Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2206(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0176/2014

Predkladané texty :

A7-0176/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0290

Prijaté texty
PDF 539kWORD 188k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
P7_TA(2014)0290A7-0176/2014
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2011 (COM(2013)0668) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie pripojené k tejto správe (SWD(2013)0348 and SWD(2013)0349),

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie z 29. apríla 2013 o finančnom hospodárení ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu v roku 2012,

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2013)0346),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o činnostiach financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami Komisie(1) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 18. Februára 2014 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014)

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou(3), a revidovaná 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria)(5),

–  so zreteľom na článok 33 internej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 internej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci finančného protokolu dohody o partnerstve podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a o rozdelení finančnej pomoci určenej krajinám a zámorským územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(8),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na 9. Európsky rozvojový fond(9),

–  so zreteľom na článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond(10),

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (COM (2013)0660);

–  so zreteľom na oznámenia Komisie z 13. októbra 2011 o zvýšení vplyvu rozvojovej spolupráce EÚ: program zmien a o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny,

–  so zreteľom na článok 76, tretiu zarážku článku 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0176/2014)

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2) Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1, a Ú. v. ES L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2011 (COM(2013)0668) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie pripojené k tejto správe (SWD(2013)0348 and SWD(2013)0349),

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie z 29. apríla 2013 o finančnom hospodárení ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu v roku 2012,

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2013)0346),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o činnostiach financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami Komisie(1) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 18. Februára 2014 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014)

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou(3), a revidovaná 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria)(5),

–  so zreteľom na článok 33 internej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 internej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci finančného protokolu dohody o partnerstve podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a o rozdelení finančnej pomoci určenej krajinám a zámorským územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(8),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na 9. Európsky rozvojový fond(9),

–  so zreteľom na článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond(10),

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (COM (2013)0660);

–  so zreteľom na oznámenia Komisie z 13. októbra 2011 o zvýšení vplyvu rozvojovej spolupráce EÚ: program zmien a o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny,

–  so zreteľom na článok 76, tretiu zarážku článku 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0176/2014)

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu je vykázaná v tabuľke 2 výročnej správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku na plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2) Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. ES L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1, a Ú. v. ES L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2011 (COM(2013)0668) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie pripojené k tejto správe (SWD(2013)0348 and SWD(2013)0349),

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie z 29. apríla 2013 o finančnom hospodárení ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu v roku 2012,

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2013)0346),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o činnostiach financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami Komisie(1) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 18. Februára 2014 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014)

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou(3), a revidovaná 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria)(5),

–  so zreteľom na článok 33 internej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 internej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci finančného protokolu dohody o partnerstve podpísanej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a o rozdelení finančnej pomoci určenej krajinám a zámorským územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(8),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na 9. Európsky rozvojový fond(9),

–  so zreteľom na článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond(10),

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (COM (2013)0660);

–  so zreteľom na oznámenia Komisie z 13. októbra 2011 o zvýšení vplyvu rozvojovej spolupráce EÚ: program zmien a o budúcom prístupe k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–  so zreteľom na článok 76, tretiu zarážku článku 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0176/2014)

A.  keďže hlavným cieľom Dohody z Cotonou, ktorá je rámcom vzťahov medzi Úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ), je znížiť a prípadne odstrániť chudobu, čo je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a postupného začleňovania štátov AKT a ZKÚ do svetového hospodárstva;

B.  keďže Európske rozvojové fondy (ERF) sú hlavným finančným nástrojom Únie na rozvojovú spoluprácu so štátmi AKT;

C.  keďže ERF financujú členské štáty a keďže Komisia ako výkonný orgán zodpovedá za absolutórium ERF;

D.  keďže globálne záväzky, individuálne záväzky a platby dosiahli za rozpočtový rok 2012 sumy 3 745 miliónov EUR, 3 817 miliónov EUR a 3 292 miliónov EUR;

E.  keďže transparentnosť a zodpovednosť sú nevyhnutným predpokladom demokratickej kontroly, ako aj účinnej rozvojovej pomoci;

F.  keďže rozpočtová podpora zohráva kľúčovú úlohu ako hnacia sila zmeny, ako aj pri riešení hlavných rozvojových výziev, ale takisto sa vyznačuje značným fiduciárnym rizikom a mala by sa poskytovať iba vtedy, ak je prijímateľský štát schopný preukázať pred tým, ako sa mu poskytne pomoc formou rozpočtovej podpory, dostatočnú mieru transparentnosti, sledovateľnosti, zodpovednosti a účinnosti;

G.   keďže posilnenie transparentnosti a boj proti korupcii a podvodom majú kľúčový význam pre úspech operácií v oblasti rozpočtovej podpory Únie, ako sa zdôrazňuje v uvedenom oznámení Komisie s názvom Budúci prístup k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny;

H.  keďže udržateľnosť je dôležitá na zabezpečovanie účinnosti rozvojovej pomoci;

I.  keďže spolupráca a koordinácia s ostatnými darcami a medzinárodnými finančnými inštitúciami má mimoriadny význam, aby sa zabránilo zdvojeniu, zabezpečila sa účinnosť pomoci a podporilo sa budovanie kapacít na rozvoj pomoci v prijímateľských krajinách;

J.  keďže je nevyhnutné podporovať viditeľnosť Únie a odzrkadľovať hodnoty Únie vo všetkých formách rozvojovej pomoci;

K.  keďže používanie inovatívnych finančných nástrojov ako zlučovanie zdrojov sa považuje sa jeden zo spôsobov rozšírenia rozsahu existujúcich nástrojov, ako sú granty a úvery;

L.  keďže Parlament opakovane požadoval zahrnutie ERF do všeobecného rozpočtu;

Vyhlásenie o vierohodnosti

Spoľahlivosť účtovnej závierky

1.  víta stanovisko Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho ERF vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu ERF k 31. decembru 2012 a výsledky ich transakcií a toku hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a účtovnými pravidlami prijatými účtovníkom;

2.  konštatuje, že v oblastiach rozpočtovej podpory a príspevkov Únie na projekty s viacerými darcami vykonávané medzinárodnými organizáciami, charakter nástrojov a platobné podmienky obmedzujú rozsah náchylnosti transakcií na chyby;

3.  konštatuje, že z prostriedkov EÚ v oblasti EuropeAid sa 1 153 mimovládnym organizáciám (57 % všetkých MVO) poskytlo 1 520 miliónov EUR a v oblasti humanitárnej pomoci ECHO 152 MVO (8 %) 960 miliónov EUR; konštatuje, že objem prostriedkov EÚ poskytovaných mimovládnym organizáciám sa za posledných desať rokov zdvojnásobil; žiada Komisiu, aby predložila prehľad 30 najväčších a 30 najmenších projektov, ktoré vykonávajú mimovládne organizácie za pomoci prostriedkov z ERF, ako aj prehľad o tom, koľko vlastných prostriedkov do týchto projektov investovali samotné organizácie;

4.  vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že sa zriedkavo vydávajú príkazy na vymáhanie úrokov z platieb predbežného financovania, ktoré sú vyššie ako 750 000 EUR, čo je v rozpore s platnými pravidlami, podľa ktorých by sa mali vydať raz ročne; konštatuje, že úroky z platieb predbežného financovania sa niekedy kompenzujú prostredníctvom žiadostí alebo preplatením nákladov, tieto úroky potom nie sú uznané ako zisk;

5.  vyzýva Komisiu, aby uplatnila ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, o úroku, ktorý súvisí s väčšími platbami predbežného financovania a aby podrobne preskúmala situáciu v delegáciách s cieľom vypracovať jasný inventúrny súpis zmlúv s otvoreným predbežným financovaním;

6.  opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančné transakcie boli často nesprávne zaznamenané v spoločnom informačnom systéme Relex (CRIS), čím sa zmenila celková kvalita a presnosť údajov, ktoré boli použité na prípravu ročných účtovných závierok, najmä s rizikom neúspechu dodržať zásady zrušenia platieb, t. j. zaznamenať všetky konečné transakcie v správnom účtovnom období;

7.  uznáva, že Komisia vie o súčasných nedostatkoch jej informačného systému, napriek tomu ako v predchádzajúcich rokoch dôrazne vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie snahy a aby neprestajne zohľadňovala túto otázku na všetkých operačných úrovniach, v ústredí GR EuropeAid a v delegáciách Únie;

Správnosť transakcií

8.  s uspokojením konštatuje, že podľa Dvora audítorov sú príjmy a záväzky týkajúce sa účtovných závierok zákonné a správne;

9.  je však znepokojený nad hodnotením Dvora audítorov, ktoré sa týka zákonnosti a správnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, podľa ktorého sú monitorovacie a kontrolné systémy ústredia GR EuropeAid a delegácií Únie pri zabezpečovaní zákonnosti a správnosti platieb účinné iba čiastočne;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že platby boli významne ovplyvnené chybami z dôvodu nedostatkov zistených v mechanizmoch dohľadu a kontroly; konštatuje, že zo 167 priebežných a konečných výdavkových transakcií preskúmaných Dvorom audítorov bolo 44 (t. j. 26 %) ovplyvnených chybami;

11.  pripomína, že Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu chybovosť v prípade platieb z ôsmeho, deviateho a desiateho ERF na 3 %, čo naznačuje zníženie v porovnaní s rokom 2011 (5,1 %) a s rokom 2010 (3,4 %);

12.  konštatuje, že zo 127 vybraných výdavkových transakcií bolo 28 ovplyvnených kvantifikovateľnou chybou, pričom 20 z týchto transakcií bolo konečných a boli už predmetom kontroly Komisie; poznamenáva, že toto predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2011, kedy príslušné čísla boli 29 a 11 operácií v tomto poradí;

13.  berie na vedomie, že čo sa týka transakcií rozpočtovej pomoci preskúmaných Dvorom audítorov, kvantifikovateľné chyby boli nesprávne použitie hodnotiacej metódy na určenie, či partnerské krajiny splnili alebo nesplnili podmienky pre platby súvisiace s výkonom a nevyhodnotenie dodržiavania osobitných podmienok na uhradenie platieb;

Účinnosť systémov

14.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Komisia zabezpečila aspoň čiastočné vykonávanie všetkých odporúčaní z výročných správ Dvora audítorov za roky 2009 a 2010 týkajúcich sa vykonávania Európskeho rozvojového fondu, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zabezpečovaní následných opatrení a plnenia odporúčaní obsiahnutých v správach Dvora audítorov za rok 2011 a 2012;

15.  uznáva, že pri implementácii ERF v 79 krajinách sa použilo niekoľko metód poskytovania so zložitými pravidlami a postupmi, čo podľa hodnotenia Dvora audítorov prináša so sebou vysoký stupeň inherentného rizika;

16.  je hlboko znepokojený nad zistením Dvora audítorov, že monitorovacie a kontrolné systémy sú účinné iba čiastočne;

17.  s poľutovaním konštatuje, že tak ako v minulosti, kontroly GR EuropeAid ex ante vykonané pred uskutočnením platieb za projekty sú podľa Dvora audítorov naďalej citlivé; je znepokojený, že napriek vonkajším auditom a overovaniam výdavkov boli zistené chyby;

18.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila zmluvy s vonkajšími audítormi, ktorých audítorské správy poskytnuté GR EuropeAid alebo delegáciám Únie neboli v súlade s odbornými požiadavkami auditu alebo ustanoveniami zmluvy;

19.  vyzýva GR EuropeAid a delegácie Únie, aby sa viac zamerali na následné kroky v súvislosti so správami týkajúcimi sa vonkajších auditov a overovaní výdavkov, najmä v prípadoch, keď je v hre nezanedbateľná suma rozpočtových prostriedkov;

20.  vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim omeškaním z dôvodu neskorých povolení a uzatváraní zmlúv; berie na vedomie súvisiace negatívne následky, a to nielen na celkovú kvalitu a spoľahlivosť kontrol ex ante, ale aj na sledovateľnosť operácií, záznamy auditov a existenciu sprievodnej dokumentácie; vyzýva GR EuropeAid, aby bezodkladne napravilo tento problém;

21.  žiada Komisiu, aby pokračovala v úsilí posilniť súčasné kontrolné systémy, najmä čo sa týka lepšieho zabezpečenia kontinuity činností a spoľahlivej správy dokumentov podľa požiadaviek stanovených v normách vnútornej kontroly, a aby každoročne informovala Parlament o vykonaných nápravných opatreniach;

22.  je naďalej hlboko znepokojený nad nedostatkami, ktoré pretrvávajú v informačnom systéme riadenia, pokiaľ ide o výsledky a následné kroky súvisiace s vonkajšími auditmi a overovaním výdavkov, a to napriek záväzku Komisie zlepšiť kvalitu údajov spoločného informačného systému Relex (CRIS) v roku 2012; vyzýva Komisiu, aby zdvojnásobila snahu o vyvinutie a spustenie modulu auditu súvisiaceho so systémom CRIS a najmä, aby v najbližšej budúcnosti podnikla následné opatrenia v súvislosti so všetkými správami o audite;

23.  víta snahy vynaložené so zreteľom na používanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti súvisiacich s kontrolami oneskorení platieb a pravidelné pripomienky adresované zamestnancom, ktorí pracujú v oblasti riadenia platieb; podporuje ďalej zlepšené využitie posudzovania rizika v rámci následných opatrení súvisiacich s portfóliom projektov delegácií Únie;

24.  verí, že zlepšenie informovanosti zamestnancov ako aj vedomostí o kontrole je napriek obmedzeniam v počte zamestnancov kľúčom pri riešení uvedených problémov a najčastejšie sa vyskytujúcich chýb; je presvedčený, že je potrebné neprestajne vyvíjať snahy o zlepšenie kontrolných systémov, reťazcov na všetkých operačných úrovniach ako aj výkonu GR EuropeAid;

25.  víta prvú hodnotiacu štúdiu o zvyškovej chybovosti uzavretých transakcií, ktorú vykonalo GR EuropeAid s cieľom odhadnúť finančný vplyv zvyškovej chybovosti po vykonaní všetkých kontrol ex ante a ex post; vyzýva Komisiu, aby posilnila úsilie s cieľom lepšie analyzovať a dokumentovať hlavné typy chýb a znížiť zvyškovú chybovosť v nadchádzajúcich rokoch;

26.  poznamenáva, že na základe tejto štúdie sa miera chybovosti odhaduje na 3,6 % (259,5 milióna EUR) v porovnaní s 3 %, ktoré odhaduje Dvor audítorov; konštatuje, že hlavné zistené príčiny sú, zoradené podľa významu, nedostatky a chyby medzinárodných organizácií vykonávajúcich projekty financované Úniou, finančné prostriedky, ktoré sa nezískajú späť po auditoch alebo misiách s cieľom overovania výdavkov, rôzne chyby súvisiace s nepriamym riadením fondov Únie a nedostatočná dokumentácia postupov verejného obstarávania; očakáva, že práca na zvyškovej chybovosti sa v roku 2013 ďalej zdokonalí smerom k zlepšeniu spoľahlivosti ako aj výsledkov predložených Parlamentu;

27.  vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby v budúcnosti pri audite použili porovnávací prístup z dôvodu súvislého a porovnateľného hodnotenia v rámci postupu udelenia absolutória;

28.  poznamenáva, že do konca roka 2012 bol ročný plán auditov úradu EuropeAid za rok 2010 ukončený na 85 % a ročný plán auditov za rok 2011 na 53 %; zdôrazňuje, že nedostatok (primeraných) účtovných dokladov a nesprávne uplatňovanie postupov verejného obstarávania zmluvnými partnermi a príjemcami patria medzi hlavné nedostatky, ktoré boli zistené pri audite; vyzýva Komisiu, aby viac posilnila svoje kontrolné mechanizmy a politiky v oblasti odbornej prípravy, aby sa zabránilo opakovanému výskytu týchto nedostatkov v budúcnosti;

29.  žiada GR EuropeAid, aby pokračovalo vo vývoji príslušných nástrojov a činností s cieľom zlepšiť celkovú účinnosť kontrolnej pyramídy v rámci ústredia GR EuropeAid a delegácií Únie prostredníctvom cielených činností na zvyšovanie informovanosti alebo zvýšeného používania súboru nástrojov finančného riadenia zamestnancami a príjemcami;

30.  dôrazne pripomína, že postup budovania vierohodnosti si takisto vyžaduje opatrenia na posilnenie zodpovednosti delegácií Únie a kvalitu a úplnosť predkladania správ, pokiaľ ide o správy o riadení vonkajšej pomoci;

31.  vyzýva GR EuropeAid a Európsku služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby posilnili dohľad nad vedúcimi oddelení delegácií v rámci ich kompetencií povoľujúcich úradníkov, na ktorých boli prenesené právomoci Komisie, s cieľom zvýšiť ich zodpovednosť v súvislosti s prípravou výročnej správy o činnosti;

32.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek odporúčaniu z minulého roka nebolo spozorované žiadne významné zlepšenie, čo sa týka fungovania jednotky vnútorného auditu, ktorá má hrať úlohu pri zlepšení systému vnútornej kontroly alebo pri analýze nákladovej efektívnosti kontrolnej štruktúry / kontrolných mechanizmov; opäť očakáva, že situácia sa v roku 2013 zmení;

33.  berie na vedomie, že podľa záznamov žiadna zo zainteresovaných strán neohlásila chyby, a to napriek prítomnosti kvantifikovateľných chyb a prostrediu s vysokým rizikom; opätovne pripomína svoju žiadosť Komisii, aby ďalej pracovala na politike týkajúcej sa ohlasovania, konkrétne v delegáciách Únie, a na stratégii týkajúcej sa boja proti podvodom s cieľom odhaliť činnosti dvojitého financovania;

34.  žiada Komisiu, aby zohľadnila najnovšie trendy Únie v oblasti ziskového vlastníctva, ako sa uvádza v pripravovanej zrevidovanej smernici o ochrane využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; vyzýva Komisiu, aby o tom informovala vo výročnej správe o činnosti;

35.  je znepokojený nad článkom 190 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012(11); poznamenáva, že tieto pravidlá sú stanovené takisto v článkoch 72 a 73 dohody z Cotonou s krajinami AKT, berie v tejto súvislosti na vedomie odseky 36, 37 a 76 osobitnej správy Dvora audítorov č. 14/2013, v ktorých sa okrem iného uvádza, že v niektorých prípadoch bolo možné uskutočniť súťažné verejné obstarávanie; vyzýva Komisiu, aby kriticky vyhodnotila jej pravidlá pre odchýlky od postupov verejného obstarávania a aby o tom informovala vo výročnej správe o činnosti;

Rozpočtová podpora

36.  poznamenáva, že v roku 2012 bolo poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej podpory 891 miliónov EUR, čo predstavuje 29 % z celkovej vyplatenej pomoci z ERF;

37.  víta hodnotenie Dvora audítorov, podľa ktorého boli dodržané všeobecné kritériá oprávnenosti, ako napríklad pokrok vo finančnom hospodárení vo verejnom sektore;

38.  víta, od zavedenia novej politiky uvedenej v oznámení Komisie z 13. októbra 2011 s názvom Budúci prístup k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny, silnejšie zameranie na zodpovednosť, transparentnosť a zlepšené riadenia rizika v rámci riadenia operácií rozpočtovej podpory;

39.  víta skutočnosť, že Komisia sa viac zameriava na boj proti podvodom a korupcii, najmä pri posudzovaní oprávniteľnosti správy vecí verejných na rozpočtovú pomoc; konštatuje v tejto súvislosti, že korupcia a podvod patria medzi päť kategórií rizík, ktoré určila Komisia vo svojom rámci riadenia rizík, ktorý bol vypracovaný pre programy rozpočtovej pomoci;

40.  berie na vedomie, že programy spojené s dobrou správou vecí verejných sú financované s cieľom podporovať rozvojové krajiny v ich boji proti podvodom, korupcii a zlému finančnému hospodáreniu; zdôrazňuje, že súdny systém bez korupcie je nevyhnutnou podmienkou zaistenia dobrej správy veci verejných a právneho štátu; vyzýva Komisiu, aby kládla veľký dôraz na programy reforiem súdnictva;

41.  konštatuje, že fáza zavádzania rámca riadenia rizík, ktorý bol vytvorený pre programy rozpočtovej pomoci, bola ukončená na konci roka 2012 a že tento rámec bol stanovený ako povinný pre všetky nové zmluvy a úhrady s účinnosťou od 1. januára 2013; víta posilnenie rámca riadenia rizík pre programy rozpočtovej pomoci a žiada správu o rizikovej stratégii a vykonanej odozve v rámci ďalšieho postupu udelenia absolutória;

42.  víta skutočnosť, že Komisia plní záväzok zosúlaďovania demokratickej kontroly ERF s kontrolou, ktorú vykonáva Parlament nad nástrojom rozvojovej spolupráce, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet na stratégiu Európa 2020;

43.  berie na vedomie rozhodnutie GR EuropeAid vytvoriť regionálne strediská v partnerských krajinách na účely kvality operácií rozpočtovej podpory ako aj politického dialógu; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o prvých výsledkoch alebo ponaučeniach v rámci ďalšieho postupu udelenia absolutória;

44.  uznáva voľnosť Komisie pri hodnotení, či boli splnené všeobecné podmienky oprávnenosti na uskutočnenie platby partnerskej krajine v súlade so zásadou diferenciácie a dynamickým prístupom k oprávnenosti; je znepokojený nad konečným použitím prevedených fondov a nedostatkom sledovateľnosti, keď sa fondy Únie zlučujú s rozpočtovými prostriedkami partnerskej krajiny;

45.  podporuje zverejnenie príslušných informácií o rozpočte, ktoré súvisia s programami rozpočtovej podpory, s cieľom zlepšiť domácu a vzájomnú zodpovednosť, a to aj pre občanov;

46.  konštatuje, že hodnotenia prebiehajúcich projektov ERF v krajinách subsaharskej Afriky dokončených v roku 2012 naznačujú, že došlo k zlepšeniu v návrhoch projektov a relevantnosti, dosahu a udržateľnosti na jednej strane, ale že tiež pokračujú problémy týkajúce sa efektívnosti a účinnosti na strane druhej, pričom len o málo viac ako polovica projektov je hodnotená ako dobré alebo veľmi dobré(12); víta spustenie komplexných rámcov v roku 2012 na budovanie odolnosti v regióne Sahelu (AGIR – Alliance globale pour l'initiative Résilience – Sahel) a Africkom rohu (SHARE – Supporting HoA Resilience) s cieľom lepšie riešiť problémy pretrvávajúceho nedostatku potravín v týchto regiónoch;

47.  je znepokojený vysokým a zvýšeným percentuálnym podielom posudzovaných projektov v Tichomorí, ktoré podľa hodnotenia vykazujú vážne nedostatky, a len 40,4 % z týchto projektov je klasifikovaných ako dobré alebo veľmi dobré; vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie preskúmala dôvody týchto nedostatkov a aby posilnila kapacity priamo v krajinách s cieľom zlepšiť navrhovanie a plnenie projektov(13);

48.  pozitívne hodnotí celkovú spokojnosť a zlepšenú kvalitu projektov v karibskom regióne, kde podľa hodnotení 75,47 % projektov dosahuje dobré alebo veľmi dobré výsledky(14);

49.  vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila zamietnutie, zníženie alebo zrušenie vyplácania fondov prostredníctvom rozpočtovej podpory, ak nie sú splnené jasné a pôvodné ciele a záväzky a ak sú v hre politické a finančné záujmy Únie;

50.  opätovne pripomína, že riziko, že zdroje sa presmerujú iným smerom je naďalej vysoké a že riziká korupcie a podvodu sú spojené s finančným hospodárením a reformami vo verejnom sektore; opätovne zdôrazňuje, že ústredie GR EuropeAid a vedúci delegácií Únie by mali venovať neprestajnú pozornosť týmto rizikám v rámci politického dialógu, najmä pri hodnotení schopnosti zainteresovaných vlád reagovať a presadzovať reformy;

Podpora EÚ na správu vecí verejných v Konžskej demokratickej republike

51.  vyzýva Komisiu a ESVČ v koordinácii s ďalšími rozvojovými partnermi vrátane členských štátov a so zreteľom na programovania 11. ERF a plánovanie budúcich programov Únie, aby venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu primeranej rovnováhy pri rozdeľovaní pomoci medzi všetky provincie, najmä pokiaľ ide o tie chudobnejšie, s cieľom zabrániť geografickým rozdielom pri rozdeľovaní rozvojovej pomoci; vyzýva, aby sa skombinovala podpora na centrálnej úrovni s programami na provinčnej úrovni, kde sa politická a územná decentralizácia spája so stratégiami zlepšovania riadenia prírodných zdrojov a s obnovou a rozvojom infraštruktúry, opätovne zvažuje podporu EÚ na zlepšené riadenie prírodných zdrojov na základe komplexného posúdenia potrieb;

52.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v dialógoch s vládou Konžskej demokratickej republiky viac zdôrazňovali, že demokratické voľby sú hlavnou súčasťou správy vecí verejných; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby dôkladne zhodnotili všetky riziká na zaistenie toho, že programy Únie v tejto oblasti nepodporujú upevnenie režimu;

53.  žiada Komisiu a ESVČ, aby presadzovali väčšiu zodpovednosť vlády KDR prostredníctvom zvýšenej podpory na posilnenie kapacity národných dozorných inštitúcií, najmä špecializovaných výborov v rámci národného zhromaždenia a najvyššej kontrolnej inštitúcie;

54.  pripomína, aby sa vo všetkých oblastiach správy vecí verejných, na ktoré sa vzťahuje stratégia spolupráce EÚ, posúdila potreba podpory na boj proti podvodom a korupcii.

55.  zdôrazňuje, že z prostriedkov ERF by sa mala podporovať reštrukuralizácia ústredných súdnych orgánov v KDR, aby sa zabezpečilo udržateľné vytvorenie právneho štátu v tejto krajine; v tejto súvislosti berie na vedomie existenciu dvoch programov - REJUSCO a PAG, na ktoré sa z 9. ERF poskytlo 7,9 milióna EUR a 9 miliónov EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že týmto programom sa nepodarilo dosiahnuť očakávané výsledky, a berie na vedomie, že príspevok Komisie na REJUSCO bol následne znížený a v prípade programu PAG pozastavený; vyzýva Komisiu, aby posúdila osobitné nedostatky, ktoré vznikli počas prípravy a vykonávania týchto dvoch programov, s cieľom vyvinúť v rámci 11. ERF udržateľnejšie programy reformy súdnictva s primeranejšími cieľmi;

56.  domnieva sa, že na začiatku programov a neskôr pravidelne v priebehu ich implementácie je potrebné posudzovať pravdepodobnosť a potenciálny vplyv hlavných rizík pre dosiahnutie cieľov programu, a to vyzdvihnutím vhodnosti a dôveryhodnosti politík krajiny a akčných plánov na zlepšenie správy vecí verejných v súvislosti s dostupnými inštitucionálnymi a finančnými zdrojmi a monitorovaním pokroku v súlade so záväzkami orgánov KDR; žiada, aby sa vytvorili opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie rizika a aby sa vymedzili jasné kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať v prípade, že riziko sa stane skutočnosťou;

57.  zastáva názor, že Komisia by mala zamerať svoje ciele na obmedzený počet priorít, určiť časový rámec s pravidelnými hodnotiacimi posúdeniami, ktorý je lepšie prispôsobený prostrediu programu, a poskytnúť flexibilitu počas vykonávania programu, aby sa ciele mohli podľa potreby včas upraviť;

58.  zastáva názor, že Komisia by mala posilniť štruktúrovaný politický dialóg a dialóg o politike s KDR; konštatuje, že v plnom súlade s ustanoveniami Dohody s Cotonou (najmä článku 96) to bude zahŕňať (i) stanovenie jasných, relevantných, realistických a časovo ohraničených cieľov, ktoré sú vzájomne odsúhlasené s orgánmi krajiny, (ii) pravidelné hodnotenie dodržiavania dohodnutých cieľov ako súčasť štandardného politického dialógu s vládou a (iii) zváženie, na základe dôslednej diskusie, prispôsobenia, prípadne vo výnimočných prípadoch aj pozastavenia alebo ukončenia programu, ak vláda KDR nedostatočne plní záväzky v oblasti zhody;

59.  nalieha na vládu KDR, aby prijala potrebné opatrenia na zlepšenie fungovania tematických pracovných skupín a aby monitorovala vykonávanie týchto opatrení;

60.  pozýva Komisiu, aby prevzala aktívnejšiu vedúcu úlohu vo vzťahu k členským štátom, a to podporou koordinovaného politického dialógu a zvýšením vplyvu Únie na vládu KDR;

Pomoc Únie pre Haiti

61.  berie na vedomie, že Komisia bez ohľadu na uznesenia Parlamentu týkajúce sa absolutória za roky 2010 a 2011 doposiaľ nezverejnila ukazovatele výkonnosti, na ktorých bola založená rozpočtová podpora pre Haitskú republiku, ani dôkladné hodnotenie výkonnosti vlády haitskej republiky, z ktorého vychádzalo rozhodnutie o poskytnutí rozpočtovej podpory;

62.  berie na vedomie, že Komisia a vláda Haitskej republiky plánujú podpísať zmluvu o podpore konsolidácie štátu, ktorá má byť v súlade s novými kritériami pre rozpočtovú pomoc, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 13. októbra 2011 s názvom Budúci prístup k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny;

63.  žiada Komisiu, aby Parlamentu čo najskôr poslala zmluvu o podpore konsolidácie štátu spolu so všetkými hodnoteniami, z ktorých zmluva vychádza; vyzýva Komisiu, aby objasnila, akým spôsobom je táto zmluva v súlade s uvedeným oznámením Komisie;

64.  žiada, najmä so zreteľom na nedávne obavy nad zhoršujúcimi sa zásadami právneho štátu v Haiti a neustále nízkym hodnotením podľa medzinárodných ukazovateľov korupcie, aby Komisia objasnila Parlamentu, aké ciele výkonnosti sa zadali haitskej vláde v rámci výmeny za rozpočtovú podporu ako aj spôsoby vyhodnotenia týchto cieľov;

65.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že posúdenie vplyvu bude podľa plánu hotové najneskôr v apríli 2014, ako sa uvádza v odsekoch 62 a 63 uznesenia Parlamentu, ktoré sa týka postupu udelenia absolutória za rok 2011 a bude predložené Parlamentu;

66.  poukazuje na správu parlamentnej delegácie výboru CONT, ktorá navštívila Haiti v roku 2012, ktorá upozorňuje na potrebu výrazného zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o výsledkoch projektov a programov v Haiti, ktoré sú financované Úniou;

67.  poznamenáva, že od zverejnenia správy výboru CONT a od účasti Únie na Iniciatíve za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci došlo k určitým zlepšeniam;

68.  žiada, aby Komisia informovala o tom, ako sa zmenil spôsob podávania správ a účtovníctva haitskej vlády v súvislosti s fondmi, ktoré prijala od Únie, odvtedy, čo delegácia výboru CONT zistila, že kontrolné systémy sú neprimerané a účtovníctvo výdavkov Únie je na neprijateľnej úrovni;

69.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby významne urýchlila proces zlepšenia monitorovania a hodnotenia projektov a programov financovaných Úniou a sprístupnila výsledné informácie verejnosti spôsobom prispôsobeným užívateľovi v súlade s duchom a literou Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci;

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi organizáciami

70.  je znepokojený nad zistením Dvora audítorov, podľa ktorého sa chyby vyskytovali častejšie v operáciách súvisiacich s programovými odhadmi, grantmi, dohodami o poskytnutí príspevku medzi Komisiou a medzinárodnými organizáciami ako v iných druhoch podpory, pričom ide o 31 zo 71 testovaných transakcií (t. j. 44 %);

71.  opakovane pripomína potrebu posilnenia spolupráce a dohôd s medzinárodnými organizáciami v oblasti chýb zistených pri transakciách, ktoré vykonali, a dialógu o opatreniach, ktoré je potrebné v budúcnosti spoločne vykonať s cieľom predísť chybám;

72.  je hlboko presvedčený, že je nanajvýš dôležité podeliť sa o osvedčené postupy s cieľom definovať podobné a udržateľné základné zásady vierohodnosti v súlade s nariadením Únie o rozpočtových pravidlách;

73.  podporuje ďalej všetky opatrenia, ktoré vedú nielen k lepšiemu vzájomnému porozumeniu metodológie Únie a Svetovej banky, ale aj k posilneniu celkovej kvality a spoľahlivosti riadenia kontroly so zreteľom na používanie trustových fondov; v tejto súvislosti zastáva názor, že hodnotenie 7 pilierov Európskej komisie predstavuje skutočný orientačný bod, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej úrovne vierohodnosti;

74.  víta rozhodnutie Svetovej banky pokúsiť sa odstrániť obmedzenia, ktoré vyplývajú z dôvernosti a pracovnej dohody medzi Svetovou bankou a Komisiou, pričom bol menovaný jeden zástupca z každej inštitúcie, aby sa spolu zaoberali osobitnými prípadmi, v ktorých je prístup k dokumentom ešte stále čiastočne obmedzený, a to na účely auditu Dvora audítorov ako aj štúdie Komisie o zvyškovej chybovosti;

75.  víta, že Svetová banka vytvorila jedno kontaktné miesto pre všetky audity a overovania súvisiace s trustovými fondmi ako aj súčasný proces vytvárania jednoduchého rámca pre riešenie hodnotiacich otázok súvisiacich s auditom trustových fondov; pripomína veľký záujem Parlamentu o zvýšené zdieľanie relevantných informácií, ktoré súvisia s auditmi trustových fondov financovaných Úniou;

76.  je znepokojený nad pretrvávajúcou rozdielnosťou názorov medzi Komisiou a sekretariátom výboru pre rozvojovú pomoc OECD o oprávnenosti úverov Európskej investičnej banky (EIB) na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA); so zreteľom na nadchádzajúce revízie kritérií ODA v roku 2015 nabáda Komisiu, aby vyriešila tieto nezhody systematickým spôsobom, pretože je to dôležité na zabezpečenie správnych štatistických údajov a porovnateľných východiskových bodov, pokiaľ ide o finančné príspevky, ktoré slúžia na podporu rozvojových cieľov;

77.  nabáda EIB, aby podporovala dialóg s mimovládnymi organizáciami, a zároveň aby v súvislosti s určitými projektmi takisto zaistila, že právny stav mimovládnych organizácií, ktoré sú spájané s vykonávaním projektov, je overený;

78.  žiada Komisiu, aby pri financovaní projektov mimovládnych organizácií overila, ktorá časť financovania pochádza z vlastných súkromných zdrojov organizácie a ktorá časť pochádza z vládnych zdrojov, či už vnútroštátnych alebo európskych; žiada Komisiu, aby každý rok zverejnila správu o svojich zisteniach;

Investičný nástroj

79.  pripomína, že prostriedky pridelené na investičný nástroj z deviateho a desiateho ERF dosahovali sumu 3 137 milióna EUR;

80.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, na investičný nástroj sa nevzťahuje vyhlásenie o vierohodnosti Dvora audítorov ani postup udelenia absolutória Európskym parlamentom, hoci EIB vykonáva operácie v mene a na riziko Európskej únie využívajúc finančné zdroje ERF; vyzýva preto, aby sa v rámci revízie v októbri 2015 ukončila trojstranná dohoda a aby sa investičný nástroj stal súčasťou riadneho postupu udeľovania absolutória;

81.  žiada Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o výkonnosti a zosúladení rozvojových politík Únie a cieľov aktivít EIB spojených s vonkajšími úvermi pred strednodobým hodnotením vonkajšieho mandátu EIB a pred strednodobým hodnotením investičného nástroja a zároveň aby porovnal pridanú hodnotu so zreteľom na vlastné zdroje, ktoré využíva EIB; ďalej žiada Dvor audítorov, aby vo svojej analýze rozlišoval záruky poskytované zo všeobecného rozpočtu Únie a členskými štátmi, investičný nástroj financovaný z ERF a použitím vrátených finančných prostriedkov v rámci týchto investícií, a použitie rôznych druhov zlúčenia zo strany EIB v trustovom fonde EÚ–Afrika pre infraštruktúru a v Karibskom investičnom nástroji;

82.  víta prvú správu súvisiacu s vykonávaním nového rámca na hodnotenie výsledkov EIB (REM), ktorý slúži na lepší odhad očakávaných výsledkov projektu a žiada, aby sa zverejnila celá metodológia, najmä pokiaľ ide o ukazovatele používané na zosúladenie s rozvojovými cieľmi Únie; vyzýva EIB, aby pravidelne vydávala správu REM a informovala Parlament;

83.  podporuje EIB, aby podľa potreby zdokonalila rámec REM, a to zapracovaním prvých ohlasov od všetkých zainteresovaných strán, pravidelným zosúlaďovaním s rozvojovými politikami Únie a uvádzaním skóre REM pre jednotlivé operácie v krajinách AKT a ZKÚ vo výročnej správe;

84.  zastáva názor, že je potrebné vykonávať zlepšenia súvisiace s medziinštitucionálnou spoluprácou, konkrétne zvýšenú angažovanosť na úrovni programovania zo strany Komisie a ESVČ;

85.  je presvedčený, že EIB by mala naďalej skúmať konvergenciu podávania správ o výsledkoch medzi inými medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na financovaní, vrátane používania spoločných ukazovateľov a definícií;

86.  zastáva názor, že je nevyhnutné zabezpečiť zvýšenie viditeľnosti Únie prostredníctvom uplatňovania jej hodnôt v rôznych oblastiach intervencie, ako sú napríklad podpora ľudských práv a zásada právneho štátu, zvyšovanie environmentálnych a sociálnych noriem a celková podpora udržateľného rozvoja a inkluzívneho hospodárskeho rastu;

87.  podporuje, v kontexte vonkajších politík Únie, progresívny rozvoj nových finančných produktov Komisiou a členskými štátmi; podporuje investičný nástroj, so zreteľom na zásadu doplnkovosti, v pokračovaní ponúkania týchto alternatívnych finančných podmienok, ktoré zvyčajne nie sú dostupné alebo prístupné na miestnych finančných trhoch a ktoré je možné mobilizovať prostredníctvom vývoja grantov Únie so zlúčenými produktmi, pôžičiek a nástrojov s rozdelením rizika alebo použitia záruk; požaduje, aby sa na používanie týchto nástrojov vymedzili najlepšie postupy a jasne stanovené kritériá oprávnenosti, spolu so štruktúrovanými podmienkami predkladania správ, monitorovania a kontroly;

88.  vyzýva Komisiu, aby zvážila rozvojový vplyv investičného nástroja vo svojej výročnej správe pre Parlament a Radu o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci Európskej únie a o ich vykonávaní a vo výročnej správe o činnosti;

89.  vyzýva Komisiu, aby poskytla plnohodnotnú správu o vplyve a výsledkoch vykonávania finančných nástrojov v súvislosti s platformou pre spoluprácu v oblasti zlučovacích a rozvojových politík;

90.  očakáva začlenenie investičného nástroja do ďalšej hodnotiacej správy o podpore Únie v oblasti rozvoja súkromného sektora;

Zahrnutie ERF do rozpočtu

91.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ERF neboli zahrnuté do všeobecného rozpočtu v nových rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie (nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012);

92.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasili s revíziou týchto rozpočtových pravidiel, aby sa mohli zapracovať nevyhnutné zmeny, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, vrátane otázky možného začlenenia ERF do všeobecného rozpočtu; opakuje svoju výzvu Rade a členským štátom, aby súhlasili s úplným zahrnutím ERF do všeobecného rozpočtu;

93.  zdôrazňuje, že zahrnutie do rozpočtu by znížilo transakčné náklady a zjednodušilo by podávanie správ a účtovné požiadavky tým, že by existoval iba jeden súbor administratívnych pravidiel a rozhodovacích štruktúr namiesto dvoch;

94.  berie na vedomie záväzok Komisie na zahrnutie ERF do všeobecného rozpočtu najneskôr vtedy, keď sa skončí platnosť dohody z Cotonou v roku 2020; zdôrazňuje však, že podľa názoru Parlamentu by sa tak malo stať čo najskôr;

95.  vyjadruje nesúhlas s tým, že Komisia v rámci diskusie o budúcej vnútornej dohode pre jedenásty ERF nenavrhla jedno nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom zjednodušiť riadenie ERF;

96.  vyjadruje obavy so zreteľom na vykonávanie jedenásteho ERF, že poverené subjekty môžu ďalej poverovať iné organizácie, ktoré sa riadia súkromným právom, vykonávaním rozpočtových úloh, a to prostredníctvom zmluvy o službe, čím sa vytvára špirála vzťahov týkajúcich sa správy majetku; pripomína, že pri takomto spôsobe vykonávania zaručujú poverené subjekty účinnú úroveň ochrany finančných záujmov Únie;

Následné kroky v súvislosti s uzneseniami Parlamentu

97.  vyzýva Dvor audítorov, aby do ďalšej výročnej správy zahrnul prehľad následných krokov v súvislosti s odporúčaniami Parlamentu, ktoré sú obsiahnuté vo výročnom uznesení Parlamentu o udelení absolutória.

(1) Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 261.
(2) Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. ES L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1, a Ú. v. ES L 324, 7.12.2001, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(9) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.
(11) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).
(12) Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2013)0307 final dopĺňajúci Výročnú správu 2013 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci Európskej únie a o ich vykonávaní v roku 2012 (s. 72) a Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2012)0242 final dopĺňajúci Výročnú správu 2012 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci Európskej únie a o ich vykonávaní v roku 2011 (s. 67).
(13) Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2013)0307 final dopĺňajúci Výročnú správu 2013 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci Európskej únie a o ich vykonávaní v roku 2012 (s. 120).
(14) Tamže, s. 97.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia