Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2200(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0212/2014

Predložena besedila :

A7-0212/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0294

Sprejeta besedila
PDF 211kWORD 96k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče
P7_TA(2014)0294A7-0212/2014
Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2013)0570 – C7-0277/2013 – 2013/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0277/2013)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij(3)

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0212/2014),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna Računskega sodišča za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 56, 29.2.2012.
(2) UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
(3) UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
(4) UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2013)0570 – C7‑0277/2013 – 2013/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0277/2013)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0212/2014),

1.  ugotavlja, da letne računovodske izkaze Računskega sodišča revidira neodvisni zunanji revizor – Pricewaterhouse Coopers SARL – da bi bila uporabljena ista načela preglednosti in odgovornosti, kot jih Računsko sodišče samo uporablja za revidirane subjekte; je seznanjen z mnenjem revizorja, da so „računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja Računskega sodišča ter njegovega poslovnega izida in denarnih tokov za zaključeno proračunsko leto”; želi prejeti poročilo z zagotovilom o pravilnosti porabe sredstev Računskega sodišča in veljavnosti v letu 2012 vzpostavljenih kontrolnih postopkov; zahteva, da se pregleda zakonitost in pravilnost s tem povezanih transakcij Računskega sodišča;

2.  poudarja, da so sredstva za prevzem obveznosti Računskega sodišča v letu 2012 znašala 137 345 000 EUR (134 337 000 EUR v letu 2011) in da je skupna stopnja izvrševanja proračuna znašala 96 %; poudarja, da je proračun Računskega sodišča povsem upravne narave;

3.  podpira oceno Računskega sodišča o kakovosti in vplivu njegovega dela in izraža pohvalo doseženim rezultatom; meni, da bi moralo Računsko sodišče izboljšati določanje ciljev, da bi zagotovilo, da se bodo z doseženimi rezultati učinkovito izpolnili cilji;

4.  podpira Računsko sodišče pri njegovih prizadevanjih za to, da bi več sredstev namenilo revizijam smotrnosti poslovanja in preučitvi vprašanja, ali so bile dosežene gospodarnost, uspešnost in učinkovitost; opozarja, da mora proračunski in zakonodajni organ Računskega sodišča predložiti izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, pa tudi zanesljiva in uresničljiva mnenja o rezultatih, ki so jih dosegle različne politike Unije;

5.  poziva Računsko sodišče, naj preuči možnost predstavitve letnega poročila do 30. junija, saj bi to omogočilo znatno izboljšanje revizije zaključnih računov Unije in bi povečalo in izboljšalo tako uspešnost kot učinkovitost porabe Unije, saj bi se o razrešnici glasovalo pred 31. decembrom v letu, ki sledi revidiranemu proračunskemu letu;

6.  poziva Računsko sodišče, naj v svojem letnem delovnem programu upošteva politične prednostne naloge zakonodajalcev in za državljane Unije zelo pomembna vprašanja, ki jih je sporočil parlamentarni Odbor za proračunski nadzor;

7.  je seznanjen s tem, da je leto 2012 zadnje leto strateškega obdobja 2009–2012, ki ponuja omiljeno sliko rezultatov, ki so jih dosegle obstoječe politike;

8.  opominja Računsko sodišče, da je treba izboljšati časovne načrte, četudi ni rokov, na primer pri njegovih posebnih poročilih; obžaluje, da je pravočasnost revizijskih ugotovitev še vedno daleč od dolgoročnega cilja; poziva Računsko sodišče, naj za strategijo 2013–2017 racionalizira cilje in posebno pozornost nameni povečevanju kakovosti v vseh fazah procesa revizije;

9.  poziva Računsko sodišče, naj vsakemu od svojih posebnih poročil doda kronologijo z informacijami o posameznih fazah poročila (od prvih priprav do objave);

10.  ugotavlja, da se je povprečni čas za pripravo posebnega poročila od leta 2008 skrajšal s 25 na 20 mesecev; vendar obžaluje, da Računsko sodišče leta 2012 ni izpolnilo strateškega cilja, po katerem naj bi priprava posebnega poročila v povprečju trajala 18 mesecev;

11.  vztraja, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe za povečanje deleža izjav o predhodnih ugotovitvah, sprejetih v dveh mesecih;

12.  pozdravlja nadaljnje povečanje števila delovnih mest za revizorje v letu 2012 v primerjavi s številom zaposlenih v drugih službah in spodbuja Računsko sodišče, naj si še naprej prizadeva za večjo učinkovitost podpornih služb; je seznanjen z uspešno zaposlitvijo novega osebja na delovna mesta revizorjev; vendar je zaskrbljen zaradi rahlega povečanja prostih delovnih mest ob koncu leta 2012 v primerjavi z letom 2011;

13.  poziva Računsko sodišče, naj organ za podelitev razrešnice seznani s politiko o napotitvi strokovnjakov iz nacionalnih vrhovnih revizijskih institucij na Računsko sodišče in obratno; poziva Računsko sodišče, naj v naslednje letno poročilo o dejavnostih vključi več informacij v zvezi s tem;

14.  poudarja, da so nekatere države članice premočno zastopane na vodstveni ravni, pri čemer so države članice, ki so se Uniji pridružile v zadnjih desetih letih, še vedno premalo zastopane na ravni vodij oddelka in direktorjev; poudarja, da je potrebna večja geografska uravnoteženost na vseh ravneh uprave;

15.  čestita Računskemu sodišču za dokončanje stavbe K3 v roku in v okviru proračuna;

16.  je seznanjen z velikimi razlikami v ceni prevodov med posameznimi jeziki; meni, da bi bilo treba bolje uskladiti te velike razlike v stroških, kar vključuje tudi posredne stroške; poziva Računsko sodišče, naj uporabi enako metodo za izračun cene prevoda na stran kot druge institucije, da bi lahko bolje in bolj enakopravno primerjali cene prevoda med institucijami;

17.  meni, da je sprejetje novega kodeksa ravnanja za člane Računskega sodišča pozitiven ukrep za povečanje učinkovitosti; želi biti obveščen o kršitvah kodeksa ravnanja v prihodnje;

18.  je trdno prepričan, da bi moralo biti mogoče triletni mandat predsednika Računskega sodišča le enkrat podaljšati;

19.  je seznanjen s tem, da je bila na Računskem sodišču ustanovljena skupina na visoki ravni za spremljanje nove pobude za racionalizacijo procesov za pripravo poročil; želi biti obveščen o delovnem načrtu in časovnem okviru te skupine;

20.  je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče v letu 2012 Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) prijavilo osem primerov domnevnih goljufij na podlagi svojih revizij in osem primerov na podlagi pisnih prijav; je seznanjen, da je urad OLAF začel preiskavo v šestih primerih na podlagi revizij in treh primerih na podlagi prijav;

21.  poudarja, da je bilo število pisnih prijav za polovico manjše kot leta 2011; podpira nadaljnje tesno sodelovanje Računskega sodišča z uradom OLAF;

22.  poziva Računsko sodišče, naj v svoje letno poročilo o dejavnostih vključi rezultate in posledice zaključenih primerov urada OLAF, v katerih je bila institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo, predmet preiskave, pa tudi rezultate primerov, ki jih je Računsko sodišče uradu OLAF posredovalo na podlagi svojih revizij in pisnih prijav;

23.  spominja na primer domnevnega nadlegovanja in zlorabe pooblastil nekdanjega člana Računskega sodišča iz leta 2012, na podlagi katerega so tri uslužbenke Računskega sodišča vložile tožbo zoper institucijo; je seznanjen s prizadevanji Računskega sodišča glede tega primera nadlegovanja, vključno z uvedenimi preventivnimi ukrepi in pomočjo ter zaščito pritožnikov; spodbuja Računsko sodišče, naj pregleda postopke obravnave primerov nadlegovanja in zlorabe pooblastil ter še izboljša delovno okolje za uslužbence in člane, da bi v celoti zagotovilo dostojanstvo na delovnem mestu;

24.  čestita Računskemu sodišču za uspešno izvedbo dogovorjenih akcijskih načrtov; priporoča, naj se glede na priporočila službe za notranjo revizijo kadrovski službi vsa nadomestila vključijo v osebne spise uradnikov;

25.  želi biti tudi v prihodnje seznanjen z glavnimi ugotovitvami na osnovi spremljanja naknadnega preverjanja službe za notranjo revizijo in rezultati sprememb, priloženimi letnemu poročilu o dejavnostih;

26.  pozdravlja sodelovanje med Računskim sodiščem in parlamentarnim Odborom za proračunski nadzor, jasno nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije o razrešnici v preteklem letu in redne povratne informacije na zahtevo Parlamenta;

27.  poziva Računsko sodišče, naj v naslednje letno poročilo vključi pregled nadaljnjih ukrepov na podlagi priporočil, ki jih je Parlament podal v tej resoluciji.

(1) UL L 56, 29.2.2012.
(2) UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
(3) UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
(4) UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov