Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2196(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0246/2014

Esitatud tekstid :

A7-0246/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 82k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2013)0570 – C7‑0274/2013)(2),

–  võttes arvesse 2012. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruannet, I jagu – Euroopa Parlament(3),

–  võttes arvesse siseaudiitori 2012. aasta aruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet(4) eelarveaasta 2012 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega,

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(5), mis kinnitab 2012. aasta raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artiklit 318 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(6), eriti selle artikleid 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(7), eriti selle artikleid 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirja(8) artiklit 13,

–  võttes arvesse määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 166 lõiget 1, mille kohaselt peavad kõik institutsioonid võtma kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale Euroopa Parlamendi otsusele lisatud tähelepanekuid,

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni 2012. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – jaod I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X,(9)

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, I jagu – Euroopa Parlament,(10)

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77, artikli 80 lõiget 3 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0246/2014),

A.  arvestades, et kontrollikoja auditis märgitakse 2012. aasta halduskulude kohta, et kõik institutsioonid kasutasid määruses (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 sätestatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme rahuldavalt;

B.  arvestades, et peasekretär kinnitas 6. septembril 2013. aastal, et tal on piisav kindlus selle kohta, et Euroopa Parlamendi eelarvet on täidetud kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega ning et kehtiv kontrolliraamistik annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta vajalikud tagatised;

C.  arvestades, et peasekretär kinnitas ühtlasi, et ta ei ole teadlik ühestki seniavaldamata tõsiasjast, mis võiks institutsiooni huve kahjustada;

1.  annab heakskiidu presidendi tegevusele Euroopa Parlamendi 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud 16. aprilli 2014. aasta resolutsioonis(11);

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 56, 29.2.2012.
(2) ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
(3) ELT C 188, 29.6.2013, lk 1.
(4) ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
(5) ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
(6) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(7) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 90.
(10) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 226.
(11) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0428.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika