Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2256(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0237/2014

Внесени текстове :

A7-0237/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0299

Приети текстове
PDF 437kWORD 274k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
P7_TA(2014)0299A7-0237/2014

Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2013/2256(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 26 септември 2013 г. до Европейския парламент и Съвета за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година (COM(2013)0668) и работните документи на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SWD(2013)0348 и SWD(2013)0349),

–  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.,

–  като взе предвид общия подход към децентрализираните агенции на ЕС, приложен към съвместното изявление от 19 юли 2012 г.,

–  като взе предвид пътната карта за последващите действия по общия подход към децентрализираните агенции на ЕС, приета от Комисията на 19 декември 2012 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно напредъка при прилагането на общия подход от 10 декември 2013 г.,

–  като взе предвид насоките на Комисията за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси в децентрализираните агенции на ЕС от 10 декември 2013 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейските агенции – Пътят напред“ (COM(2008)0135),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2013 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3)(„Финансовият регламент“), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 96 от него,

–  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5)(„рамковия Финансов регламент“) и по-специално член 110 от него,

–  като взе предвид Специален доклад № 15/2012 на Сметната палата, озаглавен ”Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“,

–  като взе предвид специфичните годишни доклади(6) на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2012 година,

–  като взе предвид своето проучване, озаглавено „Opportunity and feasibility of establishing common support services for EU Agencies“ (Възможност и осъществимост на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС), публикувано на 7 април 2009 г.,

–  като взе предвид своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза за борбата с корупцията(7), своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(8) и съобщението на Комисията, озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0237/2014),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган, посочен в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 110 от Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение VІ към правилника,

Б.  като има предвид, че през последното десетилетие броят на агенциите се увеличи значително,

В.  като има предвид, че тъй като са част от администрацията на Съюза, агенциите трябва да изпълняват най-високите стандарти, по-специално по отношение на прозрачността,

Коментари относно агенциите: общ подход

1.  Припомня значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху всекидневния живот на гражданите; припомня, че основната цел на създаването на децентрализирани агенции беше по-специално те да изпълняват технически, научни или надзорни задачи по начин, който да подпомага институциите на Съюза при изготвянето и прилагането на политиките на Съюза; посочва, че ролята на изпълнителните агенции е да подпомагат Комисията при управлението на програми на Съюза от името на самия Съюз;

2.  Признава, че в областта на свободата, сигурността и правосъдието бяха създадени голям брой агенции, но подчертава, че всички нови агенции бяха създадени в отговор на действителна потребност; изразява убеденост, че всички агенции в тази област на действие имат ясно определена роля и са необходими, както и че носят европейска добавена стойност;

3.  Признава ролята на агенциите в подпомагането на политиките на Съюза от тяхната начална фаза до тяхното прилагане; призовава за по-широко използване на този опит и капацитет в съответните етапи на политическия процес на европейския семестър; подчертава приноса на агенциите в работата за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

4.  Счита, че за постигането на ефективно функциониране на агенциите и най-добро оползотворяване на техните ресурси, те трябва да се стремят към взаимодействие, да обменят най-добри практики и да използват общи служби; приветства достъпа до услуги, предоставяни от Комисията, и счита, че той може да бъде подобрен допълнително;

5.  Припомня, че през юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията приеха общ подход към децентрализираните агенции („общия подход“) – политическо споразумение относно бъдещото управление и реформата на агенциите; приветства сключването на това споразумение; обръща внимание в частност на главата относно седалищата на агенциите; във връзка с това призовава за бързо намиране на решения на всички текущи проблеми, свързани със седалищата на агенциите, за да се осигури безпроблемното функциониране на агенциите;

6.  Изразява съжаление във връзка с факта, че държавите членки не са сключили споразумения с 10 агенции относно седалищата на тези агенции, намиращи се на тяхна територия, в това число три във Франция и по една в Естония, Ирландия, Испания, Люксембург, Обединеното кралство и Полша; изразява загриженост, че това може да има сериозни последици за персонала на агенциите и призовава засегнатите държави членки да сключат споразуменията преди началото на следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

7.  Приветства новите, опростени финансови правила, приложими за агенциите, и очаква това да даде възможност за намаляване на административните разходи на агенциите за персонал; отново призовава Комисията да насърчава агенциите да използват възможността за опростяване на процедурите за набиране на персонал в случаите, когато стандартната процедура е разработена за по-мащабна организация и води до прекомерна тежест за агенциите;

8.  Приветства докладите на Сметната палата; признава, че нейните доклади станаха дори още по-всеобхватни в хода на последните процедури по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; насърчава Сметната палата да доразвие елементите на одита на изпълнението както в своите годишни одитни доклади, така и в съответните специални доклади на Сметната палата, посветени на агенциите; насърчава Сметната палата да следи и да докладва относно последващите действия, предприети във връзка с предходни решения и резолюции относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  Призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от агенциите във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция;

Пътната карта на Комисията

10.  Приветства пътната карта на Комисията за последващите действия по общия подход към децентрализираните агенции на ЕС („пътната карта“) и приканва всички заинтересовани страни да вземат предвид изразените там идеи;

11.  Подкрепя основните цели на Комисията, изложени в пътната карта, в частност постигане на по-балансирано управление, подобрена ефективност и отчетност на агенциите и по-голяма съгласуваност на начините за тяхното функциониране; приветства предложените в тази връзка действия, по-специално по отношение на оптимизирането на управителните съвети, усилията за търсене на полезно взаимодействие между агенциите и евентуалното сливане на някои от тях;

12.  Признава, въз основа на доклада на Комисията относно напредъка, че службите на Комисията и децентрализираните агенции са успели да осъществят редица действия, по-специално, Комисията е разработила стандартни разпоредби за създаването на нови агенции, насоки за споразумения за седалище и насоки за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и, заедно с агенциите, е разработила наръчник в областта на комуникациите; отбелязва, че в момента се работи по редица задачи, по-специално разработването на образец за консолидирани текущи годишни отчети и насоки за извършване на оценка;

13.  Призовава Комисията да продължава да полага усилия и да докладва относно напредъка на годишна основа, inter alia, да докладва относно напредъка по отношение на приключването на действията, изпълнението на приключените действия и резултатите от тях, както и за тяхната ефективност и да предостави по-детайлна разбивка по отношение на това кога и как децентрализираните агенции са допринесли за тези действия; изисква от Комисията да включи също така анализ на начина, по който промяната на изискванията за докладване допринася за опростяването и за намаляването на административната тежест;

14.  Подчертава, че в съответствие с пътната карта агенциите са задължени да гарантират, че техните уебсайтове посочват, че те са агенции на Съюза; отбелязва, че няколко агенции все още трябва да се съобразят изцяло с това изискване (Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейският институт за иновации и технологии, Европейският орган за ценни книжа и пазари) и освен това отбелязва, че уебсайтовете на агенциите трябва да осигурят видимост, когато се използват средства от бюджета на Съюза, какъвто е случаят със задължения на други публични органи;

Демократична отчетност

15.  Обръща внимание на твърде различните роли, функции и ресурси на различните агенции, за които се прилага единната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите; отбелязва, че в някои случаи изискванията във връзка с основните функции на агенциите не се вписват лесно или логически в традиционната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, докато в други случаи осигуряването на единна процедура се е оказало трудно поради твърде ограничения персонал и/или скромния бюджет, и приканва Сметната палата да вземе това предвид в бъдещата си одитна дейност;

16.  Припомня, че агенциите са независими и че Комисията може да направлява агенциите посредством разработването на насоки; счита все пак, че решението относно последващите действия трябва да се взема от агенциите; счита, че единствената институция, която може да обсъжда в политически план агенциите, е Парламентът; счита следователно, че системата за докладване пред органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, е от изключително значение и следва да бъде укрепена;

17.  Счита, че въз основа на модела, предоставен от доклада за борба с корупцията, Комисията следва да разгледа възможността за включване на дейността и резултатите от дейността на институциите и агенциите на Съюза в следващия годишен доклад относно корупцията;

18.  Счита, че що се отнася до начина, по който агенциите докладват на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, тяхната демократична отчетност следва да бъде опростена допълнително и счита, че връзката между Парламента и агенциите ще спечели от създаването на една по-силна и по-добре структурирана система за докладване пред Парламента; предлага създаването на работна група по този въпрос, която да представи предложения за усъвършенстване на системата за докладване, както от страна на агенциите, така и от страна на Парламента;

19.  Счита, че тенденцията за съсредоточаване на докладването в по-голяма степен върху ефективността и постигнатите резултати е положителна; изисква системата за докладване да бъде укрепена допълнително в това отношение, за да се повиши демократичната отчетност на агенциите;

20.  Изисква агенциите да подобрят своята работа и докладване относно социалната отговорност, което ще доведе до по-голяма видимост на дейността на агенциите за широката общественост;

21.  Припомня на всички агенции задължението им да предоставят на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета доклад, изготвен от техния директор, който да обобщава броя и вида на вътрешните одити, извършени от техния вътрешен одитор, направените препоръки и предприетите по тези препоръки действия, както е предвидено в член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002;

22.  Изисква от всички агенции, които са обект на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г., да представят преди 15 октомври 2014 г. на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, техните доклади за последващи мерки, както е предвидено в член 110, параграф 2 на рамковия Финансов регламент;

23.  Признава, че за да се намали тежестта за агенциите във връзка с докладването, Комисията предвиди, че според новия рамков Финансов регламент агенциите ще могат да предоставят информацията, която понастоящем се изисква в различен контекст, по опростен и консолидиран начин с цел осигуряване на по-добра съгласуваност и съпоставимост между документите, изготвени от различните агенции; отбелязва, че службите на Комисията работят с агенциите, за да определят насоки за образец за консолидирани годишни отчети за дейността, които са приведени в съответствие с изискванията, определени от новия рамков Финансов регламент, и призовава Комисията да гарантира, че консолидираното отчитане води до опростяване и намаляване на административната тежест;

24.  Признава, че Комисията предприема исканите действия за по-добро координиране на различните одити, в частност Службата за вътрешен одит представя одитните теми на управителните съвети на агенциите за одобрение, а работата по одита в една агенция продължава пет работни дни годишно, като периодът на провеждане е договорен с агенциите най-малко четири седмици предварително и е координиран със Сметната палата;

25.  Изтъква значението на парламентарния надзор върху проектите на годишни работни програми на агенциите, осъществяван от компетентните парламентарни комисии преди приемането на окончателните работни програми; припомня, че тази практика спомага да се гарантира, че работните програми отразяват актуалните политически приоритети, и улеснява внимателния мониторинг и контрол на тяхното изпълнение; очаква от агенциите да установят тясно сътрудничество с тези комисии и с Комисията при изготвянето на своите годишни работни програми, в съответствие със съвместното изявление от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции;

26.  Изразява желание поне годишните отчети за дейността на агенциите да бъдат достъпни за обществеността не само на английски език, но на всички официални езици на Съюза или като първа стъпка, на немски и френски език, ако не е възможно незабавното публикуване на всички официални езици на Съюза;

Функциите на координатор на мрежата на агенциите

27.  Приветства доброто сътрудничество на Европейската мрежа на агенциите („мрежата“) с компетентната парламентарна комисия и приветства укрепването на мрежата; отбелязва със задоволство отзивчивостта и откритостта на директорите на агенции, с които беше осъществен контакт в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

28.  Приветства факта, че мрежата предостави на Комисията ценни предложения за начина, по който Комисията да подобри своите услуги, предоставяни на агенциите като цяло, както и по-конкретни препоръки относно системата за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване (ABAC), администрирането на финансовите права на служителите на агенциите от Службата за плащания, и възлагането на обществени поръчки;

Общи въпроси, свързани с бюджетното и финансовото управление

29.  Отбелязва със загриженост, както и в предходните години, наличието на редица проблеми, констатирани от Сметната палата, които засягат множество агенции, и по-специално по отношение на:

– слабости при бюджетното планиране,

– потенциални конфликти на интереси,

– управлението на възлагането на обществени поръчки и договорите,

– липсата на прозрачност или стриктност при назначенията,

– преносите на бюджетни кредити, които не са подкрепени с поети задължения или са прекалено големи по размер,

– слабости при проверката на операциите по отпускане на безвъзмездни средства;

30.  Отбелязва, по информация от Комисията, че тя възнамерява да продължи работата си с цел разработване на ръководство за вътрешното планиране и прогнозиране на приходите, на базата на най-добрите практики, за да подпомогне агенциите да намалят процента на преноси и анулиране на бюджетни кредити в такива случаи, и очаква с нетърпение доклада на Комисията относно тези аспекти, който трябва да бъде представен през 2014 г.;

31.  Признава също така, че Комисията преразгледа рамковия Финансов регламент, приложим към децентрализираните агенции, като съгласува текста с новия Финансов регламент и реши постоянни проблеми, срещани от агенциите и от Комисията, и като изпълни съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите на децентрализираните агенции и общия подход, приложен към съвместното изявление; отбелязва, че новият рамков Финансов регламент се прилага от 2014 г. и опростява финансовите правила по отношение на третирането на бюджетните излишъци, допълнителните задачи, възложени на агенциите, вътрешния одит, задълженията за докладване, годишната работна програма, многогодишния работен план и план за политиката относно персонала, счетоводството и многогодишните вноски; отбелязва със задоволство, че в рамките на преразглеждането на Правилника за персонала Комисията предложи множество изменения с цел опростяване.

32.  Подчертава значението на ефективността и прозрачността в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и приканва Сметната палата, Съвета, агенциите и мрежата да подхождат към освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от тази гледна точка; въпреки това счита, че акцентът върху ефективността не замества редовността и доброто финансово управление;

33.  Настоятелно призовава агенциите да разгледат внимателно своите вътрешни административни процедури с оглед намаляване на административните разходи, които обикновено са твърде високи в агенциите;

Възможности за по-тясно сътрудничество и сливане на някои агенции

34.  Признава, че Комисията и агенциите са разгледали внимателно възможни структурни мерки за усъвършенстване функционирането на агенциите в контекста на ограничени финансови и човешки ресурси;

35.  Изтъква, че съществуващите добри практики на синергичен ефект между агенциите следва да продължат, като например меморандуми за разбирателство и свързаните с тях годишни планове за действие, съвместни изследователски проекти, партньорска проверка на проектодокладите от изследванията, обмен относно методологията на проучване и предварителни консултации относно работните програми, с цел да се избегне припокриването и повторението на дейности, което ще доведе до по-ефективни резултати;

36.  Признава, че резултатите от проучване, извършено от агенциите относно служби, използвани съвместно от тях, показват, че те вече си сътрудничат и че повишаването на осведомеността би могло да спомогне за допълнителното развитие на тези добри практики; приветства добрия пример, който дава например Европейската агенция по морска безопасност (със седалище в Лисабон), която споделя своята структура за вътрешен одит с Европейската агенция за контрол на рибарството (със седалище във Виго), докато Европейската железопътна агенция (със седалище във Валенсиен) подготвя споразумение за обща счетоводна служба с Европейския орган за ценни книжа и пазари (със седалище в Париж);

37.  Припомня, че предложението на Комисията за Европейска агенция за правоприлагане и обучение, предвиждащо сливане на Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ) с Европол, щеше да даде възможност за икономии на административни разходи (по-специално на щатни длъжности), които биха могли да бъдат преразпределени; признава, че предложението беше в пълно съответствие с общия подход за разглеждане на сливания на агенции с оглед постигането на взаимодействия и ефективност; отбелязва обаче, че предложението на Комисията за сливане или преместване на СЕПОЛ в Хага не беше достатъчно убедително нито за Парламента, нито за Съвета; подчертава, че вследствие на това решение трябва да се гарантира ефективното функциониране на агенцията;

38.  Приветства намерението на Комисията за сливане на агенции, по целесъобразност, както и желанието й да продължи да извършва оценка на възможностите за сливане на някои от съществуващите агенции, както и да получи допълнителни полезни взаимодействия от споделянето на общи служби между самите агенции и от службите на Комисията и да разгледа внимателно въпроса за ненужните разходи, породени от отдалечени и няколко на брой седалища, и очаква допълнителни предложения в тази връзка;

39.  Приветства ангажимента на Комисията да направи оценка на потенциала за взаимодействие между агенциите, в случая на Европейския център за развитие на професионалното обучение, Европейската фондация за обучение, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в съответствие с пътната карта;

40.  Счита, че между някои агенции следва да се установи по-тясна координация, по-специално във връзка с решенията, които оказват влияние върху правомощията на друга агенция; предлага съответните агенции да постигнат съгласие помежду си, с участието на съответните заинтересовани страни, с цел избягване на противоречащи си разпоредби; призовава агенциите в такива случаи да информират винаги компетентните комисии на Парламента;

Управление на бюджетните ресурси

41.  Отново заявява, че принципът на ежегодност е един от основните счетоводни принципа (единство и точност, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност), необходими за гарантиране на ефективно изпълнение на бюджета на Съюза; отбелязва, че децентрализираните агенции невинаги спазват изцяло принципa на ежегодност;

42.  Отбелязва обясненията на агенциите във връзка с трудностите за избягване на пренасянето на бюджетни кредити за оперативни разходи; все пак счита, че в редица случаи има възможности за подобрения, по-специално чрез по-добро управление на бюджетните кредити за поети задължения, по-добро вътрешно планиране и прогнозиране на приходите, както и чрез прилагането на по-строга бюджетна дисциплина;

43.  Потвърждава, че Комисията, в съответствие със своята пътна карта, ще извърши оценка на услугите, които предоставя на агенциите въз основа на обратната информация от тях и, ако е необходимо, ще подобри, поясни, разшири техния обхват или ще ги адаптира;

44.  Потвърждава, че Комисията обсъжда Регламент за изменение на таксите и възнагражденията с цел въвеждане на такси и възнаграждения по начин, който би позволил на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) да организира своята дейност за продължителността на даден проект, като същевременно избягва излишъци или дефицити в средносрочен/дългосрочен план; отбелязва, че Комисията ще направи преоценка на начините за намаляване на преноса на бюджетни кредити, произтичащи от приходи от сертифициране чрез редовно преразглеждане на равнището на таксите и възнагражденията;

45.  Отбелязва позицията на Комисията, че съществуват малко доказателства, които да обосновават създаването на резервен фонд за частично самофинансиращи се агенции, както и нейното предложение за запазване на текущата практика; въпреки това счита, че това не представлява удовлетворително решение за ситуацията;

46.  Припомня на Комисията, че Финансовият регламент не е пригоден за агенции, които генерират излишъци; подчертава, че е от съществено значение да се разгледат начини за разрешаване на този проблем като част от преразглеждането, например чрез създаване на ограничен резервен фонд;

47.  Настоятелно призовава управителните съвети на тези агенции, които са изцяло или частично съфинансирани от такси, да гарантират, че определянето на таксите е прозрачно и че услугите на тези агенции се предоставят по възможно най-ефективен начин, за да се предостави възможно най-добро равнище на такси;

48.  Отново заявява, че липсата на гъвкавост в рамките на бюджета е била призната като слабост от някои агенции, което подсказва, че извършването на икономии е било възможно, ако е била проявена достатъчна гъвкавост при пренасянето на бюджетни кредити между отделните дялове на бюджета; отбелязва, че новият рамков Финансов регламент постановява същите правила като приложимите за институциите правила по силата на общия финансов регламент – директорът на дадена агенция ще има възможност да извършва трансфер на бюджетни кредити до максимум 10% от бюджетните кредити за годината, записана в реда, от който се прави трансферът от един дял в друг и без ограничение от една глава в друга и от една статия в друга;

49.  Отбелязва, че някои агенции, работещи в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, са оперативни агенции и че изпълнението на техния бюджет зависи също така от външни фактори;

50.  Отново отправя своето искане към всички агенции и съвместни предприятия редовно да предоставят като приложение стандартизиран формуляр за публикуването на техните окончателни годишни отчети, който да включва данните, представени в техните доклади за изпълнението на бюджета, както и в техните доклади за бюджетното и финансовото управление; препоръчва на всички агенции и съвместни предприятия да предоставят тази информация по изчерпателен, лесно достъпен и прозрачен начин (напр. екселски таблици и/или CSV файлове), за да се улесни сравнението между изпълнението на техните бюджети и по този начин Парламентът и обществеността да могат да правят подробни сравнения между техните разходи;

51.  Потвърждава, че новият рамков Финансов регламент включва редица разпоредби, които следва да опростят правилата, приложими за агенциите, по-специално консолидираните годишни отчети/доклади за дейността, разпоредба за единен програмен документ, съдържащ годишни и многогодишни компоненти, както и възможността, когато може да бъде постигната разходна ефективност, за споделяне или трансфер на хоризонтални услуги (по-специално счетоводство);

Резултати от дейността

52.  Потвърждава въз основа на информация от Мрежата, че всяка агенция е разработила своя собствена система за управление на изпълнението, като използва опита и най-добрите практики, споделени между агенциите в рамките на Мрежата, и че е създадена специфична подмрежа с цел укрепване на сътрудничеството между агенциите в това отношение;

53.  Приветства факта, че Комисията работи за изготвянето на насоки за оценката и че през периода 12 ноември 2013 г. – 25 февруари 2014 г. тече обществена консултация относно проекта на преработени насоки за оценката, след чието приключване Комисията очаква да приеме нови насоки до средата на 2014 г.; също така отбелязва, че понастоящем се работи по разработването на насоки относно специфични показатели за изпълнението с цел оценяване на постигнатите от директорите на агенции резултати, чийто първи проект вече беше обсъден с агенциите, и очаква да получи окончателния документ, както е предвидено в началото на 2014 г.;

54.  Посочва, че бюджетирането, основано на дейности, все още представлява основен принцип при изготвянето на бюджета на Съюза; изразява загриженост относно факта, че Сметната палата, в своя годишен доклад за 2012 г., заключава, че за много области на бюджета на Съюза законодателната рамка е сложна и че фокусът върху изпълнението е недостатъчен; приветства предприетите от агенциите стъпки за по-голям фокус върху отчитането на резултатите;

55.  Изисква от Сметната палата своевременно да предостави оценка на изпълнението и резултатите на агенциите за прегледа през 2016 г. на многогодишната финансова рамка с цел да се оцени в кои области агенциите могат да си сътрудничат по-добре или дори да се слеят, както и да се оцени дали някои агенции биха могли да бъдат закрити или да продължат да функционират в друга институционална рамка, която е по-ефективна от гледна точка на разходите;

Независимост

56.  Подчертава значението на независимостта на агенциите; припомня, че агенциите следва да могат да изпълняват своя мандат независимо и изразява съжаление относно факта, че понастоящем това невинаги се случва; счита, че генералните дирекции на Комисията следва да бъдат разглеждани като партньори на агенциите;

57.  Потвърждава, че агенциите допринасят за инициативите, насочени към подобряването на тяхната ефикасност, разходна ефективност и отчетност; отбелязва ролята на представителите на Комисията в управителните съвети на агенциите в подкрепа на този процес, например, чрез предприемане на последващи действия относно прилагането на пътната карта във всяка отделна агенция, чрез редовен и подробен преглед на постигнатия напредък и чрез отправяне на предупреждение към централните служби в случай на затруднения, както и чрез подпомагане на осигуряването на съгласуваност между дейностите на агенциите с общите за целия Съюз политически цели, включително относно планирането на бюджетните и човешките ресурси;

Конфликти на интереси и прозрачност

58.  Припомня на агенциите и Комисията Специален доклад № 15/2012 на Сметната палата, изготвен по искане на Парламента, с цел Сметната палата да извърши цялостен анализ на подхода на агенциите за управление на ситуации, при които са налице потенциални конфликти на интереси;

59.  Приканва Сметната палата да проследи напредъка на агенциите по отношение на управлението и предотвратяването на конфликтите на интереси; отново призовава Сметната палата да предприеме допълнителни последващи действия във връзка с този въпрос, като разшири обхвата на своя одит, така че той да включи други агенции, и да представи своите констатации в бъдещ специален доклад по този въпрос;

60.  Припомня, че конфликтите на интереси са причина за корупция, измами, лошо управление на средства и човешки ресурси, фаворизиране и че те имат отрицателно въздействие върху безпристрастността на решенията и качеството на работата и подкопават доверието на гражданите на Съюза в институциите на Съюза, включително агенциите;

61.  Припомня, че съгласно констатациите на Сметната палата в нейния Специален доклад № 15/2012, при приключване на нейната работа на място (октомври 2011 г.), нито една от четирите избрани агенции не е управлявала адекватно ситуациите на конфликт на интереси; отбелязва, че докато Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) са разработили по-усъвършенствани политики за управление на конфликтите на интереси, политиките на Европейската агенция по химикали (ECHA) са непълни, а ЕААБ не е приложила такива политики;

62.  Приветства факта, че много от агенциите са положили значителни усилия за предоставянето на информация относно своите политики и практики относно конфликтите на интереси, и признава, че много на брой добри практики понастоящем вече се прилагат, и по-специално приветства като пример на добра практика, която трябва да се разглежда от други агенции, „периодът на прекъсване“ на невъзлагане в продължение на една година, прилаган от ЕААБ, така че на нови за организацията лица да не се възлага работа по досиета, по които те пряко са работили през предходните пет години;

63.  Потвърждава, че до средата на 2012 г. ЕААБ е приела всеобхватен набор от мерки относно предотвратяването и намаляването на конфликтите на интереси, включително, по-специално приемането на Кодекс за поведение на служителите на ЕААБ;

64.  Потвърждава, че ECHA е предоставила информация относно прилагането на своята политика за управление на конфликтите на интереси като част от доклада за последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г. (съгласно член 96, параграф 2 от финансовите разпоредби на ECHA);

65.  Потвърждава, че от 2011 г. насам ЕОБХ полага усилия за укрепване на своята рамка за предотвратяването на потенциални конфликти на интереси чрез приемането на своята преразгледана политика относно независимостта и процесите на вземане на решения в областта на науките; при все това отбелязва със загриженост, че въпреки това преразглеждане процедурата за оценка на евентуални конфликти на интереси в ЕОБХ е тромава и подлежи на критика, следователно призовава ЕОБХ да представи опростена процедура, която би рационализирала процеса, без обаче да излага на опасност новите установени стандарти за откриването и предотвратяването на конфликтите на интереси;

66.  Потвърждава, че политиките и процедурите във връзка с конфликтите на интереси за членовете на управителния съвет, членовете на научния комитет и експертите, както и служителите на EMA също така са били въведени и приложени;

67.  Припомня препоръката на Сметната палата, с която всички институции и децентрализирани органи на Съюза се приканват да проверят дали препоръките от нейния Специален доклад № 15/2012 са целесъобразни и приложими за тях; призовава агенциите да докладват пред органа по освобождаване от отговорност по този въпрос преди края на 2014 г.;

68.  Припомня на агенциите междуинституционалното съвместно изявление от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции, и по-специално неговите разпоредби за управлението и предотвратяването на конфликти на интереси (параграфи 11 и 18) и за независимостта на техните научни експерти (параграф 20);

69.  Потвърждава въз основа на информация от Комисията, че нейната цялостна правна рамка за конфликтите на интереси е стабилна и в съответствие с насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в това отношение и че, според Комисията, не е необходим нов основен правен инструмент, както и че Комисията никога не е поемала ангажимент за представяне на законодателни предложения и понастоящем не възнамерява да направи това;

70.  Отбелязва със задоволство, че на 10 декември 2013 г. Комисията прие насоки относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, които са специално насочени към агенциите, в съответствие с общия подход; тези насоки се отнасят за членовете на управителните съвети (изпълнителни директори, експерти, членове на комитетите за разглеждане на жалби, персонала на агенциите, както и бенефициентите на безвъзмездни средства и поръчки на Съюза); отбелязва, че тези насоки имат за цел да предоставят препратка за политиките, които трябва да бъдат приети и приложени от всяка агенция;

71.  Отбелязва със задоволство, че Комисията също така е взела предвид основните препоръки, отправени в тази област от Парламента към агенциите (в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета), Сметната палата (в нейния Специален доклад № 15/2012), Омбудсмана (по повод на неговите посещения в няколко агенции като част от стартираната през май 2011 г. програма) и Службата за вътрешен одит на Комисията (също така вътрешния одитор на агенциите), както и собствените правила на Комисията относно етиката;

72.  Потвърждава, че Комисията е работила в тясно сътрудничество с агенциите по време на изготвянето на тези насоки посредством мрежата на ръководителите на агенциите на Съюза, която е дала своя полезен принос за процеса;

73.  Счита, че на агенциите може да се наложи, вследствие на публикуването на насоките на Комисията, да преработят своите политики за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, за да ги приведат незабавно в съответствие с насоките на Комисията и препоръките на Сметната палата; потвърждава, че повечето агенции са планирали да преразгледат своята съответна политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси въз основа на тези насоки, и призовава агенциите да докладват пред органа по освобождаване от отговорност относно този въпрос, както и относно действията, предприети в рамките на последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г., преди края на 2014 г.;

74.  Отбелязва, че командированите национални експерти, външният и временният персонал не са конкретно посочени в насоките; изисква от агенциите да отчитат тези групи персонал при оценяването и преработката на своите политики в областта на конфликтите на интереси;

75.  Очаква Комисията да извърши непрекъсната оценка на последиците от прилагането на насоките и съответно да адаптира насоките по целесъобразност в зависимост от резултатите от тази оценка и припомня на Комисията да вземе предвид необходимостта от поддържане на подходящ баланс между рисковете/ползите във връзка с управлението на конфликтите на интереси, от една страна, и целта за получаване на възможно най-добри научни консултации, от друга страна;

76.  Изразява съжаление, че декларациите за интереси и автобиографиите на голяма част от членовете на управителните съвети на агенциите, управленския персонал, външните и вътрешните експерти все още не са публично достъпни; отново изразява своето становище, че високото ниво на прозрачност е ключов елемент за ограничаване на рисковете от конфликти на интереси; следователно призовава агенциите, които все още не са направили това, да публикуват на своите уебсайтове, с краен срок до 1 декември 2014 г., своята политика и/или договорености относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси и своите правила на прилагане, както и списък на членовете на своите управителни съвети, управленския персонал, външните и вътрешните експерти, както и техните съответни декларации за интереси и автобиографии;

Система за вътрешен контрол и борба с измамите

77.  Потвърждава, че условията и ролите на функциите за вътрешен контрол и службите за вътрешен одит на агенциите са пояснени в новия рамков Финансов регламент, по-специално по отношение на съответните роли на Службата за вътрешен одит и тази на структурите за вътрешен одит (СВО); отбелязва, че в новия рамков Финансов регламент се очаква координиране на дейността и обмен на информация между СВО и IAS и че той също така заменя задължението за един одит на IAS за агенция за година с подход, основан на риска;

78.  Приветства факта, че насоките за стратегиите на агенциите за борба с измамите са били изготвени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) при отчитане на получените от агенциите становища и OLAF е трябвало също така да организира два семинара за агенциите през януари 2014 г., за да им предостави допълнителна подкрепа;

Процедури за човешките ресурси и набирането на персонал

79.  Потвърждава въз основа на информация от Комисията, че в рамките на преразглеждането на Правилника за длъжностните лица Комисията е предложила преработена формулировка на член 110 от Правилника за длъжностните лица, който има за цел опростяването и гъвкавостта по отношение на правилата за прилагане, приети за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители;

80.  Припомня на Комисията своята загриженост, че процедурите за набирането на персонал в агенциите редовно са съпроводени с проблеми, още от самото създаване на агенциите, и очаква насоките на Комисията да разгледат положението в бъдеще;

81.  Потвърждава, че агенциите са разработили свои собствени насоки за гарантиране на принципите, залегнали в техните правила за прилагане относно наемането на работа на срочно и договорно наети служители, и призовава Комисията да проведе консултации с агенциите, когато разработва своите насоки за тях;

82.  Призовава агенциите и Комисията да постигнат съгласие относно използването на ресурсите за разглеждане на дисциплинарните производства;

Европейски надзорни органи (ЕНО)

83.  Потвърждава въз основа на информация от Комисията, че механизмът на принципа на изравнителна вноска, предвиден в новия рамков Финансов регламент, спазва основните правила за финансиране на агенциите със смесено финансиране и в миналото неговото прилагане осигури справедливост и равно третиране на всички органи, плащащи вноски в бюджета на ЕНО; подлага под въпрос съображенията, поради които специалният меморандум за разбирателство между ЕНО и Комисията, насочен към гарантиране на ефективното създаване, прилагане и наблюдение на бюджета на ЕНО, все още не е установен;

84.  Отбелязва в този контекст намерението на Комисията да повиши прозрачността по време на цялата процедура и допълнително да изясни обхвата, в който е изменила исканията на агенциите в проектобюджета, както и съответните основания, считано от проектобюджета за 2014 г.;

85.  Потвърждава, че понастоящем Комисията работи върху оценката на ЕНО, която трябваше да бъде готова през януари 2014 г., и оценява възможността за представяне на предложение, което да гарантира, че бюджетите на трите ЕНО са изцяло финансирани от бюджета на Съюза;

Равенство на половете

86.  Отново подчертава значението на въвеждането на политики, които да гарантират подходящо представителство на жените и мъжете в управителните органи на агенциите; призовава изпълнителните директори на агенциите да гарантират равенство между половете сред служителите на агенциите като цяло и сред лицата, заемащи отговорни позиции, и също така призовава управителните съвети на агенциите и Комисията да спазват принципа на равенство между половете и да вземат предвид стратегията, стартирана от Комисията през 2010 г., с цел постигане на по-добър баланс между двата пола при заемането на отговорни позиции;

87.  Потвърждава, че Комисията обръща внимание на аспектите, свързани с равенството между половете, още от най-ранните етапи, както и впоследствие по време на процедурата на подбор; отбелязва, че това също така се отнася за тези процедури, при които изпълнителният директор се назначава от Комисията;

Комплексни информационни системи

88.  Потвърждава разяснението от страна на Комисията по отношение на използването на централната финансова ИТ система (ABAC) на Комисията, че:

   над 40 външни организации използват ABAC, включително Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите, традиционните агенции, съвместните предприятия и изпълнителните агенции,
   същото равнище на услугите се предоставя на външните организации, както на вътрешните отдели на Комисията,
   съществува механизъм за обратно възстановяване с цел възстановяване на допълнителните разходи за осигуряване на информационната система и особено предоставените придружаващи услуги,
   бюджетният орган не е предоставил на разположение на Комисията бюджетни средства за справяне с работното натоварване, произтичащо от подкрепата за външните организации,
   ABAC не предоставя високо специализирана функционалност, която би била целесъобразна единствено за вертикалните предприятия (например структурните фондове, ЕФГЗ); по подобен начин сложността и възможността за поддръжка на централната система не може да бъде застрашена от добавянето на специфични за агенциите искания,
   Комисията е отворена за обсъждането на поемането на счетоводни задачи от външните организации, когато подобна централизация би довела до въздействия от икономии от мащаб, би намалила финансовия риск или риска за непрекъснатост на дейността и би могла да освободи вътрешни ресурси за по-оперативни задачи;

89.  Отбелязва със загриженост отговора на Комисията, че използването от агенциите на системата на Комисията за управление на човешките ресурси (SYSPER 2) би било обосновано от икономическа гледна точка само дотолкова доколкото агенциите приемат същите правила и процеси както Комисията, тъй като в противен случай техническите адаптации и разходите за поддръжка биха били непропорционални в сравнение с потенциалните ползи;

90.  Изразява съжаление, че Комисията не разполага с решения за трудностите, с които се сблъскват агенциите по отношение на комплексните информационни системи, като например ABAC и SYSPER 2, поради факта, че тези системи са проектирани да удовлетворяват потребностите на Комисията, а не тези на агенциите; приветства действията на подмрежите, които са насочени към преодоляване на последиците от този проблем, и по-специално подмрежата на административните ръководители (ABAC и SYSPER 2), и приканва Комисията да си сътрудничи по-тясно с агенциите по този въпрос;

91.  Счита, че публикуването на данни за Съюза дава възможност за нововъведения, води до значителни ползи за икономиката като цяло и допринася за по-ефикасна администрация; призовава данните за агенциите да бъдат постоянно на разположение в машинно четима форма, без заплащане на такси, така че да могат да бъдат използвани многократно и свободно;

o
o   o

92.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 374.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(6) ОВ C 365, 13.12.2013 г.
(7) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 62.
(8) OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 121.

Правна информация - Политика за поверителност