Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2204(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0228/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0228/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0298

Pieņemtie teksti
PDF 289kWORD 95k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
P7_TA(2014)0298A7-0228/2014
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2013)0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2012. finanšu gadu (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2012. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0228/2014),

1.  sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 56, 29.2.2012.
(2) OV C 334, 15.11.2013., 1. lpp.
(3) OV C 331, 14.11.2013., 1. lpp.
(4) OV C 334, 15.11.2013., 122. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2012. finanšu gadu (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2012. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0228/2014),

1.  pauž gandarījumu par Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2012. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (turpmāk „Uzraudzītājs”) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.  ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par 2012. gadu nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Uzraudzītāja cilvēkresursiem un iepirkumiem;

3.  konstatē, ka 2012. gadā Uzraudzītāja rīcībā bija saistību apropriācijas par kopējo summu EUR 7 624 090 (2011. gadā — EUR 7 564 137) un šo apropriāciju izlietojuma līmenis bija 89,69 % (2011. gadā — 85,03 %); minēto vērtē pozitīvi, tomēr prasa veikt turpmākus pasākumus, lai uzlabotu budžeta izpildes līmeni, un uzraudzīt veiktās izmaiņas;

4.  uzsver, ka Uzraudzītāja budžets ir paredzēts tikai administratīvām vajadzībām; ņem vērā, ka izpildes līmenis attiecībā uz izdevumiem par iestādē strādājošajām personām ir 93,18 % (1. sadaļa) un ka attiecībā uz izdevumiem par ēkām, mēbelēm, aprīkojumu un dažādiem darbības izdevumiem tas ir 100 % (2. sadaļa); pauž atzinību Uzraudzītājam par 2012. gada rezultātiem;

5.  atzinīgi vērtē progresu attiecībā uz piemaksu labāku pārvaldību, kā arī Revīzijas palātas konstatējumu, ka veiktie pasākumi bijuši efektīvi; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Uzraudzītājs ir paredzējis turpināt sistēmas uzlabošanu dokumentu savlaicīgai uzraudzībai un kontrolei;

6.  aicina Uzraudzītāju turpināt uzraudzīt piemaksu pārvaldību un uzlabot tā darbības rādītājus;

7.  ievērojot iepriekšējā gada prasību, prasa Uzraudzītājam sīku informāciju arī par to, kā nesenā strukturālo izmaiņu iekļaušana un elektroniskās lietu uzskaites sistēmas ieviešana ir ietekmējusi izmaksu ietaupījumus;

8.  atgādina, ka ar Lisabonas līgumu Uzraudzītāja pilnvaras tika paplašinātas, attiecinot datu aizsardzību uz visām Savienības politikas jomām;

9.  ņem vērā Uzraudzītāja sekretariāta reorganizāciju un no tās izrietošo jaunas IKT nodaļas izveidi; prasa informēt Parlamentu par minētās reformas ietekmi uz budžetu;

10.  atzīst Parlamenta saistībā ar budžeta apstiprināšanu sniegto ieteikumu iekļaušanu gada darbības pārskatā;

11.  mudina Uzraudzītāju īstenot Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) sniegtos ieteikumus; sagaida, ka pēc to īstenošanas loģistikas un cilvēkresursu nodaļas uzlabos sava darba efektivitāti;

12.  sagaida, ka Parlaments tiks informēts par sistēmas galveno darbības rādītāju noteikšanai un salīdzinošās novērtēšanas sistēmas plāna, ko pieņēma 2012. gadā, pilnvērtīgu darbību; aicina Uzraudzītāju nākamā gada darbības pārskatā sīki izvērtēt ar šo sistēmu panāktos uzlabojumus;

13.  aicina Uzraudzītāju arī turpmāk informēt Parlamenta Budžeta kontroles komiteju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūcijās sniegtajiem ieteikumiem;

14.  ievērojot iepriekšējā gada prasību, aicina Uzraudzītāju nākamajā gada darbības pārskatā iekļaut visaptverošu tabulu, kurā būs pilnībā apkopoti dati par visiem Uzraudzītāja rīcībā esošajiem cilvēkresursiem, sadalot tos pēc amata kategorijas, pakāpes, dzimuma un valstspiederības;

15.  aicina Uzraudzītāju sadarboties ar citām iestādēm, lai ierosinātu vienotu metodiku rakstiskās tulkošanas izmaksu atspoguļošanai nolūkā vienkāršot izmaksu analīzi un salīdzināšanu;

16.  atzinīgi vērtē pakalpojuma līmeņa līguma noslēgšanu ar Komisijas IAS un cer, ka minētā līguma rezultāti tiks rūpīgi norādīti gada darbības pārskatā;

17.  kopumā uzskata, ka Uzraudzītājam lielāka uzmanība būtu jāvelta tam, lai tiktu nodrošināta pareiza finanšu pārvaldība, proti, ekonomijai, efektivitātei un lietderīgumam, ar kādu tas ir izlietojis tam piešķirtās apropriācijas, veicot savus pienākumus;

18.  aicina Revīzijas palātu nākamā gada pārskatā iekļaut pārskatu par pasākumiem, ko Uzraudzītājs veicis saistībā ar šajā rezolūcijā minētajiem Parlamenta ieteikumiem.

(1) OV L 56, 29.2.2012.
(2) OV C 334, 15.11.2013., 1. lpp.
(3) OV C 331, 14.11.2013., 1. lpp.
(4) OV C 334, 15.11.2013., 122. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika