Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2204(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0228/2014

Внесени текстове :

A7-0228/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0298

Приети текстове
PDF 288kWORD 115k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните
P7_TA(2014)0298A7-0228/2014
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2013)0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0228/2014),

1.  Освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2012 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 56, 29.2.2012 г.
(2) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
(3) OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
(4) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от неговото решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0228/2014),

1.  Приветства заключенията на Сметната палата, че като цяло в плащанията за годината, приключила на 31 декември 2012 г., за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) няма съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2012 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган;

3.  Отбелязва, че през 2012 г. Надзорният орган е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения с общ размер от 7 624 090 EUR (7 564 137 EUR през 2011 г.) и че тяхната степен на изпълнение е 89,69% (85,03% през 2011 г.); счита, че това е положително развитие, но призовава за допълнителни усилия за подобряване на степента на изпълнение и за наблюдение на направените промени;

4.  Подчертава, че бюджетът на Надзорния орган е с чисто административен характер; отбелязва, че степента на изпълнение на разходите за лица, работещи за институцията, е 93,18% (дял 1), а на разходите за сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията – 100% (дял 2); приветства Надзорния орган за резултатите от 2012 г.;

5.  Приветства напредъка по отношение на по-доброто управление на надбавките и заключението на Сметната палата, че предприетите мерки са ефективни; приветства освен това факта, че Надзорният орган възнамерява да продължи да подобрява своята система за своевременен мониторинг и контрол;

6.  Приканва Надзорния орган да продължи да наблюдава управлението на надбавките и да подобрява своята степен на изпълнение;

7.  В съответствие с отправеното миналата година искане изисква от Надзорния орган да включи подробна информация относно това как неотдавна предприетите структурни промени и въведената електронна деловодна система са повлияли на икономията на разходи;

8.  Припомня, че с Договора от Лисабон правомощията на Надзорния орган бяха увеличени, като всички сфери на политиката на Съюза бяха включени в обхвата на защитата на данните;

9.  Отбелязва преструктурирането на секретариата на Надзорния орган и последвалото създаване на нов отдел за информационни и комуникационни технологии; изисква да бъде информиран за отражението на тази реформа върху бюджета;

10.  Отбелязва включването в годишния отчет за дейността на препоръките на Парламента във връзка с освобождаването от отговорност;

11.  Настоятелно призовава Надзорния орган да изпълни препоръките на Службата за вътрешен одит на Комисията; очаква след прилагането им отделът за логистика и отделът за човешки ресурси да повишат своята ефикасност;

12.  Очаква да бъде информиран, че системата, чрез която се определят основните показатели за изпълнението, и създаденият през 2012 г. план за системата за сравнително оценяване функционират пълноценно; призовава Надзорния орган да направи в своя годишен отчет за дейността за следващата година подробна оценка на подобренията, постигнати от тази система;

13.  Призовава Надзорния орган да продължи да предоставя на комисията по бюджетен контрол на Парламента информация относно последващите действия във връзка с препоръките, отправени в резолюциите на Парламента относно освобождаването от отговорност;

14.  В съответствие с отправеното миналата година искане изисква от Надзорния орган да включи в следващия годишен отчет за дейността подробна таблица на всички човешки ресурси, с които разполага, класифицирани по категория, степен, пол и националност;

15.  Призовава Надзорния орган да си сътрудничи с другите институции с цел изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите;

16.  Приветства подписването на споразумение за нивото на обслужване със Службата за вътрешен одит на Комисията и очаква резултатите от това споразумение да бъдат подробно описани в годишния отчет за дейността;

17.  Счита като цяло, че Надзорният орган следва да отдели особено внимание на обезпечаването на добро финансово управление, и по-конкретно на използването на предоставените му бюджетни кредити икономично, ефикасно и ефективно при изпълнението на своите задачи;

18.  Призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от Надзорния орган във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция.

(1) ОВ L 56, 29.2.2012 г.
(2) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
(3) OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
(4) OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност