Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2196(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0246/2014

Внесени текстове :

A7-0246/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Приети текстове
PDF 279kWORD 93k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление – Раздел I – Европейски парламент – финансова 2012 година(3),

–  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(4),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(8),

–  като взе предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент(10),

–  като взе предвид член 77, член 80, параграф 3 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0246/2014),

A.  като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на административните разходи за 2012 г. всички институции са прилагали по задоволителен начин системите за наблюдение и контрол, които се изискват съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002;

Б.  като има предвид, че на 6 септември 2013 г. генералният секретар декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

В.  като има предвид, че генералният секретар потвърди също така, че доколкото той знае, не съществуват недекларирани обстоятелства, които биха могли да накърнят интересите на институцията;

1.  Освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2012 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията си от 16 април 2014 г.(11);

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 56, 29.2.2012 г.
(2) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
(3) OВ C 188, 29.6.2013 г., стр. 1.
(4) OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
(5) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 90.
(10) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 226.
(11) Приети текстове, P7_TA(2014)0428.

Правна информация - Политика за поверителност