Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0246/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0246/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 79k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–  ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti(3),

–  ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2012,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset(4),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan ja 318 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen(8) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 166 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan kaikkien unionin toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti,

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman vuoden 2012 talousarviomenettelyn suuntaviivoista – pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X(9),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan, 80 artiklan 3 kohdan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0246/2014),

A.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa todetaan varainhoitovuoden 2012 hallintomenoista, että kaikki toimielimet käyttivät tyydyttävällä tavalla asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 edellyttämiä valvontajärjestelmiä;

B.  ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti 6. syyskuuta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että parlamentin talousarvio on toteutettu moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käyttöön otettu valvontajärjestelmä antaa tarvittavat takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

C.  ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti myös, että hänen tietoonsa ei ole tullut aiemmin mainitsemattomia asioita, jotka voisivat vahingoittaa toimielimen etua;

1.  myöntää puhemiehelle vastuuvapauden Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa 16. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa(11);

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 56, 29.2.2012.
(2) EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
(3) EUVL C 188, 29.6.2013, s. 1.
(4) EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
(5) EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 90.
(10) EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 226.
(11) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0428.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö