Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2014

Ingivna texter :

A7-0246/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Antagna texter
PDF 199kWORD 91k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
P7_TA(2014)0289A7-0246/2014

Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – (C7‑0274/2013)(2),

–  med beaktande av rapporten om budget- och finansförvaltningen för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet – budgetår 2012(3),

–  med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2012,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, och institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen(5) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(8),

–  med beaktande av artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, enligt vilken samtliga EU-institutioner ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2012 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet(10),

–  med beaktande av artiklarna 77 och 80.3 samt bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0246/2014), och av följande skäl:

A.  Angående de administrativa utgifterna under 2012 uppgav revisionsrätten att de system för övervakning och kontroll som krävs enligt förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 fungerade tillfredsställande vid samtliga institutioner.

B.  Generalsekreteraren intygade den 6 september 2013 med rimlig säkerhet att parlamentets budget har genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att den kontrollram som har införts ger nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C.  Generalsekreteraren intygade även att han inte kände till några fakta som inte hade angivits och som kunde skada institutionens intresse.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen av den 16 april 2014(11).

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 56, 29.2.2012.
(2) EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.
(3) EUT C 188, 29.6.2013, s. 1.
(4) EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.
(5) EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 90.
(10) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 226.
(11) Antagna texter, P7_TA(2014)0428.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy