Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2206(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0176/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0176/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 275kWORD 98k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR
P7_TA(2014)0290A7-0176/2014
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) ja kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja SWD(2013)0349),

–  ottaa huomioon kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston taseet ja tulostilit varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2013 päivätyn komission vuosikertomuksen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 2012,

–  ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastoja koskevat rahoitustiedot (COM(2013)0346),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2012 ja komission vastaukset(1) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antamat suositukset Euroopan kehitysrahastojen toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(3), jota tarkistettiin Ouagadougoussa, Burkina Fasossa 22. kesäkuuta 2010(4),

–  ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27. marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”)(5),

–  ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen(6) 33 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(7) 32 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(8) 74 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(9) 119 artiklan,

–  ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18. helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008(10) 142 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (COM(2013)0660),

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 annetut komission tiedonannot ˮEU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelmaˮ ja ˮKolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapaˮ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 77 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0176/2014),

1.  myöntää komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2)EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4)EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5)EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1, sekä EYVL L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6)EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8)EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9)EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10)EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) ja kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja SWD(2013)0349),

–  ottaa huomioon kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston taseet ja tulostilit varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2013 päivätyn komission vuosikertomuksen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 2012,

–  ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastoja koskevat rahoitustiedot (COM(2013)0346),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2012 ja komission vastaukset(1) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2011 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antamat suositukset Euroopan kehitysrahastojen toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(3), jota tarkistettiin Ouagadougoussa, Burkina Fasossa 22. kesäkuuta 2010(4),

–  ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27. marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”)(5),

–  ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen(6) 33 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(7) 32 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(8) 74 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(9) 119 artiklan,

–  ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18. helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008(10) 142 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (COM(2013)0660),

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 annetut komission tiedonannot ˮEU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelmaˮ ja ˮKolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapaˮ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 77 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0176/2014),

1.  toteaa, että kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston tilinpäätöstiedot on esitetty tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen taulukossa 2;

2.  hyväksyy kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2)EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4)EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5)EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1, sekä EYVL L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6)EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8)EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9)EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10)EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) ja kertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja SWD(2013)0349),

–  ottaa huomioon kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston taseet ja tulostilit varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2013 päivätyn komission vuosikertomuksen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 2012,

–  ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastoja koskevat rahoitustiedot (COM(2013)0346),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2012 ja komission vastaukset(1) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(2),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antamat suositukset Euroopan kehitysrahastojen toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(3), jota tarkistettiin Ouagadougoussa, Burkina Fasossa 22. kesäkuuta 2010(4),

–  ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27. marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”)(5),

–  ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen 33 artiklan(6),

–  ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välillä 18. syyskuuta 2000 tehdyn ja Cotonoussa Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa sekä taloudellisen avun jakamista EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille koskevan sisäisen sopimuksen(7) 32 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun varainhoitoasetuksen(8) 74 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen(9) 119 artiklan,

–  ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18. helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008(10) 142 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (COM(2013)0660),

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 annetut komission tiedonannot ˮEU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelmaˮ ja ˮKolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapaˮ,

–  ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa mietinnöt ja päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 77 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0176/2014),

A.  ottaa huomioon, että unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) suhteita ja unionin ja merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) suhteita säätelevän Cotonoun sopimuksen päätavoitteena on vähentää köyhyyttä ja kitkeä se lopulta kokonaan noudattamalla kestävän kehityksen tavoitteita ja pyrkimällä integroimaan AKT-maat ja MMA:t asteittain maailmantalouteen;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan kehitysrahastot (EKR:t) ovat unionin pääasiallinen rahoitusväline AKT-maiden kanssa tehtävässä kehitysyhteistyössä;

C.  ottaa huomioon, että EKR:t ovat jäsenvaltioiden rahoittamia ja että komissio on täytäntöönpanevana elimenä vastuussa siitä, että EKR:ja koskeva vastuuvapaus voidaan myöntää;

D.  toteaa, että varainhoitovuonna 2012 kokonaissitoumusten määrä oli 3 745 miljoonaa euroa, yksittäisten sitoumusten 3 817 miljoonaa euroa ja maksujen 3 292 miljoonaa euroa;

E.  katsoo, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat demokraattisen valvonnan sekä vaikuttavan kehitysavun ennakkoedellytyksiä;

F.  toteaa, että budjettituella on keskeinen rooli muutosten aikaansaamisessa ja keskeisiin kehityshaasteisiin vastaamisessa, se sisältää merkittävän rahoitukseen liittyvän riskin ja sitä pitäisi myöntää ainoastaan, jos tuensaajavaltio pystyy osoittamaan riittävän avoimuuden, jäljitettävyyden, vastuuvelvollisuuden ja vaikuttavuuden ennen budjettituen vastaanottamista;

G.   toteaa, että avoimuuden edistäminen ja korruption ja petosten torjuminen ovat unionin budjettitukitoimien onnistumisen keskeisiä edellytyksiä, kuten komissio on korostanut edellä mainitussa tiedonannossaan kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskevasta uudesta lähestymistavasta;

H.  toteaa, että kestävyys on ratkaisevaa kehitysavun vaikuttavuuden kannalta;

I.  toteaa, että yhteistyö ja koordinointi muiden rahoittajien ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa on erityisen tärkeää, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä, varmistaa avun vaikuttavuus ja edistää kehitysavun valmiuksien kehittämistä tuensaajavaltioissa;

J.  toteaa, että on olennaista edistää unionin näkyvyyttä ja tuoda unionin arvoja esiin kaikessa kehitysavussa;

K.  toteaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden, kuten yhdistämismekanismien, käyttö nähdään yhtenä tapana laajentaa nykyisten välineiden eli tukien ja lainojen tarjoamia mahdollisuuksia;

L.  toteaa edellyttäneensä useaan otteeseen, että EKR:t sisällytetään yleiseen talousarvioon;

Tarkastuslausuma

Tilien luotettavuus

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n lopullinen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EKR:jen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2012 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta EKR:jen varainhoitoasetusten ja tilinpitäjän soveltamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että budjettituen ja kansainvälisten organisaatioiden toteuttamille useiden rahoittajien tukemille hankkeille suunnatun unionin rahoituksen yhteydessä välineiden ja maksuehtojen luonne vähentää tapahtumien virhealttiutta;

3.  panee merkille, että 1 153 kansalaisjärjestöä (57 prosenttia kaikista kansalaisjärjestöistä) toimii EuropeAidin toiminta-alalla ja ne saavat 1 520 miljoonaa euroa unionin rahoitusta ja 152 kansalaisjärjestöä (8 prosenttia) toimii humanitäärisen avun (ECHO) toiminta-alalla ja ne saavat 960 miljoonaa euroa unionin rahoitusta; panee merkille, että kansalaisjärjestöille myönnettävä unionin rahoitus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa; pyytää komissiota antamaan tiedot 30 suurimmasta ja 30 pienimmästä hankkeesta, joita kansalaisjärjestöt toteuttavat EKR:n varoilla, sekä yhteenvedon siitä, kuinka paljon järjestöjen omia varoja kuhunkin hankkeeseen on sijoitettu;

4.  on huolissaan siitä, että perintämääräyksiä korkojen perimiseksi suuremmista eli yli 750 000 euron ennakkomaksujen koroista annetaan harvoin, mikä on sovellettavien sääntöjen vastaista, koska niissä todetaan, että perintämääräykset olisi annettava vuosittain; panee merkille, että ennakkorahoitusmaksujen seurauksena kertyneet korot vähennetään joskus aiheutuneita kuluja koskevista korvauspyynnöistä mutta kyseisiä korkoja ei ilmoiteta tuloina;

5.  kehottaa komissiota soveltamaan EKR:jen varainhoitoasetusten säännöksiä suuriin ennakkomaksuihin liittyviin korkoihin ja tarkastelemaan yksityiskohtaisesti tilannetta edustustoissa ja laatimaan selkeän inventaarin sopimuksista, joissa on ennakkomaksuja;

6.  pitää jälleen kerran valitettavana, että tapahtumia on usein kirjattu virheellisesti yhtenäiseen CRIS-hallintotietojärjestelmään (Common Relex Information System), mikä muuttaa vuotuisten tilinpäätösten valmistelussa käytettyjen tietojen yleistä laatua ja oikeellisuutta ja aiheuttaa etenkin vaaran, ettei noudateta ns. jaksotusperiaatetta, jonka mukaan kaikki tapahtumat kirjataan siihen tilikauteen, johon ne kuuluvat;

7.  toteaa, että komissio on tietoinen tietojärjestelmänsä nykyisistä puutteista, mutta kehottaa viime vuosien tapaan painokkaasti komissiota jatkamaan toimia ja seuraamaan tätä aihetta jatkuvasti kaikilla toimintatasoilla, EuropeAidin keskushallinnossa ja unionin edustustoissa;

Toimien sääntöjenmukaisuus

8.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tilinpäätöksen perustana olevat tulot ja sitoumukset ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

9.  panee kuitenkin huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, koska sen mukaan EuropeAidin keskushallinnon ja unionin edustustojen valvontajärjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia maksujen laillisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisessa;

10.  pitää valitettavana, että maksujen virhetaso oli olennainen valvontamekanismeissa todettujen puutteiden vuoksi; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 167 väli- ja loppumaksutapahtumasta 44:ään (26 prosenttiin) liittyi virheitä;

11.  palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n maksujen todennäköisin virhetaso on 3 prosenttia eli vähemmän kuin vuonna 2011 (5,1 prosenttia) ja 2010 (3,4 prosenttia);

12.  panee merkille, että otokseen sisältyneistä 127 menotapahtumasta 28:aan liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva virhe ja että 20 tapahtumista oli komission jo tarkastamia loppumaksuja; panee merkille, että määrä on suurempi kuin vuonna 2011, jolloin vastaavat määrät olivat 29 ja 11;

13.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemissa budjettitukeen liittyvien tapahtumien kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevissa virheissä oli kyse siitä, että niissä sovellettiin väärin pisteytysmenetelmää, jolla määritettiin, täyttivätkö kumppanimaat täytäntöönpanosta riippuvaisten maksujen ehdot, ja että maksuja koskevien erityisehtojen täyttymistä ei ollut arvioitu;

Järjestelmien vaikuttavuus

14.  on tyytyväinen siihen, että komissio on huolehtinut ainakin osittain kaikkien tilintarkastustuomioistuimen EKR:ja koskevissa vuosikertomuksissaan vuosilta 2009 ja 2010 antamien suositusten täytäntöönpanosta, ja kehottaa komissiota varmistamaan myös tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2011 ja 2012 vuosikertomuksiin sisältyvien suositusten seurannan ja täytäntöönpanon;

15.  toteaa, että EKR:jen täytäntöönpanossa käytettiin useita erilaisia avunantomenetelmiä ja mutkikkaita sääntöjä ja menettelyjä 79 eri maassa, mistä aiheutuu tilintarkastustuomioistuimen mukaan luonnostaan suuri toimintariski;

16.  on syvästi huolissaan tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan valvontajärjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia;

17.  pitää jälleen valitettavana, että EuropeAidin ennakkotarkastukset, jotka tehtiin ennen hankkeiden maksujen suorittamista, olivat tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan edelleen puutteellisia; pitää huolestuttavana, että virheitä on havaittu ulkoisista tarkastuksista ja menojen varmentamisesta huolimatta;

18.  kehottaa komissiota tarkistamaan niiden ulkoisten tarkastajien sopimukset, joiden EuropeAidille tai unionin edustustoille antamat tarkastuskertomukset eivät todistetusti ole ammatillisten tarkastusvaatimusten tai sopimusmääräysten mukaisia;

19.  kehottaa EuropeAidia ja unionin edustustoja keskittymään enemmän ulkoisten tarkastusten ja menojen varmentamista koskevien kertomusten seurantaan, etenkin kun on kyse sellaisen määrän perinnästä, joka ei ole tukikelpoinen;

20.  pitää valitettavana jatkuvaa sumaa, joka johtuu myöhään tapahtuvasta menojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä ja sopimusten päättämisestä; panee merkille tästä aiheutuvat kielteiset seuraukset, jotka koskevat ennakkotarkastusten yleistä laatua ja luotettavuutta mutta myös tapahtumien jäljitettävyyttä, kirjausketjua tai todentavaa aineistoa; kehottaa EuropeAidia korjaamaan tilanteen viipymättä;

21.  kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään vahvistaa nykyisiä valvontajärjestelmiään ja etenkin varmistaa toiminnan parempi jatkuminen ja asiakirjojen luotettava hallinnointi, mitä edellytetään sisäisen valvonnan standardeissa, ja raportoimaan vuosittain parlamentille toteutetuista korjaavista toimista;

22.  on edelleen erittäin huolestunut siitä, että hallintotietojärjestelmässä on vieläkin puutteita ulkoisten tarkastusten ja menovarmennusten tulosten ja seurannan osalta, vaikka komissio sitoutui parantamaan CRIS-tietojärjestelmän tietojen laatua vuonna 2012; kehottaa komissiota lisäämään ponnisteluja kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön CRIS-tietojärjestelmän tarkastusmoduulin ja erityisesti kaikkien tarkastuskertomusten seurannan lähitulevaisuudessa;

23.  panee tyytyväisenä merkille ponnistelut keskeisten tulosindikaattoreiden käytössä, jotka liittyvät maksujen myöhästymistä koskeviin tarkistuksiin ja säännöllisiin muistutuksiin maksujen hallinnointia hoitavalle henkilöstölle; kannustaa lisäksi käyttämään riskienarviointeja paremmin seurattaessa unionin edustustojen hankkeiden kokonaiskuvaa;

24.  on sitä mieltä, että henkilöstön tietoisuuden ja tarkastuksia koskevan tuntemuksen lisääminen kaikkien edellä mainittujen aiheiden ja useimmin toistuvien virheiden osalta on keskeisessä asemassa henkilöstörajoitteista huolimatta; katsoo, että valvontajärjestelmien ja -ketjun parantamiseksi kaikilla toimintatasoilla ja EuropeAidin tulosten parantamiseksi olisi ponnisteltava pitkäjänteisesti;

25.  panee tyytyväisenä merkille ensimmäisen jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen, joka koskee EuropeAidin suorittamia päätettyjä tapahtumia, ja jossa arvioidaan jäännösvirheiden taloudellista vaikutusta, kun kaikki ennakko- ja jälkitarkastukset on toteutettu; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan voidakseen paremmin analysoida ja dokumentoida keskeiset virhetyypit ja alentaa jäännösvirhetasoa tulevina vuosina;

26.  panee merkille, että selvityksen mukaan virhetaso oli arviolta 3,6 prosenttia (mikä vastaa 259,5 miljoonan euron määrää), kun taas tilintarkastustuomioistuin arvioi sen olevan 3 prosenttia; toteaa, että pääasialliset syyt ovat (tärkeysjärjestyksessä esitettynä) virheet ja puutteet kansainvälisten järjestöjen toteuttamissa unionin rahoittamissa hankkeissa, määriä ei ole peritty takaisin tarkastusten tai tarkastuskäyntien perusteella, lukuisat virheet, jotka liittyvät välillisesti hallinnoituihin unionin varoihin, ja hankintamenettelyjä koskevan dokumentaation puuttuminen; odottaa, että tätä jäännösvirhetasoa koskevaa työtä hiotaan edelleen vuonna 2013 luotettavuuden lisäämiseksi ja että tulokset esitetään parlamentille;

27.  kehottaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta käyttämään tulevina vuosina vertailtavissa olevaa tarkastuslähestymistapaa, jotta vastuuvapausmenettelyssä voidaan arvioida asioita yhtenäisesti ja vertailukelpoisesti;

28.  panee merkille, että 85 prosenttia EuropeAidin vuotuisesta tarkastussuunnitelmasta vuodeksi 2010 ja 53 prosenttia vuotuisesta tarkastussuunnitelmasta vuodeksi 2011 saatettiin päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä; muistuttaa, että tarkastusten yhteydessä havaittuja keskeisiä puutteita ovat (tarkoituksenmukaisten) tositteiden puute ja se, että toimeksisaajat ja edunsaajat soveltavat hankintamenettelyjä epäasianmukaisesti; kehottaa komissiota vahvistamaan entisestään valvontamekanismejaan ja koulutustoimiaan, jotta kyseiset puutteet voidaan estää tulevaisuudessa;

29.  kehottaa EuropeAidia jatkamaan asianmukaisten välineiden ja toimien kehittämistä EuropeAidin keskushallinnon ja unionin edustustojen valvontarakenteen yleisen vaikuttavuuden parantamiseksi toteuttamalla kohdennettuja tiedotustoimia tai siten, että henkilöstö ja edunsaajat käyttävät enemmän varainhoitoa varten tarkoitettua työkalua;

30.  palauttaa mieliin, että varmuuden saamiseen tähtäävä prosessi edellyttää myös toimia unionin edustustojen tilintekovelvollisuuden vahvistamiseksi sekä ulkomaanavun hallinnointia koskevien kertomusten (EAMR) laadun ja kattavuuden parantamiseksi;

31.  kehottaa EuropeAidia ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) vahvistamaan unionin edustustojen päälliköiden valvontaa heidän toimiessaan komission valtuuttamina tulojen ja menojen hyväksyjinä, jotta voidaan lisätä heidän tilintekovelvollisuuttaan vuotuisen toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä;

32.  pitää valitettavana, että viime vuonna esitetystä suosituksesta huolimatta sisäisen tarkastuksen yksikön (IAC) toiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää parannusta; katsoo, että yksiköllä on osuutensa sisäisen valvontajärjestelmän parantamisessa tai valvontarakenteen tai -mekanismien kustannustehokkuusanalyysissä; edellyttää jälleen kerran, että tilanne korjaantuu vuonna 2013;

33.  panee merkille, ettei epäkohtien paljastamistapauksia ole raportoitu kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä ja toimintaympäristöön liittyvistä suurista riskeistä huolimatta; kehottaa jälleen komissiota kehittämään edelleen sekä epäkohtien paljastamista koskevia toimintaperiaatteitaan – etenkin unionin edustustoissa – että petostentorjuntastrategiaansa, jotta voidaan havaita päällekkäisen rahoituksen tapaukset;

34.  pyytää komissiota ottamaan huomioon todellista omistajaa ja edunsaajaa (beneficial ownership) koskevan käsitteen viimeaikaisen kehityksen unionissa, koska siitä on keskusteltu rahoitusjärjestelmän rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen käyttämisen estämisestä lähitulevaisuudessa annettavan tarkistetun direktiivin yhteydessä; pyytää komissiota raportoimaan asiasta vuotuisessa toimintakertomuksessaan;

35.  on huolissaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012(11) 190 artiklan 2 kohdasta; panee merkille, että näistä säännöistä määrätään myös AKT-maita koskevan Cotonoun sopimuksen 72 ja 73 artiklassa; panee tässä yhteydessä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 14/2013 olevan 36, 37 ja 76 kohdan, joissa todetaan muun muassa, että joissakin tapauksissa tarjouskilpailumenettely olisi voitu toteuttaa; kehottaa komissiota arvioimaan hankintamenettelystä poikkeamista koskevia sääntöjä kriittisesti ja raportoimaan aiheesta vuosikertomuksessaan;

Budjettituki

36.  panee merkille, että vuonna 2012 kaikesta EKR-avusta 891 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia annettiin budjettitukena;

37.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan yleiset tukikelpoisuusehdot, esimerkiksi julkisen sektorin varainhoidossa saavutettu edistyminen, täyttyvät;

38.  panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen, kun komission 13. lokakuuta 2011 antamassa tiedonannossa ”Kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapa” esitettiin uusi toimintalinja, budjettituen hallinnoinnissa on kiinnitetty enemmän huomiota tilintekovelvollisuuteen, avoimuuteen ja parempaan riskinhallintaan;

39.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio kiinnittää enemmän huomiota petosten ja korruption torjuntaan erityisesti arvioitaessa julkista varainhoitoa koskevaa tukikelpoisuuskriteeriä budjettituen myöntämisen yhteydessä; toteaa tässä yhteydessä, että korruptio ja petokset ovat yksi viidestä riskiluokasta, jotka komissio on määrittänyt osana budjettitukea koskevaa ohjelmaa varten kehittämäänsä riskinhallintakehystä;

40.  panee merkille, että hyvään hallintoon liittyvien ohjelmien rahoituksella tuetaan kehitysmaita, jotta ne voivat torjua petoksia, korruptiota ja varojen väärinkäyttöä; korostaa, että lahjomaton oikeuslaitos on hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen varmistamisen ehdoton edellytys; kehottaa komissiota korostamaan voimakkaasti oikeuslaitoksen uudistusohjelmia;

41.  toteaa, että budjettitukiohjelmia varten laaditun riskinhallintakehyksen vaiheittainen käyttöönottokausi saatettiin päätökseen vuoden 2012 lopussa ja että kehyksen noudattaminen on ollut pakollista 1. tammikuuta 2013 alkaen kaikissa uusissa sopimuksissa ja maksuissa; pitää myönteisenä, että budjettitukiohjelmien riskinhallintakehystä on vahvistettu, ja pyytää seuraavassa vastuuvapausmenettelyssä kertomusta toteutetusta riskistrategiasta ja toteutetuista toimista;

42.  odottaa, että komissio noudattaa sitoumustaan yhdenmukaistaa EKR:jen demokraattista valvontaa parlamentin harjoittaman kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan valvonnan kanssa komission 29. kesäkuuta 2011 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” esitetyn mukaisesti;

43.  panee merkille EuropeAidin päätöksen luoda kumppanimaihin alueellisia keskuksia, jotta voidaan kohentaa budjettitukitoimien laatua ja toimintaperiaatteita koskevaa vuoropuhelua; pyytää komissiota raportoimaan parlamentille seuraavan vastuuvapausmenettelyn yhteydessä ensimmäisistä tuloksista tai saaduista kokemuksista;

44.  toteaa, että komissiolla on liikkumavaraa sen arvioidessa yleisten tukikelpoisuusehtojen täyttymistä suorittaakseen maksut kumppanimaalle eriyttämisperiaatteen ja tukikelpoisuusperusteita koskevan dynaamisen lähestymistavan mukaisesti; on huolissaan siirrettyjen varojen loppukäytöstä ja niiden jäljitettävyysmahdollisuuksien vähyydestä, kun unionin varat sulautetaan kumppanimaan talousarviovaroihin;

45.  tukee budjettitukiohjelmiin liittyvien relevanttien talousarviotietojen julkaisemista, jotta voidaan kohentaa kansallista ja keskinäistä tilintekovelvollisuutta, myös kansalaisia kohtaan;

46.  panee merkille, että käynnissä olevia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa toteutettavia EKR-hankkeita koskevat arvioinnit, jotka saatettiin päätökseen vuonna 2012, osoittavat, että hankkeiden suunnittelu ja hyödyllisyys sekä vaikutukset ja kestävyys olivat parantuneet mutta toisaalta tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyi myös jatkuvia ongelmia ja että vain hieman yli puolet hankkeista saa hyvän tai erittäin hyvän arvosanan(12); suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2012 käynnistettiin kattavat puiteohjelmat, joilla pyritään parantamaan selviytymiskykyä Sahelin alueella (AGIR – Alliance globale pour l'initiative Résilience – Sahel) ja Afrikan sarven alueella (SHARE – Supporting Horn of Africa Resilience), jotta voidaan puuttua tehokkaammin alueiden jatkuvaan puutteelliseen elintarviketurvaan;

47.  on huolestunut siitä, että moniin arvioituihin Tyynenmeren alueen hankkeisiin todettiin liittyvän vakavia puutteita, että tällaisten hankkeiden osuus kasvaa ja että vain 40,4 prosenttia hankkeista on luokiteltu ”hyviksi” tai ”erittäin hyviksi”; kehottaa komissiota tutkimaan edelleen puutteiden syitä ja parantamaan maiden sisäisiä valmiuksia, jotta hankkeiden suunnittelua ja toteutusta voidaan parantaa(13);

48.  panee tyytyväisenä merkille Karibian alueen hankkeiden yleisesti ottaen tyydyttävän ja parantuneen laadun ja toteaa, että arvioinnin mukaan 75,47 prosenttia hankkeista toimii hyvin tai erittäin hyvin(14);

49.  kehottaa komissiota kuitenkin varmistamaan, että varojen maksaminen budjettituesta evätään, sitä vähennetään tai se perutaan, kun ei saavuteta selkeitä alkuperäisiä tavoitteita ja sitoumuksia ja kun unionin poliittiset ja taloudelliset edut ovat vaarassa;

50.  palauttaa mieliin, että resurssien suuntaamista toisaalle koskeva riski on edelleen suuri ja että julkiseen varainhoitoon ja uudistuksiin liittyy korruptio- ja petosriski; toistaa, että EuropeAidin keskushallinnon ja unionin edustustojen päälliköiden olisi kiinnitettävä enemmän ja johdonmukaisesti huomiota näihin riskeihin poliittisessa ja toimintapoliittisessa vuoropuhelussa, etenkin jotta voidaan arvioida kyseessä olevan hallituksen myötämielisyyttä ja sen valmiutta toteuttaa uudistuksia;

Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen tarkoitettu unionin tuki

51.  kehottaa komissiota ja EUH:ta koordinoidusti muiden kehitysyhteistyökumppaneiden ja myös jäsenvaltioiden kanssa kiinnittämään yhdennentoista EKR:n ohjelmasuunnittelua ja unionin tulevien ohjelmien suunnittelua silmällä pitäen enemmän huomiota siihen, että varmistetaan tuen asianmukainen jakautuminen kaikkien – erityisesti köyhimpien – maakuntien kesken, jotta vältetään kehitysavun jakautumiseen liittyvät maantieteelliset eroavuudet; kehottaa yhdistämään keskustasolla maksettavan tuen maakuntien tasolla toteutettaviin ohjelmiin, joiden yhteydessä poliittinen ja alueellinen hajauttaminen nivelletään parempiin luonnonvarojen hallintastrategioihin sekä infrastruktuurien kunnostamiseen ja kehittämiseen; arvioi uudelleen luonnonvarojen hallinnan parantamiseen tarkoitetun EU-tuen tarvetta kattavan tarpeidenarvioinnin avulla;

52.  kehottaa komissiota ja EUH:ta painottamaan Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa enemmän sitä, että demokraattiset vaalit kuuluvat hallintotavan ytimeen; kehottaa komissiota ja EUH:ta arvioimaan tarkasti kaikki riskit, jotta kyetään varmistamaan, ettei alaa koskevilla unionin ohjelmilla tueta nykyisen järjestelmän vahvistumista;

53.  kehottaa komissiota ja EUH:ta edistämään Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten vastuullisuuden kehittämistä lisäämällä valmiuksien parantamiseen suunnattavaa tukea kansallisille valvontaelimille, erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin erityisvaliokunnille sekä ylimmälle tarkastuselimelle;

54.  palauttaa mieliin, että kaikilla unionin yhteistyöstrategian kattamilla hallintotapaan liittyvillä aloilla on systemaattisesti arvioitava tarvetta petosten ja lahjonnan torjunnan tukemiseen;

55.  painottaa, että EKR:n rahoituksella olisi tuettava Kongon demokraattisen tasavallan keskeisten lainkäyttöelinten pitkän aikavälin rakenneuudistusta, jotta varmistetaan oikeusvaltioperiaatteen kestävä täytäntöönpano valtiossa; panee tässä yhteydessä merkille, että Rejusco-ohjelmalle myönnettiin 7,9 miljoonaa euroa ja Pag-ohjelmalle 9 miljoonaa euroa yhdeksännestä EKR:stä; pitää valitettavana, että ohjelmien ennakoidut tavoitteet jäivät saavuttamatta, ja toteaa, että tämän seurauksena komission rahoitusosuutta Rejusco-ohjelmasta vähennettiin ja että se lakkautettiin Pag-ohjelman kohdalla; kehottaa komissiota arvioimaan erityisiä puutteita, joita havaittiin näiden kahden ohjelman valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, jotta olisi mahdollista kehittää oikeudellista uudistusta koskevia kestävämpiä ohjelmia paremmin räätälöityine tavoitteineen yhdennentoista EKR:n kehyksessä;

56.  katsoo, että ohjelmien alussa sekä säännöllisesti niiden täytäntöönpanon aikana on arvioitava ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvien keskeisten riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia arvioimalla maan soveltamien hallintotavan parantamista koskevien toimintapolitiikkojen ja -suunnitelmien relevanttiutta ja uskottavuutta suhteessa käytettävissä oleviin institutionaalisiin ja taloudellisiin resursseihin ja seuraamalla, kuinka Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset edistyvät sitoumustensa toteuttamisessa; kehottaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla ehkäistään tai lievennetään riskejä, ja määrittämään selkeästi toimet, jotka on toteutettava riskien toteutuessa;

57.  katsoo, että komission olisi keskitettävä tavoitteensa rajattuun joukkoon painopistealoja, laadittava säännölliset arviointitoimet kattava aikataulu, joka soveltuu paremmin ohjelman toteutusympäristöön, ja annettava mahdollisuus joustavuuteen ohjelman toteutusvaiheessa, jotta tavoitteita voidaan tarvittaessa mukauttaa oikea-aikaisesti;

58.  katsoo, että komission olisi vahvistettava politiikkaa koskevaa jäsenneltyä vuoropuhelua ja poliittista vuoropuhelua Kongon demokraattisen tasavallan kanssa; toteaa, että tässä yhteydessä on Cotonoun sopimuksen määräyksiä (erityisesti sen 96 artiklaa) kaikilta osin noudattaen i) asetettava selkeät, relevantit, realistiset ja aikaan sidotut tavoitteet, joista sovitaan yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa, ii) arvioitava säännöllisesti sovittujen tavoitteiden noudattamista osana hallituksen kanssa käytävää säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja iii) harkittava tarkan pohdinnan jälkeen ohjelman mukauttamista tai poikkeustapauksissa keskeyttämistä tai lakkauttamista, jos Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset eivät osoita riittävää sitoutumista ehtojen noudattamiseen;

59.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia hyväksymään mahdollisimman pikaisesti toimenpiteet, jotka ovat tarpeen aihepiirikohtaisten työryhmien toiminnan parantamiseksi, ja seuraamaan toimenpiteiden toteuttamista;

60.  kehottaa komissiota lujittamaan aktiivisemmin johtajuuttaan jäsenvaltioihin nähden tukemalla koordinoitua poliittista vuoropuhelua ja lisäämällä unionin kannustinvaikutusta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisiin;

Unionin apu Haitille

61.  panee merkille, että komissio ei parlamentin vuosien 2010 ja 2011 vastuuvapausmenettelyissä antamista päätöslauselmista huolimatta ole vielä julkaissut tyhjentäviä tulosindikaattoreita, joihin Haitin tasavallalle annettava budjettituki perustui, eikä Haitin hallituksen tukikelpoisuuteen liittyvää yksityiskohtaista tulosarviointia, johon päätös budjettituen antamisesta perustui;

62.  panee merkille, että komissio ja Haitin tasavalta allekirjoittavat lähiaikoina valtiorakenteiden kehittämistä koskevan sopimuksen, jonka pitäisi olla budjettitukea koskevien uusien kriteerien mukainen, jotka on esitetty komission 13. lokakuuta 2011 antamassa tiedonannossa ”Kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapa”;

63.  kehottaa komissiota lähettämään valtiorakenteiden kehittämistä koskevan sopimuksen ja kaikki sen perustana olevat arviot parlamentille mahdollisimman pian; pyytää komissiota selventämään, millä tavoin sopimus on edellä mainitun komission tiedonannon mukainen;

64.  vaatii komissiota selittämään parlamentille, mitä tuloksellisuutta koskevia tavoitteita Haitin viranomaisille on asetettu vastineena budjettituelle ja miten näitä tavoitteita arvioidaan, varsinkin kun otetaan huomioon tuoreet huolenaiheet oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen heikkenemisestä Haitissa ja maan toistuvasti huonoista tuloksista kansainvälisissä korruptiovertailuissa;

65.  kehottaa komissiota varmistamaan, että vaikutusten arviointi valmistuu ilmoitetun mukaisesti huhtikuuhun 2014 mennessä, kuten vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyä koskevan parlamentin päätöslauselman 62 ja 63 kohdassa edellytetään, ja että se toimitetaan parlamentille;

66.  viittaa Haitissa vuonna 2012 vierailleen talousarvion valvontavaliokunnan valtuuskunnan raporttiin, jossa todetaan, että on tarpeen lisätä huomattavasti yleisiä mahdollisuuksia saada tietoa Haitissa toteutettujen, unionin rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien tuloksista;

67.  panee merkille, että kyseisen valtuuskunnan raportin julkaisemisen jälkeen ja unionin osallistuttua kansainvälisen avun avoimuutta koskevaan IATI-aloitteeseen on tapahtunut joitakin parannuksia;

68.  kehottaa komissiota raportoimaan, miten Haitin hallituksen raportit ja selvitykset unionilta saaduista varoista ovat kehittyneet sen jälkeen, kun talousarvion valvontavaliokunnan valtuuskunta havaitsi valvontajärjestelmien olevan riittämättömät ja varojen käyttöä koskevien selvitysten olevan ala-arvoisia;

69.  kehottaa komissiota nopeuttamaan merkittävästi unionin rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien seurantaa ja arviointia koskevaa parannusprosessia ja asettamaan tuloksena saadut tiedot nopeammin yleisesti saataville käyttäjäystävällisellä tavalla IATI-aloitteen hengen ja kirjaimen mukaisesti;

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen ja hallituksista riippumattomien järjestöjen kanssa

70.  on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi työsuunnitelmiin, avustuksiin sekä komission ja kansainvälisten järjestöjen välisiin rahoitussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa virheitä useammin kuin muissa tukimuodoissa eli 31 tapahtumassa 71 testatusta (44 %);

71.  korostaa edelleen tarvetta vahvistaa kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettavaa yhteistyötä ja kontakteja, mitä tulee virheisiin, joita havaittiin niiden toteuttamissa tapahtumissa, ja keskustelua yhteisistä toimista niiden estämiseksi;

72.  uskoo vakaasti, että hyvien käytäntöjen vaihtaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää samanlaiset ja kestävät varmentamista koskevat perusperiaatteet unionin varainhoitoasetusten mukaisesti;

73.  tukee lisäksi toimia, joiden ansiosta unionin ja Maailmanpankin menetelmistä syntyy parempi keskinäinen ymmärrys ja joilla vahvistetaan erityisrahastojen varojen käytön valvonnan hallinnoinnin yleistä laatua ja luotettavuutta; katsoo, että komission seitsemän pilarin arviointi muodostaa todellisen viitearvon asianmukaisen varmuustason saavuttamiseksi;

74.  suhtautuu myönteisesti Maailmanpankin päätökseen pyrkiä poistamaan luottamuksellisuuteen perustuva rajoitus sekä Maailmanpankin ja komission väliseen työjärjestelyyn, jossa kummastakin toimielimestä on nimetty yksi yhteyshenkilö hoitamaan yhteistyössä erityistapaukset, joissa asiakirjoja on edelleen vaikea saada, niin tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta kuin komission tekemää jäännösvirhetason selvitystä varten;

75.  pitää hyvänä, että Maailmanpankki on luonut yhden keskitetyn palvelupisteen kaikille erityisrahastoja koskeville tarkastuksille ja varmennuksille ja että se on luomassa selkeytetyt puitteet erityisrahastojen tarkastusten uudelleentarkastelukysymyksiä varten; muistuttaa olevansa erittäin kiinnostunut jakamaan enemmän kaikkia relevantteja tietoja unionin rahoittamien erityisrahastojen tarkastuksista;

76.  panee huolestuneena merkille komission ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitean sihteeristön jatkuvat näkemyserot julkisen kehitysavun mahdollisuudesta saada Euroopan investointipankin (EIP) lainoja; kannustaa komissiota julkisen kehitysavun kriteerien uudistamista vuonna 2015 silmällä pitäen ratkaisemaan kiistat rauhallisesti, koska se on tärkeää, jotta voidaan varmistaa virheettömät tilastotiedot ja rahoitusosuuksien vertailtavissa olevat viitearvot, jotka myötävaikuttavat kehitystavoitteisiin;

77.  kannustaa EIP:a edistämään vuoropuhelua hallituksista riippumattomien järjestöjen kanssa ja varmistamaan samalla tiettyjen hankkeiden yhteydessä, että hankkeiden täytäntöönpanossa mukana olevien järjestöjen oikeudellinen status tarkistetaan;

78.  pyytää komissiota varmistamaan hallituksista riippumattomien järjestöjen hankkeita rahoittaessaan, mikä osa rahoituksesta tulee järjestön omasta yksityisestä rahoituksesta ja mikä osa kansallisilta hallituksilta tai unionilta; kehottaa komissiota julkaisemaan havainnoistaan raportin vuosittain;

Investointikehys

79.  palauttaa mieliin, että yhdeksännestä ja kymmenennestä EKR:sta myönnettiin 3 137 miljoonaa euroa investointikehykseen;

80.  pitää viime vuosien tapaan valitettavana, että investointikehys ei kuulu tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman eikä Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyn piiriin, vaikka hankkeet toteuttaa EIP unionin puolesta ja riskillä EKR:n varoin; kehottaa tästä syystä saattamaan kolmikantasopimuksen päätökseen lokakuussa 2015 toteutettavan tarkistamisen yhteydessä ja sisällyttämään investointikehyksen tavanomaiseen vastuuvapausmenettelyyn;

81.  pyytää tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen EIP:n ulkoisen lainanannon tuloksellisuudesta ja sen yhteydestä unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja -tavoitteisiin ennen EIP:n ulkoisen valtuuden väliarviointia ja investointikehyksen väliarviointia sekä vertaamaan lisäarvoa EIP:n käyttämiin omiin varoihin; pyytää tilintarkastustuomioistuinta lisäksi erottelemaan analyysissään unionin yleisestä talousarviosta annetut ja jäsenvaltioiden antamat takuut, EKR:n investointikehyksen sekä näistä sijoituksista takaisin saatujen varojen käytön ja monet erilaiset yhdistämistavat, joita EIP käyttää EU–Africa Infrastructural Trust Fund -erityisrahastossa ja Caribbean Investment Facility -rahoitusvälineessä;

82.  panee tyytyväisenä merkille ensimmäisen raportin EIP:n uudesta tulosten mittaamisjärjestelmästä (REM), jonka avulla voidaan arvioida paremmin hankkeen odotettuja tuloksia, ja pyytää julkaisemaan koko metodologian ja etenkin indikaattorit, joita on käytetty yhteyden luomisessa unionin kehitysyhteistyötavoitteisiin; pyytää EIP:a esittämään säännöllisesti raportin REM:stä ja ilmoittamaan siitä parlamentille;

83.  kannustaa EIP:a hiomaan REM:ää tarpeen mukaan ottamalla huomioon ensimmäisen palautteen kaikilta sidosryhmiltä, ylläpitämällä yhteyttä unionin kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa ja ilmoittamalla vuosikertomuksessa REM-tuloksen toimintoa kohti AKT-maissa tai MMA:illa;

84.  katsoo, että toimielinyhteistyön parantamista ja etenkin komission ja EUH:n ohjelmasuunnittelutasolla tekemää lisätyötä on jatkettava;

85.  katsoo, että EIP:n olisi myös jatkossa tarkasteltava, onko tuloksista raportointi yhdenmukaista muiden kansainvälisten yhteisrahoitusta tarjoavien elinten kanssa, ja käytettävä yhteisiä indikaattoreita ja määritelmiä;

86.  pitää välttämättömänä varmistaa unionin näkyvyyden lisääminen tuomalla esiin unionin arvoja eri toiminta-aloilla, kuten ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistäminen, sosiaali- ja ympäristönormien kohentaminen sekä kestävän kehityksen ja osallisuutta edistävän talouskasvun yleinen tukeminen;

87.  tukee unionin ulkoisten toimien yhteydessä sitä, että kehitetään vaiheittain uusia rahoitustuotteita komission ja jäsenvaltioiden kanssa; tukee sitä, että investointikehyksestä tarjotaan edelleen – täydentävyysperiaatteen mukaisesti – näitä vaihtoehtoisia rahoitusehtoja, joita ei normaalisti ole saatavilla paikallisilla rahoitusmarkkinoilla ja jotka voidaan ottaa käyttöön kehittämällä tuotteita, joissa yhdistetään unionin avustuksia, lainoja ja riskinjakovälineitä tai takuita; edellyttää, että näiden välineiden käytölle määritellään parhaat käytännöt ja tarkat kelpoisuuskriteerit ja että vahvistetaan jäsennetyt raportointi-, seuranta- ja valvontaehdot;

88.  pyytää komissiota tarkastelemaan investointikehyksen kehitysvaikutusta Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta parlamentille ja neuvostolle antamassaan vuosikertomuksessa sekä vuotuisessa toimintakertomuksessa;

89.  pyytää komissiota esittämään kokonaisvaltaisen raportin rahoitusvälineiden vaikutuksista ja tuloksista rahoitusmuotojen yhdistämistä ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan yhteistyön puitteissa;

90.  odottaa mielenkiinnolla investointikehyksen sisällyttämistä seuraavaan unionin tukea yksityissektorin kehittämiseksi koskevaan arviointikertomukseen;

EKR:n sisällyttäminen talousarvioon

91.  pitää valitettavana, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettavissa uusissa varainhoitosäännöissä (asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012) EKR:iä ei ole sisällytetty yleiseen talousarvioon;

92.  muistuttaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet näiden varainhoitosääntöjen tarkistamisesta, jotta niihin voidaan sisällyttää muutokset, jotka ovat tarpeen monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena, mukaan luettuna kysymys EKR:n mahdollisesta sisällyttämisestä yleiseen talousarvioon; kehottaa jälleen kerran neuvostoa ja jäsenvaltioita suostumaan siihen, että EKR sisällytetään kokonaisuudessaan yleiseen talousarvioon;

93.  korostaa, että sisällyttämällä EKR talousarvioon vähennettäisiin tuen toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia ja yksinkertaistettaisiin raportointi- ja tilinpitovaatimuksia, koska hallinnollisten määräysten kokonaisuuksia ja päätöksentekorakenteita olisi kahden sijasta vain yksi;

94.  toteaa komission sitoutuneen siihen, että EKR sisällytetään yleiseen talousarvioon viimeistään Cotonoun sopimuksen voimassaolon päättyessä vuonna 2020; korostaa kuitenkin omana kantanaan, että sisällyttämisen olisi tapahduttava mahdollisimman pian;

95.  pitää valitettavana, että komissio ei ole yhdennentoista EKR:n tulevasta sisäisestä sopimuksesta keskusteltaessa tehnyt ehdotusta yhdestä varainhoitoasetuksesta EKR:jen hallinnon rationalisoimiseksi;

96.  pitää yhdennentoista EKR:n toteuttamisen yhteydessä huolestuttavana, että yhteisöt, joille siirretään talousarvion toteuttamistehtäviä, voivat siirtää niitä edelleen muille yksityisoikeudellisille järjestöille, joilla on palvelunhankintasopimus, mistä seuraa luottamussuhteiden ketjutus; palauttaa tämän toteuttamistavan osalta mieliin, että kyseisten yhteisöjen on taattava unionin taloudellisten etujen tehokas suoja;

Parlamentin päätöslauselmien seuranta

97.  pyytää tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään seuraavaan vuosikertomukseensa katsauksen parlamentin vuotuisessa vastuuvapausmietinnössään antamien suositusten seurantaan.

(1)EUVL C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2)EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4)EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5)EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1, sekä EYVL L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6)EYVL L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7)EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8)EYVL L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9)EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10)EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.
(11)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).
(12)Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD(2013)0307 final), joka on liitetty vuoden 2013 vuosikertomukseen Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta vuonna 2012 (s. 72), ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD(2012)0242 final), joka on liitetty vuoden 2012 vuosikertomukseen Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta vuonna 2011 (s. 67).
(13)Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD(2013)0307 final), joka on liitetty vuoden 2013 vuosikertomukseen Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta vuonna 2012 (s. 120).
(14)Sama kuin edellä, s. 97.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö