Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2196(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0246/2014

Pateikti tekstai :

A7-0246/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Priimti tekstai
PDF 277kWORD 89k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013)0570 – C7‑0274/2013)(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(3),

–  atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2012 finansinių metų metinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(4),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį, taip pat į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(8),

–  atsižvelgdamas į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 166 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Sąjungos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl 2012 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsniai(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos – I skirsnis – Parlamentas(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0246/2014),

A.  kadangi Audito Rūmams atlikus auditą nustatyta, kad 2012 m. valdydamos administracines išlaidas visos institucijos patenkinamai taikė priežiūros ir kontrolės sistemas, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002;

B.  kadangi generalinis sekretorius 2013 m. rugsėjo 6 d. patvirtino, jog yra pagrįstai įsitikinęs, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina pagrindinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

C.  kadangi generalinis sekretorius taip pat patvirtino, kad, jo žiniomis, nėra jokių neatskleistų faktų, kurie galėtų pakenkti institucijos interesams;

1.  patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas savo 2014 m. balandžio 16 d. rezoliucijoje(11);

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 56, 2012 2 29.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 1.
(3) OL C 188, 2013 6 29, p. 1.
(4) OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
(5) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 90.
(10) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 226.
(11) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0428.

Teisinė informacija - Privatumo politika