Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
 Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I
 Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси ***I
 Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ ***
 Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси ***
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания
 Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I
 Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I
 Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия ***II
 Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I
 Информация, придружаваща паричните преводи ***I
 Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I
 Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I
 Генетични ресурси ***I
 Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I
 Документите за регистрация на превозни средства ***I
 Проверки на търговски превозни средства ***I
 Статистиката за железопътния транспорт ***I
 Електронното фактуриране при обществените поръчки ***I
 Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи ***I
 Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти ***I
 Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) — Годишен доклад за 2012 г.
 Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор
 Публичен достъп до документите за периода 2011—2013 г.
 Дейността на комисията по петиции през 2013 г.
 Градинарството
 Премахване на изтезанията в световен мащаб
 Саудитска Арабия
Текстове (1380 kb)
Правна информация - Политика за поверителност