Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2204(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0228/2014

Esitatud tekstid :

A7-0228/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0298

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 82k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
P7_TA(2014)0298A7-0228/2014
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2013)0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2012 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab 2012. aasta raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(5), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0228/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa andmekaitseinspektori tegevusele Euroopa Andmekaitseinspektori 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 56, 29.2.2012.
(2) ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
(3) ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
(4) ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2012 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab 2012. aasta raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(5), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuseid ja resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0228/2014),

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda on seisukohal, et Euroopa Andmekaitseinspektori 31. detsembril 2012. aastal lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda täheldas oma 2012. aasta aastaaruandes, et ta ei leidnud olulisi puudusi seoses Euroopa Andmekaitseinspektori juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega;

3.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektori kulukohustuste assigneeringute summa oli 2012. aastal 7 624 090 eurot (2011. aastal 7 564 137 eurot) ja nende assigneeringute täitmise määr oli 89,69 % (2011. aastal 85,03 %); peab seda positiivseks arenguks, kuid nõuab täiendavate pingutuste tegemist täitmise määra parandamiseks ja tehtud muudatuste seiret;

4.  rõhutab, et Euroopa Andmekaitseinspektori eelarve on puhtalt halduslik; märgib, et institutsiooni heaks töötavate isikute kulude (jaotis 1) täitmise määr on 93,18 % ning hoonete, mööbli ja seadmetega seotud kulude ning mitmesuguste tegevuskulude (jaotis 2) täitmise määr on 100 %; kiidab Euroopa Andmekaitseinspektorit 2012. aasta tulemuste eest;

5.  tunneb heameelt selle üle, et toetuste haldamist on parandatud, ja kontrollikoja leiu üle, mille kohaselt on võetud meetmed olnud mõjusad; tunneb lisaks heameelt asjaolu üle, et Euroopa Andmekaitseinspektor kavatseb jätkata oma järelevalve- ja kontrollisüsteemide õigeaegsuse parandamist;

6.  palub Euroopa Andmekaitseinspektoril jätkata toetuste haldamise seiret ja parandada oma tulemuslikkuse taset;

7.  palub Euroopa Andmekaitseinspektoril eelmisel aastal esitatud üleskutsest tulenevalt esitada üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas hiljuti ellu viidud struktuurimuudatused ja kohtuasjade elektroonilise haldamise süsteem on aidanud kulusid kokku hoida;

8.  tuletab meelde, et Lissaboni lepinguga suurendati Euroopa Andmekaitseinspektori pädevusi, laiendades andmekaitset kõigile liidu poliitikavaldkondadele;

9.  võtab teadmiseks Euroopa Andmekaitseinspektori sekretariaadi töö ümberkorraldamise ja sellest tulenevalt uue IKT üksuse loomise; palub teavet selle kohta, kuidas asjaomane reform mõjutab eelarvet;

10.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi poolsete eelarve täitmisele heakskiidu andmise alaste soovituste lisamise iga-aastasesse tegevusaruandesse;

11.  nõuab tungivalt, et Euroopa Andmekaitseinspektor rakendaks komisjoni siseauditi talituse antud soovitusi; eeldab, et logistika ja inimressurssidega tegelevate üksuste tõhusus suureneb nende soovituste rakendamise järel;

12.  ootab, et Euroopa Parlamenti hoitaks 2012. aastaks kavandatud peamiste tulemusnäitajate määratlemise süsteemi ja võrdlusanalüüsi süsteemi täieliku toimimisega kursis; palub Euroopa Andmekaitseinspektoril hinnata oma järgmise aasta tegevusaruandes üksikasjalikult selle süsteemi abil saavutatud edusamme;

13.  palub Euroopa Andmekaitseinspektoril jätkata Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni teavitamist järelmeetmetest, mida on võetud vastavalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides toodud parlamendi soovitustele;

14.  palub eelmisel aastal esitatud üleskutsest tulenevalt Euroopa Andmekaitseinspektoril lisada järgmisesse aasta tegevusaruandesse kõigi Euroopa Andmekaitseinspektori käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalik tabel, mis kajastab töötajate jaotust kategooria, palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel;

15.  kutsub Euroopa Andmekaitseinspektorit üles tegema koostööd teiste institutsioonidega, et töötada tõlkekulude esitamise kohta välja ühtne meetod, mille abil oleks kulusid lihtsam analüüsida ja võrrelda;

16.  tunneb heameelt komisjoni siseauditi talitusega teenustaseme kokkuleppe allkirjastamise üle ja ootab, et selle kokkuleppe tulemusi kajastataks põhjalikult iga-aastases tegevusaruandes;

17.  on üldjoontes veendunud, et Euroopa Andmekaitseinspektor peaks pöörama erilist tähelepanu usaldusväärse finantsjuhtimise tagamisele, st oma assigneeringute kokkuhoidlikule, tõhusale ja tulemuslikule kasutamisele oma ülesannete täitmisel;

18.  palub, et kontrollikoda lisaks oma järgmisse aastaaruandesse ülevaate selle kohta, milliseid järelmeetmeid on Euroopa Andmekaitseinspektor käesolevas resolutsioonis esitatud Euroopa Parlamendi soovitustega seoses võtnud.

(1) ELT L 56, 29.2.2012.
(2) ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
(3) ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
(4) ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika