Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2196(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0246/2014

Indgivne tekster :

A7-0246/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 90k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–  der henviser til beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning - Sektion I - Europa-Parlamentet - Regnskabsåret 2012(3),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012, med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens revisionserklæring(5) for regnskabsåret 2012 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 145, 146 og 147,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 164, 165 og 166,

–  der henviser til artikel 13 i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget(8),

–  der henviser til artikel 166, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvorefter institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om retningslinjerne for 2012-budgetproceduren, Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X(9),

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012 - Sektion I - Parlamentet(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77, artikel 80, stk. 3, og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0246/2014),

A.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at samtlige institutioner med hensyn til administrationsudgifter i 2012 på tilfredsstillende vis har anvendt de overvågnings- og kontrolsystemer, der kræves i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002;

B.  der henviser til, at generalsekretæren den 6. september 2013 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at Parlamentets budget var blevet gennemført i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at den iværksatte ramme for kontrol giver de nødvendige garantier med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

C.  der henviser til, at generalsekretæren ligeledes bekræftede, at han ikke er bekendt med forhold, der ikke er blevet angivet, og som kan skade institutionens interesse;

1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i sin beslutning af 16. april 2014(11);

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 56 af 29.2.2012.
(2) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.
(3) EUT C 188 af 29.6.2013, s. 1.
(4) EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.
(5) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 90.
(10) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 226.
(11) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0428.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik