Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2197(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0189/2014

Pateikti tekstai :

A7-0189/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0291

Priimti tekstai
PDF 365kWORD 95k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P7_TA(2014)0291A7-0189/2014
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0189/2014),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 56, 2012 2 29.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 1.
(3) OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
(4) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba irTaryba (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario Algirdo Šemetos 2011 m. lapkričio 25 d. laišką, kuriuo atsakoma į 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyno 58 klausimą;

–  atsižvelgdamas į Marošo Šefčovičiaus, atstovaujančio Europos Komisijai, 2014 m. sausio 23 d. laišką, kuriuo atsakoma į pranešėjo klausimus Tarybai,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0189/2014),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos turi dirbti skaidriai ir visapusiškai atsiskaityti Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi dėl to, kad neatsakoma į Parlamento klausimus ir neturima pakankamai informacijos, Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo atlikto audito darbu, padarė išvadą, jog apskritai 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nenustatyta;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai į 2012 metinę ataskaitą įtraukė pastabas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos, susijusias su parengtų viešųjų pirkimų procedūrų klaidomis; pažymi, kad viena klaida susijusi su derybų procedūros eiga, o kita – su atrankos kriterijaus taikymu;

3.  atkreipia dėmesį į atsakymus, pateiktus susipažinus su Audito Rūmų pastabomis, ir pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms, kad leidimus suteikiantys pareigūnai turėtų patobulinti viešųjų pirkimų procedūrų rengimą, koordinavimą ir įgyvendinimą atlikdami tinkamus patikrinimus ir remdamiesi geresnėmis gairėmis; be to, rekomenduoja griežčiau taikyti viešųjų pirkimų taisykles, kurių turi laikytis visos Sąjungos institucijos;

4.  pažymi, kad Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 2012 m. iš viso skirtas 533 920 000 EUR biudžetas (2011 m. jis siekė 563 262 480 EUR) ir kad 91,8 proc. biudžeto įgyvendinta; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepakankamo panaudojimo rodiklis ir toliau didelis, ir ragina nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, kurie būtų taikomi itin opioms sritims, pvz., delegacijų kelionių paketams, logistikai ir vertimui žodžiu;

5.  pažymi, kad dėl nepakankamo lėšų ir riboto infrastruktūros naudojimo 2012 m. panaikinta 44 000 000 EUR įsipareigojimų;

6.  pakartoja, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas turėtų būti atskirtas siekiant užtikrinti didesnį institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti abiejų institucijų atskaitomybę;

7.  atsižvelgdamas į pernai metų raginimą kviečia Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą atsiųsti Parlamentui savo metinės veiklos ataskaitą, kurioje būtų pateikta visapusiška visų abiem institucijoms prieinamų žmogiškųjų išteklių apžvalga duomenis suskirsčius pagal kategoriją, tarnybos lygį, lytį, tautybę ir profesinį mokymą;

8.  pritaria, kad Tarybos generaliniame sekretoriate būtų sukurtas Audito komitetas; ragina Tarybą supažindinti Parlamentą su to komiteto rekomendacijomis;

9.  pripažįsta, kad padaryta pažanga imantis veiksmų dėl pastabų, pateiktų atlikus vidaus auditą (87 proc. palyginti su 84 proc. 2011 m.); ragina Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą sukūrus Audito komitetą toliau gerinti rezultatus;

10.  atkreipia ypatingą dėmesį į vidaus audito rekomendaciją sukurti specialią kovos su sukčiavimu politikos sistemą, kuri Tarybos generaliniame sekretoriate netaikoma; ragina Tarybą imtis veiksmų atsižvelgiant į rekomendaciją, kad į metinės veiklos ataskaitą būtų įtrauktos priemonės, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti;

11.  pažymi, kad toliau atidžiai stebimas pastato „Europa“ projektas ir kad kai kurias audito rekomendacijas vis dar vėluojama įgyvendinti; ragina Tarybą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie statybos pažangą ir galutines planuojamas išlaidas, palyginti su pradiniu 240 mln. EUR biudžetu; kviečia Tarybą pateikti paaiškinimą dėl visų didesnių išlaidų, patirtų per laikotarpį nuo statybos darbų pradžios 2008 m. iki planuojamo užbaigimo 2014 m.;

12.  ragina Tarybą pateikti paaiškinimą, kaip yra įgyvendinamos ankstesnio laikotarpio priemonės, priimtos tam, kad būtų pagerinti pastato „Europa“ projekto rezultatai; be to, ragina Tarybą paaiškinti, kokia pridėtinė vertė sukuriama numatant nuolatinę grupę, kuri yra atsakinga už šio projekto įgyvendinimo stebėseną;

13.  ragina pateikti pastato „Résidence Palace" projekto pažangos ataskaitą ir išsamų iki šiol patirtų išlaidų paskirstymą;

14.  pakartoja savo raginimą Tarybai pateikti išsamų raštišką paaiškinimą, kuriame būtų detaliai nurodyta visa asignavimų, panaudotų pastatui „Résidence Palace“ pirkti, suma, biudžeto punktai, pagal kuriuos šie asignavimai buvo panaudoti, iki šiol sumokėtos įmokos, įmokos, kurios dar turi būti sumokėtos, ir pastato panaudojimo paskirtis;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos biudžeto asignavimai 2012 m. visiškai nepadidėjo; mano, kad tai teigiamai tendencija, ir tikisi, kad ji išsilaikys ir ateinančiais metais;

16.  teigiamai vertina administracinio modernizavimo Taryboje procesą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad nėra informacijos apie konkrečias to proceso įgyvendinimo priemones ir numatomą poveikį Tarybos biudžetui; ragina Tarybą kuo greičiau pateikti trūkstamą informaciją;

17.  norėtų gauti daugiau informacijos apie susitarimus dėl paslaugų lygio, sudarytus su EIVT, ir ne tik administracinio modernizavimo proceso požiūriu;

18.  ragina Tarybą bendradarbiauti su kitomis institucijomis siekiant parengti bendrą metodiką vertimo raštu sąnaudoms pateikti, kad būtų supaprastinta sąnaudų analizė ir palyginimas;

19.  laikosi nuomonės, kad Taryba pažemino Parlamentą paskirdama Audito Rūmų narį, nors Parlamentas pateikė neigiamą nuomonę; primygtinai ragina Tarybą atidžiai atsižvelgti į Parlamento pareikštas nuomones dėl Audito Rūmų narių skyrimo ir į kandidatų į Audito Rūmų narius pareiškimus prieš tai, kai jie iškeliami kandidatais;

Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo priežastys

20.  mano, kad siekiant veiksmingos Sąjungos biudžeto įgyvendinimo priežiūros būtinas Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimas pagal funkcionalią tvarką;

21.  apgailestauja, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010 ir 2011 m. biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d., 2011 m. spalio 25 d., 2012 m. gegužės 10 d., 2012 m. spalio 23 d., 2013 m. balandžio 17 d. ir 2013 m. spalio 9 d. rezoliucijose;

22.  pakartoja, kad veiksmingą biudžeto kontrolę įmanoma įgyvendinti tik bendradarbiaujant Parlamentui ir Tarybai ir kad pagrindiniai šio bendradarbiavimo elementai turi apimti oficialius Tarybos ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto atstovų posėdžius, atsakymus į klausimus, kuriuos komiteto nariai pateikia remdamiesi rašytiniu klausimynu, ir dokumentų, kurie būtų naudojami kaip aiškinamoji biudžeto kontrolės medžiaga, pateikimą paprašius; laikosi nuomonės, kad veiksmingos biudžeto kontrolės pagrindiniai elementai nustatyti Parlamento 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje;

23.  pakartoja, kad Tarybai nebendradarbiaujant, kaip nurodyta pirmiau, Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

24.  pabrėžia, kad Komisija savo 2011 m. lapkričio 25 d. atsakyme į Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko laišką jau pažymėjo, jog būtų pageidautina, kad Parlamentas kaip ir iki šiol tvirtintų, atidėtų kitų institucijų, įskaitant Tarybą, biudžeto įvykdymą arba jo nesuteiktų;

25.  pažymi, kad Parlamentas savo 2013 m. balandį priimtoje rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo nusprendė išsiųsti Tarybos klausimus Komisijai; pažymi, kad Komisija atsakė 2014 m. sausio 23 d. laišku;

26.  visiškai pritaria Komisijos nuomonei, išdėstytai jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja imantis veiksmų dėl pastabų, kurias Parlamento pateikia vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą visapusiškai laikantis atitinkamų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų ir su jomis susijusių antrinės teisės aktų, ir šią nuomonę remia;

27.  informuoja Tarybą, jog Komisija savo laiške taip pat pažymi, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą įgyvendina kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai įgyvendinti savo biudžeto skirsnį; primena Tarybai, kad, remiantis viena iš 2012 m. spalio 18–19 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų, turėtų būti toliau nagrinėjamas demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė; primena, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimą kitoms institucijoms Parlamentas suteikia apsvarstęs pateiktus dokumentus ir atsakymus į klausimus; apgailestauja, kad Parlamentas nuolat susiduria su problemomis siekdamas gauti Tarybos atsakymus;

28.  teigiamai vertina Tarybai pirmininkaujančios Graikijos pastangas vėl pradėti institucijų derybas; tačiau pabrėžia, kad praeityje tokios derybos neatnešė rezultatų, kurių buvo tikimasi;

29.  mano, jog pageidautina, kad Parlamentas naudotųsi savo įgaliojimu tvirtinti biudžeto įvykdymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 316, 317 ir 319 straipsnius atsižvelgdamas į dabartinį aiškinimą ir praktiką, t. y. kad biudžeto įvykdymas būtų tvirtinamas atskirai pagal kiekvieną biudžeto kategoriją, – taip būtų išsaugotas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojų atžvilgiu;

30.  rekomenduoja surengti praktinį seminarą, per kurį pagrindinis dėmesys būtų skiriamas Palamento biudžeto kontrolės funkcijos ir Tarybos pareigos bendradarbiauti teisinei analizei; rekomenduoja parengti pranešimą savo iniciatyva, kuriame dėmesys būtų skiriamas galimiems daliniams Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimams, kuriais būtų numatytos tolesnės priemonės siekiant pasirengti galimybei iškelti teismo bylą, taip pat galimybei pakeisti arba paaiškinti taisykles dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kitoms Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nurodytoms institucijoms;

31.  apgailestauja, kad ne visos Sąjungos institucijos vadovaujasi tais pačiais skaidrumo standartais, ir ir yra įsitikinęs, kad Taryba turėtų atlikti su tuo susijusius patobulinimus; yra įsitikinęs, kad Parlamentas ir Taryba – abi teisėkūros institucijos – turėtų taikyti vienodus skaidrumo standartus;

32.  primena, kad siekiant užtikrinti gerą Sąjungos biudžeto vykdymą itin svarbu, kad Parlamentas ir Taryba tinkamai bendradarbiautų;

33.  todėl ragina Audito Rūmus atlikti išsamų Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir Europos išorės veiksmų tarnybos administracinių veiksmų ir veiklos auditą, nepažeidžiant Sutartyse numatytų įgaliojimų ir įsipareigojimų, ir pateikti išvadas Parlamentui;

34.  ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių Europos Vadovų Taryba ir Taryba ėmėsi atsižvelgdamos į šioje rezoliucijoje nurodytas Parlamento rekomendacijas, apžvalgą.

(1) OL L 56, 2012 2 29.
(2) OL C 334, 2013 11 15, p. 1.
(3) OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
(4) OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika