Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0246/2014

Předložené texty :

A7-0246/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Přijaté texty
PDF 353kWORD 92k
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl I – Evropský parlament (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0274/2013)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2012, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 13 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(8),

–  s ohledem na čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, podle něhož musí každý orgán Unie učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2012 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament(10),

–  s ohledem na článek 77 a čl. 80 odst. 3 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0246/2014),

A.  vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje za rok 2012, fungovaly systémy dohledu a kontroly, které jsou vyžadovány nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve všech orgánech uspokojivě;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník dne 6. září 2013 potvrdil, že získal přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje dostatečné záruky z hlediska legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník také potvrdil, že mu není známa žádná skutečnost, na níž nebylo upozorněno a která by mohla poškodit zájmy orgánu;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení ze dne 16. dubna 2014(11);

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(2) Úř. věst. C 334 15.11.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. C 188 29.6.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. C 331 14.11.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(9) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 90.
(10) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 226.
(11) Přijaté texty, P7_TA(2014)0428.

Právní upozornění - Ochrana soukromí