Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2196(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0246/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0246/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Pieņemtie teksti
PDF 276kWORD 98k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2012. finanšu gadu (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–  ņemot vērā 2012. finanšu gada pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldību, I iedaļa — Eiropas Parlaments(3),

–  ņemot vērā iekšējā revidenta gada pārskatu par 2012. finanšu gadu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(4),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(5), kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2012. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu un 318. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(6) un jo īpaši tās 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā 13. pantu iekšējos noteikumos par Eiropas Parlamenta budžeta izpildi(8),

–  ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 166. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru visas Savienības iestādes atbilstoši rīkojas, lai veiktu pasākumus attiecībā uz konstatējumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par 2012. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļa(9),

–  ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Parlaments(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu, 80. panta 3. punktu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0246/2014),

A.  tā kā Revīzijas palāta norāda, ka attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem 2012. gadā visās iestādēs apmierinoši darbojās Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 paredzētās pārraudzības un kontroles sistēmas;

B.  tā kā ģenerālsekretārs 2013. gada 6. septembrī apliecināja, ka guvis pamatotu pārliecību par to, ka Parlamenta budžets ir izpildīts saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestā kontroles sistēma nodrošina pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

C.  tā kā ģenerālsekretārs ir apstiprinājis arī to, ka viņam nav informācijas par jebkādiem faktiem, kas nav paziņoti un kas varētu kaitēt iestādes interesēm,

1.  sniedz priekšsēdētājam apstiprinājumu par Eiropas Parlamenta 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus 2014. gada 16. aprīļa rezolūcijā(11);

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 56, 29.2.2012.
(2) OV C 334, 15.11.2013., 1. lpp.
(3) OV C 188, 29.6.2013., 1. lpp.
(4) OV C 331, 14.11.2013., 1. lpp.
(5) OV C 334, 15.11.2013., 122. lpp.
(6) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) OV C 199 E, 7.7.2012., 90. lpp.
(10) OV C 296 E, 2.10.2012., 226. lpp.
(11) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0428.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika