Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2206(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0176/2014

Pateikti tekstai :

A7-0176/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0290

Priimti tekstai
PDF 541kWORD 194k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai
P7_TA(2014)0290A7-0176/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu, (COM(2013)0668) ir į prie minėtos ataskaitos pridedamus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus (SWD(2013)0348 ir SWD(2013)0349),

–  atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 29 d. metinę Komisijos ataskaitą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansų valdymo 2012 m.,

–  atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2013)0346),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos ataskaitą su Komisijos atsakymais(1) ir į specialiąsias Audito Rūmų ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m vasario 18 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų operacijas (05748/2014– C7-0050/2014, 05750/2014– C7-0051/2014, 05753/2014– C7-0052/2014),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) Kotonu pasirašytą AKR ir EB partnerystės susitarimą(3), kuris Ouagadougou (Burkina Fasas) peržiūrėtas 2010 m. birželio 22 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)(5),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 20 d. Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį(6),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. vidinio susitarimo tarp Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų dėl Bendrijos pagalbos, teikiamos pagal Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir Europos bendrijos bei jos šalių narių partnerystės susitarimo, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas), finansinį protokolą, finansavimo ir administravimo 32 straipsnį ir finansinę pagalbą, skiriamą užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(7),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(8), 74 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(9), 119 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(10) 142 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento (COM(2013)0660),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. spalio 13 d. komunikatus „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ ir „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0176/2014),

1.  patvirtina Komisijai, kad aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 331, 2013 11 14, p. 261.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(3) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(4) OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
(5) OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.
(6) OL L 156, 1998 5 29, p. 108.
(7) OL L 317, 2000 12 15, p. 355.
(8) OL L 191, 1998 7 7, p. 53.
(9) OL L 83, 2003 4 1, p. 1.
(10) OL L 78, 2008 3 19, p. 1.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu, (COM(2013)0668) ir į prie minėtos ataskaitos pridedamus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus (SWD(2013)0348 ir SWD(2013)0349),

–  atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 29 d. metinę Komisijos ataskaitą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansų valdymo 2012 m.,

–  atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2013)0346),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos ataskaitą su Komisijos atsakymais(1) ir į specialiąsias Audito Rūmų ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m vasario 18 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų operacijas (05748/2014– C7-0050/2014, 05750/2014– C7-0051/2014, 05753/2014– C7-0052/2014),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) Kotonu pasirašytą AKR ir EB partnerystės susitarimą(3), kuris Ouagadougou (Burkina Fasas) peržiūrėtas 2010 m. birželio 22 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)(5),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 20 d. Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos(6) antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. vidinio susitarimo tarp Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų dėl Bendrijos pagalbos, teikiamos pagal Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir Europos bendrijos bei jos šalių narių partnerystės susitarimo, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas), finansinį protokolą, finansavimo ir administravimo 32 straipsnį ir finansinę pagalbą, skiriamą užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(7),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(8), 74 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(9), 119 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(10) 142 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento (COM(2013)0660),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. spalio 13 d. komunikatus „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ ir „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0176/2014),

1.  pažymi, kad aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų galutinėse metinėse ataskaitose pateikti duomenys yra tokie, kaip pateikti Audito Rūmų metinės ataskaitos 2 lentelėje;

2.  pritaria aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 331, 2013 11 14, p. 261.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(3) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(4) OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
(5) OL L 314, 2001 11 30, p. 1, ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.
(6) OL L 156, 1998 5 29, p. 108.
(7) OL L 317, 2000 12 15, p. 355.
(8) OL L 191, 1998 7 7, p. 53.
(9) OL L 83, 2003 4 1, p. 1.
(10) OL L 78, 2008 3 19, p. 1.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu, (COM(2013)0668) ir į prie minėtos ataskaitos pridedamus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus (SWD(2013)0348 ir SWD(2013)0349),

–  atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 29 d. metinę Komisijos ataskaitą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų (EPF) finansų valdymo 2012 m.,

–  atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2013)0346),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos ataskaitą su Komisijos atsakymais(1) ir į specialiąsias Audito Rūmų ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m vasario 18 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2012 finansinių metų operacijas (05748/2014– C7-0050/2014, 05750/2014– C7-0051/2014, 05753/2014– C7-0052/2014),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) Kotonu pasirašytą AKR ir EB partnerystės susitarimą(3), kuris Ouagadougou (Burkina Fasas) peržiūrėtas 2010 m. birželio 22 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)(5),

–  atsižvelgdamas į 1995 m. gruodžio 20 d. Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos(6) antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. vidinio susitarimo tarp Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų dėl Bendrijos pagalbos, teikiamos pagal Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir Europos bendrijos bei jos šalių narių partnerystės susitarimo, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas), finansinį protokolą, finansavimo ir administravimo 32 straipsnį ir finansinę pagalbą, skiriamą užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(7),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(8), 74 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(9), 119 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(10) 142 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento (COM(2013)0660),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. spalio 13 d. komunikatus „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ ir „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0176/2014),

A.  kadangi pagrindinis Kotonu susitarimo, kuris yra Sąjungos santykių su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis ir užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT) pagrindas, tikslas yra sumažinti ir galiausiai panaikinti skurdą, laikantis tvaraus vystymosi tikslų ir palaipsniui įtraukiant AKR šalis ir užjūrio šalis ir teritorijas į pasaulio ekonomiką;

B.  kadangi Europos plėtros fondai (EPF) yra pagrindinė Sąjungos finansinės pagalbos priemonė, skirta vystomajam bendradarbiavimui su AKR valstybėmis;

C.  kadangi valstybės narės finansuoja EPF ir kadangi Komisija, kaip vykdomoji institucija, yra atsakinga už EPF biudžeto įvykdymą;

D.  kadangi 2012 finansiniais metais bendrieji įsipareigojimai, individualūs įsipareigojimai ir mokėjimai atitinkamai siekė 3 745 mln. EUR, 3 817 mln. EUR ir 3 292 mln. EUR;

E.  kadangi skaidrumas ir atskaitomybė yra būtinos demokratinės priežiūros ir veiksmingos paramos vystymuisi sąlygos;

F.  kadangi parama biudžetui, kuri yra pagrindinis veiksnys, padedantis skatinti pokyčius ir spręsti pagrindinius vystymosi uždavinius, yra susijusi du didele pasitikėjimo rizika ir turėtų būti teikiama tik tuomet, jei valstybė paramos gavėja prieš jai suteikiant paramą biudžetui yra pajėgi užtikrinti pakankamo lygio skaidrumą, atsekamumą, atskaitomybę ir veiksmingumą;

G.   kadangi skaidrumo skatinimas ir kova su korupcija ir sukčiavimu yra labai svarbūs veiksniai siekiant, kad Sąjungos paramos biudžetui operacijos būtų sėkmingos, kaip nurodyta minėtame Komisijos komunikate „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“;

H.  kadangi norint užtikrinti paramos vystymuisi veiksmingumą būtinas tvarumas;

I.  kadangi nepaprastai svarbu bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus su kitais paramos teikėjais ir tarptautinėmis finansų įstaigomis siekiant išvengti dubliavimosi, užtikrinti pagalbos veiksmingumą ir skatinti su parama vystymuisi susijusių gebėjimų stiprinimą paramą gaunančiose šalyse;

J.  kadangi labai svarbu skatinti Sąjungos matomumą ir pabrėžti Sąjungos vertybes visų formų pagalbos vystymuisi priemonėse;

K.  kadangi novatoriškų finansinių priemonių, pvz., derinimo mechanizmų, taikymas yra laikomas vienu iš būdų išplėsti esamų priemonių, pvz., dotacijų ir paskolų, taikymo sritį;

L.  kadangi Parlamentas pakartojo raginimą įtraukti EPF į bendrąjį biudžetą;

Patikinimo pareiškimas

Finansinių ataskaitų patikimumas

1.  palankiai vertina Audito Rūmų nuomonę, kad galutinėse aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF metinėse finansinėse ataskaitose šių EPF finansinė būklė 2012 m. gruodžio 31 d. ir su finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis EPF Finansinio reglamento nuostatomis ir apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai;

2.  pažymi, kad tokiose srityse kaip parama biudžetui ir Sąjungos įnašai į tarptautinių organizacijų vykdomus daugelio paramos teikėjų projektus priemonių ir mokėjimo sąlygų pobūdis sumažina klaidų rizikos operacijose mastą;

3.  pažymi, kad vystymosi ir bendradarbiavimo srityje (EuropeAid) veikia 1 153 nevyriausybinės organizacijos (57 proc. visų NVO), o humanitarinės pagalbos (ECHO) srityje veikia 152 nevyriausybinės organizacijos (8 proc.) ir gauna atitinkamai 1 520 mln. EUR ir 960 mln. EUR Sąjungos lėšų; pažymi, kad Sąjungos lėšos nevyriausybinėms organizacijoms per dešimt metų išaugo du kartus; ragina Komisiją pateikti 30 didžiausių ir 30 mažiausių projektų, kuriuos nevyriausybinės organizacijos vykdė naudodamosi EPF lėšomis, apžvalgą ir apžvalgą apie tai, kiek nuosavų lėšų organizacijos investavo į kiekvieną šių projektų;

4.  yra susirūpinęs dėl to, kad vykdomieji raštai siekiant susigrąžinti iš naudos gavėjų palūkanas, gaunamas iš didesnių nei 750 000 EUR išankstinių mokėjimų, parengiami retai, nors tai prieštarauja galiojančioms taisyklėms, pagal kurias jie turėtų būti parengiami vieną kartą per metus; atkreipia dėmesį į tai, kad iš išankstinio finansavimo mokėjimų gaunamos palūkanos kartais yra išskaičiuojamos iš prašymų ar paraiškų kompensuoti patirtas išlaidas: šios palūkanos finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamos kaip pajamos;

5.  ragina Komisiją taikyti EPF finansinių reglamentų nuostatas dėl palūkanų, gaunamų iš didesnių išankstinių mokėjimų, ir kruopščiai išnagrinėti padėtį delegacijose siekiant parengti tikslų sutarčių su nebaigtais išankstiniais finansavimo mokėjimais aprašą;

6.  dar kartą apgailestauja, kad finansinės operacijos dažnai buvo neteisingai registruojamos bendroje RELEX informacinėje sistemoje (angl. CRIS) ir dėl to nukenčia duomenų, naudojamų rengiant metines finansines ataskaitas, tikslumas ir kokybė, visų pirma kyla rizika, kad bus nesilaikoma finansinių metų atskyrimo principo, pagal kurį visos operacijos turi būti įrašytos į teisingą ataskaitinį laikotarpį;

7.  pažymi, kad Komisija suvokia esamus trūkumus savo informacinėje sistemoje, vis dėlto, kaip ir ankstesniais metais, aktyviai ragina Komisiją toliau dėti pastangas šiai problemai spręsti ir nuolat stebėti padėtį visais veiklos lygmenimis, Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – EuropeAid centrinėse tarnybose bei Sąjungos delegacijose;

Operacijų tvarkingumas

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos ir įsipareigojimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

9.  vis dėlto yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų įvertinimo, susijusio su finansinėse ataskaitose atspindimu mokėjimų tvarkingumu ir teisėtumu, pagal kurį EuropeAid centrinių tarnybų ir Sąjungos delegacijų priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos užtikrinant mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą;

10.  apgailestauja, kad mokėjimuose iš esmės buvo nustatyta klaidų, susijusių su nustatytais kontrolės ir priežiūros priemonių trūkumais; atkreipia dėmesį į tai, kad iš 167 Audito Rūmų audituotų tarpinių ir galutinių išlaidų operacijų 44 (t. y. 26 proc.) buvo nustatyta klaidų;

11.  primena, kad Audito Rūmai apytiksliai apskaičiavo, kad greičiausiai mokėjimų iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF klaidų lygis sieks 3 proc., t. y. jis bus mažesnis, palyginti su 2011 m. (5,1 proc.) ir 2010 m. (3,4 proc.);

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 127 į imtį įtrauktų išlaidų 28 buvo kiekybiškai įvertinamos klaidos, iš kurių 20 buvo galutiniai mokėjimai, kuriuos Komisija jau buvo patikrinusi; pažymi, kad šie skaičiai išaugo palyginti su 2011 m. (atitinkamai 29 ir 11 operacijų);

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad kiekybiškai įvertinamos klaidos Audito Rūmų audituotose paramos biudžetui operacijose buvo susijusios su neteisingu vertinimo balais metodo taikymu nustatant, ar paramos gavėjai atitiko su veikla susijusių mokėjimų sąlygas, arba tuo, kad nebuvo įvertinta atitiktis specialiosioms mokėjimo sąlygoms;

Sistemų veiksmingumas

14.  džiaugiasi, kad Komisija nors iš dalies įgyvendino visas Audito Rūmų 2009 m. ir 2010 m. metinių EPF įgyvendinimo ataskaitų rekomendacijas ir ragina Komisiją ir toliau užtikrinti, kad bus imamasi veiksmų ir įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos Audito Rūmų 2011 m. ir 2012 m. ataskaitose;

15.  pažymi, kad EPF įgyvendinami naudojant daugybę įvairių pristatymo metodų ir sudėtingų taisyklių bei procedūrų, taikomų 79 šalyse, su kuriomis siejamą riziką Audito Rūmai įvertino kaip didelę;

16.  yra labai susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad priežiūros ir kontrolės sistemos yra veiksmingos tik iš dalies;

17.  apgailestaudamas pažymi, kad, kaip ir praeityje, EuropeAid ex ante patikros, vykdomos prieš atliekant projekto mokėjimus, Audito Rūmų vertinimu tebeturi trūkumų; nerimauja dėl to, kad, nepaisant atliktų išorės auditų ir išlaidų patikrinimų, buvo rasta klaidų;

18.  ragina Komisiją persvarstyti sutartis su išorės auditoriais, kurių EuropeAid arba Sąjungos delegacijoms pateiktos audito ataskaitos, kaip paaiškėjo, neatitiko profesionalaus audito reikalavimų arba sutarčių nuostatų;

19.  ragina EuropeAid ir Sąjungos delegacijas sutelkti dėmesį į tolesnius veiksmus po išorės auditų ir išlaidų patikrinimo ataskaitų, ypač kai iškyla grėsmė netinkamų finansuoti sumų susigrąžinimui;

20.  apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tebesitęsiantį vėlavimą, susijusį su pavėluotu tvirtinimu ir sutarčių uždarymu; pažymi neigiamas jo pasekmes, susijusias ne tik su ex ante patikrų bendra kokybe ir patikimumu, bet ir su operacijų atsekamumu, audito seka ir patvirtinamųjų dokumentų pateikimu; ragina EuropeAid nedelsiant išspręsti šią problemą;

21.  ragina Komisiją ir toliau dėti pastangas esamoms jos kontrolės sistemoms stiprinti, ypač siekiant užtikrinti geresnį veiklos tęstinumą ir patikimą dokumentų valdymą, kaip reikalaujama pagal vidaus kontrolės standartus, ir kasmet teikti ataskaitas Parlamentui dėl įgyvendintų taisomųjų veiksmų;

22.  tebėra rimtai susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant Komisijos įsipareigojimo 2012 m. pagerinti bendrosios RELEX informacinės sistemos (angl. CRIS) duomenų kokybę, pagalbos valdymo informacinėje sistemoje išliko trūkumų, susijusių su tolesniais veiksmais po išorės auditų bei išlaidų patikrinimų ir atsižvelgimu į jų rezultatus; ragina Komisiją padvigubinti pastangas siekiant artimiausioje ateityje parengti ir įdiegti CRIS audito modulį, kuris visų pirma suteiktų galimybę imtis tolesnių veiksmų po visų audito ataskaitų;

23.  palankiai vertina pastangas dėl pagrindinių veiklos rodiklių, susijusių su mokėjimų vėlavimo kontrole ir reguliariais priminimais mokėjimų valdyme dalyvaujantiems darbuotojams, taikymo; be to, ragina tinkamiau taikyti rizikos vertinimą imantis su Sąjungos delegacijų projektų portfeliu susijusių tolesnių veiksmų;

24.  mano, kad labai svarbu, nepaisant su personalu susijusių išteklių apribojimų, didinti darbuotojų informuotumą ir valdymo žinias apie visas minėtas problemas ir dažniausiai pasikartojančias klaidas; mano, kad siekiant patobulinti kontrolės sistemas ir kontrolės grandinę visais veiklos lygmenimis bei pagerinti EuropeAid darbą turi būti dedamos nuolatinės pastangos;

25.  palankiai vertina EuropeAid atliktą pirmą matavimo tyrimą dėl likutinio klaidų lygio uždarytų sutarčių operacijose, siekiant įvertinti likusių klaidų poveikį po to, kai buvo atliktos visos ex ante ir ex post patikros; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant geriau analizuoti ir fiksuoti dokumentuose pagrindines klaidų rūšis, taip pat ateityje sumažinti likutinį klaidų lygį (LKL);

26.  pažymi, kad remiantis šiuo tyrimu klaidų lygis yra 3,6 proc. (jų suma yra apytikriai 259,5 mln. EUR), palyginti su Audito Rūmų nustatytu 3 proc. lygiu; pažymi, kad pagrindinės nustatytos klaidų priežastys, svarbos tvarka, yra tarptautinių organizacijų operacijų įgyvendinant Sąjungos finansuojamus projektus trūkumai ir klaidos, taip pat tai, kad nėra susigrąžinamos sumos po audito ar išlaidų patikrinimo misijų, įvairios klaidos, susijusios su netiesiogiai valdomomis Sąjungos lėšomis, ir su viešųjų pirkimų procedūromis susijusios dokumentacijos trūkumas; tikisi, kad ši su likutinio klaidų lygio nustatymu susijusi veikla 2013 m. bus tobulinama toliau siekiant užtikrinti didesnį patikimumą ir kad rezultatai bus pateikti Parlamentui;

27.  ragina Komisiją ir Audito Rūmus ateityje remtis palyginamo audito principu, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu būtų sudarytos sąlygos nuosekliam ir panašiam vertinimui;

28.  pažymi, kad iki 2012 m. pabaigos EuropeAid 2010 m. metinis audito planas ir 2011 m. metinis audito planas buvo įvykdyti atitinkamai 85 proc. ir 53 proc.; primena, kad audito išvadose kaip pagrindiniai trūkumai nurodyti (tinkamų) pagrindžiamųjų dokumentų trūkumas ir sutarties šalių ir paramos gavėjų netinkamai vykdomos viešųjų pirkimų procedūros; ragina Komisiją toliau stipinti savo kontrolės mechanizmus ir mokymų politiką siekiant išvengti šių trūkumų pasikartojimo ateityje;

29.  ragina EuropeAid toliau rengti tinkamas priemones ir veiksmus, kad vykdant tikslinę informavimo veiklą ar užtikrinant dažnesnį darbuotojų bei naudos gavėjų naudojimąsi finansų valdymo priemonių rinkiniu būtų pagerintas bendras EuropeAid centrinių tarnybų bei Sąjungos delegacijų kontrolės sistemos veiksmingumas;

30.  primygtinai primena, kad stiprinant patikinimo procesą taip pat reikalingos priemonės, kurios padėtų padidinti Sąjungos delegacijų atskaitomybę ir išorės pagalbos valdymo ataskaitų kokybę bei išsamumą;

31.  ragina EuropeAid ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) stiprinti Sąjungos delegacijų vadovų kaip Komisijos perįgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų priežiūrą, kad būtų padidinta jų atskaitomybė rengiant metines veiklos ataskaitas;

32.  apgailestauja, kad, nepaisant ankstesniais metais pateiktų rekomendacijų, nepastebėta jokio žymesnio vidaus audito struktūros, kuriai tenka tam tikros funkcijos tobulinant vidaus kontrolės sistemą arba atliekant kontrolės sistemos / priemonių ekonominio efektyvumo analizę, veiklos pagerėjimo; vėl tikisi, kad padėtis 2013 m. pasikeis;

33.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant esamų kiekybiškai įvertinamų klaidų ir didelės rizikos aplinkos, pranešimų apie neteisėtą veiklą nebuvo; pakartoja savo raginimą Komisijai toliau plėtoti ir savo neteisėtos veiklos atskleidimo politiką, ypač Sąjungos delegacijose, ir kovos su sukčiavimu strategiją, kad būtų aptikti dvigubo finansavimo atvejai;

34.  ragina Komisiją atsižvelgti į naujausius aptariamus persvarstomos Sąjungos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pakeitimus, susijusius su tikraisiais savininkais; prašo Komisijos informuoti apie tai savo metinėje veiklos ataskaitoje;

35.  yra susirūpinęs dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 190 straipsnio 2 dalies(11); pažymi, kad šios taisyklės taip pat įtrauktos į Kotonu pasirašyto AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 ir 73 straipsnius, ir šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 14/2013 36, 37 ir 76 dalis, kuriose, be kita ko, sakoma, kad kai kuriais atvejais buvo įmanomi konkurenciniai viešieji pirkimai; ragina Komisiją kritiškai įvertinti, ar jos taisyklės nenukrypsta nuo viešųjų pirkimų procedūrų, ir pranešti apie tai savo metinėje ataskaitoje;

Parama biudžetui

36.  pažymi, kad 2012 m. teikiant paramą biudžetui suteikta 891 mln. EUR (jie sudaro 29 proc. visų EPF pagalbos išmokų);

37.  džiaugiasi Audito Rūmų vertinimu, kuriuo remiantis buvo laikomasi bendrųjų tinkamumo finansuoti sąlygų, tokių kaip viešojo sektoriaus finansų valdymo pažanga;

38.  palankiai vertina tai, kad pradėjus vykdyti naują politiką, apibrėžtą 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikate „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“, atliekant paramos biudžetui operacijas didesnis dėmesys skiriamas atskaitomybei, skaidrumui ir sustiprintam rizikos valdymui;

39.  palankiai vertina tai, kad Komisija didesnį dėmesį skiria kovai su sukčiavimu ir korupcija, visų pirma vertindama tinkamumo gauti paramą biudžetui kriterijų, susijusį su viešu finansų valdymu; todėl pažymi, kad korupcija ir sukčiavimas – tai viena iš penkių Komisijos nustatytų rizikos kategorijų, numatytų rizikos valdymo sistemoje, sukurtoje paramos biudžetui programai;

40.  pažymi, kad su geru valdymu susijusios programos finansuojamos siekiant paremti bevystančių šalių kovą su sukčiavimu, korupcija ir netinkamu finansiniu valdymu; pabrėžia, kad teismų sistema be korupcijos – tai būtina gero valdymo ir teisinės valstybės principo taikymo užtikrinimo sąlyga; ragina Komisiją didelį dėmesį skirti teisminių institucijų reformų programoms;

41.  pažymi, kad paramos biudžetui programoms sukurtos rizikos valdymo sistemos laipsniškas įdiegimo laikotarpis baigėsi 2012 m. pabaigoje ir kad nuo 2013 m. sausio 1 d. šią sistemą privaloma taikyti sudarant visas naujas sutartis ir skiriant išmokas; palankiai vertina paramos biudžetui programoms skirtų rizikos valdymo sistemų tobulinimą ir prašo kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu pateikti ataskaitą apie įgyvendintą rizikos ir reagavimo strategiją;

42.  nekantriai laukia, kol bus įgyvendintas 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikate „Biudžetas Europai 2020“ suformuluotas įsipareigojimas EPF demokratinę priežiūrą suderinti su vystomojo bendradarbiavimo priemonės priežiūra, kurią atlieka Parlamentas;

43.  atkreipia dėmesį į EuropeAid sprendimą šalyse partnerėse sukurti regioninius centrus, siekiant pagerinti paramos biudžetui operacijų ir dialogo politiniais klausimais kokybę; prašo Komisijos kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu informuoti Parlamentą apie pirmuosius rezultatus arba įgytą patirtį;

44.  pripažįsta Komisijos veikimo laisvę, kai ji pagal diferenciacijos principą ir laikydamasi dinamiško požiūrio į tinkamumo kriterijus vertina, ar buvo laikomasi bendrųjų tinkamumo finansuoti sąlygų, kad būtų galima atlikti mokėjimus šaliai partnerei; yra susirūpinęs dėl pervestų lėšų galutinio panaudojimo ir nepakankamo atsekamumo atvejais, kai Sąjungos lėšos patenka į šalies partnerės biudžetą;

45.  pritaria tam, kad atitinkama su paramos biudžetui programomis susijusi informacija apie biudžetą būtų viešai atskleidžiama, siekiant sustiprinti vidaus ir tarpusavio atskaitomybę, taip pat atskaitomybę piliečiams;

46.  pažymi, kad atliekant Užsachario Afrikos šalyse vykdomų EPF projektų vertinimus daroma išdava, kad, viena vertus, 2012 m. pastebimas projektų struktūros ir aktualumo, daromo poveikio ir tvarumo pagerėjimas, tačiau, kita vertus, tęsiasi su veiksmingumu ir efektyvumu susijusios problemos, ir tik truputį daugiau nei pusė projektų įvertinta gerai arba labai gerai(12); teigiamai vertina tai, kad 2012 m. pradėtos taikyti visapusiškos Sahelio (AGIR – Alliance globale pour l'initiative Résilience – Sahel) ir Somalio pusiasalio (SHARE – Supporting HoA Resilience) atsparumo didinimo programos siekiant geriau spręsti nuolatinę maisto stygiaus šiuose regionuose problemą;

47.  nerimauja dėl to, jog vertinant Ramiojo vandenyno regiono projektus nustatyta, jog didelė jų dalis turi daugiau didelių trūkumų ir tik 40,4 proc. šių projektų įvertinti kaip geri arba labai geri; ragina Komisiją toliau nagrinėti šių trūkumų priežastis ir didinti pajėgumus šalies viduje siekiant pagerinti projektų struktūrą ir įgyvendinimą(13);

48.  teigiamai vertina bendrą patenkinamą Karibų jūros regiono projektų kokybę (ji pagerėjo), kadangi 75,47 proc. projektų rezultatai įvertinti gerai arba labai gerai(14);

49.  vis dėlto ragina Komisiją užtikrinti, kad teikiant paramą biudžetui lėšų mokėjimas būtų sustabdytas, sumažintas arba nutrauktas, jeigu nepasiekti aiškiai apibrėžti pirminiai tikslai ir nevykdomi įsipareigojimai ir jei kyla grėsmė Sąjungos politiniams ir finansiniams interesams;

50.  primena, kad rizika, jog ištekliai bus panaudoti kitur, tebėra didelė ir kad korupcijos bei sukčiavimo rizika yra susijusi su viešųjų finansų valdymu ir reformomis; pakartoja, kad EuropeAid centrinių tarnybų ir Sąjungos delegacijų vadovai turėtų nuolat skirti didesnį dėmesį šiai rizikai politiniame ir strateginiame dialoge, ypač siekdami įvertinti atitinkamos vyriausybės pasirengimą imtis tolesnių veiksmų ir jos gebėjimą vykdyti reformas;

Kongo Demokratinės Respublikos valdymui skiriama Sąjungos parama

51.  ragina Komisiją ir EIVT, koordinuojant veiklą su kitais vystymosi partneriais, įskaitant valstybes nares, ir atsižvelgiant į programavimo 11-ojo EPF gaires bei būsimų Sąjungos programų struktūrą, skirti daugiau dėmesio tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ir proporcingas pagalbos paskirstymas visoms provincijoms, ypač skurdesnėms, siekiant išvengti geografinių paramos vystymuisi paskirstymo skirtumų; ragina centriniu lygmeniu bendrai teikti paramą provincijų lygmeniu įgyvendinamoms programoms, kuriomis politinė ir teritorinė decentralizacija siejama su patobulintomis gamtos išteklių valdymo strategijomis bei infrastruktūros atkūrimu ir plėtra; iš naujo svarsto galimybę teikti Sąjungos paramą geresniam gamtos išteklių valdymui remiantis išsamiu poreikių įvertinimu;

52.  ragina Komisiją ir EIVT didesnį dėmesį skirti dialogui su Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) vyriausybe dėl to, kad demokratiniai rinkimai yra pagrindinė sudedamoji valstybės valdymo dalis; ragina Komisiją ir EIVT atidžiai įvertinti visą riziką siekiant užtikrinti, kad Sąjungos programomis šioje srityje nebūtų palaikomas režimo įtvirtinimas;

53.  ragina Komisiją ir EIVT skatinti didesnę Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės atskaitomybę teikiant didesnę paramą, skirtą nacionalinių priežiūros institucijų, ypač specialiųjų Nacionalinės Asamblėjos komitetų ir Aukščiausiosios audito institucijos, gebėjimams stiprinti;

54.  primena, kad visose valdymo srityse, kurioms taikoma Sąjungos bendradarbiavimo strategija, reikia sistemingai atsižvelgti į būtinybę remti kovą su sukčiavimu ir korupcija;

55.  primygtinai pabrėžia, kad teikiant EPF finansavimą turėtų būti remiama ilgalaikė Kongo Demokratinės Respublikos centrinių teisminių institucijų restruktūrizacija siekiant užtikrinti tvarų teisinės valstybės principo taikymą šalyje; atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į dvi programas (REJUSCO ir PAG), kurioms iš devintojo EPF skirta 7,9 mln. EUR ir 9 mln. EUR; apgailestauja, kad vykdant šias programas nebuvo pasiekti numatyti rezultatai, ir pažymi, kad Komisija nuolat mažino savo programai REJUSCO skirtą įnašą ir jį nutraukė programai PAG; ragina Komisiją įvertinti, kokių konkrečių trūkumų būta planuojant ir įgyvendinant šias abi programas, kad būtų galima kurti tvaresnes teisminių institucijų reformai skirtas programas numatant geriau pritaikytus tikslus naudojantis vienuoliktuoju EPF;

56.  mano, kad nuo pat programų vykdymo pradžios ir reguliariai jų įgyvendinimo metu turi būti vertinama pagrindinių grėsmių programos tikslų įgyvendinimui tikimybė ir galimas jų poveikis, t. y. vertinamas šalies valdymo gerinimo politikos bei veiksmų planų tinkamumas ir patikimumas atsižvelgiant į turimus institucinius bei finansinius išteklius ir stebima pažanga, daroma vykdant Kongo Demokratinės Respublikos valdžios institucijų prisiimtus įsipareigojimus; ragina parengti priemones, skirtas užkirsti kelią rizikai arba ją sumažinti, ir nustatyti aiškų veiksmų planą, kurio turi būti laikomasi tuo atveju, jei rizika virstų tikrove;

57.  mano, kad Komisija turėtų sutelkti savo tikslus į ribotą prioritetų skaičių, nustatyti laikotarpį, kuriuo būtų labiau atsižvelgiama į programos aplinką, numatant reguliarus vertinimus ir suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant programą, kad tikslai prireikus galėtų būti greitai pakoreguoti;

58.  mano, kad Komisija turėtų vykdyti griežtesnį struktūrinį politinį dialogą su Kongo Demokratine Respublika; pažymi, kad šiuo tikslu reikės, visapusiškai laikantis Kotonu susitarimo nuostatų (visų pirma 96 straipsnio), i) nustatyti aiškius, tinkamus, realistiškus ir ribotą laiką taikomus tikslus, dėl kurių būtų abipusiškai susitarta su nacionalinėmis valdžios institucijomis, ii) vykdant reguliarų politinį dialogą su vyriausybe reguliariai vertinti, ar nustatytų tikslų siekiama, iii) atidžiai įvertinus, svartyti programos keitimo ir išskirtinais atvejais – jos sustabdymo arba nutraukimo galimybę tuo atveju, jei Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė nepakankamai vykdytų įsipareigojimus;

59.  ragina Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybę patvirtinti priemones, būtinas teminių darbo grupių funkcionavimui pagerinti, ir stebėti šių priemonių įgyvendinimą;

60.  ragina Komisiją aktyviau imtis vadovaujamo vaidmens valstybių narių atžvilgiu skatinant koordinuotą politinį dialogą ir didinant Sąjungos įtaką Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei;

Sąjungos parama Haičiui

61.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija, nepaisydama Parlamento rezoliucijos, susijusios su 2010 m. ir 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūromis, dar viešai nepaskelbė nei išsamių veiksmingumo rodiklių, kuriais buvo grindžiama Haičio Respublikai skirta parama biudžetui, nei išsamių Haičio Respublikos vyriausybės veiklos vertinimų, kuriais buvo grindžiamas sprendimas suteikti paramą biudžetui;

62.  pažymi, kad Komisija ir Haičio Respublikos vyriausybė ruošiasi pasirašyti Sutartį dėl paramos valstybei stiprinti, kuri turėtų atitikti naujus paramos biudžetui kriterijus, kaip nurodyta 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikate „Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje“;

63.  prašo Komisijos kuo greičiau Parlamentui pateikti Sutartį dėl paramos valstybei stiprinti kartu su visais vertinimais, kuriais ši sutartis pagrįsta; ragina Komisiją išaiškinti, kokiu atžvilgiu ši sutartis atitinka minėtą Komisijos komunikatą;

64.  prašo, kad Komisija, ypač turint omenyje pastarojo meto susirūpinimą dėl teisinės valstybės būklės blogėjimo Haityje ir dėl nuolat suteikiamų žemų balų pagal tarptautinius korupcijos indeksus, išaiškintų Parlamentui veiklos tikslus, kurie buvo iškelti Haičio vyriausybei mainais į paramą biudžetui, ir šių tikslų vertinimo būdus;

65.  primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad, kaip paskelbta, poveikio vertinimas būtų baigtas iki 2014 m. balandžio mėn., kaip numatyta Parlamento rezoliucijos dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros 62 ir 63 dalyse, ir pateiktas Parlamentui;

66.  nurodo, kad Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto delegacijos, kuri lankėsi Haityje 2012 m., pranešime atkreipiamas dėmesys į būtinybę užtikrinti, kad visuomenė gautų kuo daugiau informacijos apie Haityje Sąjungos finansuojamų projektų ir programų rezultatus;

67.  pastebi, kad paskelbus Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Sąjungai įsitraukus į Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvą įvyko keletas teigiamų pokyčių;

68.  prašo, kad Komisija parengtų pranešimus apie tai, kaip Haičio vyriausybė teikė ataskaitas apie iš Sąjungos fondų gautas lėšas ir atsiskaitė už jų panaudojimą po to, kai Biudžeto kontrolės komiteto delegacija nustatė, kad kontrolės sistemos yra netinkamos, o Sąjungos išlaidų apskaita – nepriimtino lygio;

69.  primygtinai ragina Komisiją iš esmės paspartinti Sąjungos finansuojamų projektų ir programų stebėsenos bei vertinimo gerinimo procesą ir užtikrinti, kad susijusi informacija būtų viešai prieinama vartotojui patogiu būdu, atsižvelgiant į Tarptautinės paramos skaidrumo iniciatyvos prasmę ir paskirtį;

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis

70.  yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų, kuriomis remiantis klaidų dažniau buvo aptinkama operacijose, susijusiose su programų sąmatomis, dotacijomis ir susitarimais dėl įnašų tarp Komisijos ir tarptautinių organizacijų, nei kitų paramos formų atveju: iš 71 testuotos šio tipo operacijos 31 (t. y. 44 proc.) buvo nustatyta klaidų;

71.  pakartoja, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su tarptautinėmis organizacijomis dėl rastų jų atliktų operacijų klaidų ir rengti diskusijas dėl veiksmų, kurių reikia drauge imtis norint užkirsti joms kelią ateityje;

72.  yra tvirtai įsitikinęs, kad siekiant nustatyti panašius ir tvarius pagrindinius principus, kurie užtikrintų Sąjungos finansinių taisyklių laikymąsi, itin svarbu keistis gerąja patirtimi;

73.  be to, skatina imtis visų veiksmų, kurie ne tik prisidėtų prie geresnio Sąjungos ir Pasaulio banko metodų abipusio supratimo, bet ir apskritai pagerintų su patikos fondų naudojimu susijusių kontrolės valdymo priemonių kokybę ir patikimumą; šiuo atžvilgiu laikosi nuomonės, kad Europos Komisijos 7 ramsčių vertinimas yra tikras kriterijus, užtikrinantis pakankamą patikinimą;

74.  palankiai vertina Pasaulio banko sprendimą, kuriuo siekiama panaikinti apribojimą, pagrįstą konfidencialumu, taip pat Pasaulio banko ir Komisijos darbinį susitarimą, pagal kurį kiekvienoje institucijoje buvo paskirta po vieną kontaktinį asmenį, kad jie kartu nagrinėtų konkrečius atvejus, kai, siekiant susipažinti su dokumentais, vis dar kyla tam tikrų kliūčių tiek Audito Rūmų audito, tiek ir Komisijos likutinio klaidų lygio tyrimo metu;

75.  palankiai vertina Pasaulio banko sukurtą visiems su patikos fondais susijusiems auditams ir patikroms skirtą sistemą, kuri pagrįsta vieno langelio principu, taip pat dabartinį supaprastintos sistemos patikos fondų audito peržiūros klausimams spręsti diegimą; primena, kad Parlamentas ypatingai suinteresuotas tuo, jog būtų kuo plačiau dalijamasi visa reikalinga informacija, susijusia su ES finansuojamų patikos fondų auditais;

76.  yra susirūpinęs dėl nuolatinio Komisijos ir EBPO Paramos vystymuisi komiteto sekretoriato nuomonių dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) atitikties Europos investicijų banko (EIB) paskolų reikalavimams skirtumo; atsižvelgdamas į būsimas OPV kriterijų peržiūras 2015 m. ragina Komisiją tinkamai išspręsti savo nesutarimus, nes tai svarbu siekiant užtikrinti patikimus statistinius duomenis ir palyginamus finansinių įnašų, kurie padėtų užtikrinti vystymosi tikslų įgyvendinimą, kriterijus;

77.  ragina EIB stiprinti savo dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), taip pat užtikrinti, kad tam tikrų projektų atveju būtų tikrinamas su projektų įgyvendinimu susijusių NVO teisinis statusas;

78.  ragina Komisiją, finansuojant NVO projektą nacionaliniu ar Europos lygmeniu, patikrinti, kokia lėšų dalis yra pačios organizacijos privatus finansavimas, o kokia lėšų dalis – vyriausybės finansavimas; prašo Komisijos kasmet paskelbti ataskaitą apie gautus rezultatus;

Investicinė priemonė

79.  primena, kad devintojo ir dešimtojo EPF investicinei priemonei skirtos lėšos siekė 3 137 mln. EUR;

80.  apgailestauja, kaip ir ankstesniais metais, kad investicinė priemonė neįtraukta į Audito Rūmų patikinimo pareiškimą arba Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, nors projektus Europos Sąjungos vardu naudodamas EPF išteklius vykdė EIB ir ES vardu rizikavo; todėl ragina per 2015 m. spalio mėn. peržiūrą užbaigti su trišaliu susitarimu susijusią veiklą ir į įprastą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą įtraukti investicinę priemonę;

81.  ragina Audito Rūmus iki EIB išorės įgaliojimų vidurio laikotarpio peržiūros ir investicinės priemonės vidurio laikotarpio peržiūros parengti specialiąją ataskaitą dėl EIB išorės skolinimo veiklos vykdymo bei jos suderinimo su Sąjungos vystymosi politikos sritimis ir tikslais, taip pat palyginti EIB naudojamų nuosavų išteklių pridėtinę vertę; be to, ragina Audito Rūmus analizės metu atskirai įvertinti pagal bendrąjį Sąjungos biudžetą ir valstybių narių suteiktas garantijas, EPF suteiktą investicinę priemonę, grįžtamųjų lėšų naudojimą šioms investicijoms, EIB naudotas įvairių formų mišraus finansavimo priemones, kurias taikė ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas ir kurios buvo taikytos Karibų jūros regiono investicinei priemonei;

82.  palankiai vertina pirmąjį pranešimą, susijusį su naujos EIB rezultatų vertinimo sistemos (REM), skirtos geresniam projekto laukiamų rezultatų įvertinimui, įgyvendinimu ir ragina paskelbti visą metodiką, visų pirma susijusią su rodikliais, naudojamais priemonių suderinimui su Sąjungos vystymosi tikslais; ragina EIB reguliariai skelbti REM ataskaitą bei informuoti Parlamentą;

83.  ragina EIB kiek būtina tiksliai sureguliuoti REM sistemą, įtraukiant visų susijusių suinteresuotųjų šalių pirmuosius atsiliepimus, išlaikant nuolatinį suderinamumą su Sąjungos vystymo politika ir metinėje ataskaitoje nurodant AKR arba UŠT šalių kiekvienos operacijos REM taškų skaičių;

84.  mano, kad turi būti siekiama patobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, t. y. intensyvinama veikla programavimo lygmeniu, kurią vykdytų Komisija ir EIVT;

85.  mano, kad EIB turėtų toliau nagrinėti kitų bendrą finansavimą teikiančių tarptautinių institucijų taikomų informacijos apie rezultatus teikimo priemonių suderinimo galimybę, kai naudojami ir bendri rodikliai bei apibrėžtys;

86.  laikosi nuomonės, kad tai būtina didesnio Sąjungos matomumo užtikrinimui pabrėžiant Sąjungos vertybes įvairiose intervencijos srityse, pvz., skatinant žmogaus teises ir teisinės valstybės principą, griežtinant aplinkos ir socialinius standartus ir teikiant bendrą paramą tvariam vystymuisi ir įtraukiam ekonomikos augimui;

87.  atsižvelgdamas į Sąjungos išorės politiką, remia Komisijos ir valstybių narių vykdomą laipsnišką naujų finansinių produktų kūrimą; pritaria tam, kad pagal investicinę priemonę, atsižvelgiant į papildomumo principą, ir toliau būtų siūlomos šios alternatyvios finansinės sąlygos, kurių paprastai nėra arba jos neprieinamos vietos finansų rinkose ir kurios galėtų būti įvestos kuriant produktus, susijusius su įvairiomis Sąjungos dotacijų, paskolų ir rizikos pasidalijimo priemonėmis arba su garantijų taikymu; reikalauja apibrėžti šių priemonių taikymo geriausią patirtį ir tiksliai nustatyti tinkamumo finansuoti kriterijus, taip pat struktūrizuotas ataskaitų teikimo, stebėsenos ir kontrolės sąlygas;

88.  ragina Komisiją savo metinėje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo bei metinėje veiklos ataskaitoje apsvarstyti investicinės priemonės poveikį vystymuisi;

89.  ragina Komisiją pateikti išsamią ataskaitą apie finansinių priemonių, susijusių su bendradarbiavimo platforma, įgyvendinimo poveikį vystymosi priemonių deriniui ir politikai bei jų įgyvendinimo rezultatus;

90.  tikisi, kad investicinė priemonė bus įtraukta į kitą įvertinimo ataskaitą apie Sąjungos paramą privačiojo sektoriaus vystymuisi;

EPF įtraukimas į ES biudžetą

91.  apgailestauja, kad bendram Sąjungos biudžetui galiojančiose naujose finansinėse taisyklėse (Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012) EPF neįtraukti į bendrąjį biudžetą;

92.  primena, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, jog tos finansinės taisyklės bus persvarstytos siekiant įtraukti pakeitimus, reikalingus atsižvelgiant į derybų dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos rezultatus, įskaitant klausimą dėl galimo EPF įtraukimo į bendrąjį biudžetą; pakartoja savo raginimą Tarybai ir valstybėms narėms susitarti dėl visiško EPF įtraukimo į bendrąjį biudžetą;

93.  pabrėžia, kad įtraukimas į biudžetą padėtų sumažinti sandorių išlaidas, taip pat būtų supaprastinti ataskaitų teikimo ir apskaitos reikalavimai, nes būtų ne du, o tik vienas administracinių taisyklių ir sprendimo priėmimo struktūrų rinkinys;

94.  pažymi Komisijos įsipareigojimą įtraukti EPF į bendrąjį biudžetą ne vėliau kaip 2020 m., kai pasibaigs Kotonu susitarimo galiojimas; tačiau pabrėžia, kad, Parlamento nuomone, tai turėtų būti padaryta kuo anksčiau;

95.  apgailestauja, kad diskusijoje dėl būsimo vidaus susitarimo dėl 11-ojo EPF Komisija nepateikė pasiūlymo dėl bendro finansinio reglamento, kuriuo būtų siekiama supaprastinti EPF valdymą;

96.  yra susirūpinęs dėl to, kad įgyvendinant 11-ąjį EPF įgaliotieji subjektai gali pagal paslaugų teikimo sutartį biudžeto vykdymo užduotis pavesti kitoms organizacijoms, kurių veikla reglamentuojama pagal privatinę teisę, taip sukurdami patikos santykių pakopas; primena, jog tokio įgyvendinimo atveju šie įgaliotieji subjektai turi užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygį;

Tolesni veiksmai, susiję su Parlamento rezoliucijomis

97.  ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į Parlamento rekomendacijas, pateiktas Parlamento metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje, įvertinimą.

(1) OL C 331 2013 11 14, p. 261.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(3) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(4) OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
(5) OL L 314, 2001 11 30, p. 1, ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.
(6) OL L 156, 1998 5 29, p. 108.
(7) OL L 317, 2000 12 15, p. 355.
(8) OL L 191, 1998 7 7, p. 53.
(9) OL L 83, 2003 4 1, p. 1.
(10) OL L 78, 2008 3 19, p. 1.
(11) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).
(12) Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 307 final, pridedamas prie metinės ataskaitos dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2012-aisiais metais (p. 72), ir Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2012) 242 final, pridedamas prie metinės ataskaitos dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2011-aisiais metais (p. 67).
(13) Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 307 final, pridedamas prie 2013 m. metinės ataskaitos dėl Europos Sąjungos vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2012-aisias metais) (p. 120).
(14) Ten pat, p. 97.

Teisinė informacija - Privatumo politika