρέχει συναφή στοιχεία που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τους πόρους που δαπανώνται για το μέτρο 121· εμμένει στην ανάγκη ανάπτυξης αξιόπιστων δεικτών ώστε να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών (ή/και των περιφερειών) και να παρακολουθείται η επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

4.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αναλύει τον βαθμό προόδου και επίτευξης των καθορισμένων στόχων και τον αντίκτυπό τους και την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο Ένωσης·

5.  θεωρεί ότι η χρήση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να παρουσιάζει ορισμένο βαθμό ομοιογένειας στα διάφορα εδάφη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αποκλίσεις στους τομείς της ρύθμισης, της εφαρμογής και του προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του εν λόγω μέτρου από τα κράτη μέλη·

6.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μέτρων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και ιδίως των μέτρων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας· σημειώνει εν προκειμένω ότι είναι απαραίτητη η διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού για τα εν λόγω μέτρα, δεδομένου του υψηλού τρέχοντος ελλείμματος και λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου έντονης ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας στην Ένωση και της σταδιακής ελευθέρωσης των παγκόσμιων αγορών και εμπορικών συναλλαγών·

7.  σημειώνει ότι δύο από τα δέκα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που εξετάστηκαν περιείχαν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ορθής στοχοθέτησης του μέτρου 121 (Ιταλία (Βένετο) και Ουγγαρία)· σημειώνει ότι έξι άλλα ΠΑΑ περιείχαν ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία στοχοθέτησης του είδους αυτού (Βέλγιο (Βαλονία), Γερμανία (Βάδη-Βυρτεμβέργη), Ισπανία (Καταλονία), Γαλλία, Ρουμανία και Πορτογαλία)· παρατηρεί ότι δύο ΠΑΑ (Λουξεμβούργο και Πολωνία) δεν περιείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι το μέτρο 121 είχε στοχοθετηθεί· σημειώνει ότι η Επιτροπή ενέκρινε ωστόσο συνολικά και τα δέκα ΠΑΑ·

8.  σημειώνει ότι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή πρότεινε να θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

9.  είναι της άποψης ότι, λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας των διαφόρων γεωργικών δομών στην Ένωση, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ειδική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό των συνεταιριστικών λειτουργικών συστημάτων για γεωργικούς σκοπούς, καθώς έχει αποδειχθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ότι επιλύουν προβλήματα ανεπαρκούς οικονομικής διάστασης ή/και εναλλαγής των γενεών·

10.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει τα κριτήρια κόστους-οφέλους βάσει των οποίων διατυπώθηκαν οι συστάσεις του καθώς και τα συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτούνται για τη μέτρηση της καινοτομίας·

Μέρος II - Ειδική έκθεση αριθ. 11/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Άμεσες ενισχύσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες, τις προβατίνες και τις αίγες στο πλαίσιο της μερικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΕ»

11.  ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει μια απαίτηση στοχοθέτησης για τα καθεστώτα συνδεδεμένης άμεσης ενίσχυσης· σημειώνει ότι οι εκτελεστικές διατάξεις της Επιτροπής θα πρέπει να απαιτούν από τα κράτη μέλη τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των γεωργικών περιοχών όπου οι συνδεδεμένες πριμοδοτήσεις για τα ζώα μπορεί να φέρουν αποδεδειγμένα όφελος και όπου δεν υπάρχουν πραγματικές βιώσιμες εναλλακτικές δυνατότητες·

12.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, τα πλέον σχετικά είδη εξειδικευμένων γεωργικών δραστηριοτήτων για να διατηρηθεί η γεωργική παραγωγή, να υποστηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα σε περιφέρειες με περιορισμένες οικονομικές εναλλακτικές δυνατότητες και να προκύψουν περιβαλλοντικά οφέλη καθώς και να εστιάσει τη στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες σε μειονεκτούσες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη και τις ρυθμίσεις που πρέπει να θεσπίζουν για την παρακολούθηση των καθεστώτων ενίσχυσης που αφορούν τους τομείς της ζωικής παραγωγής και να τις περιλάβει σε μία νομική πράξη με την οποία να απαιτείται από τα κράτη μέλη η χρήση κατάλληλων δεικτών επιδόσεων και επικαιροποιημένων δεδομένων που να ευθυγραμμίζονται επακριβώς με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των καθεστώτων ενίσχυσης για τα ζώα· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει ένα μόνιμο πλαίσιο παρακολούθησης που θα καταδεικνύει όλες τις άμεσες ενισχύσεις που καταβλήθηκαν προς στήριξη των τομέων ζωικής παραγωγής στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων και της στήριξης του δεύτερου πυλώνα·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, σε ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου των διαφόρων καθεστώτων στήριξης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εναλλακτικών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, επί παραδείγματι ενθαρρύνοντας τις βελτιώσεις των αγελών·

Μέρος III - Ειδική έκθεση αριθ. 13/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασικών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες»

15.  σημειώνει ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και βασικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης έχει αναγνωριστεί ως οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα και έχει θεμελιώδη σημασία για την ανθρώπινη υγεία(8) και την ευημερία· επισημαίνει επίσης ότι στην εν λόγω ειδική έκθεση γίνεται μνεία του επιτυχούς έργου «Γεφύρωση του χάσματος» που πραγματοποιήθηκε σε μικρές πόλεις της βόρειας Νιγηρίας·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες, από τα 23 έργα που ελέγχθηκαν, λιγότερα από τα μισά είχαν αποτελέσματα τα οποία ικανοποιούσαν τις ανάγκες των δικαιούχων και ότι στην πλειονότητα των έργων που εξετάστηκαν, τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι βιώσιμα, συχνά εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων ρυθμίσεων για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού·

17.  προσυπογράφει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τις αναπτυξιακές δαπάνες της Ένωσης στη συγκεκριμένη περιοχή και στον συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών της, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία στο στάδιο αξιολόγησης του έργου:

   α) ορισμός ρητών στόχων του έργου (ποσότητες, είδος εξοπλισμού, τοποθεσία, άμεσοι και έμμεσοι δικαιούχοι)·
   β) περιγραφή και αιτιολόγηση των τεχνικών λύσεων που προτάθηκαν (όπου ενδείκνυται, με αναφορά σε εναλλακτικές επιλογές)· και
   γ) καθορισμός αντικειμενικών επαληθεύσιμων δεικτών προόδου, καθώς και τιμών αναφοράς και ποσοτικοποιημένων στόχων για τα αποτελέσματα του έργου·

18.  υποστηρίζει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί επαρκή οικονομική και χρηματοδοτική ανάλυση για εύκολο προσδιορισμό των αναμενόμενων πηγών χρηματοδότησης του έργου στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων σχετικά με τα ποσά συνεισφοράς και τα χρονοδιαγράμματα) προκειμένου να διασφαλίζει βιωσιμότητα και για τις δύο συνιστώσες, τόσο της ύδρευσης όσο και της αποχέτευσης, από οικονομική αλλά και τεχνική άποψη·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσδιορίζεται το ποσοστό χρησιμοποίησης του συστήματος ύδρευσης από μεμονωμένα νοικοκυριά και δημόσιες υπηρεσίες της κοινότητας όπως π.χ. σχολεία και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης και το ποσοστό χρησιμοποίησής του για βιομηχανικές ή γεωργικές δραστηριότητες προκειμένου να κατανέμεται με τον κατάλληλο τρόπο το κόστος λειτουργίας·

20.  αναγνωρίζει ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η λειτουργία των έργων εξαρτάται από τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενέργειες των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών των χωρών-εταίρων, η δέσμευσή τους είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στα τρία έργα για τα οποία αναλήφθηκαν επίσημες δεσμεύσεις, αυτές δεν τηρήθηκαν και στα υπόλοιπα 20 έργα δεν είχαν αναληφθεί επίσημες δεσμεύσεις·

21.  επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή να εξετάζει προσεκτικά πριν από την έγκριση του έργου, εάν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της χώρας-εταίρου, είναι πιθανό να εκπληρωθούν·

22.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διαχείριση των λυμάτων σε όλα τα μελλοντικά έργα που προωθούν την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση, επεξεργασία και διάθεση των υδάτων ενθαρρύνοντας παράλληλα την προστασία και διαφύλαξη των λεκανών απορροής της υποσαχάριας Αφρικής·

Μέρος IV - Ειδική έκθεση αριθ. 14/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγιεινή σε σφαγεία χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής»

23.  τονίζει την κεντρική σημασία της εγγύησης της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών και της προστασίας της δημόσιας υγείας όλων των πολιτών της Ένωσης·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για την υγιεινή σε σφαγεία χωρών που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και εξής, καθώς και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

25.  εκφράζει ανησυχία για τον σημαντικό αριθμό ελλείψεων που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο:

Αδυναμίες που εντόπισε το Συνέδριο

 

Επιτροπή

Κράτη μέλη

Εγκαταστάσεις

N

%

N

%

Εποπτεία

Εφαρμογή της νομοθεσίας

Μερική επανεξέταση

ΠΕΣΕ

3/5

60%

Κτηνιατρικοί έλεγχοι

4/5

80%

Σε επίπεδο σφαγείου

Απαιτήσεις εφαρμογής

3/5

60%

9/25

36%

HACCP

5/25

20%

Πρόγραμμα ιδίου ελέγχου του ΥΕΤ

3/5

60%

5/25

20%

Ανιχνευσιμότητα

6/25

24%

Κατάρτιση

BTSF

Πλαίσιο και παρακολούθηση

Καθοδήγηση και ορθή πρακτική

3/5

60%

Χορήγηση χρηματοδότησης της ΕΕ

Πενταετής ελάχιστη περίοδος

5/5

100%

2/25

8%

Κριτήρια ανάθεσης

1/5

20%

2/25

8%

26.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου τους, να διενεργούν με αποτελεσματικότητα τους κτηνιατρικούς τους ελέγχους, να καταρτίσουν εθνικούς οδηγούς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσουν την καθοδήγηση και την κατάρτιση που παρέχονται στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων·

27.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη ανταπόκριση των κρατών μελών στα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει, για παράδειγμα, τη λύπη του για το γεγονός ότι προς απάντηση στις ελλείψεις που εντοπίσθηκαν στον βασικό τομέα των κτηνιατρικών ελέγχων, μόνο ένα από τα τέσσερα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη απάντησε ότι προτίθεται να αναλάβει δράση·

28.  προτρέπει έντονα την Επιτροπή να βελτιώσει την εποπτεία που ασκεί επί των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών και πιστεύει ότι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 882/2004(9) για τους επίσημους ελέγχους της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

29.  παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να ολοκληρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τον έλεγχο της συνέχειας που δόθηκε στις προηγούμενες συστάσεις της προς τα κράτη μέλη, οι οποίες προέκυψαν από την επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων υγιεινής του 2004· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την καθοδήγηση και την εποπτεία της σε σχέση με την προετοιμασία και την εφαρμογή των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου από τα κράτη μέλη και να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των δράσεων κατάρτισης που αναλαμβάνει·

30.  εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι - λόγω της αποκεντρωμένης δομής διαχείρισης - δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τους αριθμούς και τα ποσοστά των δραστηριοτήτων των σφαγείων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την υγιεινή πριν από τη χρηματοδότηση του SAPARD και των δραστηριοτήτων των σφαγείων μετά την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του SAPARD, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να αξιολογηθεί πλήρως η ουσιαστική αποτελεσματικότητα των έργων ή οι πραγματικές εισροές και εκροές·

31.  σημειώνει ότι μια συγκεφαλαιωτική μελέτη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων του SAPARD που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή και διενεργήθηκε από την KPMG (Ουγγαρία) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, από πλευράς στήριξης για την εκπλήρωση των προτύπων της Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου «οι σημαντικότερες επιπτώσεις επιτεύχθηκαν στους τομείς της υγιεινής, των υγειονομικών και κτηνιατρικών όρων και του περιβάλλοντος»· σημειώνει επίσης ότι η μελέτη αυτή βασίζεται σε ερωτηματολόγιο προς τους δικαιούχους και ότι ο αντίκτυπος της στήριξης SAPARD στο πλαίσιο του μέτρου ΙΙ (βελτίωση της επεξεργασίας και της διάθεσης στην αγορά γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας) θεωρείται σημαντικά μεγαλύτερος για τη συμβολή στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών προτύπων της Ένωσης (97% των δικαιούχων ανέφεραν «κάποιες επιπτώσεις»), σε σύγκριση με αντίκτυπο της τάξης του 46% στην περίπτωση της συμβολής στην πλήρη συμμόρφωση με (όλα) τα σχετικά πρότυπα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υγιεινής·

32.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προγραμμάτων SAPARD στα κράτη μέλη δεν επέτρεψε ούτε ποσοτικές ούτε ποιοτικές αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης, ενώ επιπλέον περιόρισε τις επιλογές αξιολόγησης σε επίπεδο προγράμματος μόνο στην ποιοτική αξιολόγηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανονισμοί για το SAPARD δεν προβλέπουν σαφή και ειδικά κριτήρια για τη στήριξη των σφαγείων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μεθόδους που επιτρέπουν τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και σε επίπεδο μέτρων·

Μέρος V - Ειδική έκθεση αριθ. 15/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς της ΕΕ»

33.  χαιρετίζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικεντρώνεται στους τέσσερις επιλεγέντες οργανισμούς με τη μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο έλλειψης αμεροληψίας λόγω των σημαντικών εξουσιών λήψης αποφάσεων που διαθέτουν σε τομείς ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών· σημειώνει ότι η εν λόγω έκθεση εκπονήθηκε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση της προσέγγισης των οργανισμών στη διαχείριση καταστάσεων που ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων· εγκρίνει στο σύνολο τους τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

34.  επισημαίνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν τεχνικά, επιχειρησιακά και ρυθμιστικά καθήκοντα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή και την προβολή των πολιτικών της Ένωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να είναι οι οργανισμοί αυτόνομοι και ανεξάρτητοι·

35.  σημειώνει ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις της Ένωσης είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων· τονίζει εντούτοις τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί στον τομέα της διαχείρισης της σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των φορέων που συνδέονται με τις εργασίες τους·

36.  επισημαίνει ότι η κακή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων ενδέχεται να υπονομεύσει βαθιά και μόνιμα τόσο το κύρος των οργάνων της Ένωσης όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των οργάνων να υπηρετούν τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου·

37.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ανέβαλε την έγκριση των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)(10) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)(11) για το 2010 εν μέρει διότι θεώρησε ότι η διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων στους εν λόγω οργανισμούς δεν υπήρξε ικανοποιητική·

38.  εκφράζει τη λύπη του διότι προς το παρόν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης ειδικά για τη σύγκρουση συμφερόντων, το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει συγκρίσιμες ελάχιστες απαιτήσεις ανεξαρτησίας και διαφάνειας εφαρμόσιμες σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

39.  αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων διότι παρέχουν ένα διεθνές κριτήριο αναφοράς επί του θέματος· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, παρόλο που οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ παρέχουν ένα διεθνές κριτήριο αναφοράς, αναφέρονται ουσιαστικά σε συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν την κατάλληλη βάση για μια αποτελεσματική αντίδραση στην περίπτωση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών οργάνων και άλλων υπηρεσιών που συμμετέχουν στο έργο των οργανισμών, όπως είναι τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη χρησιμότητα των «εργαλείων» που παρέχει ο ΟΟΣΑ και ιδίως του καταλόγου αυτοελέγχου για δώρα, οφέλη κ.λπ., καθώς και τη χρησιμότητα των συστάσεων σχετικά με τις κυρώσεις, την ανάγκη επαλήθευσης της πληρότητας και του περιεχομένου των δηλώσεων συμφερόντων και την απαίτηση αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης για τον εντοπισμό δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων·

40.  υπενθυμίζει ότι, μετά από τρία έτη αναλύσεων και διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν τελικά τον Ιούλιο του 2012 τη λεγόμενη «κοινή προσέγγιση», μια πολιτική συμφωνία σχετικά με το μέλλον και τη μεταρρύθμιση των αποκεντρωμένων οργανισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή ενέκρινε στη συνεχεία πολύ σύντομα χάρτη πορείας για την υλοποίηση αυτής της κοινής προσέγγισης· σημειώνει ότι η πρόληψη και η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους οργανισμούς αποτελούσε μία από τις δράσεις προτεραιότητας της Επιτροπής για το 2013, εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι η Επιτροπή σκόπευε να αναλάβει μόνη της το έργο της υλοποίησης και έναρξης αυτής της δράσης·

41.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου επί του θέματος· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί προς τούτο συντονισμένη δράση και ζητεί να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του Κοινοβουλίου· ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει την προβλεπόμενη προθεσμία εφαρμογής της δράσης αυτής και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματά της έως τον Μάιο του 2014, επισυνάπτοντας στην έκθεση αυτή τις συναφείς νομοθετικές προτάσεις·

42.  καλεί την Επιτροπή να έχει κατά νου την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων, ιδίως όσον αφορά, αφενός, τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και, αφετέρου, τον στόχο της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών επιστημονικών συμβουλών· διαπιστώνει επίσης με ανησυχία ότι η θέσπιση δεοντολογικών κανόνων, κωδίκων και κατευθυντηρίων γραμμών δεν εγγυάται την εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων· παρατηρεί ότι τούτο θα ήταν δυνατόν μόνο με την εφαρμογή απλών και εφαρμόσιμων κανόνων, σε συνδυασμό με τακτικούς και αποτελεσματικούς εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους της εφαρμογής τους και σαφείς κυρώσεις, πάντοτε σε ένα γενικό πλαίσιο τιμιότητας, ακεραιότητας και διαφάνειας·

43.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε εντοπίσει ορισμένες σημαντικές αδυναμίες σχετικά με ζητήματα που άπτονται της απασχόλησης μετά την έξοδο από την υπηρεσία (μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, εσωτερικές πληροφορίες)· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνον τους οργανισμούς· σημειώνει ότι η Επιτροπή, λόγω του αντίκτυπου που έχουν τα εν λόγω προβλήματα στην εικόνα της και στην εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης, πρέπει να τα αντιμετωπίσει χωρίς χρονοτριβή μέσω της λήψης μέτρων τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και σε επίπεδο όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

44.  επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να διεξαγάγει έρευνα ιδία πρωτοβουλία για υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων με τη μορφή μετάβασης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν πρόσφατα στην Επιτροπή· συμφωνεί με την προειδοποίηση του Διαμεσολαβητή πως, μολονότι η ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ορθή δεοντολογική συμπεριφορά, υπάρχουν προβλήματα διακυβέρνησης και δεοντολογίας που δεν συνδέονται απαραιτήτως με συγκρούσεις συμφερόντων, γεγονός από το οποίο προκύπτει η ανάγκη να εξεταστεί η σύγκρουση συμφερόντων μέσα στα ακριβή όριά της και να προωθηθούν στρατηγικές κατάρτισης και πρόληψης τέτοιων συγκρούσεων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο που το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξήγαγε την ανάλυσή του, κανένας από τους τέσσερεις επιλεγέντες οργανισμούς δεν χειριζόταν με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο τις συγκρούσεις συμφερόντων·

46.  εκτιμά ότι η κύρια προστιθέμενη αξία της ειδικής έκθεσης αριθ. 15/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγκειται στην τακτική παρακολούθηση της προόδου των οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, εν συνεχεία των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των διαδικασιών εξέτασης και έγκρισης του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς·

47.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει την παρακολούθηση των μέτρων που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι οργανισμοί ως συνέχεια στις συστάσεις του, να επεκτείνει το πεδίο ελέγχου του και στους υπόλοιπους οργανισμούς και να υποβάλει στο εγγύς μέλλον τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο ειδικής έκθεσης σχετικά με αυτό το θέμα· προτρέπει τους οργανισμούς να συνεχίσουν να υποβάλουν εκθέσεις στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στον εν λόγω τομέα·

48.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης· επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου των οργανισμών στον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ των ίδιων των οργανισμών όσο και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου·

49.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι οργανισμοί και οι τομείς δράσης τους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συγκρούσεων συμφερόντων· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την επανεξέταση του μητρώου διαφάνειας για τις ομάδες συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και παροτρύνει την Επιτροπή και τους οργανισμούς να εφαρμόσουν όσα μέτρα κριθούν αναγκαία μετά την επανεξέταση αυτήν για τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων·

50.  επισημαίνει ότι ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας έχει καίρια σημασία για να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί όλους τους οργανισμούς να αναρτήσουν στους ιστοτόπους τους καταλόγους των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους, του διοικητικού προσωπικού τους και των εξωτερικών και εσωτερικών εμπειρογνωμόνων τους, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματά τους· προτείνει επίσης να δημοσιεύονται συστηματικά τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων τους·

51.  παρατηρεί ότι, λόγω της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζεται σήμερα, η μείωση του προσωπικού των δημοσίων διοικήσεων και η εξωτερική ανάθεση καθηκόντων στον ιδιωτικό τομέα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί να ενισχυθεί η δημόσια διοίκηση της Ένωσης·

52.  συντάσσεται με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία καλούνται όλα τα θεσμικά όργανα και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης να εξετάσουν κατά πόσον οι συστάσεις της ειδικής έκθεσης αριθ. 15/2012 είναι συναφείς και εφαρμόσιμες στην περίπτωσή τους·

Μέρος VI - Ειδική έκθεση αριθ. 16/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ως μεταβατικού συστήματος για τη στήριξη των γεωργών στα νέα κράτη μέλη»

53.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ως μεταβατικού συστήματος για τη στήριξη των γεωργών στα νέα κράτη μέλη και συμφωνεί με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

54.  θεωρεί ότι, στο μέλλον, η ενίσχυση του εισοδήματος θα πρέπει να απευθύνεται σε ενεργούς γεωργούς που ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες· πιστεύει ειδικότερα ότι οι δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται κρατική γη και δεν συμμετέχουν με άλλον τρόπο στη γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει να αποκλείονται από την ενίσχυση του εισοδήματος στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)· σημειώνει, έχοντας υπόψη τη νέα ΚΓΠ, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς και ότι δεν εφαρμόζονται παρεκκλίσεις από αυτήν την αρχή· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανόνες τηρούνται με συνέπεια στα κράτη μέλη, ούτως ώστε, για παράδειγμα, να αποκλείονται οι ίδιες κατηγορίες δικαιούχων σε όλα τα κράτη μέλη·

55.  τονίζει ότι η επιλεξιμότητα των εκτάσεων για ενίσχυση θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να περιορίζεται στα αγροτεμάχια επί των οποίων πρέπει να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα πρότυπα της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ)· σημειώνει, έχοντας υπόψη τη νέα ΚΓΠ, ότι η επιλεξιμότητα των εκτάσεων θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια, ούτως ώστε να αποκλείονται εκτάσεις που δεν συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας ή στην ενεργό διατήρηση της περιβαλλοντικής αξίας της έκτασης· υποστηρίζει, επιπλέον, ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο για εκτάσεις στις οποίες ασκούνται σαφώς καθορισμένες και τακτικές δραστηριότητες·

56.  συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πρόταση της Επιτροπής για πιο ισόρροπη κατανομή των ενισχύσεων μέσω διαφόρων μέτρων, όπως η σταδιακή μείωση και η επιβολή ανωτάτων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις και η περιφερειακή κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσο η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των άμεσων ενισχύσεων επηρεάζονται αρνητικά από διαρθρωτικές αδυναμίες και από τις τιμές της γης· θεωρεί ότι, βάσει της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει συμπληρωματικά μέτρα για την αναδιάρθρωση του τομέα και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή κατά την προετοιμασία της εισαγωγής ενός μελλοντικού καθεστώτος που βασίζεται στα δικαιώματα ενίσχυσης· πιστεύει ειδικότερα ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη βοήθεια της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των βασικών απαιτήσεων για τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και τους γεωργούς·

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα ΚΓΠ, ιδίως ο πυλώνας για τις άμεσες ενισχύσεις, δεν περιέχει συγκεκριμένους σκοπούς, στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα· παρατηρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού της Ένωσης καταβάλλεται χωρίς σαφείς στόχους ή προσδοκώμενα αποτελέσματα·

Μέρος VII - Ειδική έκθεση αριθ. 17/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη δημιουργία βιώσιμου οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική»

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε πολλές από τις χώρες εταίρους στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, η τεχνική συνεργασία συνέβαλε επίσης στην κατάρτιση στρατηγικών στον τομέα της οδοποιίας και βελτίωσε την επίβλεψη της οδικής συντήρησης και ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν καλά οργανωμένες και αποτελεσματικές, ενώ οι τεχνικές μελέτες σε ευρύ φάσμα τομέων παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής·

61.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στήριξη που παρείχε η Επιτροπή δεν είναι πλήρως αποτελεσματική στην προαγωγή της θέσπισης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων πολιτικής που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων όσον αφορά τη βιωσιμότητα του οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική·

62.  σημειώνει ότι οι χώρες-εταίροι δεν προβαίνουν σε αρκετές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των οδικών υποδομών και οι δρόμοι εμφανίζουν πρόωρη φθορά σε διάφορους βαθμούς· αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες χώρες-εταίροι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε θέματα οδικής συντήρησης η οποία ωστόσο παραμένει ανεπαρκής και ότι η συντήρηση εκτελείται συχνά με καθυστέρηση ή ελλιπώς· σημειώνει ακόμη ότι οι περισσότερες χώρες-εταίροι δεν έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την υπερφόρτωση των οχημάτων, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κύκλο ζωής και στο κόστος συντήρησης των δρόμων·

63.  είναι της άποψης ότι η συντήρηση των δρόμων θα πρέπει κατά προτίμηση να πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο όταν ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες-αναδόχους, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις μικρές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες και διασφαλίζοντας τη δημιουργία αποθεμάτων ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

64.  καλεί την Επιτροπή να εξαρτά τη δημοσιονομική στήριξη που παρέχει από υποχρεωτικούς όρους και να αντιδρά δεόντως όταν οι χώρες-εταίροι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο τον διάλογο για τη χάραξη πολιτικής· λαμβάνει υπόψη ότι ο εν λόγω διάλογος έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη προόδου σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα σε θέματα θεσμικού πλαισίου και χρηματοδότησης της οδικής συντήρησης· είναι της άποψης ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να εγκρίνονται μόνο εάν ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για τη συντήρηση του οδικού δικτύου είναι διαθέσιμος εκ των προτέρων ή μπορεί να διασφαλιστεί όταν υπάρχει ανάγκη·

65.  προσυπογράφει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότηση του τομέα της οδοποιίας από το ΕΤΑ εκεί όπου μπορεί να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος αντίκτυπος i) επικεντρώνοντας τους πόρους στους τομείς οδοποιίας των χωρών-εταίρων που εφαρμόζουν κατάλληλες τομεακές πολιτικές, ii) επικεντρώνοντας τους πόρους του ΕΤΑ σε χώρες στις οποίες, στο πλαίσιο του ΕΤΑ, χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των οδικών υποδομών στο παρελθόν, και iii) εντείνοντας το αποτέλεσμα μόχλευσης των πόρων του ΕΤΑ συνδυάζοντας τις εν λόγω επιχορηγήσεις με δάνεια και προωθώντας τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της αναβάθμισης και της διεύρυνσης του οδικού δικτύου·

66.  προσυπογράφει πλήρως τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά δεσμευτικούς επίσημους όρους, που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μεταρρύθμισης της πολιτικής σχετικά με την οδική συντήρηση και την υπερφόρτωση των οχημάτων και να πραγματοποιεί περιοδικές και δομημένες αναλύσεις σχετικά με την εκπλήρωση των όρων, καθώς και περιοδικές αξιολογήσεις του τομέα της οδοποιίας ανά χώρα και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των έργων·

67.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, εντός περιόδου 6 μηνών, στην οποία θα αναλύεται με ποιον τρόπο η χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής σχετικά με τις οδικές υποδομές λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της οδικής ασφάλειας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το οδικό δίκτυο στην υποσαχάρια Αφρική χρησιμοποιείται για όλα τα είδη δραστηριοτήτων διέλευσης, συνδυάζοντας τόσο την αργή όσο και τη γρήγορη κυκλοφορία, αφού π.χ. ακόμα και μαθητές διέρχονται πεζοί από αυτούς τους δρόμους, και ως εκ τούτου τα ζητήματα ασφάλειας έχουν πολύ μεγάλη σημασία· θα ήθελε επίσης να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση με άλλους χορηγούς βοήθειας και οργανισμούς, όχι μόνο στον τομέα της οδοποιίας αλλά και σε ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη συντήρηση·

68.  συνιστά στην Επιτροπή να αντιδρά σθεναρά, αναλογικά και έγκαιρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κυβερνήσεις δεν επιδεικνύουν ικανοποιητική δέσμευση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημαίνει και των συστάσεων που διατυπώνει, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της ακύρωσης των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του ΕΤΑ για επιμέρους προγράμματα ή για τον τομέα της οδοποιίας συνολικά·

69.  υποστηρίζει την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει τη διασφάλιση αξιόπιστης οικειοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εκ μέρους των κυβερνήσεων, να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές αιτίες της υπερφόρτωσης των οχημάτων και να στηρίζει τις χώρες-εταίρους ώστε να τις βοηθά να πραγματοποιούν ορθές οικονομικές αναλύσεις, προκειμένου να αποφασίζουν για την ενδεδειγμένη ισορροπία που πρέπει να διασφαλίζεται μεταξύ της συντήρησης και της διεύρυνσης του οδικού δικτύου τους, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, δημοσιονομικά, τεχνικά και επιχειρησιακά κριτήρια·

Μέρος VIII - Ειδική έκθεση αριθ. 18/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου»

70.  χαιρετίζει τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου·

71.  σημειώνει ότι η Ένωση παρέχει ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια στον τομέα του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, καθιστώντας τη χώρα αυτή τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποδέκτη βοήθειας της Ένωσης παγκοσμίως·

72.  χαιρετίζει τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία η βοήθεια της Ένωσης έχει συμβάλει στην επίτευξη προόδου στον τομέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών του Κοσσυφοπεδίου· σημειώνει όμως με ανησυχία ότι χρειάζεται να επιτευχθεί ακόμη σημαντική πρόοδος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη βελτίωση των ικανοτήτων της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου και την εκρίζωση της διαφθοράς· καλεί, συνεπώς, τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συνεχίσουν να επενδύουν την προενταξιακή βοήθεια της Ένωσης σε προγράμματα και έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δικαστικής μεταρρύθμισης και του αγώνα κατά της διαφθοράς καθώς και στη διασφάλιση του κράτους δικαίου·

73.  σημειώνει με ανησυχία τους περιορισμούς που τίθενται στην Ένωση, ειδικότερα σε σχέση με τον συντονισμό και τους ρόλους της Επιτροπής και της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) όσον αφορά την αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων·

74.  θεωρεί λυπηρό ότι το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της EULEX έχουν πληγεί από περιορισμούς στον τομέα των πόρων, που προκαλούνται από περιορισμένη επιχειρησιακή ικανότητα λόγω δυσκολιών στην πρόσληψη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικότερα από τα κράτη μέλη· προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα της στελέχωσης και να δημιουργήσουν κατάλληλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν και να προσελκύσουν υποψηφίους με υψηλή εξειδίκευση·

75.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους κανόνες που διέπουν τη διάρκεια των αποσπάσεων προσωπικού της EULEX· εκφράζει την άποψη ότι οι αποσπάσεις μεγαλύτερης διάρκειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσθετο κίνητρο για την προσέλκυση εξειδικευμένων υποψηφίων καθώς και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών·

76.  αναγνωρίζει ότι η μικρή μόνο πρόοδος και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στις πολιτικές παρεμβάσεις των αρχών του Κοσσυφοπεδίου καθώς και στην έλλειψη διαφάνειας και πολιτικής βούλησης, την ισχνή χρηματοδοτική ικανότητα και την περιορισμένη επίδραση στην κοινωνία των πολιτών·

77.  αναγνωρίζει τις γεωγραφικές διαφορές στην εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ελέγχου του βορείου τμήματος της επικράτειας από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου που εδρεύουν στην Πρίστινα· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά τον σχεδιασμό της βοήθειας που παρέχει, τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το βόρειο Κοσσυφοπέδιο·

78.  αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της βοήθειας της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθούν· ζητεί ως εκ τούτου να αυξηθούν οι προσπάθειες ώστε να εξορθολογιστεί η παρουσία της Ένωσης στην χώρα μέσω καλύτερου συντονισμού και ολοκλήρωσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των αρχών του Κοσσυφοπεδίου·

79.  χαιρετίζει τη συμφωνία που υπεγράφη στις 19 Απριλίου 2013 από το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών· προτρέπει και τα δύο μέρη να συνεχίσουν με την ίδια εποικοδομητική προσέγγιση που αποσκοπεί στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και την επίτευξη μιας ορατής και βιώσιμης βελτίωσης των σχέσεων·

80.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η απουσία κοινής θέσης της Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου υπονομεύει το σημαντικό κίνητρο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· παραπέμπει στο πλαίσιο αυτό στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου(12), στο οποίο ενθαρρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και τα καλεί να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διευκολυνθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους με τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου·

81.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα κίνητρα και η επιβολή προϋποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα για την ενίσχυση της προόδου σε ζητήματα που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι διάλογοι πολιτικής τους οποίους διεξάγουν με το Κοσσυφοπέδιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου, συνδέονται με κίνητρα και προϋποθέσεις προτεραιότητας·

Μέρος IX - Ειδική έκθεση αριθ. 20/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων ως τρόπος βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ;»

82.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων ως τρόπος βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ;» και συμφωνεί με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

83.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταδεικνύουν ότι τα έργα που έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση για υποδομές στον τομέα της διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής είχαν διαφορετικές ή και χαμηλές επιδόσεις, και πιο συγκεκριμένα:

   από τις επτά εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας που ελέγχθηκαν, μόνο μία συνεισέφερε στην επίτευξη του στόχου της εκτροπής των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής και μία ακόμη είχε μικτό επίπεδο επιδόσεων, ενώ τέσσερις εγκαταστάσεις δεν είχαν περιορίσει την ποσότητα των αποβλήτων που απέρριπταν σε χώρους υγειονομικής ταφής και μία εγκατάσταση βρισκόταν εκτός λειτουργίας,
   σε τέσσερις από τις επτά εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης που ελέγχθηκαν, η ποσότητα των προϊόντων λιπασματοποίησης που παρήχθησαν υπολειπόταν του αρχικού επιμέρους στόχου,
   στις οκτώ περιφέρειες του δείγματος η ποσότητα των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που κατέληγε σε χώρους υγειονομικής ταφής κυμαινόταν από 31 % έως 55 % ως αποτέλεσμα της αναποτελεσματικής επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων,
   σε καμία από τις οκτώ περιφέρειες του δείγματος οι αρμόδιες αρχές δεν αξιολογούσαν την επιτυχία των ενημερωτικών εκστρατειών τους ούτε είχαν ορίσει εξαρχής μετρήσιμους επιμέρους στόχους·

84.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκαλούν αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους λόγους αυτής της κατάστασης, και ποια μέσα χρησιμοποιεί και/ή έχει προβλέψει να καθιερώσει προκειμένου να αποτρέπονται τέτοιες και άλλες παρόμοιες ανεπάρκειες·

85.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι κύριος στόχος της είναι να επικεντρώνεται όχι μόνο στη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της Ένωσης, αλλά και στις επιδόσεις· επαινεί, σε αυτό το πλαίσιο, το ελεγκτικό έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως τις ετήσιες εκθέσεις του, οι οποίες εστιάζουν στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δαπανών της Ένωσης·

86.  φρονεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης θα πρέπει να συνδέεται με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αξιόπιστες βάσεις δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων και να υποστηρίζουν την υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί την αξιοπιστία των στοιχείων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη·

87.  προτρέπει την Επιτροπή, σε σχέση με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να απαιτεί από τα κράτη μέλη την εφαρμογή μειωμένων ποσοστών ενίσχυσης όταν τα τέλη διαχείρισης αποβλήτων που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά δεν καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και το κόστος από τη μείωση της αξίας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, καθώς και να εφαρμόζει η ίδια την εν λόγω αρχή κατά την έγκριση μεγάλων έργων·

88.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της χωριστής συλλογής, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν οικονομικά μέσα στη διαχείριση των αποβλήτων για την προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, ιδίως μέσω ενός φόρου διάθεσης αποβλήτων, προγραμμάτων πληρωμής κατά την απόρριψη και άλλων κινήτρων στα τέλη που καταβάλλουν τα νοικοκυριά·

89.  καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή και να διασφαλίσουν την επεξεργασία των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής πριν από τη διάθεσή τους· υπογραμμίζει ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική εγγύηση για την κάλυψη του κόστους παύσης λειτουργίας και μετέπειτα μέριμνας για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών, ο υπολογισμός του οποίου θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη μεθοδολογία·

90.  καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της συμμετοχής του σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή από τα νοικοκυριά και να αξιολογούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και από εκπαιδευτικές στρατηγικές·

Μέρος X - Ειδική έκθεση αριθ. 21/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής»

91.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης, με δεδομένη την έλλειψη ορυκτών καυσίμων και την περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ως εκ τούτου, υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

92.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ως πρόσφατο παράδειγμα ελέγχου επιδόσεων·

93.  σημειώνει ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και τη Λιθουανία – στις χώρες που είχαν λάβει τις υψηλότερες εισφορές σε απόλυτες τιμές από το Ταμείο Συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και είχαν, επίσης, διαθέσει τα υψηλότερα ποσά σε έργα έως το 2009· σημειώνει ότι στον έλεγχο συμπεριελήφθη η εξέταση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενός δείγματος 24 επενδυτικών έργων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια· αναγνωρίζει ότι τα κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών αντιπροσώπευαν περίπου το 28% των πόρων που διατέθηκαν για την ενεργειακή απόδοση κατά την περίοδο 2000–2013·

94.  τονίζει τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι πτυχές της οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις περί δημόσιων δαπανών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

95.  συμφωνεί ότι οι επενδύσεις πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλη εκτίμηση αναγκών· φρονεί ότι οι προτεραιότητες σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται σε εθνικά και υπο-εθνικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης·

96.  στηρίζει την άποψη ότι η παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε δείκτες επιδόσεων, όπως το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας, την περίοδο αποπληρωμής που έχει προβλεφθεί και επιτυγχάνεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται· οι δείκτες αυτοί θα παρακολουθούνται τακτικά· υποστηρίζει την ιδέα ότι οι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να παρέχουν έναν βαθμό συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης ενιαίας μονάδας και μεθοδολογίας μέτρησης·

97.  επικροτεί την επιθυμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για καθιέρωση πρότυπου επενδυτικού κόστους ανά μονάδα ενέργειας προς εξοικονόμηση σε εθνικό επίπεδο και στους διάφορους τομείς όπου καταναλώνεται ενέργεια· σημειώνει την ανησυχία της Επιτροπής για τη σημαντική διαφορά κόστους που παρατηρείται μεταξύ των χωρών και οφείλεται στις διαφορετικές τιμές του εξοπλισμού και στα διαφορετικά επίπεδα εξοικονόμησης που έχει ήδη επιτευχθεί· διακρίνει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης αυτής της ιδέας·

98.  είναι της άποψης ότι οι υπερβολικά μακροχρόνιες περίοδοι αποπληρωμής των έργων, με μέσο όρο 50 έτη και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι 150 έτη, δεν είναι αποδεκτές και δεν συνάδουν με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

99.  επισημαίνει την άποψη της Επιτροπής ότι στην περίπτωση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι να πραγματοποιούνται απλώς βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, αλλά οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει μάλλον να θεωρούνται μέρος μιας γενικής ανακαίνισης που οδηγεί στη συνολική βελτίωση ενός συγκεκριμένου κτιρίου·

100.  τονίζει ότι αναπτύχθηκε πλήρως μια ολοκληρωμένη πολιτική ενεργειακής απόδοσης μόλις ολοκληρώθηκαν ο σχεδιασμός, η διαπραγμάτευση και η έγκριση των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013·

101.  υποστηρίζει, πέραν των δεικτών επιδόσεων που προτείνονται ανωτέρω, οι οποίοι έχουν ουσιαστική σημασία για τη μέτρηση της οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, τις προτάσεις της Επιτροπής για κοινούς δείκτες υλοποιήσεων για τις επενδυτικές προτεραιότητες στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής που εισήχθησαν στο πλαίσιο(13), καθώς και για κανονισμούς ανά τομέα για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· είναι της άποψης ότι τα εν λόγω μέτρα θα ενισχύσουν την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της πολιτικής συνοχής·

102.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο στο περιεχόμενο, όπως τεκμηριώνεται στα ψηφίσματα σχετικά με την «Πορεία προς νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020» (25 Νοεμβρίου 2010)(14) και σχετικά με την «Αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση» (15 Δεκεμβρίου 2010)(15)·

103.  τονίζει τη σημασία της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση(16), της οποίας οι διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ στις 5 Ιουνίου 2014·

104.  στηρίζει την ιδέα ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως στον τομέα των κτιρίων και της βιομηχανίας· σημειώνει ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι στον δημόσιο τομέα δεν είναι υποχρεωτικοί και εφαρμόζονται μόνον από ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών ενεργειακών ελέγχων στον δημόσιο τομέα ως προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση έργων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

105.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμόζουν οι ενεργειακοί ελεγκτές την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας κατά τη διατύπωση συστάσεων που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας·

106.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφάνεια των κριτηρίων επιλογής έργων και να τα ευθυγραμμίσουν με τις απαιτήσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, ιδίως κατά την ηλεκτρονική ανάθεση, να διασφαλίζονται η διαφάνεια των κριτηρίων επιλογής των έργων και η οικονομική αποδοτικότητά τους·

Μέρος XI - Ειδική έκθεση αριθ. 22/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;»

107.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων· τάσσεται υπέρ της δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής τους ένταξης·

108.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;" και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

109.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό ελλείψεων που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και ειδικότερα για τα εξής σημεία:

   καθυστερήσεις στην έγκριση της νομοθεσίας, καθυστερήσεις στην υποβολή κανόνων εφαρμογής και βασικών κατευθυντήριων οδηγιών από την Επιτροπή·
   η αποτελεσματικότητα των ταμείων δεν μπορούσε να μετρηθεί εξαιτίας του γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα των προγραμμάτων·
   τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν δεν είχαν ορίσει κατάλληλους ειδικούς στόχους ή δείκτες στα ετήσια προγράμματά τους δυσχεραίνοντας έτσι την ορθή αξιολόγηση της συμβολής των ταμείων στην ένταξη·
   αδυναμίες και παραλείψεις εξακολουθούν να ταλανίζουν τις αρχές πιστοποίησης και τις ελεγκτικές αρχές· αδυναμίες κατά την έγκριση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών από την Επιτροπή·
   η αποτελεσματικότητα των ταμείων δυσχεραίνεται από τον σχεδιασμό του προγράμματος SOLID (Γενικό πρόγραμμα για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο 2007-2013), το οποίο είναι κατακερματισμένο και ανεπαρκώς συντονισμένο με άλλα ταμεία της Ένωσης
   η εμπειρία από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν αξιοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών·
   η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής που εκπονήθηκε βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών υποβλήθηκε με καθυστέρηση και δεν περιέχει ποσοτικά αποτελέσματα των προγραμμάτων, εκτός από τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, βασίζεται δε σε σχέδια και όχι στην πραγματική υλοποίηση· δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη των ποσών που δαπανήθηκαν·
   η μακρά αλυσίδα ελέγχων από τις τρεις αρχές, η οποία δημιουργεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο δυσανάλογο με το ύψος των κονδυλίων·

110.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης(17) και την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων(18)·

111.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθέτησε αρκετές συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπεριλαμβάνοντας τις αντίστοιχες διατάξεις στις νέες της προτάσεις για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, και καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει αυτές τις διατάξεις·

112.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού συνόλου κοινών δεικτών από την έναρξη του νέου προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 και τη ρητή αναφορά σε αυτοματοποιημένα συστήματα για την αποθήκευση και τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τους δείκτες·

113.  θεωρεί ότι αυτό έχει καίρια σημασία καθώς παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

114.  παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ορίσουν αντίστοιχους δικούς τους δείκτες σε εθνικό επίπεδο καθώς και τιμές στόχους για εθνικά προγράμματα και να υποβάλουν τις εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης εγκαίρως·

115.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης που είχαν προγραμματιστεί για την 31η Οκτωβρίου 2012·

116.  σημειώνει με ανησυχία ότι στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2007-2013 διαπιστώθηκε έλλειψη διαβούλευσης με εταίρους σε ορισμένα κράτη μέλη· ανησυχεί διότι η έλλειψη εταιρικής σχέσης ήταν ιδιαίτερα έντονη όσον αφορά τις αρχές του ΕΚΤ και οδήγησε σε αλληλεπικαλύψεις και απώλεια ευκαιριών για συνέργεια·

117.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις ενισχυμένες διατάξεις της πρότασης 2014-2020, βάσει των οποίων η εταιρική σχέση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

118.  επικροτεί τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης «για τη στήριξη της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων»· προτείνει να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκομίσθηκε από τη χρήση του ίδιου μηχανισμού στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

119.  σημειώνει με ανησυχία ότι το σύστημα του ετήσιου προγραμματισμού δημιουργεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή· επικροτεί τη νέα πρόταση για αντικατάσταση των ετήσιων προγραμμάτων από εθνικά προγράμματα που θα καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020·

120.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Δικτύου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης απαρτιζόμενου από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·

121.  επικροτεί την κατάργηση της αρχής πιστοποίησης και θεωρεί ότι μια δομή με δύο πυλώνες (αρμόδια αρχή, ελεγκτική αρχή) θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα και την απλούστευση των ελέγχων·

122.  παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε συνομιλίες με τα κράτη μέλη και να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του νέου ταμείου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του νέου ταμείου·

123.  τονίζει τη σημασία των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων·

124.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για χορήγηση βοήθειας που μπορεί να καλύπτει το 100% των δαπανών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μειωθεί στο «άνω του 90 %»·

125.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για συνεισφορά σε εθνικά προγράμματα που δεν υπερβαίνει το 75 % σε κανονικές καταστάσεις· πιστεύει ότι το πλαίσιο "δεόντως αιτιολογημένων περιστάσεων" με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα συνεισφοράς σε ποσοστό 90 % από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σωστά και με αυστηρούς όρους·

126.  θεωρεί ότι, πέραν της αρχικής προχρηματοδότησης του 4 % για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, θα πρέπει να προστεθεί μια ετήσια προχρηματοδότηση της τάξεως του 2,5 % προκειμένου να μειωθούν τα προβλήματα ρευστότητας·

127.  σημειώνει την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε σχέση με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να εξετάζει «τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται βάσει των ειδικών κανονισμών και αυτών που επιδιώκονται βάσει άλλων πολιτικών, μέσων και πρωτοβουλιών της Ένωσης»(19)·

128.  θεωρεί ωστόσο ότι θα ήταν σκόπιμο και σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας να χορηγηθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα – εφόσον το επιθυμούν – να προβλέπουν στα εθνικά τους προγράμματα το επίπεδο και την έκταση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εν λόγω δύο ταμείων· καλεί την Επιτροπή εν προκειμένω να εξετάσει δεόντως και να διερευνήσει τη δυνατότητα της ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δύο ταμείων στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη·

129.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των πόρων της Ένωσης·

130.  χαιρετίζει την πρόοδο των εργασιών για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ΤΠ με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

Μέρος XII - Ειδική έκθεση αριθ. 23/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ήταν επιτυχής η στήριξη που παρείχαν τα διαρθρωτικά μέτρα της ΕΕ στην ανάπλαση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων;»

131.  υπογραμμίζει τον καίριας σημασίας ρόλο που διαδραματίζει η ανάπλαση εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών και βιομηχανικών τόπων ή εγκαταστάσεων ως ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας μιας περιοχής, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, τη δημιουργία δημόσιων χώρων κ.λπ.·

132.  σημειώνει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ήταν επιτυχής η στήριξη που παρείχαν τα διαρθρωτικά μέτρα της Ένωσης στην ανάπλαση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων;» καθώς και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

133.  επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα έργα είχαν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που επηρέαζαν θετικά τη βιωσιμότητά τους και ότι από τα 22 έργα που είχαν ολοκληρωθεί τα 18 πέτυχαν πλήρως τους στόχους τους από άποψη φυσικών υλοποιήσεων, ενώ τα 4 απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ποσοστό μεταξύ 90% και 100%·

134.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επαναξιοποίηση που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, και πιστεύει ότι η έννοια της τελικής χρήσης θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική πτυχή όσον αφορά τις δαπάνες της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να αναπλαστούν και ότι η χρήση εκτάσεων πρασίνου θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, μόνο σε περίπτωση που το επιβάλλουν αδήριτες οικονομικές ανάγκες·

135.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για να διασφαλιστεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων (απογραφή, επίπεδο ρύπανσης κ.λπ.)· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν καταλόγους εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων και να συλλέξουν στοιχεία για την κατάσταση καθεμίας από αυτές (επίπεδο ρύπανσης), γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ένωσης·

136.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ρήτρα επιστροφής σε κάθε συμφωνία επιχορήγησης· θεωρεί ότι στη ρήτρα επιστροφής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση / προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής και ότι για την επαναξιολόγηση θα πρέπει να υπολογίζεται περίοδος 15 ετών, κατά την οποία το έργο ανάπλασης θα αναπτυχθεί και θα αποφέρει έσοδα·

137.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ οι αρχές έχουν γνώση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε καμία από τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν ο ρυπαίνων δεν επωμίστηκε το πλήρες κόστος της απορρύπανσης· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστά στην πράξη μεγάλη πρόκληση· καλεί παρόλα αυτά τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών στον εντοπισμό του ρυπαίνοντος και παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» ως προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης της Ένωσης·

138.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους (COM(2006)0232), η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για την αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και για την υλοποίηση των συστάσεών του, και παροτρύνει το Συμβούλιο να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής·

Μέρος XIII - Ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό του Αμπρούτσο του 2009: συνάφεια και κόστος των ενεργειών»

139.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου(20), παρά το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε με καθυστέρηση άνω του ενός έτους· σημειώνει ότι με την εν λόγω έκθεση ένα θεσμικό όργανο της Ένωσης παρέχει επιτέλους στο Κοινοβούλιο και στους φορολογούμενους της Ένωσης απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης στην περιφέρεια του Αμπρούτσο μετά τον σεισμό του 2009·

140.  συγχαίρει το Ελεγκτικό Συνέδριο διότι τήρησε τον κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου(21)) όσον αφορά τον τύπο στέγασης που μπορεί να παρασχεθεί δυνάμει του κανονισμού·

141.  συμφωνεί απολύτως με τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία «το 30% περίπου (144 εκατομμύρια EUR) της συνεισφοράς του EUSF προοριζόταν για ενέργειες οι οποίες ήταν πλήρως επιλέξιμες δυνάμει του κανονισμού για το EUSF· εντούτοις, το έργο CASE (ακρωνύμιο της ιταλικής φράσης «Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili», ήτοι αντισεισμικά και οικολογικά συγκροτήματα διαρκείας), μολονότι ήταν συναφές με τις πραγματικές ανάγκες, δεν ήταν σύμφωνο με συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού για το EUSF, διότι με το έργο αυτό κατασκευάστηκαν νέα, μόνιμα κτίρια αντί για προσωρινές κατοικίες· το έργο CASE απορρόφησε το 70% της χρηματοδότησης, ήτοι 350 εκατομμύρια EUR· η στρατηγική που επελέγη για το έργο CASE αντιμετώπισε τις ανάγκες στέγασης 15 000 σεισμοπλήκτων, αλλά δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού παρέχοντας επαρκή χωρητικότητα· οι κατοικίες CASE ήταν πολύ δαπανηρότερες από τις συνήθεις κατοικίες»(22)· σημειώνει ότι τούτο αιτιολογήθηκε από τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης·

142.  σημειώνει ότι το διάταγμα 1462 του Νομάρχη Gabrielli, της 3ης Απριλίου 2012, επιβεβαιώνει την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς στο άρθρο 1 του διατάγματος διά του οποίου τα ακίνητα CASE μεταβιβάζονται στον δήμο της Άκουιλα, οι κατοικίες CASE ορίζονται ως «μονάδες στέγασης που προορίζονται για διαρκή χρήση»(23)·

143.  σημειώνει τις παρατυπίες που εντοπίσθηκαν από την Επιτροπή στην έκθεση ελέγχου το 2012· αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η έκθεση προκαταρκτικού ελέγχου της Επιτροπής έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι πολίτες της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα από τους φόρους τους· σημειώνει ότι η τελική ιταλική έκδοση της έκθεσης μπορεί να γνωστοποιηθεί δυνάμει των συνήθων κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

144.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει για ποιον λόγο i) ενώ ειδοποιήθηκε για τις έρευνες που κίνησε ο εισαγγελέας της Άκουιλα, η Επιτροπή επέμενε να αρνείται να διερευνήσει κατά πόσον κονδύλια της Ένωσης καταβλήθηκαν σε οικονομικούς παράγοντες που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις· ii) παρότι επισημάνθηκε στην Επιτροπή το γεγονός ότι θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα σε σχέση με το κόστος του έργου CASE, η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει συνέχεια στο θέμα αυτό·

145.  σημειώνει ότι πάνω από το 42% του έργου CASE κατασκευάστηκε με χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης·

146.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αναμένει ακόμη ενημέρωση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με το αν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή όχι και αν απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση του θέματος·

147.  εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός ότι οκτώ άτομα κρατούνται από την ιταλική αστυνομία και εις βάρος τους υπάρχουν υποψίες για παράνομες πράξεις σε σχέση με τη χορήγηση κατασκευαστικών αδειών για τα έργα ανοικοδόμησης που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια του Αμπρούτσο και στην πόλη της Άκουιλα· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό και τις ποινικές υποθέσεις·

148.  χαιρετίζει τις συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για το EUSF, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον σεισμό στο Αμπρούτσο·

Μέρος XIV - Ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;»

149.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;», και προβαίνει στις ακόλουθες παρατηρήσεις σε σχέση με τις συστάσεις που αυτή περιέχει·

150.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης έμφασης στις επιδόσεις, εξετάσθηκαν στους προτεινόμενους από την Επιτροπή κανονισμούς για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014–2020, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή·

151.  τονίζει ότι, ενώ η ελαχιστοποίηση του ποσοστού σφάλματος έχει ζωτική σημασία, ορισμένες φορές αποβαίνει εις βάρος των συνολικών επιδόσεων ενός προγράμματος ή έργου· σημειώνει ότι η απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στην κανονικότητα και τη νομιμότητα και όχι στην ενθάρρυνση των καλύτερων επιδόσεων οδηγεί σε λιγότερο καινοτόμους χρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

152.  διαπιστώνει ότι η αυξημένη έμφαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα δεν μεταφράζεται σε προθυμία από την πλευρά των κρατών μελών να συμβάλουν σε ένα αποθεματικό επιδόσεων, γεγονός που δεν συνιστά ικανοποιητική λύση στην τρέχουσα περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας·

153.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα επιχειρησιακά προγράμματά τους κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη μέτρηση των επιδόσεων του ΕΚΤ, ειδικότερα δε να θέσουν ποσοτικώς προσδιορισμένους επιχειρησιακούς στόχους και δείκτες για τη μέτρηση των υλοποιήσεων, των αποτελεσμάτων και του ειδικού αντίκτυπου, και να ορίσουν ενδιάμεσους στόχους, καθώς και να συμπεριλάβουν ιεράρχηση των τιμών-στόχων και να ενσωματώσουν τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τα αποτελέσματα και τον ειδικό αντίκτυπο σε επίπεδο έργου, καθιστώντας έτσι εφικτή τη σύνδεση των πληρωμών με τις επιδόσεις·

154.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησής τους κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη όλων των τιμών-στόχων που έχουν τεθεί, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στα κατάλληλα χρονικά διαστήματα, καθιστώντας έτσι εφικτή την ανάληψη διορθωτικών δράσεων και την άντληση διδαγμάτων για τη λήψη αποφάσεων στο μέλλον, καθώς και να διασφαλίσουν την έγκαιρη συγκέντρωση σχετικών και επαληθεύσιμων δεδομένων, τις υπό εξέλιξη αξιολογήσεις και τη μέτρηση των καθαρών επιδράσεων που έχουν στην απασχόληση οι δράσεις του ΕΚΤ που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης·

155.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις συστάσεις αυτές κατά τις διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει κατάλληλα δεδομένα για τα μέσα που κινητοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΚΤ, να εξασφαλίσει την υποβολή συνεκτικών και αξιόπιστων πληροφοριακών στοιχείων από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, μέσω της θέσπισης κοινών δεικτών τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλάβουν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να αναλύει εις βάθος τα ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις κατά την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

Μέρος XV - Ειδική έκθεση αριθ. 1/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπήρξε η στήριξη της ΕΕ προς τη βιομηχανία τροφίμων αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων;»

156.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπήρξε η στήριξη της ΕΕ προς τη βιομηχανία τροφίμων αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων;» καθώς και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

157.  εκφράζει ανησυχία για το σημαντικό αριθμό ελλείψεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του μέτρου καθιστά δυσχερές για τα κράτη μέλη να αποφεύγουν κινδύνους και να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα κατά την επιλογή των επιμέρους έργων προς στήριξη και ότι μέσω των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία ή τα αποτελέσματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· παρατηρεί ότι, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ικανοποιητική βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, καθώς και για τη λογοδοσία·

158.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο περιορισμός των κανόνων σε ένα ελάχιστο επίπεδο και η απλοποίηση οδήγησαν σε ένα μέτρο με εξαιρετικά αμφίβολη προστιθέμενη αξία· συγκεκριμένα η ίδια η νομοθεσία δεν διευκρινίζει σε τι είδους προστιθέμενη αξία στοχεύει, ούτε ποιους πρέπει να ωφελήσει η εν λόγω προστιθέμενη αξία·

159.  εκτιμά ότι το ισχύον επίπεδο ευελιξίας είναι υπερβολικό, καθώς το μέτρο έχει χάσει την εστίασή του και έχει μετατραπεί σε μια γενική ενίσχυση, με κίνδυνο να καταλήξει σε απλή καταβολή ποσού στις εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων·

160.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, από τα 24 έργα που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μόνο έξι είχαν σαφή επίδραση στην αύξηση της αξίας και ότι αυτά κατατάχθηκαν στην κατηγορία «υψηλή προστιθέμενη αξία», ενώ δώδεκα άλλα έργα αξιολογήθηκαν από το Συμβούλιο ως «μέτρια», και τα υπόλοιπα έξι οδήγησαν σε ελάχιστη ή καμία αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων·

161.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που καταρτίζουν σε ποιους τομείς και για ποιους λόγους είναι αναγκαία η δημόσια παρέμβαση προκειμένου να ενισχυθούν η προστιθέμενη αξία της γεωργικής παραγωγής και η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· θεωρεί ότι τα ΠΑΑ θα πρέπει να θέτουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους σε σχέση με τις ανάγκες αυτές· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο τα ΠΑΑ που παρουσιάζουν τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές, με σαφές σκεπτικό που να αποδεικνύει με ποιο τρόπο η οικονομική στήριξη προς τη βιομηχανία τροφίμων θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας·

162.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να εφαρμόζουν κριτήρια που να διασφαλίζουν την επιλογή αποτελεσματικών και βιώσιμων έργων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται ορθά και αδιάλειπτα και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η οποία ορίζει ότι πρέπει να καθορίζονται κριτήρια επιλογής για πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων των μέτρων·

163.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους· καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους εμφάνισης φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους, τόσο κατά την κατάρτιση του ΠΑΑ τους, όσο και κατά την επιλογή των έργων, και να διοχετεύουν τις ενισχύσεις σε έργα για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη δημόσιας στήριξης και τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους·

164.  προσυπογράφει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία, κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) έτσι ώστε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα των χρηματοδοτούμενων έργων και μέτρων μέσω της ενίσχυσης των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης· πιστεύει ότι η ισχύουσα μεθοδολογία που χρησιμοποιεί μακροσκελείς εκθέσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·

165.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για την περίοδο 2014-2020, το οποίο αντικαθιστά την απαίτηση για ενδιάμεση αξιολόγηση με εκτενείς ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (το 2017 και το 2019), οι οποίες θα αξιολογούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, και τη διάταξη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού σύμφωνα με σχέδιο αξιολόγησης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η συλλογή λεπτομερών δεδομένων σε επίπεδο μέτρου είναι απαραίτητη για να μπορεί το ΚΠΠΑ να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την επιτυχία των μέτρων·

Μέρος XVI - Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;»

Απλούστευση

166.  συμφωνεί με τη συνολική αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «τη λήψη αρκετών μέτρων από την Επιτροπή για την απλούστευση των κανόνων συμμετοχής», με τη θέσπιση μιας σειράς διοικητικών και δημοσιονομικών απλουστεύσεων στους κανόνες συμμετοχής του 7ου ΠΠ, οι οποίες μειώνουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τους δικαιούχους και διευκολύνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι περίοδοι μπορούν να μειωθούν περαιτέρω με βάση τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΓΔ, καθώς επίσης την έγκαιρη καθιέρωση νέων αποτελεσματικών εργαλείων ΤΠ·

167.  χαιρετίζει την ευρύτερη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών για τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης μέσων δαπανών προσωπικού· ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την τυποποίηση των πρακτικών επιστροφής·

168.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπιτυχή προσπάθεια θέσπισης ενός μηχανισμού πιστοποίησης για την έγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού των δαπανών, ο οποίος θα παρέχει εγγύηση στους δικαιούχους σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν· θεωρεί ότι η ευρεία εφαρμογή κατ’ αποκοπή ποσών για τις έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλει περαιτέρω στην πρόληψη πιθανών οικονομικών καταχρήσεων και στη μείωση των ποσοστών σφάλματος, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να καταστεί ευκολότερη η συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων από τα 12 νέα κράτη μέλη της ΕΕ·

169.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή έχει καθιερώσει νέα αποτελεσματικά εργαλεία ΤΠ της υπηρεσίας εξυπηρέτησης που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διαδραστική επικοινωνία με τους δικαιούχους, έχουν μειώσει τον διοικητικό φόρτο και για τις δύο πλευρές και έχουν συμβάλει στην αποφυγή του κινδύνου ενδεχόμενης διπλής χρηματοδότησης· ανησυχεί, ωστόσο, διότι υπάρχει ακόμα μια σημαντική πρόκληση, δηλαδή η βελτιστοποίηση των εργαλείων ΤΠ της υπηρεσίας εσωτερικής υποστήριξης, η οποία πρόκειται να εξασφαλίσει περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου και αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των ενοτήτων που χρησιμοποιούνται από τις επιμέρους ΓΔ· επικροτεί το έργο που επιτελείται για το κοινό εργαλείο ΤΠ (SYGMA) της υπηρεσίας εσωτερικής υποστήριξης και το κοινό εργαλείο ηλεκτρονικής ροής εργασίας (Compass), το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και διασφαλίζει ότι τα εν λόγω εργαλεία θα είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

Δημοσιονομικός έλεγχος

170.  τονίζει την ανάγκη επίτευξης σωστής ισορροπίας ανάμεσα στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στον αποτελεσματικό δημοσιονομικό έλεγχο· επισημαίνει ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πεδίου της έρευνας, πρέπει να προωθηθεί μια προσέγγιση ανεκτική στους κινδύνους και βασισμένη στην επιστήμη, ώστε να επιτευχθεί αριστεία στην έρευνα και καλύτερος αντίκτυπος των έργων· πιστεύει ότι η εν λόγω προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τον έλεγχο·

171.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να επικεντρώσει τους εκ των προτέρων ελέγχους στους δικαιούχους που παρουσιάζουν περισσότερους κινδύνους, καθιερώνοντας το προφίλ κινδύνου του δικαιούχου, βάσει των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων και του αρχείου επιδόσεων·

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

172.  θεωρεί αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση έρευνας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, χωρίς να υποτιμάται η βελτιστοποίηση των διοικητικών και δημοσιονομικών πρακτικών και διαδικασιών, που είναι σημαντική για την επίτευξη της αποδοτικής υλοποίησης του 7ου ΠΠ· είναι της γνώμης ότι η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία και ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και είναι συνδεδεμένη με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του 7ου ΠΠ· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο, τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», βάσει των οποίων θα μετρείται η εφαρμογή του προγράμματος από την άποψη των υλοποιήσεων, των αποτελεσμάτων και του ειδικού αντίκτυπου, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του προγράμματος·

173.  ενθαρρύνει τη διοχέτευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πρωτοβουλίες με απτό ευεργετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, για παράδειγμα πρωτοβουλίες που τροφοδοτούν την έννοια της έξυπνης πόλης και αποτρέπουν τη διεξαγωγή έρευνας μόνο για χάρη της έρευνας· πιστεύει ότι ένας πιθανός τομέας για καινοτομία και ανάπτυξη τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης είναι η ασφάλεια και η άμυνα· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έρευνας σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες τεχνολογιών διπλής χρήσης και μεταφοράς της τεχνογνωσίας στο μη στρατιωτικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι κοινωνικές προκλήσεις·

174.  αναγνωρίζει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τα αποτελέσματα της έρευνας από την επιτυχή υλοποίησή τους στην αγορά και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ «έρευνας-καινοτομίας-αγοράς», ώστε να δοθεί ώθηση στη σχετική οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα·

175.  επισημαίνει ότι η Ένωση θα πρέπει να προσδιορίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε πρωτοποριακούς τομείς έρευνας και θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενθάρρυνση νέων ερευνητών προς την κατεύθυνση την ανάπτυξης έρευνας παγκοσμίου επιπέδου στην Ευρώπη· εκτιμά ότι η θέσπιση ενός ομοιόμορφου και ολοκληρωμένου ορισμού για την καινοτομία θα διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και θα προαγάγει την ελκυστικότητα του προγράμματος για τους δικαιούχους, ιδίως τις ΜΜΕ με περιορισμένες διοικητικές ικανότητες·

Νέα μέσα

176.  χαιρετίζει την εφαρμογή νέων μορφών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ – Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) και Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (ΧΔΚΚ) - καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τα εν λόγω μέσα ως προς τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμες βιομηχανικές επενδύσεις και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα·

177.  αναγνωρίζει ότι ορισμένες ΚΤΠ κατόρθωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία να εντάξουν ΜΜΕ στα έργα τους, ενώ μέσο ποσοστό 21% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατέθηκαν από τις ΚΤΠ διοχετεύθηκε σε ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η λειτουργία των ΚΤΠ επηρεάστηκε από το υπερβολικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο και την απαγόρευση της εφαρμογής κοινών υπηρεσιών που είχε ως αποτέλεσμα ένα μέσο ποσοστό 52% του προσωπικού τους να ασχολείται με διοικητικά καθήκοντα·

178.  θεωρεί ότι η πιο προσεκτική προσέγγιση που εφάρμοσε η Επιτροπή κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της ΧΔΚΚ ήταν εύλογη και σύμφωνη με τις οικονομικές συνθήκες της Ευρώπης· συνιστά, ωστόσο, να εδραιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το μέσο χρησιμοποιείται ως ένα αποδοτικό εργαλείο για ερευνητικά έργα που παρουσιάζουν περισσότερους κινδύνους, τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχαν τη στήριξη εμπορικών τραπεζών, ενδέχεται όμως να οδηγήσουν σε σημαντικά επιτεύγματα καινοτομίας· είναι της γνώμης ότι η θέσπιση του μέσου επιμερισμού κινδύνου (ΜΕΚ), το οποίο συμπληρώνει την υφιστάμενη ΧΔΚΚ διασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή ΜΜΕ που βασίζονται στην έρευνα, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

Συνέργεια

179.  σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προσδιορίσει αποτελεσματικά αποκλίνουσες πρακτικές στην υλοποίηση έργων και να διασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι αντιμετωπίζονται με συνεπή και ομοιόμορφο τρόπο από τις διάφορες ΓΔ της Επιτροπής και από άλλες εκτελεστικές οντότητες, προκειμένου να αμβλυνθεί ο διοικητικός τους φόρτος· επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ήδη υφιστάμενη υπηρεσία πληροφοριών για την έρευνα και η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα εκτελούν τα καθήκοντα του ενιαίου κέντρου για την αποσαφήνιση των κανονισμών (Single Clearing House) που είχε προβλεφθεί αρχικά·

180.  κατανοεί την πολυπλοκότητα που ενέχει η προώθηση μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ του 7ου ΠΠ και των διαρθρωτικών ταμείων· θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να εντείνει την επικοινωνία της με τα κράτη μέλη, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ορθές πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη διευκόλυνση τόσο της ανάντη (προετοιμασία έργων, δημιουργία ικανοτήτων) όσο και της κατάντη (πλήρους κλίμακας επίδειξη, υλοποίηση στην αγορά) προσέγγισης στη συνέργεια· πιστεύει, επομένως, ότι η περιφερειακή διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την ενθάρρυνση του τρίπτυχου καινοτομία-έρευνα-εκπαίδευση (του αποκαλούμενου «τρίπτυχου της γνώσης») και τη δημιουργία θυλάκων αριστείας και περιφερειακών συσπειρώσεων, πράγμα που θα οδηγήσει στην επέκταση του γεωγραφικού φάσματος του 7ου ΠΠ, με στόχο την αποδοτική και αποτελεσματική κατανομή των έργων μεταξύ όλων των κρατών μελών· αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της κατανομής των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την ανάπτυξη υποδομών έρευνας και για τη μετέπειτα χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων-πλαισίων·

Μέρος XVII - Ειδική έκθεση αριθ. 3/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συνέβαλαν αποτελεσματικά τα προγράμματα Marco Polo στη μεταστροφή τμήματος της οδικής κυκλοφορίας προς άλλους τρόπους μεταφοράς;»

181.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συνέβαλαν αποτελεσματικά τα προγράμματα Marco Polo στη μεταστροφή τμήματος της οδικής κυκλοφορίας προς άλλους τρόπους μεταφοράς;» και συμφωνεί με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

182.  εκτιμά ότι οι στόχοι των προγραμμάτων Marco Polo για τη στροφή των μεταφορών από τα οδικά δίκτυα προς φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν βασική πτυχή της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης, την οποία συμμερίζεται απολύτως το Κοινοβούλιο·

183.  φρονεί ότι οι ιδέες που οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος παραμένουν καινοτόμοι και μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα αποδοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών· εκτιμά ωστόσο ότι, από λειτουργική άποψη, το μέσο και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν κατάλληλα για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του προγράμματος·

184.  φρονεί ότι τα αποτελέσματα πρέπει επίσης να εξεταστούν υπό το πρίσμα των αλλαγών στην αγορά και των προκλήσεων που δημιουργεί η οικονομική κρίση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η οικονομική ύφεση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τις χαμηλές επιδόσεις του προγράμματος· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να συναγάγει συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των (υπό εξέλιξη) προγραμμάτων Marco Polo, να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και να διδαχθεί από σφάλματα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση για τον μελλοντικό προγραμματισμό·

185.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 δεν έχει προταθεί ειδική χρηματοδοτική ρύθμιση για το Marco Polo III και ότι γενικό πλαίσιο για τη στήριξη των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Επιτροπής για το νέο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) ήδη από το 2011·

186.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή υπέβαλε μόλις πρόταση για ένα νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα NAIADES II(24) για τον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

187.  υπενθυμίζει ότι στόχος της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», όσον αφορά τις υποδομές, είναι να δημιουργηθεί έως το 2030 ένα πλήρως λειτουργικό και διαλειτουργικό πολυτροπικό «κεντρικό δίκτυο» ΔΕΔ-Μ που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, καθώς και να βελτιστοποιηθούν οι επιδόσεις των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση περισσότερο αποδοτικών από άποψη ενέργειας τρόπων μεταφοράς·

188.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Οδικός χάρτης για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»(25), ζήτησε την παράταση του προγράμματος Marco Polo μετά το 2013, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το δυναμικό της ναυσιπλοΐας αλλά επεσήμανε επίσης την ανάγκη για απλοποίηση και βελτίωση του προγράμματος·

189.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο(26), το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να καταστήσουν τις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και ότι συμφωνήθηκε να γίνεται ρητή αναφορά σε βιώσιμες υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο του νέου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με ιδιαίτερη αναφορά στις «θαλάσσιες αρτηρίες» (άρθρο 38)·

190.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η συμβολή του Marco Polo στην αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς δεν μπορεί παρά να είναι μικρή, εφόσον οι πόροι που διατίθενται σε αυτό είναι επίσης περιορισμένοι·

191.  θεωρεί ότι οι αλλαγές στην κατανομή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς πρέπει να εξηγούνται όχι μόνο ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων Marco Polo, αλλά και με τη συνεκτίμηση άλλων μέτρων· εκτιμά ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα μελλοντικών προγραμμάτων θα πρέπει να υπολογίζονται σε συνδυασμό με τα ποσά χρηματοδότησης που διατίθενται και τον όγκο του τομέα στον οποίο διατίθενται·

192.  εκτιμά ότι, παρά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, τα προγράμματα Marco Polo εγκρίθηκαν με τη συνεκτίμηση ενδεχόμενων δευτερογενών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων επίδειξης που θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες συνέπειες από αυτές που είχαν προβλεφθεί αρχικά·

193.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί οι βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από εμπειρίες σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της διαχείρισης και του καθορισμού των προγραμμάτων·

194.  τονίζει, ωστόσο, ότι δεν μπορούν όλες οι εμπειρίες σε εθνικό επίπεδο να εφαρμοστούν σε επίπεδο Ένωσης, δεδομένου ότι ο ενωσιακός κλάδος των μεταφορών λειτουργεί σε περισσότερο πολύπλοκο και πολυτροπικό περιβάλλον· σημειώνει ότι ο τομέας των μεταφορών έρχεται αντιμέτωπος με τεράστιους περιορισμούς (διαλειτουργικότητα, διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί, διαφορετικός βαθμός ανοίγματος των διαφόρων τομέων στον ανταγωνισμό) που χρειάζονται πρόσθετα μέτρα πέραν της χρηματοδοτικής στήριξης (ρυθμιστικά μέτρα, πολιτική βούληση, κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή)·

195.  υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών στο οποίο επισημαίνεται ότι η στροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς δεν μπορεί να επιτευχθεί διά νόμου, αλλά μόνο μέσω της αξιοποίησης μιας λειτουργικής υποδομής, εγγενών πλεονεκτημάτων, δυνατών σημείων και κινήτρων·

196.  φρονεί ότι η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού παραγόντων που χρησιμοποιούν πολυτροπικές μεταφορές (που αποτελούν τον κύριο στόχο των δικαιούχων) ενδέχεται να έχει συμβάλει στον μικρό αριθμό των προτάσεων έργων που υποβάλλονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να συνιστά αποτέλεσμα της εγγενούς συμπεριφοράς των παραγόντων του τομέα μεταφορών που έχουν την τάση να λειτουργούν κάνοντας χρήση ενός και μόνο τρόπου μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους βελτίωσης της συμμετοχής των μεταφορέων που κάνουν χρήση ενός και μόνο μέσου, οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από μελλοντικές πρωτοβουλίες· λαμβάνει, ωστόσο, υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πολυπλοκότητα του προγράμματος, που επισημάνθηκε από τους δικαιούχους, η οποία ενδέχεται να αποθάρρυνε πιθανούς πρόσθετους ενδιαφερόμενους·

197.  εκτιμά ότι το ελλιπώς προσαρμοσμένο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και η έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα αποτελούν επίσης στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση των αδυναμιών των προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις που θα βελτιώσουν και θα αυξήσουν τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων με τη μείωση της πολυπλοκότητας και της διοικητικής επιβάρυνσης καθώς και με τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με μελλοντικές δράσεις·

198.  υπενθυμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Marco Polo, ενός προγράμματος που βασίζεται στις επιδόσεις, όπου προϋπόθεση για τις εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων· παρατηρεί ότι αυτή η ιδιαιτερότητα, η οποία είναι θετική από άποψη διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του τομέα και την οικονομική ύφεση έχει συμβάλει στις χαμηλές επιδόσεις του προγράμματος·

199.  τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων· σημειώνει ότι η Επιτροπή βελτίωσε τον έλεγχο των αποτελεσμάτων·

200.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα που βασίζονται σε αποτελέσματα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν μια ισχυρή μεθοδολογία για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων· συμμερίζεται, εν προκειμένω, την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των επιδόσεων θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να καταστεί περισσότερο ακριβής·

201.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής μεθοδολογίας μπορεί επίσης να συμβάλει στην παροχή πληροφοριών προς δυνητικούς μεταφορείς που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για στροφή προς άλλους τρόπους μεταφορών, ιδίως ΜΜΕ που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη αυτών των μέσων·

202.  υπενθυμίζει ότι τα έργα του προγράμματος Marco Polo επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λάβει υποστήριξη από το πρόγραμμα μικρότερος αριθμός έργων από ό, τι αναμενόταν· σημειώνει ότι, επειδή το Marco Polo αποτελεί πρόγραμμα προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, η μείωση των μεταφορών είχε επίσης αντίκτυπο στον πραγματικό αριθμό των εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται με άλλους τρόπους·

203.  εκτιμά ότι η επαρκής ανάλυση των αναγκών της αγοράς, την οποία υπέδειξε το Ελεγκτικό Συνέδριο ως αδυναμία, δεν θα επαρκούσε για τη διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Marco Polo· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει περισσότερο ενδελεχή ανάλυση για μελλοντικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν στροφή προς άλλους τρόπους μεταφορών·

204.  εκτιμά, ωστόσο, ότι η απουσία ζήτησης στην αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εμπόδιο για την ανάληψη πολιτικής δράσης, καθώς ένας από τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη μη ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και να δημιουργήσει κίνητρα για την απογείωση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τους υψηλότερους ενεχόμενους κινδύνους και να αντλήσει διδάγματα από τις ανεπιτυχείς εμπειρίες, καθώς και να συνδυάσει οικονομικά κίνητρα, πιθανώς και με χρηματοδοτική βοήθεια για τη δημιουργία υποδομών, όπως επισημάνθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και με άλλα ρυθμιστικά μέτρα·

205.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με πιθανές καταστάσεις «αντίστροφης μεταστροφής» ως έμμεσο αποτέλεσμα της έγκρισης νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (π.χ. κανόνες για το θείο)· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση τάσεων όσον αφορά το ενδεχόμενο της αντίστροφης μεταστροφής, να προτείνει λύσεις και να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου να υπάρξει μια συστημική προσέγγιση κατά την κατάρτιση νομοθεσίας και τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης·

206.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη της ανατολικής Ευρώπης δεν έχουν συμμετάσχει σε έργα από την έναρξη του προγράμματος και επισημαίνει την έλλειψη κινήτρων στις εν λόγω χώρες, οι οποίες προτιμούν συνήθως να υποβάλλουν αιτήσεις για πόρους από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής όπου τα ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι υψηλότερα και η διοικητική επιβάρυνση μικρότερη· επικροτεί, εν προκειμένω, τη συμφωνία μεταξύ των νομοθετών σχετικά με τη ΔΣΕ διότι οι χώρες συνοχής θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την Ένωση για υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής·

Μέρος XVIII - Ειδική έκθεση αριθ. 4/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»

207.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης» και διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις και συστάσεις του:

208.  παρατηρεί ότι όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ένα πρόγραμμα στήριξης ύψους 4 εκατομμυρίων EUR, χρηματοδοτούμενο από την Ένωση, τη Γαλλία και τη Ρουμανία, έχει τεθεί σε εφαρμογή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την προώθηση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Αίγυπτο· σημειώνει ότι το εν λόγω πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται τον Ιούλιο 2011, θα λειτουργεί έως τον Ιούλιο 2014 και θα ζητηθεί παράταση από την Ένωση δεδομένου ότι είναι η κύρια χορηγός· σημειώνει ότι παρασχέθηκε διεξοδική εκπαίδευση σε προσωπικό 166 εισαγγελέων, υπαλλήλων επιβολής του νόμου και υπαλλήλων υπηρεσιών χρηματοοικονομικών πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2012 το πρόγραμμα αποτιμήθηκε θετικά σε ανεξάρτητη έκθεση παρακολούθησης·

209.  αναγνωρίζει ότι, για την περίοδο 2007-2013, η Αίγυπτος έλαβε από την Ένωση χρηματοδοτική στήριξη ύψους περίπου 1 000 εκατομμυρίων EUR: 60% ως τομεακή δημοσιονομική στήριξη προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση και το υπόλοιπο στο πλαίσιο έργων που συμφωνήθηκαν με τις αιγυπτιακές αρχές· σημειώνει ότι η δημοσιονομική στήριξη αποτελεί τον κύριο μηχανισμό της Επιτροπής για την υλοποίηση της βοήθειας στην Αίγυπτο· συνάγει, ωστόσο, το συμπέρασμα ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή συνολικά δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν και να ελέγξουν αποτελεσματικά τη στήριξη που παρέχει η Ένωση για τη βελτίωση της διακυβέρνησης στην Αίγυπτο·

210.  σημειώνει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων κατέστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση Morsi και τούτο έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο· παρατηρεί ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων απαιτεί δικαστικές προσπάθειες υψηλής ποιότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα, πράγμα το οποίο οδηγεί, κατά συνέπεια, σε βελτιώσεις των διαδικασιών και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· παρατηρεί ότι η Αίγυπτος βρίσκεται ακόμη σε χαμηλή θέση όσον αφορά τον δείκτη διαφθοράς, αλλά οι προσπάθειες δεν είναι μάταιες και η πρόοδος είναι ορατή· αναγνωρίζει ότι, με τη βοήθεια της Ένωσης, ένα σχέδιο νόμου για την προστασία μαρτύρων ολοκληρώθηκε προσφάτως και είναι έτοιμο προς έγκριση, καθώς και άλλοι δύο νόμοι που αφορούν συγκρούσεις συμφερόντων και την πρόσβαση σε έγγραφα·

211.  επισημαίνει ότι η Ένωση και η USAID είναι συντονιστές χορηγοί για τα προγράμματα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στην Αίγυπτο· σημειώνει ότι η Ένωση συντονίζει επίσης τη συνεργασία μεταξύ της Αιγύπτου και των κρατών μελών στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων EUR·

212.  πιστεύει ότι η παρακολούθηση των προγραμμάτων μέσω τομεακής δημοσιονομικής στήριξης είναι σημαντική και ότι είναι εξίσου σημαντικό στον διάλογο με τις αιγυπτιακές αρχές να συνεχιστεί να δίδεται έμφαση σε βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος δημοσίων δαπανών και δημοσιονομικής ευθύνης (PEFA)· είναι της γνώμης ότι η δυνατότητα αναστολής των προγραμμάτων τομεακής δημοσιονομικής στήριξης συνιστά ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τον στόχο αυτόν·

Συμπέρασμα

213.  σημειώνει ότι η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης περιέχει πολλές σημαντικές παρατηρήσεις και ότι είναι σημαντικό το Συνέδριο να αξιολογήσει όχι μόνο την ποιότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, αλλά και τις επιδόσεις που επετεύχθησαν με προγράμματα της Ένωσης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογεί σε τακτική βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

214.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επενδύσει περισσότερα στην πολιτική του ευθύνη για στενή παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών αυτού του είδους και άλλων·

Μέρος XIX - Ειδική έκθεση αριθ. 5/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αξιοποιούνται ορθά τα κονδύλια που διατίθενται για τα οδικά δίκτυα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ;»

215.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία επιβεβαιώνουν την ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σημαντική μείωση των ποσοστών θανατηφόρων ατυχημάτων (σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό ήταν μηδενικό)· σημειώνει επιπλέον ότι η βελτίωση των οδικών δικτύων έχει εν γένει συμβάλει στη μείωση του χρόνου μετακίνησης·

216.  λαμβάνει υπό σημείωση τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παράλληλα αποδέχεται μια σειρά εξηγήσεων που δόθηκαν από την Επιτροπή·

217.  επισημαίνει ότι, ενώ τα έργα οδοποιίας περιελάμβαναν προκαθορισμένους στόχους, η εκτίμηση του αντικτύπου τους στην οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν εφικτή λόγω της έλλειψης κατάλληλων δεικτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, ένα σύνολο αξιόπιστων και μετρήσιμων δεικτών για να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα·

218.  επισημαίνει τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των ελεγχθέντων κρατών μελών όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων· υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας· πιστεύει επιπροσθέτως ότι η μελλοντική συγχρηματοδότηση έργων οδοποιίας θα πρέπει να εξαρτάται από μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές του κατασκευαστικού τομέα, θέτοντας στο επίκεντρο των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων την εξασφάλιση της βέλτιστης σχέσης κόστους/οφέλους και αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή φραγμών εισόδου στην αγορά·

219.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει τον οδηγό της για την ανάλυση κόστους-οφέλους των επενδυτικών έργων, ο οποίος ισχύει για όλα τα έργα, και να παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τη διενέργεια προβλέψεων κυκλοφορίας·

220.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά αφενός την κατάρτιση αξιόπιστων προβλέψεων κυκλοφορίας, αφενός, και την εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν τα έργα οδοποιίας, αφετέρου·

221.  εκτιμά ότι οι δαπάνες οδοποιίας εξαρτώνται επίσης από τη μορφολογία του εδάφους, τον σεισμικό κίνδυνο, περιορισμούς περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού ή άλλου χαρακτήρα, καθώς και από τον αριθμό των απαιτούμενων τεχνικών κατασκευών (όπως γέφυρες και σήραγγες)· είναι της γνώμης ότι αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

222.  ζητεί από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο της δημιουργίας βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης με στοιχεία κόστους ανά μονάδα προς χρήση από μηχανικούς που καταρτίζουν εκτιμήσεις για νέα έργα, η οποία θα βοηθά τους δικαιούχους να εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων·

Μέρος XX - Ειδική έκθεση αριθ. 6/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πέτυχαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τη βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους με τα μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας;»

Γενικές παρατηρήσεις

223.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καλή διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών τίθεται σε κίνδυνο όταν οι περικοπές στον δημόσιο τομέα επηρεάζουν τα επίπεδα στελέχωσης στις σχετικές διοικήσεις·

224.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα με διαφορετικούς τρόπους και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνονται σε αυτά·

225.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις σαφείς ανάγκες ή σε συγκεκριμένους στόχους καθώς και στην ικανότητα παροχής στήριξης σε τομείς που τη χρειάζονται·

226.  επισημαίνει την ανάγκη για μια πιο οικολογική, πιο δίκαιη και απολύτως εύλογη κοινή γεωργική πολιτική, η οποία να αντιπροσωπεύει την αρχή «δημόσιες δαπάνες για δημόσια αγαθά»· πιστεύει ότι μια όλο και μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων για την αγροτική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

227.  επισημαίνει ότι κατάλληλα έργα διαφοροποίησης θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη τοπικών υποδομών και τοπικών βασικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές προκειμένου να αποφευχθούν οι τάσεις πληθυσμιακής συρρίκνωσης· θεωρεί ότι στόχος των έργων θα πρέπει να είναι επίσης να καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές πιο ελκυστικές για τους νέους και να δημιουργήσουν νέες ικανοποιητικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

Όσον αφορά την προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

228.  σημειώνει ότι αυτή η ειδική έκθεση επικεντρώθηκε στο στόχο της διαφοροποίησης στο πλαίσιο του Άξονα 3 και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διερευνηθεί επίσης και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας·

229.  σημειώνει ότι τα ελεγχθέντα μέτρα έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρουν αποτελέσματα όχι μόνο στην απασχόληση και το εισόδημα και έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών·

Μελλοντικές εξελίξεις

230.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μια σειρά βελτιώσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα σημεία για τα οποία εξέφρασε ανησυχία το Ελεγκτικό Συνέδριο, συγκεκριμένα:

   α) ισχυρότερο νομικό πλαίσιο με πλήρη περιγραφή της στρατηγικής και με εκ των προτέρων αξιολόγηση,
   β) ένα ενιαίο μέτρο, αντί για τρία, με βελτιωμένη εστίαση, σαφέστερους όρους επιλεξιμότητας (με καθοδήγηση) και κανόνες πληρωμής, και χρήση απλουστευμένων δαπανών κόστους,
   γ) καλύτερο καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, η χρήση των οποίων θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική,
   δ) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον μετριασμό του κινδύνου φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους,
   ε) δείκτες αποτελεσμάτων ως μέρος της αξιολόγησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ),
   στ) ένα Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης όπου θα χρησιμοποιούνται από κοινού καθορισμένοι δείκτες επίτευξης των στόχων για την αξιολόγηση·

231.  ζητεί από τα κράτη μέλη στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που καταρτίζουν να προσδιορίζουν με σαφήνεια πώς η δημόσια παρέμβαση για επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες θα συμβάλει, για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς που συνδέονται με εμπόδια στην απασχόληση και την ανάπτυξη· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να θέτουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους σε σχέση με τις ανάγκες αυτές και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει μόνον τα ΠΑΑ που παρουσιάζουν τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές με σαφές σκεπτικό, στα οποία καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η παρέμβαση πολιτικής θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης καθώς και της αντιμετώπισης της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου·

232.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια κριτήρια που διασφαλίζουν την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών, βιώσιμων έργων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους των κρατών μελών· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται ορθά και αδιάλειπτα, και όχι μόνο όταν δεν επαρκούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού·

233.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν και να προωθούν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό των κινδύνων εμφάνισης φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης και μετατόπισης του οφέλους·

234.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετούν την πρακτική της μη επιλεξιμότητας των δαπανών για επενδύσεις πριν από την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης·

235.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών·

236.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των πληρωμών εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος·

237.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα συγκεντρώνονται συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες προκειμένου να διευκολύνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση του μέτρου και να καταδεικνύεται ο βαθμός στον οποίο η παρεχόμενη στήριξη συμβάλλει στην επίτευξη των πρωταρχικών προτεραιοτήτων της Ένωσης· φρονεί ότι οι στόχοι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και τα αριθμητικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν θα πρέπει να παρακολουθούνται με ακρίβεια· πιστεύει ότι η διαχείριση των μέτρων θα πρέπει να είναι καλύτερη καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, ιδίως όταν καθίσταται προφανές ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν πρόκειται να επιτευχθούν·

Μέρος XXI - Ειδική έκθεση αριθ. 7/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προσέφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην επανένταξη απολυθέντων εργαζομένων;»

238.  επισημαίνει τη σημασία που αποδίδει στους ελέγχους επιδόσεων πέραν των ελέγχων νομιμότητας και κανονικότητας και χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία παρουσιάζονται οι θετικές και οι αρνητικές πτυχές των επιδόσεων και έτσι παρέχεται μια ισόρροπη συνολική οπτική·

239.  γνωρίζει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων είναι δυνατή μόνον εάν οι στόχοι και οι δείκτες καθορίζονται στον υποκείμενο κανονισμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων κατά την κατάρτιση νέων νομοθετικών προτάσεων·

240.  επικροτεί το γεγονός ότι στους περισσότερους εργαζομένους που επλήγησαν από μαζικές απολύσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης και που επωφελήθηκαν των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παρασχέθηκαν εξατομικευμένα και καλά συντονισμένα μέτρα·

241.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα μέτρα του ΕΤΠ ήταν εν γένει καλά συντονισμένα με τα εθνικά μέτρα και τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

242.  αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τα επιχειρήματα των κρατών μελών που επέλεξαν να μην κάνουν χρήση του ΕΤΠ· σημειώνει ότι τα εν λόγω επιχειρήματα ήταν τα ακόλουθα:

   το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης για το ΕΚΤ (έως και 85 % σε ορισμένες περιπτώσεις) σε σύγκριση με το ΕΤΠ (έως και 65 %) αποτελεί αντικίνητρο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο τελευταίο· επικροτεί, συνεπώς, την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την επόμενη περίοδο του ΕΤΠ·
   το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταχύτερα από ό, τι το ΕΤΠ ή οι εθνικές διοικήσεις είναι περισσότερο εξοικειωμένες με το ΕΚΤ·
   η έλλειψη προχρηματοδότησης από το ΕΤΠ·
   οι πιο περιοριστικοί όροι του ΕΤΠ, ιδίως το κριτήριο του επηρεασμού του εμπορίου ως βασικό κριτήριο παρέμβασης για αιτήσεις που βασίζονται στην παγκοσμιοποίηση·
   η διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης των αιτήσεων ένταξης στο ΕΤΠ·

243.  επαναλαμβάνει παρόλα αυτά ότι το ΕΤΠ και το ΕΚΤ μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά μέσα· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να καταστήσει σαφές το σκεπτικό για τον διαχωρισμό του ΕΤΠ από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ αποδεικνύεται κάποιες φορές καλύτερα προσαρμοσμένο στην επίτευξη έγκαιρων αποτελεσμάτων και διαθέτει σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερα ποσοστά συγχρηματοδότησης και προχρηματοδότησης· σημειώνει επιπλέον ότι το ΕΚΤ είναι περισσότερο γνωστό στο ευρωπαϊκό κοινό σε ορισμένα κράτη μέλη σε σύγκριση με το ΕΤΠ(27)·

244.  τονίζει ότι είναι προς όφελος της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης να μπορεί να προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους σε μέτρα του ΕΤΠ· πιστεύει ότι ο κανονισμός ΕΤΠ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28)) θα πρέπει επομένως να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε μέτρηση της επανένταξης μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής και επιπλέον ότι τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα και, κατά προτίμηση, να συνδέονται με ποσοτικούς στόχους·

245.  επικροτεί, εν προκειμένω, το γεγονός ότι στον νέο κανονισμό ΕΤΠ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29)), η Επιτροπή πρότεινε στόχο επανένταξης ποσοστού 50 % του απολυθέντος εργατικού δυναμικού μετά από 12 μήνες εφαρμογής· ερωτά, ωστόσο, σε ποιο σκεπτικό βασίζεται το ποσοστό αυτό·

246.  είναι πεπεισμένο ότι η στήριξη του ΕΤΠ θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την εκ νέου κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και για άλλα στοχευμένα και ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, και όχι για τη στήριξη του εισοδήματος που καταβάλλεται ούτως ή άλλως από τα εθνικά καθεστώτα παροχής επιδομάτων ανεργίας· ζητεί συνεπώς να περιορίζεται η στήριξη του εισοδήματος σε 25% ανά μέτρο ΕΤΠ·

247.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· ζητεί, ως εκ τούτου, να εξετασθεί η προστιθέμενη αξία των μέτρων του ΕΤΠ για την Ένωση, σε σύγκριση με την προστιθέμενη αξία των μέτρων του ΕΚΤ για την Ένωση, ως προς τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές πτυχές τους στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πλέον αποτελεσματικές μετρήσεις της πολιτικής ή να διευκρινιστούν οι λόγοι για τη μη παροχή των εν λόγω αριθμητικών στοιχείων· συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι μια περίοδος 41 εβδομάδων μεταξύ της υποβολής αίτησης για χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ και της καταβολής των πληρωμών είναι απαράδεκτα μεγάλη και ότι μια τέτοια διάρκεια αποθαρρύνει τις αιτούσες χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή στις απαντήσεις της· υπενθυμίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την απόφαση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών της Ένωσης να μην ενταχθεί το ΕΤΠ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να υπόκεινται σε ειδική διαδικασία προϋπολογισμού, και παρά τις ανωτέρω επεξηγήσεις καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στραφούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και να περιορίσουν την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών μετά την αρχική τους αίτηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 3 μήνες μετά την αρχική αίτηση·

248.  φρονεί, ωστόσο, ότι ένα τόσο σημαντικό μέσο πολιτικής θα πρέπει να υπόκειται σε ενδελεχή αξιολόγηση και προτείνει, συνεπώς, τη σύνδεση της αναθεώρησης του ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020 με την προτεινόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020·

Μέρος XXII - Ειδική έκθεση αριθ. 8/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

249.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες της Ένωσης για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών και για τον σκοπό αυτό να ενσωματώσει προσπάθειες και πορίσματα συναφών τομέων πολιτικής·
   β) να καθορίσει σαφώς τα βασικά χαρακτηριστικά που θα διασφαλίσουν ότι η στήριξη της Ένωσης στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, δημιουργώντας, ως εκ τούτου, προστιθέμενη αξία για την Ένωση·

250.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει:

   α) να περιγράψουν επαρκώς στα ΠΑΑ τις συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες των διαφόρων ειδών δασικών περιοχών και δικαιούχων·
   β) να ενισχύσουν τη διαχείριση των δασών προβλέποντας την εκπόνηση σχεδίων δασικής διαχείρισης για το μεγαλύτερο μέρος των δασοκομικών εκμεταλλεύσεων και την προώθηση της πιστοποίησης των δασικών περιοχών·

251.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει:

   α) να ορίσουν επαρκείς απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η στήριξη της δασοκομίας στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης είναι συνεπής, σύμφωνη με τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις και άλλους τομείς πολιτικής, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά της·
   β) να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι η στήριξη είναι αποτελεσματική για την πραγματική αύξηση της οικονομικής αξίας των δασικών περιοχών στις οποίες υλοποιούνται οι επενδύσεις·

252.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την παρακολούθηση του μέτρου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του από τα κράτη μέλη συνάδει με τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί και να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα· σημειώνει συγκεκριμένα ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από τους δικαιούχους να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την αξία των δασικών περιοχών τους τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ οι διαχειριστικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να επαληθεύουν τις αξίες αυτές·

Μέρος XXIII - Ειδική έκθεση αριθ. 9/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό»

253.  Σε στενό συντονισμό με τις εθνικές αρχές και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, ιδίως τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει:

   α) ενόψει του προγραμματισμού του ενδέκατου ΕΤΑ και του σχεδιασμού των μελλοντικών προγραμμάτων της Ένωσης i) να μεριμνήσουν ιδιαιτέρως για την ισόρροπη κατανομή της βοήθειας μεταξύ των επαρχιών, ιδίως των φτωχότερων, προκειμένου να αποφευχθούν γεωγραφικές ανισότητες κατά την κατανομή της αναπτυξιακής βοήθειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σημασία της σταθεροποίησης της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών ως συνόλου· (ii) να συνδυάσουν τη στήριξη σε κεντρικό επίπεδο με προγράμματα σε επαρχιακό επίπεδο που συνδέουν την πολιτική και εδαφική αποκέντρωση με βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποκατάσταση και ανάπτυξη των υποδομών· και iii) να επανεξετάσουν τη στήριξη της Ένωσης για τη βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης αναγκών·
   β) να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση, στον διάλογό τους με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), στο γεγονός ότι οι δημοκρατικές εκλογές αποτελούν βασική συνιστώσα της διακυβέρνησης και να αξιολογήσουν προσεκτικά όλους τους κινδύνους ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα της Ένωσης στον εν λόγω τομέα δεν στηρίζουν την εδραίωση του υφιστάμενου καθεστώτος·
   γ) να προωθήσουν τη βελτίωση της λογοδοσίας της κυβέρνησης της ΛΔΚ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής αυξημένης στήριξης για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών οργάνων εποπτείας, ιδίως των εξειδικευμένων επιτροπών της Εθνοσυνέλευσης και του Ανώτατου Οργάνου Ελέγχου·
   δ) σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης που καλύπτει η στρατηγική συνεργασίας της Ένωσης να εξετάζουν συστηματικά την ανάγκη υποστήριξης της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και υποστήριξης της δικαστικής μεταρρύθμισης·

254.  Η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) κατά την έναρξη των προγραμμάτων και τακτικά κατά την υλοποίησή τους να αξιολογεί την πιθανότητα εμφάνισης και τον πιθανό αντίκτυπο των βασικών κινδύνων για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων· σημειώνει ότι για τον σκοπό αυτό, απαιτείται i) αξιολόγηση της συνάφειας και της αξιοπιστίας των πολιτικών και των σχεδίων δράσης της χώρας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε σχέση με τους διαθέσιμους θεσμικούς και δημοσιονομικούς πόρους και ii) παρακολούθηση της προόδου σε σύγκριση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι αρχές της ΛΔΚ·
   β) να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων και να καθορίσει σαφώς την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση επαλήθευσης των κινδύνων, έχοντας ιδίως κατά νου τους κινδύνους απάτης και διαφθοράς·

255.  Η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να επικεντρώσει τους στόχους σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων·
   β) να καθορίσει χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων αξιολογήσεων, καλύτερα προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του προγράμματος·
   γ) να προβλέψει ένα περιθώριο ευελιξίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταχεία επανεξέταση των στόχων όταν συντρέχει λόγος·

256.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει:

   α) να ενισχύσουν τον δομημένο πολιτικό διάλογο και τον διάλογο για επιμέρους τομείς πολιτικής με τη χώρα· σημειώνει ότι αυτό προϋποθέτει, με πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συμφωνίας του Κοτονού (και ιδίως το άρθρο 96), i) τον καθορισμό σαφών, σχετικών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων στόχων οι οποίοι θα συμφωνηθούν από κοινού με τις εθνικές αρχές, ii) την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους συμφωνημένους στόχους στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση και iii) σε περίπτωση που η κυβέρνηση της ΛΔΚ δεν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για συμμόρφωση, την εξέταση, κατόπιν ενδελεχών διαβουλεύσεων, του ενδεχόμενου προσαρμογής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αναστολής ή διακοπής του προγράμματος·
   β) να προτρέψουν την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εγκρίνει τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των θεματικών ομάδων εργασίας και να παρακολουθούν την υλοποίηση των μέτρων αυτών·
   γ) να αναλάβουν ενεργότερο ηγετικό ρόλο έναντι των κρατών μελών ώστε να ενθαρρύνουν τον συντονισμένο διάλογο πολιτικής και να αυξήσουν την επιρροή της Ένωσης προς την κυβέρνηση της ΛΔΚ·

257.  Η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να παράσχει στο Κοινοβούλιο έως τον Μάιο 2014 επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των έργων στα οποία πραγματοποίησε επίσκεψη το Ελεγκτικό Συνέδριο και
   β) να παράσχει στο Κοινοβούλιο έως τον Ιούνιο 2014 επισκόπηση όλων των υπό εξέλιξη έργων στη ΛΔΚ και να το ενημερώσει σχετικά με το ύψος των κονδυλιών που θα διατεθούν ακόμα και σχετικά με τα ταμεία από τα οποία θα προέλθουν τα εν λόγω κονδύλια·

Μέρος XXIV - Ειδική έκθεση αριθ. 10/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Κοινή γεωργική πολιτική: Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ορθά η ειδική στήριξη που χορηγείται βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου;»

258.  επισημαίνει ότι η ειδική στήριξη για ορισμένες γεωργικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε μια αυστηρή κατανόηση των διατάξεων του άρθρου 68 και οι νέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να απαιτούν η χορήγηση της εν λόγω συνδεδεμένης στήριξης να αιτιολογείται επαρκώς στην Επιτροπή και να ελέγχεται από αυτήν· σημειώνει ότι η Επιτροπή, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην τελική ευθύνη της στο πλαίσιο του συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης, θα πρέπει να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο στον καθορισμό των κριτηρίων που διέπουν την υλοποίηση των μέτρων και στη συγκριτική αξιολόγηση των μέτρων για να αποφεύγονται ανεξήγητες και ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές, όπως εκείνες που εντοπίζονται στα παραδείγματα για τις αίγες στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι τα απαραίτητα προς τούτο νομικά μέσα πρέπει να καθορίζονται στις νέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται, στις νέες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, να καταδεικνύουν ότι κάθε μέτρο ειδικής στήριξης που σκοπεύουν να θεσπίσουν είναι απαραίτητο (όσον αφορά την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία μιας προσέγγισης που βασίζεται σε παρεκκλίσεις), σχετικό (όσον αφορά τις ρυθμίσεις εφαρμογής, τα κριτήρια ανάθεσης και τα επίπεδα ενισχύσεων) και πληροί τα κριτήρια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· επισημαίνει, ειδικότερα και προς απάντηση στο σημείο που έθιξε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι «οι σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις» δεν ήταν σαφώς ορισμένες, ότι με την εφαρμογή του νέου κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013(30) αναμένεται ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν, δηλαδή με τα κράτη μέλη:

   α) να θεσπίζουν σαφείς στόχους (όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012)·
   β) να καταρτίζουν συστήματα συστηματικής παρακολούθησης για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 52-55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·
   γ) να τηρούν την ομοιομορφία κατά την εφαρμογή σε όλη την Ένωση έτσι ώστε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου να μπορούν να είναι ορθολογικά οργανωμένα, απλά και συγκρίσιμα·
   δ) να εξασφαλίζουν τεκμηρίωση για γενικά και ειδικά μέτρα και την κατά περίπτωση χρήση επικαιροποιημένων πληροφοριών μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)·
   ε) να θεσπίζουν αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους σε επίπεδο περιφέρειας και κράτους μέλους·

259.  λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των πιθανών μέτρων, θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να διευκολύνεται η μετέπειτα αξιολόγηση·

260.  υποστηρίζει ότι, μετά τη θέσπιση μέτρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν κατάλληλα και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013· σημειώνει ότι προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία δυσανάλογου κόστους στην περιορισμένη κλίμακα ενός συγκεκριμένου μέτρου στήριξης, η απαίτηση για ελέγχους θα πρέπει να λαμβάνεται ήδη υπόψη κατά τη φάση σχεδιασμού του μέτρου (απλότητα της εφαρμογής, «ελεγξιμότητα» των κριτηρίων κλπ.) ή, πιθανόν, ακόμη και κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση ή μη ενός συγκεκριμένου μέτρου·

Μέρος XXV - Ειδική έκθεση αριθ. 12/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδείξουν ότι τα κονδύλια της Ένωσης που διατίθενται για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δαπανώνται ορθά;»

261.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδείξουν ότι τα κονδύλια της Ένωσης που διατίθενται για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δαπανώνται ορθά;» και συμφωνεί κατ’ αρχήν με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

262.  επισημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο οικολογική, πιο δίκαιη και καθόλα εύλογη κοινή γεωργική πολιτική, η οποία να αντιπροσωπεύει την αρχή «δημόσιες δαπάνες για δημόσια αγαθά», και η οποία, ως εκ τούτου, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ· υπενθυμίζει ότι η γεωργική πολιτική της Ένωσης πρέπει να αποφέρει οφέλη στο κοινό εν γένει και όχι μόνο στους αγρότες·

263.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης αποτελούν σημαντικά μέσα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος· δεδομένου ότι οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη καλύπτουν μέτρα για τη στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μικρών επιχειρήσεων και κοινοτήτων σε αγροτικές περιοχές, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καλύπτουν τα εν λόγω μέτρα τις ανάγκες αυτής της κατηγορίας αποδεκτών και, έτσι, να επιτυγχάνουν ποικίλους στόχους· επισημαίνει ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση έχουν καίρια σημασία για τον σκοπό αυτό και θεωρεί σημαντικό να γνωρίζουν το Κοινοβούλιο και οι πολίτες εάν τα χρήματα της Ένωσης δαπανώνται ορθά·

264.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους στο πλαίσιο των ΠΑΑ τους, εστιάζοντας στους επιδιωκόμενους στόχους των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει –πριν από την έγκρισή τους– ότι τα ΠΑΑ των κρατών μελών περιλαμβάνουν σαφείς στόχους και σχέδια αξιολόγησης τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω των προγραμματισμένων δράσεων, σύμφωνα με τους συμφωνημένους στόχους και εγκαίρως, ώστε να προσαρμόζονται αναλόγως οι αποφάσεις πολιτικής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

265.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως οι τρέχουσες ρυθμίσεις που αφορούν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δεν έχουν κατορθώσει να παράσχουν πληροφορίες που να καταδεικνύουν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο· ζητεί να ενημερώνεται σαφώς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά τις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη·

266.  όσον αφορά το μεγάλο ποσό σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων EUR που έχει διατεθεί για την επίτευξη των στόχων αγροτικής ανάπτυξης κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, καθώς και τα 58 δισεκατομμύρια EUR που προέρχονται από ίδιους πόρους των κρατών μελών, συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας περιόδου δαπανών (τέλος του 2015), πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

267.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν άμεση χρήση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, ώστε να εντείνουν την εστίασή τους σε αποτελέσματα και συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΠΑΑ κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης και να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα για να βελτιώσουν τα ΠΑΑ για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020·

268.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, ώστε να προκύψει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, το οποίο να παράγει σχετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση και αξιολόγηση· επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης αξιόπιστων δεικτών, ώστε να καθίστανται δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών (και/ή περιφερειών) και να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των διαφόρων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και η συμβολή τους στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

269.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αναλύει τον βαθμό προόδου και επίτευξης των καθορισμένων στόχων και τον αντίκτυπό τους και την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο Ένωσης· χαιρετίζει το έργο που έχουν αναλάβει επί του παρόντος η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τον καθορισμό υποχρεωτικών κοινών δεικτών για το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιόδου 2014-2020 για την ΚΓΠ και τα ΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ΠΑΑ καταρτίζονται με σαφείς απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω δεικτών·

270.  θεωρεί ότι η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στόχου πρέπει να παρουσιάζει ορισμένο βαθμό ομοιογένειας στα διάφορα εδάφη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αποκλίσεις στους τομείς της ρύθμισης, της εφαρμογής και του προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του εν λόγω μέτρου από τα κράτη μέλη·

271.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει εγκαίρως τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται για το 2017 και το 2019, ώστε να είναι επίσης σε θέση να αξιολογήσει τους δείκτες αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο των ΠΑΑ·

Μέρος XXVI - Ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή»

272.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση που εξετάζει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή ως σημαντική συμβολή στην όλη πολιτική και οικονομική συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση της Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή με σκοπό την παροχή στήριξης στην πρόοδο προς τη λύση των δύο κρατών με απόλυτη τήρηση της αρχής του σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας τόσο της επικράτειας που διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και του κράτους του Ισραήλ· σημειώνει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

273.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα της έκθεσης που βεβαιώνουν ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα του εν ισχύι μηχανισμού PEGASE (Ευρωπαλαιστινιακός μηχανισμός για τη διαχείριση της κοινωνικοοικονομικής βοήθειας) αλλά και την ανάγκη βελτίωσής του, επισημαίνοντας συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

   α) η Επιτροπή καθόρισε συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης οι οποίες είναι καλά σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζεται ότι πόροι καταβάλλονται μόνον στους δικαιούχους που πληρούν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας·
   β) οι έλεγχοι επαλήθευσης της επιλεξιμότητας είναι άρτιοι και η Επιτροπή έχει επιληφθεί περαιτέρω αναγκών απλούστευσης·
   γ) η άμεση χρηματοδοτική στήριξη συνέβαλε σε μερικές σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Παλαιστινιακής Αρχής·
   δ) ένα νέο έργο τεχνικής βοήθειας από την Ένωση προς αναδιάρθρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έχει σχεδιασθεί άρτια για να φέρει περισσότερο βιώσιμα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα·
   ε) η άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE έφθασε στους επιλέξιμους δικαιούχους και η χρηματοδότηση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών και συνέβαλε επίσης στη διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας·
   στ) η άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE συνεισέφερε σημαντικά στην παροχή ουσιωδών δημόσιων υπηρεσιών, όπως είναι η εκπαίδευση και η μέριμνα για την υγεία·

274.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση του μηχανισμού PEGASE από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

   α) η Επιτροπή δεν εφαρμόζει τις τυποποιημένες της εσωτερικές διαδικασίες επανεξέτασης της ποιότητας στο ετήσιο πρόγραμμα άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE, πράγμα το οποίο δεν της επιτρέπει να αξιολογεί πλήρως την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του σε σύγκριση με άλλα προγράμματα παροχής βοήθειας της Ένωσης·
   β) στις συμφωνίες χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνονταν δείκτες επιδόσεων, στοιχείο που καθιστά δυσκολότερη την αποτίμηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων της στήριξης, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό των κεφαλαίων του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για τις διοικητικές δαπάνες σε σύγκριση με το ποσοστό των κεφαλαίων που εκταμιεύθηκε στους επιλέξιμους δικαιούχους·
   γ) η Επιτροπή δεν έχει προετοιμάσει αποτίμηση κινδύνου που να επιλαμβάνεται θεμάτων όπως η διαφθορά στη Γάζα όσον αφορά το σύστημα μισθοδοσίας, πράγμα το οποίο εγείρει επίσης ανησυχίες για τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   δ) στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της Παλαιστινιακής Αρχής παραμένουν σημαντικές αδυναμίες, όπως είναι ο ανεπαρκής νομοθετικός έλεγχος του προϋπολογισμού και των εκθέσεων εξωτερικού ελέγχου ή η έλλειψη δεόντων ελέγχων των διαδικασιών σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τις αναλήψεις υποχρεώσεων·

275.  προτρέπει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιληφθούν αυτών των θεμάτων χωρίς καθυστέρηση και να δράσουν μαζί με την Παλαιστινιακή Αρχή και να πληροφορήσουν εν ευθέτω χρόνω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται·

276.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή επελήφθη της ανησυχίας που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη χρήση διαδικασιών με άμεση διαπραγμάτευση και την εφαρμογή περισσότερων διαδικασιών υποβολής προσφορών βάσει διαγωνισμού· συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η εφαρμογή διαδικασιών διαγωνισμού θα ήταν περισσότερο επωφελής για τις συμβάσεις υπηρεσιών διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταστήσει την εφαρμογή διαδικασιών υποβολής προσφορών βάσει διαγωνισμού υποχρεωτική με σκοπό την επιδίωξη της βέλτιστης σχέσης κόστους/οφέλους και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, και ταυτόχρονα να επιτρέπει παρεκκλίσεις σε καταστάσεις κρίσης·

277.  ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη μείωση της χρηματοδότησης εκ μέρους των χορηγών βοήθειας για τη Παλαιστινιακή Αρχή τόσο από τα κράτη μέλη της Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες· πέραν τούτου σημειώνει με ανησυχία τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έχουν αναπτύξει σαφή στρατηγική σχετικά με τον τρόπο μείωσης της εξάρτησης της Παλαιστινιακής Αρχής από τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης· σημειώνει τους πολιτικούς περιορισμούς που καθιστούν πολύ δύσκολο το να μειωθεί πραγματικά η εξάρτηση της Παλαιστινιακής Αρχής από την εξωτερική βοήθεια· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας της Παλαιστινιακής Αρχής από εξωτερικές πηγές·

278.  προτρέπει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν πλήρως υπόψη τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την μη υπαγωγή της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή σε όρους, στοιχείο που υπονομεύει τη δυνητική μόχλευση μέσω της οποίας η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα μπορούσαν να πιέσουν για περισσότερες μεταρρυθμίσεις· σημειώνει ότι η μη υπαγωγή σε όρους αποτελεί πολιτική επιλογή της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών που ευθυγραμμίζεται προς τους πολιτικούς τους στόχους στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή, αλλά θεωρεί ότι αυτή η διευθέτηση θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστεί προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της βοήθειας της Ένωσης στην περιοχή·

279.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή των «αναλογικών κερδών» κατά την εφαρμογή του μηχανισμού PEGASE και να παρακολουθούν στενά την εκταμίευση των ποσών· αναμένει ότι θα τηρείται ενήμερο για κάθε ενδεχόμενη πρόοδο που επιτυγχάνεται·

280.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες η Παλαιστινιακή Αρχή έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και του συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού αντικτύπου του αυξανόμενου αριθμού υπαλλήλων και συνταξιούχων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν άμεσα δέσμευση με την Παλαιστινιακή Αρχή για αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών θεμάτων και να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κατάσταση των πραγμάτων·

281.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έχουν αφιερώσει επαρκή προσοχή στην υποκαταστασιμότητα της χρηματοδότησης PEGASE· εκφράζει επίσης ανησυχία για τον κίνδυνο που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή ως υποκατάστατο για τον δικό της προϋπολογισμό προς στήριξη της συνιστώσας των πολιτικών της που συνδέεται με την στήριξη προς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, περιλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης του αστυνομικού προσωπικού και του προσωπικού ασφαλείας που δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση διατίθεται μόνο με βάση τους τελικούς δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συμφωνημένο κατάλογο προσώπων·

282.  ζητεί να διεξαχθεί έως το τέλος του 2014 ο ειδικός έλεγχος της εκταμίευσης της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι δεν καταβλήθηκαν ή δεν διοχετεύθηκαν παράνομα σε μη επιλέξιμες ομάδες, και ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν την πλήρη συνεργασία της Παλαιστινιακής Αρχής για να αποτραπεί ενδεχόμενη εκτροπή των χρηματοδοτικών πόρων του PEGASE το 2014· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει βοήθεια στη χρήση της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας για τον έλεγχο·

283.  ανησυχεί επίσης για τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον αυξανόμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα οι οποίοι λαμβάνουν μισθό από την άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE αλλά δεν προσέρχονται στην εργασία τους· επιδοκιμάζει μια τροποποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, με σκοπό τη βιώσιμη προοπτική απασχόλησης και τη διοικητική βελτίωση·

284.  παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να θέσουν χωρίς καθυστέρηση στην Παλαιστινιακή Αρχή το ζήτημα της ανάγκης καθιέρωσης ενός ισχυρού μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου για να αποφευχθεί κάθε πιθανή εκτροπή δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων από τον δικό της προϋπολογισμό ή την άμεση χρηματοδοτική στήριξη PEGASE προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ή συνδέεται με την Χαμάς, την οποία η Ένωση έχει περιλάβει σε κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων από το 2003·

285.  αναγνωρίζει τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην Παλαιστινιακή Αρχή από την κυβέρνηση του Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω:

   α) των σποραδικών αναστολών από την κυβέρνηση του Ισραήλ των μεταφορών εσόδων εκκαθάρισης τα οποία είναι έμμεσοι φόροι που εισπράττονται από το Ισραήλ για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής από εισαγόμενα αγαθά και συνιστούν περίπου το 70 % του προϋπολογισμού της Παλαιστινιακής Αρχής·
   β) της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά το ύψος των τελών που παρακρατούνται από το Ισραήλ για αγαθά και υπηρεσίες που χρεώνει στην Παλαιστινιακή Αρχή·
   γ) του συνεχιζομένου ελέγχου της ‘Περιοχής C’ της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, που αντιπροσωπεύει μείζον εμπόδιο για μία μακρόπνοη και βιώσιμη ανάπτυξη της Παλαιστινιακής Αρχής·
   δ) περιορισμών που επιβάλλει η κυβέρνηση του Ισραήλ σε παλαιστινιακές εταιρείες όπως περιγράφεται στην έκθεση λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

286.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να μεριμνούν με την κυβέρνηση του Ισραήλ για αυτά τα θέματα και να της υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις που έχει ως δύναμη κατοχής δυνάμει του διεθνούς δικαίου·

287.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν πλήρως υπόψη τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υλοποιήσουν πλήρως τις συστάσεις του όταν θα επανεξετάσουν τον μηχανισμό άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE στο μέλλον·

Μελλοντικές εξελίξεις

288.  δεδομένων των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και ένα νέο σχέδιο δράσης ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβούν σε μείζονα αναθεώρηση του PEGASE λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία που παρατίθενται στην ακόλουθη παράγραφο·

289.  Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσουν τον προγραμματισμό της μελλοντικής άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE, συγκεκριμένα:

   α) συνδέοντάς τη στενότερα με το νέο σχέδιο δράσης ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής·
   β) σχεδιάζοντας την κατανομή των πιστώσεων σε πολυετή βάση·
   γ) αναπτύσσοντας δείκτες επιδόσεων, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών (ΔΔΟ) για καλύτερη αξιολόγηση και επίδειξη των αποτελεσμάτων της·
   δ) αναπτύσσοντας έναν ισχυρό μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κριτηρίων εκταμίευσης και να αποτραπεί τυχόν εκτροπή χρηματοδοτικών πόρων της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE·

290.  Η Επιτροπή θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες διαχείρισης της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE:

   α) χρησιμοποιώντας διαδικασίες διαγωνισμού για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE, όποτε είναι εφικτό·
   β) απλουστεύοντας το σύστημα διαχείρισης της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης PEGASE, καθιστώντας την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Παλαιστίνη υπεύθυνη για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων PEGASE και αναλαμβάνοντας ορισμένους από τους ελέγχους που επί του παρόντος αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες.

o
o   o

291.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 56, 29.2.2012.
(2) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0287.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(8) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι το 6,3 % των θανάτων παγκοσμίως (8 % εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι αναπτυσσόμενες χώρες) θα μπορούσε να προληφθεί μέσω καλύτερης ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Η πλειονότητα αυτών των θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αφορά παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες.
(9) ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.
(10) ΕΕ L 286, 17.10.2012, σ. 376.
(11) ΕΕ L 286, 17.10.2012, σ. 387.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0187.
(13) COM(2013)0246 της 22ας Απριλίου 2013.
(14) ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 64.
(15) ΕΕ C 169 E, 15.6.2012, σ. 66.
(16) ΕΕ L 315, 14.11.2012, σ. 1.
(17) COM(2011)0751 της 15ης Νοεμβρίου 2011.
(18) COM(2011)0752 της 15ης Νοεμβρίου 2011.
(19) COM(2011)0752, άρθρο 50 παράγραφος 6.
(20) Επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Vitor Caldeira, 10 Δεκεμβρίου, 2010 –CPT11656EN01-10PP-OR.doc
(21) ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.
(22) Δελτίο Τύπου ECA/13/05 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(23)Art.I. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n° 39, convertito con modificazione alla legge 24 giugno 2009, 11.77, identificati dalle corrispondenti unita immobiliari riepilogate nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila. Η γνώμη της Επιτροπής είναι πως η απόδοση «permanent» αποτελεί λανθασμένη μετάφραση για τη λέξη «durabile»· θα πρέπει να αποδοθεί ως «lasting».
(24) COM(2013)0623 της 10ης Σεπτεμβρίου 2013.
(25) ΕΕ C 168 E, 14.6.2013, σ. 72.
(26) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ.1).
(27) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_377_en.pdf
(28) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(29) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
(30) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου