Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0176/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0176/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 485kWORD 344k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2012: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
P7_TA(2014)0290A7-0176/2014
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2013)0668) και τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SWD(2013)0348 και SWD(2013)0349),

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2013, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2012,

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2013)0346),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1), καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3), όπως αναθεωρήθηκε στην Ουαγκαντούγκου , Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2013)0660),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» και «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 76 και 77 τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0176/2014),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(3) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.
(5) ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(7) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(8) ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(9) ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(10) ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2013)0668) και τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SWD(2013)0348 και SWD(2013)0349),

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2013, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2012,

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2013)0346),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1), καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3), όπως αναθεωρήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, (««απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2013)0660),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» και «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 76 και 77 τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0176/2014),

1.  επισημαίνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης παρουσιάζονται στον πίνακα 2 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(3) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.
(5) ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(7) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(8) ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(9) ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(10) ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2013)0668) και τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την εν λόγω έκθεση (SWD(2013)0348 και SWD(2013)0349),

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2013, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το 2012,

–  έχοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2013)0346),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1), καθώς και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3), όπως αναθεωρήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («Overseas association»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2013)0660),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» και «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του για τη χορήγηση απαλλαγής και τα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 76 και 77 τρίτη περίπτωση, και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0176/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος σκοπός της συμφωνίας του Κοτονού, ως πλαισίου για τις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) καθώς και με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, και η σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΤΑ χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και ότι η Επιτροπή, ως ο αρμόδιος εκτελεστικός φορέας, φέρει την ευθύνη για την απαλλαγή των ΕΤΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων, οι επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές ανήλθαν αντίστοιχα σε 3,745 δισεκατομμύρια EUR, 3,817 δισεκατομμύρια EUR και 3,292 δισεκατομμύρια EUR για το οικονομικό έτος 2012·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας αποτελούν προϋποθέσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό έλεγχο αλλά και για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη, μολονότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παροχή κινήτρων για αλλαγή και στην αντιμετώπιση των κύριων αναπτυξιακών προκλήσεων, ενέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και θα πρέπει να χορηγείται μόνον όταν ο δικαιούχος είναι σε θέση να επιδείξει επαρκές επίπεδο διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας προτού λάβει την ενίσχυση δημοσιονομικής στήριξης·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης αποτελούν καίρια στοιχεία για την επιτυχία των δράσεων δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ, όπως επισημαίνεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα έχει κρίσιμη σημασία για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και ο συντονισμός με άλλους χορηγούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της βοήθειας και να ενισχύεται η ικανότητα δημιουργίας υποδομών για την αναπτυξιακή βοήθεια στις δικαιούχους χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να προάγεται η προβολή της Ένωσης και να προωθούνται οι αξίες της Ένωσης σε όλες τις μορφές αναπτυξιακής βοήθειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι οι μηχανισμοί μικτής χρηματοδότησης, θεωρείται τρόπος επέκτασης του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενων εργαλείων όπως οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα την ενσωμάτωση των ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

Δήλωση αξιοπιστίας

Αξιοπιστία των λογαριασμών

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ παρουσιάζουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της δημοσιονομικής κατάστασης των ΕΤΑ την 31η Δεκεμβρίου 2012, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ και τους λογιστικούς κανόνες που εξέδωσε ο υπόλογος·

2.  σημειώνει ότι στους τομείς της δημοσιονομικής στήριξης και των συνεισφορών της Ένωσης σε έργα πολλαπλών δωρητών που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς, ο χαρακτήρας των μέσων και οι όροι πληρωμής περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις είναι επιρρεπείς σε σφάλματα·

3.  παρατηρεί ότι 1 153 μη κυβερνητικές οργανώσεις (το 57% του συνόλου των ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της EuropeAid, και 152 (8%) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας (ECHO), λαμβάνουν αντίστοιχα 1 520 εκατομμύρια EUR και 960 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από την ΕΕ· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των ΜΚΟ από την Ένωση έχει διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει μία επισκόπηση των 30 μεγαλύτερων και των 30 μικρότερων έργων που υλοποιούνται από ΜΚΟ με χρηματοδότηση του ΕΤΑ και μία επισκόπηση όσον αφορά τα μέσα που έχουν επενδύσει οι ίδιοι οι οργανισμοί σε κάθε ένα από τα έργα·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σπανίως εκδίδονται εντάλματα είσπραξης τόκων από πληρωμές προχρηματοδοτήσεων που υπερβαίνουν τα 750 000 EUR, γεγονός που αντιβαίνει στους εφαρμοστέους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε να εκδίδονται σε ετήσια βάση· σημειώνει ότι οι τόκοι που προκύπτουν από τις προχρηματοδοτήσεις ενίοτε συμψηφίζονται με τις αιτήσεις απόδοσης δαπανών ή επιστροφής, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται ως έσοδα·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ σχετικά με τους τόκους από μεγαλύτερα ποσά προχρηματοδοτήσεων και να εξετάσει διεξοδικά την κατάσταση στις αντιπροσωπείες, ώστε να προβεί σε σαφή απογραφή των συμβάσεων με ανοικτές προχρηματοδοτήσεις·

6.  εκφράζει και πάλι τη λύπη του για την κατ' επανάληψη εσφαλμένη καταχώριση των πράξεων στο κοινό σύστημα πληροφόρησης Relex (CRIS), με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική ποιότητα και ακρίβεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και κυρίως με κίνδυνο να μην τηρείται η αρχή του διαχωρισμού των οικονομικών ετών, δηλαδή της καταχώρισης όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην ορθή λογιστική περίοδο·

7.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει γνώση των υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος πληροφοριών της· απευθύνει, ωστόσο, θερμή παρότρυνση προς την Επιτροπή, όπως και τα προηγούμενα έτη, να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες και να παρακολουθεί διαρκώς το ζήτημα αυτό σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid όσο και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

Κανονικότητα των πράξεων

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα έσοδα και οι υποχρεώσεις στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

9.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του όσον αφορά την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, σύμφωνα με την οποία τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου στις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης είναι μερικώς αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδες σφάλμα λόγω αδυναμιών που εντοπίστηκαν στους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου· σημειώνει ότι, από τις 167 ενδιάμεσες και τελικές πράξεις δαπανών που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, 44 (26%) περιείχαν σφάλμα·

11.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ είναι 3%, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2011 (5,1%) και το 2010 (3,4%)·

12.  επισημαίνει ότι, από τις 127 πράξεις δαπανών του δείγματος, 28 περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, ενώ οι 20 από αυτές ήταν τελικές πληρωμές που είχαν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο από την Επιτροπή· σημειώνει ότι αυτό συνιστά αύξηση σε σύγκριση με το 2011, όταν τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία ήταν 29 και 11 πράξεις, αντίστοιχα·

13.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που επανεξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα συνίσταντο στην εσφαλμένη εφαρμογή της μεθόδου βαθμολόγησης που χρησιμοποιείτο προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον οι χώρες εταίροι πληρούσαν τους όρους για να λάβουν ενισχύσεις συνδεόμενες με επιδόσεις, καθώς και στη μη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους για τις πληρωμές·

Αποτελεσματικότητα των συστημάτων

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διασφάλισε τουλάχιστον τη μερική εφαρμογή του συνόλου των συστάσεων που περιλαμβάνονταν στις ετήσιες εκθέσεις για το 2009 και το 2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και το 2012·

15.  αναγνωρίζει ότι στην εκτέλεση των ΕΤΑ χρησιμοποιήθηκαν πολυάριθμες μέθοδοι παροχής της βοήθειας με περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες κάλυπταν 70 χώρες, κάτι που, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενέχει υψηλό βαθμό εγγενούς κινδύνου·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά·

17.  παρατηρεί με λύπη ότι, όπως και στο παρελθόν, οι εκ των προτέρων έλεγχοι της EuropeAid που διενεργούνται πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών για έργα, εξακολουθούν να παραμένουν τρωτοί, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εντοπίστηκαν σφάλματα, παρά τους εξωτερικούς ελέγχους και τις επαληθεύσεις δαπανών·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις συμβάσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές των οποίων οι εκθέσεις λογιστικού ελέγχου στην EuropeAid και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης αποδείχτηκε ότι δεν ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις επαγγελματικού λογιστικού ελέγχου ή με τις διατάξεις των συμβάσεων·

19.  ζητεί από την EuropeAid και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης να εστιάζουν περισσότερο στη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στους εξωτερικούς ελέγχους και στις εκθέσεις επαλήθευσης δαπανών, ιδίως εάν διακυβεύεται η ανάκτηση μη επιλέξιμων ποσών·

20.  σημειώνει με λύπη τη συνεχιζόμενη συσσώρευση υποθέσεων λόγω καθυστερημένων εκκαθαρίσεων και περατώσεων συμβάσεων· επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει όχι μόνο στη συνολική ποιότητα και την αξιοπιστία των εκ των προτέρων ελέγχων, αλλά και στην ιχνηλασιμότητα των πράξεων, τις διαδρομές ελέγχου και την ύπαρξη εγγράφων τεκμηρίωσης· ζητεί από την EuropeAid να επιληφθεί του θέματος χωρίς καθυστέρηση·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει τα ισχύοντα συστήματα ελέγχου της, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη επιχειρηματική συνέχεια και αξιόπιστη διαχείριση εγγράφων, όπως απαιτείται από τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν·

22.  εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για τις ελλείψεις που υπάρχουν πάντα στο σύστημα πληροφοριών διαχείρισης όσον αφορά τα αποτελέσματα και τη συνέχεια που δίνεται στους εξωτερικούς ελέγχους και τις επαληθεύσεις δαπανών, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε δεσμευτεί το 2012 ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων του Κοινού Συστήματος Πληροφόρησης Relex (CRIS)· ζητεί από την Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειές της προκειμένου να αναπτύξει και να δρομολογήσει στο άμεσο μέλλον τη μονάδα ελέγχου CRIS, ιδίως όσον αφορά τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τους ελέγχους σε καθυστερήσεις πληρωμών και τακτικών υπενθυμίσεων προς το προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στη διαχείριση των πληρωμών· υποστηρίζει, επιπλέον, τη βελτιωμένη χρήση της αξιολόγησης του κινδύνου στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στα χαρτοφυλάκια έργων των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

24.  πιστεύει ότι η βελτίωση της ενημέρωσης του προσωπικού και των γνώσεων σχετικά με τους ελέγχους σε ό, τι αφορά όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα και τα συχνότερα σφάλματα, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, έχει θεμελιώδη σημασία· πιστεύει ότι πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση τόσο των συστημάτων και της αλυσίδας ελέγχου σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, όσο και των επιδόσεων της EuropeAid·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη μελέτη μέτρησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος σε περατωμένες πράξεις που διενήργησε η EuropeAid προκειμένου να υπολογίσει τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο των εναπομενόντων σφαλμάτων αφού υλοποιηθούν όλοι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχοι· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για καλύτερη ανάλυση και τεκμηρίωση των κύριων τύπων σφαλμάτων και να μειώσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος τα προσεχή έτη·

26.  σημειώνει ότι, με βάση αυτή τη μελέτη, το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται σε 3,6% (το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 259,5 εκατομμυρίων EUR), σε σύγκριση με το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 3%· σημειώνει ότι τα κύρια αίτια που εντοπίστηκαν είναι, με φθίνουσα σειρά σημασίας, αδυναμίες και σφάλματα διεθνών οργανισμών που υλοποιούν έργα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση, ποσά που δεν ανακτώνται μετά από ελέγχους ή αποστολές επαλήθευσης δαπανών, διάφορα σφάλματα όσον αφορά κονδύλια της Ένωσης των οποίων η διαχείριση γίνεται έμμεσα και έλλειψη τεκμηρίωσης σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· αναμένει ότι το 2013 ο συντονισμός των εργασιών αυτών για το εναπομένον ποσοστό θα ενισχυθεί, ώστε να υπάρξει βελτίωση ως προς την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο·

27.  ζητεί από την Επιτροπή και από το Ελεγκτικό Συνέδριο να χρησιμοποιούν συγκρίσιμες μεθόδους ελέγχου τα επόμενα έτη, προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και συγκρίσιμη αξιολόγηση στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής·

28.  διαπιστώνει ότι, έως το τέλος του 2012, είχαν ολοκληρωθεί το 85% και 53% των ετήσιων σχεδίων ελέγχου της EuropeAid για το 2010 και το 2011 αντίστοιχα· επαναλαμβάνει ότι η έλλειψη (κατάλληλων) δικαιολογητικών εγγράφων και η λανθασμένη εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από τους αναδόχους και τους δικαιούχους συνιστούν βασικές αδυναμίες που επισημάνθηκαν στα πορίσματα του ελέγχου· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τους μηχανισμούς ελέγχου και τις πολιτικές κατάρτισης με στόχο την αποτροπή των ανεπαρκειών στο μέλλον·

29.  ζητεί από την EuropeAid να συνεχίσει να αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία και δράσεις ώστε να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα της πυραμίδας ελέγχου εντός των κεντρικών υπηρεσιών της EuropeAid και των αντιπροσωπειών της Ένωσης, μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης ή της αυξημένης χρήσης των εργαλείων δημοσιονομικής διαχείρισης από το προσωπικό και τους δικαιούχους·

30.  υπενθυμίζει την πάγια άποψή του ότι η διαδικασία εξασφάλισης της αξιοπιστίας επιτάσσει επίσης μέτρα για να ενισχυθούν η λογοδοσία των αντιπροσωπειών της Ένωσης και η ποιότητα και ο διεξοδικός χαρακτήρας της υποβολής στοιχείων μέσω των εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας·

31.  ζητεί από την EuropeAid και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ενισχύσουν την εποπτεία των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης όσον αφορά την ικανότητά τους ως εντολοδόχων διατακτών για την Επιτροπή, με στόχο να ενισχυθεί η λογοδοσία τους στο πλαίσιο της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη σύσταση που εξέδωσε το προηγούμενο έτος, δεν παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου το οποίο έχει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή στην ανάλυση κόστους/αποτελεσματικότητας των δομών/μηχανισμών ελέγχου· προσδοκά και πάλι ότι η κατάσταση θα αλλάξει το 2013·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση την απουσία καταγγελιών για παρατυπίες, παρά τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα και το περιβάλλον υψηλού κινδύνου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της σχετικά με τις καταγγελίες παρατυπιών, ιδίως στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης, προκειμένου να εντοπίζει δραστηριότητες διπλής χρηματοδότησης·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Ένωση όσον αφορά την έννοια της «πραγματικής κυριότητας», όπως συζητείται στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεωρημένης οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία για το θέμα αυτό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

35.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το άρθρο 190 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής(11)· σημειώνει ότι οι κανόνες αυτοί ορίζονται επίσης στα άρθρα 72 και 73 της συμφωνίας του Κοτονού για τις χώρες ΑΚΕ· λαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, υπό σημείωση τις παραγράφους 36, 37 και 76 της ειδικής έκθεσης αριθ. 14/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις οποίες επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν εφικτή η εφαρμογή ανταγωνιστικών διαδικασιών διαγωνισμού· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε κριτική αξιολόγηση των κανόνων της όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει στοιχεία για το θέμα αυτό στην ετήσια έκθεσης αξιολόγησής της·

Δημοσιονομική στήριξη

36.  σημειώνει ότι, το 2012, χορηγήθηκαν μέσω δημοσιονομικής στήριξης 891 εκατομμύρια EUR, που αντιστοιχούν στο 29% της συνολικής εκταμίευσης βοήθειας από τα ΕΤΑ·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία τηρήθηκαν οι γενικοί όροι επιλεξιμότητας, όπως η πρόοδος στη δημοσιονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση της νέας πολιτικής που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες», σύμφωνα με τη οποία το κύριο σημείο εστίασης τοποθετείται στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ενισχυμένη διαχείριση των κινδύνων κατά τη διαχείριση δράσεων δημοσιονομικής στήριξης·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη εστίαση της Επιτροπής στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, ιδίως στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κριτήριου επιλεξιμότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση δημόσιων οικονομικών από άποψη δημοσιονομικής στήριξης· επισημαίνει εν προκειμένω ότι η διαφθορά και η απάτη συνιστούν μία από τις πέντε κατηγορίες κινδύνου που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή και οι οποίες αποτελούν μέρος του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου που έχει αναπτυχθεί για τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης·

40.  σημειώνει ότι τα προγράμματα που σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση χρηματοδοτούνται προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες στον αγώνα τους κατά της απάτης, της διαφθοράς και της οικονομικής κακοδιαχείρισης· τονίζει ότι ένα δικαστικό σύστημα χωρίς διαφθορά συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα δικαστικής μεταρρύθμισης·

41.  επισημαίνει ότι η περίοδος σταδιακής εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου που έχει οριστεί για τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης ολοκληρώθηκε στο τέλος το 2012 και ότι το πλαίσιο έχει πλέον υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλες τις νέες συμβάσεις και εκταμιεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2013· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου για προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης και ζητεί, στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, να του υποβληθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμοζόμενη στρατηγική για τους κινδύνους και την αντιμετώπισή τους·

42.  προσβλέπει στην υλοποίηση της δέσμευσης της Επιτροπής για ευθυγράμμιση του δημοκρατικού ελέγχου των ΕΤΑ με τον έλεγχο που διενεργεί το Κοινοβούλιο στον μηχανισμό για την αναπτυξιακή συνεργασία, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020»·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της EuropeAid να δημιουργήσει περιφερειακά κέντρα στις χώρες εταίρους για να ενισχύσει τόσο την ποιότητα της δημοσιονομικής στήριξης όσο και τον διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής, στοιχεία σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα ή τα διδάγματα που αντλήθηκαν·

44.  αναγνωρίζει το περιθώριο κινήσεων της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση ή μη των όρων επιλεξιμότητας κατά την καταβολή της πληρωμής στην χώρα εταίρο, σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης και τη δυναμική προσέγγιση της επιλεξιμότητας· εκφράζει την ανησυχία του για την τελική χρήση των μεταφερόμενων κονδυλίων και την έλλειψη ιχνηλασιμότητας στις περιπτώσεις που τα κονδύλια της Ένωσης συγχωνεύονται με δημοσιονομικούς πόρους της χώρας εταίρου·

45.  υποστηρίζει τη δημοσιοποίηση των σχετικών δημοσιονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, με στόχο να ενισχυθεί η εγχώρια και αμοιβαία λογοδοσία, μεταξύ άλλων έναντι των πολιτών·

46.  επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις των εν εξελίξει έργων του ΕΤΑ στις χώρες τις υποσαχάριας Αφρικής που περατώθηκαν το 2012, καταδεικνύουν βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τη συνάφεια, καθώς και στον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των έργων, αφενός, αλλά και συνεχιζόμενα προβλήματα όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αφετέρου, και ότι μόλις λίγο περισσότερα από τα μισά έργα αξιολογήθηκαν ως έργα με καλές ή πολύ καλές επιδόσεις(12)· χαιρετίζει τη δρομολόγηση, το 2012, συνολικών πλαισίων για την οικοδόμηση ανθεκτικών δομών στο Σαχέλ (AGIR – Παγκόσμια συμμαχία για την πρωτοβουλία της ανθεκτικότητας – Σαχέλ) και το Κέρας της Αφρικής (SHARE – Στήριξη της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής) προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η επισιτιστική ανασφάλεια στις περιοχές αυτές·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό και αυξημένο ποσοστό έργων στην περιοχή του Ειρηνικού που αξιολογήθηκε ότι παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, καθώς και για το γεγονός ότι μόνο το 40,4% των έργων αξιολογήθηκαν ως έργα με «καλές» ή «πολύ καλές» επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω τα αίτια των ανεπαρκειών αυτών και να βελτιώσει την εγχώρια ικανότητα προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων(13)·

48.  αξιολογεί θετικά την, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική και βελτιωμένη ποιότητα των έργων στην Καραϊβική, όπου το 75,47% των έργων αξιολογήθηκαν ως έργα με καλές ή πολύ καλές επιδόσεις(14)·

49.  ζητεί από την Επιτροπή, ωστόσο, να εξασφαλίσει ότι η εκταμίευση κονδυλίων μέσω δημοσιονομικής στήριξης θα υπόκειται σε παρακράτηση, μείωση ή ακύρωση σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνονται σαφείς και αρχικοί στόχοι και δεσμεύσεις και διακυβεύονται τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

50.  υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος εκτροπής πόρων εξακολουθεί να είναι υψηλός και ότι οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης συνδέονται με τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και με την επιβολή μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δίδεται περισσότερη και διαρκής προσοχή σε αυτούς τους κινδύνους από τις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid και από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικής, ιδίως προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα ανταπόκρισης της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης και η ικανότητά της να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις·

Στήριξη της Ένωσης για τη διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

51.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε συνεργασία με άλλους εταίρους στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, και ενόψει του προγραμματισμού του ενδέκατου ΕΤΑ και του σχεδιασμού των μελλοντικών προγραμμάτων της Ένωσης, να μεριμνήσουν ιδιαιτέρως για την ισόρροπη κατανομή της βοήθειας μεταξύ όλων των επαρχιών, ιδίως των φτωχότερων, ώστε να αποφευχθούν οι γεωγραφικές ανισότητες στην κατανομή της αναπτυξιακής βοήθειας· ζητεί να συνδυάσουν τη στήριξη σε κεντρικό επίπεδο με προγράμματα σε επαρχιακό επίπεδο που συνδέουν την πολιτική και εδαφική αποκέντρωση με βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης των φυσικών πόρων και με την αποκατάσταση και ανάπτυξη των υποδομών· επανεξετάζει τη στήριξη της Ένωσης για τη βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης αναγκών·

52.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), στο γεγονός ότι οι δημοκρατικές εκλογές αποτελούν βασική συνιστώσα της διακυβέρνησης· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αξιολογήσουν προσεκτικά όλους τους κινδύνους ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα της Ένωσης στον εν λόγω τομέα δεν στηρίζουν την εδραίωση του υφιστάμενου καθεστώτος·

53.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν τη βελτίωση της λογοδοσίας της κυβέρνησης της ΛΔΚ, μέσω αυξημένης στήριξης για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών οργάνων εποπτείας, ιδίως των εξειδικευμένων επιτροπών της Εθνοσυνέλευσης και του Ανώτατου Οργάνου Ελέγχου·

54.  υπενθυμίζει σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης που καλύπτει η στρατηγική συνεργασίας της Ένωσης να εξετάζουν συστηματικά την ανάγκη υποστήριξης της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς·

55.  επιμένει ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΑ θα πρέπει να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση των κεντρικών δικαστικών αρχών στη ΛΔΚ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εδραίωση του κράτους δικαίου στη χώρα· επισημαίνει εν προκειμένω τα REJUSCO και PAG, δύο προγράμματα στα οποία χορηγήθηκαν 7,9 εκατομμύρια EUR και 9 εκατομμύρια EUR από το 9ο ΕΤΑ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, η συνεισφορά της Επιτροπής για το REJUSCO μειώθηκε και για το PAG διεκόπη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση των δύο αυτών προγραμμάτων, προκειμένου να αναπτύξει περισσότερο βιώσιμα προγράμματα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και με καλύτερα προσαρμοσμένους στόχους στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ·

56.  εξετάζει την ανάγκη, κατά την έναρξη των προγραμμάτων και τακτικά κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους, να αξιολογείται η πιθανότητα εμφάνισης και ο πιθανός αντίκτυπος των βασικών κινδύνων για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων, μέσω της αξιολόγησης της συνάφειας και της αξιοπιστίας των πολιτικών και των σχεδίων δράσης της χώρας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, σε σχέση με τους διαθέσιμους θεσμικούς και δημοσιονομικούς πόρους, και μέσω της παρακολούθησης της προόδου σε σύγκριση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι αρχές της ΛΔΚ· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων και να καθοριστεί σαφώς η πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση επαλήθευσης των κινδύνων·

57.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάζει τους στόχους της σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, να καθορίζει χρονοδιάγραμμα με τακτικές αξιολογήσεις, καλύτερα προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του προγράμματος, και να προβλέπει ένα περιθώριο ευελιξίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αναπροσαρμογή των στόχων όταν συντρέχει λόγος·

58.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο και τον διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής με τη ΛΔΚ· επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει, με πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συμφωνίας του Κοτονού (και ιδίως το άρθρο 96), i) τον καθορισμό σαφών, συναφών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων στόχων οι οποίοι θα συμφωνηθούν από κοινού με τις εθνικές αρχές, ii) την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους συμφωνημένους στόχους στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση και iii) την εξέταση, κατόπιν ενδελεχών διαβουλεύσεων, της αναπροσαρμογής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της διακοπής του προγράμματος, εφόσον η κυβέρνηση της ΛΔΚ δεν είναι επαρκώς προσηλωμένη στη συμμόρφωση·

59.  προτρέπει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των θεματικών ομάδων εργασίας και να παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων αυτών·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργότερο ηγετικό ρόλο έναντι των κρατών μελών ώστε να ενθαρρύνει τον συντονισμένο διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής και να αυξήσει την επιρροή της Ένωσης προς την κυβέρνηση της ΛΔΚ·

Η βοήθεια της Ένωσης προς την Αϊτή

61.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρά τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής του 2010 και 2011, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τους διεξοδικούς δείκτες επιδόσεων, στους οποίους βασίστηκε η δημοσιονομική στήριξη προς τη Δημοκρατία της Αϊτής, ούτε τις λεπτομερείς αξιολογήσεις των επιδόσεων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αϊτής, στις οποίες βασίστηκε η απόφαση χορήγησης δημοσιονομικής βοήθειας·

62.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αϊτής είναι έτοιμες να υπογράψουν σύμβαση δημιουργίας κρατικού μηχανισμού, η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τα νέα κριτήρια δημοσιονομικής στήριξης που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μελλοντική προσέγγιση της δημοσιονομικής στήριξης από την ΕΕ προς τρίτες χώρες»·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να αποστείλει τη σύμβαση δημιουργίας κρατικού μηχανισμού στο Κοινοβούλιο το συντομότερο, μαζί με όλες τις αξιολογήσεις στις οποίες βασίζεται αυτή η σύμβαση· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο η σύμβαση αυτή συμμορφώνεται με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής·

64.  ζητεί από την Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο των πρόσφατων ανησυχιών σχετικά με την επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Αϊτή και της διαρκώς χαμηλής βαθμολογίας στους διεθνείς δείκτες διαφθοράς, να παράσχει διευκρινίσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους στόχους επιδόσεων που έχουν τεθεί στην κυβέρνηση της Αϊτής ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης, και τον τρόπο αξιολόγησής τους·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αξιολόγηση αντικτύπου θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2014, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και όπως προβλέπεται στις παραγράφους 62 και 63 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για το έτος 2011, και ότι θα διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο·

66.  παραπέμπει στην έκθεση της αντιπροσωπείας της επιτροπής CONT του Κοινοβουλίου, η οποία επισκέφτηκε την Αϊτή το 2012, όπου επισημαίνεται η ανάγκη για σημαντική βελτίωση της δημόσιας προσβασιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων και προγραμμάτων στην Αϊτή·

67.  παρατηρεί ότι έχουν επέλθει ορισμένες βελτιώσεις από τότε που δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της επιτροπής CONT και μετά τη συμμετοχή της Ένωσης στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας·

68.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η υποβολή εκθέσεων και η λογοδοσία της κυβέρνησης της Αϊτής για τα ενωσιακά κονδύλια που έχει λάβει, από τότε που η αντιπροσωπεία της CONT διαπίστωσε ότι τα συστήματα ελέγχου ήταν ανεπαρκή και ότι η λογοδοσία σχετικά με τις δαπάνες από κονδύλια της Ένωσης βρισκόταν σε απαράδεκτα επίπεδα·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει ουσιαστικά τη διαδικασία βελτίωσης της παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και να καθιστά τις πληροφορίες που προκύπτουν διαθέσιμες στο κοινό με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, σύμφωνα με το γράμμα και πνεύμα της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας·

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις

70.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι εντοπίζονται συχνότερα σφάλματα σε πράξεις που αφορούν προϋπολογιζόμενες δαπάνες, επιχορηγήσεις και συμφωνίες συνεισφοράς μεταξύ της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, παρά σε άλλες μορφές στήριξης, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 31 από τις 71 πράξεις που υποβλήθηκαν σε έλεγχο (δηλαδή σε ποσοστό 44%)·

71.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθούν η συνεργασία και οι επαφές με διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τα σφάλματα που εντοπίστηκαν σε πράξεις που υλοποιήθηκαν από αυτούς και να συζητηθούν οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από κοινού στο μέλλον για την αποτροπή τους·

72.  πιστεύει ακράδαντα ότι έχει ζωτική σημασία να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή ορθών πρακτικών έτσι ώστε να οριστούν παρόμοιες και βιώσιμες βασικές αρχές διασφάλισης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ένωσης·

73.  ενθαρρύνει επιπλέον όλες τις δράσεις που οδηγούν σε καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των μεθόδων της Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας και ενισχύουν τη συνολική ποιότητα και αξιοπιστία της διαχείρισης των ελέγχων όσον αφορά τη χρήση καταπιστευματικών ταμείων· εκτιμά, ότι για τον σκοπό αυτό, η αξιολόγηση των επτά πυλώνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά πραγματικό δείκτη αναφοράς για την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Παγκόσμιας Τράπεζας να επιδιώξει να άρει τον περιορισμό που βασίζεται στον εμπιστευτικό χαρακτήρα και τη ρύθμιση συνεργασίας ανάμεσα στην Παγκόσμια Τράπεζα και την Επιτροπή, μέσω του διορισμού ενός προσώπου επαφής για κάθε όργανο, τα οποία θα ασχολούνται από κοινού με ειδικές περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στα έγγραφα, τόσο για τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και για την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενιαίου σημείου καταχώρισης για όλους τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που σχετίζονται με καταπιστευματικά ταμεία και την τρέχουσα διαδικασία δημιουργίας εξορθολογισμένου πλαισίου για την εξέταση των ερωτημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο του καταπιστευματικού ταμείου· υπενθυμίζει ότι έχει ζωτική σημασία για το Κοινοβούλιο η αυξημένη ανταλλαγή οιωνδήποτε συναφών πληροφοριών σχετικά με ελέγχους καταπιστευματικών ταμείων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

76.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη διάσταση απόψεων ανάμεσα στην Επιτροπή και τη γραμματεία της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ όσον αφορά την επιλεξιμότητα δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ)· στο πλαίσιο των επικείμενων αναθεωρήσεων των κριτηρίων ΔΑΒ το 2015, προτρέπει την Επιτροπή να επιλύσει τις διαφωνίες της με ομαλό τρόπο, καθώς αυτό είναι σημαντικό για τη διασφάλιση ορθών στατιστικών στοιχείων και συγκρίσιμων δεικτών αναφοράς για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων·

77.  προτρέπει την ΕΤΕπ να προωθήσει τον διάλογό της με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), εξασφαλίζοντας επίσης, στο πλαίσιο ορισμένων έργων, τον έλεγχο του νομικού καθεστώτος των ΜΚΟ που συνδέονται με την υλοποίηση των έργων·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να επαληθεύει, κατά τη χρηματοδότηση ενός έργου ΜΚΟ, ποιο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από ιδιωτική χρηματοδότηση της ίδιας της οργάνωσης και ποιο μέρος από κρατική χρηματοδότηση, είτε εθνική είτε ευρωπαϊκή· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις διαπιστώσεις της·

Η επενδυτική διευκόλυνση

79.  υπενθυμίζει ότι οι τα ποσά που διατέθηκαν για την επενδυτική διευκόλυνση από το ένατο και από το δέκατο ΕΤΑ ανέρχονται σε 3 137 εκατομμύρια EUR·

80.  εκφράζει την αποδοκιμασία του, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, διότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν καλύπτεται από τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής του Κοινοβουλίου, μολονότι τα έργα εκτελούνται από την ΕΤΕπ για λογαριασμό και υπ’ ευθύνη της Ένωσης και με πόρους των ΕΤΑ· ζητεί, ως εκ τούτου, να τεθεί τέρμα στην τριμερή συμφωνία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Οκτωβρίου 2015 και η επενδυτική διευκόλυνση να συμπεριληφθεί στην κανονική διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής·

81.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκπονήσει ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις και την ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και τους στόχους των εξωτερικών δανειακών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ και την ενδιάμεση επανεξέταση της επενδυτικής διευκόλυνσης, και να συγκρίνει την προστιθέμενη αξία όσον αφορά τους ιδίους πόρους που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ· ζητεί, επίσης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαφοροποιήσει την ανάλυσή του ανάμεσα στις εγγυήσεις που χορηγούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και από τα κράτη μέλη, την επενδυτική διευκόλυνση που τροφοδοτείται από το ΕΤΑ και τη χρησιμοποίηση εισροών για αυτές τις επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕπ κάνει χρήση των διαφόρων μορφών μικτής χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στο διαρθρωτικό καταπιστευματικό ταμείο ΕΕ-Αφρικής και την Επενδυτική Διευκόλυνση της Καραϊβικής·

82.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση που σχετίζεται με την εφαρμογή του νέου πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) της ΕΤΕπ για τον καλύτερο υπολογισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και ζητεί τη δημοσιοποίηση της πλήρους μεθοδολογίας, ιδίως όσον αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης· καλεί την ΕΤΕπ να εκδίδει τακτικά την έκθεση ΠΜΑ και να ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο·

83.  προτρέπει την ΕΤΕπ να βελτιώσει ανάλογα με τις ανάγκες το πλαίσιο ΠΜΑ, ενσωματώνοντας τις πρώτες ανατροφοδοτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, διατηρώντας τακτική ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και αναφέροντας τη βαθμολογία των ΜΠΑ ανά πράξη στις χώρες ΑΚΕ και ΥΧΕ στην ετήσια έκθεση·

84.  πιστεύει ότι πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις όσον αφορά τη διοργανική συνεργασία, ιδίως σε σχέση με τις αυξημένες εργασίες σε επίπεδο προγραμματισμού που εκτελούνται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ·

85.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει σύγκλιση στο θέμα της υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων ανάμεσα στους άλλους συγχρηματοδοτούντες διεθνείς οργανισμούς, μαζί με τη χρήση κοινών δεικτών και ορισμών·

86.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή για την Ένωση μέσω της προβολής, σε διάφορους τομείς παρέμβασης, αξιών της Ένωσης, όπως είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η αύξηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και η συνολική στήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς·

87.  υποστηρίζει, στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, την προοδευτική ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· στηρίζει την επενδυτική διευκόλυνση, όσον αφορά την αρχή της προσθετικότητας, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει αυτούς τους εναλλακτικούς χρηματοοικονομικούς όρους που γενικά δεν είναι ούτε διαθέσιμοι ούτε προσβάσιμοι στις τοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές και οι οποίοι μπορούν να κινητοποιηθούν μέσω της ανάπτυξης προϊόντων μικτής χρηματοδότησης αποτελούμενων από επιχορηγήσεις, δάνεια και μέσα επιμερισμού του κινδύνου της Ένωσης ή τη χρήση εγγυήσεων· ζητεί να οριστούν βέλτιστες πρακτικές και σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση των εν λόγω μέσων, που θα συνοδεύονται από σαφείς όρους υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και ελέγχου·

88.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της επενδυτικής διευκόλυνσης στην ετήσια έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης και την εφαρμογή τους, καθώς και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

89.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει διεξοδική έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μηχανισμών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πλατφόρμας για τη συνεργασία όσον αφορά τη μικτή χρηματοδότηση και τις αναπτυξιακές πολιτικές·

90.  προσβλέπει στην ενσωμάτωση της επενδυτικής διευκόλυνσης στη νέα έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

Ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό

91.  εκφράζει τη λύπη του διότι το ΕΤΑ δεν έχει συμπεριληφθεί στον γενικό προϋπολογισμό με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012)·

92.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να αναθεωρηθούν οι εν λόγω δημοσιονομικοί κανόνες προκειμένου να ενσωματωθούν τροποποιήσεις που κατέστησαν αναγκαίες λόγω της έκβασης των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020, μεταξύ άλλων ως προς το θέμα της πιθανής ενσωμάτωσης του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ως προς την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό·

93.  υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μειώσει το κόστος συναλλαγών και θα απλουστεύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και λογιστικής, δεδομένου ότι θα υπάρχει μία μόνο δέσμη διοικητικών κανόνων και δομών λήψης αποφάσεων αντί για δύο·

94.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή για την εγγραφή του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι την εκπνοή της συμφωνίας του Κοτονού το 2020· τονίζει, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό·

95.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική εσωτερική συμφωνία σχετικά με το ενδέκατο ΕΤΑ, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση για ενιαίο δημοσιονομικό κανονισμό με στόχο τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ΕΤΑ·

96.  εκφράζει την ανησυχία του, όσον αφορά την εκτέλεση του ενδέκατου ΕΤΑ, για το γεγονός ότι οι εντεταλμένες οντότητες μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οργανώσεις που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με σύμβαση υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαδοχικές σχέσεις ανάθεσης· υπενθυμίζει, όσον αφορά αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης, ότι οι εντεταλμένες αυτές οντότητες πρέπει να εγγυώνται αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Συνέχεια στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

97.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του εξέταση της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο ετήσιο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή.

(1) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 261.
(2) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(3) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.
(5) ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1 και ΕΕ L 324, 7.12.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156, 29.5.1998, σ. 108.
(7) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.
(8) ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 53.
(9) ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 1.
(10) ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.
(11) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1).
(12) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2013) 307 τελικό) που συνοδεύει την ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους κατά το 2012 (σ. 72) και έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2012) 242 τελικό) που συνοδεύει την ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους κατά το 2011 (σ. 67).
(13) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2013) 307 τελικό) που συνοδεύει την ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους κατά το 2012 (σ. 120).
(14) Αυτόθι, σ. 97.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου