Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 268kWORD 100k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης - Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Οικονομικό έτος 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), και συγκεκριμένα τα άρθρα 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δώσουν συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και Χ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήμα I - Κοινοβούλιο(10),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 77 και 80 παράγραφος 3 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0246/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2012, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 λειτούργησαν ικανοποιητικά στο σύνολο των οργάνων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστοποίησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 την εύλογη βεβαιότητά του ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ισχύον πλαίσιο ελέγχου παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας επίσης πιστοποίησε ότι δεν γνωρίζει κάποιο γεγονός που δεν έχει δηλωθεί το οποίο θα μπορούσε να παραβλάψει το συμφέρον του θεσμικού οργάνου,

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμά του της 16ης Απριλίου 2014(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 56, 29.2.2012
(2) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ C 188, 29.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(8) PE 349.540/Προεδρ/Παρ/τελ.
(9) EE C 199 E, 7.7.2012, σ. 90.
(10) EE C 296 E, 2.10.2012, σ. 226.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0428.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου