Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I
 Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika ***I
 EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana ***
 Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību ***
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi
 Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) ***I
 Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2011. gada 1. jūlija) ***I
 Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2012. gada 1. jūlija) ***I
 EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ***II
 Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I
 Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I
 Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I
 Eiropas Investīciju bankai piešķirtās ES garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I
 Ģenētiskie resursi ***I
 Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I
 Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I
 Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I
 Dzelzceļa transporta statistika ***I
 Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās ***I
 Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums ***I
 Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces ***I
 Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats
 Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana
 Publiska piekļuve dokumentiem 2011.–2013. gadā
 Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā
 Dārzkopība
 Spīdzināšanas izskaušana pasaulē
 Saūda Arābija

Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I
PDF 484kWORD 99k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0484),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0205/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0003/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

P7_TC1-COD(2013)0226


(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”), Komisijai piešķirtās pilnvaras jāsaskaņo ar Līguma 290. un 291. pantu.

(2)  Saistībā ar to, ka tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011(2), Komisija, ievērojot Līgumā noteiktos kritērijus, ir apņēmusies(3) pārskatīt leģislatīvos aktus, kuri pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā netika pielāgoti regulatīvai kontroles procedūrai.

(3)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006(4) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus.

(4)  Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1365/2006 saskaņošanu ar jaunajiem LESD noteikumiem īstenošanas pilnvaras, kas šobrīd Komisijai piešķirtas ar minēto regulu, būtu jāpiešķir ar pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(5)  Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1365/2006, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu apjoma pielāgojumiem, definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu. Turklāt Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu datu vākšanas jomu un, kā arī pielikumu saturu satura pielāgojumiem. [Gr. 1]

(6)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu administratīvais slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām respondentiem. [Gr. 2]

(7)  Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(8)  Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, un kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt un publicēt metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu. [Gr. 3]

(9)  Lai sasniegtu pamatmērķi saskaņot Komisijai piešķirtās pilnvaras ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu, saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt kopējus noteikumus par šādu saskaņošanu pārvadājumu statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu. [Gr. 4]

(10)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams, lai šī regula neietekmētu pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

(11)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1365/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1365/2006 groza šādi:

(-1a) regulas 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu svītro; [Gr. 5]

(-1b) regulas 2. panta 4. punkta c) apakšpunktu svītro; [Gr. 6]

(1)  regulas 2. pantā pievieno šādu 5. punktu:"

“5. Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu.”; [Gr. 7]

"

(2)  regulas 3. pantā pievieno šādu daļu:"

“Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu.”; [Gr. 8]

"

(3)  regulas 4. pantā pievieno šādu 4. punktu:"

“4. Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas jomu un pielikumu saturu.”; [Gr. 9]

"

(4)  regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, Komisija pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(5)  regulas 6. pantā pievieno šādu daļu:"

“Kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(6)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti.”;

"

(6a)  regulas 7. pantam pievieno šādus punktus:"

„3.a Šīs regulas vajadzībām nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

3.b  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija precizē kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

_______________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.)”; [Gr. 10]

"

(6b)  regulas 8. panta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

„Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz …(5) un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:”; [Gr. 11]

"

(7)  regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:"

“9. pants

Deleģēto pilnvaru Deleģēšanas īstenošana [Gr. 12]

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. [Gr. 13; Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.  Īstenojot 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

3.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku piecu gadu laikposmu no … (6)(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 14]

4.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.

Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

5.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 2. panta 5. punktu, 3. pantu un 4. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

"

(8)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:"

“10. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku(*). Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, nozīmē(**).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2.a  Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa. [Gr. 15]

______________

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009, 164. .lpp)

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.)”;

"

(8a)  B pielikuma B1 tabulu aizstāj ar šādu:"

„B1 tabula. Pasažieru un preču pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības un kuģa veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

„B1”

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

Gads

četrciparu

„gggg”

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

Pārvadājuma veids

viencipara

1= valsts

2 = starptautiskā (izņemot tranzītu)

3= tranzīts

Kuģa veids

viencipara

1= pašpiedziņas liellaiva

2= liellaiva, kas nav pašpiedziņas

3= pašpiedziņas tankkuģis

4= tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

5= cita veida kuģis preču pārvadāšanai

6= okeāna kuģis

7= kruīzu kuģi, kas pārvadā vairāk nekā 100 pasažieru

8= pasažieru prāmji, kas garāki par 300 metriem

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (**)

Pārvadātais apjoms tonnās

Tonnas

Tonnkilometri

Tonnkilometri

Pārvadātie pasažieri

divpadsmitciparu

Pasažieris

Pasažierkilometri

divpadsmitciparu

Pasažieris

Pasažieriem pieejamo sēdvietu skaits

divpadsmitciparu

Pasažiera sēdvieta

(*) Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

—  „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

—  „ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

—  „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(**) Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods „ZZ”.”

"

[Gr. 16]

(9)  svītro G pielikumu.

2. pants

Šī regula neskar Regulā (EK) Nr. 1365/2006 paredzētās pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(3)OV L 55, 28.2.2011., 19. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1365/2006 ( 2006. gada 6. septembris) par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un par Padomes Direktīvas 80/1119/EEK atcelšanu (OV L 264, 25.9.2006., 1. lpp.).
(5) Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(6) Šīs regulas spēkā stāšanās diena.


Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika ***I
PDF 495kWORD 190k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. martā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.apsvērums
(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību1, tika izveidots brīdināšanas mehānisms, kas paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj kvalitatīvu ekonomikas un finanšu novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.
(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1176/2011 (MIP)1, tika izveidots brīdināšanas mehānisms, kas paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj kvalitatīvu ekonomikas un finanšu novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.
__________________
__________________
1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1176/2011 (2011. gada 16. novembris) par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.apsvērums
(3)  Efektīvas makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir ticami statistikas dati. Lai garantētu pareizu un neatkarīgu statistiku, dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts statistikas iestāžu profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksam, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku3.
(3)  Efektīvas makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai ir būtiski ticami, precīzi un lietderīgi statistikas dati. Lai garantētu pareizu un neatkarīgu statistiku, būtu jāpastiprina Eurostat neatkarība saskaņā ar Eiropas Parlamenta priekšlikumiem pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009a un dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts statistikas iestāžu profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksam, kas paredzēts minētajā regulā.
__________________
3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.aapsvērums (jauns)
(3a)  Komisijai ir arī turpmāk jārūpējas par uzticamu statistikas datu nodrošināšanu, kas ļauj Savienības politikai labāk reaģēt uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo situāciju reģionos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  AMR, kas pamatojas uz rezultātu pārskatu ar rādītāju kopumu, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar to indikatīvajām robežvērtībām, ir sākotnējās pārbaudes rīks, ar ko Komisija nosaka dalībvalstis, kuru attīstība, kā tā uzskata, attaisno turpmāku pārbaudi, lai noteiktu, vai pastāv vai draud rasties nelīdzsvarotība. AMR būtu jāiekļauj MIP attiecīgie dati. Tomēr novēroto notikumu attīstību ietekmējošos faktorus detalizēti analizē vēlāk padziļinātos pārskatos, lai noteiktu nelīdzsvarotības veidu. Rezultātu pārskatu un robežvērtības neinterpretē mehāniski, bet gan analīzē ekonomiski. Veicot padziļinātu pārskatīšanu, Komisija pārbauda plašu ekonomisko rādītāju spektru un papildu informāciju, ņemot vērā valsts konkrētos apstākļus. Šo iemeslu dēļ nevar iepriekš izsmeļoši uzskaitīt visus datus, ko var izmantot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, taču tie būtu jādefinē, atsaucoties uz procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1176/2011, lai Savienībā atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Īstenojot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, Komisijai un Padomei būtu jādod priekšroka statistikai, kuru dalībvalstis apkopojušas un nosūtījušas Komisijai (Eurostat). Cita statistika, kas nav apkopota un nosūtīta šādā veidā, būtu jāizmanto tikai tad, ja minētā statistika nesniedz nepieciešamo informāciju, turklāt pienācīgi ņemot vērā šīs citas statistikas kvalitāti.
(4)  AMR, kas pamatojas uz rezultātu pārskatu ar rādītāju kopumu, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar to indikatīvajām robežvērtībām, ir sākotnējās pārbaudes rīks, ar ko Komisija nosaka dalībvalstis, kuru attīstība, kā tā uzskata, attaisno turpmāku pārbaudi, lai noteiktu, vai pastāv vai draud rasties nelīdzsvarotība. AMR būtu jāiekļauj MIP attiecīgie dati. Tomēr novēroto notikumu attīstību ietekmējošos faktorus detalizēti analizē vēlāk padziļinātos pārskatos, lai noteiktu nelīdzsvarotības veidu. Rezultātu pārskats un robežvērtības nebūtu jāinterpretē mehāniski, bet gan būtu jāanalizē ekonomiski. Veicot padziļinātu pārskatīšanu, Komisija pārbauda plašu ekonomisko rādītāju spektru un papildu informāciju, ņemot vērā valsts konkrētos apstākļus. Šo iemeslu dēļ nevar iepriekš izsmeļoši uzskaitīt visus datus, ko var izmantot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, taču tie būtu jādefinē, atsaucoties uz procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1176/2011, lai Savienībā atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Īstenojot, uzraugot un izvērtējot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jādod priekšroka statistikai, kuru dalībvalstis apkopojušas un nosūtījušas Komisijai (Eurostat). Cita statistika, kas nav apkopota un nosūtīta šādā veidā, būtu jāizmanto tikai tad, ja minētā statistika nesniedz nepieciešamo informāciju, turklāt pienācīgi ņemot vērā šīs citas statistikas kvalitāti.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Būtu jāizveido uzticama makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamo datu (turpmāk “MIP attiecīgie dati”) apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo statistikas pamata informācija saskaņā ar Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā Makroekonomikas statistikas direktoru grupa (DMES) ir piemērota ekspertu grupa, kas Komisijai (Eurostat) sniedz vajadzīgo palīdzību, piemērojot uzticamu kvalitātes uzraudzības procedūru MIP attiecīgajiem datiem.
(5)  Būtu jāizveido uzticama makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamo datu (turpmāk „MIP attiecīgie dati”) vākšanas, apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo statistikas pamata informācija saskaņā ar Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā Makroekonomikas statistikas direktoru grupa (DMES), kurā piedalās eksperti no Eiropas Statistikas sistēmas komitejas un Eiropas Centrālo banku sistēmas, ir piemērota ekspertu grupa, kas Komisijai (Eurostat) sniedz vajadzīgo palīdzību, piemērojot uzticamu kvalitātes uzraudzības procedūru MIP attiecīgajiem datiem.
__________________
__________________
4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un COM(2011)0211 galīgā redakcija.
4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un COM(2011)0211 galīgā redakcija.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6.apsvērums
(6)   Ir svarīgi, lai tās statistikas sagatavošana, kas vajadzīga Savienības darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz ticamiem datiem. Sagatavojot MIP attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, ir nepieciešami papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina statistikas pamata informācijas, kā arī MIP attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, būtu jāizveido finanšu sankciju mehānisms, ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP attiecīgos datus.
(6)   Ir svarīgi, lai tās statistikas sagatavošana, kas vajadzīga Savienības darbību veikšanai, ir balstīta uz ticamiem datiem. Regulās (ES) Nr. 1176/2011 un (ES) Nr. 1174/2011 noteiktās procedūras būtu jāpapildina ar atbilstošu oficiālu satvaru MIP attiecīgo datu apkopošanai, kvalitātes uzraudzībai un publicēšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 223/2009 noteiktajiem kopējiem kvalitātes kritērijiem. Papildu pasākumiem MIP attiecīgo datu sagatavošanu, sniegšanu un kvalitātes uzraudzību vajadzētu padarīt efektīvāku, un tie ir nepieciešami makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras veikšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina statistikas pamata informācijas, kā arī MIP attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes uzraudzības ticamība.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6.aapsvērums (jauns)
(6a)  Lai atturētu no tā, ka MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, būtu jāizveido korektīvs mehānisms, ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP attiecīgos datus.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Lai papildinātu noteikumus par sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek manipulācijas ar statistikas datiem, kā arī noteikumus par procedūru, ko Komisija uzsāk šādu darbību izmeklēšanā, būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem sodanaudas apmēra noteikšanai un Komisijas izmeklēšanu veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un Padomei.
(7)  Lai papildinātu noteikumus par procentus nesošu drošības naudas iemaksu un sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek manipulācijas ar statistikas datiem, kā arī noteikumus par procedūru, kas Komisijai jāievēro, veicot izmeklēšanu par manipulāciju ar statistikas datiem, būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk „Līgums”) 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem sodanaudas apmēra noteikšanai un Komisijas izmeklēšanu veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)   Būtu jāizveido cieša sadarbība un pastāvīgs dialogs starp Komisiju un dalībvalstu statistikas iestādēm, lai nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP attiecīgo datu un statistikas pamata informācijas kvalitāti.
(8)   Pastāvīga Komisijas (Eurostat) un dalībvalstu statistikas iestāžu sadarbība un darba koordinēšana ir svarīga daļa no statistikas jomā veikto darbību koordinēšanas Eiropas Statistikas sistēmā (turpmāk „ESS”). Minētā sadarbība ir jāstiprina, lai nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP attiecīgo datu un statistikas pamata informācijas kvalitāti; MIP attiecīgo datu izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā atbilstošās pārvaldes institūcijas vadībā un saskaņā ar ESS un Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk „ECBS”) statistikas darba programmām būtu jāievēro ECBS institucionālā nošķiršana un centrālo banku neatkarība.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
9.apsvērums
(9)   Lai mazinātu informācijas sniegšanas slogu, panāktu saskaņotību, uzlabotu statistikas pamata informāciju un nodrošinātu salīdzināmību, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. pantu saistībā ar MIP attiecīgajiem datiem cieša sadarbība būtu jānodrošina starp Eiropas Statistikas sistēmu un Eiropas Centrālo banku sistēmu.
(9)   Tā kā ESS ir atbildīga par daudzu tādu statistikas datu sagatavošanu, kuri ir pamatā MIP attiecīgajiem datiem, un ECBS ir atbildīga par daudzu citu statistikas datu sagatavošanu, kuri ir pamatā MIP attiecīgajiem datiem, abām šīm sistēmām būtu cieši jāsadarbojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. pantu, lai nodrošinātu MIP attiecīgo datu augstu kvalitāti nolūkā līdz minimumam samazināt informācijas sniegšanas slogu, garantēt saskaņotību, uzlabot pamatā esošos statistikas datus un nodrošināt salīdzināmību. Praktisko kārtību ESS un ECBS sadarbībai MIP attiecīgo datu kvalitātes nodrošināšanā varētu noteikt saprašanās memorandā. Ņemot vērā Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (turpmāk „Komiteja”), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK1a, ilgo pieredzi statistikas jomās, uz kurām attiecas MIP attiecīgie dati, tā varētu sniegt konsultācijas par minētās sadarbības praktisko norisi, ko varētu atspoguļot šādā saprašanās memorandā.
_____________
1a OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Šīs regulas noteikumi būtu jāskata saistībā ar Eiropas ekonomiskās pārvaldības pastiprināšanu, kā dēļ ir nepieciešama lielāka demokrātiskā pārskatatbildība valstu un Savienības līmenī; MIP attiecīgo datu uzlabotā uzraudzības sistēmā būtu jāietver dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta ciešāka un savlaicīgāka iesaistīšana. Apzinoties, ka šajā dialogā Eiropas Parlamenta partneri ir attiecīgās Savienības iestādes un to pārstāvji, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var paplašināt dialogā iesaistīto personu loku, uzaicinot uzklausīšanās brīvprātīgi piedalīties dalībvalstu statistikas iestāžu pārstāvjus.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
9.bapsvērums (jauns)
(9b)  Ekonomikas pārvaldības stiprināšanai, izmantojot MIP attiecīgo datu uzlabotu uzraudzības sistēmu, būtu jāietver dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta ciešāka un savlaicīgāka iesaistīšana.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
12.aapsvērums (jauns)
(12a)  Tomēr maksājumu apturēšana, kas būtu jāveic makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras piemērošanas rezultātā, būtu jāizmanto kā pēdējais līdzeklis un, to darot, būtu jāņem vērā bezdarba, nabadzības un IKP samazināšanās rādītāju padziļināta analīze.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Saistībā ar šo regulu ieviestās kvalitātes nodrošināšanas procedūras ņem vērā un pamatojas uz labāko praksi jau pastāvošajās kvalitātes nodrošināšanas procedūrās. Tās nerada kvalitātes nodrošināšanas centienu pārklāšanos vai paralēlas dinamikas rindas.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
2.  MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņi ir termiņi, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem pamata tiesību aktiem, vai Komisija tos paziņo konkrētos kalendāros, ņemot vērā Savienības vajadzības.
2.  MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņi ir termiņi, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem pamata tiesību aktiem, vai Komisija tos paziņo īpašos grafikos, ņemot vērā Eiropas pusgada shēmu un Savienības vajadzības.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
3.  Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem un kalendāriem, Komisija lemj arī par visu jaunāko MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņu un paziņo to dalībvalstīm.
3.  Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem un kalendāriem, Komisija lemj arī par termiņu, kādā Komisija (Eurostat) iegūst MIP attiecīgos datus, lai katrai dalībvalstij aprēķinātu MIP apkopojošos rādītājus un izveidotu MIP attiecīgo datu atsauces datubāzi, un paziņo to dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija (Eurostat) visām dalībvalstīm nodrošina piekļuvi minētajai atsauces datubāzei, kurā iekļauti MIP attiecīgie dati, ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc pārbaudes nolūkā noteiktā termiņa. Dalībvalstis pārbauda attiecīgos datus un apstiprina vai labo tos septiņu darbdienu laikā pēc minētā piecu dienu laikposma beigām.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Nosūtot 1. pantā minētos MIP attiecīgos datus, dalībvalstis kvalitātes ziņojuma veidā nosūta Komisijai (Eurostat) informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, tostarp informāciju par visām avotu un metožu pārmaiņām.
1.  Nosūtot 1. pantā minētos MIP attiecīgos datus, dalībvalstis kvalitātes ziņojuma veidā iesniedz Komisijai (Eurostat) informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, tostarp informāciju par visām izmaiņām datu avotos un metodēs.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dalībvalstis minēto kvalitātes ziņojumu iesniedz septiņu dienu laikā saskaņā ar 2. panta 3.a punktu.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kvalitātes ziņojumu noteikumus, struktūru un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
3.  Komisija pieņem deleģētos aktus, lai noteiktu 1. punktā minēto kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, to struktūru un periodiskumu. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 12. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis sagatavo sarakstus un vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas] nosūta tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas] pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu struktūru un noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
2.  Dalībvalstis sagatavo sarakstus un vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] nosūta tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pieņem deleģētos aktus, lai noteiktu struktūru un noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 12. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
VI nodaļa – virsraksts
Apmeklējumi dalībvalstīs
DIALOGA APMEKLĒJUMI DALĪBVALSTĪS
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.  Ja Komisija (Eurostat) konstatē problēmas, īpaši saistībā ar kvalitātes novērtējumu saskaņā ar 5. pantu, tā var nolemt veikt apmeklējumus attiecīgajā dalībvalstī.
1.  Ja Komisija (Eurostat) konstatē nepieciešamību padziļināt statistikas datu kvalitātes novērtējumu, īpaši saistībā ar kvalitātes novērtējumu saskaņā ar 5. pantu, tā var nolemt veikt ar dialogu saistītus apmeklējumus attiecīgajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Šādu apmeklējumu mērķis ir MIP attiecīgo datu kvalitātes sīkāka izpēte. Apmeklējumi ir veltīti metodoloģiskajiem jautājumiem, sarakstos aprakstītajiem avotiem un metodēm, datiem un statistikas atbalsta procesiem, lai novērtētu to atbilstību attiecīgajiem uzskaites un statistikas noteikumiem.
2.  Panta 1. punktā minēto dialoga apmeklējumu mērķis ir MIP attiecīgo datu kvalitātes sīkāka izpēte. Dialoga apmeklējumi ir veltīti metodoloģiskajiem jautājumiem, sarakstos aprakstītajiem avotiem un metodēm, datiem un statistiskajiem palīgprocesiem, lai novērtētu to atbilstību attiecīgajiem uzskaites un statistikas noteikumiem.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Organizējot dialoga apmeklējumus, Komisija (Eurostat) attiecīgām dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, lai tās varētu izteikt komentārus.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
3.  Komisija (Eurostat) informē ar Padomes Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto Ekonomikas politikas komiteju par šo apmeklējumu laikā izdarītajiem konstatējumiem, tostarp par visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas Ekonomikas politikas komitejai šie ziņojumi līdz ar visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.
3.  Komisija (Eurostat) informē Eiropas Parlamentu un ar Padomes Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto Ekonomikas politikas komiteju par šo dialoga apmeklējumu laikā izdarītajiem konstatējumiem, tostarp par visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas Eiropas Parlamentam un Ekonomikas politikas komitejai šie ziņojumi līdz ar visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.
____________
____________
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
4.   Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma sniedz ekspertu palīdzību statistikas jautājumos saistībā ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, tostarp sagatavojot un veicot apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, šie eksperti nodrošina neatkarīgas zināšanas. Pamatojoties uz priekšlikumiem, kurus par MIP attiecīgajiem datiem atbildīgās valstu iestādes nosūtījušas Komisijai (Eurostat), līdz (datums jānosaka) sagatavo minēto ekspertu sarakstu.
4.   Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma nodrošina ekspertu palīdzību statistikas jautājumos, kas saistīti ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, tostarp sagatavojot un veicot dialoga apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, šie eksperti nodrošina neatkarīgas zināšanas. Ekspertu sarakstu sagatavo līdz [Seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā], pamatojoties uz priekšlikumiem, kurus Komisijai (Eurostat) nosūtījušas par MIP attiecīgajiem datiem atbildīgās valstu iestādes.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
5.  Komisija (Eurostat) izstrādā noteikumus un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu pa dalībvalstīm un pienācīgu rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu informāciju. Komisija (Eurostat) kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši palīdzību.
5.  Komisija (Eurostat) izstrādā noteikumus un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu pa dalībvalstīm un pienācīgu un laicīgu rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu informāciju. Komisija (Eurostat) kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši palīdzību.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Ja Komisijas apmeklējumi dalībvalstīs jau ir paredzēti nozares tiesību aktos, šo pantu nepiemēro.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.  Komisija (Eurostat) nodrošina MIP attiecīgos datus, ko izmanto makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, tostarp izmantojot paziņojumus presei un/vai citus instrumentus, ja uzskata to par lietderīgu.
1.  Komisija (Eurostat) publisko MIP attiecīgos datus, ko izmanto makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, tostarp izmantojot paziņojumus presei un/vai citus instrumentus, ja uzskata to par lietderīgu.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Komisija (Eurostat) neaizkavē dalībvalstu MIP attiecīgo datu sniegšanu, ja kāda dalībvalsts nav nosūtījusi savus datus.
2.  Komisija (Eurostat) nosaka ziņu apskata publicēšanas datumu un paziņo to dalībvalstīm desmit darbdienu laikā pēc 2. pantā minētā termiņa. Tā neaizkavē dalībvalstu MIP attiecīgo datu sniegšanu, ja kāda dalībvalsts nav nosūtījusi savus datus.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.  Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam par piezīmi, kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē piezīmes atsaukumu.
3.  Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. Attiecīgajai dalībvalstij tiek dota iespēja aizstāvēt savu nostāju. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam par iebildumiem, kurus tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē piezīmes atsaukumu.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
4.  Komisija (Eurostat) var grozīt dalībvalstu nosūtītos datus un sniegt grozītos datus, pamatojot izdarīto grozījumu, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām. Ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī grozījuma pamatojumu.
4.  Komisija (Eurostat) var labot dalībvalstu nosūtītos datus un publiskot labotos datus, pamatojot izdarīto labojumu, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, kā arī piemērojamiem metodoloģijas standartiem un prasībām attiecībā uz statistikas datu pilnīgumu, ticamību, savlaicīgumu un konsekvenci. Ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam labotos datus, kā arī labojuma pamatojumu.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
1.   Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, var nolemt noteikt sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ nepareizi atspoguļo MIP attiecīgos datus.
1.   Dalībvalstij, kas apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ nepareizi atspoguļojusi MIP attiecīgos datus, tādējādi ietekmējot Komisijas spēju veikt patiesu un taisnīgu novērtējumu, Padome, rīkojoties pēc Komisijas ieteikumiem un izmantojot divu posmu procedūru, var nolemt noteikt procentus nesošu drošības naudu un pēc tam, ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts nav veikusi 1.a punktā minētās korektīvās darbības, kā pēdējo līdzekli piemēro sodanaudu.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Attiecīgā dalībvalsts īpaši noteiktā termiņā ziņo Komisijai par korektīvajām darbībām, kas nepieciešamas, lai novērstu 1. punktā minēto nepareizo atspoguļošanu vai nopietno nolaidību un nodrošinātu, ka šādi apstākļi neveidojas nākotnē. Ziņojumu publisko.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2.  Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās dalībvalsts IKP.
2.  Procentus nesošā drošības nauda, kas minēta 1. punktā, ir iedarbīga, atturoša un samērīga attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. Procentus nesošās drošības naudas apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās dalībvalsts iepriekšējā gada IKP.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
3.  Komisija var veikt visu veidu nepieciešamo izmeklēšanu, lai noteiktu, vai ir konstatējams 1. punktā minētais nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. Izmeklējot šķietamos nepareizos atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija dalībvalstij var pieprasīt sniegt informāciju un var veikt pārbaudes uz vietas, un piekļūt statistikas pamata informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar MIP attiecīgajiem datiem. Ja attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos prasīta iepriekšēja tiesas atļauja attiecībā uz pārbaudi uz vietas, Komisija iesniedz vajadzīgos pieteikumus.
3.  Komisija saskaņā ar Līgumiem un attiecīgajiem nozares tiesību aktiem var ierosināt un veikt jebkādu izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai ir bijusi 1. punktā minētā datu nepareizā atspoguļošana. Tā var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. Izmeklējot šķietamos nepareizos atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija dalībvalstij, pret kuru sākta izmeklēšana, var pieprasīt sniegt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas un piekļūt pamatā esošajai statistiskajai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar MIP attiecīgajiem datiem. Ja to paredz tās dalībvalsts tiesību akti, pret kuru sākta izmeklēšana, pirms pārbaužu veikšanas uz vietas tiek saņemta tiesu iestādes atļauja.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa
Pabeigusi izmeklēšanu un pirms iesniegts priekšlikums Padomē, Komisija attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju tikt uzklausītai saistībā ar lietām, kuras izmeklē. Komisija priekšlikumu Padomei pamato tikai ar faktiem, par kuriem attiecīgajai dalībvalstij ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.
Pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms jebkāda ieteikuma sniegšanas Padomei Komisija dalībvalstij, pret kuru sākta izmeklēšana, dod iespēju tikt uzklausītai par jautājumiem, kas tiek izmeklēti. Komisija ieteikumu Padomei balsta tikai uz faktiem, par kuriem attiecīgajai dalībvalstij ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
Komisija informē Eiropas Parlamenta kompetento komiteju par jebkādu saskaņā ar šo punktu veiktu izmeklēšanu vai sniegtajiem ieteikumiem. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var piedāvāt dalībvalstij, par kuru Komisija gatavo priekšlikumu, iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pamatota pieprasījuma var ieteikt, lai Padome samazina vai atceļ procentus nesošo drošības naudu.
Procentus nesošajai drošības naudai nosaka tādu procentu likmi, kas atspoguļo Komisijas kredītrisku un attiecīgo ieguldījumu periodu.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts
5.  Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes lēmumus, ar kuriem ir piemērota sodanauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto sodanaudu, samazināt vai palielināt to.
5.  Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes lēmumus, ar kuriem ir piemērota procentus nesošā drošības nauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto procentus nesošo drošības naudu, samazināt vai palielināt to.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
IX nodaļa – virsraksts
SANKCIJU VEIDS UN BUDŽETA SADALĪJUMS
NAUDASSODA RAKSTURS UN BUDŽETA LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANA
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz trīs gadu laikposmu, sākot no viena mēneša pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 9. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz divu gadu laikposmu, sākot no viena mēneša pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija pēc apspriešanās ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā ECB, saskaņā ar LESD 127. pantu sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 4. punktā pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 9. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 9. panta 4. punktu pieņemts deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisijai par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 6. panta 2. punktu un 9. panta 4. punktu pieņemts deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisijai par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
13. pants
Par 9. pantā minētajiem pasākumiem Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.
Par 9. pantā minētajiem pasākumiem Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti. Tiek uzskatīts, ka Padome ir pieņēmusi 9. panta 1. punktā minēto lēmumu, ja vien tā 10 dienu laikā kopš dienas, kad Komisija pieņēmusi attiecīgo ieteikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj šo ieteikumu noraidīt.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)
Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu, kas minēts 9. panta 1. punktā, nosaka saskaņā ar LESD 238. panta 3. punkta a) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo koordinēšanu valsts līmenī. Visas pārējās valsts iestādes šim nolūkam sniedz ziņojumus VSI. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā noteikuma piemērošanu.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo koordinēšanu valsts līmenī. Valstu centrālās bankas kā ECBS dalībnieces, kas sagatavo MIP attiecīgos datus, un attiecīgā gadījumā citas valsts iestādes šajā nolūkā sadarbojas ar VSI. Valsts iestādes, kas sagatavo datus, ir par tiem atbildīgas. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā noteikuma piemērošanu.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
17. pants
Komisija (Eurostat) regulāri sniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par darbībām, ko Komisija (Eurostat) veic, lai īstenotu šo regulu.
Komisija (Eurostat) vismaz reizi gadā sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par darbībām, ko Komisija (Eurostat) veikusi, lai īstenotu šo regulu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1175/20111a minēto Eiropas pusgadu.
________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1175/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.).
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
1.  Komisija līdz 2014. gada 14. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem veic šīs regulas pārskatīšanu un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par konstatējumiem.
1.  Komisija līdz 2014. gada 14. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem pārskata šīs regulas piemērošanu un iesniedz ziņojumu par to Eiropas Parlamentam un Padomei. Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
b)  šīs regulas efektivitāti un piemēroto uzraudzības procesu.
b)  šīs regulas efektivitāti un proporcionalitāti un piemēroto uzraudzības procesu.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0143/2014).


EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana ***
PDF 190kWORD 34k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu valdības zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))
P7_TA(2014)0182A7-0126/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15854/2013),

–  ņemot vērā Padomes 1998. gada 13. oktobra Lēmumu 98/591/EK par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C7‑0462/2013),

–  ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 90. panta 7. punktu un 46. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A7‑0126/2014),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma pagarināšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.


Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību ***
PDF 189kWORD 35k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienoto Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))
P7_TA(2014)0183A7-0061/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06852/2013),

–  ņemot vērā Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību un ir saistīts ar iepriekšminēto Padomes lēmuma projektu,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0005/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A7‑0061/2014),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi
PDF 379kWORD 60k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0158/2014),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 560 darbinieku atlaišanas 198 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 13. nodaļas (Tekstilizstrādājumu ražošana)(4) nozarē NUTS II reģionā Valensijas apgabalā (ES52), pārskata periodā no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 1. augustam, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 300 atlaistajiem darbiniekiem;

D.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta b) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2013. gada 8. oktobrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 28. janvārī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — četru mēnešu laikā;

3.  uzskata, ka darbinieku atlaišana Valensijas apgabala tekstilrūpniecības uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, atsaucoties uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīguma par tekstilizstrādājumiem un apģērbu (NTA) pārtraukšanu 2004. gada beigās un tirgus pakļaušanu daudz globālākai konkurencei, jo īpaši no Ķīnas un citām Tālo Austrumu valstīm, kas izraisīja tekstilizstrādājumu importa ievērojamu pieaugumu Savienībā un Savienības tirgus daļas zaudēšanu pasaules tekstilizstrādājumu tirgos;

4.  norāda, ka globalizācija ir smagi skārusi Valensijas apgabalu un ka 2013. gada 1. ceturksnī bezdarba līmenis tajā sasniedza 29,19 %; atzinīgi vērtē to, ka reģions atkal izmanto EGF palīdzību, lai mazinātu lielo bezdarbu un otro reizi risinātu darbinieku atlaišanas problēmu tekstilrūpniecības nozarē;

5.  atzinīgi vērtē Valensijas apgabala spēju iesniegt pieteikumu EGF un izmantot to, lai risinātu problēmas savā darba tirgū, kuram ir raksturīgs liels MVU īpatsvars; šajā sakarā atgādina, ka Valensijas apgabals jau iepriekš ir prasījis EGF palīdzību saistībā ar stāvokli tekstilizstrādājumu, keramikas un dabīgā akmens, kā arī būvniecības nozarē,

6.  uzsver, ka EGF var palīdzēt risināt problemātisko nodarbinātības jautājumu reģionos, kas ir atkarīgi no tādām tradicionālām nozarēm kā tekstilrūpniecība un celtniecība; uzsver, ka EGF spēja palīdzēt ir atkarīga no valsts un vietējo iestāžu gatavības pieteikties EGF atbalstam un to arī iegūt;

7.  norāda, ka līdz šim par tekstilizstrādājumu ražošanas nozari ir iesniegti 11 EGF pieteikumi(5), kuri visi balstīti uz tirdzniecības globalizāciju, turpretī Valensijas apgabala reģionā jau ir iesniegti seši EGF pieteikumi: 2009. gada septembrī(6) (keramika), 2010. gada martā(7) (dabīgais akmens), 2010. gada martā(8) (tekstilrūpniecība), 2011. gada jūlijā(9) un decembrī(10) (attiecīgi — būvniecība un apavu ražošana) un 2013. gadā(11) (būvmateriāli);

8.  atzinīgi vērtē to, ka Spānijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu skartajiem darbiniekiem nolēma sākt 2014. gada 1. janvārī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka saskaņotā individualizēto pakalpojumu pakete, kas jālīdzfinansē, ietver tādus pasākumus 300 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū kā profilu veidošana, profesionālā orientācija, konsultācijas, mācības (starpnozaru iemaņu apmācība, profesionālā apmācība, apmācība darbavietā, mācības virzībā uz uzņēmējdarbību), atbalsts uzņēmējdarbībai, intensīva palīdzība darba meklēšanā, stimuli (darba meklēšanas stimuls, atbalsts uzņēmuma izveidei, pārcelšanas veicināšana, transporta izmaksu kompensēšana un finansējums tiem, kuri aprūpē apgādājamos);

10.  atzinīgi vērtē to, ka EGF pieteikuma sagatavošanas laikā tika veikta apspriešanās ar sociālajiem partneriem un arodbiedrībām (UGT-PV, CCOO-PV) un ka tika panākta vienošanās par ieguldījumu 10 % apmērā no piemēroto pasākumu kopējo izmaksu kopējā valsts līdzfinansējuma, un ka tiks piemērota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika un nediskriminācijas princips dažādajos EGF līdzekļu īstenošanas posmos un saistībā ar piekļuvi EGF;

11.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darbinieku profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotajā pakalpojumu kopumā ir iekļauta arodapmācība, kas vērsta uz nozarēm, kurās jau pastāv vai var rasties darba iespējas, kā arī apmācība darbavietā, kas atbildīs apzinātajām vietējo uzņēmumu vajadzībām;

13.  pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumā nav ieskicēta atlaisto darbinieku izglītošanas struktūra;

14.  norāda, ka saskaņotajā pasākumu kopumā ir iekļauti finansiāli stimuli darba meklēšanai (vienreizējs maksājums EUR 300 apmērā), pabalsts ceļa izdevumu segšanai, pārkvalificēšanos stimulējošs maksājums (līdz EUR 350), kā arī ieguldījums apgādājamo karjeras attīstībā; atzinīgi vērtē to, ka kopējais finansiālo stimulu apmērs ir samērā ierobežots un lielākā daļa līdzekļu ir paredzēta apmācībai, konsultācijām, palīdzībai darba meklēšanā un uzņēmējdarbības sākšanas atbalstam;

15.  norāda, ka šis gadījumi atspoguļo tādu reģiona ierasto sociālo un ekonomisko ainu, kuros vietējai tautsaimniecībai raksturīgs liels MVU īpatsvars;

16.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Spānijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

17.  prasa iesaistītajām iestādēm pielikt vajadzīgās pūles, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; uzsver, ka turpmāki procedūras uzlabojumi ir iekļauti jaunajā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda regulā (2014–2020)(12) un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

18.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  atzinīgi vērtē vienošanos, kura panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi attiecībā uz jauno EGF regulu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam un kurā paredzēts no jauna iekļaut ar krīzi saistīto kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā, Eiropas Parlamentā un Padomē, samazinot vērtēšanas un apstiprināšanas laiku, paplašināt to darbību un saņēmēju loku, kas tiesīgi saņemt atbalstu, ietverot pašnodarbinātās personas un jauniešus, un finansēt pasākumus savu uzņēmumu izveidei;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/167/ES.)

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2008/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 un EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (pašreizējā lieta).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana keramika, COM(2010)0216;
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana, akmens griesana, veidošana un apstrāde. COM(2010)0617.
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613.
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana, ēku būvniecība COM(2012)0053.
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana, apavu ražošana COM(2012)0204.
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana, būvmateriāli COM(2013)0635.
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).


Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) ***I
PDF 188kWORD 35k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
P7_TA(2014)0185A7-0112/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0262),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0121/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Federālā padome un Nīderlandes parlamenta Otrā palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7‑0112/2014),

1.  noraida Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu un iesniegt jaunu priekšlikumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2011. gada 1. jūlija) ***I
PDF 277kWORD 57k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0895),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un jo īpaši to XI pielikuma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, saskaņā ar ko Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0459/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Tiesas 2014. gada 4. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada 3. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 7. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0165/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

P7_TC1-COD(2013)0438


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 422/2014.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2012. gada 1. jūlija) ***I
PDF 278kWORD 57k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))
P7_TA(2014)0187A7-0164/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0896),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un jo īpaši to XI pielikuma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, saskaņā ar ko Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0460/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Tiesas 2014. gada 4. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada 3. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 7. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0164/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

P7_TC1-COD(2013)0439


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 423/2014.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ***II
PDF 264kWORD 35k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par konkrētām procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, piemērošanai (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))
P7_TA(2014)0188A7-0116/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (17930/1/2013 – C7‑0028/2014),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0938),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0116/2014),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, 25.10.2012., P7_TA(2012)0389.


Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I
PDF 272kWORD 74k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))
P7_TA(2014)0189A7-0077/2012

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0008),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50., 53., 62. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0027/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 4. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 5. maija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 27. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

—  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0077/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2009/138/EK un Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām

P7_TC1-COD(2011)0006


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/51/ES.)

(1) OV C 159, 18.5.2011., 10. lpp.
(2) OV C 218, 23.7.2011., 82. lpp.


Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I
PDF 565kWORD 261k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0044),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0034/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 17. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. novembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 51. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, kā arī Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0140/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju

P7_TC1-COD(2013)0024


(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(5),

tā kā:

(1)  Nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu plūsmas, veicot naudas līdzekļu pārskaitījumus, var kaitēt kaitē finanšu sektora struktūrai, stabilitātei un reputācijai un apdraudēt apdraud iekšējo tirgu un starptautisko attīstību un tieši vai netieši grauj iedzīvotāju uzticību tiesiskas valsts principa ievērošanai. Terorisms vājinaun organizētās noziedzības finansēšana joprojām ir nozīmīga problēma, kas būtu jāatrisina Savienības līmenī. Terorisms un organizētā noziedzība kaitē demokrātiskām institūcijām un grauj mūsu sabiedrības pašus pamatus. Slepenas korporatīvās struktūras, kas darbojas slepenību atbalstošās jurisdikcijās, kuras bieži tiek dēvētas par nodokļu oāzēm, vai tādas izmanto, ievērojami veicina nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas. Naudas līdzekļu pārskaitījumu sistēmas precizitāti, integritāti un stabilitāti un uzticību finanšu sistēmai kopumā var ir nopietni apdraudēt noziedzniekuapdraudēta, noziedzniekiem un viņu sabiedroto centienisabiedrotajiem cenšoties noslēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi vai veikt naudas līdzekļu pārskaitījumus noziedzības vai terorisma mērķiem. [Gr. 1]

(2)  Ja vien Savienības un starptautiskā līmenī netiek pieņemti konkrēti koordinējoši pasākumi, personas, kuras legalizē nelikumīgi iegūtos līdzekļus un finansē terorismu, lai sekmētu savas noziedzīgās darbības, var mēģināt izmantot izmanto kapitāla aprites brīvību, ko ietver integrētā finanšu telpa. Savienībai ar savu rīcības mērogu būtu jānodrošina Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ietvaros notiekošās starptautiskās sadarbības un tās ieteikumu īstenošanas pasaules mērogā mērķis ir novērst regulējuma arbitrāžu un konkurences kropļojumus. Savienībai ar savu rīcības mērogu būtu jānodrošina FATF 2012. gada februārī pieņemtā 16. ieteikuma par elektroniskajiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem vienota transponēšana visā Savienībā un jo īpaši tas, ka nepastāv diskriminācija vai neatbilstība starp maksājumiem dalībvalstu iekšienē un pārrobežu maksājumiem starp dalībvalstīm. Dalībvalstu nekoordinēta rīcība saistībā ar naudas līdzekļu pārrobežu pārskaitījumiem pati par sevi varētu ievērojami ietekmēt maksājumu sistēmu raitu darbību Savienības līmenī un tādējādi kaitēt iekšējam tirgum finanšu pakalpojumu jomā. [Gr. 2]

(2a)  Šīs regulas īstenošana un īstenošanas kontrole, tostarp FATF 16. ieteikuma īstenošana un īstenošanas kontrole, nedrīkstētu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai to pakalpojumus izmantojošiem iedzīvotājiem radīt nepamatotas vai nesamērīgas izmaksas, un visā Savienībā būtu pilnībā jānodrošina legālā kapitāla aprite. [Gr. 3]

(3)  Savienības 2008. gada 17. jūlija pārskatītajā terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģijā tika norādīts, ka arī turpmāk jāveic pasākumi nolūkā novērst terorisma finansēšanu un personām, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu, neļaut izmantot pašiem savus finanšu resursus. Atzīts, ka FATF pastāvīgi cenšas uzlabot savus ieteikumus un cenšas panākt vienotu izpratni par to, kā šie ieteikumi būtu jāīsteno. Savienības pārskatītajā stratēģijā norādīts, ka regulāri tiek izvērtēts, kā FATF locekļi un FATF pielīdzināmas reģionālās struktūras īsteno šos ieteikumus, un ka no šī viedokļa būtiski ir tas, lai dalībvalstīm būtu vienota pieeja attiecībā uz īstenošanu.

(4)  Lai novērstu terorisma finansēšanu, ir pieņemti pasākumi ar mērķi iesaldēt konkrētu personu, grupu un organizāciju līdzekļus un saimnieciskos resursus, tostarp Regula (EK) Nr. 2580/2001(6), un Padomes Regula (EK) Nr. 881/2002(7). Tā paša mērķa dēļ ir veikti arī pasākumi nolūkā pasargāt finanšu sistēmu no naudas līdzekļu un saimniecisko resursu novirzīšanas terorisma mērķiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā .../.../ES(8)(9), ietverti vairāki šādi pasākumi. Tomēr iepriekšminētie pasākumi pilnībā nenovērš teroristu un citu noziedznieku piekļuvi maksājumu sistēmām, lai pārskaitītu savus naudas līdzekļus.

(5)  Lai starptautiskajā līmenī sekmētu saskaņotas pieejas izveidi un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanaiapkarošanu padarītu efektīvāku, turpmākajās Savienības iniciatīvās būtu jāņem vērā notikumu attīstība šajā līmenī, proti, FATF 2012. gadā pieņemtās starptautiskās normas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma finansēšanas un ieroču izplatīšanas apkarošanu un jo īpaši 16. ieteikums, un pārskatītā skaidrojošā piezīme par tā īstenošanu. [Gr. 4]

(5a)  Īpaša uzmanību būtu jāpievērš LESD 208. pantā noteiktajām Savienības saistībām, lai mazinātu pieaugošo tendenci nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības izbeigt attīstītās valstīs ar stingru pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vērstu regulējumu un tās veikt jaunattīstības valstīs, kurās šis regulējums var būt mazāk stingrs. [Gr. 5]

(6)  Naudas līdzekļu pārskaitījumu pilnīga izsekojamība var būt jo īpaši svarīgs un vērtīgs instruments nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas novēršanai, izmeklēšanai un atklāšanai. Tādēļ, lai nodrošinātu informācijas pārsūtīšanu visas maksājumu ķēdes garumā, ir lietderīgi likt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienot informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju, kurai vajadzētu būt precīzai un atjauninātai. Šajā sakarībā ir svarīgi, lai finanšu iestādes sniegtu atbilstošu, precīzu un atjauninātu informāciju par savu klientu vajadzībām veiktiem pārskaitījumiem, lai kompetentās iestādes varētu efektīvāk novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. [Gr. 6]

(7)  Šo regulu piemēro, neskarot valstu tiesību aktus, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti(10). Piemēram, personas datus, ko vāc, lai panāktu atbilstību šai regulai, nedrīkst tālāk apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar Direktīvu 95/46/EK. Jo īpaši turpmākai apstrādei komerciāliem mērķiem jābūt stingri aizliegtai. Cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu visas dalībvalstis ir atzinušas par svarīgu sabiedrības interesēm. Tādējādi, piemērojot šo regulu, personas datus pārsūtīt uz trešo valsti, kura nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni Direktīvas 95/46/EK 25. panta nozīmē, būtu jāatļauj saskaņā ar 26. panta d) punktu minētajā direktīvā. Ir svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas vairākās jurisdikcijās un kuru filiāles vai meitasuzņēmumi atrodas ārpus Savienības, netiktu likti nesaprātīgi šķēršļi apmainīties ar informāciju par vienā no organizācijām notiekošiem aizdomīgiem darījumiem. Šāda norma neskar Savienības un trešo valstu starptautiskos nolīgumus, kuri noslēgti, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tostarp, lai iedzīvotājiem radītu atbilstošas aizsardzības garantijas, nodrošinot līdzvērtīgu vai atbilstošu aizsardzības līmeni. [Gr. 7]

(8)  Uz personām, kuras dokumentus papīra formā vienīgi pārvērš elektroniskos datos un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju, neattiecas šīs regulas darbības joma; tā neattiecas arī uz fiziskām vai juridiskām personām, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nodrošina vienīgi ziņojumu apmaiņas vai citas atbalsta sistēmas naudas līdzekļu pārsūtīšanai, vai mijieskaita un norēķinu sistēmas.

(9)  No šīs regulas darbības jomas ir lietderīgi izslēgt naudas līdzekļu pārskaitījumus, kas ietver nelielu risku saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu. Šādai izslēgšanai būtu jāaptver kredītkartes vai debetkartes, mobilos tālruņus vai citas digitālās vai informācijas tehnoloģiju (IT) iekārtas, izņemšanu no bankomātiem, nodokļu, naudas sodu vai citu nodevu maksājumus un naudas līdzekļu pārskaitījumus, ja gan maksātājs, gan maksājuma saņēmējs ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas savā vārdā. Turklāt, lai ņemtu vērā valstu maksājumu sistēmu raksturīgās iezīmes, dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu elektroniskiem “žiro” maksājumiem ar nosacījumu, ka vienmēr ir iespējams izsekot šo naudas līdzekļu pārskaitījumam atpakaļ maksātājam, kā arī līdzekļu pārvedumiem, kas veikti, izmantojot čekus vai vekseļus. Tomēr atbrīvojumu nedrīkst piemērot, kad debetkarti vai kredītkarti, mobilo tālruni vai citu digitālo vai IT priekšapmaksas vai pēcapmaksas ierīci izmanto, lai viena persona pārskaitītu naudu otrai personai. Ņemot vērā tehnoloģiju dinamisko attīstību, būtu jāapsver iespēja Regulas piemērošanas jomā ietvert arī e-naudu un citas jaunās maksājumu metodes. [Gr. 8]

(10)  Lai nepasliktinātu maksājumu sistēmu darbības efektivitāti, pārbaudes prasības naudas līdzekļu pārskaitījumiem no konta būtu jānošķir no prasībām naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ko neveic no konta. Lai rastu līdzsvaru starp risku, ka, no vienas puses, darījumi tiek veikti neoficiāli, jo ir noteiktas pārāk stingras identifikācijas prasības, un, no otras puses, ka mazu naudas līdzekļu pārskaitījumi ietver iespējamos terorisma draudus, prasība pārbaudīt, vai informācija par maksātāju ir pareiza, attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ko neveic no konta, būtu jāpiemēro vienīgi atsevišķiem tādu naudas līdzekļu pārskaitījumiempārskaitījumu veicējiem, kas pārsniedz nepārsniedz EUR 1000. Attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem no konta maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu būt pienākumam pārbaudīt katram naudas līdzekļu pārskaitījumam pievienoto informāciju par maksātāju, ja ir ievērotas Direktīvā ..../.../ES(11) noteiktās prasības. [Gr. 9]

(11)  Ņemot vērā Savienības tiesību aktus maksājumu jomā – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 924/2009(12), Regulu (ES) Nr. 260/2012(13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/64/EK(14) –, pietiek ar to, ka naudas līdzekļu pārskaitījumiem Savienībā pievieno vienkāršotu informāciju par maksātāju.

(12)  Lai iestādēm, kas ir atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu trešās valstīs, dotu iespēju noteikt šiem nolūkiem izmantoto līdzekļu izcelsmi, naudas līdzekļu pārskaitījumiem no Savienības uz valstīm ārpus Savienībai būtu jāpievieno pilnīga informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju. Minētajām iestādēm būtu jāpiešķir piekļuve pilnīgai informācijai par maksātāju vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt un atklāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.

(12a)  Iestādēm, kas ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu, un dalībvalstu attiecīgajām tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāpastiprina savstarpējā sadarbība un sadarbība ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, tostarp jaunattīstības valstu iestādēm, lai vēl vairāk uzlabotu pārredzamību, apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi. Savienībai būtu jāatbalsta jaunattīstības valstu spēju attīstīšanas programmas, lai šādu sadarbību veicinātu. Būtu jāuzlabo sistēmas, kas paredzētas pierādījumu vākšanai un tam, lai pārkāpumu izmeklēšanai vajadzīgos datus un informāciju darītu pieejamu, nekādā veidā Savienībā nepārkāpjot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus vai pamattiesības. [Gr. 10]

(12b)  Maksātāja, maksājuma saņēmēja un starpnieku maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpiemēro atbilstoši tehniskie un organizācijas pasākumi, lai personas datus aizsargātu pret nejaušu zaudējumu, grozījumiem tajos, to neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. [Gr. 11]

(13)  Lai naudas līdzekļu pārskaitījumus no viena maksātāja vairākiem maksājumu saņēmējiem varētu veikt taupīgā veidā, vienā sērijveida pārskaitījumā apvienojot vairākus atsevišķus pārskaitījumus no Savienības uz valstīm ārpus Savienības, šādiem atsevišķiem pārskaitījumiem būtu jāpievieno vienīgi maksātāja konta numurs vai maksātāja unikāls darījuma identifikācijas numurs ar nosacījumu, ka sērijveida pārskaitījumā ir pilnīga informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju.

(14)  Lai pārliecinātos, vai pieprasītā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju pievienota naudas līdzekļu pārskaitījumam, un lai palīdzētu identificēt aizdomīgus darījumus, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam un starpniekam maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu jāievieš efektīvas procedūras, lai varētu konstatēt, vai iztrūkst informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju vai tā ir nepilnīga, jo sevišķi, ja ir darīšana ar daudziem maksājumu sniedzējiem, lai uzlabotu līdzekļu pārvedumu izsekojamību. Efektīvas pārbaudes par to, ka informācija ir pieejama un ir pilnīga, jo īpaši, ja ir darīšana ar vairākiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, var palīdzēt izmeklēšanas procedūras padarīt ātrākas un efektīvākas, kas savukārt uzlabo līdzekļu pārskaitījumu izsekojamību. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm līdz ar to būtu jānodrošina, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēji iekļautu prasīto informāciju, to nosūtot elektroniski vai ar saistīta paziņojuma palīdzību visā maksājumu ķēdē. [Gr. 12]

(15)  Sakarā ar potenciālu risku, ka anonīmi naudas līdzekļu pārskaitījumi var tikt izmantoti terorisma finansēšanai, ir lietderīgi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem noteikt par pienākumu pieprasīt informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju. Saskaņā ar FATF izstrādāto pieeju, kas balstīta uz risku, ir lietderīgi noteikt augstāka un zemāka riska jomas nolūkā mērķtiecīgāk novērst riskus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Attiecīgi maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam un starpniekam pakalpojumu sniedzējam būtu jāizveido efektīvas, uz risku izvērtēšanu balstītas procedūras un jāizvērtē riski, lai resursus varētu apzināti veltīt jomām, kurās pastāv liela nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas varbūtība. Šādas efektīvas, uz risku izvērtēšanu balstītas procedūras gadījumos, kad līdzekļu pārskaitījumam nav pievienota vajadzīgā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju, lai varētu izlemtpalīdzēs maksājumu pakalpojumu sniedzējiem labāk izlemt, vai minēto pārskaitījumu izpildīt, noraidīt vai apturēt, un kādi ir turpmāk veicamie pasākumi. Gadījumos, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības teritorijas, saskaņā ar Direktīvu [xxxx/yyyy] .../.../ES(15) dati par klientu būtu sevišķi rūpīgi jāpārbauda attiecībā uz pārrobežu korespondentbanku attiecībām ar šo maksājumu pakalpojumu sniedzēju. [Gr. 13]

(16)  Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam un starpniekam maksājumu pakalpojumu sniedzējam pastiprināta uzmanība risku izvērtēšanā būtu jāpievērš, ja tiek konstatēts, ka iztrūkst informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju vai šāda informācija ir nepilnīga, un būtu jāziņo par aizdomīgiem darījumiem kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvā .../.../ES(16) ietverto ziņošanas prasību un attiecīgās valsts transponēšanas pasākumiem.

(17)  Noteikumus attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kad iztrūkst informācija par maksātāju vai maksājuma saņēmēju vai tā ir nepilnīga, piemēro, neskarot maksājumu pakalpojumu sniedzēju un starpnieku maksājumu pakalpojumu sniedzēju pienākumus apturēt vai noraidīt tādus naudas līdzekļu pārskaitījumus, kas ir pretrunā civiltiesību, administratīvo tiesību vai krimināltiesību noteikumiem. Nepieciešamība sniegt identitātes informāciju par maksātāju vai fizisku personu, juridisku personu, trastu, fondu, kopieguldījumu fondu, pārvaldītājsabiedrību un citu esošu vai nākotnē iespējamu juridisku sistēmu maksājuma saņēmēju ir galvenais faktors, lai izsekotu noziedzniekus, kuri citādi varētu slēpt savu identitāti aiz korporatīvās struktūras. [Gr. 14]

(18)  Kamēr nav novērsti tehniskie ierobežojumi, kuru dēļ starpniekiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem var būt neiespējami izpildīt pienākumu nosūtīt visu par maksātāju saņemto informāciju, šiem starpniekiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šāda informācija būtu jāsaglabā. Šādi tehniski ierobežojumi būtu jānovērš, tiklīdz maksājumu sistēmas tiek atjauninātas. Lai pārvarētu tehniskos ierobežojumus, varētu sekmēt SEPA kredīta pārveduma shēmas izmantošanu, veicot pārskaitījumus starp dalībvalstu un trešo valstu bankām. [Gr. 15]

(19)  Tā kā kriminālizmeklēšanas gaitā daudzus mēnešus vai pat gadus pēc naudas līdzekļu sākotnējā pārskaitījuma var būt neiespējami identificēt prasītos datus vai iesaistītās personas, un, lai varētu piekļūt svarīgiem pierādījumiem saistībā ar izmeklēšanu, ir lietderīgi prasīt, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēji saglabā informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju nolūkā novērst, izmeklēt un atklāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas gadījumus. Šis periods būtu jāierobežo un jānosaka piecus gadus ilgs, pēc kura visi personas dati būtu jāsvītro, ja vien valstu tiesību akti nenosaka citādi. Ilgāka saglabāšana būtu jāatļauj tikai tad, ja tas nepieciešams, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un tā nedrīkstētu būt ilgāka par desmit gadiem. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, lai saskaņā ar šo regulu saglabātie dati tiktu izmantoti tikai šajā regulā aprakstītajiem mērķiem. [Gr. 16]

(20)  Lai cīņā pret terorismu varētu nekavējoties rīkoties, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu nekavējoties jāatbild uz informācijas pieprasījumiem par maksātāju, kurus iesniedz tās iestādes, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu dalībvalstī, kurā tie reģistrēti.

(21)  Darbadienu skaits maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī nosaka, cik dienās ir jāatbild uz informācijas pieprasījumu par maksātāju.

(22)  Lai sekmētu šīs regulas prasību izpildi un saskaņā ar Komisijas 2010. gada 9. decembra paziņojumu par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē, būtu jāstiprina kompetento iestāžu pilnvaras pieņemt uzraudzības pasākumus un noteikt sankcijas. Būtu jāparedz administratīvās sankcijas, un, ņemot vērā, ka ir svarīgi cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, dalībvalstu pienākums būtu noteikt sankcijas, kas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas. Dalībvalstīm par tām būtu jāpaziņo Komisijai, kā arī Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku iestādei) ("EBI"), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010(17); Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi) ("EAAPI"), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010(18); un Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) ("EVTI"), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010(19).

(23)  Lai nodrošinātu vienveidīgus šīs regulas XXX pantu V nodaļas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(20)(21). [Gr. 17]

(24)  Vairākas valstis un teritorijas, kas nav Savienības teritorijas daļa, ar kādu dalībvalsti ir saistītas ar monetāro savienību, ir daļa no kādas dalībvalsts valūtas teritorijas vai ir parakstījušas monetārās konvencijas ar Savienību, ko pārstāv kāda dalībvalsts, un tajās ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas tieši vai netieši piedalās attiecīgās dalībvalsts maksājumu un norēķinu sistēmās. Lai izvairītos no tā, ka šīs regulas piemērošana naudas līdzekļu pārskaitījumiem starp attiecīgajām dalībvalstīm un minētajām valstīm vai teritorijām rada būtisku negatīvu ietekmi uz minēto valstu vai teritoriju ekonomiku, ir lietderīgi paredzēt iespēju šādus naudas līdzekļu pārskaitījumus uzskatīt par naudas līdzekļu pārskaitījumiem attiecīgo dalībvalstu iekšienē.

(25)  Ņemot vērā grozījumus, kas būtu jāveic 2006. gada 15. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju(22), minētā regula skaidrības labad būtu jāatceļ.

(26)  Tā kā šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un līdz ar to rīcības mēroga vai ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(27)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un Eiropas Savienības pamattiesību hartā atzītie principi, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (7. pants), tiesības uz personas datu aizsardzību (8. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants) un principu ne bis in idem.

(28)  Lai nodrošinātu jaunā regulējuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu raitu ieviešanu, ir lietderīgi šīs regulas piemērošanas datumu saskaņot ar Direktīvas .../.../ES(23) transponēšanas termiņu.

(28.a) Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza atzinumu 2013. gada 4. jūlijā(24),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DEFINĪCIJAS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti noteikumi par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju ar mērķi novērst, atklāt un izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saistībā ar līdzekļu pārskaitīšanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā tiek lietotas šādas definīcijas:

(1)  "terorisma finansēšana" ir terorisma finansēšana saskaņā ar Direktīvas .../.../ES(25) 1. panta 4. punktu;

(2)  "nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana" ir Direktīvas .../.../ES* 1. panta 2. un 3. punktā minētās nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas darbības;

(3)  "maksātājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas vai nu veic naudas līdzekļu pārskaitījumu no sava konta, vai kas iesniedz naudas līdzekļu pārskaitījuma rīkojumu Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 7. punktā definētais maksātājs; [Gr. 18]

(4)  "maksājuma saņēmējs" ir fiziska vai juridiska persona, kas ir pārskaitāmo naudas līdzekļu iecerētais saņēmējsDirektīvas 2007/64/EK 4. panta 8. punktā definētais maksājumu saņēmējs; [Gr. 19]

(5)  "maksājumu pakalpojumu sniedzējs" ir fiziska vai juridiska persona, kas saistībā ar savu profesionālo darbību sniedz līdzekļu pārskaitīšanas pakalpojumusDirektīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā definētais maksājumu pakalpojumu sniedzējs; [Gr. 20]

(6)  "starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs" ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas nav ne maksātāja, ne maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un kas maksātāja vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita starpnieka maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā saņem un pārskaita līdzekļus;

(7)  "naudas līdzekļu pārskaitījums" ir darījums, ko maksātāja uzdevumā elektroniski veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību un jo īpaši ar Direktīvā 2007/64/EK definēto naudas pārveduma pakalpojumu un tiešā debeta palīdzību līdzekļus darītu pieejamus maksājuma saņēmējam neatkarīgi no tā, vai maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati persona; [Gr. 21]

(8)  "sērijveida pārskaitījums" ir vairāki atsevišķi pārskaitījumi, kas apvienoti pārsūtīšanas nolūkā;

(9)  "unikāls darījuma identifikācijas numurs" ir burtu vai simbolu kombinācija, ko nosaka maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar līdzekļu pārskaitīšanai paredzēto maksājumu un norēķinu sistēmu vai ziņojumu apmaiņas sistēmu protokoliem, kas ļauj darījumam izsekot līdz maksātājam un maksājuma saņēmējam;

(10)  "personas līdzekļu pārskaitījums personai" ir darījums starp divām fiziskām personām, kuras kā patērētāji nerīkojas komerciālā, uzņēmējdarbības vai profesionālā nolūkā. [Gr. 22]

3. pants

Darbības joma

1.  Šī regula attiecas uz jebkurā valūtā veiktiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ko nosūta vai saņem Savienībā reģistrēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

2.  Šī regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kas veikti ar kredītkarti, debetkarti, priekšapmaksas karti, čeku, mobilo tālruni, e-naudu vai citu Direktīvā 2014/../ES [Maksājumu pakalpojumu direktīva] definēto digitālo vai informācijas tehnoloģiju (IT) ierīci, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: [Gr. 23]

(a)  karti vai ierīci izmanto, lai veiktu apmaksu par precēm un pakalpojumiem uzņēmumam, īstenojot profesionālus darījumus vai uzņēmējdarbību; [Gr. 24]

(b)  kartes vai ierīces numurs ir pievienots visiem ar darījumu saistītajiem pārskaitījumiem.

Tomēr šo regulu piemēro gadījumos, kad kredītkarti vai, debetkarti vai, priekšapmaksas karti, čeku, mobilo tālruni, e-naudu vai citu digitālo vai IT ierīci izmanto, lai veiktu līdzekļu pārskaitījumus no vienas personas otrai. [Gr. 25]

3.  Šo regulu nepiemēro fiziskām vai juridiskām personām, kuru vienīgā darbība ir papīra dokumentu pārvēršana elektroniskajos datos un kas ir noslēgušas līgumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju, vai tām, kuru vienīgā darbība ir maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ziņojumu apmaiņas vai citas līdzekļu pārsūtīšanai paredzētas atbalsta sistēmas, vai mijieskaita un norēķinu sistēmu nodrošināšana. [Gr. 26]

Šī regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem,

(a)  ja saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumiem maksātājam no sava konta jāizņem skaidra nauda;

(b)  ja līdzekļi tiek pārskaitīti valsts iestādēm kā maksājums par nodokļiem, naudas sodiem vai citām nodevām dalībvalsts iekšienē;

(c)  ja gan maksātājs, gan maksājuma saņēmējs ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas savā vārdā.

II NODAĻA

MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU PIENĀKUMI

1.iedaļa

Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumi

4. pants

Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija

1.  Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka naudas līdzekļu pārskaitījumiem ir pievienota šāda informācija par maksātāju:

(a)  maksātāja vārds un uzvārds;

(b)  maksātāja konta numurs, ja kontu izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai, vai arī unikāls darījuma identifikācijas numurs, ja šāds konts šim nolūkam netiek izmantots;

(c)  maksātāja adrese valsts piešķirtais identifikācijas numurs, vai klienta identifikācijas numurs, vai dzimšanas datums un vieta. [Gr. 27]

2.  Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka naudas līdzekļu pārskaitījumiem ir pievienota šāda informācija par maksājuma saņēmēju:

(a)  maksājuma saņēmēja vārds un uzvārds; un

(b)  maksājuma saņēmēja konta numurs, ja kontu izmanto darījuma īstenošanai, vai unikāls darījuma identifikācijas numurs, ja konts šajā nolūkā netiek izmantots.

3.  Pirms naudas līdzekļu pārskaitījuma veikšanas maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs piemēro klienta Direktīvā .../.../ES(26) paredzēto pienācīgas rūpības pasākumus un pārbauda 1. punktā minētās informācijas pareizību un pilnību, balstoties uz dokumentiem, datiem vai informāciju, kas iegūta no uzticama un neatkarīga avota. [Gr. 28]

4.  Ja līdzekļus pārskaita no maksātāja konta, uzskatāms, ka 3. punktā minētā pārbaude ir veikta šādos gadījumos:

(a)  ja saistībā ar konta atvēršanu saskaņā ar 11. pantu Direktīvā .../.../ES(27) maksātāja identitāte ir pārbaudīta un minētajā pārbaudē iegūtā informācija ir saglabāta saskaņā ar minētās direktīvas 39. pantu;

vai

(b)  ja uz maksātāju attiecas Direktīvas.../.../ES*12. panta 5. punkts.

5.  Tomēr, atkāpjoties no 3. punkta, attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ko neveic no konta, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav ir pārbauda 1. punktā minētā informācija, ja summa nepārsniedz vismaz tādu līdzekļu pārskaitītāja vārdu, kas nepārsniedz EUR 1000 un nešķiet, ka tā būtu saistīta ar citiem līdzekļu pārskaitījumiem, kas kopā ar attiecīgo pārskaitījumu pārsniedz , un visu informāciju par 1. punktā minēto maksātāju un maksājuma saņēmēju, ja banku operācija ir veikta ar vairākām darbībām, kuras liekas savstarpēji saistītas, vai ja šīs darbības pārsniedz EUR 1000. [Gr. 29]

5. pants

Naudas līdzekļu pārskaitījumi Savienības iekšienē

1.  Atkāpjoties no 4. panta 1. un 2. punkta, ja gan maksātāja, gan maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs (-i) ir reģistrēts (-i) Savienībā, līdzekļu pārskaitījuma brīdī norāda norāda tikai pilnu vārdu/nosaukumu un maksātāja un maksājuma saņēmēja konta numuru numuru vai viņa unikālo unikālo darījuma identifikācijas numuru numuru, neskarot Regulas (ES) Nr. 260/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. panta b) apakšpunktā noteiktās informācijas prasības. [Gr. 30]

2.  Neatkarīgi no 1. punkta maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs Direktīvas .../.../ES(28) 16. panta 2. vai 3. punktā vai tās III pielikumā minētā konstatētā paaugstināta riska gadījumā pieprasa pilnu informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju vai pēc maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai starpnieka maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma informāciju par maksātāju vai maksājuma saņēmēju dara pieejamu saskaņā ar 4. pantu trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. [Gr. 31]

6. pants

Naudas līdzekļu pārskaitījumi ārpus Savienības

1.  Attiecībā uz sērijveida pārskaitījumiem no viena maksātāja, ja maksājuma saņēmēju maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti ārpus Savienības, 4. panta 1. un 2. punkts neattiecas uz tajā apvienotiem atsevišķiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ja minētajā pantā norādītā informācija ir pievienota sērijveida pārskaitījumam un ja atsevišķajiem pārskaitījumiem pievienots maksātāja konta numurs vai viņa unikālais darījuma identifikācijas numurs.

2.  Atkāpjoties no 4. panta 1. un 2. punkta, ja maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, naudas līdzekļu pārskaitījumiem par summu līdz EUR 1000 pievieno šādu informāciju: [Gr. 32 neattiecas uz latviešu valodu]

(a)  maksātāja vārds un uzvārds;

(b)  maksājuma saņēmēja vārds un uzvārds;

(c)  maksātāja un maksājuma saņēmēja konta numurs vai unikālais darījuma identifikācijas numurs.

Šīs informācijas pareizība jāpārbauda vienīgi tad, ja pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.

2.iedaļa

Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumi

7. pants

Pārliecināšanās, vai iztrūkst informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju

1.  Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs pārliecinās, vai naudas līdzekļu pārskaitījuma veikšanai izmantotajā ziņojumu apstrādes sistēmā vai maksājumu un norēķinu sistēmā ailes informācijai par maksātāju un maksājuma saņēmēju ir aizpildītas, izmantojot zīmes vai ievaddatus, kas ir atļauti atbilstīgi uz iekšējo riska izvērtēšanu balstītām ļaunprātības apkarošanas procedūrām un attiecīgās ziņojumu apmaiņas un norēķinu sistēmas konvencijām. [Gr. 33]

2.  Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir efektīvas procedūras, lai pārliecinātos, vai par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst šāda informācija:

(a)  naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Savienībā, – 5. pantā prasītā informācija;

(b)  naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, – 4. panta 1. un 2. punktā minētā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju un attiecīgā gadījumā 14. pantā prasītā informācija;

un

(c)  sērijveida pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, – 4. panta 1. un 2. punktā minētā informācija saistībā ar sērijveida pārskaitījumu.

3.  Naudas līdzekļu pārskaitījumiem virs EUR 1000, ja maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs pārbauda maksājuma saņēmēja identitāti, ja tā identitāte vēl nav pārbaudīta.

4.  Pārskaitījumiem par summu līdz EUR 1000, ja maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav nepieciešams pārbaudīt informāciju par maksājuma saņēmēju, ja vien nepastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.

Dalībvalstis var samazināt šo robežvērtību vai no tās attiekties, ja saskaņā ar valsts mēroga riska novērtējumu ir ieteikts pastiprināt tādu līdzekļu pārskaitīšanas pārbaudes, kas nav veiktas no konta. Dalībvalstis, kas piemēro šo atkāpi, par to informē Komisiju. [Gr. 34]

4a.  Ja maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts trešā valstī, kura ir uzskatāma par paaugstināta riska līmeņa valsti, saskaņā ar Direktīvu .../.../ES(29)veic sevišķi rūpīgu pārbaudi attiecībā uz pārrobežu korespondentbanku attiecībām ar šo maksājumu pakalpojumu sniedzēju. [Gr. 35]

8. pants

Naudas līdzekļu pārskaitījumi, ja informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst vai ir nepilnīga

1.  Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs izveido efektīvas, uz risku izvērtēšanu balstītas procedūras, pamatojoties uz Direktīvas .../.../ES(30) 16. panta 2. punktā un III pielikumā minētajiem konstatētajiem riskiem, lai noteiktu, kad izpildīt, noraidīt vai apturēt līdzekļu pārskaitījumu, ja iztrūkst vajadzīgā pilnīgā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju, un noteiktu turpmāk veicamos pasākumus. [Gr. 36]

1.a  Jebkurā gadījumā maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ievēro visus spēkā esošos normatīvos vai administratīvos aktus, kas reglamentē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 2580/2001, Regulu (EK) Nr. 881/2002 un Direktīvu .../.../ES(31). [Gr. 37]

Ja, saņemot naudas līdzekļu pārskaitījumu, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka 4. panta 1. un 2. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā prasītā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst vai ir nepilnīga, vai arī ir ierakstīta, izmantojot zīmes vai ievaddatus saskaņā ar ziņojumu apmaiņas vai maksājumu un norēķinu sistēmu konvencijām, tas vai nu noraida pārskaitījumu, vai nu to aptur un pirms maksājuma operācijas veikšanas pieprasa pilnīgu informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju. [Gr. 38]

2.  Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs regulāri nesniedz prasīto pilnīgo informāciju par maksātāju, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pasākumus, kas sākotnēji var ietvert brīdinājumu nosūtīšanu un termiņu noteikšanu, un pēc tam vai nu noraida jebkādus turpmākus naudas līdzekļu pārskaitījumus no šā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, vai lemj par to, vai ierobežot, vai pārtraukt darījumu attiecības ar attiecīgo maksājumu pakalpojumu sniedzēju. [Gr. 39]

Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs par šo faktu ziņo iestādēm, kas ir atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas apkarošanu.

9. pants

Novērtējums un ziņojumu sniegšana

Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atbilstīgi maksājumu pakalpojumu sniedzēja izstrādātām uz riska izvērtēšanu balstītām procedūrām iztrūkstošo vai nepilnīgo informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju ņem vērā kā faktoru vienu no faktoriem, izvērtējot to, vai naudas līdzekļu pārskaitījums vai jebkurš ar to saistīts darījums ir aizdomīgs un vai par to ir jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, īstenojot savas efektīvās, uz riska izvērtēšanu balstītās procedūras, īpašu uzmanību pievērš arī citiem Direktīvas .../.../ES(32) 16. panta un III pielikuma nosauktajiem riska faktoriem un attiecībā uz tiem nosaka attiecīgus pasākumus. [Gr. 40]

3.iedaļa

Starpnieku maksājumu pakalpojumu sniedzēju pienākumi

10. pants

Informācijas par maksātāju un maksājuma saņēmēju saglabāšana pie pārskaitījuma

Starpnieki maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka visa saņemtā naudas līdzekļu pārskaitījumam pievienotā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju tiek saglabāta pie pārskaitījuma.

11. pants

Pārliecināšanās, vai iztrūkst informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju

1.  Starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs pārliecinās, vai naudas līdzekļu pārskaitījuma veikšanai izmantotajā ziņojumu apmaiņas sistēmā vai maksājumu un norēķinu sistēmā ailes informācijai par maksātāju un maksājuma saņēmēju ir aizpildītas, izmantojot zīmes vai ievaddatus, kas ir atļauti saskaņā ar attiecīgās sistēmas konvencijām.

2.  Starpniekam maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir efektīvas procedūras, lai pārliecinātos, vai par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst šāda informācija iztrūkst vai arī tā ir nepilnīga: [Gr. 41]

(a)  naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Savienībā, – 5. pantā prasītā informācija;

(b)  naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, – 4. panta 1. un 2. punktā minētā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju vai attiecīgā gadījumā 14. pantā minētā informācija;

un

(c)  sērijveida pārskaitījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības, – 4. panta 1. un 2. punktā minētā informācija saistībā ar sērijveida pārskaitījumu.

12. pants

Naudas līdzekļu pārskaitījumi, ja informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst vai ir nepilnīga

1.  Starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs izveido efektīvas, uz risku izvērtēšanu balstītas procedūras, lai varētu izlemt, vai līdzekļu pārskaitījumu izpildīt, noraidīt vai apturēt, ja nav pievienota vajadzīgā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju, un lai varētu noteikt turpmāk veicamos , vai saņemtā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst vai ir nepilnīga un veic turpmākos pasākumus. [Gr. 42]

Ja, saņemot naudas līdzekļu pārskaitījumu, starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka 4. panta 1. un 2. punktā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā norādītā nepieciešamā informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju iztrūkst vai ir nepilnīga, vai arī ir ierakstīta, izmantojot zīmes vai ievaddatus saskaņā ar ziņojumu apmaiņas vai maksājumu un norēķinu sistēmu konvencijām, tas vai nu noraida pārskaitījumu, vai nu to aptur un pirms maksājuma operācijas veikšanas pieprasa pilnīgu informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju. [Gr. 43]

2.  Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs regulāri nesniedz pieprasīto informāciju par maksātāju, starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic pasākumus, kas sākotnēji var ietvert brīdinājumu nosūtīšanu un termiņu noteikšanu, un pēc tam vai nu noraida jebkādus turpmākus naudas līdzekļu pārskaitījumus no šā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, vai lemj par to, vai ierobežot, vai pārtraukt darījumu attiecības ar attiecīgo maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

Starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs par šo faktu ziņo iestādēm, kas ir atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas apkarošanu.

13. pants

Novērtējums un ziņojumu sniegšana

Starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs iztrūkstošo vai nepilnīgo informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju ņem vērā kā faktoru, izvērtējot to, vai naudas līdzekļu pārskaitījums vai jebkurš ar to saistīts darījums ir aizdomīgs un vai par to ir jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai.

14. pants

Tehniskie ierobežojumi

1.  Šis pants attiecas uz gadījumiem, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus Savienības un starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas Savienībā.

2.  Ja vien, saņemot naudas līdzekļu pārskaitījumu, starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs nekonstatē, ka šajā regulā prasītā informācija par maksātāju iztrūkst vai ir nepilnīga, tas, nosūtot naudas līdzekļu pārskaitījumus maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, var izmantot maksājumu sistēmu ar tehniskiem ierobežojumiem, kas neļauj naudas līdzekļu pārskaitījumam pievienot informāciju par maksātāju.

3.  Ja, saņemot naudas līdzekļu pārskaitījumu, starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka šajā regulā prasītā informācija par maksātāju iztrūkst vai ir nepilnīga, tas izmanto maksājumu sistēmu ar tehniskiem ierobežojumiem vienīgi tad, ja tas par šo faktu var paziņot maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai nu izmantojot ziņojumu apmaiņas sistēmu vai maksājumu sistēmu, kas nodrošina šā fakta paziņošanu, vai arī izmantojot citu procedūru, ja abi maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir akceptējuši attiecīgo saziņas veidu vai vienojušies par to.

4.  Ja starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs izmanto maksājumu sistēmu ar tehniskiem ierobežojumiem, tas, saņemot maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu, trīs darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas attiecīgajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam dara pieejamu visu saņemto informāciju par maksātāju neatkarīgi no tā, vai tā ir pilnīga.

III NODAĻA

SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANA

15. pants

Pienākums sadarboties un līdzvērtība [Gr. 44]

1.   Saskaņā ar kārtību, kas noteikta tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzēji un starpnieki maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti, tie pilnībā un nekavējoties atbild tikai uz pieprasījumiem, kurus minētās dalībvalsts iestādes, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas apkarošanu, iesniedz saistībā ar šajā regulā pieprasīto informāciju. Tiek pieņemtas īpašas garantijas, nodrošinot, lai, apmainoties ar šādu informāciju, tiktu ievērotas datu aizsardzības prasības. Nekādām citām ārējām iestādēm vai pusēm nav pieejami maksājumu pakalpojumu sniedzēju glabātie dati. [Gr. 45]

1.a  Tā kā liela daļa nelikumīgo finanšu plūsmu nonāk nodokļu oāzēs, Savienībai būtu jāpalielina tās spiediens uz šīm valstīm, lai sadarbotos nolūkā apkarot šādas prettiesiskas naudas plūsmas un uzlabotu pārredzamību. [Gr. 46]

1.b  Savienībā reģistrēti maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro šo regulu attiecībā uz meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas darbojas trešās valstīs, kuras netiek uzskatītas par līdzvērtīgām.

Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu, ar ko ārpus Savienības esošu jurisdikciju tiesiskais un uzraudzības regulējums tiek atzīts par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. [Gr. 47]

15.a pants

Datu aizsardzība

1.  Attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar šīs regulas regulējumu maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic savus uzdevumus šīs regulas piemērošanas nolūkā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK transponējošos valstu tiesību aktus.

2.  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, lai saskaņā ar šo regulu glabātie dati tiktu izmantoti tikai šajā regulā aprakstītajiem mērķiem un lai tie nekādā ziņā netiktu izmantoti komerciālos nolūkos.

3.  Datu aizsardzības iestādēm ir pilnvaras, tostarp netiešas piekļuves pilnvaras izmeklēt – vai nu ex officio vai pamatojoties uz sūdzību – jebkādus apgalvojumus saistībā ar problēmām personas datu apstrādē. Tam jo īpaši būtu jāietver piekļuve maksājumu pakalpojumu sniedzēja un kompetento valsts iestāžu datu dokumentam. [Gr. 48]

15.b pants

Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām

Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai uz starptautisku organizāciju, kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni Direktīvas 95/46/EK 25. panta nozīmē, ir pieļaujama tikai tad, ja:

(a)  tiek piemēroti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi un aizsardzības garantijas un

(b)  uzraudzības iestāde pēc šo pasākumu un garantiju novērtēšanas ir devusi iepriekšēju nosūtīšanas atļauju. [Gr. 49]

16. pants

Informācijas saglabāšana

Informācija par maksātāju un maksājuma saņēmēju netiek glabāta ilgāk nekā tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību normām. Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs 4., 5., 6. un 7. pantā norādīto informāciju saglabā ilgākais piecus gadus. 14. panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs visu saņemto informāciju glabā piecus gadus. Šim periodam beidzoties, personas datus dzēš, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts valsts tiesību aktos, kas nosaka apstākļus, kādos maksājumu pakalpojumu sniedzēji drīkst saglabāt datus vai arī tiem ir jāsaglabā dati arī turpmāk. Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt turpmāku saglabāšanu tikai tad, Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, lai datus glabātu ilgāk par pieciem gadiem tikai ārkārtas situācijās, ja to prasa apstākļi un ir sniegts pamatojums, un tikai tad, ja tas nepieciešams, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Informāciju var saglabāt ilgākais desmit gadus pēc tam, kad ir veikts līdzekļu pārskaitījums un personas datu glabāšanai ir jāatbilst valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 95/46/EK. [Gr. 50]

Maksātāja, maksājuma saņēmēja un starpnieka maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro atbilstošus tehniskos un organizācijas pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai prettiesisku to iznīcināšanu vai nejaušu to pazušanu, grozīšanu, to neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. [Gr. 51]

Informāciju, kuru maksātāja, maksājuma saņēmēja un starpnieka pakalpojumu sniedzēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir ieguvuši par maksātāju vai maksājuma saņēmēju, beidzoties glabājuma termiņam, dzēš. [Gr. 52]

16.a pants

Informācijas pieejamība un konfidencialitāte

1.  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, lai šīs regulas vajadzībām iegūtā informācija būtu pieejama tikai izraudzītām personām vai ar to iepazīties varētu tikai personas, kurām tas ir nepieciešams, lai kontrolētu uzņemto risku.

2.  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, lai tiktu ievērota apstrādāto datu konfidencialitāte.

3.  Personas, kurām ir piekļuve maksātāja vai maksājuma saņēmēja personas datiem un kuras rīkojas ar tiem, ievēro datu procesu konfidencialitāti un datu aizsardzības prasības.

4.  Kompetentās iestādes nodrošina, lai personas, kuras regulāri iegūst vai apstrādā personas datus, izietu īpašu datu aizsardzības apmācību. [Gr. 53]

IV NODAĻA

SANKCIJAS UN UZRAUDZĪBA

17. pants

Sankcijas

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par administratīvajiem pasākumiem un sankcijām, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad tiek pārkāpti noteikumi saistībā ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, var piemērot sankcijas vadības struktūras locekļiem un citām personām, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par pārkāpumu.

3.  Līdz …(33) dalībvalstis paziņo par 1. punktā minētajiem noteikumiem Komisijai un EBI, EAAPI un EVTI Apvienotajai komitejai. Tās nekavējoties paziņo Komisijai un EBI, EAAPI un EVTI Apvienotajai komitejai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

4.  Kompetentajām iestādēm tiek piešķirtas visas izmeklēšanas pilnvaras, kas vajadzīgas to pienākumu izpildei. Izmantojot pilnvaras piemērot sankcijas, kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka sankcijas vai pasākumi dod vēlamos rezultātus, un saskaņo savu rīcību saistībā ar pārrobežu rakstura lietām.

18. pants

Īpašie noteikumi

1.  Šo pantu piemēro šādu pārkāpumu gadījumā:

(a)  atkārtoti gadījumi, kad nav iekļauta pieprasītā informācija maksājumu pakalpojumu sniedzējs neiekļauj pieprasīto informāciju par maksātāju un maksājuma saņēmēju, kas ir pretrunā 4., 5. un 6. pantam; [Gr. 54]

(b)  maksājumu pakalpojumu sniedzēju nopietni pārkāpumi saistībā ar informācijas saglabāšanu saskaņā ar 16. pantu;

(c)  maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav ieviesis efektīvu, uz risku balstītu politiku un procedūras, kā noteikts 8. un 12. pantā;

(ca)  starpnieka maksājumu pakalpojumu sniedzēji nopietni pārkāpj 11. un 12. pantu. [Gr. 55]

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, var piemērot vismaz šādus administratīvus pasākumus un sankcijas:

(a)  publisku paziņojumu, kurā norāda fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

(b)  rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai pārtraukt attiecīgo darbību un atturēties no tās atkārtošanas;

(c)  maksājumu pakalpojumu sniedzēja gadījumā – pakalpojumu sniedzējam piešķirtās atļaujas atsaukšanu;

(d)  pagaidu aizliegumu visiem maksājumu pakalpojumu sniedzēja vadības struktūras locekļiem vai citām atbildīgajām fiziskajām personām pildīt savus uzdevumus pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

(e)  juridiskas personas gadījumā – administratīvās finansiālās sankcijas līdz 10 % apmērā no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā; ja juridiskā persona ir mātes uzņēmuma meitasuzņēmums, attiecīgo kopējo gada apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums, kas ir norādīts galvenā mātes uzņēmuma konsolidētajā pārskatā par iepriekšējo uzņēmējdarbības gadu;

(f)  fiziskas personas gadījumā – administratīvās finansiālās sankcijas līdz EUR 5 000 000 vai atbilstošā vērtībā attiecīgās dalībvalsts valūtā, kur euro nav oficiālā valūta, ...(34);

(g)  ja var noteikt pārkāpuma rezultātā gūto peļņu vai novērstos zaudējumus, – administratīvo finansiālo sankciju apmērs var būt līdz šīs peļņas vai zaudējumu divkāršai summai.

19. pants

Sankciju publiskošana

Kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās publisko administratīvās sankcijas un pasākumus, kas noteikti 17. pantā un 18. panta 1. punktā minētajos gadījumos, publisko bez liekas kavēšanās, tostarp informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un par to atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda veida publiskošana nopietni neapdraudētu finanšu tirgu stabilitāti tas nepieciešams un ir samērīgi pēc tam, kad ir veikta katra atsevišķā gadījuma izvērtēšana. [Gr. 56]

Ja šāda publiskošana iesaistītajām personām radītu nesamērīgu kaitējumu, kompetentās iestādes sankcijas publisko, ievērojot anonimitāti.

Ja dalībvalsts kompetentās iestāde nosaka vai piemēro administratīvo sodu vai citas 17. un 18. pantā paredzētas sankcijas, tā par šo sodu vai sankciju un par to noteikšanas vai piemērošanas apstākļiem informē EBI. EBI iekļauj šādu paziņojumu administratīvo sodu centrālajā datubāzē, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES(35) 69. pantu, un tai piemēro tās pašas procedūras, kas tiek piemērotas visiem citiem publicētajiem sodiem. [Gr. 57]

20. pants

Kompetento iestāžu piemērotās sankcijas

Nosakot administratīvo sankciju vai pasākumu veidu un administratīvo finansiālo sankciju apmēru, kompetentās iestādes ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp:

(a)  pārkāpuma smagumu un ilgumu;

(b)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas atbildības līmeni;

(c)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo ietekmi, par ko liecina atbildīgās juridiskās personas kopējais apgrozījums vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumi;

(d)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas gūto peļņu vai novērstos zaudējumu, ciktāl tos var aprēķināt;

(e)  pārkāpuma rezultātā radītos zaudējumus trešām personām, ciktāl tos var aprēķināt;

(f)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas gatavību sadarboties ar kompetento iestādi;

(g)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas iepriekš izdarītos pārkāpumus.

21. pants

Ziņošana par pārkāpumiem

1.  Dalībvalstis ievieš efektīvus mehānismus, lai iedrošinātu ziņošanu kompetentajām iestādēm par šīs regulas pārkāpumiem. Atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus piemēro, lai aizsargātu datus pret nejaušu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, nejaušu pazušanu, grozīšanu vai nelikumīgu izpaušanu. [Gr. 58]

2.  Šā panta 1. punktā minētie mehānismi aptver vismaz:

(a)  īpašas procedūras ziņojumu par pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai rīcībai;

(b)  piemērotu aizsardzību trauksmes cēlājiem un personām, kas ziņo par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem; [Gr. 59]

(c)  personas datu aizsardzību gan personai, kas ziņo par pārkāpumiem, gan fiziskai personai, kas tiek turēta aizdomās kā atbildīga par pārkāpumu, saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem principiem.

3.  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji sadarbībā ar kompetentajām iestādēm ievieš piemērotas iekšējās procedūras, lai darbinieki ar īpaša droša, neatkarīga un anonīma kanāla starpniecību varētu iekšēji ziņot par pārkāpumiem. [Gr. 60]

22. pants

Uzraudzība

1.  Dalībvalstis lūdz kompetentajām iestādēm veikt efektīvu uzraudzību un veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs regulas prasību ievērošanu. EBI saskaņā ar Regulas (ES) 1093/2010 16. pantu var pieņemt pamatnostādnes par šīs regulas īstenošanas procesiem, ņemot vērā dalībvalstīs izveidojušos paraugpraksi. [Gr. 61]

1.a  Komisija koordinē un rūpīgi uzrauga šīs regulas īstenošanu attiecībā uz ārpus Savienības esošiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un vajadzības gadījumā stiprina sadarbību ar trešo valstu iestādēm, kas izmeklē 18. pantā paredzētos pārkāpumus un nosaka par tiem sodus. [Gr. 62]

1.b  Komisija līdz 2017. gada 1. janvārim Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par IV nodaļas piemērošanu, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu gadījumiem, trešo valstu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un tam, kā šo valstu kompetentās iestādes veic izmeklēšanu un nosaka sodus. Ja pastāv risks, ka varētu tikt pārkāpti datu glabāšanas noteikumi, Komisija veic atbilstošus un efektīvus pasākumus, tostarp iesniedz priekšlikumu grozīt šo regulu. [Gr. 63]

22.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 1.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikposmu no ...(36).

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 15. panta 1.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 15. panta 1.a punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. [Gr. 64]

V NODAĻA

ĪSTENOŠANAS PILNVARAS

23. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja ("komiteja"). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar šajā regulā noteiktajām procedūrām pieņemtie īstenošanas noteikumi groza šīs regulas pamatnoteikumus. [Gr. 65]

VI NODAĻA

ATKĀPES

24. pants

Nolīgumi ar Līguma 355. pantā minētajām neminētajām teritorijām vai valstīm [Gr. 66]

1.  Neskarot 15.panta 1.a punktu, Komisija var gadījumos, kad līdzvērtība ir pieradīta, pilnvarot jebkuru dalībvalsti ar kādu no noslēgt nolīgumus ar kādu no Līguma 355. pantā minēto valsti vai teritoriju, kas nav daļa no Savienības teritorijas, noslēgt nolīgumus, kas ietver atkāpes no šīs regulas, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp attiecīgo valsti vai teritoriju un attiecīgo dalībvalsti varētu uzskatīt par naudas līdzekļu pārskaitījumiem attiecīgās dalībvalsts iekšienē. [Gr. 67]

Šādus nolīgumus var pilnvarot noslēgt tikai tad, ja ir ievēroti visi šie nosacījumi:

(a)  attiecīgajai valstij vai teritorijai ir monetārā savienība ar attiecīgo dalībvalsti, tā ir daļa no attiecīgās dalībvalsts valūtas teritorijas vai ir parakstījusi monetāro konvenciju ar Savienību, ko pārstāv kāda dalībvalsts;

(b)  maksājumu pakalpojumu sniedzēji attiecīgajā valstī vai teritorijā tieši vai netieši piedalās šīs dalībvalsts maksājumu un norēķinu sistēmās;

un

(c)  attiecīgā valsts vai teritorija lūdz, lai tās jurisdikcijā esošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemērotu tādus pašus noteikumus kā šajā regulā paredzētie noteikumi.

2.  Dalībvalsts, kas vēlas noslēgt 1. punktā minētos nolīgumus, nosūta pieteikumu Komisijai un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju.

Kamēr saskaņā ar šajā pantā izklāstīto procedūru nav pieņemts lēmums, naudas līdzekļu pārskaitījumus starp šo dalībvalsti un attiecīgo valsti vai teritoriju no dalībvalsts pieteikuma saņemšanas brīža Komisijā provizoriski uzskata par naudas līdzekļu pārskaitījumiem šīs dalībvalsts iekšienē.

Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā divu mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas sazinās ar attiecīgo dalībvalsti un norāda nepieciešamo papildu informāciju.

Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu pieprasījuma izvērtēšanai, tā viena mēneša laikā attiecīgi paziņo pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij un pārsūta pieprasījumu pārējām dalībvalstīm.

3.  Trīs mēnešu laikā no 2. punkta ceturtajā daļā minētās paziņošanas Komisija saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu par to, vai pilnvarot attiecīgo dalībvalsti slēgt šā panta 1. punktā minēto nolīgumu.

Jebkurā gadījumā pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem 18 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža Komisijā.

3.a  Attiecībā uz spēkā esošiem atļauju lēmumiem par atkarīgajām vai asociētām teritorijām tiek nodrošināta nepārtrauktība, proti, tas skar Komisijas īstenošanas lēmumu 2012/43/ES(37), Komisijas Lēmumu 2010/259/EK(38) un Komisijas Lēmumu 2008/982/EK(39). [Gr. 68]

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1781/2006 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar pielikumā pievienoto atbilstības tabulu.

26. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ...(40).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

25. pantā minētā atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1781/2006

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4.  panta 1. punkts

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

7. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants

9. pants

11. pants

16. pants

12. pants

10. pants

11. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

17.  līdz 22. pants.

16. pants

23. pants

17. pants

24. pants

18. pants

-

19. pants

-

25. pants

20. pants

26. pants

(1) OV C 166, 12.6.2013., 2. lpp.
(2) OV C 271, 19.9.2013., 31. lpp.
(3)OV C 166, 12.6.2013., 2. lpp.
(4)OV C 271, 19.9.2013., 31. lpp.
(5) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(6)Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV L 344, 28.12.2011., 70. lpp.).
(7)Padomes Regula (EK) Nr. 881/2002 (2002. gada 27. maijs), ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.).
(8)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā .../.../ES par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai (OV L […] […]. lpp.).
(9) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs, datums un OV atsauce.
(10)Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281,23.11.1995., 31. lpp.).
(11) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 924/2009 (2009. gada 16. septembris) par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.).
(13)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 ( 2012. gada 14. marts ), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).
(14)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK ( 2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.).
(15) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(16) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(17) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 ( 2010. gada 24. novembris ), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
(18) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 ( 2010. gada 24. novembris ), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).
(19) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 ( 2010. gada 24. novembris ), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(20)
(21)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(22) OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.
(23) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(24)OV C 32, 4.2.2014., 9. lpp.
(25) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(26) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(27) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(28) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(29) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(30) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(31) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(32) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas numurs.
(33) Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(34) Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(35) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.)
(36) Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(37) Komisijas 2012. gada 25. janvāra Īstenošanas Lēmums 2012/43/ES, ar ko Dānijas Karalistei atļauj noslēgt nolīgumus ar Grenlandi un Fēru salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Dāniju un katru no šīm teritorijām uzskatītu par pārskaitījumiem Dānijas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 24, 27.1.2012., 12. lpp.).
(38) Komisijas 2010. gada 4. maija Lēmums 2010/259/ES, ar kuru Francijas Republikai atļauj noslēgt nolīgumu ar Monako Firstisti par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Francijas Republiku un Monako Firstisti uzskatītu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Francijas Republikas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 112, 5.5.2010., 23. lpp.).
(39) Komisijas 2008. gada 8. decembra Lēmums 2008/982/EK ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj slēgt nolīgumus ar Džersijas teritoriālo vienību, Gērnsijas teritoriālo vienību un Menas salu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem starp Apvienoto Karalisti un katru no šīm teritorijām, kuri jāuzskata par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Apvienotās Karalistes iekšienē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 352, 31.12.2008., 34. lpp.).
(40) Pamatojoties uz COD 2013/0025 pieņemtās direktīvas transponēšanas datums.


Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I
PDF 776kWORD 480k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))
P7_TA(2014)0191A7-0150/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0045),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0032/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 17. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 23. maija atzinumu(2),

–   ņemot vērā saistības, kuras uzņēmās G8 augstākā līmeņa sanāksmē, kas notika 2013. gada jūnijā Ziemeļīrijā,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas 2012. gada 6. decembra ieteikumus par agresīvu nodokļu plānošanu,

–  ņemot vērā ESAO ģenerālsekretāra progresa ziņojumu, ko iesniedza G20 sanāksmē, kas notika 2013. gada 5. septembrī,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2013. gada 9. decembra atzinumu par direktīvas priekšlikumu, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 51. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0150/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

P7_TC1-COD(2013)0025


(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(5),

tā kā:

(1)  Milzīga nelikumīgas naudas plūsma var kaitēt finanšu nozares stabilitātei un reputācijai, kā arī apdraudēt iekšējo tirgu un , bet starptautisko attīstību. Terorisms vājina grauj pašus mūsu sabiedrības pamatus. Papildinot krimināltiesisko pieeju, Galvenās nelikumīgās naudas plūsmas veicinātājas ir slepenas korporatīvas struktūras, kuras darbojas ārzonu jurisdikcijās, ko nereti dēvē arī par nodokļu oāzēm, izmantojot to priekšrocības. Papildus krimināltiesiskās pieejas turpmākai pilnveidei Savienības līmenī preventīvi līdzekļi, izmantojot finanšu sistēmu, ir obligāti un var sniegt dot papildinošus rezultātus. Tomēr preventīvajai pieejai vajadzētu būt mērķtiecīgai un samērīgai un tai nebūtu jāpārvēršas par visu sabiedrību aptverošu kontroles sistēmu. [Gr. 1]

(2)  Finanšu iestāžu un kredītiestāžu drošība, integritāte un stabilitāte, kā arī uzticēšanās finanšu sistēmai kopumā var tikt nopietni apdraudēta sakarā ar noziedznieku un to līdzdalībnieku pūlēm noslēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi vai novirzīt likumīgi vai nelikumīgi iegūtu naudu teroristu mērķiem. Ja konkrēti saskaņoti pasākumi netiek pieņemti visas Savienības mērogā, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizētāji un teroristu finansētāji, lai sekmētu savu noziedzīgo rīcību, varētu mēģināt izmantot kapitāla aprites brīvību un finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvību, ko paredz integrētā finanšu telpa. Tāpēc Savienības mērogā ir jāpieņem konkrēti saskaņoti pasākumi. Vienlaikus mērķis aizsargāt sabiedrību pret noziedzniekiem un aizsargāt Eiropas finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti jāīsteno samērīgi, ņemot vērā nepieciešamību izveidot tādu normatīvo vidi, kurā uzņēmumi varētu panākt uzņēmējdarbības izaugsmi, nemaksājot nesamērīgi daudz par atbilstību tiesību aktiem. Ikvienai prasībai cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, kas tiek noteikta atbildīgajam subjektam, jābūt pamatotai un samērīgai. [Gr. 2]

(3)  Šis priekšlikums ir ceturtā direktīva nolūkā vērsties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas draudiem. Padomes Direktīva 91/308/EEK(6), nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu definēja attiecībā uz narkotiku tirdzniecību un saistības noteica tikai finanšu nozarei. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/97/EK(7), paplašināja darbības jomu gan attiecībā uz aptvertajiem noziegumiem, gan aptvertajām profesijām un darbībām. Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (FATF) 2003. gada jūnijā pārskatīja savus ieteikumus, lai aptvertu teroristu finansēšanu, un noteica sīkāk izstrādātas prasības attiecībā uz klientu identifikāciju un verifikāciju, situācijām, kurās augstāks nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risks var būt par pamatojumu pastiprinātiem pasākumiem, kā arī situācijām, kurās samazināts risks var būt par pamatojumu mazāk stingrai kontrolei.

Minētās izmaiņas tika atspoguļotas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/60/EK(8), un Komisijas Direktīvā 2006/70/EK(9). Īstenojot FATF ieteikumus, Savienībai būtu pilnībā jāievēro datu aizsardzības tiesību akti, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību harta (Harta) un Eiropas Cilvēktiesību konvencija. [Gr. 3]

(4)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana parasti tiek īstenota starptautiskā vidē. Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Savienības līmenī, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, varētu būt ļoti ierobežota ietekme. Tādējādi pasākumiem, kurus pieņem Savienība, vajadzētu būt saskaņotiem ar savietojamiem ar citām darbībām un vismaz tikpat stingriem kā citām darbībām, ko veic citas starptautiskās institūcijas. Izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ieņēmumu neatklāšanas un slēpšanas mehānismus var izmantot kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas stratēģijas, lai izvairītos no to atklāšanas. Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā ieteikumus, kurus sagatavojusi FATF – galvenā starptautiskā organizācija, un citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Lai vēl vairāk efektivizētu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, attiecīgā gadījumā Direktīva 2005/60/EK un Direktīva 2006/70/EK būtu jāpielāgo FATF ieteikumiem, kas tika pieņemti un paplašināti 2012. gada februārī. Tomēr ir svarīgi, lai šāda minēto normu pielāgošana FATF ieteikumiem notiktu, pilnībā ievērojot Savienības tiesības, jo īpaši Savienības datu aizsardzības tiesības un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās pamattiesības. [Gr. 4]

(4a)  Lai novērstu pieaugošo tendenci nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības veikt nevis attīstītajās valstīs, bet gan jaunattīstības valstīs, kurās ir mazāk stingri tiesību akti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, īpaša vērība būtu jāpievērš to starptautisko saistību īstenošanai, kas ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā, saskaņā ar kuru ir jāpanāk attīstības sadarbības politikas saskanība. [Gr. 5]

(4b)  Ņemot vērā, ka nelikumīgi iegūtas naudas plūsmas, jo īpaši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apjoms jaunattīstības valstīs ir no 6 līdz 8,7 % no to IKP(10), un šī summa ir 10 reizes lielāka nekā Savienības un tās dalībvalstu palīdzības apjoms šīm valstīm, ir jākoordinē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas pasākumi un jāņem vērā Savienības un dalībvalstu attīstības stratēģija un politikas virzieni, kas vērsti uz kapitāla aizplūšanas apkarošanu. [Gr. 6]

(5)  Turklāt finanšu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, lai nelikumīgi iegūtus vai pat likumīgi iegūtus līdzekļus novirzītu teroristiskiem mērķiem, rada skaidru apdraudējumu finanšu sistēmas integritātei, pareizai darbībai, reputācijai un stabilitātei. Tādējādi šajā direktīvā ietverto preventīvo pasākumu loks būtu jāpaplašina tā, lai tas ietvertu ne tikai manipulācijas ar līdzekļiem, kas iegūti, no noziedzīgas darbības, bet arī izdarot smagus noziedzīgus nodarījumus, unnaudas vai īpašuma uzkrāšanu teroristiskiem mērķiem. [Gr. 7]

(5a)  Neatkarīgi no dalībvalstīs paredzētajām sankcijām to pasākumu galvenajam mērķim, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, vajadzētu būt visu tādu darbību apkarošanai, kas dod ievērojamus nelikumīgi ienākumus. To panākt, veicot visus iespējamos pasākumus, lai novērstu finanšu sistēmas izmantošanu minēto ienākumu legalizācijas nolūkā. [Gr. 8]

(6)  Lielu naudas summu maksāšana skaidrā naudā ir riskanta saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Lai palielinātu modrību un mazinātu riskus, ko rada skaidras naudas maksājumi, šī direktīva būtu jāattiecina uz fiziskām un juridiskām personām, kas tirgojas ar precēm, ja tās veic vai saņem maksājumus skaidrā naudā, kuru apmērs ir EUR 7500 vai vairāk. Dalībvalstis būtu jāvar nolemt pieņemt stingrākus noteikumus, tostarp zemāku robežvērtību. [Gr. 9]

(6a)  Elektroniskās naudas produktus arvien biežāk izmanto, lai aizstātu bankas kontus. Šādu produktu piedāvātājiem būtu stingri jāpilda pienākums novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tomēr būtu jāvar noteikt atbrīvojumu no klientu pārbaužu veikšanas attiecībā uz elektroniskās naudas produktiem, ja ir izpildīti noteikt kumulatīvi nosacījumi. Par elektronisko naudu, kas izsniegta, neveicot klienta uzticamības pārbaudi, būtu jāļauj iegādāties preces un pakalpojumus tikai no pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir identificēti un kuru identitāti ir apstiprinājis elektroniskās naudas izsniedzējs. Elektronisko naudu nedrīkst izmantot, ja attiecībā uz starppersonu darījumiem nav veikta klienta uzticamības pārbaude. Elektroniski uzglabātajai summai būtu jābūt pietiekami zemai, lai izvairītos no nepilnībām un lai pārliecinātos, ka persona nevar iegūt neierobežotu daudzumu anonīmo elektroniskās naudas produktu. [Gr. 10]

(6b)  Nekustamā īpašuma aģenti dalībvalstīs ir aktīvi dažādos veidos, veicot darījumu ar nekustamo īpašumu. Lai samazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku nekustamā īpašuma sektorā, šī direktīva būtu jāattiecina arī uz nekustamā īpašuma aģentiem, ja tie savā profesionālajā darbībā veic finanšu darījumus saistībā ar īpašumu. [Gr. 11]

(7)  Uz juridisko profesiju pārstāvjiem, kā tos definē dalībvalstis, šīs direktīvas noteikumi būtu jāattiecina tad, kad viņi iesaistās finansiālās vai korporatīvās darbībās, ietverot konsultēšanu nodokļu jautājumos, kur pastāv vislielākais risks, ka šo juridisko profesiju pārstāvju pakalpojumus var pretlikumīgi izmantot noziedzīgā darbībā gūtu ieņēmumu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Tomēr vajadzētu būt atbrīvojumiem no jebkura pienākuma paziņot informāciju, kas iegūta tiesas procesa laikā vai arī pirms vai pēc tā, kā arī izvērtējot klienta juridisko stāvokli. Tādējādi uz juridiskajām konsultācijām arī turpmāk būtu jāattiecina pienākums neizpaust profesionālo noslēpumu, ja vien juridiskais konsultants pats nepiedalās nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanā vai teroristu finansēšanā, juridisko konsultāciju mērķis nav legalizēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus vai finansēt teroristus, vai ja vien jurists nezina, ka klients meklē juridisko konsultāciju, lai legalizētu nelikumīgi iegūtos līdzekļus vai finansētu teroristus.

(8)  Pret tieši salīdzināmiem pakalpojumiem būtu jāattiecas vienveidīgi, ja tos sniedz jebkurš profesionālis, uz kuru attiecas šī direktīva. Lai nodrošinātu Hartā garantēto tiesību ievērošanu, to revidentu, ārštata grāmatvežu un nodokļu konsultantu gadījumā, kuri dažās dalībvalstīs var aizstāvēt vai pārstāvēt klientu tiesvedības kontekstā vai arī izvērtēt klienta juridisko stāvokli, uz informāciju, ko viņi ieguvuši, pildot šos uzdevumus, nebūtu jāattiecina paziņošanas pienākums saskaņā ar šo direktīvu.

(9)  Svarīgi nepārprotami uzsvērt, ka „nodokļu noziegumi” saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem ir iekļauti „noziedzīgas darbības” plašajā definīcijā, ko izmanto šajā direktīvā saskaņā ar pārskatītajiem FATF ieteikumiem. Eiropadome savā 2013. gada 23. maija sanāksmē apliecināja nepieciešamību uzsākt visaptverošu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu un apkarot visu veidu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu iekšējā tirgū un darījumos ar trešām valstīm un jurisdikcijām, kuras šajā jomā nevēlas sadarboties. Nodokļu noziegumu definīcijas pieņemšana ir nozīmīgs solis šo noziegumu atklāšanā, tāpat arī prasības noteikšana lielajiem uzņēmumiem, kuri darbojas Savienībā, par katru valsti atsevišķi izpaust konkrētu finanšu informāciju. Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstu noteiktie atbildīgie subjekti un profesionālie juristi necenstos traucēt šīs direktīvas mērķu īstenošanu un neveicinātu vai neiesaistītos agresīvu nodokļu shēmu plānošanā. [Gr. 12]

(9a)  Dalībvalstīm būtu jāievieš vispārējie izvairīšanās novēršanas noteikumi (GAAR) nodokļu jomā, lai ierobežotu agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2012. gada 12. decembra ieteikumiem par agresīvu nodokļu plānošanu un ESAO progresa ziņojumu, ko iesniedza G20 sanāksmē, kura notika 2013. gada 5. septembrī. [Gr. 13]

(9b)  Veicot vai sekmējot komerciālus vai privātus darījumus, struktūrām, kurām finanšu sistēmā ir īpaša loma, piemēram, Eiropas Investīciju bankai (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB), dalībvalstu centrālajām bankām un centrālajām norēķinu sistēmām, būtu pēc iespējas jāievēro citiem atbildīgajiem subjektiem piemērojamie noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. [Gr. 14]

(10)  Nepieciešams identificēt ikvienu fizisku personu, kura īsteno īpašumtiesības vai kontroli pār juridisku personu. Kaut arī, noskaidrojot akciju kapitāla dalības konkrēto procentuālo daļu, netiks automātiski noskaidrots faktiskais īpašnieks, tas ir pierādījuma faktors, kas jāņem vērā tas ir viens no faktoriem, ar kura palīdzību var noskaidrot faktisko īpašnieku. Attiecīgā gadījumā faktisko īpašnieku identifikācija un verifikācija būtu jāattiecina arī uz juridiskām vienībām, kurām pieder citas juridiskas vienības, un būtu jāizseko īpašumtiesību ķēde, līdz tiek noskaidrota fiziskā persona, kura īsteno īpašumtiesības vai kontroli pār juridisko personu, kas ir klients. [Gr. 15]

(11)  Nepieciešamība Ir svarīgi nodrošināt un uzlabot maksājumu izsekojamību. Precīza un atjaunināta informācija par visu juridisko struktūru, piemēram, juridisko personu, trastu, fondu vai pārvaldītājsabiedrību vai jebkuru citu līdzīgu pašreizējo vai turpmāko juridisko veidojumu, faktisko īpašnieku ir būtisks faktors, izsekojot noziedzniekus, kas citādi varētu slēpt savu identitāti, maskējoties aiz korporatīvas struktūras. Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka uzņēmumi glabā informāciju par saviem faktiskajiem īpašniekiem un dara šo adekvāto, precīzo un jaunāko informāciju pieejamu, kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem. izmantojot centrālos publiskos reģistrus, nodrošina iespējas ar to iepazīties tiešsaistē un publisko to atklātā un drošā formātā saskaņā ar Savienības datu aizsardzības noteikumiem un Hartā paredzētajām tiesībām uz privātumu. Būtu jāparedz kompetento iestāžu, jo īpaši FIU un atbildīgo subjektu, tiesības šādus reģistrus izmantot, kā arī šādas tiesības jāparedz sabiedrībai, ja pirms izmantošanas tiek identificēta persona, kas vēlas ar informāciju iepazīties, un tiek nomaksāta iespējamā nodeva.Turklāt pilnvarotajām personām būtu savs statuss jādeklarē atbildīgajiem subjektiem. [Gr. 16]

(11a)  Dalībvalstīm izveidojot faktisko īpašnieku reģistrus, tiktu sniegts ievērojams atbalsts cīņā pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, korupciju, noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, krāpšanu un citiem finanšu noziegumiem. To varētu panākt, uzlabojot dalībvalstu esošo uzņēmumu reģistru darbību. Lai panāktu reģistros ievadītās informācijas efektīvu izmantošanu, ir svarīgi, lai reģistri būtu savstarpēji savienoti, jo uzņēmējdarbības darījumi ir pārrobežu darījumi. Visu Savienības uzņēmumu reģistru savstarpēja savienojamība jau ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/17/ES(11) un būtu jāpaplašina vēl vairāk. [Gr. 17]

(11b)  Tehnoloģiskais progress ir radījis instrumentus, ar kuriem atbildīgie subjekti, veicot atsevišķus pārskaitījumus, var pārbaudīt savu klientu identitāti. Šādi tehnoloģiskie uzlabojumi uzņēmumiem un klientiem nodrošina laika un izmaksu ziņā efektīvus risinājumus, tāpēc tie būtu jāņem vērā, novērtējot risku. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem, vēršoties pret jauniem un novatoriskiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas veidiem, būtu jārīkojas proaktīvi, vienlaikus ievērojot pamattiesības, tostarp tiesības uz privātumu un datu aizsardzības normas. [Gr. 18]

(12)  Šī direktīva būtu jāpiemēro arī tad, ja atbildīgie subjekti, uz kuriem šī direktīva attiecas, savu darbību veic caur internetu.

(12a)  Savienības pārstāvjiem ERAB pārvaldes struktūrās būtu jāmudina ERAB īstenot šīs direktīvas noteikumus un publicēt savā tīmekļa vietnē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politikas nostādnes, kurās ir ietvertas sīki izstrādātas procedūras, kas paredzētas šīs direktīvas īstenošanai. [Gr. 19]

(13)  Bažas rada azartspēļu nozares izmantošana noziedzīgā darbībā gūtu ieņēmumu legalizēšanai. Lai mazinātu ar šo nozari saistītos riskus un noteiktu vienlīdzīgu attieksmi pret azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, visiem azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem būtu jānosaka pienākums veikt klienta uzticamības pārbaudi katram atsevišķam darījumam, kura apmērs ir EUR 2000 vai vairāk. Veicot uzticamības pārbaudi, būtu jāīsteno uz risku balstīta pieeja, kas atspoguļo dažādus atšķirīgiem azartspēļu pakalpojumiem raksturīgus riskus, un jāanalizē, vai šis risks no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas viedokļa ir uzskatāms par augstu vai zemu. Būtu jāņem vērā arī dažādu azartspēļu īpašie raksturlielumi, piemēram, jānošķir kazino, tiešsaistes azartspēles vai citi azartspēļu pakalpojumu sniedzēji. Dalībvalstīm būtu jāapsver minētās robežvērtības piemērošana laimestiem, kā arī azartspēļu likmēm. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir fiziskas telpas (piemēram, kazino un laimētavas), būtu jānodrošina, ka klienta uzticamības pārbaudi, ja to veic pie ieejas telpās, var sasaistīt ar darījumiem, kurus klients veic minētajās telpās. [Gr. 20]

(13a)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana notiek arvien sarežģītākos veidos un tajā tiek izmantoti arī nelegāli un dažreiz arī legāli totalizatori, jo īpaši saistībā ar sporta pasākumiem. Ir radušies jauni, ienesīgi organizētās noziedzības veidi, piemēram, spēļu rezultātu sarunāšana, un tie ir kļuvuši par izdevīgiem noziedzības veidiem, kas ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. [Gr. 21]

(14)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks nav vienāds visos gadījumos. Tādēļ būtu jāizmanto holistiska uz riska faktoru balstīta pieeja, pamatojoties uz standartu minimumu. Uz riska faktoru balstīta pieeja nav nepamatoti pieļaujošs risinājums dalībvalstīm un atbildīgajiem subjektiem. Tā ietver uz pierādījumiem balstītas lēmumu pieņemšanas izmantošanu, lai labāk vērstos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, ar kuriem saskaras Savienība un tie, kas tajā darbojas. [Gr. 22]

(15)  Uz riska faktoru balstītas pieejas pamatā ir dalībvalstu un Savienības nepieciešamība identificēt, izprast un mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, ar kādiem tās saskaras. Pārvalstiskas pieejas riska identifikācijai nozīme ir atzīta starptautiskā līmenī, un Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku iestādei) (EBI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010(12); Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei) (EAAPI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010(13); un Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010(14), būtu jāuzdod sniegt atzinumu par riskiem, kas skar finanšu nozari un sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā tā riska novērtējuma standartu minimums, ko īsteno valstu kompetentās iestādes. Šajā procesā pēc iespējas būtu jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas, īstenojot publisku apspriešanos. [Gr. 23]

(16)  Attiecīgā gadījumā riska novērtējuma rezultāti dalībvalstīs būtu jādara savlaicīgi pieejami atbildīgajiem subjektiem, lai tie varētu identificēt, izprast un mazināt paši savus riskus. [Gr. 24]

(17)  Lai labāk izprastu un mazinātu riskus Savienības līmenī, būtu jāveic pārvalstiska riska analīze, lai efektīvi identificētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kas pastāv iekšējā tirgū. Komisijai būtu jālūdz dalībvalstis efektīvi atrisināt gadījumus, kas saistīti ar augstu risku. Turklāt dalībvalstīm būtu ar savu riska novērtējumu rezultātiem jāapmainās savā starpā un ar Komisiju, EBI, EAAPI, un EVTI (kopā minētas kā "EUI") un Eiropolu, ja tas ir attiecīgi. [Gr. 25]

(18)  Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, ir lietderīgi ņemt vērā to mazo atbildīgo subjektu raksturu un vajadzības, uz kuriem attiecas šī direktīva, un nodrošināt attieksmi, kas ir atbilstīga mazo atbildīgo subjektu īpašajām vajadzībām un komercdarbības būtībai.

(19)  Risks savā būtībā ir mainīgs, un mainīgie rādītāji, vai nu katrs atsevišķi, vai apvienojumā, var palielināt vai samazināt potenciālo risku, tādējādi ietekmējot preventīvo pasākumu, piemēram, klienta uzticamības pārbaudes pasākumu, atbilstīgo līmeni. Tādējādi ir gan tādi apstākļi, kuros būtu jāpiemēro pastiprināta klienta uzticamības pārbaude, gan citi apstākļi, kuros var būt atbilstīga vienkāršota klienta uzticamības pārbaude.

(20)  Būtu jāatzīst, ka konkrētas situācijas rada lielāku nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku. Lai gan būtu jānosaka visu klientu identitāte un komercdarbības profils, ir gadījumi, kad nepieciešama īpaši stingra klienta identifikācijas un pārbaudes procedūra.

(21)  Tas īpaši atbilst patiesībai komercdarbības attiecībās ar personām, kas ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus, jo īpaši ar tām, kas ir no Savienības vai citām valstīm, kur korupcija ir plaši izplatīta. Šādas attiecības finanšu nozari var īpaši pakļaut nopietnam reputācijas un juridiskam riskam. Starptautiskās pūles apkarot korupciju arī attaisno nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību šādiem gadījumiem un piemērot atbilstīgus pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā uz personām, kas ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus savā valstī vai ārvalstīs, un uz augstākajām amatpersonām starptautiskās organizācijās. [Gr. 26]

(21a)  Ir jāpastiprina klienta uzticamības pārbaudes pasākumi attiecībā uz personām, kas ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus savā valstī vai ārvalstīs, un uz augstākajām amatpersonām starptautiskās organizācijās, tomēr nedrīkst pieļaut situāciju, ka saraksti, kuros ir sniegta informācija par minētajām personām, tiek izplatīti komerciālos nolūkos. Dalībvalstīm būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizliegtu minētās darbības. [Gr. 27]

(22)  Augstākās vadības apstiprinājuma saņemšana komercdarbības attiecību veidošanai nenozīmē, ka visos gadījumos nepieciešams saņemt valdes apstiprinājumu. Vajadzētu būt iespējai, ka šādu apstiprinājumu piešķir kāds, kuram ir pietiekamas zināšanas par iestādes pakļautību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansējuma riskiem un pietiekami augsta līmeņa amats, lai pieņemtu lēmumus, kas skar tās pakļautību riskam.

(22a)  Eiropas Savienībai ir jāizstrādā kopēja pieeja un kopēja politika attiecībā uz jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Šajā saistībā dalībvalstīm būtu jāievieš un tieši jāpiemēro visi tie valstu saraksti, kurus FATF publicēja savās valstu sistēmās, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānosaka citas jurisdikcijas, kas nevēlas sadarboties, ņemot vērā visu pieejamo informāciju. Komisijai būtu jāizstrādā kopēja pieeja attiecībā uz pasākumiem, kas jāizmanto, lai aizsargātu iekšējā tirgus integritāti pret minētajām jurisdikcijām, kuras nevēlas sadarboties. [Gr. 28]

(23)  Lai izvairītos no atkārtotām klienta identifikācijas procedūrām, kas noved pie komercdarbības aizkavēšanas un neefektivitātes, ir lietderīgi, ja ir piemēroti aizsardzības pasākumi, pieļaut arī tādu klientu iesaistīšanu atbildīgajos subjektos, kuru identitāte ir noskaidrota citur. Gadījumos, kad atbildīgais subjekts izmanto trešo personu, tad galīgā atbildība par klienta uzticamības pārbaudes procedūras piemērošanu gulstas uz atbildīgo subjektu, kurā klientu iesaista. Trešai personai vai personai, kas ir iesaistījusi klientu, būtu arī turpmāk jābūt atbildīgai par visu šīs direktīvas prasību izpildi tiktāl, ciktāl tai ar klientu ir attiecības, uz kurām attiecas šī direktīva, ietverot pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem un glabāt ierakstus.

(24)  Ja starp atbildīgajiem subjektiem un ārējām fiziskām vai juridiskām personām, uz kurām šī direktīva neattiecas, pastāv aģenta vai apakšuzņēmuma līgumattiecības, tad šiem aģentiem vai apakšuzņēmumiem, kas saistīti ar atbildīgajiem subjektiem, pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanu var noteikt tikai līgums, nevis šī direktīva. Atbildībai par šīs direktīvas ievērošanu būtu jāgulstas galvenokārt uz atbildīgo subjektu, uz kuru šī direktīva attiecas. Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, lai visas šādas trešās personas varētu saukt pie atbildības par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. [Gr. 29]

(25)  Visas dalībvalstis ir izveidojušas, vai tām būtu jāizveido funkcionāli neatkarīgas un autonomas finanšu ziņu vākšanas vienības (FIU), lai vāktu un analizētu informāciju, kuru tās saņem, nolūkā noteikt saikni starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu noziedzīgu darbību, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Par aizdomīgiem darījumiem būtu jāziņo FIU, kurām būtu jādarbojas kā valsts centram, kas saņem, analizē un nosūta kompetentajām iestādēm ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un citu informāciju attiecībā uz iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Tam nebūtu jāuzliek dalībvalstīm par pienākumu mainīt savas esošās ziņošanas sistēmas, kurās informēšana tiek veikta, izmantojot prokuratūru vai citas tiesībaizsardzības iestādes, ja vien informācija nekavējoties un nemainītā veidā tiek nosūtīta FIU, lai tās varētu pienācīgi veikt savus uzdevumus, kas ietver arī starptautisko sadarbību ar citām FIU. Ir svarīgi, lai dalībvalstis FIU sniegtu nepieciešamos resursus nolūkā pilnībā nodrošināt to darbības spēju risināt attiecīgā brīža problēmas, ko rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana, vienlaikus ievērojot pamattiesības, tostarp tiesības uz privātumu un datu aizsardzības normas. [Gr. 30]

(26)  Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma veikt aizdomīgus darījumus, atbildīgie subjekti var veikt aizdomīgus darījumus pirms kompetento iestāžu informēšanas gadījumos, ja tos nav iespējams pārtraukt vai arī ja tādējādi varētu traucēt saukt pie atbildības labuma guvējus no iespējamām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas darbībām. Tam tomēr nevajadzētu skart dalībvalstu starptautiskās saistības saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām nekavējoties iesaldēt teroristu, teroristu apvienību vai kādu citu apvienību, kas finansē terorismu, finanšu līdzekļus vai citas mantiskās vērtības.

(26a)  Tā kā nelikumīgi iegūtas naudas plūsmas liela daļa nonāk nodokļu oāzēs, Savienībai būtu jāpalielina spiediens, lai šīs valstis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkā sadarbotos. [Gr. 31]

(27)  Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iecelt atbilstīgu 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a), b) un d) punktā minēto profesiju pašregulējuma iestādi par iestādi, kura FIU vietā tiek informēta kā pirmā. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību Tiesas judikatūru pirmās instances ziņošanas sistēma pašregulējuma iestādei ir svarīgs aizsardzības pasākums, lai nodrošinātu pamattiesību aizsardzību attiecībā uz ziņošanas pienākumiem, kas attiecas uz juristiem.

(28)  Ja dalībvalsts nolemj izmantot 33. panta 2. punktā noteiktos atbrīvojumus, tā var atļaut vai pieprasīt pašregulējuma iestādei, kas pārstāv personas, kuras minētas šajā pantā, nepārsūtīt FIU informāciju, kas iegūta no šīm personām apstākļos, kuri noteikti minētajā pantā.

(29)  Ir bijuši vairāki gadījumi, kad personas, tostarp darbinieki un viņu pārstāvji, kuri ir ziņojuši par savām aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir tikuši pakļauti draudiem vai naidīgām darbībām. Lai gan šī direktīva nevar iejaukties dalībvalstu tiesvedības procesos, šis ir visbūtiskākais jautājums, lai efektīvi darbotos sistēma cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Dalībvalstīm būtu jāapzinās šī problēma, un tām vajadzētu darīt visu iespējamo, lai aizsargātu personas, tostarp darbiniekus un viņu pārstāvjus no šādiem draudiem vai naidīgām darbībām, kā arī no citas nelabvēlīgas izturēšanās vai negatīvām sekām, tādējādi atvieglojot viņiem iespēju ziņot par aizdomām un nostiprinot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu. [Gr. 32]

(30)  Personas datu apstrādei šīs direktīvas nolūkos ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK(15), kā tā transponēta valstu tiesību aktos.

(30a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001(16) ir piemērojama personu datu apstrādei, ko veic Savienības iestādes un struktūras šīs direktīvas piemērošanas nolūkā. [Gr. 33]

(31)  Šīs direktīvas īstenošanas daži aspekti ir saistīti ar datu vākšanu, analīzi, glabāšanu un apmaiņu. Personas datu apstrāde būtu pieļaujama, lai izpildītu šajā direktīvā noteiktos pienākumus, tostarp veikt klienta uzticamības pārbaudi, veikt pastāvīgu uzraudzību, izmeklēt un ziņot par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, identificēt juridiskas personas faktisko īpašnieku vai juridisku veidojumu, konstatēt politiski ietekmējamas personas, veikt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un veikt informācijas apmaiņu starp finanšu iestādēm un atbildīgajiem subjektiem. Personas datu vākšana būtu jāierobežo, vācot tikai tos datus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tos neapstrādājot tālāk Direktīvai 95/46/EK neatbilstīgā veidā. Īpaši būtu stingri jāaizliedz personas datu tālāka apstrāde komerciālos nolūkos. [Gr. 34]

(32)  Cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu visas dalībvalstis atzīst par svarīgu, pamatojoties uz sabiedrības interesēm. Šo parādību apkarošanai nepieciešama stingra politiskā griba un sadarbība visos līmeņos. [Gr. 35]

(32a)  Ļoti svarīgi ir panākt, lai ieguldījumi, kurus līdzfinansē no Savienības budžeta, atbilstu augstākajiem standartiem, un tādējādi tiktu novērsti finanšu noziegumi, tostarp korupcija un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Tādēļ EIB 2008. gadā ir pieņēmusi iekšējās pamatnostādnes „Politika neatļautu darbību novēršanai un aizkavēšanai Eiropas Investīciju bankas darbībā”, par tiesisko pamatojumu izmantojot LESD 325. pantu, EIB statūtu 18. pantu un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(17). Pēc šīs politikas pieņemšanas EIB būtu jāziņo Luksemburgas FIU par visiem aizdomīgiem vai iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumiem, kas skar EIB atbalstītos projektus, darbības un darījumus. [Gr. 36]

(33)  Šī direktīva neskar to personas datu aizsardzību, kuri tiek apstrādāti, īstenojot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, tostarp Pamatlēmuma 2008/977TI noteikumus. [Gr. 37]

(34)  Personas datiem, kurus apstrādā šīs direktīvas nolūkos, piemēro datu subjekta tiesības uz piekļuvi. Tomēr datu subjekta piekļuve informācijai, kas iekļauta ziņojumā par aizdomīgu darījumu, nopietni traucētu efektīvi īstenot cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tādēļ var būt pamatoti minēto tiesību ierobežojumi saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 13. panta noteikumiem. Tomēr šādi ierobežojumi ir jālīdzsvaro, datu aizsardzības iestādēm piešķirot efektīvas pilnvaras, tostarp netiešas piekļuves tiesības, kas noteiktas Direktīvā 95/46/EK, lai tās izmeklētu ex officio vai balstoties uz sūdzību, visu veidu informāciju par personas datu apstrādes problēmām. Tas jo īpaši attiecas cita starpā uz iespējām iepazīties ar atbildīgā subjekta datiem. [Gr. 38]

(35)  Šī direktīva neattiecas nedz uz personām, kuras dokumentus papīra formā tikai pārvērš elektroniskos datos un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, nedz arī uz fizisku vai juridisku personu, kas kredītiestādēm vai finanšu iestādēm piegādā ziņojumu apstrādes sistēmas vai citas palīgsistēmas līdzekļu pārsūtīšanai, vai klīringa un norēķinu sistēmas.

(36)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana ir starptautiskas problēmas, un centieniem ar tām cīnīties vajadzētu būt globāliem. Ja Savienības finanšu iestādēm vai kredītiestādēm ir filiāles vai meitasuzņēmumi, kas atrodas trešās valstīs, kur tiesību akti minētajā jomā ir nepilnīgi, tām, lai izvairītos no ļoti dažādo standartu piemērošanas iestādē vai iestāžu grupā, būtu jāpiemēro Savienības standarti vai jāinformē kompetentās iestādes piederības dalībvalstī, ja šādu standartu piemērošana nav iespējama.

(37)  Atbildīgajiem subjektiem, cik vien ja iespējams, vajadzētu saņemt informāciju par to iesniegto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem lietderību un veiktajiem pēcpasākumiem. Lai to īstenotu un lai varētu pārbaudīt, cik efektīva ir to sistēma cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstīm vajadzētu veidot un uzlabot attiecīgu statistiku. Lai vēl vairāk stiprinātu Savienības līmenī vākto statistikas datu kvalitāti un saskanīgumu, Komisijai būtu jāseko situācijai visā Savienībā attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un regulāri jāpublicē pārskati, tostarp valsts līmeņa riska novērtējumu analīze. Komisijai būtu jāveic pirmais šāds pārskats gada laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. [Gr. 39]

(37a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai atbildīgie subjekti ne tikai ievērotu attiecīgos noteikumus un pamatnostādnes, bet arī izveidotu sistēmas, ar kurām var praktiski mazināt šo subjektu iekšienē pastāvošo nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku. [Gr. 40]

(37b)  Lai dalībvalstis varētu pārskatīt savu sistēmu efektivitāti nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšanu, tām būtu jāglabā attiecīgie statistikas dati un tie jāuzlabo. Lai vēl vairāk stiprinātu Savienības līmenī vākto statistikas datu kvalitāti un saskanīgumu, Komisijai būtu jāseko situācijai visā Savienībā attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un būtu regulāri jāpublicē pārskati. [Gr. 41]

(38)  Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka attiecībā uz valūtas maiņas punktiem, trasta un uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem vai azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, personas, kas reāli vada šādu vienību komercdarbību, un šādu vienību faktiskie īpašnieki ir atbilstīgas un piemērotas personas. Kritērijiem, kā noteikt, vai persona ir atbilstīga un piemērota, būtu jāatspoguļo vismaz nepieciešamība aizsargāt šādus subjektus pret to, ka to vadītāji vai faktiskie īpašnieki tos ļaunprātīgi izmanto noziedzīgiem mērķiem.

(39)  Ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas pārvalstisko raksturu, ārkārtīgi svarīga ir koordinācija un sadarbība starp ES FIU. Šāda sadarbība līdz šim ir risināta vienīgi ar Padomes Lēmumu 2000/642/TI(18). Lai panāktu labāku koordināciju un sadarbību starp FIU un, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem sasniedz tās dalībvalsts FIU, kurā ziņojums būtu visnoderīgākais, šajā direktīvā būtu jāiekļauj sīkāk izstrādāti, tālejošāki un atjaunināti noteikumi.

(40)  Informācijas apmaiņas uzlabošana starp FIU Savienībā ir īpaši svarīga, saskaroties ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas pārvalstisko raksturu. Dalībvalstīm būtu jāveicina drošu iekārtu izmantošana informācijas apmaiņai, īpaši decentralizēta datortīkla FIU.net un minētā tīkla šādu iekārtu piedāvāto metožu izmantošana. [Gr. 42]

(41)  Cīņas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu nozīmīgumam vajadzētu virzīt dalībvalstis uz to, lai tās savos tiesību aktos nosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kuras piemēro gadījumos, kad netiek ievēroti valsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Dalībvalstīs pašlaik ir dažādi administratīvie pasākumi un sankcijas attiecībā uz galveno preventīvo pasākumu pārkāpumiem. Šī dažādība varētu kaitēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanā ieguldītajiem centieniem, un pastāv risks, ka Savienības rīcība varētu tikt sadrumstalota. Tādēļ šajā direktīvā būtu jāiekļauj vairāki administratīvie pasākumi un sankcijas, kas dalībvalstīs būtu pieejami saistībā ar sistemātiskiem prasību pārkāpumiem attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem, uzskaiti, ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un atbildīgo subjektu iekšējo kontroli. Minētajam pasākumu un sankciju lokam vajadzētu būt pietiekami plašam, lai ļautu dalībvalstīm un kompetentajām iestādēm ņemt vērā atšķirības starp atbildīgajiem subjektiem, īpaši starp finanšu iestādēm un citiem atbildīgajiem subjektiem, attiecībā uz to apmēru, raksturu, riska līmeni un darbības jomām. Piemērojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana saskaņā ar šo direktīvu un kriminālsanckiju piemērošana saskaņā ar valsts tiesību aktiem nepārkāpj principu ne bis in idem. [Gr. 43]

(42)  Finanšu pakalpojumu tehniskajiem standartiem būtu jānodrošina konsekventa saskaņošana un pienācīga noguldītāju, ieguldītāju un patērētāju aizsardzība visā Savienībā. Būtu efektīvi un piemēroti uzticēt EUI, kas ir iestādes ar ļoti specializētām zināšanām, izstrādāt normatīvo tehnisko standartu projektus, neietverot politikas izvēles, un iesniegt tos Komisijai.

(42a)  Lai kompetentās iestādes un atbildīgie subjekti varētu labāk novērtēt ar noteiktiem darījumiem saistītu risku, Komisijai būtu jāsagatavo to jurisdikciju saraksts valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās ir īstenoti noteikumi un regulējums, kas ir līdzīgs tam, kāds noteikts šajā direktīvā. [Gr. 44]

(43)  Komisijai ar deleģētiem aktiem saskaņā ar LESD 290. pantu un atbilstīgi 10. un 14. pantam Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 būtu jāpieņem saskaņā ar šīs direktīvas 42. pantu EUI izstrādātie regulatīvo tehnisko standartu projekti.

(44)  Ņemot vērā ļoti būtiskās izmaiņas, ko būtu nepieciešams veikt Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/70/EK, tās būtu jāapvieno un jāatceļ skaidrības un saskanīguma labad.

(45)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, finanšu sistēmas aizsardzību, novēršot, izmeklējot un atklājot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis, jo atsevišķi pasākumi, ko dalībvalstis pieņemtu savu finanšu sistēmu aizsardzībai, varētu nebūt saskanīgi ar iekšējā tirgus darbību un tiesiskuma un Savienības sabiedriskās kārtības principiem, bet darbības mēroga un seku dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto noteikto principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(46)  Šajā direktīvā tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Hartā, īpaši, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība, nevainīguma prezumpcija, tiesības uz personas datu aizsardzību, darījumdarbības brīvība, diskriminācijas aizliegums, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību. [Gr. 45]

(47)  Saskaņā ar Hartas 21. pantu, kurā aizliegta jebkāda diskriminācija uz jebkāda pamata, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šī direktīva attiecībā uz riska novērtējumiem klienta uzticamības pārbaudes kontekstā tiek īstenota bez diskriminācijas.

(48)  Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošajiem dokumentiem, dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

(48a)  Dalībvalstis un atbildīgie subjekti, piemērojot šo direktīvu vai valstu tiesības, ar kurām īsteno šo direktīvu, ievēro Padomes Direktīvu 2000/43/EK(19). [Gr. 46]

(48b)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza atzinumu 2013. gada 4. jūlijā(20),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. iedaļa

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ir aizliegta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana.

2.  Šajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu tiek uzskatīts turpmāk norādītais, ja izdarīts ar nodomu:

a)  īpašuma konversija vai nodošana, zinot vai ko varētu zināt, ņemot vērā konkrētus faktus un apstākļus, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai nepieļautu iesaldēšanu vai konfiskāciju, vai palīdzētu jebkurai personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām; [Gr. 47]

b)  patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, aprites, tiesību noslēpšana vai maskēšana attiecībā uz īpašumu vai īpašuma piederības noslēpšana vai maskēšana, zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā;

c)  īpašuma iegūšana, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā;

d)  piedalīšanās kādā no darbībām, kas minētas a), b) un c) apakšpunktā, apvienošanās minēto darbību izdarīšanai, izdarīšanas mēģinājums, palīdzība noziedzīgas darbības veikšanā, pamudināšana uz noziedzīgu darbību, padomu došana vai noziedzīgas darbības izpildes atvieglošana.

3.  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek uzskatīta par tādu pat tad, ja darbības, kuras radījušas īpašumu, kas tiek legalizēts, veiktas citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā.

4.  Šīs direktīvas nozīmē „teroristu finansēšana” nozīmē finanšu līdzekļu nodrošināšanu vai vākšanu jebkādā veidā, tieši vai netieši, ar nodomu, ka tie būtu jāizmanto, vai apzinoties, ka tos izmantos, pilnībā vai daļēji, lai veiktu jebkuru nodarījumu 1. līdz 4. panta nozīmē Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI(21), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2008/919/TI(22).

5.  Apzināšanos, nodomu vai motīvu, kas ir 2. un 4. punktā minēto darbību sastāvdaļa, var konstatēt, pamatojoties uz objektīviem faktiskiem apstākļiem.

2. pants

1.  Šī direktīva tiek piemērota šādiem atbildīgajiem subjektiem:

1)  kredītiestādēm,

2)  finanšu iestādēm;

3)  turpmāk norādītām fiziskām vai juridiskām personām, kas darbojas, lai veiktu savu profesionālo darbību:

a)  revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem;

b)  notāriem un citiem neatkarīgiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kad tie piedalās, vai nu darbojoties savu klientu vārdā un labā, jebkādā finanšu vai nekustama īpašuma darījumā, vai palīdzot šāda darījuma plānošanā vai veikšanā sava klienta labā attiecībā uz:

i)  nekustama īpašuma vai saimnieciskas vienības pirkšanu un pārdošanu;

ii)  klienta naudas, vērtspapīru vai citu aktīvu pārvaldīšanu;

iii)  banku, krājkontu vai vērtspapīru kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu;

iv)  to ieguldījumu veikšanu, kas vajadzīgi komercsabiedrību dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai;

v)  trastu, fondu, pašpalīdzības sabiedrību, komercsabiedrību vai līdzīgu struktūru dibināšanu, vadīšanu vai pārvaldīšanu; [Gr. 48]

c)  trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem, kas nav ietverti a) vai b) apakšpunktā;

d)  nekustamā īpašuma aģentiem, tostarp īpašuma izīrēšanas aģentiem, ciktāl tie ir iesaistīti finanšu darījumos;

e)  citām fiziskām vai juridiskām personām, kas tirgojas ar precēm vai pakalpojumiem, ja maksājumi tiek veikti vai saņemti skaidrā naudā EUR 7500 apmērā vai vairāk neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas operācijas, kuras, iespējams, ir saistītas;

f)  azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

Dalībvalstis drīkst nolemt noteiktiem azartspēļu pakalpojumiem kā minēts pirmās daļas 3. punkta f) apakšpunktā,, izņemot kazino, pilnīgi vai daļēji nepiemērot valsts noteikumus, ar ko transponē šo direktīvu, ņemot vērā nelielo risku, ko rada minēto pakalpojumu būtība, pamatojoties uz riska novērtējumiem. Pirms šāda izņēmuma piemērošanas attiecīgā dalībvalsts prasa atļauju Komisijai. [Gr. 153]

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka šī direktīva neattiecas uz fiziskām vai juridiskām personām, kas finanšu darbību veic reti vai ļoti ierobežotā apmērā un ja pastāv tikai neliels nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks, ar nosacījumu, ka minētā fiziskā vai juridiskā persona atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

a)  finanšu darbība ir ierobežota absolūtā izteiksmē;

b)  finanšu darbība ir ierobežota uz darījuma pamata;

c)  finanšu darbība nav pamatdarbība;

d)  finanšu darbība ir palīgdarbība un ir tieši saistīta ar pamatdarbību;

e)  pamatdarbība nav 1. punktā minētā darbība, izņemot 1. punkta 3. apakšpunkta e) punktā minēto darbību;

f)  finanšu darbība tiek nodrošināta tikai pamatdarbības klientiem, un parasti netiek piedāvāta sabiedrībai.

Pirmā daļa neattiecas uz fiziskām vai juridiskām personām, kas veic naudas pārveduma darbību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/64/EK(23), 4. panta 13. punkta nozīmē.

3.  Šā panta 2. punkta a) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis nosaka prasību, ka finanšu darbības kopējais apgrozījums nedrīkst pārsniegt robežvērtību, kas ir pietiekami zema. Šo robežvērtību nosaka valsts līmenī atkarībā no finanšu darbības veida.

4.  Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis piemēro maksimālu robežvērtību uz klientu un vienu darījumu neatkarīgi no tā, vai darījumu veic ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām. Šo robežvērtību nosaka valsts līmenī atkarībā no finanšu darbības veida. Tai jābūt pietiekami zemai, lai nodrošinātu, ka attiecīgo darījumu veidi ir nepraktiska un neefektīva metode nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un tā nedrīkst pārsniegt EUR 1000.

5.  Šā panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis nosaka prasību, ka finanšu darbības apgrozījums nepārsniedz 5 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas kopējā apgrozījuma.

6.  Novērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku šā panta nolūkā, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību jebkurai finanšu darbībai, par kuru uzskata, ka tās būtības dēļ to īpaši iespējams izmantot vai ļaunprātīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

7.  Visos lēmumos, ko pieņem saskaņā ar šo pantu, norāda iemeslus, kas ir to pamatā. Dalībvalstis paredz iespēju atcelt minēto lēmumu, ja apstākļi mainās.

8.  Dalībvalstis nosaka uz riska faktoru balstītas uzraudzības darbības vai veic jebkurus citus atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbrīvojumu, kas piešķirts ar lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo pantu, neizmanto ļaunprātīgi.

3. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)  „kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 575/2013(24) 4. panta 1. punktā, tostarp to filiāles ,kas atrodas Savienībā, kā minēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 1. un 17. apakšpunkta nozīmē, neatkarīgi no tā, vai galvenais birojs atrodas Savienībā vai trešā valstī;

2)  „finanšu iestāde” ir

a)  uzņēmums, kas nav kredītiestāde un un kuras galvenā darbība ir viena vai vairākas darbības, kuras ir iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES(25) I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 14. un 15. punktā, tostarp darbības, ko veic valūtas maiņas punkti (bureaux de change),

b)  apdrošināšanas sabiedrība, kas pienācīgi pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK(26), ciktāl tā veic darbības, kuras noteiktas minētajā direktīvā,

c)  ieguldījumu sabiedrība, kā tā definēta 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES(27),

d)  kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas tirgojas ar savām daļām vai akcijām,

e)  apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK(28) 2. panta 5. punktā, izņemot starpniekus, kas minēti šīs direktīvas 2. panta 7. punktā, kad tie veic dzīvības apdrošināšanu vai kāda cita veida apdrošināšanu uzkrājumu veidošanas nolūkā,

f)  a) līdz e) apakšpunktā minēto finanšu iestāžu filiāles, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no tā, vai togalvenais birojs atrodas Savienībā vai trešā valstī;

(3)  „īpašums” ir jebkāda veida aktīvi neatkarīgi no tā, vai tie ir ķermeniski vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, kā arī juridiskie dokumenti vai instrumenti jebkādā veidā, tostarp elektroniskā vai digitālā veidā, kas liecina par īpašumtiesībām vai par daļu šādos aktīvos;

(4)  „noziedzīga darbība” ir jebkāda veida noziedzīga iesaistīšanās šādu smagu noziegumu veikšanā:

a)  darbības, kas definētas 1. līdz 4. pantā Pamatlēmumā 2002/475/TI par terorisma apkarošanu, kurā grozījumi izdarīti ar Pamatlēmumu 2008/919/TI,

b)  jebkurš nodarījums, kas minēts Apvienoto Nāciju Organizācijas 1988. gada Konvencijas pret narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgu tirdzniecību 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā,

c)  noziedzīgu organizāciju darbības, kā tas noteikts 1. pantā Padomes Vienotajā rīcībā 98/733/TI(29),

d)  krāpšana, vismaz nopietna, kas skar Savienības finansiālās intereses, kā to nosaka Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību(30) 1. panta 1. punkts un 2. pants,

e)  korupcija,

f)  visi noziedzīgi nodarījumi, tostarp nodarījumi nodokļu noziegumi jomā saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, kas tiek sodīti ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu, vai attiecībā uz tām valstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais soda ilgums par nodarījumiem, visi nodarījumi, kuri tiek sodīti ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura minimālais ilgums ir vairāk nekā seši mēneši;

(4a)  „pašregulējuma iestāde” ir struktūra, kurai ir attiecīgās valsts tiesībās noteiktas pilnvaras pieņemt saistības un noteikumus, kas reglamentē atsevišķas profesijas vai ekonomiskās darbības jomas un kas šajā profesijā vai jomā nodarbinātām fiziskām vai juridiskām personām ir jāievēro; [Gr. 53]

(5)  „faktiskais īpašnieks” ir jebkura fiziska persona, kurai pilnībā pieder klients vai kura šo klientu kontrolē, un/vai fiziska persona, kuras vārdā darbojas vai veic darījumu, un ietver vismaz:

a)  attiecībā uz uzņēmumiem:

i)  fizisku personu, kas pilnībā ir kādas juridiskas vienības īpašnieks vai to kontrolē, jo tai tieši vai netieši pieder pietiekama akciju daļa vai balsstiesības, tostarp ar uzrādītāja akciju palīdzību, un kas nav regulētā tirgū kotēts uzņēmums, uz kuru attiecas informācijas izpaušanas prasības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem.

Jebkurā gadījumā līdzdalība 25 % apmēra plus viena akcija attiecībā uz fiziskām personām ir pierādījums tiešām īpašumtiesībām; 25 % 25 % akciju plus viena klienta akcija ir pietiekams pierādījums īpašumtiesībām vai kontrolei, kas pieder uzņēmumam, ko īsteno akciju turētājs, un attiecas uz tiešo un netiešo īpašumtiesību visiem līmeņiem, kontrolē fiziska(-s) persona(-s), vai vairākiem uzņēmumiem, ko kontrolē tā pati fiziskā persona, ir norādījums par netiešām īpašumtiesībām; Jēdzienu „kontrole” nosaka, cita starpā, saskaņā ar kritērijiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 22. panta 1. līdz 5. punktā(31); tomēr šo noteikumu piemēro, neskarot dalībvalstu tiesības nolemt, ka zemāks procentuāls apmērs var būt pierādījums īpašumtiesībām uz uzņēmumu vai tā kontrolēšanai;

ii)  ja ir šaubas par to, vai i) punktā identificētā persona ir faktiskais/-ie īpašnieks/-i, faktiskais īpašnieks vai ja pēc visu nepieciešamo pasākumu veikšanas saskaņā ar i) punktu nevar identificēt nevienu personu, fiziska persona, kas citādi īsteno kontroli pār juridiskās vienības juridisko vienību vai tās pārvaldību, kas var ietvert personas, kuras ieņem augstākos pārvaldības amatus;

iia)  ja neviena persona nav identificēta saskaņā ar i) vai ii) punktu, fiziska persona(-s), kas ieņem augstākos pārvaldības amatus, un šādā gadījumā atbildīgajiem subjektiem ir jādokumentē darbības faktiskā īpašnieka identificēšanai saskaņā ar i) un ii) punktu, lai pierādītu nespēju identificēt šādas personas;

(b)  attiecībā uz juridiskām vienībām, piemēram, fondiem, un juridiskiem veidojumiem, piemēram, trastiem vai pašpalīdzības sabiedrībām, kas pārvalda un sadala līdzekļus:

i)  fiziska(s) persona(s), kurai/-ām ir kontrole pār juridiska veidojuma vai juridiskas vienības īpašumu vismaz 25 % apmērā, un

ii)  ja nākamie labuma guvēji jau ir noteikti, fiziska(s) persona(s), kam pieder vismaz 25 % no juridiska veidojuma vai juridiskas vienības īpašuma, vai

iii)  ja vēl nav noteiktas personas, kas ir labuma guvējas no juridiska veidojuma vai juridiskas vienības, personu grupa, kuru interesēs ir nodibināts vai darbojas juridisks veidojums vai juridiska vienība. Attiecībā uz personām, kas ir labuma guvējas no trasta pēc būtības vai kategorijas, atbildīgie subjekti iegūst pietiekamu informāciju par labuma guvēju, lai būtu pārliecināti, ka spēs noteikt labuma guvēja identitāti izmaksas laikā vai tad, kad labuma guvējs gatavojas izmantot paredzētās tiesības;

iiia)  attiecībā uz trastiem — tā dibinātāja, pilnvarotās personas, trasta pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēju vai labuma guvēju kategorijas un visu citu fizisko personu, kas īsteno pilnīgu, efektīvu kontroli pār trastu (tostarp, ko īsteno, izmantojot īpašumtiesību ķēdi) identitāte; [Gr. 54]

(6)  „trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura komercdarbības veidā nodrošina trešai personai jebkurus no turpmāk norādītiem pakalpojumiem:

a)  komercsabiedrību vai citu juridisko personu izveidošana,

b)  komercsabiedrības direktora vai sekretāra, personālsabiedrības biedra vai līdzīga amata pienākumu veikšana attiecībā uz citu juridisku personu vai komercsabiedrību vai nokārtošana, ka cita persona veic minētos pienākumus,

c)  juridiskās adreses nodrošināšana; komercdarbības, pasta vai administratīvās adreses un citu saistītu pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumam, personālsabiedrībai vai citai juridiskai personai vai juridiskam veidojumam,

d)  darbošanās kā pilnvarotai personai saskaņā ar tiešu pilnvarojumu vai līdzīgu juridisku vienošanos vai nokārtošana, ka cita persona veic šīs darbības,

e)  darbošanās kā akcionāra pārstāvim citas personas vārdā, kas nav regulētā tirgū kotēts uzņēmums, uz kuru attiecas informācijas izpaušanas prasības saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem vai līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem, vai nokārtošana, ka cita persona veic šīs darbības;

(7)  a) „politiski ietekmējamas ārvalstu personas” ir fiziskas personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus trešā valstī;

b)  „politiski ietekmējamas iekšzemes personas” ir fiziskas personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus kādā dalībvalstī; [Gr. 55, Grozījums neattiecas uz visām valodām.]

c)  „personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgu amatu starptautiskā organizācijā” ir direktori, direktoru vietnieki un valdes locekļi vai personas, kas ieņem tiem līdzvērtīgus amatus starptautiskā organizācijā;

d)  „fiziskas personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus” ietver šādas personas:

i)  valsts vadītāji, valdības vadītāji, ministri un ministru vietnieki vai palīgi,

ii)  parlamentu vai līdzīgu likumdošanas struktūru locekļi, [Gr. 56]

iii)  augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu vai citu augsta līmeņa tiesu institūciju locekļi, kuru lēmumus tālāk nepārsūdz, izņemot ārkārtas gadījumos,

iv)  revīzijas palātu vai centrālo banku valdes locekļi,

v)  vēstnieki, pagaidu lietveži (chargés d'affaires) un augsta ranga virsnieki bruņotajos spēkos,

vi)  valsts uzņēmumu administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības institūciju augstu stāvoši locekļi. [Gr. 57]

Neviena no i) līdz vi) punktā minētajām kategorijām nav saprotama kā tāda, kas attiecas uz vidēja ranga vai zemāka līmeņa amatpersonām;

e)  „ģimenes locekļi” ir:

i)  laulātais,

ii)  jebkurš partneris, kurš tiek uzskatīts par līdzvērtīgu laulātajam,

iii)  bērni un viņu laulātie vai partneri, [Gr. 58]

iv)  vecāki; [Gr. 59]

(f)  „personas, par kurām ir zināms, ka tās ir „cieši saistītas personas” ir [Gr. 87]

i)  jebkura fiziska persona, par kuru ir zināms, ka viņai ir kopīgas faktiskas īpašumtiesības uz juridiskām vienībām vai juridiskiem veidojumiem vai jebkuras citas tuvas komercdarbības attiecības ar 7. punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto personu,

ii)  jebkura fiziska persona, kura ir vienīgā juridiskas vienības vai juridiska veidojuma faktiskā īpašniece, par kuru ir zināms, ka tas ir izveidots 7. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās personas labā de facto; [Gr. 60]

(8)  „augstākā vadība” ir amatpersona vai darbinieks, kam ir pietiekamas zināšanas par iestādes pakļautību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansējuma riskiem un pietiekami augsta līmeņa amats, lai pieņemtu lēmumus, kas skar tās pakļautību riskam. Tam nav visos gadījumos jābūt valdes loceklim;

(9)  „komercdarbības attiecības” ir komercdarbības, profesionālas vai komerciālas attiecības, kas cieši saistītas ar atbilstīgo darbību, ko veic atbildīgie subjekti, un kam kontakta nodibināšanas brīdī ir ilgstošs mērķis;

(10)  „azartspēļu pakalpojumi” ir pakalpojumi, kuri ietver likmes ar naudas vērtību laimes spēlēs, tostarp tādās, kuras ietver prasmju elementu, piemēram, izlozēs, kazino spēlēs, pokera spēlēs un derībās, un kuri tiek sniegti fiziskā atrašanās vietā vai ar jebkādiem līdzekļiem attālināti, ar elektroniskiem līdzekļiem vai ar jebkādas citas sakaru tehnoloģijas starpniecību, un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla lūguma;

(10a)  „derību darījums” šīs direktīvas 12. panta izpratnē nozīmē visus komercattiecību posmus starp azartspēļu pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un klientu un reģistrēto derību labuma saņēmēju, no otras puses, līdz laimesta izmaksāšanas brīdim; [Gr. 61]

(11)  „grupa” ir grupa kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK(32) 2. panta 12. punktā.

(11a)  „darījumi bez tiešas saskares” ir līguma noslēgšana vai darījuma veikšana bez līgumslēdzēja vai starpnieka un klienta vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes, izmantojot tikai vienu vai vairākus interneta, telemārketinga vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums vai veikts darījums. [Gr. 62]

4. pants

1.  Dalībvalstis saskaņā ar riska novērtējumu nodrošina, ka šīs direktīvas noteikumi pilnīgi vai daļēji attiecas uz tām profesijām un uzņēmumu kategorijām, kas nav 2. panta 1. punktā minētie atbildīgie subjekti, bet tomēr veic darbības, kas ir īpaši piemērotas, lai legalizētu nelikumīgi iegūtus līdzekļus un finansētu teroristus. [Gr. 63]

2.  Ja kāda dalībvalsts nolemj attiecināt šīs direktīvas noteikumus uz citām profesijām un uzņēmumu kategorijām nekā tām, kas minētas 2. panta 1. punktā, tad tā par savu lēmumu paziņo Komisijai.

5. pants

Lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstis šīs direktīvas darbības jomā var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus noteikumus, ja šie noteikumi pilnībā atbilst Savienības tiesību sistēmai, jo īpaši attiecībā uz Savienības datu aizsardzības noteikumiem un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību aizsardzību. Šādi noteikumi pārmērīgi nekavē klientu piekļuvi finanšu pakalpojumiem un nerada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai. [Gr. 64]

2. iedaļa

Riska novērtējums

6. pants

1.  Komisija lūdz veic tādas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējumu, kas ietekmē iekšējo tirgu, īpaši ņemot vērā pārrobežu darbības. Šajā nolūkā Komisija konsultējas ar dalībvalstīm, EUI, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, 29. panta darba grupu, Eiropolu un citām atbilstošām iestādēm. sniegt atzinumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kas skar iekšējo tirgu.

Šā punkta pirmajā daļā minētais riska novērtējums ietver vismaz šo:

a)  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vispārējo apmēru un iekšēja tirgus jomas, kuras pakļautas lielākam riskam;

b)  riskus, kas saistīti ar katru attiecīgo jomu, jo īpaši ar finansēm nesaistīto nozari un azartspēļu nozari;

c)  visplašāk izplatītos līdzekļus, kurus noziedznieki izmanto nelikumīgo ienākumu legalizēšanā;

d)  ieteikumus kompetentām iestādēm par to, kā efektīvi izmantot resursus;

e)  EUR banknošu lomu kriminālās darbībās un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā;

Riska novērtējuma iekļauj priekšlikumus tādu obligāto standartu izstrādei, kas jāievēro dalībvalstu kompetento iestāžu veiktajos riska novērtējumos. Minētie obligātie standarti jāizstrādā sadarbībā ar dalībvalstīm, un to izstrādes procesā jāiesaista nozares pārstāvji un citas ieinteresētās personas, veicot sabiedrisko apspriešanu un attiecīgi organizējot privātā sektora ieinteresēto personu sanāksmes.

Atzinumu Komisija sniedz riska novērtējumu līdz ...(33) un to aktualizē reizi divos gados vai vajadzības gadījumā biežāk.

2.  Komisija riska novērtējumu dara atzinumu pieejamu, lai palīdzētu dalībvalstīm un atbildīgajiem subjektiem identificēt, pārvaldīt un mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu un teroristu finansēšanas risku un lai citas ieinteresētās personas, tostarp likumdevēji, varētu labāk saprast risku, un ļautu citām iesaistītajām pusēm, tostarp valstu likumdevējiem, Eiropas Parlamentam, EUI, Eiropolam un Savienības FIU komitejai labāk izprast riskus. Novērtējuma kopsavilkumu publisko. Šāds kopsavilkums nesatur klasificētu informāciju.

2.a   Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz gada ziņojumu par secinājumiem attiecībā uz regulāriem riska novērtējumiem un par darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz šiem secinājumiem. [Gr. 65]

6.a pants

1.  Neskarot pārkāpuma procedūru, kas noteikta LESD, Komisija nodrošina, lai valstu tiesību akti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošas jomā, ko dalībvalstis pieņem, ievērojot šo direktīvu, tiktu īstenoti efektīvi un būtu saskaņoti ar Eiropas satvaru.

2.  Attiecībā uz 1. punkta piemērošanu Komisijai palīdz komiteja un attiecīgajā gadījumā EUI, Eiropols, Savienības FIU komiteja un jebkura cita kompetentā iestāde saskaņā ar 1. punktu.

3.  Šā panta 1. punktā minēto valsts tiesību aktu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas jomā novērtējumu veic, neskarot finanšu darījumu darba grupas vai Moneyval veiktos novērtējumus. [Gr. 66]

7. pants

1.  Katra dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, lai identificētu, novērtētu, izprastu un mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kas to skar, un regulāri atjauninātu novērtējumu. kā arī ar datu aizsardzību saistītas problēmas, kas attiecas uz minētajām jomām, un regulāri atjauninātu novērtējumu.

2.  Katra dalībvalsts norīko iestādi, lai koordinētu valsts rīcību saistībā ar 1. punktā minētajiem riskiem. Par minēto iestādi paziņo Komisijai, EUI, Eiropolam un citām dalībvalstīm.

3.  Veicot 1. punktā minētos novērtējumus, dalībvalstis var izmantot izmanto 6. panta 1. punktā minēto atzinumu riska novērtējumu.

4.  Katra dalībvalsts veic 1. punktā minēto novērtējumu un

a)  izmanto novērtējumu(s), lai uzlabotu savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un teroristu finansēšanas apkarošanas režīmu, īpaši apzinot visas jomas, kurās atbildīgie subjekti piemēro pastiprinātus pasākumus, un attiecīgā gadījumā konkretizējot veicamos pasākumus;

aa)  vajadzības gadījumā nosaka nozares vai jomas, kurās pastāv maznozīmīgs, neliels un augsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks;

b)  izmanto novērtējumu(s), piešķirot resursus un nosakot to piešķiršanas prioritāti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanai;

ba)  izmanto novērtējumu(-us), lai attiecīgajai nozarei vai jomai nodrošinātu atbilstošu noteikumu izstrādi saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku;

c)  attiecīgo informāciju savlaicīgi dara pieejamu atbildīgajiem subjektiem, lai tie veiktu varētu veikt savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējumus.

5.  Dalībvalstis savu riska novērtējumu rezultātus pēc pieprasījuma dara pieejamus citām dalībvalstīm, Komisijai un EUI. Novērtējuma kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Šāds kopsavilkums nesatur klasificētu informāciju. [Gr. 67]

8. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti veic atbilstīgus pasākumus, lai identificētu un novērtētu savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, ņemot vērā riska faktorus, tostarp klientus, valstis vai ģeogrāfiskās zonas, produktus, pakalpojumus, darījumus vai piegādes kanālus. Minētie pasākumi ir samērīgi ar atbildīgo subjektu būtību un apmēru.

2.  Šā panta 1. punktā minētos novērtējumus dokumentē, regulāri atjaunina un pēc pieprasījuma dara pieejamus kompetentajām iestādēm un pašregulējuma iestādēm. [Gr. 68]

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgajiem subjektiem ir izstrādāta politika, kontrole un procedūras, kā mazināt un efektīvi pārvaldīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas identificēti Savienības līmenī, dalībvalstu līmenī un atbildīgo subjektu līmenī. Politikai, kontrolei un procedūrām būtu jābūt vajadzētu būt samērīgām ar minēto atbildīgo subjektu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku būtību un apmēru, un, tās īstenojot, būtu jārespektē datu aizsardzības noteikumi. [Gr. 69]

4.  Politika un procedūras, kuras minētas 3. punktā, ietvert vismaz

a)  iekšējās politikas, procedūru un kontroles, tostarp modeļu riska pārvaldības metodes, klienta uzticamības pārbaudes, ziņošanas, uzskaites, iekšējās kontroles, atbilstības pārvaldības (tostarp, ja tas ir lietderīgi, ņemot vērā komercdarbības apmēru un būtību, atbilstības uzraudzības amatpersonas iecelšanas vadības līmenī) un darbinieku pārbaudes, izstrādi. Ar šādiem pasākumiem atbildīgajiem subjektiem netiek atļauts prasīt patērētājiem vairāk personas datus saturošu informāciju, nekā tas nepieciešams; [Gr. 70]

b)  ja tas ir atbilstīgi, ņemot vērā uzņēmuma apmēru un būtību, neatkarīgu revīzijas funkciju, lai pārbaudītu a) punktā minēto iekšējo politiku, procedūras un kontroli.

5.  Dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem saņemt augstākās vadības apstiprinājumu to ieviestajai politikai un procedūrām un attiecīgā gadījumā uzrauga un pastiprina veiktos pasākumus.

8.a pants

1.  Lai izstrādātu kopēju pieeju un kopēju politiku attiecībā uz jurisdikcijām bez sadarbības, kur ir nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, dalībvalstis periodiski apstiprina un pieņem FATF publicēto valstu sarakstu.

2.  Komisija koordinē sagatavošanās darbus Savienības līmenī, lai identificētu trešās valstis, kuru režīms, kas vērsts pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir stratēģiski nepilnīgs un rada ievērojamu risku Savienības finanšu sistēmai, ņemot vērā III pielikuma 3. punktā minētos kritērijus.

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai izveidotu valstu sarakstu, kā noteikts 2. punktā.

4.  Komisija regulāri uzrauga situācijas izmaiņas šā panta 2. punktā minētajās valstīs, ņemot vērā III pielikuma 3. punktā minētos kritērijus, un attiecīgā gadījumā pārskata šā panta 3. punktā minēto sarakstu. [Gr. 71]

II NODAĻA

KLIENTA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

9. pants

Dalībvalstis aizliedz to kredītiestādēm un finanšu iestādēm uzturēt anonīmus kontus, anonīmas krājgrāmatiņas vai izsniegt anonīmas elektroniskās maksājumu kartes, kas neatbilst 10.a pantā paredzētajiem nosacījumiem. Dalībvalstis visos gadījumos pieprasa, lai esošo anonīmo kontu, anonīmo krājgrāmatiņu vai anonīmo maksājumu karšu īpašnieki un labuma guvēji tiek pakļauti klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā pirms kontu vai krājgrāmatiņu lietošanas jebkādā veidā. [Gr. 72]

10. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti klienta uzticamības pārbaudes pasākumus piemēro šādos gadījumos:

a)  nodibinot komercdarbības attiecības;

b)  veicot gadījuma rakstura darījumus, kuru apmērs ir EUR 15 000 vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām;

c)  attiecībā uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras tirgojas ar precēm – veicot gadījuma rakstura darījumus, kuru apmērs ir EUR 7500 vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām;

d)  attiecībā uz azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem kazino – veicot gadījuma rakstura darījumus, kuru apmērs ir EUR 2000 vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām;

da)  attiecībā uz azartspēlēm tiešsaistē — nodibinot darījuma attiecības;

db)  attiecībā uz citiem azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem — izmaksājot laimestu EUR 2.000 apmērā vai vairāk; [Gr. 73]

e)  ja pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, neatkarīgi no izņēmumiem, atbrīvojumiem vai robežvērtības;

f)  ja pastāv šaubas par iepriekš iegūtu klienta identifikācijas datu ticamību un atbilstību;

fa)  ja tiek dibināts uzņēmums. [Gr. 74]

10.a pants

1.  Dalībvalstis, ņemot vērā pierādīto nelielo risku, var atbildīgajiem subjektiem noteikt atbrīvojumu no klienta uzticamības pārbaudes attiecībā uz elektronisko naudu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK(34) 2. panta 2. punktā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)  maksājuma instrumentu nevar uzpildīt;

b)  elektroniski uzglabātā maksimālā summa nav lielāka par EUR 250, Dalībvalstis var palielināt minēto robežvērtību līdz EUR 500 maksājuma instrumentiem, ko var izmantot tikai vienā attiecīgajā dalībvalstī;

c)  maksājuma instrumentu izmanto tikai preču vai pakalpojumu iegādei;

d)  maksājuma instrumentu nevar finansēt ar elektronisko naudu.

e)  ir aizliegts izpirkt ar skaidru naudu, vai, veicot skaidras naudas izņemšanu, izņemot gadījumus, kad ir identificēta un pārbaudīta turētāja identitāte un ir ievērota atbilstīga un piemērota politika un procedūras attiecībā uz izpirkšanu ar skaidru naudu un skaidras naudas izņemšanu, un ja ir ievērots pienākums reģistrēt saistības.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka klienta uzticamības pārbaudes pasākumus vienmēr piemēro pirms tādas elektroniskās naudas vērtības izpirkšanas, kas pārsniedz EUR 250.

3.  Ar šo pantu dalībvalstis netiek atturētas atļaut atbildīgiem subjektiem saskaņā ar šīs direktīvas 13. pantu piemērot vienkāršotus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā uz elektronisko naudu, ja nav izpildīti šajā pantā paredzētie nosacījumi. [Gr. 75]

11. pants

1.  Klienta uzticamības pārbaudes pasākumi ietver:

a)  klienta identifikāciju un klienta identitātes pārbaudi, izmantojot dokumentus, ziņas vai informāciju, kas iegūta no uzticama un neatkarīga avota;

b)  papildus tāda faktiskā īpašnieka identifikāciju, kā arī identifikācijai, kas saskaņā ar 29. pantu ir iekļauts reģistrā, saprātīgu pasākumu piemērošanu, lai pārbaudītu viņa identitāti, tā, lai iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, ir pārliecināta, ka tā zina, kas ir faktiskais īpašnieks, tostarp attiecībā uz juridiskajām personām, trastiem, fondiem, pašpalīdzības sabiedrībām, holdingiem un visiem citiem pastāvošiem vai turpmākiem līdzīgiem juridiskiem veidojumiem, piemērojot saprātīgus visus nepieciešamos pasākumus, lai saprastu klienta īpašumtiesību un kontroles struktūru;

c)  informācijas novērtēšanu un, vajadzības gadījumā, iegūšanu par komercdarbības attiecību mērķi un paredzamo būtību;

d)  komercdarbības attiecību uzraudzība, ietverot šo attiecību gaitā veikto darījumu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka darījumi ir kārtoti saskaņā ar to, ka institūcija vai persona pazīst klientu, viņa komercdarbību un riska profilu, tostarp, ja nepieciešams, līdzekļu izcelsmi, un nodrošinot, ka uzglabātie dokumenti, dati vai informācija tiek atjaunināti. [Gr. 76]

1.a  Turklāt atbildīgajiem subjektiem prasa, īstenojot a) un b) apakšpunktā minētos pasākumus, pierādīt, ka persona, kas vēlas veikt darbības klienta uzdevumā, drīkst to darīt, un identificēt attiecīgo personu un apliecināt tās identitāti. [Gr. 77]

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti piemēro katru 1. punktā noteikto klienta uzticamības pārbaudes prasību, tomēr tās var lemt par šādu pasākumu apmēru, pamatojoties uz riska pakāpi.

3.  Vērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, dalībvalstis atbildīgajiem subjektiem prasa ņemt vērā vismaz I pielikumā izklāstītos mainīgos rādītājus.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti spēj pierādīt kompetentajām iestādēm vai pašregulējuma iestādēm, ka pasākumi ir atbilstīgi, ņemot vērā identificēto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku.

5.  Attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu vai kāda cita veida apdrošināšanu uzkrājumu veidošanas nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka finanšu iestādes papildus klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem, kādi tiek prasīti par klientu un faktisko īpašnieku, veic šādus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā dzīvības apdrošināšanas vai kāda cita veida apdrošināšanas uzkrājumu veidošanas nolūkā polisēs norādītiem izmaksas saņēmējiem, tiklīdz saņēmēji ir identificēti vai noteikti:

a)  saņēmējiem, kas tiek identificēti kā konkrēti nosauktas fiziskas vai juridiskas personas vai juridiski veidojumi – fiksē personas vārdu, uzvārdu / nosaukumu;

b)  saņēmējiem, kas tiek noteikti pēc būtības vai kategorijas vai citiem līdzekļiem – iegūst pietiekamu informāciju par minētajiem saņēmējiem, lai finanšu iestāde būtu pārliecināta, ka spēs noteikt saņēmēja identitāti izmaksas laikā.

Abos gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, saņēmēja identitāti pārbauda izmaksas laikā. Ja dzīvības apdrošināšana vai kāda cita veida apdrošināšana uzkrājumu veidošanas nolūkā tiek pilnībā vai daļēji izmaksāta trešai personai, finanšu iestādes, kas zina par izmaksu, veicot izmaksu fiziskai vai juridiskai personai vai juridiskam veidojumam, kas gūst labumu no izmaksātās polises vērtības, identificē faktisko īpašnieku.

12. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka klientu un faktisko īpašnieku identitātes pārbaude notiek pirms komercdarbības attiecību nodibināšanas vai pirms darījuma veikšanas.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis atļauj, ka klienta un faktiskā īpašnieka identitātes pārbaude notiek komercdarbības attiecību dibināšanas laikā vai tāda darījuma veikšanas laikā, kas tiek veikts personu, uz kurām attiecas 2. punktā minētās saistības, interesēs, kā arī vienmēr, kad tiek izmaksāts laimests, ja tas izrādās nepieciešami, lai nepārtrauktu komercdarbības normālu norisi, un ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks ir neliels. Šajā gadījumā minētās procedūras beidz iespējami drīz pēc pirmās tikšanās. [Gr. 78]

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstis var atļaut atvērt bankas kontu ar noteikumu, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka darījumus neveic klients vai to neveic viņa vārdā, kamēr nepanāk pilnīgu atbilstību 1. un 2. punktam.

4.  Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumos, kad attiecīgā iestāde vai persona neatbilst 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktam, tā neveic darījumus, izmantojot bankas kontu, nedibina komercdarbības attiecības vai neveic darījumu, un tā apsver komercdarbības attiecību izbeigšanu un ziņojuma par aizdomīgu darījumu sagatavošanu FIU saskaņā ar 32. pantu attiecībā uz šo klientu.

Dalībvalstis iepriekšējo šā punkta daļu nepiemēro attiecībā uz notāriem, neatkarīgajiem juridisko profesiju pārstāvjiem, revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem ar stingru noteikumu, ka šāds atbrīvojums attiecas vienīgi uz viņiem, kad tie pārbauda savu klientu juridisko stāvokli vai kad tie aizstāv vai pārstāv minētos klientus, tostarp sniedzot konsultācijas par procesa uzsākšanu vai izvairīšanos no tā.

5.  Dalībvalstis prasa, lai atbildīgie subjekti piemēro klienta uzticamības pārbaudes procedūras ne tikai attiecībā pret visiem jaunajiem klientiem, bet atbilstīgos brīžos arī attiecībā pret jau esošajiem klientiem, pamatojoties uz riska pakāpi, tostarp brīžos, kad mainās būtiski klienta apstākļi.

2. iedaļa

Vienkāršota klienta uzticamības pārbaude

13. pants

1.  Ja dalībvalsts vai atbildīgais subjekts identificē zemāka riska jomas, minētā dalībvalsts var atļaut atbildīgajiem subjektiem piemērot vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus.

2.  Pirms vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes pasākumu piemērošanas atbildīgie subjekti pārliecinās, ka klienta attiecības vai darījums ir ar zemāku riska pakāpi.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti veic darījumu vai komercdarbības attiecību pietiekamu uzraudzību, lai varētu atklāt neparastus vai aizdomīgus darījumus. [Gr. 79, Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

14. pants

Vērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku saistībā ar klientu veidiem, valstīm vai ģeogrāfiskajām zonām un konkrētiem produktiem, pakalpojumiem, darījumiem vai piegādes kanāliem, dalībvalstis un atbildīgie subjekti ņem vērā vismaz faktorus, kuri attiecas uz klientu un produktu, pakalpojumu, pārskaitījumu vai piegādes kanālu, kā potenciāli zemāka riska situācijas, kas izklāstītas II pielikumā. [Gr. 80]

15. pants

EUI līdz ...(35) saskaņā ar 16. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 sniedz pamatnostādnes kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem, kas minēti 2. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktā, par riska faktoriem, kas jāņem vērā, un/vai par pasākumiem, kas jāveic situācijās, kurās ir atbilstīgi vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš komercdarbības būtībai un apmēram, un, ja tas ir vajadzīgs un samērīgi, būtu jāparedz īpaši pasākumi. [Gr. 81]

3. iedaļa

Pastiprināta klienta uzticamības pārbaude

16. pants

1.  Gadījumos, kas noteikti šīs direktīvas 17. līdz 24. pantā, un citos augstāka riska gadījumos, kurus identificējušas dalībvalstis vai atbildīgie subjekti, dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem piemērot pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus, lai pienācīgi pārvaldītu un mazinātu minētos riskus.

2.  Dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams, izpētīt kontekstu un mērķi visiem kompleksiem, neparasti lieliem darījumiem un visiem neparastiem darījumu veidiem, kam nav acīmredzama ekonomiska vai likumīga mērķa vai kuri ir uzskatāmi par 3. panta 4. punkta f) apakšpunktā minētajiem nodokļu noziegumiem. Īpaši tie pastiprina komercdarbības attiecību uzraudzības pakāpi un būtību, lai noteiktu, vai minētie darījumi vai darbības šķiet neparastas vai aizdomīgas. Ja atbildīgais subjekts konstatē šādus neparastus vai aizdomīgus darījumus vai darbības, tas nekavējoties par to informē visas iespējami iesaistīto dalībvalstu FIU. [Gr. 82]

3.  Vērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, dalībvalstis un atbildīgie subjekti ņem vērā vismaz faktorus, kuri attiecas uz klientu un produktu, pakalpojumu, pārskaitījumu vai piegādes kanālu, kā potenciāli augstāka riska situācijas, kas izklāstītas III pielikumā.

4.  EUI līdz ...(36) saskaņā ar 16. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 sniedz pamatnostādnes kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem, kas minēti 2. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktā, par riska faktoriem, kas jāņem vērā, un/vai par pasākumiem, kas jāveic situācijās, kurās nepieciešams piemērot pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumus. [Gr. 84]

17. pants

Attiecībā uz korespondentbanku pārrobežu attiecībām ar respondentiestādēm no trešām valstīm dalībvalstis papildus 11. pantā noteiktajiem klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem prasa, lai to kredītiestādes

a)  ievāc pietiekamu informāciju par respondentiestādi, lai pilnībā izprastu respondenta darījumu būtību, kā arī, lai no publiski pieejamas informācijas noteiktu iestādes reputāciju un uzraudzības kvalitāti;

b)  novērtē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas pārbaudes, ko veic respondentiestāde;

c)  iegūst apstiprinājumu no augstākās vadības pirms jaunu korespondentbanku attiecību nodibināšanas;

d)  dokumentē katras iestādes attiecīgo atbildību;

e)  attiecībā uz maksājumiem caur kontu pārliecinās, ka respondējošā kredītiestāde ir pārbaudījusi to klientu identitāti, kuriem ir tieša pieeja korespondentiestādes kontiem, un veikusi attiecībā uz šiem klientiem pastāvīgu uzticamības pārbaudi, kā arī, ka tā ir spējīga nodrošināt klienta uzticamības pārbaudes datus pēc korespondentiestādes prasības.

18. pants

Attiecībā uz darījumiem vai komercdarbības attiecībām ar politiski ietekmējamām ārvalstu personām dalībvalstis papildus 11. pantā noteiktajiem klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem prasa atbildīgajiem subjektiem,

a)  lai tiem būtu atbilstīgas uz riska faktoriem balstītas procedūras, lai noteiktu, vai klients vai klienta faktiskais īpašnieks ir šāda persona;

b)  lai tiem būtu augstākās vadības apstiprinājums komercdarbības attiecību nodibināšanai vai turpināšanai ar šādiem klientiem;

c)  veikt atbilstīgus pasākumus, lai noteiktu tās bagātības un finansējuma avotu, kas tiek izmantots komercdarbības attiecībās vai darījumā;

d)  veikt nepārtrauktu pastiprinātu komercdarbības attiecību uzraudzību.

19. pants

Attiecībā uz darījumiem vai komercdarbības attiecībām ar politiski ietekmējamām iekšzemes personām vai personām, kas ieņem vai ir ieņēmušas svarīgu amatu starptautiskā organizācijā, dalībvalstis papildus 11. pantā noteiktajiem klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem prasa atbildīgajiem subjektiem,

a)  lai tiem būtu atbilstīgas uz riska faktoriem balstītas procedūras, lai noteiktu, vai klients vai klienta faktiskais īpašnieks ir šāda persona;

b)  ja ir paaugstināta riska komercdarbības attiecības ar šādām personām, piemērot pasākumus, kas minēti 18. panta b), c) un d) punktā.

19.a pants

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām izstrādā tādu vietēja mēroga politiski ietekmējamo personu un dalībvalstu rezidentu sarakstu, kuras kādas starptautiskas organizācijas vārdā tagad veic vai agrāk ir veikušas ļoti svarīgu uzdevumu. Sarakstu padara pieejamu kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem.

Komisija informē attiecīgās personas, kad tās tiek iekļautas sarakstā vai izsvītrotas no saraksta.

Šajā pantā minētās prasības neatbrīvo atbildīgos subjektus no pienākuma ievērot pienācīgu rūpību attiecībā uz klientiem, un šī informācija nav vienīgais atbildīgo subjektu rīcības pietiekamais pamats, lai izpildītu šos pienākumus.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu ārvalstu politiski ietekmējamu personu, vietēja mēroga politiski ietekmējamu personu vai personu, kuras kādas starptautiskas organizācijas vārdā tagad veic vai agrāk ir veikušas ļoti svarīgu uzdevumu, informācijas nodošanu komerciālos nolūkos. [Gr. 85]

20. pants

Atbildīgie subjekti veic saprātīgus pasākumus, izmantojot uz risku pamatotu pieeju, lai noteiktu, vai dzīvības apdrošināšanas vai kāda cita veida apdrošināšanas uzkrājumu veidošanas nolūkā polises saņēmēji un/vai — attiecīgā gadījumā — saņēmēja faktiskais īpašnieks ir politiski ietekmējamas personas. Minētos pasākumus veic vēlākais izmaksas laikā vai laikā, kad polise tiek piešķirta pilnībā vai daļēji. Ja tiek identificēti augstāki riski, papildus parastajiem klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem dalībvalstis arī prasa, lai atbildīgie subjekti [Gr. 86]

a)  pirms tiek turpināta polises izmaksa, informē augstāko vadību;

b)  veic visa polises turētāja komercdarbības attiecību pastiprinātu pārbaudi.

21. pants

Pasākumi, kas minēti 18., 19. un 20. pantā, izņemot tos, kas minēti 19.a pantā, attiecas arī uz ģimenes locekļiem vai personām, par kurām ir zināms, ka tās ir cieši saistītas par kurām ir pierādīta šo personu ciešā saistība ar šādām vietēja mēroga vai ārvalstu politiski ietekmējamām personām. [Gr. 87]

22. pants

Ja 18., 19. un 20. pantā minēta ārvalstu politiski ietekmējamu persona, vietēja mēroga politiski ietekmējamu persona vai persona, kura kādas starptautiskas organizācijas vārdā tagad veic vai agrāk ir veikušas ļoti svarīgu uzdevumu, atbildīgajiem subjektiem prasa apsvērt risku, kādu minētā persona joprojām rada, un piemērot atbilstīgus pasākumus, pamatojoties uz riska pakāpi, līdz laikam, kad tiek atzīts, ka minētā persona risku vairs nerada. Minētais laiks ir ne īsāks par 18 12 mēnešiem. [Gr. 88]

23. pants

1.  Dalībvalstis aizliedz kredītiestādēm iesaistīties vai turpināt korespondentbanku attiecības ar fiktīvu banku un prasa kredītiestādēm veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās neiesaistās korespondentbanku attiecībās vai neturpina tās ar banku, par kuru ir zināms, ka tā ļauj izmantot savus kontus fiktīvām bankām.

2.  Šā panta 1. punkta nozīmē „fiktīva banka” ir kredītiestāde vai iestāde, kas veic līdzvērtīgas darbības, un ir iekļauta jurisdikcijā, kurā tā fiziski neatrodas, ietverot tās faktisko vadību, un tā nav saistīta ar kādu reģistrētu finanšu grupu.

4. iedaļa

Trešo personu iesaistīšana

24. pants

Dalībvalstis var atļaut atbildīgajiem subjektiem izmantot trešās personas, lai izpildītu 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktās prasības. Tomēr galīgā atbildība par minēto prasību izpildi gulstas uz atbildīgo subjektu, kurš izmanto trešo personu. Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai trešās personas varētu saukt pie atbildības par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. [Gr. 89]

25. pants

1.  Šīs iedaļas nolūkos „trešās personas” ir:

a)   2. pantā uzskaitītie atbildīgie subjekti vai vai

b)  citas iestādes un personas, kuras atrodas dalībvalstīs vai trešā valstī un kuras piemēro klientu uzticamības pārbaudes prasības un lietvedības prasības, kas ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām prasībām, un viņu atbilstību šīs direktīvas prasībām uzrauga saskaņā ar VI nodaļas 2. iedaļu.

2.  Dalībvalstis Komisija, lemjot par to, vai trešā valsts atbilst 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem, ņem vērā pieejamo informāciju par ģeogrāfiskā riska līmeni un par gadījumiem, kuros tās uzskata, ka trešā valsts atbilst šādiem nosacījumiem, informē cita citu dalībvalstis, Komisiju atbildīgos subjektus un EUI tādā apmērā, kādā tas atbilst šīs direktīvas nolūkiem, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumiem.

2.a  Komisija sniedz to jurisdikciju sarakstu, kurās ir spēkā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas pasākumi, kas ir līdzvērtīgi šīs direktīvas noteikumiem un citiem saistītiem Savienības noteikumiem un normatīvajam regulējumam.

2.b  Sarakstu, kas minēts 2.a punktā, regulāri pārbauda un atjaunina saskaņā ar dalībvalstu sniegto informāciju, kā minēts 2. punktā. [Gr. 90]

26. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti saņem no trešās personas, kuru tās izmanto, nepieciešamo informāciju, lai izpildītu 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktās prasības.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgie subjekti, pie kuriem vēršas klients, veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešā persona pēc pieprasījuma nekavējoties nosūta atbilstīgas identifikācijas un datu pārbaudes kopijas, kā arī citus atbilstīgus dokumentus par klienta vai faktiskā īpašnieka identitāti.

27. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka piederības valsts kompetentā iestāde (grupas mēroga politikai un kontrolei) un uzņemošās valsts kompetentā iestāde (filiālēm un meitasuzņēmumiem) var uzskatīt, ka atbildīgais subjekts ar tā grupas programmu piemēro pasākumus, kas ietverti 25. panta 1. punktā un 26. pantā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)  atbildīgais subjekts balstās uz informāciju, ko sniedz trešā persona, kas ir daļa no tās pašas grupas;

b)  minētā grupa piemēro klienta uzticamības pārbaudes pasākumus, noteikumus par lietvedību un programmas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saskaņā ar šo direktīvu vai līdzvērtīgiem noteikumiem;

c)  šā panta b) punktā minēto prasību efektīvu īstenošanu grupas līmenī uzrauga piederības valsts kompetenta iestāde sadarbībā ar uzņemošās valsts kompetento iestādi. [Gr. 91]

1.a  EUI līdz ...(37) pieņem pamatnostādnes par kārtību, saskaņā ar kuru attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes uzrauga grupas vienības, lai nodrošinātu saskanīgu un efektīvu grupas līmeņa uzraudzību. [Gr. 92]

28. pants

Šī iedaļa neattiecas uz apakšuzņēmēju vai aģentu līgumattiecībām, kad, pamatojoties uz līguma noteikumiem, apakšuzņēmējs vai aģents jāuzskata par daļu no atbildīgā subjekta.

III NODAĻA

INFORMĀCIJA PAR FAKTISKO ĪPAŠNIEKU

29. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi vai un citas juridiskas vienības personas, tostarp trasti vai pēc struktūras vai funkcijām trastiem līdzīgi veidojumi, fondi, pārvaldītājsabiedrības un visi citi struktūras vai funkciju ziņā līdzīgi pašreizējie vai turpmākie juridiski veidojumi, kas darbojas ir reģistrēti vai iekļauti uzņēmumā to teritorijā vai ko pārvalda saskaņā ar to tiesību aktiem, iegūst, glabā un to rīcībā ir adekvāta nosūta valsts centrālajam reģistram, pareiza komercreģistram vai uzņēmumu reģistram adekvātu, pareizu, aktuālu un aktuāla informācija atjauninātu informāciju par tiem un to faktiskajiem īpašniekiem reģistrācijas vai statusa maiņas brīdī.

1.a  Reģistrā iekļauj informācijas minimumu, kas ļauj skaidri identificēt uzņēmumu un tā faktisko īpašnieku, proti, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko formu un statusu, apvienošanās apstiprinājumu, juridisko adresi (un galvenās komercdarbības norises vietas adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses), pamata regulatīvās pilnvaras (piemēram, kā norādīts dibināšanas memorandā un statūtos), direktoru sarakstu (tostarp norādot viņu tautību un dzimšanas datumu), kā arī informāciju par akcionāriem vai faktiskajiem īpašniekiem, piemēram, vārdu, dzimšanas datumu, tautību vai reģistrācijas jurisdikciju, kontaktinformāciju, akciju skaitu, akciju kategorijas (tostarp ar tām saistīto balsstiesību veidu) un, attiecīgā gadījumā, viņu akciju vai kontrolpaketes daļu.

Šajā pantā noteiktās prasības neatbrīvo atbildīgos subjektus no pienākuma veikt klienta uzticamības pārbaudi, un atbildīgie subjekti neuzskata šo informāciju par pietiekamu attiecīgo pienākumu izpildei.

1.b  Attiecībā uz trastiem un citu veidu pašreizējām vai turpmākām juridiskām vienībām un veidojumiem, kam ir līdzīga struktūra un funkcijas, informācijā iekļauj arī trasta dibinātāja, pilnvarotās(-o) personas(-u), trasta pārraudzītāja (ja nepieciešams), labuma guvēju vai labuma guvēju kategorijas un visu citu tādu fizisko personu identitāti, kuras īsteno faktisko kontroli pār trastu. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotās personas paziņo atbildīgajiem subjektiem par savu statusu, kad tās kā pilnvarotās personas veido komercdarbības attiecības vai veic gadījuma rakstura darījumu, kas pārsniedz 10. panta b), c) un d) punktos noteikto robežvērtību. Glabātajā informācijā būtu jāiekļauj visu personu dzimšanas dati un tautība. Dalībvalstis, publicējot trasta līgumu un neoficiālus norādījumus, darbojas atbilstoši uz riska faktoru balstītai pieejai un vajadzības gadījumā, ievērojot personas datu aizsardzību, nodrošina informācijas atklāšanu kompetentajām iestādēm, jo īpaši FIU, un atbildīgajiem subjektiem.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka Šā panta 1., 1.a un 1.b punktā minētajai informācijai minētā informācija ir savlaicīgi var piekļūt kompetentās iestādes un atbildīgie subjekti pieejama kompetentajām iestādēm, jo īpaši FIU, un atbildīgajiem subjektiem visās dalībvalstīs. Dalībvalstis šā panta 1. punktā minētos reģistrus padara publiski pieejamus, iepriekš ar vienkāršu reģistrāciju tiešsaistē identificējot personu, kas vēlas piekļūt informācijai. Informācija atvērtu un drošu datu veidā ir pieejama tiešsaistē visām personām saskaņā ar noteikumiem par datu aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz datu subjekta tiesību uz piekļuvi personas datiem un kļūdainu datu labošanu vai dzēšanu efektīvu aizsardzību. Maksa par informācijas iegūšanu nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas. Reģistrā nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā 30 dienu laikā skaidri norāda visas pieejamajā informācijā izdarītās izmaiņas.

Šā panta 1. punktā minētie uzņēmumu reģistri ir savstarpēji savienoti, izmantojot Eiropas platformu, portālu un dalībvalstīs pēc izvēles izveidotas piekļuves vietas saskaņā ar Direktīvu 2012/17/ES. Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu nodrošina savu reģistru savstarpēju izmantojamību reģistru tīklu sistēmā, izmantojot Eiropas platformu.

2.a  Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ātri, konstruktīvi un efektīvi tiecas sadarboties ar trešām valstīm, lai veicinātu tādu līdzīgu centrālo reģistru izveidošanu, kuros glabā informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā arī sekmētu šā panta 1. un 1.a punktā minētās informācijas publisku pieejamību attiecīgajās valstīs.

Par prioritārām nosaka trešās valstis, kurās darbojas vērā ņemams skaits tādu uzņēmumu vai juridisku vienību, tostarp trastu, fondu, pārvaldītājsabiedrību un visu citu struktūras vai funkciju ziņā līdzīgu organizāciju, kuru īpašumā ir akcijas, kas norāda uz tiešām īpašumtiesībām atbilstoši 3. panta 5. punktam uz Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem vai juridiskām vienībām.

2.b  Dalībvalstis pieņem noteikumus par efektīvām, samērīgām un atturošām sankcijām, kas paredzētas fiziskām vai juridiskām personām un ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo pantu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju piemērošanu. Šā panta piemērošanas nolūkā dalībvalstis nosaka efektīvus pasākumus pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, lai nepieļautu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, pamatojoties uz uzrādītāja akcijām un uzrādītāja akciju garantijām.

2.c  Komisija līdz ...(38) Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šajā punktā paredzēto prasību piemērošanu un darbības principu, un vajadzības gadījumā arī priekšlikumu tiesību aktam. [Gr. 93]

30. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ar tiešu pilnvarojumu pilnvarotās personas saskaņā ar to tiesību aktiem iegūst un uztur adekvātu, pareizu un aktuālu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem attiecībā uz trastu. Minētā informācija ietver trasta dibinātāja, pilnvarotās/-o personas/-u, trasta pārraudzītāja (protector) (ja tas ir attiecīgi), labuma guvēju vai labuma guvēju kategorijas un visu citu fizisko personu, kas īsteno efektīvu kontroli pār trastu, identitāti.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotās personas izpauž atbildīgajiem subjektiem savu statusu, kad tās kā pilnvarotās personas veido komercdarbības attiecības vai veic gadījuma rakstura darījumu, kas pārsniedz 10. panta b), c) un d) punktos noteikto robežvērtību.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 1. punktā minētajai informācijai savlaicīgi var piekļūt kompetentās iestādes un atbildīgie subjekti.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, kas atbilst 1., 2. un 3. punktā minētajiem, piemēro citiem juridisku vienību un veidojumu veidiem, kam ir trastiem līdzīga struktūra un funkcija. [Gr. 94]

IV NODAĻA

ZIŅOŠANAS PIENĀKUMI

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

31. pants

1.  Katra dalībvalsts izveido FIU, lai efektīvi novērstu, atklātu un izmeklētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

1.a  Direktīvas 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a), b) un d) punktā minētās personas informē FIU un/vai attiecīgās profesijas pašregulējuma iestādi, kā izklāstīts 33. panta 1. punktā, ja tām ir aizdomas vai pamats aizdomām par to, ka to pakalpojumus izmanto kriminālas rīcības nolūkā. [Gr. 95]

2.  Dalībvalstis Komisijai rakstveidā paziņo attiecīgo FIU nosaukumu un adresi.

3.  FIU izveido kā centralizētu valsts vienību, kas darbojas neatkarīgi un autonomi. Tā atbild par tādas finanšu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un citas informācijas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai iespējamu teroristu finansēšanu saņemšanu, (un, ciktāl tas atļauts, pieprasīšanu), analīzi. un FIU ir atbildīga par šīs analīzes rezultātu nodošanu kompetentām visām kompetentajām iestādēm, kas attiecas uz potenciāliem ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumiem vai ar tiem legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem, potenciāliem vai teroristu finansēšanas gadījumiem vai kuru pieprasa valsts tiesību akti vai noteikumi finansēšanu. Tai jāspēj iegūt svarīgu papildu informāciju no atbildīgajiem subjektiem iepriekšminētajos nolūkos. FIU piešķir pietiekamus finanšu un tehniskos līdzekļus un cilvēkresursus, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus. Dalībvalstis nodrošina, ka nenotiek nevajadzīga iejaukšanās FIU darbībā. [Gr. 96]

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka FIU ir savlaicīgas tiešas vai netiešas piekļuves tiesības finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tiem tām ir vajadzīgi savu uzdevumu izpildei. Turklāt FIU atbild uz informācijas pieprasījumiem, ko iesniedz tās dalībvalsts to dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes, ja vien nav faktisku iemeslu uzskatīt, ka šādas informācijas sniegšana negatīvi ietekmētu notiekošo izmeklēšanu vai analīzi vai, ārkārtas apstākļos, ja informācijas atklāšana būtu acīmredzami nesamērīga ar fiziskas vai juridiskas personas likumīgām interesēm, vai neatbilstīga nolūkam, kādā tā ir pieprasīta. Ja FIU saņem šādu pieprasījumu, lēmums veikt analīzi un/vai izplatīt informāciju pieprasījumu iesniegušajai tiesībaizsardzības iestādei būtu jāpieņem FIU. Dalībvalstis pieprasa tiesībaizsardzības iestādēm informēt FIU par tām sniegtās informācijas izmantošanu. [Gr. 97]

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka FIU ir pilnvaras steidzami veikt tiešu vai netiešu darbību, ja ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, apturot vai atsaucot piekrišanu, ka darījums var notikt, lai analizētu darījumu un apstiprinātu aizdomas.

6.  FIU analīzes funkcija ietver operatīvo analīzi, kas vērsta uz konkrētiem gadījumiem un konkrētiem mērķiem, un stratēģisko analīzi, kas pēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas tendences un veidus.

32. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai atbildīgie subjekti, un attiecīgos gadījumos to direktori un darbinieki, pilnībā sadarbotos, nekavējoties,

a)  informējot FIU pēc pašu iniciatīvas, ja iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, zina vai tai ir aizdomas vai pamatots iemesls uzskatīt, ka līdzekļi ir iegūti noziedzīgas darbības rezultātā vai ir saistīti ar teroristu finansēšanu, un šādos gadījumos nekavējoties atbildēt uz FIU papildu informācijas pieprasījumiem;

b)  sniedzot visu nepieciešamo informāciju FIU pēc tās pieprasījuma saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos.

2.  Informāciju, kas minēta šā panta 1. punktā, nodod tālāk FIU tajā dalībvalstī, kuras teritorijā atrodas tā iestāde vai persona, kas nodod informāciju, vai tās dalībvalsts FIU, kurā ir reģistrēts atbildīgais subjekts. Persona vai personas, kuras ir norīkotas saskaņā ar 8. panta 4. punktu, nodod informāciju tālāk. [Gr. 98]

33. pants

1.  Atkāpjoties no 32. panta 1. punkta, dalībvalstis attiecībā uz personām, kas minētas 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a), b), un d) un e) punktā, dalībvalstis kā arī profesijām un uzņēmumu kategorijām, kas minētas 4. pantā, var iecelt atbilstīgu attiecīgās profesijas pašregulējuma iestādi par iestādi, kura saņem 32. panta 1. punktā minēto informāciju.

Dalībvalstis jebkādos apstākļos nodrošina līdzekļus un iespējas dienesta noslēpumu, konfidencialitātes un privātuma aizsardzības garantēšanai. [Gr. 99]

Neskarot 2. punktu, ieceltā pašregulējuma iestāde pirmajā daļā minētajos gadījumos informāciju nekavējoties un nemainītā veidā nodod FIU.

2.  Dalībvalstis nepiemēro notāriem, citiem neatkarīgajiem juridisko profesiju pārstāvjiem, revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem pienākumus, kas izklāstīti 32. panta 1. punktā, ar stingru noteikumu, ka šāds atbrīvojums attiecas vienīgi uz informāciju, kuru tie saņem vai iegūst par kādu no saviem klientiem, kad nosaka sava klienta juridisko stāvokli vai veic savu uzdevumu, šo klientu aizstāvot vai pārstāvot tiesas procesā, vai attiecībā uz tiesas procesu, ietverot konsultācijas par tiesas procesa uzsākšanu vai izvairīšanos no tā, neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir iegūta vai saņemta pirms, pēc vai šāda procesa laikā.

34. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai atbildīgie subjekti atturas no tādu darījumu veikšanas, par kuriem tām ir informācija vai pastāv aizdomas, ka tie ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, iekams tie nav veikuši nepieciešamo darbību saskaņā ar 32. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Saskaņā ar valstu tiesību aktiem var dot rīkojumu neveikt šo darījumu.

2.  Ja pastāv aizdomas, ka šāda darījuma nolūks ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana un ja nav iespējams šādā veidā atturēties no darījuma, vai ja līdz ar to varētu izjaukt centienus izsekot aizdomās turamo iespējamo nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas darbību labuma guvējus, atbildīgie subjekti uzreiz pēc darījuma sniedz informāciju FIU.

35. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka 45. pantā minētās kompetentās iestādes nekavējoties informē FIU, ja, veicot atbildīgo subjektu pārbaudes, vai jebkādā citā veidā tās atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādes, kuras, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir pilnvarotas uzraudzīt fondu biržu, valūtas un atvasināto finanšu instrumentu tirgus, informē FIU, ja tās atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

36. pants

Šīs direktīvas 32. pantā un 33. pantā minētās informācijas atklāšana, ko labticīgi, kā paredzēts 32. panta 1. punktā un 33. pantā, veic atbildīgais subjekts vai šāda atbildīgā subjekta darbinieks vai direktors, nav līgumā vai normatīvā vai administratīvā aktā noteiktu ierobežojumu neievērošana attiecībā uz informācijas izpaušanu un nerada jebkāda veida atbildību atbildīgajam subjektam vai tā direktoriem vai darbiniekiem.

37. pants

Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus nodrošina, lai aizsargātu ka personas, tostarp atbildīgo subjektu darbinieki un pārstāvji, kas ziņo iekšēji vai FIU par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, tiek pienācīgi aizsargātas no draudiem vai naidīgām darbībām, atbildīgo subjektu darbiniekus nelabvēlīgas izturēšanās kas ziņo iekšēji vai FIU par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu negatīvām sekām un jo īpaši no negatīvām vai teroristu finansēšanu diskriminējošām darbībām darba attiecībās. Dalībvalstis šādām personām nodrošina juridisko palīdzību bez maksas un personām, kas vēlas ziņot par aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, nodrošina drošus komunikācijas kanālus. Ar šādiem kanāliem nodrošina, ka ziņojošo personu identitāte ir zināma vienīgi EUI vai FIU. Dalībvalstis nodrošina piemērotas liecinieku aizsardzības programmas. [Gr. 100]

2. iedaļa

Izpaušanas aizliegums

38. pants

1.  Atbildīgie subjekti un to direktori un darbinieki neizpauž attiecīgajam klientam vai citām trešām personām to, ka ir sniegta informācija saskaņā ar 32. un 33. pantu vai tiek veikta vai var tikt veikta izmeklēšana saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.  Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, neattiecas uz informācijas izpaušanu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp pašregulējuma iestādēm, datu aizsardzības iestādēm vai informācijas izpaušanu tiesībaizsardzības nolūkā. [Gr. 101]

3.  Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, neliedz izpaust informāciju starp dalībvalstu iestādēm vai trešo valstu iestādēm, kurās ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, ar nosacījumu, ka minētās iestādes pieder tai pašai grupai.

4.  Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas apmaiņu starp 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētajām personām dalībvalstīs vai trešās valstīs, kurās ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, ja attiecīgās personas savus profesionālos pienākumus veic, piederot pie tās pašas juridiskās personas vai arī darbojoties tīklā, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav tās darbinieki.

Pirmajā punktā „tīkls” nozīmē aptverošu struktūru, pie kuras pieder šī persona un kurai ir kopīgs īpašums, kopīga vadība, standarti, metodes vai kopīga atbilstības uzraudzība. [Gr. 102]

5.  Gadījumos, kas skar vienus un tos pašus klientus un darījumus, kuros piedalās divas vai vairākas iestādes vai personas, aizliegums, kas minēts šā panta 1. punktā, neattiecas uz 2. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, 2) apakšpunktā un 3) apakšpunkta a) un b) punktā minēto vienību vai personu savstarpēju informācijas apmaiņu ar nosacījumu, ka tās atrodas dalībvalstī vai kādā trešā valstī, kur ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, un ka tās pieder pie vienas un tās pašas profesionālās kategorijas, un uz tām attiecas pienākumi attiecībā uz profesionālo noslēpumu un personas datu aizsardzību.

5.a  Šā panta piemērošanas nolūkā trešo valstu prasībās, kas ir līdzvērtīgas šajā direktīvā noteiktajām prasībām, iekļauj arī datu aizsardzības noteikumus. [Gr. 103]

6.  Ja 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētās personas cenšas klientu atturēt no pretlikumīgas darbības, tas nav uzskatāms par informācijas izpaušanu 1. punkta nozīmē.

V NODAĻA

DATU AIZSARDZĪBA, LIETVEDĪBA UN STATISTIKAS DATI [Gr. 104]

39. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem glabāt šādus dokumentus un informāciju, lai to izmantotu FIU vai citas kompetentās iestādes, izmeklējot vai analizējot iespējamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas gadījumus:

a)  klienta uzticamības pārbaudes gadījumā – nepieciešamo pierādījumu kopija vai izziņas par laikposmu, kas ir pieci gadi pēc tam, kad komercdarbības attiecības ar to klientu ir izbeigušās, vai pēc gadījuma rakstura darījuma dienas. Pēc minētā uzglabāšanas laikposma beigām personas datus dzēš, ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, šādā gadījumā tajos tie nosaka, ar kādiem nosacījumiem atbildīgie subjekti turpmāk glabā datus vai drīkst to darīt. Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt glabāt datus turpmāk vienīgi tad, ja tie ir nepieciešami nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai un ja datu glabāšanas perioda pagarināšana ir pamatota katrā atsevišķā gadījumā. Maksimālais datu glabāšanas periods pēc komercdarbības attiecību izbeigšanās nepārsniedz desmit gadus perioda pagarinājums ir pieci papildu gadi;

b)  komercdarbības attiecību un darījumu gadījumā – apstiprinošie pierādījumi un ieraksti, kas sastāv no oriģinālajiem dokumentiem vai kopijām, kuras ir pieņemamas tiesu procesā, saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, par laikposmu, kas ir pieci gadi, kuri seko vai nu pēc darījuma izpildīšanas, vai komercdarbības attiecību izbeigšanas atkarībā no tā, kurš periods ir īsākais. Pēc minētā uzglabāšanas laikposma beigām personas datus dzēš, ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi; , šādā gadījumā tajos tie nosaka, ar kādiem nosacījumiem atbildīgie subjekti turpmāk glabā datus vai drīkst to darīt. Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt glabāt datus turpmāk vienīgi tad, ja tie ir nepieciešami nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai un ja datu glabāšanas perioda pagarināšana ir pamatota katrā atsevišķā gadījumā. Maksimālais datu glabāšanas periods vai nu pēc darījuma izpildīšanas, vai komercdarbības attiecību izbeigšanas atkarībā no tā, kurš periods beidzas pirmais, nepārsniedz desmit gadus perioda pagarinājums ir pieci papildu gadi.

2.   Visus saglabātos personas datus izmanto tikai tajā nolūkā, kādā tie ir saglabāti, un nekādā gadījumā neizmanto komerciāliem mērķiem. [Gr. 105]

39.a pants

1.  Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko dalībvalstis veic saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 95/46/EK noteikumus. Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic EUI, piemēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumus. Informācijas apkopošana, apstrāde un nodošana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas nolūkos ir uzskatāma par sabiedrības interesēm saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

2.  Personas datus, pamatojoties uz šo direktīvu, apstrādā tikai nolūkā novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Atbildīgie subjekti pirms komercdarbības attiecību uzsākšanas informē jaunus klientus par iespējamu personas datu izmantošanu nolūkā novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Datu sensitīvo kategoriju apstrādi veic saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

3.  Datus, kas ir apkopoti, pamatojoties uz šo direktīvu, ir aizliegts apstrādāt komerciālos nolūkos.

4.  Personai, kurai atbildīgais subjekts vai kompetentā iestāde liedz tiesības iepazīties ar informāciju par viņa vai viņas datu apstrādi, ir tiesības savā datu aizsardzības iestādē pieprasīt savu personas datu pārbaudi, piekļuvi tiem, tos labot vai dzēst, kā arī tiesības iesniegt prasību tiesā.

5.  Attiecīgajai personai ir liegta piekļuve informācijai, kas sniegta ziņojumā par aizdomīgu darījumu. Šajā pantā paredzētais aizliegums neattiecas uz informācijas izpaušanu datu aizsardzības iestādēm.

6.  Dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem un kompetentajām iestādēm atzīt un ievērot datu aizsardzības iestāžu faktiskās pilnvaras saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK attiecībā uz personas datu apstrādes drošību un šo datu precizitāti, vai nu tām rīkojoties ex officio, vai pamatojoties uz iesaistītās personas sūdzību. [Gr. 106]

40. pants

-1.  Dalībvalstīs ir centralizēti valsts mehānismi, kas tām savlaicīgi ļauj konstatēt, vai to teritorijā fiziskām vai juridiskām personām pieder finanšu iestāžu uzturēti bankas konti vai tās šādus kontus kontrolē.

-1.a  Dalībvalstīs ir arī mehānismi, kas kompetentās iestādes nodrošina ar līdzekļiem īpašumu identificēšanai, iepriekš par to nepaziņojot īpašniekam.

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai to atbildīgajiem subjektiem būtu sistēmas, kas tiem ļautu izsmeļoši un ātri atbildēt uz FIU vai citu iestāžu pieprasījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem sniegt informāciju, vai tiem ir vai pēdējo piecu gadu laikā ir bijušas komercdarbības attiecības ar konkrētu fizisku vai juridisku personu, kā arī par šo attiecību būtību, izmantojot drošus kanālus un nodrošinot pieprasījumu pilnīgu konfidencialitāti. [Gr. 107]

40.a pants

Informācijas apkopošana, apstrāde un nodošana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas nolūkos ir uzskatāma par sabiedrības interesēm saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. [Gr. 108]

41. pants

1.  Valsts riska novērtējumu sagatavošanas nolūkos saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis nodrošina, ka tās ir spējīgas pārskatīt savu sistēmu efektivitāti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanā, un šim nolūkam izveido visaptverošu statistiku par šādu sistēmu efektivitāti.

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika ietver šādus datus:

a)  dati, kas parāda dažādu nozaru, uz kurām attiecas šī direktīva, apmēru un svarīgumu, tostarp katras nozares vienību un personu skaitu un ekonomisko nozīmi;

b)  dati, kas sniedz skaitlisku informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas valsts režīma ziņošanas, izmeklēšanas un tiesvedības posmiem, tostarp aizdomīgo darījumu skaits, par kuriem ziņots FIU, pēc tam veiktie pasākumi un gada laikā izmeklēto gadījumu skaits un to personu skaits, pret kurām veikta kriminālvajāšana, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas noziegumiem notiesāto personu skaits un iesaldētā, aizturētā vai konfiscētā īpašuma vērtība, kas izteikta euro;

ba)  dati, kas parāda tādu ziņojumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, uz kuru pamata ir sākta izmeklēšana, atbildīgajām iestādēm iesniedzot gada ziņojumu, kurā ir sīki izklāstīta informācija par minēto ziņojumu lietderību un saistībā ar tiem veiktajiem pasākumiem; [Gr. 109]

bb)  dati par tādiem pārrobežu pieprasījumiem sniegt informāciju, kurus veica, saņēma, noraidīja FIU un uz kuriem daļēji vai pilnībā atbildēja FIU. [Gr. 110]

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek publicēts to statistikas ziņojumu konsolidēts pārskats, un nosūta Komisijai 2. punktā minēto statistiku.

VI NODAĻA

POLITIKA, PROCEDŪRAS UN UZRAUDZĪBA

1. iedaļa

Iekšējās procedūras, apmācība un atgriezeniskā saite

42. pants

1.  Dalībvalstis prasa atbildīgajiem subjektiem, kas ir kādas grupas sastāvā, īstenot grupas mēroga politiku un procedūras, tostarp datu aizsardzības politiku un grupas ietvaros veiktas informācijas apmaiņas politiku un procedūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkos. Minēto politiku un procedūras efektīvi īsteno filiāļu vai meitasuzņēmumu, kuru kontrolpaketes ir to īpašumā, līmenī dalībvalstīs un trešās valstīs.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja atbildīgajiem subjektiem ir filiāles vai meitasuzņēmumi, kuru kontrolpaketes ir to īpašumā, trešās valstīs, kur minimuma prasības attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un teroristu finansēšanas apkarošanu nav tik stingras kā dalībvalstī, šo subjektu trešā valstī izvietotās filiāles un meitasuzņēmumi, kuru kontrolpaketes ir to īpašumā, īsteno dalībvalsts prasības, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību, tiktāl, cik to atļauj trešās valsts normatīvie un administratīvie akti.

3.  Dalībvalstis un EUI informē cita citu par gadījumiem, kad saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav atļauta 1. punktā paredzēto pasākumu piemērošana, un varētu tikt veikta koordinēta darbība, lai panāktu risinājumu.

4.  Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumos, kad 1. punkta pirmajā daļā minēto pasākumu piemērošana saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav atļauta, atbildīgie subjekti veic papildu pasākumus, lai efektīvi ierobežotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, un informē savus vietējos uzraudzītājus. Ja papildu pasākumi nav pietiekami, piederības valsts kompetentās iestādes apsver papildu uzraudzības pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā prasot finanšu grupai izbeigt savas darbības uzņemošajā valstī.

5.  EUI izstrādā normatīvo tehnisko standartu projektu, norādot šā panta 4. punktā minēto papildu pasākumu veidu un minimuma darbību, kas jāveic 2. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem, ja trešās valsts tiesību akti neļauj piemērot pasākumus, kas prasīti šā panta 1. un 2. punktā.

EUI iesniedz normatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai …(39). [Gr. 111]

6.  Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 5. punktā minētos normatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

7.  Dalībvalstis nodrošina, ka informācijas apmaiņa grupas iekšienē ir atļauta ar nosacījumu, ka tā neskar iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanas izmeklēšanu vai analīzi, ko veic FIU vai cita kompetentā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

8.  Dalībvalstis var prasīt elektroniskās naudas emitentiem, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK, 2. panta 3. punktā un maksājumu pakalpojuma sniedzējiem, kā definēts Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā, kuri darbojas to teritorijā un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī vai ārpus Savienības, iecelt centrālo kontaktpunktu to teritorijā, lai pārraudzītu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumiem.

9.  EUI izstrādā normatīvo tehnisko standartu projektu attiecībā uz kritērijiem, pēc kuriem noteikt apstākļus, kādos ir lietderīgi saskaņā ar 8. punktu iecelt centrālo kontaktpunktu, un to, kādām funkcijām centrālajiem kontaktpunktiem vajadzētu būt.

EUI līdz ...(40) iesniedz normatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

10.  Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 9. punktā minētos normatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

43. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa atbildīgajiem subjektiem veikt ar to riskiem, būtību un apmēru samērīgus pasākumus, lai to attiecīgie darbinieki būtu informēti par noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, tostarp attiecīgajām datu aizsardzības prasībām.

Šie pasākumi ietver attiecīgo darbinieku piedalīšanos īpašās mācību programmās, lai palīdzētu viņiem atpazīt iespējamus ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu saistītus darījumus un dotu viņiem norādījumus, kā rīkoties šādos gadījumos.

Ja fiziska persona, kas ietilpst jebkurā no kategorijām, kuras uzskaitītas 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, veic profesionālo darbību kā kādas juridiskas personas darbinieks, šīs iedaļas noteikumi piemērojami šai juridiskajai personai, nevis fiziskajai personai.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgajiem subjektiem ir piekļuve atjauninātai informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju un teroristu finansētāju praksē izmantotajiem paņēmieniem un par pazīmēm, pēc kurām ir iespējams atpazīt aizdomīgus darījumus.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka ikreiz, kad tas ir iespējams, atbildīgajiem subjektiem tiek sniegta savlaicīga informācija par to, cik efektīvi ir bijuši ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu un kādi pasākumi pēc tam ir veikti. [Gr. 112]

3.a  Dalībvalstis prasa atbildīgajiem subjektiem iecelt valdes locekli vai locekļus, kuri būtu atbildīgi par to tiesību aktu, normatīvo un administratīvo aktu īstenošanu, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. [Gr. 113]

2. iedaļa

Uzraudzība

44. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka licencē vai reģistrē valūtas maiņas punktus, trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējus, kā arī izsniedz atļaujas azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

2.  Attiecībā uz 1. punktā minētajām vienībām dalībvalstis pieprasa, lai kompetentās iestādes nodrošinātu, ka personas, kuras reāli vada vai vadīs šādu vienību darbību, vai šādu vienību faktiskie īpašnieki ir atbilstīgas un piemērotas personas.

3.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a), b), d), un e) un g) punktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes un pašregulējuma iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka noziedznieki par krimināliem nodarījumiem minētajās jomās sodītas personas vai to līdzdalībnieki ir būtisku akciju daļu vai kontrolpaketes turētāji vai faktiskie īpašnieki vai ka tie ieņem vadošu amatu minētajos atbildīgajos subjektos. [Gr. 114]

45. pants

1.  Dalībvalstis prasa, lai kompetentās iestādes efektīvi uzrauga šīs direktīvas prasību ievērošanu un veic vajadzīgos pasākumus tās nodrošināšanai.

2.  Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentajām iestādēm būtu atbilstīgas pilnvaras, tostarp tiesības pieprasīt visu veidu informāciju, kas saistīta ar atbilstības uzraudzību un darbības pārbaudi, kā arī šo pienākumu veikšanai atbilstīgi finanšu, cilvēku un tehniskie resursi. Dalībvalstis nodrošina, ka minēto iestāžu darbinieki ievēro augstus profesionālos standartus, tostarp konfidencialitātes un datu aizsardzības standartus, ir ļoti godīgi un ar atbilstīgām prasmēm.

3.  Attiecībā uz kredītiestādēm, finanšu iestādēm un azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem kompetentajām iestādēm ir lielākas pārraudzības pilnvaras, jo īpaši iespēja veikt kontroles pasākumus uz vietas. Kompetentās iestādes, kas atbild par kredītiestāžu un finanšu iestāžu pārraudzību, uzrauga minēto iestāžu saņemto juridisko konsultāciju atbilstīgumu nolūkā mazināt tiesisko un reglamentējošo arbitrāžu saistībā ar agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. [Gr. 115]

4.  Dalībvalstis nodrošina pieprasa, ka atbildīgie subjekti, kuriem ir filiāles vai meitasuzņēmumi citās dalībvalstīs, ievēro minētās citas dalībvalsts valsts līmeņa noteikumus, kas attiecas uz šo direktīvu. [Gr. 116]

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā darbojas filiāle vai meitasuzņēmums, sadarbojas ar kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā atbildīgajam subjektam ir galvenais birojs, lai nodrošinātu šīs direktīvas prasību efektīvu uzraudzību.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka , uzraudzībai piemērojot uz riska faktoru balstītu pieeju, kompetentajām iestādēm: , kas uzraudzībai piemēro uz riska pakāpi balstītu pieeju, [Gr. 117]

a)  ir skaidra izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku to valstī;

b)  ir tiešsaistes un bezsaistes piekļuve visai attiecīgajai informācijai par konkrētiem iekšzemes un starptautiskiem riskiem saistībā ar atbildīgā subjekta klientiem, produktiem un pakalpojumiem; un

c)  tās balsta tiešsaistes un bezsaistes uzraudzības biežumu un intensitāti uz atbildīgā subjekta riska profilu un uz valstī esošiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem.

7.  Atbildīgo subjektu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska profila novērtējumu, ietverot arī neatbilstības riskus, pārskata gan regulāri, gan tad, kad atbildīgā subjekta pārvaldībā un darbībās notiek būtiski notikumi vai izmaiņas.

8.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes ņem vērā atbildīgajam subjektam atļauto rīcības brīvības pakāpi un attiecīgi pārskata riska novērtējumus, kas ir pamatā šai rīcības brīvībai, un tā politikas, iekšējās kontroles un procedūru īstenošanu.

9.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a), b) un d) punktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem dalībvalstis var pieļaut, ka 1. punktā minētos uzdevumus veic pašregulējuma iestādes ar noteikumu, ka tās atbilst šā panta 2. punktam.

10.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EUI līdz ...(41) sniedz pamatnostādnes, kas adresētas kompetentajām iestādēm, par faktoriem, kas jāpiemēro uzraudzībā, pamatojoties uz riska pakāpi. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš komercdarbības būtībai un apmēram, un, ja tas ir vajadzīgs un samērīgi, būtu jāparedz īpaši pasākumi. Šīs pamatnostādnes sniedz divu gadu laikā kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā.

3. iedaļa

Sadarbība

I apakšiedaļa

Valsts līmeņa sadarbība

46. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka politikas veidotājiem, FIU, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzītājiem, datu aizsardzības iestādēm un citām kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un teroristu finansēšanas apkarošanā, ir efektīvi mehānismi, lai tās varētu valsts līmenī sadarboties un koordinēt politikas un pasākumu izstrādi un īstenošanu, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. [Gr. 118]

II apakšiedaļa

Sadarbība ar EUI

47. pants

Neskarot datu aizsardzības noteikumus, kompetentās iestādes sniedz EBI, EAAPI un EVTI visu attiecīgo informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu to uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu. [Gr. 119]

III apakšiedaļa

Sadarbība starp Komisiju un FIU

48. pants

Komisija var sniegt sniedz tādu atbalstu, kāds var būt nepieciešams, lai atvieglotu koordinēšanu, tostarp informācijas apmaiņu starp dalībvalstu FIU Savienības teritorijā. Tā var regulāri rīkot rīko ES FIU platformas — ko veido dalībvalstu FIU pārstāvji — sanāksmes ar dalībvalstu FIU pārstāvjiem, lai atvieglotu sadarbību un, ja nepieciešams, ES FIU platformas tikšanās veiktu viedokļu apmaiņu par jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību EBI, EAAPI vai EVTI. ES FIU platforma ir izveidota, lai sagatavotu īstenošanas norādes par tādiem jautājumiem, kas ir attiecināmi uz FIU un ziņojošiem subjektiem, veicinātu FIU darbības, jo īpaši saistībā ar starptautisko sadarbību un kopīgu analīzi, dalītos informācijā par tendencēm un riska faktoriem iekšējā tirgū un nodrošinātu FIU dalību FIU.net sistēmas pārvaldībā. [Gr. 120]

49. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to FIU, cik vien iespējams, sadarbojas savā starpā un ar trešo valstu FIU neatkarīgi no tā, vai tās ir administratīvas, tiesībaizsardzības vai tiesu, vai jauktas iestādes, neskarot Savienības datu aizsardzības noteikumus. [Gr. 121]

50. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka FIU spontāni automātiski vai pēc pieprasījuma veic visas tādas informācijas apmaiņu gan ar dalībvalstu FIU, gan ar trešo valstu FIU, kas kura var būt būtiska informācijas apstrādei vai analīzei, vai izmeklēšanai, ko veic FIU attiecībā uz finanšu darījumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu un tajā iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām. Pieprasījumā iekļauj attiecīgos faktus, pamatinformāciju, pieprasījuma iemeslus un to, kā meklēta informācija tiks izmantota. [Gr. 122]

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka FIU, kurai tiek iesniegts pieprasījums, atbildot uz 1. punktā minēto informācijas pieprasījumu, ko iesniegusi cita FIU, kas atrodas Savienībā, ir jāizmanto visas pilnvaras, kādas tai iekšzemē pieejamas, lai saņemtu un analizētu informāciju. FIU, kurai ir iesniegts pieprasījums, atbild savlaicīgi, un gan tā FIU, kura kas iesniedz pieprasījumu, gan tā FIU, kurai pieprasījums tiek iesniegts, informācijas apmaiņai, kad vien tas ir iespējams, izmanto drošus digitālos līdzekļus. [Gr. 123]

Konkrētāk, ja dalībvalsts FIU, vēlas iegūt papildu informāciju no citas dalībvalsts atbildīgā subjekta, kas darbojas tās teritorijā, pieprasījumu nosūta tās dalībvalsts FIU, kuras teritorijā atrodas atbildīgais subjekts. Minētā FIU nosūta pieprasījumus un atbildes nekavējoties un nemainītā veidā. [Gr. 124]

3.  FIU var atteikties atklāt informāciju, kura var kaitēt kriminālizmeklēšanai, kas notiek dalībvalstī, kurai iesniedz pieprasījumu, vai, ārkārtas gadījumos, ja informācijas atklāšana ir acīmredzami nesamērīga ar fiziskas vai juridiskas personas, vai attiecīgās dalībvalsts likumīgām interesēm, vai nav būtiska mērķiem, kādiem tā ir vākta. Tai FIU, kura pieprasa informāciju, sniedz pienācīgu jebkura šāda atteikuma pamatojumu.

51. pants

Saskaņā ar 49. un 50. pantu saņemto informāciju un dokumentus izmanto šajā direktīvā noteikto FIU uzdevumu veikšanai. Pārsūtot informāciju un dokumentus saskaņā ar 49. un 50. pantu, pārsūtītāja FIU var noteikt ierobežojumus un nosacījumus minētās informācijas izmantošanai. Saņēmēja FIU ievēro minētos ierobežojumus un nosacījumus. Tas neskar izmantošanu kriminālizmeklēšanas un saukšanas pie atbildības nolūkos saistībā ar FIU uzdevumiem novērst, atklāt un izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

52. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka FIU veic visus nepieciešamos pasākumus, tostarp drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 49. un 50. pantu sniegtā informācija nav pieejama nevienai citai iestādei, aģentūrai vai departamentam, ja vien FIU, kas sniedz informāciju, iepriekš nav devusi atļauju.

53. pants

1.  Dalībvalstis mudina savas FIU izmantot aizsargātus komunikācijas kanālus FIU starpā saziņai savā un izmantot decentralizētu datortīklu FIU.net. [Gr. 125]

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka to FIU šajā direktīvā noteikto uzdevumu izpildei sadarbojas savā starpā un, ievērojot tā pilnvaras, ar Eiropolu, lai izmantotu sarežģītas tehnoloģijas. Minētās tehnoloģijas ļaus FIU anonīmi salīdzināt savus datus ar citām FIU, nodrošinot personas datu pilnīgu aizsardzību, nolūkā atklāt FIU interesējošus subjektus citās dalībvalstīs un identificēt viņu ieņēmumus un līdzekļus. [Gr. 126]

54. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka veicina to FIU sadarbojas ar un Eiropolu sadarbību attiecībā uz veikto aktuālu lietu analīzi, kurai piemīt pārrobežu dimensija, aptverot vismaz divas dalībvalstis. [Gr. 127]

54.a pants

Komisijai būtu jāpalielina izdarītais spiediens uz nodokļu oāzēm, lai uzlabotu to sadarbošanos un informācijas apmaiņu nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. [Gr. 128]

4. iedaļa

Sankcijas

55. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgos subjektus var saukt pie atbildības par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas. [Gr. 129]

2.  Neskarot dalībvalstu tiesības piemērot kriminālsodus, dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes var veikt attiecīgus administratīvus pasākumus un noteikt administratīvas sankcijas, ja atbildīgie subjekti pārkāpj valsts noteikumus, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu, un nodrošina, ka tās tiek piemērotas. Minētie pasākumi un sankcijas ir iedarbīgi, samērīgi un attur no pārkāpumu izdarīšanas.

3.  Ja pienākumi attiecas uz juridiskām personām, dalībvalstis nodrošina, ka sankcijas var piemērot pārvaldības struktūras locekļiem vai jebkuriem citiem indivīdiem, kuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgi par pārkāpumu.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir visas izmeklēšanas pilnvaras, kas vajadzīgas to pienākumu izpildei. Izmantojot pilnvaras piemērot sankcijas, kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka administratīvie pasākumi vai sankcijas dod vēlamos rezultātus, un saskaņo savu rīcību, nodarbojoties ar lietām, kam ir pārrobežu raksturs.

56. pants

1.  Šo pantu piemēro vismaz situācijām, kurās atbildīgie subjekti sistemātiski pieļauj neizpildi attiecībā uz prasībām, kas noteiktas:

a)  9. līdz 23. pantā (klienta uzticamības pārbaude);

b)  32., 33. un 34. pantā (ziņošana par aizdomīgiem pasākumiem);

c)  39. pantā (lietvedība); un

d)  42. un 43. pantā (iekšējā kontrole).

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka administratīvās pasākumi un sankcijas, ko var piemērot 1. punktā minētajos gadījumos, ietver vismaz sekojošo:

a)  publisku paziņojumu, kurā norāda fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību, ja tas katrā atsevišķā gadījumā ir nepieciešams un ir samērīgi nodarījumam; [Gr. 130]

b)  rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;

c)  ja atbildīgajam subjektam ir jābūt atļaujai – atļaujas atsaukšanu;

d)  pagaidu aizliegums jebkuram atbildīgā subjekta vadības struktūras loceklim, kas ir atzīts par atbildīgu, ieņemt amatus iestādēs;

e)  juridiskas personas gadījumā – administratīvās finansiālās sankcijas līdz 10% apmērā no minētās juridiskās personas kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā;

f)  fiziskas personas gadījumā – administratīvās finansiālās sankcijas līdz EUR 5 000 000 apmērā vai atbilstoša vērtība attiecīgās valsts valūtā dalībvalstī, kur euro nav oficiālā valūta, …(42);

g)  ja var noteikt pārkāpuma dēļ gūto labumu vai novērstos zaudējumus — administratīvo finansiālo sankciju apmērs var būt līdz šo ieguvumu vai zaudējumu divkāršai summai.

Pirmās daļas e) apakšpunkta nolūkos, ja juridiskā persona ir mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums, kas norādīts galvenā mātesuzņēmuma konsolidētajā filiāles pārskatā. par iepriekšējo komercdarbības gadu. [Gr. 131]

57. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes, ja tas katrā atsevišķā gadījumā ir nepieciešams un ir samērīgi nodarījumam, bez nepamatotas kavēšanās publisko visas sankcijas vai pasākumus, ko piemēro par to valsts tiesību aktu pārkāpšanu, kuri pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, tostarp informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un par pārkāpumu atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda informācijas publiskošana nerada nopietnu apdraudējumu finanšu tirgu stabilitātei. Ja šāda publicēšana iesaistītajām personām radītu nesamērīgu kaitējumu, kompetentās iestādes sankcijas publicē var publicēt, ievērojot anonimitāti. [Gr. 132]

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo sankciju vai pasākumu veidu un administratīvo finansiālo sankciju līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā visus atbilstošos apstākļus, tostarp:

a)  pārkāpuma smagumu un ilgumu;

b)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas atbildības līmeni;

c)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stāvokli, ko norāda minētās personas kopējais apgrozījuma apmērs vai minētās personas gada ienākumu apmērs;

d)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas ieguvumu vai neradušos zaudējumu, ja tos var noteikt, nozīmīgums;

e)  pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, ja tos var noteikt;

f)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas sadarbības līmeni ar kompetento iestādi;

g)  atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas iepriekš izdarītos pārkāpumus.

3.  Lai nodrošinātu saskaņotu piemērošanu un preventīvu ietekmi visas Savienības līmenī, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EUI līdz ...(43) sniedz pamatnostādnes, kas adresētas kompetentajām iestādēm, par administratīvo pasākumu un sankciju veidiem un administratīvo finansiālo sankciju apmēru, kas ir piemērojami 2. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem. [Gr. 133]

4.  Attiecībā uz juridiskām personām dalībvalstis nodrošina, ka tās var saukt pie atbildības par 56. panta 1. punktā minētajiem noteikumu pārkāpumiem, kuras to labā veikusi jebkura persona, darbojoties individuāli vai arī kā tāda juridiskās personas struktūras daļa, kurai ir vadoša ietekme šajā juridiskajā personā, pamatojoties uz:

a)  pilnvarām pārstāvēt juridisko personu;

b)  pilnvarām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā/uzdevumā; vai

c)  pilnvarām īstenot kontroli juridiskās personas iekšienē.

5.  Papildus šā panta 4. punktā paredzētajiem gadījumiem dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības, ja nepietiekamas pārraudzības vai kontroles dēļ, ko veikusi kāda no minētajā punktā minētajām personām, personai, kas ir pakļauta juridiskai personai, ir bijis iespējams veikt 56. panta 1. punktā minētos noteikumu pārkāpumus minētās juridiskās personas labā.

58. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai iedrošinātu ziņot kompetentajām iestādēm par gadījumiem, kad pārkāpti valsts tiesību akti, ar ko īsteno šo direktīvu.

2.  Šā panta 1. punktā minētajos mehānismos ietilpst vismaz:

a)  konkrētas procedūras ziņojumu par pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai rīcībai;

b)  atbilstoša to iestāžu darbinieku aizsardzība, kuri ziņo par iestādē izdarītiem pārkāpumiem;

ba)  pienācīga apsūdzētās personas aizsardzība; [Gr. 134]

c)  personas datu aizsardzība gan attiecībā uz personu, kas ziņo par pārkāpumiem, gan fizisku personu, kas tiek turēta aizdomās kā atbildīga par pārkāpumu, atbilstīgi Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem principiem.

3.  Dalībvalstis pieprasa, lai atbildīgajiem subjektiem būtu izstrādātas atbilstošas procedūras, kas ļautu to darbiniekiem, izmantojot speciālu, neatkarīgu un anonīmu ziņošanas kanālu subjekta iekšienē, ziņot par pārkāpumiem.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

59. pants

Komisija līdz …(44) sagatavo ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei.

Komisija līdz …(45)* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par noteikumiem saistībā ar nopietniem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā un sodiem dalībvalstīs, noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā pārrobežu nozīmīgumu un iespējamo nepieciešamību īstenot koordinētu pieeju Savienībā, vajadzības gadījumā ziņojumam pievienojot tiesību akta priekšlikumu. [Gr. 135]

60. pants

Direktīva 2005/60/EK un Direktīva 2006/70/EK tiek atceltas no …(46).

Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IV pielikumā.

61. pants

1.  Normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais līdz …*. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

62. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

63. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Turpmāk ir sniegts neizsmeļošs riska mainīgo rādītāju saraksts, kurus ņem vērā atbildīgie subjekti, nosakot, kādā apmērā piemērot klienta uzticamības pārbaudes pasākumus saskaņā ar 11. panta 3. punktu:

i)  konta vai attiecību mērķis;

ii)  līdzekļu apmērs, kādu klients plāno noguldīt, vai veiktā darījuma apmērs;

iii)  komercdarbības attiecību regularitāte vai ilgums.

II PIELIKUMS

Turpmāk sniegts 14. pantā minēto potenciāli zemāka riska situāciju faktoru un pierādījumu veidu neizsmeļošs saraksts.

(1)  Ar klientu saistīti riska faktori:

a)  biržā kotēti valsts uzņēmumi, uz kuriem attiecas informācijas atklāšanas prasības (tās paredz vai nu biržas noteikumi, vai tiesību akti vai piemērojami līdzekļi), kas paredz prasību nodrošināt faktisko īpašumtiesību pietiekamu pārredzamību;

b)  valsts pārvaldes iestādes vai uzņēmumi;

c)  klienti, kas rezidē zemāka riska ģeogrāfiskajās zonās, kā noteikts 3. punktā;

ca)  kopējo kontu, kurus pārvalda dalībvalstu vai trešo valstu notāri vai citi neatkarīgi un profesionāli juristi, faktiskie īpašnieki ar nosacījumu, ka uz tiem attiecas prasības apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu saskaņā ar starptautiskiem standartiem un tiek uzraudzīts, vai tie pilda šīs prasības, un ar nosacījumu, ka faktiskā īpašnieka identitāte ir pieejama pēc pieprasījuma iestādēm, kas darbojas kā kopējo kontu noguldījumu iestādes; [Gr. 136]

cb)  atbildīgie subjekti, ja uz tiem saskaņā ar šo direktīvu attiecas prasības apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un tie šīs prasības ir faktiski izpildījuši; [Gr. 137]

(2)  Ar produktiem, pakalpojumiem, darījumiem vai piegādes kanāliem saistīti riska faktori:

a)  dzīvības apdrošināšanas polises, kuru apdrošināšanas iemaksa ir neliela;

b)  apdrošināšanas polises pensiju shēmām, ja no polises nevar atteikties un to nevar lietot kā nodrošinājumu;

c)  pensiju, vecumpensiju vai līdzīgas shēmas, kas nodrošina pensijas pabalstus darbiniekiem, ja iemaksas tiek veiktas no algu izmaksām un ja shēmas noteikumi neatļauj biedra procentu piešķiršanu saskaņā ar šo shēmu;

d)  finanšu produkti vai pakalpojumi, kas ietver atbilstīgi definētus un ierobežotus pakalpojumus konkrētiem klientu veidiem, lai uzlabotu piekļuvi finansiālās integrācijas nolūkos;

e)  produkti, ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas / teroristu finansēšanas risku pārvalda ar citiem faktoriem, piemēram, ar elektroniskā maka limitiem vai īpašumtiesību pārredzamību (piemēram, konkrētiem elektroniskās naudas veidiem, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 2. punktā);

ea)  konkrētam mērķim paredzēti ilgtermiņa uzkrājumu līgumi, kas darbojas, piemēram, kā papildpensijas kapitāla vai paša izmantota nekustamā īpašuma iegādes nodrošinājums, un ja ienākošie maksājumi ir veikti no maksājumu konta, kas ir identificēts saskaņā ar šīs direktīvas 11. un 12. pantu; [Gr. 138]

eb)  mazvērtīgi finanšu produkti, kuru atmaksa tiek veikta, izmantojot bankas kontu klienta vārdā; [Gr. 139]

(ec)  finanšu produkti, kas ir saistīti ar fiziskiem finanšu aktīviem nomas līgumu vai mazvērtīgu patērētāju kredītu veidā, ar nosacījumu, ka darījumi tiek veikti, izmantojot bankas kontus; [Gr. 140]

(ed)  komercdarbības attiecības bez tiešas saskares vai darījumi, kuros identitāti iespējams pārbaudīt elektroniski; [Gr. 141]

(ee)  produkti, pakalpojumi un darījumi ar zemu risku, kurus par tādiem ir atzinušas atbildīgo subjektu piederības dalībvalsts kompetentās iestādes; [Gr. 142]

(3)  Ģeogrāfiskie riska faktori:

a)  citas ES dalībvalstis; [Gr. 143]

b)  trešās valstis, kuras uzticamos avotos, piemēram, FATF publiskajos paziņojumos, savstarpējos izvērtējumos vai sīki izstrādātos novērtējuma ziņojumos, vai publicētos turpmākās rīcības ziņojumos ir atzītas par tādām, kurās ir efektīvas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas/ teroristu finansēšanas apkarošanas sistēmas; [Gr. 144]

c)  trešās valstis, kurās, kā atzinuši uzticami avoti, ir zems korupcijas un citu noziedzīgu darbību līmenis;

d)  trešās valstis, uz kurām attiecas prasība apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, ievērojot FATF ieteikumus, kuras ir efektīvi īstenojušas minētos ieteikumus un kuras tiek efektīvi pārraudzītas vai uzraudzītas saskaņā ar ieteikumiem, lai nodrošinātu atbilstību minētajam prasībām;

da)  jurisdikcijas, ko Komisija ir atzinusi par tādām, kurās īstenotie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas pasākumi ir līdzīgi tiem, kas ir paredzēti šajā direktīvā un citos Savienības noteikumos. [Gr. 145]

III PIELIKUMS

Turpmāk sniegts 16. panta 3. punktā minēto potenciāli augstāka riska situāciju faktoru un pierādījumu veidu neizsmeļošs saraksts.

(1)  Ar klientu saistīti riska faktori:

a)  komercdarbības attiecības notiek neparastos apstākļos;

b)  klienti ir rezidenti 3. punktā noteiktajās valstīs;

c)  juridiskas personas vai veidojumi, kas ir individuālo aktīvu turētāju instrumentsabiedrības;

d)  uzņēmumi, kuros ir akcionāru pārstāvji vai uzrādītāja akcijas;

e)  komercdarbība, kurā plaši izmanto maksājumus skaidrā naudā;

f)  uzņēmuma īpašumtiesību struktūra šķiet neparasta vai pārmērīgi sarežģīta, ņemot vērā uzņēmuma komercdarbības būtību.

(2)  Ar produktiem, pakalpojumiem, darījumiem vai piegādes kanāliem saistīti riska faktori:

a)  banku pakalpojumi privātpersonām;

b)  produkti vai darījumi, kas varētu atļaut vai veicināt anonimitāti; [Gr. 146]

c)  komercdarbības attiecības vai darījumi bez tiešas saskares, kuros nepastāv konkrētas drošības garantijas, piemēram, elektroniskie paraksti; [Gr. 147]

d)  maksājums, kas saņemts no nezināmas vai nesaistītas trešās personas;

e)  jauni produkti un jauna komercdarbības prakse, tostarp jauns īstenošanas mehānisms, un jaunu vai attīstošos tehnoloģiju izmantošana gan jauniem, gan jau esošiem produktiem. [Gr. 148]

(3)  Ģeogrāfiskie riska faktori:

a)  valstis, par kurām uzticamos avotos, piemēram FATF publiskos paziņojumos, savstarpējā izvērtējuma vai sīka novērtējuma ziņojumos vai publicētos pēcpārbaudes ziņojumos, ir atzīts, ka tām nav efektīvu sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai / teroristu finansēšanas apkarošanai;

b)  trešās valstis, kurās, kā atzīts uzticamos avotos, ir ievērojams korupcijas un citu noziedzīgu darbību līmenis;

c)  valstis, uz kurām attiecas sankcijas, embargo vai līdzīgi pasākumi, kurus noteikusi, piemēram, Savienība vai ANO; [Gr. 149]

d)  valstis, kas sniedz finansējumu vai atbalstu teroristu darbībām vai kuru teritorijā darbojas noteiktas teroristu organizācijas.

IIIa pielikums

Turpmāk norādīti pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumu veidi, kas dalībvalstīm būtu jāīsteno kā minimums, piemērojot 16. pantu:

–  papildu informācijas iegūšana par klientu (piemēram, par nodarbošanos, aktīvu apmēru, publiskajās datu bāzēs un internetā pieejamā informācija u. c.) un regulārāka klienta un faktiskā īpašnieka identifikācijas datu atjaunināšana;

–  papildu informācijas iegūšana par paredzēto komercdarbības attiecību veidu;

–  informācijas iegūšana par klienta līdzekļu vai bagātības izcelsmi;

–  informācijas iegūšana par paredzēto vai veikto darījumu iemesliem;

—  apstiprinājuma saņemšana no augstākā līmeņa vadības komercdarbības attiecību uzsākšanai vai turpināšanai;

–  komercdarbības attiecību pastiprināta uzraudzība, palielinot veikto kontroļu skaitu un biežumu un izraugoties tādus darījumu modeļus, kam nepieciešama papildu pārbaude;

–  prasības noteikšana par pirmā maksājuma izpildi, izmantojot kontu, kas klienta vārdā atvērts bankā, kurai piemēro līdzīgus klienta uzticamības pārbaudes standartus. [Gr. 150]

IV PIELIKUMS

60. pantā minētā atbilstības tabula

Direktīva 2005/60/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

 

6. līdz 8. pants

6. pants

9. pants

7. pants

10. pants

8. pants

11. pants

9. pants

12. pants

10. panta 1. punkts

10. pants, d) punkts

10. panta 2. punkts

-

11. pants

13., 14. un 15. pants

12. pants

-

13. pants

16. līdz 23. pants

14. pants

24. pants

15. pants

-

16. pants

25. pants

17. pants

-

18. pants

26. pants

 

27. pants

19. pants

28. pants

 

29. pants

 

30. pants

20. pants

-

21. pants

31. pants

22. pants

32. pants

23. pants

33. pants

24. pants

34. pants

25. pants

35. pants

26. pants

36. pants

27. pants

37. pants

28. pants

38. pants

29. pants

-

30. pants

39. pants

31. pants

42. pants

32. pants

40. pants

33. pants

41. pants

34. pants

42. pants

35. pants

43. pants

36. pants

44. pants

37. pants

45. pants

 

46. pants

37.a pants

47. pants

38. pants

48. pants

 

49. līdz 54. pants

39. pants

55. līdz 58. pants

40. pants

-

41. pants

-

41.a pants

-

41.b pants

-

42. pants

59. pants

43. pants

-

44. pants

60. pants

45. pants

61. pants

46. pants

62. pants

47. pants

63. pants

Direktīva 2006/70/EK

Šī direktīva

1. pants

-

2. panta 1., 2. un 3. punkts

3. panta 7. punkta d), e) un f) apakšpunkts

2. panta 4. punkts

-

3. pants

-

4. pants

2. panta 2. līdz 8. punkts

5. pants

-

6. pants

-

7. pants

-

(1) OV C 166, 12.6.2013., 2. lpp.
(2) OV C 271, 19.9.2013., 31. lpp.
(3)OV C 166, 12.6.2013., 2. lpp.
(4)OV C 271, 19.9.2013., 31. lpp.
(5) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(6)Padomes Direktīva 91/308/EEK (1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) (OV L 166, 28.6.1991., 77. lpp.).
(7)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/97/EK (2001. gada 4. decembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) (OV L 344, 28.12.2001., 76. lpp.).
(8)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.).
(9)Komisijas Direktīva 2006/70/EK (2006. gada 1. augusts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos (OV L 214, 4.8.2006., 29. lpp.).
(10) Avots: „Nodokļu oāzes un attīstība. Statuss, analīze un pasākumi”, NOU, Norvēģijas Oficiālie ziņojumi, 2009.
(11) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012. gada 13. jūnija Direktīva 2012/17/ES , ar ko Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību, (OV L 156, 16.6.2012., 1. lpp.)
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
(13)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).
(14)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(15)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
(16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).
(17) Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).
(18)Padomes Lēmums 2000/642/TI (2000. gada 17. oktobris) par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu (OV L 271, 24.10.2000., 4. lpp.).
(19) Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.).
(20) OV C 32, 4.2.2014., 9. lpp.
(21)Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).
(22)Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2008/919/TI (2008. gada 28. novembris) par terorisma apkarošanu (OV L 330, 9.12.2008., 21. lpp.).
(23)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.).
(24)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 ( 2013. gada 26. jūnijs ) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
(25) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
(26)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
(27)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
(28)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.).
(29)Padomes Vienotā rīcība 98/733/TI (1998. gada 21. decembris) par dalības kriminālās organizācijās uzskatīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs par noziedzīgu nodarījumu (OV L 351, 29.12.1998., 1. lpp.).
(30)OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.
(31) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).
(32)Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).
(33) 12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(34) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).
(35) 12 mēneši pēc sīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(36) 12 mēneši pēc sīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(37) 12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(38) 3 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
(39) Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(40) Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(41) 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(42) Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.
(43) 12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(44) Četru gadu laikā pēc dienas, kurā šī direktīva stājas spēkā.
(45)* Viens gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
(46) Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.


Eiropas Investīciju bankai piešķirtās ES garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I
PDF 271kWORD 48k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))
P7_TA(2014)0192A7-0392/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0293),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0145/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 20. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, un saistīto paziņojumu, kas pievienots COREPER sanāksmes protokolam, par kuru Parlamentam paziņots tajā pašā dienā,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0392/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

P7_TC1-COD(2013)0152


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 466/2014/ES.)


Ģenētiskie resursi ***I
PDF 271kWORD 80k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali Savienībā (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))
P7_TA(2014)0193A7-0263/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0576),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0322/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, Itālijas parlamenta Senāts un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 20. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 11. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A7-0263/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā

P7_TC1-COD(2012)0278


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 511/2014.)

(1) OV C 161, 6.6.2013., 73. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2013. gada 12. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0373).


Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I
PDF 271kWORD 79k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))
P7_TA(2014)0194A7-0210/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0380),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0186/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, Kipras Pārstāvju palāta, Nīderlandes Pārstāvju palāta, Nīderlandes Senāts un Zviedrijas Parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 19. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā to Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0210/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu

P7_TC1-COD(2012)0184


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/45/ES.)

(1) OV C 44, 15.2.2013., 128. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2013. gada 2. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0297).


Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I
PDF 268kWORD 40k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11.marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))
P7_TA(2014)0195A7-0199/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0381),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0187/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Kipras parlaments, Nīderlandes Pārstāvju palāta un Nīderlandes Senāts,un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra(1) atzinumu,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 19. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0199/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

P7_TC1-COD(2012)0185


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/46/ES.)

(1) OV C44, 15.2.2013., 128. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2013. gada 2. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0295).


Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I
PDF 270kWORD 86k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))
P7_TA(2014)0196A7-0207/2013

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0382),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0188/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Kipras parlaments, Nīderlandes Pārstāvju palāta un Nīderlandes Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 19. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0207/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada ..., lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu

P7_TC1-COD(2012)0186


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/47/ES.)

(1) OV C 44, 15.2.2012., 128. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2013. gada 2. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0296).


Dzelzceļa transporta statistika ***I
PDF 448kWORD 125k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0611),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0249/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0002/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku

P7_TC1-COD(2013)0297


EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003(2) izveidota kopēja sistēma, lai sagatavotu, nosūtītu, novērtētu un izplatītu salīdzināmu dzelzceļa transporta statistiku Savienībā.

(2)  Statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu ir nepieciešama, lai Komisija varētu uzraudzīt un izstrādāt kopējo transporta politiku, kā arī transporta elementus reģionu politikā un Eiropas komunikāciju tīklu politikā.

(3)  Statistika par dzelzceļa drošību ir arī vajadzīga, lai Komisija varētu sagatavot un uzraudzīt Savienības pasākumus transporta drošības jomā. Eiropas Dzelzceļa aģentūra vāc datus par negadījumiem saskaņā ar statistikas pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/49/EK(3) attiecībā uz kopīgiem drošības rādītājiem un kopīgām metodēm negadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai.

(3a)  Eurostat būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru datu vākšanā par dzelzceļa negadījumiem, lai nodrošinātu, ka iegūtie dati ir saskaņoti un pilnībā salīdzināmi. Eiropas Dzelzceļa aģentūras loma dzelzceļa drošības jomā būtu nepārtraukti jāpilnveido. [Gr. 1]

(4)  Lielākā daļa dalībvalstu, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 91/2003 nosūta Komisijai (Eurostat) datus par pasažieriem, regulāri dara pieejamus šos pašus datus gan pagaidu, gan galīgajām datu kopām.

(5)  Sagatavojot Eiropas statistiku, būtu jānodrošina līdzsvars starp lietotāju vajadzībām un respondentu slogu.

(6)  Eurostat dzelzceļa transporta statistikas darba grupā un uzdevumgrupā ir veicis esošo datu tehnisku analīzi par dzelzceļa statistiku, kas savākta saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un par izplatīšanas politiku, lai cik vien iespējams vienkāršotu dažādās darbības, kas vajadzīgas, lai sagatavotu statistiku, vienlaikus nodrošinot, ka galīgie rezultāti ir saskaņā ar pašreizējām un nākotnes lietotāju vajadzībām.

(7)  Ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo dati, kas jau tiek vākti saskaņā ar šo regulu, un ka mērķis ir samazināt datu nosūtīšanas periodu gada datiem par dzelzceļa pasažieriem. Komisijai būtu jāturpina regulāri iesniegt ziņojumus par to, kā šī regula tiek īstenota. [Gr. 2]

(8)  Regulā (EK) Nr. 91/2003 Komisijai piešķirtas pilnvaras īstenot dažus šīs regulas noteikumus. Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”), ar šo regulu Komisijai piešķirtās pilnvaras jāsaskaņo ar Līguma 290. un 291. pantu.

(9)  Lai atspoguļotu jaunas attīstības tendences dalībvalstīs un vienlaikus nodrošinātu saskaņotu datu vākšanu par dzelzceļu visā Savienībā un saglabātu dalībvalstu nosūtīto datu augstu kvalitāti, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai pielāgotu ziņojumu definīcijas un robežvērtības un pielikumu saturu, un precizētu sniedzamo informāciju.

(10)  Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darbā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī, un ņemtu vērā dzelzceļa nozares pārstāvju nostāju. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 3]

(11)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentiem.

(12)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās informācijas noteikšanu, kas sniedzama ziņojumos par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību, kā arī par to, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(4). Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu. [Gr. 4]

(13)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju.

(14)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 91/2003,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 91/2003 groza šādi:

(1)  regulas 3. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktā svītro 24.–30. apakšpunktu;  [Gr. 5]

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai pielāgotu tehniskās definīcijas, kas minētas 1. punktā, un lai vajadzības gadījumā nodrošinātu papildu definīcijas, ņemot vērā jaunas attīstības tendences, kas nosaka vajadzību konkrētā līmenī definēt tehnisko informāciju, lai nodrošinātu statistikas saskaņošanu.”;

"

(2)  regulas 4. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punkta b), un d) un h) apakšpunktu svītro; [Gr. 6]

(aa)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

„(ga) statistika par dzelzceļa infrastruktūru (Ga pielikums);” [Gr. 7]

"

(ab)  iekļauj šādu punktu:"

„1.a Eurostat ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru (EDzA) cieši sadarbojas datu vākšanā par negadījumiem, tostarp datu novērtēšanā, lai nodrošinātu, ka dzelzceļa negadījumu dati, ko EDzA savākusi atbilstīgi pielikumam Komisijas Direktīvā 2009/149/EK* par dzelzceļa drošību, ir pilnībā salīdzināmi ar negadījumu datiem, kurus Eurostat ir savācis par citiem transporta veidiem.

__________________

* Komisijas Direktīva 2009/149/EK ( 2009. gada 27. novembris ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai. ” [Gr. 8]

"

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Saskaņā ar A un C pielikumu dalībvalstis sniedz datus par uzņēmumiem:

(a)  kuru kopējais kravu pārvadājumu apjoms ir vismaz 200 miljoni tonnkilometru vai vismaz 500 000 tonnu;

(b)  kuru kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir vismaz 100 miljoni pasažierkilometri.

(c)  ja šīs robežvērtības nav sasniegtas, ziņojumi A un C pielikumā ir nosūtāmi pēc izvēles.”;

"

(c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Saskaņā ar L pielikumu dalībvalstis sniedz kopējos datus par uzņēmumiem, kuri nesasniedz 2. punktā minētās robežvērtības, ja šie dati nav paziņoti saskaņā ar A un C pielikumu, kā noteikts L pielikumā.”;

"

(d)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Komisija vajadzības gadījumā ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz pielikumu satura un robežvērtību pielāgošanu 1. un 3. punktā minētajos ziņojumos, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas attīstību.”; [Gr. 9]

"

(e)  pievieno šādu punktu:"

“6. Īstenojot šajā punktā paredzētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka pieņemtie deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.”;

"

(3)  regulas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) administratīviem datiem, tostarp datiem, ko savākušas pārvaldes iestādes, jo īpaši dzelzceļa kravu pārvadājumu pavadzīmēm, ja tās pieejamas”;

"

(4)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

“7. pants

Izplatīšana

Vēlākais 12 mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru attiecas šie rezultāti, Komisija (Eurostat) izplata statistiku, pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, E, F, G, Ga, H un L pielikumā.

Rezultātu izplatīšanas kārtību Komisija pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 10]

"

(4a)  regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:"

„1.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtāmo datu kvalitāti.” [Gr. 11]

"

(5)  regulas 8. pantu papildina ar šādu punktu:"

“3. Šīs regulas vajadzībām nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā minētos kvalitātes kritērijus.

4.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija precizē kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus standarta kvalitātes ziņojumiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. pantā minēto pārbaudes procedūru.

______________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts ), par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.). ”;

"

(6)  regulas 9. pantu svītroaizstāj ar šādu:"

„9. pants

Ziņojums

Līdz ...(5) trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk reizi trijos gados Komisija pēc apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:

(a)  novērtē ieguvumus, ko sagatavotā statistika sniedz Savienībai, dalībvalstīm, kā arī statistikas informācijas sniedzējiem un lietotājiem saistībā ar viņu izmaksām;

(b)  novērtē sagatavotās statistikas kvalitāti, īpaši attiecībā uz datu zudumiem, ko rada vienkāršoto ziņojumu svītrošana;

(c)  nosaka potenciālā uzlabojuma jomas un jebkādus grozījumus, ko, ņemot vērā gūtos rezultātus, uzskata par vajadzīgiem.” [Gr. 12]

"

(7)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:"

“10. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku piecu gadu laikposmu no ...(6). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 13]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 4. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

"

(8)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:"

“11. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009*. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;

"

(9)  regulas 12. pantu svītro;

(10)  regulas B, D, H un I pielikumu svītro; [Gr. 15]

(11)  regulas C pielikumu aizstāj, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

(11a)  regulas F pielikumu groza šādi:

a)  pielikuma 2. slejas 1. ailes 1. daļā pievieno šādu ievilkumu:"

„– tonnkilometri”;

"

b)  pielikuma 2. slejas 1. ailes 2. daļā pievieno šādu ievilkumu:"

„– pasažierkilometri”;[Gr. 16]

"

c)  pielikuma 2. slejas 1. rindā pievieno šādu ievilkumu:"

„– ar nobraukto attālumu saistīts dzelzceļa kravu īpatsvars, kura pamatā ir tonnkilometri atbilstoši šādam attāluma sadalījumam:

–  a ≤ 50 km

–  50 km < a ≤ 150 km

–  150 km < a ≤ 300 km

–  300 km < a ≤ 500 km

–  500 km < a ≤ 750 km

–  750 km < a ≤ 1000 km

–  a > 1000 km” [Gr. 17]

"

d)  pielikuma 2. slejas 3. rindu aizstāj ar šādu:"

„– tonnas un tonnkilometri: katru gadu

–  pasažieru skaits un pasažierkilometri: reizi piecos gados”;[Gr. 18]

"

(11b)  iekļauj šādu pielikumu:"

„Ga pielikums

Dzelzceļa infrastruktūras dati

1.  Ar ERTMS aprīkotas dzelzceļa infrastruktūras kilometru skaits

2.  Ar ERTMS nepārtraukti aprīkota dzelzceļa tīkla garums kilometros (dalībvalstī)

3.  Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru transportam izmanto biežāk nekā reizi stundā, biežāk nekā reizi divās stundās un retāk nekā reizi divās stundās

4.  Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru vai kravu transportam vairs neizmanto, vai demontēta dzelzceļa infrastruktūra

5.  Bezšķēršļu staciju skaits, kuras pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti”. [Gr. 23]

"

(11c)  regulas H pielikumu groza šādi:

(a)  pielikuma 2. slejas 1. ailē pievieno šādu ievilkumu:"

„– negadījumu skaits (H.2 tabula)”;

"

(b)  pielikuma 2. slejas 4. ailes 2. daļu aizstāj ar šādu:"

„H.2 tabula: negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiem”;

"

(c)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 1. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– negadījumi, kuri saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēm un kurus nav izraisījuši vilcieni”;

"

(d)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– kopējais to negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti vismaz ar vienu dzelzceļa transportlīdzekli, kurš transportē bīstamu kravu, kas noteikta kravu sarakstā K pielikumā”;

"

(e)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– minēto negadījumu un starpgadījumu skaits, kuros notiek bīstamo kravu noplūde”; [Gr. 19]

"

(12)  regulas L pielikumu pievieno, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Triju mēnešu laikā pēc publicēšanas to konsolidē ar Regulu (EK) Nr. 91/2003. [Gr. 21]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

“C pielikums

Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem — sīki izstrādāts ziņojums

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātie pasažieri:

–  pasažieru skaits

–  pasažierkilometri

Pasažieru vilcienu kustība:

–  vilcienkilometri

Ar ERTMS aprīkotas lokomotīves:

–   skaits [Gr. 22]

Pārskata periods

Gads

Biežums

Katrs gads

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

C3 tabula: pārvadātie pasažieri pēc transporta veida

C4 tabula: starptautiski pārvadātie pasažieri, pēc iekāpšanas valsts un pēc izkāpšanas valsts

C5 tabula: pasažieru vilcienu kustība

Datu nosūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2012

Piezīmes

1.  Transporta veidus iedala šādi:

–  iekšzemes

–  starptautiskie

2.  C3 un C4 tabulai dalībvalstis sniedz datus, kuros iekļauta informācija par pārdotajām biļetēm arī ārpus ziņotājvalsts. Šo informāciju var iegūt tieši no citu valstu valsts iestādēm vai izmantojot starptautiskas vienošanās par biļešu kompensāciju."

“L pielikums”

L.1 tabula

Transporta darbības līmenis kravu pārvadāšanā

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas:

– kopā tonnas

– kopā tonnkilometri

Kravas vilcienu kustība:

– kopā vilcienkilometri

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katrs gads

Datu nosūtīšanas termiņš

Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

201X

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais kravas pārvadājumu apjoms ir mazāks par 200 miljoniem tonnkilometru un mazāks par 500 000 tonnu un kuri neziņo saskaņā ar A pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums)

L.2 tabula

Transporta darbības līmenis pasažieru pārvadāšanā

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas:

– kopā tonnas

– kopā tonnkilometri

Kravas vilcienu kustība:

– kopā vilcienkilometri

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katrs gads

Datu nosūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

201X

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir mazāks par 100 miljoniem pasažierkilometru un kuri neziņo saskaņā ar C pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums)"

(1) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(5)Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(6) Šīs regulas spēkā stāšanās precīza diena.


Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās ***I
PDF 272kWORD 39k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0449),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0208/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 24. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0004/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās

P7_TC1-COD(2013)0213


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/55/ES.)

(1) OV C 79, 6.3.2014., 67. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums ***I
PDF 271kWORD 36k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))
P7_TA(2014)0199A7-0111/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0757),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0390/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0111/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko attiecībā uz finanšu shēmu 2014.–2018. gadam groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008

P7_TC1-COD(2013)0367


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 378/2014.)


Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces ***I
PDF 351kWORD 76k
Rezolūcija
Teksts
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD))
P7_TA(2014)0200A7-0260/2013

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0106),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0048/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 4. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0260/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009

P7_TC1-COD(2013)0063


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 510/2014.)

Normatīvās rezolūcijas pielikums

Komisijas paziņojums par deleģētajiem aktiem

Saistībā ar šo Regulu Komisija atgādina par saistībām, ko tā uzņēmusies Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktā, proti, sniegt Parlamentam pilnīgu informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar tās darbu deleģēto aktu iesniegšanā.

(1) OV C 327, 12.11.2013., 90. lpp.


Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats
PDF 414kWORD 120k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2012. gada pārskats (2013/2131(INI))
P7_TA(2014)0201A7-0137/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas (EIB) 2012. gada pārskatu,

–  ņemot vērā 15., 126., 175., 208., 209., 271., 308. un 309. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un tā 5. protokolu par EIB Statūtiem,

–  ņemot vērā 2012. gada 26. oktobra rezolūciju par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu(1),

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu par riska dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kas saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finanšu stabilitāti, tās 2012. gada 19. aprīļa nostāju šajā jautājumā(2) un jo īpaši Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā 2013. gada 7. februāra rezolūciju par Eiropas Investīciju bankas 2011. gada pārskatu(3),

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada 26. jūnija ziņojumu „Ceļā uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību”,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija secinājumus, kuros jo īpaši paredzēts par EUR 10 miljardiem palielināt EIB kapitālu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija secinājumus, kuros tā aicina izstrādāt jaunu ieguldījumu plānu, lai atbalstītu MVU un veicinātu ekonomikas finansēšanu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumus, kuros izklāstīts mērķis mobilizēt visus ES politikas virzienus, lai atbalstītu konkurētspēju, darbvietas un izaugsmi,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumus par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem, proti, „Nākamās paaudzes novatorisko finansēšanas instrumentu satvars” (COM(2011)0662) un „Stratēģijas „Eiropa 2020” projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms” (COM(2011)0660),

–  ņemot vērā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) kapitāla pieaugumu, jo īpaši saistībā ar jautājumu par attiecībām starp EIB un ERAB,

–  ņemot vērā lēmumu paplašināt ERAB darbību, ietverot Vidusjūras reģionu,

–  ņemot vērā saprašanās memorandu starp EIB un ERAB, kas parakstīts 2012. gada 29. novembrī,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1080/2011/ES(4) par EIB pilnvarām saistībā ar projektiem ārpus Savienības laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0137/2014),

A.  tā kā EIB tika izveidota ar Romas līgumu un tās uzdevums saskaņā ar LESD 309. pantu ir, izmantojot gan kapitāla tirgu, gan bankas pašu resursus, sniegt ieguldījumu līdzsvarota un stabila iekšējā tirgus attīstībā, lai palīdzētu īstenot Savienības prioritātes, izvēloties ekonomiski dzīvotspējīgus projektus, kuros ieguldīt ES līdzekļus;

B.  tā kā šajos īpaši sarežģītajos sociālajos un ekonomikas apstākļos, ko raksturo valstu budžetu ierobežojumi, ir jāmobilizē visi ES resursi un politikas virzieni, tostarp EIB resursi un politikas virzieni, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos un apzinātu jaunus izaugsmes avotus;

C.  tā kā EIB darbojas arī kā citu ieguldījumu avotu finansēšanas mehānisms un papildina tos, aizvietojot vai novēršot tirgus neatbilstības;

D.  tā kā EIB palīdz ES saglabāt un nostiprināt tās konkurētspēju pasaules mērogā;

E.  tā kā EIB arī turpmāk būs ES politikas stūrakmens un tās izstrādes katalizators, nodrošinot publiskā sektora nepārtrauktu klātbūtni un piedāvājot ieguldīšanas spējas, kā arī vienlaikus garantējot stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu vislabāko iespējamo integrēšanu un īstenošanu;

F.  tā kā EIB kā stabilitātes pamatinstruments galvenokārt pievērsīsies cikliskuma mazināšanas uzdevumam, darbojoties kā uzticams partneris atbilstīgos projektos visā ES un ārpus tās;

G.  tā kā EIB atbalsta galvenos virzītājspēkus stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes un darbvietu mērķu sasniegšanai, proti, izaugsmi veicinošu infrastruktūru, progresīvas inovācijas un konkurētspēju;

H.  tā kā ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka EIB saglabā savu trīs A (AAA) kredītreitingu, lai nezaudētu piekļuvi starptautiskajiem kapitāla tirgiem saskaņā ar labākajiem finansēšanas nosacījumiem, kuriem būs turpmāka pozitīva ietekme uz projektu aprites ciklu un ieinteresētajām personām;

I.  tā kā 2012. gada jūnijā Eiropadome sāka īstenot Izaugsmes un nodarbinātības paktu, kas ietver vairākus politikas virzienus, kuru mērķis ir sekmēt gudru, ilgtspējīgu, iekļaujošu un resursu ziņā efektīvu izaugsmi, kas rada darbvietas;

J.  tā kā novatorisku finansēšanas instrumentu izmantošanu uzskata par vienu no veidiem, kā paplašināt pašreizējo instrumentu, piemēram, dotāciju, darbības jomu un kā uzlabot ES budžeta vispārējo efektivitāti;

K.  tā kā ir ārkārtīgi svarīgi atjaunot normālas iespējas nodrošināt aizdevumus ekonomikai un atvieglot ieguldījumu finansēšanu;

L.  tā kā starptautiskie finansēšanas instrumenti nodrošina jaunas sadarbības iespējas starp visiem institucionālajiem dalībniekiem, kā arī piedāvā reālus apjomradītus ietaupījumus;

M.  tā kā EIB darbības ārpus ES tiek īstenotas, lai atbalstītu Savienības ārpolitiku, un saskaņā ar LESD 208. un 209. pantu tām būtu jāatbilst ES mērķiem un jāsekmē to īstenošana;

N.  tā kā EIB darbības papildina īpaši instrumenti, ko nodrošina Eiropas Investīciju fonds (EIF) un kas ir vērsti gan uz riska finansējuma MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem, gan mikrofinansējuma nodrošināšanu;

O.  tā kā kapitāla pieaugums ir nostiprinājis EIB bilanci, ļaujot noteikt vērienīgus mērķus aizdevumu darbībām;

P.  tā kā ir veikti īpaši pasākumi, lai īstenotu vairāk kopīgu intervenču (apvienojot EIF garantijas ar EIB aizdevumiem MVU),

Politikas satvars un EIB intervences pamatprincipi

1.  atzinīgi vērtē EIB 2012. gada pārskatu un apstiprinātā darbības plāna īstenošanu saistībā ar aptuveni 400 projektu finansēšanu vairāk nekā 60 valstīs par summu EUR 52 miljardu apmērā;

2.  atzinīgi vērtē EIB valdes apstiprinājumu kapitāla palielināšanai par EUR 10 miljardiem, kas ļauj nodrošināt vēl EUR 60 miljardus (tas ir aizdevumu piešķiršanas mērķu paplašinājums 49 % apmērā) ilgtermiņa aizdevumiem Eiropas Savienībā īstenojamiem projektiem laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam;

3.  prasa EIB saglabāt paredzētos mērķus saistībā ar tās papildu darbību un iepriekš minētajā periodā nodrošināt EUR 180 miljardus papildu ieguldījumos visā ES;

4.  atgādina, ka īpašu interesi izraisa ES projekti vairākās prioritārajās tematiskajās jomās, kas ietvertas stratēģijā „Eiropa 2020”, proti, inovācijas un prasmes jomās, kas cita starpā ietver zema oglekļa emisiju līmeņa infrastruktūru, ieguldījumus MVU, kohēziju, kā arī resursu efektīvu izmantošanu un energoefektivitāti (tostarp pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni); norāda, ka šīs svarīgās jomas ir pienācīgi noteiktas EIB grupas darbības plānā 2013.–2015. gadam, un atzinīgi vērtē papildu EUR 60 miljardu piešķiršanu, palielinot aizdošanas spēju, lai finansētu šo jomu īstenošanu;

5.  tomēr nelokāmi uzskata, ka šo plašo prioritāšu īstenošanā lielāka uzmanība būtu jāpievērš ieguldījumiem ilgtermiņa izaugsmē un darbvietu radīšanā un ilgstošas un pamanāmas ietekmes nodrošināšanai reālajā ekonomikā, un tādēļ prasa veikt vispārēju novērtējumu, sniedzot reālus datus par ilgtermiņa nodarbinātību un tās ietekmi uz ekonomiku, ko visās jomās pēc finanšu krīzes ir nodrošinājuši EIB aizdevumi;

6.  atzinīgi vērtē izaugsmes un nodarbinātības mehānisma (GEF) darbības uzsākšanu, kas ļaus EIB padziļināti uzraudzīt tās finansēto projektu ietekmi uz nodarbinātību un izaugsmi;

7.  aicina EIB turpināt atbalstīt ES ilgtermiņa prioritātes attiecībā uz ekonomikas un sociālo kohēziju, izaugsmi un nodarbinātību, vides ilgtspēju, darbībām klimata jomā un resursu efektīvu izmantošanu, turpinot izstrādāt jaunus finanšu un nefinanšu instrumentus, kas paredzēti, lai novērstu gan tirgus īstermiņa efektivitātes trūkumu, gan ilgtermiņa strukturālas nepilnības ES ekonomikā;

8.  mudina EIB vienoties par saprašanās memorandiem un noslēgt tos ar reģionālās attīstības bankām, kas ir aktīvas attiecīgajos darbības reģionos, lai sekmētu sinerģiju, dalītu riskus un izmaksas, kā arī nodrošinātu pietiekamus aizdevumus reālās ekonomikas jomā;

9.  uzskata, ka Izaugsmes un nodarbinātības pakts ir svarīga, bet nepietiekama atbilde uz problēmām, ar ko saskaras ES un norāda, ka šā pakta sekmīgas īstenošanas svarīgākie elementi ir EIB kapitāla palielinājums un kopīgu Komisijas un EIB riska dalīšanas instrumentu plašāka izmantošana kopā ar sinerģiju starp EIB un EIF specifiskajām darbībām;

10.  prasa EIB par finansēšanas prioritāti noteikt projektus, kas būtiski veicina ekonomikas izaugsmi;

11.  atgādina, ka Eiropas Komisija kopā ar EIB iesniedza ziņojumu par iespējām un īpašām prioritātēm, kas jānosaka, īstenojot Izaugsmes un nodarbinātības paktu, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūru, energoefektivitāti un resursu efektīvu izmantošanu, digitālo ekonomiku, pētniecību un inovāciju, un MVU; pamatojoties uz šo ziņojumu, pieprasa rīkot politiskās debates Eiropas Parlamentā, tajās piedaloties Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem un Eiropas Investīciju bankas prezidentam;

12.  it sevišķi pauž bažas par to, ka 2012. gadā finansējums programmas valstīs (Grieķijā, Īrijā, Portugālē, Kiprā) joprojām bija zemā līmenī, veidojot aptuveni +/- 5 % no EIB kopējā ieguldījuma; norāda, ka EIB mērķis 2013. gadā ir veikt ieguldījumus programmas valstīs līdz EUR 5 miljardu apmērā no ES kopējā mērķa, kas ir EUR 62 miljardi;

13.  pauž bažas par to, ka EIB attiecībā uz saviem aizdevumiem ir saglabājusi tādu kā riska neuzņemšanās politiku, tādējādi ierobežojot iespējamo aizņēmēju loku, kuri varētu atbilst EIB aizdevumu piešķiršanas prasībām, un attiecīgi mazinot aizdevumu pievienoto vērtību;

14.  prasa EIB palielināt savu iekšējo riska uzņemšanās spēju, nodrošinot, ka tās riska pārvaldības sistēmas tiek pielāgotas pašreizējai videi;

15.  atzīst, ka EIB ir svarīgi saglabāt savu trīs A (AAA) kredītreitingu, lai nezaudētu finansiālo stabilitāti un spēju ieguldīt naudas līdzekļus reālajā ekonomikā; tomēr mudina EIB kopā ar EIF apsvērt iespēju uzņemties riskantākas darbības, lai nodrošinātu saprātīgu izmaksu un ieguvumu perspektīvu;

16.  konstatē, ka EIB īpašās, paaugstināta riska darbības mērķu apmērs 2013. gadā ir palielinājies līdz EUR 6 miljardiem un līdz EUR 2,3 miljardiem ir palielinājies finansējums riska dalīšanas un kredītkvalitātes uzlabojumu iniciatīvām, kā arī norāda uz nesen uzsākto Izaugsmes finansējuma iniciatīvu (GFI), kas atvieglo vidēja lieluma novatorisku uzņēmumu piekļuvi finansējumam;

17.  aicina EIB aktīvāk darboties saskaņā ar savām riska kapitāla pilnvarām (RCM) un EIF Izaugsmes starpmehānisma (MFG) pilnvarām, ko EIB nodrošina EIF;

18.  atzinīgi vērtē to, ka EIF ir palielinājis savas EIB finansēto riska kapitāla resursu pilnvaras par EUR 1 miljardu, kas ir īpaši vērsts uz augstāka riska mezonīna finansējumu EIB un EIF kopīgo pasākumu ietvaros, lai novērstu finansējuma ierobežojumus Eiropas vidēja lieluma uzņēmumu jauniem inovācijas un izaugsmes plāniem;

19.  aicina EIB visās dalībvalstīs aktīvāk piedāvāt savas tehniskās zināšanas visās svarīgākajās jomās saistībā ar pasākumiem, kuriem ir augsts izaugsmes potenciāls; atgādina, ka tehniskas un finanšu konsultācijas ir efektīvs veids, kā atbalstīt projekta īstenošanu un paātrināt līdzekļu izmaksu un faktisko ieguldījumu; tādēļ uzskata, ka EIB zināšanas būtu jāpaplašina un jādara pieejamas ES un EIB līdzfinansēto projektu agrīnajos posmos, kā arī liela mēroga projektu ex-ante novērtēšanā, tostarp, izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu „Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos (JASPERS)”;

20.  mudina EIB — saistībā ar to, ka pašlaik daudzu dalībvalstu finansējuma apguves rādītāji ir ārkārtīgi zemi, — pastiprināt centienus atbalstīt dalībvalstu ES resursu, tostarp struktūrfondu, apguves spēju, turpinot izstrādāt papildu kopīgus riska dalīšanas instrumentus un pielāgojot tos, kurus jau finansē no ES budžeta;

21.  aicina dalībvalstis attiecīgos gadījumos sadarboties ar Komisiju saistībā ar savas struktūrfondu piešķīrumu daļas izmantošanu, lai dalītu EIB aizdevumu risku un nodrošinātu aizdevumu garantijas zināšanām un prasmēm, resursu efektivai izmantošanai un energoefektivitātei, stratēģiskajai infrastruktūrai un MVU piekļuvei finansējumam;

22.  atzinīgi vērtē to, ka neizmantotie struktūrfondi tagad var tikt izmantoti kā īpašs garantijas fonds EIB aizdevumiem, jo īpaši Grieķijai;

23.  norāda, ka 2012. gadā banka parakstīja strukturālo programmu aizdevumus (SPL) EUR 2,2 miljardu vērtībā, kas ļāva sniegt atbalstu vairākām mazām un vidējām shēmām saskaņā ar kohēzijas politikas prioritātēm dažādās nozarēs;

24.  aicina EIB, ņemot vērā atšķirīgos ekonomiskos un finansiālos apstākļus visā ES, ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt uz rezultātiem orientētus ieguldījumu plānus, kas ir atbilstīgi pielāgoti valsts, reģionālajām un vietējām izaugsmes prioritātēm, pienācīgi ņemot vērā Komisijas Gada izaugsmes pētījumā un Eiropas ekonomikas pārvaldības pusgadā noteiktās horizontālās prioritātes;

25.  mudina banku izpētīt iespējas paplašināt tās iesaisti, aktīvi līdzdarbojoties partnerības nolīgumos starp Komisiju un dalībvalstīm;

26.  konstatē, ka krīzes laikā un pēc tās ir tendence samazināties publisko un privāto partnerību (PPP) skaitam, un tajā pašā laikā atgādina šo partnerību sevišķi svarīgo nozīmi ieguldījumu veikšanā, jo īpaši transporta tīklos, kā arī pētniecībā un inovācijā; norāda, ka, lai gan Eiropas Savienības PPP tirgus kopējā vērtība ir pieaugusi, tajā ir reģistrēts ievērojami mazāk darījumu;

27.  uzskata, ka valsts garantijas (VG) ir vērtīgs instruments, ar ko risināt tirgus nepilnības, kuras var kavēt PPP programmu un projektu īstenošanu; pamatojoties uz EIB zināšanām šajā jomā, aicina palielināt tās līdzdalību aizdevumu garantijās, ko publiskajām un privātajām partnerībām sniedz ar VG starpniecību;

28.  turklāt uzskata, ka EIB konsultēšanas spējas, kuru pamatā ir Eiropas Publiskā un privātā sektora konsultāciju centrā (EPEC) gūtā pieredze, varētu izmantot, lai valdības un attiecīgā gadījumā arī reģionālā līmenī sniegtu mērķtiecīgu tehnisko un specializēto palīdzību, kuras nolūks būtu veicināt pienācīgus novērtējumus attiecībā uz ieguvumiem, ko var nodrošināt VG iesaistīšana PPP programmā;

29.  atgādina, ka EIB un Komisija ar dalībvalstu atbalstu 2012. gadā izmēģinājuma režīmā sāka īstenot projektu obligāciju iniciatīvu, kuras mērķis ir palielināt finansējumu svarīgiem infrastruktūras projektiem, piesaistot institucionālos ieguldītājus;

30.  atzinīgi vērtē projektu obligāciju izmēģinājuma posma pirmā pusgada ziņojumu, kurā apstiprināti deviņi projekti sešās valstīs; aicina turpināt un palielināt šādu obligāciju izmantošanu, kā arī veikt to efektivitātes regulārus pārskatus, lai veicinātu veiksmīgus ieguldījumus parādu instrumentos, kas novirza privāto kapitālu nepieciešamos transporta, enerģētikas un IKT infrastruktūras projektos, jo īpaši projektos ar pārrobežu aspektu; tomēr uzskata, ka EIB būtu labāk jāizvērtē tas, kādos projektos tā vēlas ieguldīt līdzekļus, tostarp izvērtēt šo projektu drošumu un riska profilus; atgādina, ka no ES budžeta ir piešķirti EUR 230 miljoni, lai atbalstītu darbības saistībā ar EIB kredītkvalitātes uzlabošanu ieguldījumiem infrastruktūrā transporta, enerģētikas un komunikāciju nozarēs;

31.  prasa pienācīgi un laikus informēt Parlamentu par izraudzītajiem projektiem;

32.  ar bažām konstatē, ka joprojām pastāv galvenās problēmas (piemēram, procentu pārvēršana saistībās, par iepirkumu atbildīgo iestāžu ierobežotā pieredze obligāciju risinājumu jomā, institucionālo ieguldītāju vilcināšanās iesaistīties, sponsoru bažas par izmaksām); aicina EIB pienācīgi novērtēt iespēju ieguldīt līdzfinansējumu agrīnos obligāciju darījumos, lai no jauna pārliecinātu ieguldītājus un sponsorus; aicina EIB nodrošināt, lai projektu obligāciju iniciatīva būtu saskaņā ar ES klimata ilgtermiņa mērķi, proti, galveno uzmanību vērst uz zema oglekļa emisiju līmeņa infrastruktūrām;

33.  pauž bažas par projekta Castor vājajiem rezultātiem; prasa bankai sniegt datus par tā uzticamības pārbaudes pilnvērtīgumu un informāciju par to, vai veiktie ģeoloģiskie pētījumi norāda uz seismiskā riska iespējamību vai ne, kāds bija procentuālais rādītājs un kā šis jautājums tika risināts;

34.  gaida — attiecībā uz projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posmu — galīgo novērtējuma ziņojumu, kas paredzēts 2015. gadā;

35.  atzinīgi vērtē EIB jauno enerģētikas politiku, ar ko ievieš jaunus kritērijus aizdevumiem enerģētikas jomā, kuri atspoguļo enerģētikas un klimata politikas virzienus, kā arī pašreizējās ieguldījumu tendences; pieprasa, lai EIB ieguldījumi enerģētikas jomā tiktu darīti zināmi sabiedrībai un analizēti katru gadu un lai tiktu norādīts, kurus enerģijas avotus EIB atbalsta; tomēr vēlas uzsvērt, ka EIB ieguldījumu politikai būtu vēl vairāk jākoncentrējas uz ilgtspējīgiem projektiem; taču atgādina par nepieciešamību iesniegt visaptverošu pakāpeniskas samazināšanas plānu attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu neatjaunojamu energoresursu jomā;

36.  atzinīgi vērtē to, ka EIB ir ieviesusi jaunu emisiju daudzuma standartu, ko piemēros visiem fosilā kurināmā ražošanas projektiem, lai izslēgtu ieguldījumus projektos, kuru plānotās oglekļa emisijas pārsniedz robežlīmeni; aicina EIB valdi kontrolēt emisiju daudzuma standartu un apsvērt turpmākas, vēl stingrākas saistības;

37.  ņemot vērā tiesību aktu kopumu klimata jomā 2030. gadam un EIB prioritātes saistībā ar oglekļa emisiju samazināšanu, mudina EIB pastiprināt savus centienus attiecībā uz ieguldījumiem zema oglekļa emisiju līmeņa jomā un izstrādāt politikas nostādnes, kas ļautu noteikt vērienīgākus mērķus klimata jomā; prasa EIB 2014. gadā veikt klimata jomas novērtējumu un izveidot pārskatu par visām savām darbībām, tādējādi izstrādājot atjaunotu klimata aizsardzības politiku, piemēram, izmantot projekta novērtējumus un integrētu pieeju, lai gudri apvienotu svarīgāko nozaru politikas virzienus; aicina EIB pievienot šo pārskatu savam nākamajam gada pārskatam;

38.  atgādina par EIB svarīgo nozīmi, finansējot publiskā un privātā sektora ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā un atbalstot tādus projektus, kas veicina ES klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu; atgādina par savu 2007. gada rezolūciju, kurā tiek aicināts pārtraukt publisko finansējumu fosilā kurināmā projektiem un pāriet uz energoefektivitāti un atjaunojamajiem energoresursiem; uzskata, ka EIB sadarbībā ar Komisiju saskaņā ar Savienības un starptautiskajiem mērķiem klimata pārmaiņu jomā un labākajiem starptautiskajiem standartiem līdz 2015. gada beigām būtu jāatjaunina klimata pārmaiņu stratēģija attiecībā uz savām finansēšanas darbībām;

39.  prasa palielināt EIB resursus un specializētās zināšanas, lai nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām;

40.   prasa EIB īstenot labākos starptautiskos standartus attiecībā uz hidroenerģiju, proti, Pasaules Aizsprostu komisijas pamatprincipus un Hidroenerģijas ilgtspējības novērtēšanas protokolu (HSAP), kas ietver norādījumus par ieguldījumu veikšanu tikai tad, ja valsts ir ieviesusi tiesisko regulējumu, kas nosaka energoresursu plānošanas mehānismus (tostarp „slēgtās” zonas), par to, ka ir pienācīgi jānovērtē, jānovērš, jāmazina un jāuzrauga negatīvā ietekme uz ekosistēmām un vietējām kopienām, kā arī par to, ka projekti nedrīkst atrasties aizsargājamās teritorijās vai to tuvumā vai tuvu upēm ar labu ekoloģisko stāvokli;

41.  aicina EIB savos projektos rūpīgi ņemt vērā redzējumu un mērķus, kas minēti ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls” laikposmam līdz 2020. gadam;

Spēcīgāks atbalsts MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu

42.  atgādina, ka MVU ir ES ekonomikas pamatelements un Eiropas izaugsmes un nodarbinātības galvenais virzītājspēks, jo tie nodrošina vairāk nekā 80 % no nodarbinātības privātajā sektorā;

43.  atzinīgi vērtē īpašo uzmanību, kas (saistībā ar aizdevumu piešķiršanas intensificēšanu ES) tiek pievērsta palīdzībai, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam, un attiecīgi atzinīgi vērtē EIB grupas mērķi 2013. gadā parakstīt aizdevumus MVU Eiropas Savienībā vairāk nekā EUR 19 miljardu apmērā;

44.  šajā sakarībā aicina Padomi nekavējoties vienoties par kopējām Komisijas un EIB iniciatīvām un apvienot ES budžeta resursus, kas paredzēti MVU, kā arī rīkoties apņēmīgāk, īstenojot sadarbību ar EIB, lai samazinātu finansējuma ierobežojumus MVU; atgādina, ka fragmentācija finanšu tirgos papildus lielām finansējuma izmaksām, jo īpaši attiecībā uz MVU, rada finansējuma trūkumu un ka tā ir galvenā problēma vairākās dalībvalstīs; aicina pārveidot EIB darbības, vēršot tās uz defragmentāciju, lai veicinātu MVU finansēšanu, uzņēmējdarbību, eksportu un inovāciju, t. i., galvenās ekonomikas atveseļošanas jomas;

45.  atzinīgi vērtē to, ka ir uzlabojusies banku aizdevumu piešķiršana MVU, kas panākts, saskaņā ar EIB grupas jauno ABS iniciatīvu atjaunojot MVU vērtspapīrošanas tirgu; aicina EIB nodrošināt tirgus analīzi, lai šo EIB piedāvājumu labāk pielāgotu ieinteresēto personu vajadzībām; atzinīgi vērtē EIF kredītu apmēra palielināšanu, izmantojot kapitāla pieaugumu un pilnvaras, un aicina EIB un Komisiju pabeigt šo procesu līdz nākamā gada sākumam;

46.  atbalsta EIB grupas iniciatīvas par novatorisku finansējumu MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, sākot īstenot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas (COSME) finanšu instrumentus un riska dalīšanas instrumentus (RDI), lai mudinātu bankas ar aizdevumiem un garantijām nodrošināt finanšu resursus un lai nodrošinātu ilgtermiņa riska kapitālu;

47.  atbalsta Komisijas un EIB kopīgo MVU iniciatīvu jaunajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS), kombinējot ES līdzekļus, kas pieejami programmā COSME un pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, līdzekļus līdz pat EUR 8,5 miljardu apmērā veltot Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF), lai nodrošinātu papildu aizdevumus MVU;

48.  aicina dalībvalstis aktīvi līdzdarboties, kopīgajos instrumentos ieguldot līdzekļus no saviem ESIF piešķīrumiem, lai atbalstītu lielākus aizdevumus MVU savā teritorijā, tādējādi palielinot vispārējo sviras efektu;

49.  mudina EIB paplašināt tirdzniecības finansēšanas iniciatīvu; uzskata, ka šis MVU paredzētais garantiju mehānisms ir ļoti svarīgs un būtu jāpaplašina ES mērogā, kad vien to uzskata par patiesi vajadzīgu; aicina EIB izstrādāt savu uzņēmējdarbības veicināšanas programmu; aicina EIB kā pirmo soli veikt pasākumus, kas paredzēti nepieciešamo garantiju nodrošināšanai, lai uzņēmumi varētu izmantot visu savu eksporta potenciālu;

50.  izsaka atbalstu tam, ka EIB vairāk pievēršas reģionālajai un vietējai dimensijai, un aicina dalībvalstis pilnībā izmantot finansēšanas vadības kopīgās pārvaldības instrumentus, piemēram, programmu „Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem” (JEREMIE), un reģionālās fondu savstarpējās shēmas, kuras vietējiem MVU nodrošina kapitāla un aizņēmuma finansējumu;

51.  atzinīgi vērtē ex-post novērtējumu par EIB starpniecības aizdevumiem MVU Eiropas Savienībā laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam; atzīst, ka šajā jomā laikposmā no 2005. līdz 2012. gadam EIB parakstīja aizdevumus EUR 64 miljardu apmērā aptuveni 370 finanšu iestādēm 27 ES valstīs; norāda, ka līdz 2012. gada beigām EUR 53 miljardi no šīs naudas bija piešķirti tām finanšu iestādēm, kas savukārt 300 000 apakšaizdevumu veidā bija aizdevušas MVU gandrīz EUR 48 miljardus;

52.  norāda — novērtējums liecina, ka EIB starpniecības aizdevumi MVU (ar L4SME produkta starpniecību) atbilst ES mērķiem; tomēr aicina labāk novērtēt papildināmību starp EIB produktu un valsts politikas kombinācijām, lai uzlabotu turpmāko darbību atbilstību; prasa EIB nākt klajā ar priekšlikumiem par L4SME produkta ietekmes uzlabošanu, lai to varētu mobilizēt un izmantot konkrētu nepilnību novēršanai, nevis plaša MVU spektra finansēšanai, un tādējādi optimizēt EIB ieguldījumu izaugsmē un nodarbinātībā;

53.  ar bažām konstatē, ka pārskata periodā EIB aizdevumiem bija neliela ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību, kas būtiski atšķiras dažādās valstīs (tikai trešdaļa MVU sava apgrozījuma izaugsmi attiecināja uz EIB finansējumu); pauž bažas, ka ir pieejamas tikai ierobežotas liecības par to, ka EIB aizdevumi palīdzēja saglabāt nodarbinātību; norāda uz konstatējumu, ka relatīvā ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību ir augstāka jaunajās dalībvalstīs; tomēr atzīst, ka pārskata periodā, kas ietvēra finanšu un ekonomikas krīzi, tika sasniegts samērā neliels darbvietu skaita pieaugums, neskatoties uz nodarbinātības līmeņa samazināšanos;

54.  pauž bažas par to, ka vairākumā gadījumu EIB finansējums, šķiet, ticis izmantots, lai atbalstītu MVU „čempionus”, nevis novērstu nepilnības; tomēr norāda, ka vairāk nekā 80 % no MVU, kas saņēma finansējumu, bija uzņēmumi ar mazāk nekā 50 darbiniekiem, kas pierāda, ka EIB sasniedz mazāku segmentu no kopējā MVU apjoma;

55.  prasa EIB pilnībā izmantot atbilstības kritērijus, lai efektīvāk ietekmētu finansiālā atbalsta saņēmēju izraudzīšanos;

56.  aicina EIB noteikt un izraudzīties projektus ar augstāku pievienoto vērtību un augstāku risku, it sevišķi, apzinot jaunizveidotos uzņēmumus, mikrouzņēmumus, kooperatīvus, uzņēmumu kopas, MVU un uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, kuri īsteno pētījumu, izstrādes un inovāciju projektus prioritārajā tehnoloģiju jomā;

57.  uzsver nepieciešamību paaugstināt potenciālo ieguldītāju un atbalsta saņēmēju informētības un izpratnes līmeni par to, ka pastāv novatoriski finansēšanas instrumenti; mudina ieviest saziņas politiku, lai veicinātu dažādu pasākumu atpazīstamību, kurus ES ar EIB starpniecību īsteno ar jaunajiem finansēšanas instrumentiem; turklāt uzsver to, ka ir jānodrošina plaša un sistemātiska piekļuve informācijai par projektiem, kā arī lielāka tādu projektu saņēmēju un vietējās pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, ko varētu uzlabot ar EIB finansētiem ieguldījumiem;

58.  aicina EIB izveidot rīcības plānu, lai vienkāršotu MVU piekļuvi informācijai un finansējumam, jo īpaši attiecībā uz birokrātiskiem šķēršļiem saistībā ar piekļuvi finansējumam;

59.  atgādina, ka starpniecības aizdevumi veido vairāk nekā 20 % no EIB kopējiem gada aizdevumiem;

60.  ar bažām atkārtoti norāda, ka daudzi jautājumi šajā jomā joprojām nav atrisināti, it sevišķi pārredzamības trūkums (īpaši saistībā ar informāciju par galīgajiem atbalsta saņēmējiem), grūtības novērtēt aizdevumu ekonomisko un sociālo ietekmi (kuras savukārt izraisa neatbilstīgu pieeju mērķplānošanai) un — uzticot pienākumus ārpakalpojumu sniedzējiem, — paļaušanās uz finanšu starpniekiem, ka tie veiks uzticamības pārbaudes; mudina EIB sniegt informāciju par savu pieeju, lai paātrinātu pasākumus, ar kuriem risināt šīs problēmas, un prasa EIB kopīgi ar Komisiju izveidot stingru kritēriju sarakstu, kas piemērojami finanšu starpnieku atlasei, un darīt to publiski pieejamu;

61.  mudina EIB sagatavot atjauninātu un vispusīgu novērtējumu par to, kā finanšu krīze ir skārusi EIB finansējuma galīgos saņēmējus, un sniegt rūpīgu novērtējumu par finanšu krīzes ietekmi un sekām uz bankas izmantoto finanšu starpnieku pašreizējo stāvokli gan ES, gan ārpus tās;

62.  prasa EIB nodrošināt, ka tiek sasniegts tās mērķis — 2013. gadā vien radīt nodarbinātību aptuveni pusmiljonam cilvēku, piešķirot aizdevumus infrastruktūras, resursu efektīvas izmantošanas un uz zināšanām balstītas ekonomikas projektiem;

63.  norāda, ka uzņēmumu un publiskā sektora finansējuma ierobežojumi, ko rada sarežģītā ekonomikas vide un sašaurinātie kredīttirgi, turpina kavēt jauniešu nodarbinātību un ierobežot profesionālās izglītības uzlabošanu;

64.  uzskata, ka EIB Jaunatnes nodarbinātības programma (kuras aizdevumu apmērs ir EUR 6 miljardi), kas ietver komponentus „Darbavietas jauniešiem” un „Ieguldījumi prasmēs”, ir ļoti svarīga, lai risinātu minētās problēmas; atzinīgi vērtē starpposma īstenošanas ziņojumu, kurš apliecina svarīgus sasniegumus šajā nozarē, piemēram, saskaņā ar apakšprogrammu „Ieguldījumi prasmēs” ir piešķirti aizdevumi EUR 4,9 miljardu apmērā, ko papildina EUR 2,7 miljardi, kas piešķirti saskaņā ar pīlāru „Darbavietas jauniešiem”; konstatē tās mērķu agrīnu sasniegšanu;

65.  atbalsta bankas mērķi vēl vairāk izvērst savu aizdevumu piešķiršanu MVU, lai izveidotu nepārprotamu saikni starp EIB aizdevumiem un jaunu darbvietu radīšanu jauniešiem;

66.  aicina banku paplašināt savu darbības jomu un izmantot papildu instrumentus, lai nodrošinātu dzīvotspējīgus stimulus jauniešu nodarbinātībai, it sevišķi dalībvalstīs, kuras ir bēdīgi slavenas ar savu augsto jauniešu bezdarba līmeni;

EIB ieguldījums ES ārpolitikas virzienos

67.  prasa EIB saskaņā ar tās pilnvaru pārskatīšanu attiecībā uz darbībām ārpus Eiropas Savienības atbalstīt ES ārpolitikas mērķus, ko noteikusi Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD);

68.  atzinīgi vērtē ES ārējā aizdevuma garantiju, kuru EIB nodrošina no ES budžeta un kuras apmērs ir līdzvērtīgs līdzšinējam apmēram un maksimālais apmērs ir noteikts EUR 30 miljardu apmērā (kas ir sadalīts šādi: EUR 27 miljardi kā vispārējās pilnvaras un izvēles EUR 3 miljardi, kas pakļauti termiņa vidusposma pārskatam) nākamajam finanšu periodam, lietojot atmaksājumus no FEMIP (Eiropas un Vidusjūras reģiona ieguldījumu un partnerības instruments) darbībām neizmantotajiem līdzekļiem, kas bija paredzēti periodam līdz 2007. gadam;

69.  prasa Revīzijas palātai sagatavot īpašu ziņojumu par EIB ārējo aizdevumu darbību rezultātiem un atbilstību ES politikai pirms EIB ārējo pilnvaru starpposma pārskata, kā arī salīdzināt to pievienoto vērtību attiecībā uz EIB pašu resursiem; turklāt prasa Revīzijas palātai savā analīzē nošķirt no ES budžeta piešķirtās garantijas, EAF garantēto ieguldījumu mehānismu, dažāda veida kombinēšanu, kas tiek izmantota ES Āfrikas Infrastruktūras ieguldījumu fondā, Karību jūras ieguldījumu fondā un Klusā okeāna valstu ieguldījumu mehānismā, un atmaksājumu izmantošanu attiecībā uz minētajiem ieguldījumiem;

70.  atzinīgi vērtē to, ka EIB jaunās ārējo aizdevumu pilnvaras paredz elastīgākus noteikumus; aicina EIB sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu ES politikas virzieniem un mērķiem;

71.  prasa EIB elastīgāk izmantot Garantiju fondu un vairāk pievērsties aizdevumiem, kuros EIB pati uzņemas risku, tādējādi paplašinot savu ietekmes jomu attiecībā uz rentabliem projektiem; pieprasa EIB nodrošināt augsta līmeņa atpazīstamību projektu galīgajiem atbalsta saņēmējiem par tās sniegto Eiropas finansiālo atbalstu;

72.  norāda, ka pirmspievienošanās valstis un austrumu un dienvidu kaimiņvalstis ir EIB galvenās prioritārās teritorijas; īpaši uzsver nepieciešamību turpināt atbalstu demokrātiskām un ekonomiskām pārmaiņām pēc Arābu pavasara, īpašu uzmanību pievēršot atbalstam pilsoniskās sabiedrības komponentiem, darbvietu radīšanai un ekonomikas atveseļošanai dienvidu valstīs un Austrumu partnerības valstīs; ar gandarījumu konstatē, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta MVU un to piekļuvei finansējumam;

73.  saistībā ar ES ārpolitiku atbalsta to, ka kopā ar Komisiju un dalībvalstīm tiek pakāpeniski izstrādāti jauni finanšu produkti, piemēram, kombinēti produkti, kuros apvienotas ES dotācijas, aizdevumi un riska dalīšanas instrumenti, lai sasniegtu jaunas uzņēmumu kategorijas; pieprasa, lai tiek noteiktas labākās prakses un rūpīgi izstrādāti atbilstības kritēriji, ko varētu izmantot šiem instrumentiem, sasaistot ar strukturētiem ziņojumu sniegšanas, uzraudzības un kontroles nosacījumiem; aicina pabeigt pārdales politikas izstrādi;

74.  tādēļ sagaida, ka pārvaldības ziņojumā par to, kā tiek īstenota platforma sadarbībai ar starptautiskajiem finanšu instrumentiem saistībā ar kombinācijām, lai nodrošinātu EIB atbilstīgu lomu, tiktu ietverta detalizēta un konsekventa informācija par šo jautājumu; aicina Komisiju sagatavot visaptverošu ziņojumu par finanšu instrumentu īstenošanas ietekmi un rezultātiem, kas gūti, izmantojot sadarbības platformu kombinēšanas jomā;

75.  atzinīgi vērtē EIB atbalstu projektiem vairākās enerģētikas nozarēs, pievēršoties izaugsmei un darbvietām; atgādina par nepieciešamību nodrošināt atbilstību jaunākajiem politikas sasniegumiem enerģētikas un klimata jomās ES; mudina EIB saistībā ar tās atjaunoto enerģētikas politiku turpināt gan ES, gan ārpus tās atbalstīt projektus, kas vērsti uz energoefektivitāti un ilgtspējīgiem atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi paverot ceļu uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni;

EIB sadarbība ar citām starptautiskajām finanšu iestādēm

76.  atgādina, ka strukturēta sadarbība starp ES institūcijām (Komisiju un EIB) un citām finanšu iestādēm ir vienīgais efektīvais veids, kā novērst darbību pārklāšanos;

77.  atzinīgi vērtē atjaunināto saprašanās memorandu, par ko vienojušās EIB un ERAB un kas atspoguļo ES gatavību intensificēt koordināciju un sadarbību starp šīm abām lielajām starptautiskajām finanšu iestādēm; mudina EIB arī vienoties par saprašanās memorandiem un noslēgt tos ar reģionālās attīstības bankām, kas ir aktīvas attiecīgajos darbības reģionos, lai sekmētu sinerģiju, dalītu riskus un izmaksas, kā arī nodrošinātu pietiekamus aizdevumus reālās ekonomikas jomā;

78.  aicina abas iestādes pēc iespējas labāk koordinēt savas darbības saistībā ar papildināmību un pienākumu sadali, lai regulāri pētītu labākās iespējas un sinerģiju un lai rastu optimālu līdzsvaru ES politikas mērķu atbalstā un īstenošanā, vienlaikus ievērojot katras iestādes attiecīgās salīdzinošās priekšrocības un specifiku;

79.  mudina EIB un ERAB agrākajā iespējamajā posmā (darbības ex-ante novērtējuma vai noteikšanas posmā) nostiprināt savas zināšanas, savas stratēģiskās un plānošanas pieejas dažādās intervences jomās un it sevišķi savu sadarbību saistībā ar riska pārvaldības instrumentiem (finanšu, darbības vai valsts riski), lai uzlabotu risku uzraudzību;

80.  atzinīgi vērtē jauno kopīgo rīcības plānu, par ko 2012. gada novembrī vienojās EIB, ERAB un Pasaules Bankas grupa un kas vērsts uz atbalstu ekonomikas atveseļošanai un izaugsmei Centrāleiropā un Dienvidaustrumeiropā, norādot, ka rīcības plānā ir noteiktas kopīgas saistības vairāk nekā EUR 30 miljardu apmērā laikposmam no 2013. līdz 2014. gadam; aicina EIB nodrošināt vismaz EUR 20 miljardus, kā paredz vienošanās;

81.  atkārtoti ierosina savu priekšlikumu, ka Eiropas Savienībai jākļūst par EIB partneri;

EIB pārvaldības, atbilstības un kontroles regulējums

82.  aicina EIB, citus asociētos partnerus un ieinteresētās personas turpināt uzlabot savus pārvaldības mehānismus, cita starpā, izstrādājot atbilstīgas un pilnīgas uzraudzības, ziņojumu sniegšanas un kontroles sistēmas;

83.  atzinīgi vērtē to, ka EIB, pievienojoties Starptautiskajai palīdzības pārredzamības iniciatīvai (IATI), ir pastiprinājusi savu apņemšanos nodrošināt pārredzamību;

84.  pieprasa bankai nodrošināt sava sūdzību izskatīšanas mehānisma pilnīgu neatkarību un dzīvotspējīgu darbību;

85.   aicina EIB rīkoties atbilstoši Orhūsas konvencijas noteikumiem, izveidojot publisku dokumentu reģistru, lai garantētu tiesības piekļūt dokumentiem, kā tas ir paredzēts ES līgumos; prasa bankai saglabāt savas saistības un no 2014. gada publiskot savu reģistru;

86.  pieprasa nākamo gada pārskatu papildināt ar transversālu rezultātu rādītāju kopumu saistībā ar finansēšanas darbību ietekmi EIB intervences galvenajās jomās, paredzamo daudzkārtējo ietekmi attiecīgos gadījumos un finansiālo priekšrocību pārnesi finansētajās programmās;

87.  atkārtoti atgādina un uzsver bankas atbildību par pārredzamības uzlabošanu saistībā ar finanšu starpnieku un partneru izraudzīšanos līdzfinansētiem projektiem, kā arī saistībā ar galīgajiem atbalsta saņēmējiem;

88.  uzsver, ka EIB ir jāsamazina birokrātija, lai nodrošinātu efektīvāku un ātrāku finansējuma piešķiršanu;

89.  aicina EIB vēl vairāk uzlabot pārredzamību, kad tā izsniedz aizdevumus, izmantojot finanšu starpniekus, ik gadu ziņojot par aizdevumu izsniegšanu MVU, nodrošinot apkopotus datus par MVU izmaksātajām summām, apkalpoto MVU skaitu, vidējo aizdevuma lielumu un atbalstītajām nozarēm, ietverot novērtējumu par aizdevumu pieejamību MVU un to efektivitāti;

90.  aicina EIB atturēties no sadarbības ar finanšu starpniekiem, kas ieguvuši negatīvu reputāciju pārredzamības ziņā vai saistībā ar krāpšanu, korupciju, ietekmi uz vidi vai sociālo ietekmi; mudina EIB veidot partnerības ar pārredzamiem un atbildīgiem finanšu starpniekiem, kam ir iedibināta saikne ar vietējo ekonomiku katrā darbības valstī; šajā sakarībā aicina EIB nodrošināt lielāku pārredzamību, jo īpaši starpniecības kredītu jomā, kā arī īstenot uzlabotu uzticamības pārbaudes procedūru, lai novērstu nodokļu oāžu izmantošanu, iekšējo cenu noteikšanu, krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu izvairīšanos no nodokļiem vai to plānošanu; prasa izveidot publiski pieejamu sarakstu, kurā noteikti finanšu starpnieku atlases obligātie kritēriji; aicina EIB stiprināt sadarbību ar valstu publiskajām kredītiestādēm, lai nodrošinātu maksimālu pozitīvo ietekmi uz MVU saistībā ar to finanšu programmām;

91.  aicina EIB nekavējoties iesaistīties iekļaujošā tādas politikas pārskatīšanas procesā, kura attiecas uz jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties, šajā saistībā pienācīgi ņemot vērā nesenos notikumus ES un starptautiskā līmenī; tādēļ prasa, lai EIB nodrošinātu to, ka visi uzņēmumi un finanšu iestādes, kas iesaistītas tās projektos, publiski atklāj to juridisko struktūru īpašniekus, kas tieši vai netieši ir saistītas ar uzņēmumu, tostarp trestu, fondu un bankas kontu;

92.  prasa arī kopā ar Komisiju izstrādāt publiski pieejamu finanšu starpnieku izņēmumu sarakstu, pamatojoties uz negatīvo pieredzi pārredzamības, krāpšanas, saistības ar ārzonu jurisdikcijām un ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes ziņā;

93.  uzskata, ka EIB ir svarīgi saglabāt savu trīs A kredītreitingu, jo tas ļāva tai 2012. gadā starptautiskajos kapitāla tirgos ar izdevīgām likmēm aizņemties EUR 71 miljardu; tomēr mudina EIB stiprināt tās spēju kā prioritāti noteikt augstākas pievienotās vērtības projektus ar lielāku risku;

94.  tāpat kā iepriekšējos gados atgādina un uzsver, ka EIB ir nepieciešama prudenciāla banku uzraudzība, un aicina veikt juridisku izpēti, kas ļautu noteikt iespējamo risinājumu šajā jautājumā;

95.  ierosina, lai šo regulatīvo uzraudzību:

   i) veiktu ECB, pamatojoties uz LESD 127. panta 6. punktu, vai
   ii) veiktu Komisijas 2012. gada 12. septembra ziņojumā paredzētajā topošās banku savienības sistēmā vai,
   iii) ja tas nav iespējams un pamatojoties uz brīvprātīgu EIB pieeju, to veiktu Eiropas Banku iestāde, šajā procesā piedaloties vai nepiedaloties vienai vai vairākām dalībvalstu uzraudzības struktūrām, vai neatkarīgam revidentam;

pauž nožēlu, ka Komisija šajā sakarībā nav ierosinājusi nekādus pasākumus, neraugoties uz Parlamenta pieprasījumiem, ko tas pauda jau 2007. gadā;

96.  atzinīgi vērtē jaunos iekšējos sasniegumus EIB saistībā ar vispārējo atbilstību labākajai banku praksei; prasa, lai EIB partneri banku darbības jomā arī ievērotu labāko banku darbības praksi, kas atbilst ES tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā un finanšu tirgus stabilitātes principiem; prasa EIB savā gada darba plānā ietvert vienas darbības jomas revīziju, lai sniegtu pārliecību, ka labākā banku prakse ir atspoguļota bankas iekšējās rakstiskajās procedūrās;

97.  aicina EIB turpmāk palielināt tās darbību, izvērtējumu un rezultātu pārredzamību un pieejamību, uzlabojot piekļuvi informācijai — gan iekšēji EIB darbiniekiem, tiem piedaloties attiecīgās EIB iekšējās sanāksmēs, gan ārēji, piemēram, EIB tīmekļa vietnē;

98.  atzinīgi vērtē to, ka EIB ir īstenojusi pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un ir nostiprinājusi savas atbilstības funkcijas resursus, ieceļot jaunu par atbilstības uzraudzību atbildīgo grupas vadītāju; prasa regulāri sniegt Parlamentam jaunāko informāciju par rezultātiem, kas atspoguļoti grupas galvenās atbilstības uzraudzības amatpersonas ziņojumā;

99.  aicina EIB izmantot ziņojumus par katru valsti atsevišķi, lai apkarotu nelikumīgu darbību finansēšanu; uzskata — visiem līdzekļu saņēmējiem (sabiedrībām vai finanšu starpniekiem), kas ir reģistrēti dažādās jurisdikcijās, savos revidētajos gada ziņojumos ir jāiekļauj informācija par saviem pārdošanas apmēriem, aktīviem, darbiniekiem, peļņu un nodokļu maksājumiem katrā valstī, kurā tie darbojas, lai tie būtu tiesīgi saņemt EIB finansējumu; uzskata arī, ka līdzekļu saņēmējiem jādara zināmi sabiedrībai līgumi ar uzņēmējas valsts valdību un jo īpaši jāatklāj savs fiskālais režīms katrā valstī, kurā tie darbojas;

100.  prasa pielāgot kontroles vidi, lai turpmāk būtu iespējams apstrādāt vairāk finansējuma pieprasījumu saistībā ar EIB kapitāla pieaugumu un citām finansiālām partnerībām, it sevišķi riska pārvaldības funkcijām;

Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie EIB pasākumi

101.  aicina EIB regulāri ziņot par to, kā tiek pildīti katrā gada pārskatā iekļautie Parlamenta ieteikumi, jo īpaši par aizdevumu izsniegšanas ietekmi dažādajos darbību reģionos attiecībā uz izaugsmi un darbvietu radīšanu šajos reģionos un ES, kā arī ES, kandidātvalstu un kaimiņvalstu savstarpējo ekonomisko integrāciju;

o
o   o

102.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Investīciju bankai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0404.
(2) OV C 258 E, 7.9.2013., 131. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0057.
(4) OV L 280, 27.10.2011., 1. lpp.


Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana
PDF 420kWORD 131k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu (2013/2166(INL))
P7_TA(2014)0202A7-0133/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi)(4),

–  ņemot vērā Padomes 2010. gada 17. novembra Regulu (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām(6),

–  ņemot vērā savu 2013. gada 12. septembra nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. .../..., ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku(7),

–  ņemot vērā savu 2013. gada 12. septembra nostāju, lai pieņemtu Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību(8),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 3. jūnija ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi(9), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(10),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 3. jūnija ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi(11), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(12),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 3. jūnija ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi(13), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(14),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 18. maija ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām(15), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(16),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 25. maija ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu(17), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(18),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2010. gada 25. maija ziņojumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību(19), un savu 2010. gada 22. septembra nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu(20),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2013. gada 1. marta atzinumu par budžeta izpildes apstiprināšanu saistībā ar Eiropas Banku iestādes budžeta īstenošanu 2011. finanšu gadā,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2013. gada 1. marta atzinumu par budžeta izpildes apstiprināšanu saistībā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes budžeta īstenošanu 2011. finanšu gadā,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2013. gada 1. marta atzinumu par budžeta izpildes apstiprināšanu saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes budžeta īstenošanu 2011. finanšu gadā,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 2013. gada 5. septembra atzinumu par Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2014. gada finanšu gadam visām iedaļām,

–  ņemot vērā „Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipus”, ko 2012. gada 13. un 14. septembrī atbalstīja Bāzeles Banku uzraudzības komiteja(21),

–  ņemot vērā Finanšu stabilitātes padomes pieņemtos Finanšu iestāžu efektīvu noregulējuma režīmu galvenos atribūtus, kas tika publicēti 2011. gada oktobrī,

–  ņemot vērā Uzraudzības kolēģiju labās prakses principus, ko Bāzeles Banku uzraudzības komiteja izdeva 2010. gada oktobrī(22),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 22. janvāra spriedumu lietā C-270/12 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/ Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā Reglamenta 42. pantu un 48. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu (A7-0133/2014),

A.  tā kā finanšu krīze uzskatāmi parādīja, ka neatbilstoša riska pārvaldība un neefektīva, nevienmērīga un sadrumstalota finanšu tirgu uzraudzība veicināja finanšu nestabilitāti un patērētāju aizsardzības trūkumu finanšu pakalpojumu jomā;

B.  tā kā Eiropas Parlaments stingri atbalstīja Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) izveidei, paredzēja tām vairāk pilnvaru koordinācijas un tiešās uzraudzības jomā un uzskata, ka tās ir galvenie dalībnieki stabilāku un drošāku finanšu tirgu izveidē un ka Savienībai ir nepieciešama stingrāka un saskaņotāka uzraudzība Eiropas līmenī;

C.  tā kā Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) izveide ir uzlabojusi finanšu uzraudzības kvalitāti un saskaņotību iekšējā tirgū; tā kā tas ir pakāpeniskas attīstības process, kurā Uzraudzības padomes locekļiem galvenā uzmanība būtu jākoncentrē uz Savienības vērtībām un interesēm;

D.  tā kā kopš EFUS izveides mikroprudenciālā uzraudzība Savienībā ir attīstījusies straujāk nekā makroprudenciālā uzraudzība;

E.  tā kā mikroekonomiskās un makroekonomiskās uzraudzības pilnvaras ir lielākoties Eiropas Centrālās bankas (ECB) ziņā, kurai jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu interešu konfliktus, kas var rasties saistībā ar ECB uzdevumiem monetārās politikas jomā;

F.  tā kā EUI būtu jānovērš finanšu tirgu sadrumstalotība Savienībā;

G.  tā kā viens no EUI uzdevumiem ir konverģences nodrošināšana un palīdzības sniegšana ikdienas uzraudzības kvalitātes palielināšanā un tā kā nav nepieciešams attīstīt izpildes rādītājus, ar kuru palīdzību galvenā uzmanība tiek pievērsta ikdienas uzraudzībā sasniegtajam regulatīvās darbības rezultātiem;

H.  tā kā EUI ir lielā mērā izpildījušas savu uzdevumu sniegt ieguldījumu likumdošanas procedūrās un ierosināt tehniskus standartus;

I.  tā kā — lai gan regulas, ar kurām ir izveidotas EUI, ir gandrīz identiskas — to piemērošanas jomas ir attīstījušās ļoti atšķirīgi;

J.  tā kā attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem (RTS) un īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) Komisijai ir jāpieņem grozīti vai negrozīti EUI ierosinātie RTS vai ITS projekti un noviržu no šiem projektiem gadījumos būtu jāsniedz detalizēti iemesli;

K.  tā kā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) īstenotā tiešā kredītreitingu aģentūru uzraudzība var uzlabot uzraudzības kvalitāti šajā jomā;

L.  tā kā regulatīvos tehniskos standartus pieņem kā deleģētus aktus un tie garantē EUI iesaistīšanos jomās, kurās tām ir lielāka tehniskā pieredze zemāka līmeņa tiesību aktu izstrādē;

M.  tā kā Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopējās vienošanās par deleģētiem aktiem 2. punktā ir noteikts, ka minētās trīs iestādes sadarbojas visas deleģēto aktu pieņemšanas procedūras laikā, lai deleģētās pilnvaras tiktu netraucēti īstenotas un lai Parlaments un Padome varētu tās efektīvi kontrolēt;

N.  tā kā vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) izveide bija svarīgs solis virzībā uz banku saskaņotu uzraudzību euro zonā un parējās dalībvalstīs, kas piedalās šajā mehānismā;

O.  tā kā VUM izveidei ir ļoti svarīga ietekme uz iestāžu mikroprudenciālo un makroprudenciālo uzraudzību Savienībā, ņemot vērā Eiropas Centrālajai bankai piešķirtās pilnvaras šajās jomās;

P.  tā kā Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) sniedza noderīgus makroekonomiskus ieteikumus attiecībā uz likumdošanas procesu, kurus Komisija un abi likumdevēji tikai daļēji ņēmuši vērā tādās jomās kā naudas tirgus fondi, kapitāla prasības, Hipotekāro kredītu direktīva vai Maksātspējas II direktīvā(23) paredzētie simetriskie ilgtermiņa garantiju pasākumi;

Q.  tā kā ESRK nav obligātu pienākumu likumdošanas procesā, pat gadījumos, kad tiek skarti makroekonomiski jautājumi;

R.  tā kā Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai ir bijusi būtiska un konstruktīva loma ESRK darba kārtības noteikšanā, it īpaši mudinot ESRK pievērst pastiprinātu uzmanību pretrunīgiem un izšķiroši svarīgiem jautājumiem;

S.  tā kā likumdevējas iestādes un Komisija varēja būt ņēmušas vērā dažus no ESRK priekšlikumiem, ja tie būtu sniegti agrākā likumdošanas procesa posmā;

T.  tā kā ESRK tika izveidota finanšu krīzes laikā, lai novērstu turpmākas krīzes un saglabātu finanšu stabilitāti;

U.  tā kā ESRK nekad nav sniegusi paziņojumu par sistēmisko risku, ko rada ļoti zemas procentu likmes, kas tiek piemērotas pārāk ilgā laikposmā;

V.  tā kā monetārā politika var būtiski ietekmēt kredīta un aktīvu cenu „burbuļus” un tāpēc var rasties interešu konflikts starp ECB monetāro politiku un ESRK darbību;

W.  tā kā, ņemot vērā Komisijas pirmos priekšlikumus, ESRK darbinieku skaitam bija jābūt vismaz divas reizes lielākam par tās faktisko darbinieku skaitu un tā kā kvalificētu darbinieku skaita svārstības kaitē ESRK darbam;

X.  tā kā EVTI nav ņēmusi vērā ESRK paziņojumus par Eiropas tirgu infrastruktūras regulu;

Y.  tā kā ESRK izveide ārpus ECB saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 130. pantu tai neļautu adresēt Eiropas Centrālajai bankai atzinumus, ieteikumus vai brīdinājumus;

Z.  tā kā ESRK struktūra un tās lēmējinstitūcijas apmērs neļauj ātri pieņemt lēmumus;

AA.  tā kā ESRK Ieteikums Nr. 2011/3 paredz, ka centrālajām bankām vajadzētu būt galvenajai lomai makroprudenciālajā uzraudzībā un līdz ar to centrālo banku pārstāvjiem noteikti vajadzētu būt ESRK lēmumu pieņemšanas institūciju locekļiem;

AB.  tā kā dalība ESRK stingri balstās uz centrālajām bankām, kurām ir svarīga loma, bet arī līdzīgas perspektīvas;

AC.  tā kā lielākā daļa nozaru tiesību aktu, ar kuriem EUI tiek piešķirta konkrēta kompetence, vēl nav stājusies spēkā, tādējādi padarot par neiespējamu EUI vienādā mērā pildīt savus pienākumus;

AD.  tā kā tiesību akti par finanšu tirgiem, finanšu pakalpojumiem un finanšu produktiem ir ļoti sadrumstaloti un daudzie juridiskie teksti rada nepilnības, pārskatu sniegšanas pienākumu dublēšanos, institucionālu diverģenci un regulatīvo pārklāšanos un var izraisīt neplānotas sekas un negatīvu ietekmi uz reālo ekonomiku;

AE.  tā kā ASV izveidoja federālo biroju patērētāju finanšu aizsardzībai, piešķirot tam spēcīgas pilnvaras;

AF.  tā kā pārredzamība un neatkarība ir svarīgs labas pārvaldības elements un ir svarīgi palielināt EUI darbības pārredzamību un to neatkarību;

AG.  tā kā — lai gan EUI kopumā strādā pārredzami, sniedzot informāciju savās tīmekļa vietnēs, ir jāpalielina pārredzamība attiecībā uz to darbu un progresu konsultāciju un priekšlikumu jomā, kā arī jāsniedz vairāk informācijas par semināriem un darba grupām;

AH.  tā ka Komisija ir oficiāli un neoficiāli iesaistīta EUI darbībās, tās iesaiste vēl nav pārredzama un tās loma būtu jāsaskaņo ar Parlamenta un Padomes lomu, lai netiktu apšaubīta EUI neatkarība;

AI.  tā kā labums, ko sniedz ieinteresēto personu grupu ieguldījums EUI darbā, šķiet, ir neliels;

AJ.  tā kā pārredzamības palielināšanai ir ļoti liela nozīme, lai ieinteresēto personu grupas varētu izstrādāt labi pārdomātus un praksē piemērojamus noteikumus par finanšu tirgiem, un sadarbība ar tirgus dalībniekiem būtu efektīvāka, ja šīs grupas būtu struktūras un tām uzticēto uzdevumu ziņā pārredzamākas;

AK.  tā kā EUI būtu jāsniedz atbalsts Komisijai, pārredzamā veidā darot pieejamas savas specializētās zināšanas par finanšu pakalpojumiem;

AL.  EUI būtu jāpalīdz Komisijai un likumdevējiem, novērtējot to, kādā mērā tiesību akti atbilst to regulatīvajiem mērķiem, un pārredzamības labad šis novērtējums būtu jāpublisko; EUI būtu jāsniedz oficiāli atzinumi par ierosinātajiem Savienības tiesību aktiem un jānovērtē tiesību aktu priekšlikumu ietekmes novērtējumos sniegto pierādījumu un analīzes pamatotība;

AM.  tā kā Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā C-270/12 norādīja uz iespējami palielinātu EFUS darbības jomu saskaņā ar LESD 114. pantu salīdzinājumā ar lietā C-9/56 Meroni(24) izdarītā sprieduma interpretāciju laikā, kad tika izveidota EFUS, un tādēļ Komisijai būtu jānovērtē tās potenciālā ietekme gaidāmajā EFUS pārskatīšanā;

AN.  tā kā ECB īstenoto to finanšu konglomerātu uzraudzību, kuri darbojas banku un apdrošināšanas jomā, ierobežo VUM juridiskais pamats;

AO.  tā kā līdz ar VUM izveidi tiek mainīta pamatā esošā EFUS uzraudzības sistēma un tiek radīta zināma asimetrija starp dažādajām institūcijām un to uzraudzības jomu;

AP.  tā kā pēc VUM stāšanās spēkā ir īpaši svarīgi nepieļaut regulatīvo arbitrāžu, garantēt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību un novērst tās kropļojumus, kā arī saglabāt pamatbrīvības;

AQ.  tā kā ECB un EUI izmanto dažādus ziņošanas standartus un intervālus un — ja valsts iestādes nepietiekami sadarbosies ar VUM un EUI — VUM izveide var radīt nopietnu risku, ka dublēsies ziņošanas prasības;

AR.  tā kā tiesības izmeklēt iespējamus Savienības tiesību aktu pārkāpumus un saistošas starpniecības iespēja ir tikusi izmantota reti un EUI ir ļoti ierobežotas iespējas ierosināt izmeklēšanu gadījumos, kad pastāv aizdomas, ka valstu kompetentās iestādes ir pārkāpušas tiesību aktus;

AS.  tā kā attiecībā uz iespējamiem Savienības tiesību aktu pārkāpumiem lēmumus, kas skar valstu uzraudzības iestādes, pieņem valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji EUI uzraudzības kolēģijās;

AT.  tā kā, EUI izmantojot saistošās starpniecības pilnvaras, tika rasti daudzi noderīgi risinājumi starp valstu uzraudzības iestādēm;

AU.  tā kā valstu pārstāvjiem ir bijis grūti nošķirt savu valsts kompetentās iestādes vadītāja lomu un Eiropas lēmumu pieņemšanu, apgrūtinot to spēju patiesi ievērot prasību rīkoties neatkarīgi un objektīvi tikai Savienības interesēs saskaņā ar EUI regulu 42. pantu;

AV.  tā kā savstarpējais spiediens nav darbojies tā, kā bija paredzēts sākotnējā EUI projektā, un ir jādod iespēja EUI stimulēt tā attīstību;

AW.  tā kā dažas EUI joprojām cenšas vākt sava darba veikšanai vajadzīgo informāciju nepieciešamajā formātā un tā kā EBI bija jāveic stresa testi, bet dažos gadījumos nevienai no abām iestādēm nebija nedz nepieciešamo juridisko pilnvaru, lai ievāktu šiem testiem vajadzīgos datus, nedz juridisko pilnvaru tādu datu pārbaudei, kuri šķita neprecīzi;

AX.  tā kā EUI var nepildīt atsevišķas prasības sniegt informāciju, iepriekš paredzot noraidījumu savās uzraudzības kolēģijās;

AY.  tā kā nesen apstiprinātie tiesību akti ir palielinājuši EUI pilnvaras izmeklēt iespējamus Savienības tiesību pārkāpumus vai šo tiesību nepiemērošanu, nosakot kompetentajām iestādēm pienākumu sniegt attiecīgajai EUI visu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu, tostarp informāciju par to, kā attiecīgie tiesību akti tiek piemēroti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

AZ.  tā kā VUM izveides gaitā tika panākts zināms progress EBI pilnvarošanā ievākt informāciju tieši, bet šādas pilnvaras ir jāpiešķir arī pārējām EUI;

BA.  tā kā pamatnostādnes ir izrādījušās lietderīgs un vajadzīgs instruments, lai novērstu nepilnības regulējumā, jo nozares tiesību aktos EUI nebija paredzētas nekādas pilnvaras;

BB.  tā kā EUI ir pilnvaras uzraudzīt Savienības tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, bet nav resursu, lai novērtētu to faktisko īstenošanu;

BC.  tā kā Finanšu instrumentu tirgu direktīva I(25) tiek īstenota visās dalībvalstīs, tomēr dažas dalībvalstis atsakās piemērot patērētāju aizsardzības noteikumus praksē un nodrošināt šo piemērošanu;

BD.  tā kā EUI pārstāvju dalība uzraudzības kolēģijās ir uzlabojusi kolēģiju darbību, tomēr tās ir sasniegušas tikai nelielu progresu uzraudzības konverģences palielināšanas jomā;

BE.  tā kā balsošanas tiesības EUI uzraudzības kolēģijās nav proporcionālas attiecīgo dalībvalstu lielumam, tāpat kā tas pašlaik ir ECB un Eiropas aģentūrās;

BF.  tā kā izmaiņas EBI sākotnējā balsošanas sistēmā, kuru rezultātā visām dalībvalstīm tika nodrošināta vienlīdzīga attieksme un EUI — apstākļi netraucētai darbībai, bija piekāpšanās dažām dalībvalstīm un padarīja lēmumu pieņemšanas procedūras uzraudzības kolēģijā apgrūtinošākas un traucējošākas;

BG.  tā kā, ieceļot EUI priekšsēdētājus — amats, kura vakances būtu plaši jāizsludina visā Savienībā, — nevajadzētu pieļaut diskrimināciju ne vecuma, ne dzimuma dēļ;

BH.  tā kā uzraudzības kolēģiju un valžu priekšsēdētājiem, izpilddirektoriem un locekļiem vajadzētu būt nodrošinātai iespējai rīkoties neatkarīgi un tikai Savienības interesēs;

BI.  tā kā dažu valstu uzraudzības iestādēm bija grūtības veikt obligātās iemaksas EUI budžetos;

BJ.  tā kā dalībvalstu obligātās iemaksas ir pretrunā EUI neatkarībai;

BK.  tā kā EUI norādīja, ka atsevišķos gadījumos tās ir saskārušās ar grūtībām tādu darbinieku pieņemšanā darbā, kuriem būtu prasītais darba stāžs, un ka to pilnvaru īstenošanu ierobežo resursu trūkums, un tā kā personāla un pieejamo resursu trūkums neatspoguļo veicamos uzdevumus;

BL.  tā kā pašreizējā EUI finansēšana, izmantojot jauktas finansēšanas mehānismu, ir neelastīga, rada administratīvo slogu un apdraud aģentūru neatkarību;

BM.  tā kā regulatīvās pilnvaras izstrādāt īstenošanas un deleģētos aktus ir bijusi EUI prioritāte to izveides posmā un tā kā šo iestāžu darba slodzē tām ir bijis nesamērīgs svars salīdzinājumā ar citiem pienākumiem;

BN.  tā kā EUI nav spējušas nodrošināt pietiekamus resursus sava pamatuzdevuma, proti, finanšu tirgu ekonomiskās analīzes, veikšanai (kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 8. panta 1. punkta g) apakšpunktā), kas ir svarīgs pamats kvalitatīvu noteikumu izstrādei;

BO.  tā kā vispārējās pilnvaras sagatavot ziņojumu par patēriņa tendencēm paredz, ka visām dalībvalstīm ir jāapkopo informācija par šīm tendencēm;

BP.  tā kā EBI joprojām nav juridiskā pamata arī saistībā ar maksājumu pakalpojumiem un Patēriņa kredīta direktīvu(26);

BQ.  tā kā dažas prasības, ko EUI bija noteikušas visiem tirgus dalībniekiem, daži tirgus dalībnieki uzskatīja par apgrūtinošām, neatbilstošām un nesamērīgām salīdzinājumā ar adresātu lielumu un uzņēmējdarbības modeli un tā kā nozares tiesību akti ne vienmēr paredzēja pietiekamu elastību Savienības tiesību aktu piemērošanai;

BR.  tā kā ECB pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Padomes darba grupās, savukārt EUI lielākoties nepiedalās oficiālajā lēmumu pieņemšanas procesā;

BS.  tā kā patērētāju aizsardzības jomā EUI centieni, izmantotie resursi un gūtie rezultāti bija atšķirīgi un it īpaši zemi tie bija attiecībā uz EBI;

BT.  tā kā vājā korporatīvā pārvaldība un informācijas atklāšanas sistēma lielā mērā veicināja pašreizējo krīzi;

BU.  tā kā jaunie Bāzeles uzraudzības principi ietver divus jaunus principus attiecībā uz korporatīvo pārvaldību un informācijas atklāšanu;

BV.  tā kā negodīga pārdošana, negodīga konkurence un cenšanās gūt peļņu ar manipulējošiem paņēmieniem var kaitēt patērētājiem;

BW.  tā kā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un EBI nesniedza nozīmīgus pārskatus par patēriņa tendencēm;

BX.  tā kā ECB priekšsēdētāja Mario Draghi apsolītais ESRK ziņojums par finanšu stabilitāti vēl joprojām nav publicēts;

BY.  tā kā, lai pieņemtu lēmumus par patērētāju aizsardzības jautājumiem, EUI locekļiem ir nepieciešams vienlīdzīgs specializēto zināšanu līmenis, pat ja dažiem no viņiem vienlaikus nav mandāta savā izcelsmes dalībvalstī;

BZ.  tā kā pašreizējās drošības klauzulas Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 38. panta 1. punktā ierobežo starpniecības iespējas, kas izriet no to 18. un 19. panta, it īpaši pārrobežu grupu noregulējuma gadījumā saskaņā ar Banku sanācijas un noregulējuma direktīvu, jo pilnvaras pieņemt galīgo lēmumu ir atstātas tās dalībvalsts ziņā, kura ir fiskāli atbildīga par attiecīgo iestādi,

1.  prasa Komisijai līdz 2014. gada 1. jūlijam iesniegt Parlamentam leģislatīvus priekšlikumus par Regulu (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 un (ES) Nr. 1096/2010 pārskatīšanu, ņemot vērā sīki izstrādātos ieteikumus, kas iekļauti šīs rezolūcijas pielikumā, pamatojoties uz pieredzi, kura gūta kopš EUI izveides, un uz LESD 114. pantam pieejamā juridiskā pamatu un alternatīvu, tostarp jaunākās tiesu prakses, padziļinātu analīzi;

2.  apstiprina, ka minētajos ieteikumos ir ievērotas pamattiesības un subsidiaritātes princips;

3.  uzskata, ka pieprasīto priekšlikumu finansiālā ietekme būtu jāsedz ar atbilstīgiem budžeta piešķīrumiem no Savienības budžeta, vienlaikus ņemot vērā iespēju EUI atvilkt maksu no to uzraudzībā esošajām vienībām;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pielikumā iekļautos sīki izstrādātos ieteikumus Komisijai un Padomei.

PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

Eiropas Parlaments uzskata, ka šim leģislatīvajam aktam vai leģislatīvajiem aktiem, kas jāpieņem, būtu jānodrošina turpmāk izklāstītais:

EFUS būtu vēl vairāk jāpielāgo VUM šādā veidā:

–  jāpalielina visu EUI pilnvaras veikt saistošu un nesaistošu starpniecību, it īpaši attiecībā uz ECB;

–  jāprecizē EUI pilnvaras veikt saistošu starpniecību jomās, kas saistītas ar uzraudzības vērtējuma sniegšanu;

–  jādod EUI iespēja pēc savas vai valdes iniciatīvas uzsākt saistošu un nesaistošu starpniecību, ja tas ir paredzēts nozares tiesību aktos;

–  jāpalielina visu EUI pilnvaras veikt stresa testus, lai tām vismaz būtu tādas pašas iespējas, kādas tika piešķirtas Eiropas Banku iestādei VUM izveides gaitā;

–  jānodrošina, ka EUI, ESRK, valstu uzraudzības iestādēm un ECB to dalībvalstu gadījumā, kuras piedalās VUM, ir pieejama tā pati uzraudzības informācija, kas, ja iespējams, ir jāsniedz ar vienādu intervālu un vienotā elektroniskā formātā, kuru nosaka EUI, tomēr šis vienotais formāts neparedz nekādas jaunas prasības sniegt datus saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, IFRS, un ir jāparedz arī atbilstoši pārejas periodi vienotā formāta obligātai ieviešanai;

–  jāpārliecinās, ka ESRK var turpināt attīstīties kā spēcīgs tīkls, kas lēmumu pieņēmēju vidū nodrošina sistēmisko risku pastāvīgu uzraudzību un analīzi, pilnveidojot dialoga kultūru starp mikroprudenciālo uzraudzību un makroekonomisko pārraudzību;

–  jāparedz mehānismi, kas pastiprina ESRK neatkarību, vienlaikus nodrošinot mijiedarbību ar ECB;

–  jānodrošina nepieciešamās operacionālās izmaiņas ESRK saistībā ar VUM izveidi, tostarp iespēja ESRK adresēt ECB un VUM brīdinājumus un ieteikumus;

–  jāizstrādā visai datu vākšanai vienots ievades punkts, kas būtu atbildīgs par uzraudzības un statistiskas datu atlasi, validēšanu un nosūtīšanu;

–  jāpalielina ESRK zinātniskās komitejas loma;

–  jāieceļ ESRK izpildpriekšsēdētājs;

–  jāizvērtē un jāprecizē ESRK pilnvaras un uzdevumi, lai novērstu iespējamus interešu konfliktus starp mikroprudenciālo uzraudzību un uzraudzības instrumentiem un makroekonomisko pārraudzību;

–  jāpastiprina ESRK koordinācijas komitejas koordinējošā loma un jāpielāgo tās sastāvs;

–  jāpaplašina ESRK izdoto brīdinājumu un ieteikumu iespējamo saņēmēju saraksts, iekļaujot tajā ECB (saistībā ar lomu, kas tai noteikta VUM) un valstu makroprudenciālās iestādes;

–  jāiekļauj ESRK ieteikumi Eiropas pusgadā, izmantojot katrai valstij specifiskos ieteikumus un ieteikumus Savienībai kopumā.

Ja pieredze liecina, ka ir nepieciešama pārskatīšana, jauni leģislatīvie akti uzlabo EFUS darbību šādā veidā:

Priekšsēdētāji

–  palielinot visu triju EUI priekšsēdētāju pilnvaras pieņemt tehniskus un operacionālus lēmumus vai pieprasīt informāciju no citām uzraudzības iestādēm saskaņā ar attiecīgās EUI pilnvarām un atvieglojot uzraudzības kolēģijām turpmāku kompetenču deleģēšanu priekšsēdētājam;

–  pilnvarojot priekšsēdētājus izdot salīdzinošus izvērtējumus saskaņā ar EUI regulas 30. pantu;

–  piešķirot priekšsēdētājiem un izpilddirektoriem tiesības balsot uzraudzības kolēģijā;

–  nodrošinot, ka EUI priekšsēdētāji ir pilnvaroti iecelt iekšējo komiteju priekšsēdētājus un darba grupu vadītājus saskaņā ar EUI regulu 41. pantu;

–  nodrošinot, ka EUI un ESRK priekšsēdētāji tiek oficiāli uzaicināti uz Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmēm vismaz divas reizes gadā, lai ziņotu par savām darbībām un darba programmu;

–  nodrošinot, ka priekšsēdētāju un viņu vietnieku atlases procedūrās tiek aktīvi ievērots dzimumu līdzsvara princips un ka šis process ir pārredzams un tiek plānots tā, lai Parlaments šādās procedūrās varētu pildīt savu lomu;

–  neskarot iepriekšējā ievilkumā minēto principu, nodrošinot, ka EUI priekšsēdētāji tiek atlasīti tikai, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm un zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem, kā arī pieredzi finanšu uzraudzību un regulēšanas jomā;

Pārvaldība — organizācija, lēmumu pieņemšana, neatkarība un pārredzamība

–  grozot Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 45. pantu un pārveidojot visu triju EUI valdes par neatkarīgām struktūrvienībām, kurās darbojas Parlamenta iecelti trīs profesionāļi ar Eiropas mandātu, EUI priekšsēdētājs un izpilddirektori, un piešķirot valdes locekļiem tiesības balsot uzraudzības kolēģijā, lai nodrošinātu lielāku neatkarību no dalībvalstu interesēm; valdes priekšsēdētāja un uzraudzības kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus veic viena persona, kurai ir izšķirošā balss gan valdē, gan uzraudzības kolēģijā;

–  grozot Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 40. pantu un mainot uzraudzības kolēģijas sastāvu, kurā vajadzētu būt dalībvalstu kompetento iestāžu vadītājiem un valdes locekļiem;

–  pārdalot valdes un uzraudzības kolēģijas uzdevumus tā, lai uzraudzības kolēģija uzmanību koncentrētu uz stratēģisku norāžu sniegšanu attiecībā uz EUI darbu, tehnisko standartu, vispārējo pamatnostādņu un ieteikumu un lēmumu par pagaidu intervencēm pieņemšanu, bet pārējos lēmumus pieņemtu valde, atsevišķos gadījumos paredzot uzraudzības kolēģijai tiesības iebilst pret valdes priekšlikumu;

–  piešķirot EUI neatkarīgu budžeta pozīciju — tāpat kā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam — un finansējot to no tirgus dalībnieku iemaksām un Savienības budžeta;

–  pastiprinot EUI neatkarību no Komisijas, it īpaši attiecībā uz ikdienas darbībām;

–  ieviešot racionālākus lēmumu pieņemšanas procesus visu triju EUI uzraudzības kolēģijās,

–  vienkāršojot balsošanas mehānismus un no jauna ieviešot visām trijām EUI vienādus balsošanas noteikumus, kas būtu balstīti uz pašreizējiem EVTI un EAAPI balsošanas mehānismiem;

–  pastiprinot un aizsargājot EUI neatkarību no Eiropas Komisijas, ieviešot oficiālas procedūras un informācijas atklāšanas pienākumus attiecībā uz paziņojumiem, juridiskajiem atzinumiem un oficiālām un neoficiālām mutiskām konsultācijām, ko sniedz Komisija;

–  nodrošinot, ka ar patērētāju aizsardzību saistītos jautājumos uzraudzības kolēģijas locekļus, kuriem nav mandāta patērētāju aizsardzībai savā dalībvalstī, attiecīgajās valdes sanāksmēs pavada atbildīgās dalībvalsts iestādes pārstāvis;

–  izstrādājot ātras un efektīvas lēmumu pieņemšanas procedūras apvienotajā komitejā, lai varētu ātrāk pieņemt lēmumus un mazināt iespējas iebilst;

–  palielinot EUI elastību, lai varētu pieņemt darbā speciālistus konkrētu uzdevumu veikšanai, arī uz ierobežotu laikposmu;

–  palielinot ieinteresēto personu iesaistes un iespējamo interešu konfliktu pārredzamību un izstrādājot stingrāku nogaidīšanas perioda režīmu, jo īpaši cenšoties vairāk sazināties ar mazumtirdzniecības grupām, sniedzot efektīvas konsultācijas un palielinot procesu pārredzamību;

–  pārskatot ieinteresēto personu grupu sistēmu, tostarp to struktūru, sastāvu un resursus, un no jauna līdzsvarojot šo grupu sastāvu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā patērētāju un nerūpniecisko ieinteresēto personu ieguldījums;

–  izveidojot ekonomiskās analīzes nodaļu, lai sniegtu ar pilnīgiem pierādījumiem pamatotas ierosināto ĪTS, RTS un pamatnostādņu izmaksu un ieguvumu analīzes, kā arī lai nodrošinātu ieguldījumu atzinumos, ko sniedz Komisijai, Parlamentam un Padomei saistībā ar jaunu tiesības aktu sagatavošanu, kā arī spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanu;

Vienots noteikumu kopums un vienotais tirgus

–  pārskatot EUI regulu 1. panta 1. punktā noteikto darbības jomu un nozares tiesību aktu sarakstu;

–  prasot Komisijai un attiecīgā gadījumā EUI savlaicīgi sniegt atbildi uz Eiropas Parlamenta deputātu komentāriem par RTS projektiem, it īpaši gadījumos, kad viņu paustais viedoklis nav atspoguļots Komisijas pieņemtajos RTS;

–  prasot Komisijai gadījumos, kad tā neatbalsta EUI ierosinātos RTS vai ĪTS, publicēt attiecīgos iemeslus un ar pilnīgiem pierādījumiem papildinātas izmaksu un ieguvumu analīzes, lai pamatotu savu lēmumu;

–  izstrādājot oficiālu metodi saziņai ar Konkurences ģenerāldirektorātu, lai nodrošinātu, ka ar finanšu pakalpojumu tiesību aktiem tiek atbalstīta godīga un ilgtspējīga konkurence vienotajā tirgū un tiek novērsta situācija, kad tiesību aktu dēļ rodas konkurenci kavējoša nelīdzsvarotība gan patērētāju piekļuves mazumtirdzniecības pakalpojumiem un šo pakalpojumu atšķirību Savienībā līmenī, gan profesionālo darījumu partneru un vairumtirdzniecības tirgu līmenī;

–  piešķirot EUI pilnvaras ziņot Komisijai, ja dalībvalstu tiesību akti vai to atšķirības apgrūtina vienotā tirgus darbību;

–  piešķirot EUI mandātu un pilnvaras noteikt cenu atšķirības dalībvalstīs un analizēt konkrētus tirgus, kuros var būt acīmredzama cenšanās gūt peļņu ar manipulējošiem paņēmieniem;

–  pastiprinot EUI pilnvaras ieguldījuma veikšanai finanšu datu un tirgus disciplīnas izplatīšanā, prasot tām savās tīmekļa vietnēs publicēt to informāciju par atsevišķām finanšu iestādēm, kuru tās uzskata par nepieciešamu finanšu tirgu pārredzamības nodrošināšanai;

–  paskaidrojot, ka pamatnostādnes visam iekšējam tirgum kopējo standartu uzlabošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantam var izdot tikai, pamatojoties uz attiecīgo pilnvarojumu nozares tiesību aktos, un paskaidrojot attiecīgos apsvērumus, kas var nodrošināt demokrātisko leģitimitāti;

–  paskaidrojot, ka EUI regulu 9. panta 1. punktā minētās pamatnostādnes ir identiskas šo regulu 16. pantā minētajām pamatnostādnēm;

–  nodrošinot finanšu iestādēm Savienībā līdzvērtīgus konkurences apstākļus un prasot EUI ievērot proporcionalitātes principu, it īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem tirgus dalībniekiem, kad tie veic savus uzdevumus un izstrādā uzraudzības metodes, praksi un rokasgrāmatas;

–  prasot EUI novērtēt ierosināto pasākumu ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem un šķēršļiem iekļūšanai finanšu sektorā;

–  pastiprinot EUI izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz iespējamiem Savienības tiesību aktu un EUI izstrādāto regulatīvo tehnisko standartu pārkāpumiem;

–  piešķirot EUI skaidras pilnvaras korporatīvās pārvaldības, pārredzamības un informācijas atklāšanas jomā, lai palielinātu informācijas salīdzināmību Savienībā, uzlabotu tirgus disciplīnu, ļautu visām ieinteresētajām personām izprast un salīdzināt riska profilu un praksi un veicinātu sabiedrības uzticēšanos;

–  nodrošinot, ka Parlamenta rīcībā ir vismaz trīs mēneši, lai apsvērtu deleģēto vai īstenošanas aktu noraidīšanas iespēju;

–  paredzot EUI un ESRK obligātu agrīnu iesaistīšanu likumdošanas procesu sagatavošanā to kompetences jomās;

–  nodrošinot, ka Parlaments var izmantot EUI un ESRK specializētās zināšanas, tostarp ierosināto tehnisko standartu izstrādē un termiņu noteikšanā, kā arī uzdot jautājumus;

Sadarbība un konverģence uzraudzības jomā

–  pastiprinot līdzsvaru triju nozaru uzraudzībā, palielinot EVTI un EAAPI lomu EFUS, lai novērstu bankām paredzētā regulējuma neatbilstošu pielāgošanu un piemērošanu citām nozarēm, un vienlaikus saglabājot līdzvērtīgus konkurences apstākļus;

–  pārskatot EUI salīdzinošā pārskatīšanas modeli un izstrādājot neatkarīgāku novērtēšanas modeli, piemēram, tādu, kādu izmanto Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), proti, Finanšu nozares novērtēšanas programmu;

–  gadījumos, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, izveidojot atbilstošu mehānismu uzraudzības prakses novērtēšanai dalībvalstīs sadarbībā (veidojot dialogu) ar kompetentajām iestādēm, veicot apmeklējumus uz vietas un attiecīgā gadījumā pēc tam sniedzot ieteikumus attiecībā uz uzlabojumiem;

–  pastiprinot EUI pienākumu izstrādāt un atjaunināt finanšu iestāžu uzraudzības rokasgrāmatu un līdzīgus pienākumus uzticot EVTI un EAAPI, lai palielinātu uzraudzības saskaņotību un uzlabotu vispārējo uzraudzības kultūru Eiropā;

–  nodrošinot, ka EUI veikto patērētāju aizsardzības darbu netraucē EUI atšķirīgie juridiskie pamati, kas noteikti to attiecīgajās izveides regulās un pilnvarās, kuras tām piešķirtas attiecīgajos nozares tiesību aktos;

–  paskaidrojot, ka EUI pilnvaras novērst domstarpības ir nošķirta no to pilnvarām izmeklēt iespējamus Savienības tiesību aktu pārkāpumus un ka tās var izmantot, lai veicinātu uzraudzības saskaņotības un uzraudzības prakses konverģences koordinēšanu bez papildu pilnvaru noteikšanas nozares tiesību aktos;

–  paplašinot uzraudzības kolēģiju pilnvaras uzraudzības jomā un palielinot EUI kā galvenā uzraudzītāja lomu kolēģijās;

–  nodrošinot, ka gadījumos, kad VUM ir izraudzītais koordinators finanšu konglomerātu papildu uzraudzībai, konglomerātā ietilpstošā apdrošināšanas uzņēmuma vai grupas uzraudzība paredz vismaz līdzvērtīgu to uzraudzības iestāžu iesaistīšanu, kuras ir atbildīgas par attiecīgo apdrošināšanas uzņēmumu vai grupu;

–  prasot EUI identificēt to pilnvaru pārklāšanos un izdarīt ieteikumus attiecībā uz tiesību aktu un cita veida pārskatīšanas sagrupēšanu, lai palielinātu vienotā noteikumu kopuma saskaņotību;

–  pastiprinot EUI un ESRK lomu ES pārstāvībā starptautiskās organizācijās un piešķirot tām tādu pašu dalības statusu kā dalībvalstu uzraudzības iestādēm;

–  nodrošinot, ka EUI apvienotajā komitejā kopīgi izstrādā strukturētu politiku un stratēģiju, uzskaitot savas prioritātes un nosakot savu attiecīgo lomu un saikni ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī reizi gadā publicē kopīgu un horizontālu ziņojumu par patērētāju aizsardzību;

Pastiprinātās pilnvaras

–  palielinot EUI izmeklēšanas pilnvaras un to resursus, lai tieši uzraudzītu no tiesību aktiem izrietošo noteikumu pareizu īstenošanu un atbilstību citiem lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi Savienības tiesiskajam regulējumam;

–  ieviešot tiešu EUI īstenotu uzraudzību pār augstu integrētām Eiropas mēroga vienībām vai darbībām, tostarp piemērojot tām stresa testus, un piešķirot EVTI un EAAPI pilnvaras, mandātu un resursus šo darbību veikšanai un atbilstošas sanācijas un noregulējuma plānošanas saskaņotības uzraudzībai;

–  piešķirot EBI pilnvaras, mandātu un resursus to pasākumu sagatavošanai, kas nepieciešami, lai noteiktu jaunus riskus patērētājiem banku sektorā;

–  stiprinot tiesisko pamatu EUI darbam patērētāju aizsardzības jomā, iekļaujot tiesību aktus, kas paredz patērētāju aizsardzības pasākumus, EUI darbības jomā; paplašinot finanšu iestāžu definīciju, lai nodrošinātu, ka tām pašām darbībām piemēro to pašu reglamentējumu, un atjauninot atsauces uz kompetentajām iestādēm EUI regulu piemērošanas nolūkā;

–  piešķirot EUI mandātu un pilnvaras noteikt standartus dalībvalstu sūdzību izskatīšanai un datu par sūdzībām vākšanai;

ESRK

–  nodrošinot, ka ESRK tiek pārstāvēta Ekonomikas un finanšu komitejas sanāksmēs;

–  nodrošinot ESRK iespēju izdot ES mēroga pamatnostādnes dalībvalstīm par makroprudenciālajiem instrumentiem, piemēram, aizņemto līdzekļu īpatsvaru, aizņēmumu attiecību pret aktīvu vērtību un parāda attiecību pret ienākumiem;

–  nodrošinot ESRK iespēju sniegt brīdinājumus un ieteikumus ECB, veicot pienākumus monetārās politikas jomā un darbojoties kā vienotajai uzraudzības institūcijai (VUM);

–  pārskatot un vienkāršojot ESRK regulas 15. pantu, lai atvieglotu ESRK īstenoto datu vākšanu, ieviešot ātrāku un vienkāršāku lēmumu pieņemšanu par datu pieprasījumiem ESRK un nodrošinot ESRK piekļuvi reālā laika datiem;

–  pārskatot ESRK struktūru, lai tā varētu ātrāk pieņem lēmumus un lai palielinātu tās pārskatatbildību;

–  palielinot ESRK ieguldījumu starptautiskajos makroprudenciālajos regulatīvajos forumos;

–  paplašinot ESRK sekretariātam pieejamos analītiskos resursus un nodrošinot ESRK Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai vairāk resursu;

–  nodrošinot to, ka, kompetentajām iestādēm, tostarp ECB vai EUI, izstrādājot stresa testu režīmus, notiek apspriešanās ar ESRK;

–  nodrošinot, ka ESRK pārstāvji kā novērotāji tiek uzaicināti piedalīties attiecīgajās sanāksmēs un diskusijās ar ECB, tostarp Finanšu stabilitātes komitejas sanāksmēs;

–  pārskatot ESRK regulas 18. pantu par brīdinājumu un ieteikumu publicēšanu, lai stiprinātu ESRK publisko profilu un pārbaudītu, kā tiek ņemti vērā tās brīdinājumi un ieteikumi.

Pirms leģislatīvu aktu pieņemšanas būtu vispusīgi jāizvērtē šādi jautājumi (ņemot vērā to, ka pat vissmagākajā finanšu krīzes laikā dalībvalstis nevēlējās piešķirt EUI būtiskas uzraudzības pilnvaras):

–  vai pašreizējais triju atsevišķu uzraudzības iestāžu modelis ir vislabākais risinājums saskaņotas uzraudzības nodrošināšanai;

–  vai Eiropas Komisija kā novērotāja EUI uzraudzības kolēģijā nav pārsniegusi savas pilnvaras;

–  vai, ņemot vērā EUI neatkarību, to lielā atkarība no Eiropas Komisijas nekavē EUI attīstību, un vai nebūtu jāuzlabo šo attiecību pārredzamība;

–  kā VUM izveide ietekmēs finanšu uzraudzību Savienībā kopumā;

–  vai attiecībā uz banku uzraudzību saistībā ar VUM izveidi nebūtu pilnībā jāpārskata EBI uzdevumi un pilnvaras;

–  vai daudzie Savienības tiesību akti finanšu regulējuma jomā un to daļējā pārklāšanās nerada nepilnības un atšķirīgas definīcijas un vai šo problēmu varētu novērst ar visaptveroša Eiropas Finanšu kodeksa palīdzību;

–  kā varētu standartizēt, optimizēt un vienkāršot pārskatus, ko tirgus dalībnieki sniedz Eiropas uzraudzības iestādēm un valsts uzraudzītājiem;

–  kā būtu jāsaglabā EUI ārkārtas pilnvaras;

–  vai iespēja EUI uz laiku apturēt konkrētu noteikumu piemērošanu varētu būt lietderīga, lai novērstu neplānotas sekas, ko rada ārkārtēji notikumi tirgū;

–  vai EUI pienākumu apvienošana, piemēram, attiecībā uz patērētāju aizsardzību pastāvīgajās komitejās apvienotās komitejas atbildībā, varētu palielināt efektivitāti un līdz minimumam samazināt uzdevumu dublēšanos;

–  vai ir nepieciešama pēc banku savienības parauga izveidota apdrošināšanas savienība, un kāda loma šādā apdrošināšanas savienībā varētu būt EFUS;

–  vai EBI un EAAPI būtu jāsaņem papildu resursi, lai kontrolētu un veicinātu uzraudzības konverģenci attiecībā uz kapitāla prasību iekšējiem modeļiem;

–  vai nesen izveidotā ASV finanšu nozares patērētāju aizsardzības biroja mandātu, pilnvaras un resursus varētu izmantot kā paraugu EFUS;

–  vai finanšu nozarei piemērotas jaunas maksas varētu būtu EUI papildu ienākumu avots, piemēram, iekasējot maksu no trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem;

–  vai EUI varētu sniegt efektīvāku ieguldījumu zināšanu par finansēm uzlabošanā, īstenojot Eiropas programmu starptautiskai novērtēšanai (SSNP) finanšu jomā pēc analoģijas ar ESAO izmantoto Starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu (SSNP);

–  vai trijām EUI un ESRK būtu jāizdod kopīgs biļetens.

(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
(2) OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
(3) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.
(6) OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.
(7)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0371.
(8)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0372.
(9)A7-0166/2010.
(10)OV C 50 E, 21.2.2012., 214. lpp.
(11)A7-0170/2010.
(12)OV C 50 E, 21.2.2012., 209. lpp..
(13)A7-0169/2010.
(14)OV C 50 E, 21.2.2012., 217. lpp..
(15)A7-0163/2010.
(16)OV C 50 E, 21.2.2012., 212. lpp..
(17)A7-0168/2010.
(18)OV C 50 E, 21.2.2012., 210. lpp.
(19)A7-0167/2010.
(20)OV C 50 E, 21.2.2012., 216. lpp.
(21)http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.
(22)http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf.
(23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK paruzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
(24) Lieta 9/56 Meroni pret Augsto iestādi [1957 un 1958] ECR 133.
(25) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).
(26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.).


Publiska piekļuve dokumentiem 2011.–2013. gadā
PDF 423kWORD 97k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 104. panta 7. punkts) 2011.–2013. gadā (2013/2155(INI))
P7_TA(2014)0203A7-0148/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 1., 10. un 16. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. un 298. pantu,

–  ņemot vērā LES 11. pantu un iestāžu pienākumu uzturēt atklātu, pārredzamu un regulāru dialogu ar pārstāvošajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 41. pantu (tiesības uz labu pārvaldību) un 42. pantu (tiesības piekļūt dokumentiem),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem(1),

–  ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 1700/2003, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūciju par publisku piekļuvi 2009.–2010. gada dokumentiem(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru par piekļuvi dokumentiem, jo īpaši Eiropas Savienības Tiesas spriedumus lietās Access Info Europe (lieta C-280/11 P), Donau Chemie (C-536/11), IFAW/Komisija (C-135/11)(4), My Travel (C-506/08 P), Turco (apvienotās lietas C-39/05 P un C-52/05 P) un Vispārējās tiesas spriedumus lietās In ‘t Veld/Padome (T-529/09), Vācija/Komisija (T-59/09), EnBW/Komisija (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10), Jordana (T-161/04) un CDC (T-437/08),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 30. aprīļa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2008)0229),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2011)0137),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes 2008. gada Konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem,

–  ņemot vērā Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta gada ziņojumus par piekļuvi dokumentiem 2011. un 2012. gadā, kuri iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pantu,

–  ņemot vērā 2010. gada Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgumu par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā,

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par pārskatu par Eiropas ombuda darbību 2012. gadā(5) un 2009. gada 17. decembra rezolūciju par nepieciešamajiem tiesiskā regulējuma uzlabojumiem attiecībā uz piekļuvi dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (Regula (EK) Nr. 1049/2001)(6),

–  ņemot vērā Eiropas ombuda 2012. gada darbības pārskatu,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 104. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0148/2014),

A.  tā kā Lisabonas līgums ir spēkā jau četrus gadus; tā kā LESD 15. pantā ir noteikts ES iestāžu pārredzamības konstitucionālais satvars un ir paredzēts, ka jebkuram Savienības pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem; tā kā šīs tiesības būtu jāizmanto atbilstoši vispārējiem principiem un ierobežojumiem, kas noteikti Parlamenta un Padomes pieņemtajās regulās;

B.  tā kā LESD 298. pantā ir paredzēta atvērta, efektīva un neatkarīga Eiropas administrācija;

C.  tā kā pastāv vispārējs noteikums par to, ka pilnībā ir jānodrošina piekļuve leģislatīvajiem dokumentiem, savukārt izņēmumu skaits attiecībā uz neleģislatīvajiem dokumentiem ir jāsamazina;

D.  tā kā pārredzamībai ir būtiska nozīme demokrātiskā pilsoņu Eiropas Savienībā, kurā pilsoņi var pilnvērtīgi iesaistīties demokrātijas procesā un īstenot publisku izvērtēšanu; tā kā pārredzama administrācija nāk par labu pilsoņiem, cīņai pret korupciju un Savienības politiskās sistēmas un tiesību aktu leģitimitātei;

E.  tā kā plaša publiska piekļuve dokumentiem ir svarīgs dzīvotspējīgas demokrātijas elements;

F.  tā kā veselīgā demokrātijā iedzīvotājiem nevajadzētu paļauties uz ziņotājiem, lai nodrošinātu valdību kompetences jomu un darbību pārredzamību;

G.  tā kā iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kā notiek lēmumu pieņemšanas process, kā darbojas viņu pārstāvji, kā arī tiesības likt viņiem uzņemties atbildību un zināt, kā tiek piešķirti un tērēti publiskie līdzekļi;

H.  tā kā Savienības administrācija vēl aizvien pienācīgi nepiemēro ES tiesību aktus par piekļuvi dokumentiem; tā kā administrācija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētos izņēmumus piemēro ik pa laikam, nevis tikai izņēmuma gadījumos;

I.  tā kā saskaņā ar tiesu judikatūru gadījumā, ja iestāde nolemj atteikt piekļuvi dokumentam, kuru tai tiek lūgts publiskot, tai principā ir jāsniedz paskaidrojumi par to, kā piekļuve šim dokumentam varētu konkrēti un faktiski apdraudēt intereses, ko aizsargā kāds no Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā paredzētajiem izņēmumiem (sk. lietu In ‘t Veld/Padome(7));

J.  tā kā konkrēts un paredzams apdraudējums attiecīgajām interesēm nevar arī tikt pierādīts tikai ar bailēm publiskot pilsoņiem iestāžu atšķirīgās nostājas attiecībā uz Savienības starptautiskas rīcības juridisko pamatu un tādējādi radīt šaubas par šīs rīcības tiesiskumu (sk. lietu In ‘t Veld/Padome(8));

K.  tā kā sešas no desmit Eiropas ombuda 2012. gadā izskatītajām „parauglietām” attiecās uz pārredzamību;

L.  tā kā statistikas dati par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu liecina, ka sākotnējo lūgumu skaits visās trīs iestādēs samazinās;

M.  tā kā konkrēto pieprasīto dokumentu skaits Parlamentā ir samazinājies (no 1666 dokumentiem 2011. gadā līdz 777 dokumentiem 2012. gadā); tā kā to pieprasījumu īpatsvars, kuri neattiecas uz konkrētiem dokumentiem, bet gan, piemēram, „uz visiem dokumentiem, kas attiecas uz...”, Parlamentā tomēr ir palielinājies (no 35,5 % 2011. gadā līdz 53,5 % 2012. gadā); tā kā pieprasīto Padomes dokumentu skaits ir samazinājies (no 9641 dokumenta 2011. gadā līdz 6166 dokumentiem 2012. gadā)(9);

N.  tā kā 2012. gada pārskatos sniegtie kvantitatīvie dati liecina, ka pilnīgs atteikums piekļūt dokumentiem aizvien biežāk ir saņemts gan no Komisijas (no 12 % 2011. gadā līdz 17 % 2012. gadā), gan no Padomes (no 12 % 2011. gadā līdz 21 % 2012. gadā), savukārt Parlamenta rādītāji pilnīga atteikuma jomā ir stabili (5 % gan 2011.gadā, gan 2012. gadā);

O.  tā kā attiecībā uz Komisijas dokumentiem ir bijis ievērojams atkārtotu pieteikumu skaita pieaugums (no 165 pieteikumiem 2011. gadā līdz 229 pieteikumiem 2012. gadā), līdz ar to nedaudz palielinājies arī pilnībā pārskatīto lēmumu skaits, kā arī samazinājies daļēji pārskatīto lēmumu skaits un palielinājies apstiprināto lēmumu skaits, savukārt Padomes un Parlamenta rādītāji atkārtotu pieteikumu jomā ir samērā stabili (Padome: no 27 pieteikumiem 2011. gadā līdz 23 pieteikumiem 2012. gadā; Parlaments: no 4 pieteikumiem 2011. gadā līdz 6 pieteikumiem 2012. gadā);

P.  tā kā saistībā ar vairākiem pieteikumiem ir iesniegtas sūdzības Eiropas ombudam (Komisija: no 10 pieteikumiem 2011. gadā līdz 20 pieteikumiem 2012. gadā; Padome: no 2 pieteikumiem 2011. gadā līdz 4 pieteikumiem 2012. gadā; Parlaments: 1 pieteikums gan 2011. gadā, gan 2012. gadā);

Q.  tā kā Eiropas ombuds 2011. un 2012. gadā slēdza vairākas sūdzības, izsakot kritiskas piezīmes vai arī ierosinot veikt turpmākus pasākumus (Komisija:10 no 18 sūdzībām 2011. gadā, 8 no 10 sūdzībām 2012. gadā; Padome: nav informācijas; Parlaments: neviena sūdzība 2011. gadā, tikai 1 sūdzība 2012. gadā);

R.  tā kā saistībā ar vairākiem lūgumiem piekļūt dokumentiem ir ierosinātas lietas Vispārējā tiesā vai arī ir iesniegtas apelācijas sūdzības Eiropas Savienības Tiesā (Komisija: no 15 lietām un 3 apelācijas sūdzībām 2011. gadā līdz 14 lietām un 1 apelācijas sūdzībai 2012. gadā; Padome: no 1 lietas un 2 apelācijas sūdzībām 2011. gadā līdz 1 apelācijas sūdzībai 2012. gadā(10); Parlaments: nevienas lietas un nevienas sūdzības ne 2011., ne 2012. gadā);

S.  tā kā Vispārējā tiesa galvenokārt ir lēmusi par labu lielākai pārredzamībai vai arī citādi ir sniegusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 skaidrojumu vairākās lietās (Komisija: 5 no 6 lietām(11) 2011. gadā un visās piecās 2012. gadā izskatītajās lietās(12); Padome: vienīgajā 2011. gadā izskatītajā lietā (Access Info Europe, T-233/09) un 1 no 4 lietām 2012. gadā (In ‘t Veld, T-529/09); Parlaments: 1 no 2 lietām 2011. gadā(13) (Toland, T-471/08) un vienīgajā 2012. gadā izskatītajā lietā (Kathleen Egan un Margaret Hackett, T-190/10));

T.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa galvenokārt ir lēmusi par labu lielākai pārredzamībai šādās lietās — Komisija: vienīgajā 2011. gadā izskatītajā lietā [My Travel, C-506/08] un 1 no 3 lietām 2012. gadā [IFAW, C-135/11 P](14); Padome un Parlaments: ne 2011., ne 2012. gadā nav pieņemts neviens šāds spriedums;

U.  tā kā Komisijas, Padomes un Parlamenta gada pārskatos nav sniegti salīdzināmi statistikas dati; tā kā šīs trīs iestādes statistikas datu sniegšanā neievēro vienus un tos pašus datu pilnīguma standartus;

V.  tā kā visbiežāk minētais izņēmumu piemērošanas iemesls, ko pēc sākotnējo lūgumu saņemšanas izmanto Komisija un Padome, ir „lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība” (Komisija: 17 % 2011. gadā un 20 % 2012. gadā; Padome: 41 % gan 2011. gadā, gan 2012. gadā); tā kā otrs Padomes visbiežāk minētais iemesls bija „starptautisko attiecību aizsardzība”; tā kā Parlamenta visbiežāk minētais izņēmums bija „personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzība”;

W.  tā kā iestādes nav izpildījušas LESD 15. panta 2. punkta un 15. panta 3. punkta 5. daļas noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes pienākumu sasaukt atklātas sanāksmes situācijās, kad tiek izskatīti leģislatīva akta projekti, un publicēt tos dokumentus, kas saistīti ar likumdošanas procedūrām, atbilstīgi 15. panta 3. punkta 2. daļā paredzētajiem noteikumiem;

X.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punktā ir paredzēts šāds izņēmums attiecībā uz pārredzamību: „(..) ja iepazīšanās ar šo dokumentu var nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai iestādē, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm”; tā kā šis nosacījums bija spēkā agrāk nekā Lisabonas līgums un ir saskaņojams ar LESD 15. pantu;

Y.  tā kā Eiropas Savienības Tiesas lēmumā Access Info Europe lietā(15) ir apstiprināts, ka dalībvalstu nosaukumu un to priekšlikumu publiskošana nekaitē lēmumu pieņemšanas procesam; tā kā Vispārējā tiesa savā agrāk šajā lietā pieņemtajā lēmumā ir nospriedusi: „Fakts, ka pilsoņi izmanto savas demokrātiskās tiesības, nozīmē iespēju detalizēti sekot lēmumu pieņemšanas procesam (..)”;

Z.  tā kā starptautiskie nolīgumi ir saistoši ES tiesību aktiem; tā kā ar tiem saistītajiem dokumentiem principā būtu jābūt publiski pieejamiem, neskarot likumīgos izņēmuma gadījumus; tā kā izņēmums starptautisko attiecību aizsardzības nolūkā ir jāpiemēro tā, kā noteikts lietas In ‘t Veld/Padome (T-529/09) 19. punktā;

AA.  tā kā trīspusējām sarunām starp Komisiju, Parlamentu un Padomi ir izšķiroša nozīme ES tiesību aktu izstrādē; tā kā trīspusējās sarunas nav publiskas un dokumenti, kuri attiecas uz neformālām trīspusējām sarunām, tostarp darba kārtības dokumenti un kopsavilkuma ziņojumi, principā nav pieejami ne sabiedrībai, ne Parlamentam, kas ir pretrunā LESD 15. pantam;

AB.  tā kā saskaņā ar ES noteikumiem par pārredzamību tiem dokumentiem, ko sagatavojusi Padomes prezidentvalsts vai kas atrodas tās rīcībā un attiecas uz attiecīgās valsts šajā statusā veikto darbu, ir jābūt pieejamiem;

AC.  tā kā sarunas par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu ir nonākušas strupceļā; tā kā jaunajam instrumentam būtu jānodrošina ievērojami lielāka pārredzamība, nekā tā ir pašreiz;

AD.  tā kā lūgumi sasaukt Parlamenta sanāksmes aiz slēgtām durvīm principā būtu jāizskata atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1049/2001 noteikumiem; tā kā šādus lūgumus Parlaments izvērtē, izskatot katru gadījumu atsevišķi, un neapstiprina tos automātiski;

AE.  tā kā dokumentu klasifikācija atkarībā no slepenības pakāpes atbilstoši 2010. gada Pamatnolīgumam par Parlamenta un Komisijas attiecībām vai arī dokumentu atzīšana par „slepeniem dokumentiem” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantu jāveic pēc rūpīgas un konkrētas apsvēršanas; tā kā pārmērīgas slepenības pakāpes piešķiršana noved pie nevajadzīgas un nesamērīgas dokumentu slepenības un tā, ka sanāksmes bez jebkāda pienācīga pamatojuma notiek aiz slēgtām durvīm;

AF.  tā kā pārredzamības noteikums joprojām ir spēkā, tostarp attiecībā uz iecietības programmu saistībā ar aizliegtu vienošanos (karteļiem); tā kā saskaņā ar līgumiem automātisks publiskošanas aizliegums ir pārredzamības noteikuma pārkāpums; tā kā slepenība ir izņēmuma gadījums un valsts tiesnešiem saistībā ar prasībām par zaudējumu atlīdzību tā ir jāpamato katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi;

AG.  tā kā ir ierosināts izstrādāt ES pamatnostādnes, kas tiesnešiem kalpotu kā noderīgs instruments; tā kā šādās pamatnostādnēs uzņēmumu dokumenti jānošķir no aizliegtas vienošanās lietām, kas atrodas Komisijas rīcībā,

Tiesības piekļūt dokumentiem

1.  atgādina, ka pārredzamība ir vispārējs noteikums un ka Lisabonas līgumā piekļuve dokumentiem ir noteikta par pamattiesībām;

2.  atgādina, ka ir nepieciešama pilnīgākā iespējamā sabiedrības piekļuve dokumentiem, lai ļautu iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai sniegt komentārus par visiem ES darbības aspektiem;

3.  atgādina, ka pārredzamība vairo sabiedrības uzticību Eiropas iestādēm, ļaujot pilsoņiem būt informētiem, piedalīties Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un šādā veidā sniegt ieguldījumu ES demokrātijas stiprināšanā;

4.  atgādina, ka visiem lēmumiem, ar kuriem tiek liegta piekļuve dokumentiem, jābūt balstītiem uz skaidri un stingri definētiem juridiskajiem izņēmumiem, kas papildināti ar izsvērtu un konkrētu pamatojumu, ļaujot iedzīvotājiem izprast piekļuves liegšanas iemeslus un efektīvi izmantot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

5.  atgādina par nepieciešamību panākt atbilstīgu līdzsvaru starp pārredzamību un datu aizsardzību, kā tas paskaidrots judikatūrā Bavarian Lager lietā, un uzsver, ka datu aizsardzību nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, īpaši interešu konfliktu piesegšanas un pārmērīgas ietekmes nolūkā saistībā ar ES pārvaldi un lēmumu pieņemšanu; norāda, ka Tiesas spriedums Bavarian Lager lietā ir pamatots ar pašreizējo Regulas (EK) Nr. 1049/2001 redakciju un neliedz mainīt redakciju, kas ir nepieciešams un īpaši vajadzīgs pēc skaidras tiesību uz piekļuvi dokumentiem pasludināšanas līgumos un Pamattiesību hartā;

6.  aicina iestādes, struktūras un aģentūras stingri piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, pilnībā ņemot vērā visu judikatūras kopumu, kas uz to attiecas, un saskaņojot to esošos iekšējos noteikumus ar regulas saturu un jēgu, jo īpaši attiecībā uz termiņiem, līdz kuriem jāsniedz atbildes uz lūgumiem nodrošināt piekļuvi dokumentiem, vienlaikus garantējot, lai termiņi netiktu pagarināti; aicina Padomi publicēt tās darba grupu sanāksmju protokolus un iekļaut tajos, ņemot vērā Access Info Europe lietu, dalībvalstu nosaukumus un to priekšlikumus;

7.  aicina iestādes, struktūras un aģentūras, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, stingri izvērtēt iespēju attiecīgo dokumentu, tabulu, grafiku, rindkopu vai frāzi publiskot tikai daļēji;

8.  aicina ES iestādes, struktūras, birojus un aģentūras turpmāk izstrādāt vispatverošāku pieeju pārredzamībai, savās interneta tīmekļa vietnēs nodrošinot publisku pieejamību pēc iespējas vairāk dokumentu kategorijām, tostarp iekšējos administratīvos dokumentus, iekļaujot šos dokumentus savos publiskajos reģistros; uzskata, ka šī pieeja palīdz nodrošināt efektīvu pārredzamību, kā arī novērst nevajadzīgu tiesvedību, kas varu radīt liekas izmaksas un slogu gan iestādēm, gan iedzīvotājiem;

9.  aicina iestādes, struktūras un aģentūras pilnībā īstenot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 11. pantu, kā arī ieviest publiskos dokumentu reģistrus ar skaidru un pieejamu struktūru, labu meklēšanas funkcijas darbību, regulāri aktualizētu informāciju par jauniem dokumentiem, kas sagatavoti un reģistrēti, atsauču iekļaušanu attiecībā uz sabiedrībai nepieejamiem dokumentiem, norādījumiem lietotājiem par reģistrā esošajiem dokumentu veidiem ar mērķi sniegt palīdzību publiskajiem lietotājiem;

10.  aicina iestādes, struktūras un aģentūras regulāri un bez kavēšanās savos dokumentu reģistros publicēt visus dokumentus, kas iepriekš nebija pieejami sabiedrībai un kas ir atklāti saistībā ar lūgumiem nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem;

11.  aicina administrācijas pēc sākotnējā pieteikuma saņemšanas sniegt pilnīgas norādes par visiem dokumentiem, kas attiecas uz pieteikumā par piekļuvi dokumentiem minēto jomu, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001;

12.  uzsver, ka vēršanās pie Eiropas ombuda ir laba izvēle gadījumos, kad attiecīgā administrācija ir apstiprinājusi, ka piekļuve dokumentiem ir liegta; tomēr atgādina, ka nav nekādu izpildes mehānismu attiecībā uz ombuda pieņemtajiem lēmumiem;

13.  uzsver, ka tiesas prāvas ir saistītas ar ārkārtīgi ilgu procesu, ar augstu un pat pārāk augstu izmaksu risku un neskaidru iznākumu, tādējādi radot nepamatoti lielu slogu iedzīvotājiem, kuri vēlas apstrīdēt lēmumu atteikt (daļēju) piekļuvi dokumentiem; uzsver, ka faktiski tas nozīmē, ka nav efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ko izmantot gadījumos, kad attiecībā uz lūgumu piekļūt dokumentiem pieņemts noraidošs lēmums;

14.  aicina ES iestādes, struktūras un aģentūras steidzami pieņemt ātrākas, mazāk apgrūtinošas un pieejamākas procedūras, ar kuru palīdzību izskatīt sūdzības par atteikumiem piekļūt dokumentiem, lai samazinātu nepieciešamību pēc vēršanās tiesā un radītu patiesu pārredzamības kultūru;

15.  uzsver, ka visu trīs iestāžu, kā arī struktūru un aģentūru gada pārskatos būtu jāiekļauj skaitļi salīdzināmā formā, kuri atspoguļotu, piemēram, pieprasīto dokumentu skaitu, pieteikumu skaitu, tādu dokumentu skaitu, kam piešķirta (daļēja) piekļuve, tādu pieteikumu skaitu, pirms un pēc atkārtotā pieteikuma, attiecībā uz kuriem pieņemts apstiprinošs lēmums, gadījumus, kad Tiesa piešķīrusi piekļuvi, gadījumus, kad Tiesa piešķīrusi daļēju piekļuvi, un gadījumus, kad piekļuve liegta;

16.  aicina ES iestādes atturēties no prasības, lai pretējā puse segtu tiesu izdevumus, un nodrošināt, lai līdzekļu trūkums nekavētu iedzīvotājus apstrīdēt lēmumus;

17.  norāda, ka dalībvalstīm ir jāpielāgojas jaunajam pārredzamības regulējumam, kas izveidots ar Lisabonas līgumu, kā apliecināts lietā Vācija/Komisija (T-59/09), kurā Vācija atteicās publiskot dokumentus, kas attiecās uz tai sniegto oficiālo rīkojumu, kā iemeslu minot sabiedrības interešu aizstāvību „starptautisko attiecību” kontekstā, savukārt Vispārējā tiesa nosprieda, ka „starptautiskās attiecības” ir uzskatāmas par ES tiesību terminu, kas nav piemērojams saziņā starp Komisiju un dalībvalsti;

18.  aicina ES iestādes savlaicīgāk reaģēt uz pieteikumiem par piekļuvi dokumentiem un uz atkārtotiem pieteikumiem;

19.  apņemas izpētīt, kā nodrošināt Prezidija un Priekšsēdētāju konferences apspriežu lielāku pārredzamību, piemēram, sagatavojot detalizētus protokolus un nodrošinot to pieejamību sabiedrībai;

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšana

20.  pauž nožēlu par to, ka kopš 2011. gada decembra, kad Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma nostāju par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu, nav panākts progress, jo Padome un Komisija nešķita gatavas uzsākt saturīgas sarunas; tādēļ aicina Padomi beidzot turpināt Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu; aicina Padomi un Parlamentu vienoties par jaunu instrumentu, kas nodrošina ievērojami labāku pārredzamību, tostarp LESD 15. panta efektīvu īstenošanu;

21.  aicina visas ES iestādes, struktūras, birojus un aģentūras piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, saskaņojot ar Orhūsas konvencijas noteikumiem; pilnībā atbalsta Eiropas Zāļu aģentūras politiku publicēt Eiropas tirgū esošo zāļu klīnisko pētījumu ziņojumus pēc pieprasījuma, tiklīdz ir pabeigts lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz konkrētajām zālēm; uzsver, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanas laikā pilnībā jāievēro Orhūsas konvencija un ka jebkādi izņēmumi jānosaka, nodrošinot pilnīgu atbilstību minētajai konvencijai;

22.  iesaka katrai ES iestādei vai struktūrai no savu vadošo darbinieku vidus izvēlēt par pārredzamību atbildīgo personu, kuras uzdevums būtu nodrošināt noteikumu ievērošanu un prakses uzlabošanu;

23.  aicina visas iestādes izvērtēt un, ja vajadzīgs, pārskatīt savus iekšējos noteikumus ziņošanai par ļaundarībām, kā arī aicina aizsargāt ziņotājus; aicina jo īpaši Komisiju ziņot Eiropas Parlamentam par savu pieredzi saistībā ar jaunajiem ziņošanas noteikumiem, kas attiecas uz ES darbiniekiem un kas pieņemti 2012. gadā, kā arī saistībā ar īstenošanas pasākumiem; aicina Komisiju izteikt priekšlikumu saistībā ar ziņotāju aizsardzību ne vien morālā, bet arī finansiālā ziņā, lai pienācīgi aizsargātu un atbalstītu ziņotājus kā daļu no demokrātiskās sistēmas;

Pārskati

24.  aicina ES iestādes, struktūras un aģentūras savstarpēji saskaņot savus gada pārskatus par piekļuvi dokumentiem un sniegt vienotus un savietojamus statistikas datus, kas būtu pēc iespējas pilnīgāki un visaptveroši (piemēram, pielikumā sniegtajās tabulās, kas ļauj veikt tiešu salīdzināšanu);

25.  aicina ES iestādes, struktūras un aģentūras pieņemt ieteikumus, kurus Parlaments ierosināja savā iepriekšējā rezolūcijā par publisku piekļuvi dokumentiem;

26.  aicina ES iestādes savos gada pārskatos par pārredzamību iekļaut atbildi uz Parlamenta ieteikumiem;

Leģislatīvie dokumenti

27.  aicina Komisiju uzlabot ekspertu grupu un komiteju darba grupu pārredzamību, sasaucot atklātas sanāksmes un publiskojot šo grupu locekļu amatā iecelšanas procedūras, kā arī standarta formātā tiešsaistē publicējot informāciju par locekļu skaitu, procedūrām, izskatītajiem dokumentiem, balsojumiem, lēmumiem un sanāksmju protokoliem; uzsver, ka ekspertu grupu un komiteju dalībniekiem iepriekš jāpaziņo, vai viņiem ir personīgas intereses saistībā ar apspriestajiem tematiem; aicina Komisiju uzlabot un pilnībā īstenot iekšējās vadlīnijas visiem ģenerāldirektorātiem saistībā ar amatā iecelšanas procedūru (t.i., attiecībā uz līdzsvarotu sastāvu, interešu konflikta politiku, atklātiem uzaicinājumiem) un izdevumu atlīdzināšanas noteikumiem, un ziņot par šo jautājumu ne tikai gada pārskatā par piekļuvi dokumentiem, bet arī ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos; aicina Komisiju jo īpaši ziņot par Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) ieinteresēto personu padomdevēju grupu;

28.  aicina Komisiju, Padomi un Parlamentu nodrošināt neformālo trīspusējo sarunu lielāku pārredzamību, sasaucot atklātas sanāksmes un standartizētā un viegli pieejamā interneta vidē publicējot dokumentāciju, tostarp darba kalendārus, darba kārtības, protokolus, izskatītos dokumentus, grozījumus, pieņemtos lēmumus, informāciju par dalībvalstu delegācijām un to nostājas, kā arī protokolus, nekādi neskarot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punktā uzskaitītos izņēmumus un saskaņā ar tiem;

29.  atgādina, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pants par slepeniem dokumentiem ir kompromiss, kas kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairs neatspoguļo jaunās konstitucionālās un juridiskās saistības;

30.  aicina ES iestādes, struktūras un aģentūras uzturēt aktualizētus, sabiedrībai pieejamus datus par to rīcībā esošo klasificēto dokumentu skaitu atbilstoši to slepenības pakāpei;

Slepenības pakāpes piešķiršana dokumentiem

31.  aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu regulai, ar ko nosaka skaidrus noteikumus un kritērijus, saskaņā ar kuriem ES iestādes, struktūras un aģentūras piešķir dokumentiem slepenības pakāpi;

32.  aicina iestādes izvērtēt un pamatot lūgumus sasaukt sanāksmes aiz slēgtām durvīm atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1049/2001;

33.  aicina Savienības iestādes izveidot neatkarīgu ES uzraudzības iestādi, kas izvērtētu nepieciešamību piešķirt dokumentiem slepenības pakāpi un izskatītu lūgumus sasaukt sesijas aiz slēgtām durvīm;

Finanšu informācija

34.  aicina iestādes nodrošināt iedzīvotājiem publisku pieeju un piekļuvi dokumentiem saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, tā īstenošanu un Savienības līdzekļu un dotāciju saņēmējiem, un uzsver, ka šādiem dokumentiem var piekļūt arī īpašā tīmekļa vietnē un datubāzē, kā arī datubāzē, kas attiecas uz finanšu pārredzamību Savienībā;

Starptautiskās sarunas

35.  pauž bažas par to, ka slepenības pakāpes piešķiršana dokumentiem parasti tiek pamatota ar izņēmumu, kas saistīts ar starptautisko attiecību aizsardzību;

36.  atgādina, ka gadījumā, ja iestāde nolemj atteikt piekļuvi dokumentam, kuru tai tiek lūgts publiskot, tai principā ir jāsniedz paskaidrojumi par to, kā piekļuve šim dokumentam varētu konkrēti un faktiski apdraudēt sabiedrības intereses saistībā ar starptautiskajām attiecībām;

37.  uzsver — lai gan šādi principi ir noteikti, praksē tie joprojām nav ieviesti, kā to liecina Vispārējās tiesas spriedums lietā T-529/09 (In ‘t Veld/Padome) attiecībā uz Padomes atteikumu sniegt piekļuvi tās juridiskā dienesta atzinumam par ES un ASV nolīgumu par teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP);

Juridisko dienestu atzinumi

38.  uzsver, ka iestāžu juridisko dienestu atzinumiem principā ir jābūt publiski pieejamiem, kā tas uzsvērts Tiesas spriedumā Turco lietā, proti, ka „Regulas (EK) Nr. 1049/2001 mērķis, kā tas norādīts regulas ceturtajā apsvērumā un tās 1. pantā, ir pēc iespējas pilnīgāk nodrošināt sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem”(16);

39.  atgādina, ka pirms novērtēšanas, vai ir vai nav jāpiemēro 4. panta 2. punkta otrajā ievilkumā paredzētais izņēmums attiecībā uz juridisku atzinumu aizsardzību, attiecīgajai iestādei ir jāpārliecinās, vai „dokuments, kuru lūdz publiskot, patiešām attiecas uz juridisko atzinumu, un, ja tas tā ir, jānosaka, kuras ar to saistītās personas tas reāli skar un tātad kuras personas var ietilpt minētā izņēmuma piemērošanas jomā” (Turco, 38. punkts);

40.  aicina iestādes ievērot spriedumu Turco lietā par juridisko dienestu atzinumiem, kas sagatavoti likumdošanas procesa gaitā; šajā spriedumā ir noteikts, ka „tieši pārskatāmība ir tā, kas, dodot iespēju atklāti apspriest dažādu viedokļu atšķirības, veicina iestāžu lielāku leģitimitāti Eiropas pilsoņu uztverē un palielina uzticību tām” un ka „patiesībā informācijas un debašu neesamība drīzāk ir tas, kas pilsoņu apziņā var izraisīt šaubas ne vien attiecībā uz atsevišķa tiesību akta tiesiskumu, bet arī attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu kopumā”(17);

41.  uzsver, ka saskaņā ar spriedumu lietā In ‘t Veld/Padome (lieta T-529/09)(18) konkrēts un paredzams apdraudējums attiecīgajām interesēm nevar arī tikt pierādīts tikai ar bailēm publiskot pilsoņiem iestāžu atšķirīgās nostājas attiecībā uz Savienības starptautiskas rīcības juridisko pamatu un tādējādi radīt šaubas par šīs rīcības tiesiskumu;

Iecietība saistībā ar aizliegtu vienošanos (karteļiem)

42.  uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa lietas C-536/11 43. punktā ir noteikusi, ka „ikviens pieteikums par piekļuvi [aizliegtas vienošanās lietai] [valsts tiesām] ir jāizvērtē katrā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā visus lietas apstākļus”;

o
o   o

43.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Padomei.

(1) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
(2) OV L 243, 27.9.2003., 1. lpp.
(3) OV C 51E, 22.2.2013., 72. lpp.
(4). Sk. lietu IFAW/Komisija (C-135/11 P), kuras 75. punktā ir noteikts, ka „(..) Vispārējā tiesa, neiepazīstoties pati ar minēto vēstuli, nevarēja in concreto izvērtēt, vai piekļuvi šim dokumentam varēja pamatoti atteikt, balstoties uz (..) izņēmumiem”.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0369.
(6) OV C 286 E, 22.10.2010., 12. lpp.
(7) In ’t Veld/Padome (T-529/09), 19. punkts.
(8) In ’t Veld/Padome (T-529/09), 75. punkts.
(9) Komisija nenorāda konkrētu pieprasīto dokumentu skaitu. Sākotnējo pieteikumu skaits attiecībā uz Komisijas dokumentiem ir 6447 pieteikumi 2011. gadā un 6014 pieteikumi 2012. gadā.
(10) Padome/In 't Veld (Eiropas Parlamenta iejaukšanās Sophia In ‘t Veld atbalstīšanai).
(11) Lietas Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 un T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) un LPN (T-29/08).
(12) Vācija/Komisija (T-59/09), EnBW/Komisija (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10).
(13) Otra lieta ir Dennekamp (T-82/08), kurā Vispārējā tiesa personas datu aizsardzības apsvērumu dēļ apstiprināja Parlamenta pieņemto lēmumu.
(14)Sk. lietu attiecībā uz dalībvalsts izdotiem dokumentiem un Vispārējās tiesas pienākumu šos dokumentus izvērtēt, un divas citas lietas, kas attiecas uz uzņēmumu koncentrācijas kontroles procedūru ((C-477/10 P) un (C-404/10 P). Šie trīs Tiesas spriedumi nav aprakstīti Komisijas gada pārskatā.
(15) Padome/Access Info Europe, Lieta C-280/11 P.
(16) Apvienotās lietas Zviedrija un Turco/Padome un Komisija (C-39/05 P un C-52/05 P), 35. punkts.
(17) Apvienotās lietas Zviedrija un Turco/Padome un Komisija (C-39/05 P un C-52/05 P), 59. punkts.
(18) In ’t Veld/Padome (T-529/09), 75. punkts.


Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā
PDF 318kWORD 110k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par Lūgumrakstu komitejas darbību 2013. gadā (2014/2008(INI))
P7_TA(2014)0204A7-0131/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, cik svarīgas ir tiesības iesniegt lūgumrakstu un cik svarīgi ir Parlamenta struktūras nekavējoties informēt par Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju konkrētām bažām un viedokļiem, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. un 227. pantā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumus un jo īpaši tās 44. pantu par tiesībām iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumus, kas attiecas uz pienākumu neizpildes procedūru, jo īpaši Līguma 258. un 260. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 202. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0131/2014),

A.  tā kā 2013. gadā — Eiropas Pilsoņu gadā — tika saņemti 2 885 lūgumraksti, kas atbilst pieaugumam par teju 45 % salīdzinājumā ar 2012. gadu; ņemot vērā to, ka pašreizējā Parlamenta sasaukuma laikā līdz šim ir reģistrēti gandrīz 10 000 lūgumraksti;

B.  tā kā, lai gan salīdzinājumā ar Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu šis skaitlis saglabājies neliels, tas tomēr norāda, ka ir ievērojami pieaugusi informētība par tiesībām iesniegt lūgumrakstu un tiesiskā paļāvība, ka lūgumrakstu izskatīšanas process ir lietderīgs kā līdzeklis, lai pievērstu Eiropas iestāžu un dalībvalstu uzmanību atsevišķu pilsoņu, vietējo kopienu, NVO, brīvprātīgo asociāciju un privātu uzņēmumu rūpēm;

C.  tā kā Eiropas pilsoņus tieši pārstāv vienīgā pilsoņu vēlētā ES iestāde — Eiropas Parlaments; tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu dod pilsoņiem iespēju tieši vērsties pie saviem pārstāvjiem;

D.  tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu uzlabo Eiropas Parlamenta spēju atsaukties Savienības pilsoņu un iedzīvotāju rūpēm, jo tās vienlaikus var nodrošināt cilvēkiem atvērtu, demokrātisku un pārredzamu mehānismu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības līdzekļa iegūšanai saistībā ar viņu sūdzībām, ja tās ir likumīgas un pamatotas, un jo īpaši attiecībā uz problēmām Eiropas tiesību aktu īstenošanā; tā kā likumdevēji un izpildvaras struktūras ES un vietējā līmenī no lūgumrakstiem var gūt vērtīgu informāciju;

E.  tā kā ir jānovērš turpmāki neatgūstami bioloģiskās daudzveidības zudumi, jo īpaši Natura 2000 tīklā iekļautajās teritorijās; tā kā dalībvalstis ir apņēmušās nodrošināt īpaši aizsargājamu teritoriju aizsardzību saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK) un Putnu direktīvu (79/409/EEK); tā kā — lai gan Komisija atbilstību ES tiesību aktiem var pilnībā pārbaudīt tikai pēc tam, kad dalībvalsts iestādes ir pieņēmušas galīgo lēmumu, — ir svarīgi, jo īpaši saistībā ar vides jautājumiem, pēc iespējas agrīnā posmā pārbaudīt, vai vietējās, reģionālās un valsts iestādes pareizi piemēro visas ES tiesību aktos noteiktās attiecīgās procedūru prasības, tostarp piesardzības principu;

F.  tā kā ir jāpalielina pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā, lai pastiprinātu tā likumību un pārskatatbildību; tā kā lūgumrakstu iesniegšanas process ir arī veids, kā gūt ieskatu par reālo situāciju attiecībā uz Eiropas sabiedrībā — it sevišķi ekonomikas krīzes un sociālo nemieru laikā — valdošo spriedzi, kuru izraisījusi pasaules finanšu tirgu un banku sistēmu sabrukuma ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem; atgādinot, ka Lūgumrakstu komiteja 2013. gada septembrī par šo tematu rīkoja atklātu uzklausīšanu, kurā piedalījās lūgumrakstu iesniedzēji; tā kā komitejas uzmanību ir piesaistījuši daudzie lūgumraksti par nelikumīgu rīcību finanšu jomā un patērētāju tiesību pārkāpumiem banku nozarē un jo īpaši — dramatiskās sekas tam, ka negodīgu hipotēkas līgumu noteikumu dēļ no mājokļiem tiek izliktas ģimenes;

G.  tā kā Lūgumrakstu komitejai iesniegtie lūgumraksti ir nereti snieguši lietderīgu informāciju citām Eiropas Parlamenta komitejām, kas atbild par tādu tiesību aktu izstrādi, kuru mērķis ir izveidot sociālekonomiski un vides ziņā drošāku, stabilāku, taisnīgāku un veiksmīgāku pamatu visu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju nākotnei;

H.  tā kā katru lūgumrakstu novērtē un izskata atbilstīgi tā svarīgumam, pat ja to iesniedzis tikai viens ES pilsonis vai iedzīvotājs, un tā kā katram lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības saņemt atbildi savā valodā;

I.  tā kā atkarībā no saņemtā lūgumraksta būtības un sarežģītības tā apstrādes un atbildes sniegšanas laiks atšķirsies, taču ir jāpieliek visas pūles, lai pienācīgi atbildētu uz lūgumrakstu iesniedzēju bažām pieņemamā laika periodā un atbilstīgi gan procesuālā ziņā, gan pēc būtības;

J.  tā kā lūgumrakstu iesniedzēji, kuru lūgumrakstus pēc tam apspriež Lūgumrakstu komitejas regulārajās sanāksmēs, var šajās sanāksmēs pilnvērtīgi piedalīties un iepazīstināt ar savu lūgumrakstu, sniedzot sīkāku informāciju, un tā aktīvi atbalstīt komitejas darbu, nodrošinot papildu tiešu informāciju komitejas locekļiem un Eiropas Komisijai, kā arī dalībvalstu pārstāvjiem, kas var piedalīties sanāksmēs; tā kā 2013. gadā 185 lūgumrakstu iesniedzēji apmeklēja komitejas apspriedes un aktīvi tajās piedalījās;

K.  tā kā Lūgumrakstu komitejas darbības pilnībā balstās uz informāciju un datiem, kas saņemti no lūgumrakstu iesniedzējiem, kā arī rezultātiem, kuri gūti komitejas veiktajā izmeklēšanā par katru gadījumu un kurus, ja vajadzīgs, papildina ar papildu zināšanām, kas ir Eiropas Komisijas, dalībvalstu vai citu struktūru rīcībā; tā kā komitejas darba kārtību prioritātes un to secību nosaka, pamatojoties uz komitejas locekļu demokrātiski pieņemtiem lēmumiem;

L.  tā kā Līguma noteikumos un Parlamenta reglamentā paredzētie kritēriji par lūgumrakstu pieņemamību nosaka, ka lūgumrakstam ir jāattiecas uz jautājumu, kas ir Savienības darbības jomā un kas tieši skar lūgumraksta iesniedzēju; un ka tāpēc daļu no saņemtajiem lūgumrakstiem atzīst par nepieņemamiem, jo tie neatbilst šādiem kritērijiem;

M.  tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu ir galvenais pilsoņu līdzdalības un demokrātiskas kontroles rīks un ir jānodrošina tā pienācīga izmantošana visā procesa gaitā; tā kā arī turpmāk ir pilnībā jāgarantē šīs tiesības, neatkarīgi no valdības interesēm; tā kā šis princips ir nevainojami jāievēro ES līmenī, izskatot lūgumrakstus Parlamentā un Komisijā;

N.  tā kā iepriekš minētie kritēriji ir pārbaudīti tiesās un tā kā Eiropas Savienības Tiesas spriedumos, piemēram, lietā T-308/07, ir apstiprināti kritēriji attiecībā uz tiesībām iesniegt lūgumrakstu un noteikts, ka lūgumraksta atzīšanai par nepieņemamu ir jābūt labi pamatotai un ka komitejai ir jāsniedz šis pamatojums tās turpmākajā sarakstē ar lūgumraksta iesniedzēju; kā piemērs minami arī spriedumi lietās T-280/09 un T-160/10 saistībā ar lūgumrakstiem, kuru saturu var atzīt par nepietiekami precīzu;

O.  tā kā papildus lūgumrakstiem, kas saņemti saistībā ar krīzes ietekmi uz Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem, citi svarīgākie jautājumi, par kuriem lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas, ir saistīti ar vides tiesību aktiem (jo īpaši atkritumu un ūdens apsaimniekošanas jomā), pamattiesībām (jo īpaši bērna tiesībām, personu ar invaliditāti tiesībām un ar veselību saistītiem jautājumiem), tiesībām uz personīgo un nekustamo īpašumu, jautājumiem attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos, dažādiem diskriminācijas veidiem un jo īpaši diskrimināciju etniskās izcelsmes, kultūras vai valodas dēļ, vīzām, imigrāciju un nodarbinātību; kā arī tiek iesniegti lūgumraksti par tiesiskuma piemērošanu, iespējamu korupciju, tiesvedības kavējumiem un daudzām citām darbības jomām;

P.  tā kā Lūgumrakstu komiteja Eiropas Parlamenta aizbildniecībā ir izveidojusi pati savu sociālo tīklu, kurā tai pastāvīgi seko aizvien vairāk galveno sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāju, jo daudzi lūgumrakstu iesniedzēji, it sevišķi gados jaunākās iedzīvotāju grupas, saziņai plaši izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, un tā kā šis tīkls ir sevišķi aktīvs un noderīgs komitejas sanāksmju laikā; tā kā komitejas apkārtrakstu „PETI Journal” pastāvīgi lasa vērā ņemams skaits abonentu (patlaban 1500);

Q.  tā kā šajā saistībā Lūgumrakstu komiteja ir strādājusi kopā ar attiecīgajiem Eiropas Parlamenta dienestiem, lai izstrādātu jaunu daudzvalodu tīmekļa portālu, kas aizstās iepriekšējo, krietni ierobežotāko elektronisko rīku lūgumrakstu iesniegšanai Europarl tīmekļa vietnē; tā kā jaunais portāls ir izstrādāts nolūkā palielināt administratīvo efektivitāti, vienlaikus uzlabojot lūgumrakstu iesniegšanas procesa pārredzamību un mijiedarbīgumu lūgumrakstu iesniedzēju, Eiropas Parlamenta deputātu un plašas sabiedrības interesēs;

R.  šajā saistībā atgādina Lūgumrakstu komitejas nostāju, pamatojoties uz 2012. gada ziņojumu, kurā tā apņēmās padarīt lūgumrakstu iesniegšanas procedūru efektīvāku, pārredzamāku un objektīvāku, vienlaikus saglabājot Lūgumrakstu komitejas locekļu līdzdalības tiesības, lai, lūgumrakstu izskatīšanas procesu pārbaudot tiesā, netiktu konstatēti nekādi pārkāpumi, pat ne attiecībā uz procedūru;

S.  tā kā Lūgumrakstu komiteja saglabā aktīvu interesi par to, kā tiek piemērota regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un apzinās spēkā esošā tiesiskā regulējuma daudzos trūkumus un samērā smagnējo būtību; neraugoties uz Konstitucionālo jautājumu komitejas un Lūgumrakstu komitejas centieniem tā izstrādē, šis regulējums pilnībā neatbilst attiecīgajam Līguma noteikumam; tā kā saskaņā ar pārskatīšanas klauzulu Parlamentam ir jāiesaistās diskusijās par minētās regulas pārskatīšanu pēc tam, kad tā ir bijusi spēkā trīs gadus;

T.  tā kā drīz tiks ieviesti Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulas noteikumi par atklātas uzklausīšanas rīkošanu Eiropas Parlamenta telpās saistībā ar sekmīgu iniciatīvu, šādā uzklausīšanā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta noteikumiem un Prezidija pieņemtajiem īstenošanas noteikumiem līdz ar Lūgumrakstu komiteju piedaloties galvenajai komitejai, kam ir likumdošanas kompetence iniciatīvas temata jomā;

U.  tā kā liela nozīme ir faktu vākšanas misijām (attiecībā uz lūgumrakstiem, par kuriem notiek izmeklēšana), ko Lūgumrakstu komiteja regulāri organizē saistībā ar jautājumiem, kuriem tā piešķīrusi īpašu prioritāti, un tā kā ziņojumiem par šādām misijām ir jābūt sevišķi kvalitatīviem un uzticamiem un tie ir jāizstrādā patiesas sadarbības gaisotnē, panākot dalībnieku vēlamo vienprātību; atgādina par 2013. gadā veiktajām misijām Spānijā (divreiz), Polijā, Dānijā un Grieķijā; tā kā lielāks elastīgums šo misiju praktisko aspektu plānošanā — galvenokārt attiecībā uz to nedēļu noteikšanu, kad tās var rīkot, — ļautu gūt vēl lielākus misiju panākumus, jo īpaši deputātu pieejamības dēļ, un mazinātu to atcelšanas risku;

V.  tā kā komitejai ir pienākumi saistībā ar Eiropas Ombuda biroju, kas atbild par ES pilsoņu sūdzību izmeklēšanu attiecībā uz iespējamiem administratīviem pārkāpumiem ES iestādēs un struktūrās, par kuriem komiteja arī sagatavo gada ziņojumu, pamatojoties uz paša Eiropas ombuda gada ziņojumu; un atgādinot, ka 2013. gadā komiteja bija aktīvi iesaistīta jauna Eiropas ombuda vēlēšanu organizēšanā pēc toreizējā ombuda Nikiforos Diamandouros došanās pensijā;

W.  tā kā, lai gan Parlamenta deputāti par jauno Eiropas ombudu ievēlēja Emily O'Reilly, viņas pilnvaru termiņam sākoties 2013. gada 1. oktobrī, jaunā sasaukuma darbības sākumā ir jārīko jaunas vēlēšanas, kā to paredz Reglamenta 204. pants, un tā kā būtu saprātīgi nodrošināt tādu skaidru un pārredzamu noteikumu savlaicīgu publicēšanu, kuros sīkāk paskaidroti Lūgumrakstu komitejas pienākumi šajā procesā un kuri garantē pienācīgu vēlēšanu pārredzamību, jo īpaši, izmantojot tam veltītu uzlabotu tīmekļa portālu;

X.  tā kā Lūgumrakstu komiteja ir Eiropas ombudu tīkla (kurā ietilpst dažas to valstu parlamentu lūgumrakstu komitejas, kuros šādas komitejas pastāv) locekle un tā kā šķiet svarīgi pievērst lielāku uzmanību pašu lūgumrakstu komiteju savstarpējai sadarbībai un piemērotā gadījumā to stiprināt, un tā kā Eiropas Parlamentam varētu būt izšķirīga nozīme šādā procesā, pārstāvot Eiropas pilsoņu intereses;

Y.  tā kā Lūgumrakstu komitejas mērķis ir būt lietderīgam un pārredzamam instrumentam, ko var izmantot Eiropas pilsoņi un iedzīvotāji, īstenojot demokrātisku kontroli un uzraudzību attiecībā uz daudziem Eiropas Savienības darbības aspektiem, jo īpaši attiecībā uz to, kā valstu iestādes īsteno ES tiesību aktus; tā kā komiteja, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, var vēl vairāk veicināt, no vienas puses, ES tiesību aktu konsekventāku un saskaņotāku piemērošanu, un, no otras puses, turpmāko ES tiesību aktu uzlabošanu, vēršot uzmanību uz pieredzi, kas gūstama, analizējot saņemto lūgumrakstu būtību;

Z.  tā kā šis ziņojums ir pēdējais Lūgumrakstu komitejas gada ziņojums Eiropas Parlamenta septītā sasaukuma laikā, un tādēļ tajā ir sniegts izklāsts par komitejas darbībām 2013. gadā, kā arī pārskats par visu parlamentārā sasaukuma laiku un vērtējums par to, cik lielā mērā Lūgumrakstu komiteja spēja atbilst pilsoņu gaidītajam pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā,

1.  atzīst Lūgumrakstu komitejas būtisko un izšķirīgo nozīmi ES pilsoņu un iedzīvotāju tiesību aizsardzībā un veicināšanā, ar lūgumrakstu iesniegšanas procesu nodrošinot lūgumrakstu iesniedzēju bažu sekmīgāku noteikšanu un, ja vien iespējams, pamatoto sūdzību apmierināšanu pieņemamā laika periodā;

2.  cieši apņemas lūgumrakstu procedūru padarīt efektīvāku, pārredzamāku un objektīvāku, vienlaikus saglabājot Lūgumrakstu komitejas locekļu līdzdalības tiesības, lai, lūgumrakstu izskatīšanas procesu pārbaudot tiesā, netiktu konstatēti nekādi pārkāpumi, pat ne attiecībā uz procedūru;

3.  uzsver, ka līdz ar citām iestādēm un struktūrām, piemēram, izmeklēšanas komitejām un Eiropas Ombudu, Lūgumrakstu komiteja pilda autonomu un skaidri noteiktu uzdevumu kā iestāde, kurā var vērsties ikviens iedzīvotājs; uzsver, ka minētās iestādes līdz ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir būtiski instrumenti demokrātiskas ES garantam un Eiropas tautas izveidei un ka ir jānodrošina to pienācīga pieejamība un uzticama darbība;

4.  uzsver, ka visā pašreizējā parlamentārā sasaukuma laikā Lūgumrakstu komiteja uzņēmās problēmu risināšanu, lai attaisnotu Eiropas Savienības pilsoņu cerības; uzsver, ka ir svarīgi, lai pilsoņi būtu tieši iesaistīti Parlamenta darbībā un lai komitejas locekļi konkrēti pievērstos viņu rūpēm, priekšlikumiem un sūdzībām; norāda uz paveikto darbu, lai atrisinātu iespējamus pilsoņu tiesību pārkāpumus, un sadarbību ar valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm ar Eiropas tiesību piemērošanu saistītos jautājumos, vienlaikus saglabājot būtisku lomu saiknes ar Eiropas iedzīvotājiem atjaunošanā un ES lēmumu pieņemšanas procesa demokrātiskās leģitimitātes un atbildības par tiem nostiprināšanā;

5.  atgādina par Komisijas nozīmīgo lomu, palīdzot izskatīt lūgumrakstu iesniedzēju ierosinātos jautājumus; uzskata, ka Komisijai būtu jāveic pamatīgāka izmeklēšana attiecībā uz lūgumrakstiem un jāraugās uz lietu būtību saistībā ar ES tiesību aktiem; uzsver, ka ir svarīgi, lai šie procesi būtu pārredzami un lai sabiedrība varētu pienācīgi piekļūt attiecīgajiem dokumentiem un ar lietām saistītajai informācijai;

6.  uzsver — ir svarīgi, lai Komisija īstenotu proaktīvu uzraudzību un savlaicīgu preventīvu rīcību, ja ir pamatoti pierādījumi, ka konkrēti plānoti projekti, par kuriem ir publicēta informācija, varētu būtu pretrunā ES tiesību aktiem;

7.  norāda, ka iedzīvotāju lūgumraksti tematiskā ziņā pieder daudzām un dažādām jomām, piemēram, pamattiesībām, iekšējam tirgum, vides tiesībām, sabiedrības veselības jautājumiem, bērnu labklājībai, transportam un būvniecībai, Spānijas Piekrastes likumam, jaunajai regulai par labu pārvaldību, personām ar invaliditāti, diskriminācijai vecuma dēļ, sabiedrības piekļuvei dokumentiem, Eiropas skolām, fiskālai savienībai, tērauda nozarei, dzīvnieku tiesībām un daudzām citām;

8.  uzskata, ka lūgumraksti, kas pieder pie iepriekšminētajām tematiskajām jomām, ir pierādījums tam, ka joprojām ir bieži novērojami un plaši izplatīti neapmierinošas ES tiesību aktu transponēšanas vai to nepareizas piemērošanas gadījumi;

9.  uzskata, ka ir svarīgi uzlabot sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem un valdībām, pamatojoties uz savstarpīguma principu, un nepieciešamības gadījumā mudināt dalībvalstu iestādes pilnībā pārredzami transponēt un piemērot ES tiesību aktus; uzsver Komisijas un dalībvalstu sadarbības nozīmīgumu un pauž nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis nepilda savu pienākumu pilnībā transponēt un īstenot Eiropas tiesību aktus, jo īpaši vides jomā;

10.  atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja uzskata par pieņemamiem lūgumrakstus, kas ir saistīti ar Līguma par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas vai tās daļas principiem un saturu, kā arī uzskata, ka šie lūgumraksti ir būtiska tās darbības daļa, un veic izmeklēšanu atbilstīgi katra gadījuma svarīgumam; atgādina, ka Eiropas Komisija hartas 51. panta dēļ bieži ir uzskatījusi, ka nevar rīkoties, kad komiteja to lūgusi; uzsver to, ka pilsoņi sagaida daudz aktīvāku rīcību, nekā to pieļauj hartas stingrie juridiskie noteikumi;

11.  pauž atzinību komitejai par darbu, ko tā uzņēmusies attiecībā uz lūgumrakstiem, kuri saņemti ar invaliditāti saistītos jautājumos (to skaits 2013. gadā ir būtiski pieaudzis); norāda uz centieniem nodrošināt sekmīgu ES struktūras ieviešanu saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 33. pantu, Lūgumrakstu komitejai sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, Pamattiesību aģentūru un Eiropas forumu cilvēkiem ar invaliditāti, un norāda uz komitejas gatavību turpināt atbalstu šai darbībai; pauž nožēlu par to, ka Lūgumrakstu komitejas līdzdalība šajā struktūrā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai tika pārtraukta un to aizvietoja likumdošanas komitejas, kas arī ir atbildīgas šajā nozarē; uzskata, ka šā lēmuma pamatā ir nepareiza ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas struktūras uzdevumu interpretācija;

12.  norāda, ka liela uzmanība tika pievērsta dažiem ļoti būtiskiem saņemtiem lūgumrakstiem par ierosināto jaunas lidostas būvniecību Notrdamdelandā netālu no Nantes; atzīst, ka vērā ņemamu ieguldījumu sniedza lūgumrakstu iesniedzēji, kas iebilda pret šiem plāniem vides apsvērumu dēļ, un ka pamatots lūgumraksts tika saņemts arī no personām, kuras projektu atbalstīja, kā rezultātā komitejā izraisījās intensīvas debates, piedaloties Francijas iestāžu pārstāvjiem, Komisijas vides ģenerāldirektoram un galvenajiem lūgumrakstu iesniedzējiem; uzskata, ka šādas nopietnas diskusijas ne vien uzlabo sabiedrības izpratni un ļauj pilsoņiem aktīvi un likumīgi iesaistīties, bet arī dod iespēju noskaidrot vairākus pretrunīgus ar tādu projektu saistītus jautājumus, kurš, iespējams, ir pretrunā ES tiesību aktiem, un noteikt to risinājumus, lai pienācīgi ievērotu Eiropas tiesību aktus, kas būtu šādā situācijā jāpiemēro;

13.  atzīst, ka 2013. gadā daudzi lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas par novērotajām netaisnībām Dānijā attiecībā uz administratīvajām un tiesu procedūrām saistībā ar vecāku šķirtību un laulības šķiršanu, un mazgadīgu bērnu turpmāko aizgādību; šajā saistībā norāda uz nepārprotamiem piemēriem, ka pāru ar dažādu valstspiederību gadījumā pastāv diskriminācija valstspiederības dēļ par labu laulātajam no tās dalībvalsts, kurā notiek tiesvedība, un pret personu, kas nav šīs valsts valstspiederīgais, rezultātā smagi un nereti ļoti negatīvi un dramatiski ietekmējot bērna tiesības; šajā saistībā konstatē, ka ir smagi pārkāptas lūgumrakstu iesniedzēju un bērnu pamattiesības; norāda, ka Lūgumrakstu komiteja īstenoja faktu vākšanas misiju Dānijā, kur situācija šķiet sevišķi nopietna, lai tieši izmeklētu šādus apgalvojumus; norāda, ka par šādiem gadījumiem ir ziņots arī no citām valstīm, jo īpaši Vācijas (it sevišķi jautājumi par nepilgadīgo aizbildnības un aizgādības iestādes Jugendamt darbību), Francijas un Apvienotās Karalistes;

14.  atgādina par izmeklēšanām, kas parlamentārā sasaukuma laikā veiktas, pamatojoties uz lūgumrakstiem saistībā ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas nesekmīgās īstenošanas sekām, un par attiecīgā ziņojuma pieņemšanu; atgādina ieteikumus saistībā ar to, ka netiek pienācīgi pieņemti lēmumi par atkritumu poligoniem, un to, kā šādu lēmumu trūkums ietekmē vietējos iedzīvotājus; uzsver — ņemot vērā lūgumrakstus, kas izskatīti pēc ieteikumu sniegšanas, situācija vēl ne tuvu nav atrisināta, jo īpaši saistībā ar ļoti piesārņotu rūpniecisko atkritumu izraisītajiem nerimstošiem ķīmisko vielu ugunsgrēkiem dažos Kampānijas apvidos un saistībā ar pārredzamības trūkumu attiecībā uz Lacio reģiona plāniem un iestāžu pārvaldību pēdējo mēnešu laikā pēc Malagrotas atkritumu poligona plānotās slēgšanas, ko patlaban izskata augstā tiesu līmenī; atgādina par intensīvo faktu vākšanas misiju Grieķijā, kuru īstenoja 2013. gada rudenī par šo pašu jautājumu un kura lika pievērst uzmanību nepilnībām attiecīgo ar atkritumiem saistīto direktīvu piemērošanā, progresa trūkumam atkritumu apsaimniekošanas jomā saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas augstāko līmeņu plāniem un sistēmām, kā arī ietekmei uz konkrētu Grieķijas apgabalu iedzīvotāju veselību; norāda, ka nesen ir iesniegti vairāki citi lūgumraksti par nepilnībām atkritumu apsaimniekošanas jomā citās dalībvalstīs, jo īpaši Valensijas reģionā Spānijā un Apvienotajā Karalistē;

15.  ņem vērā ziņojumu par faktu vākšanas misiju Polijā, izmeklējot ierosināto virszemes raktuvju būvniecību Lejassilēzijā; atzinīgi vērtē arī šajā sakarībā īstenotās intensīvās diskusijas ar lūgumraksta iesniedzējiem un valsts iestādēm par slānekļa gāzes krājumu iespējamu izpēti un izmantošanu, par ko komiteja jau bija vadījusi semināru 2012. gadā;

16.  uzsver visas komitejas veikto konstruktīvo darbu attiecībā uz lūgumrakstiem, kas saņemti saistībā ar Spānijas likumu par piekrastes pārvaldību (Ley de Costas), — gan faktu vākšanas misijas rezultātus un secinājumus, gan sadarbību ar lūgumrakstu iesniedzējiem un attiecīgajām valsts iestādēm; atgādina, ka komiteja ir izveidojusi īpašu ad hoc darba grupu, lai šo sarežģīto jautājumu izskatītu sīkāk un nodrošinātu saikni ar daudzajiem lūgumrakstu iesniedzējiem; atzīst — lai gan lūgumrakstu iesniedzēji ir guvuši zināmus panākumus saistībā ar Spānijas Parlamenta pieņemtajiem jaunajiem tiesību aktiem; pieprasa Komisijai arī turpmāk aktīvi uzraudzīt šo jautājumu;

17.  pauž atzinību par to, ka faktu vākšanas misijā Galisijā 2013. gada februārī varēja plaši diskutēt ar lūgumrakstu iesniedzējiem un reģionālajām iestādēm par jautājumiem saistībā ar pienācīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu trūkumu reģionā; ratificē faktu vākšanas misijas ziņojumā iekļautos secinājumus un ieteikumus, ko 2013. gada 17. decembrī apstiprināja Lūgumrakstu komiteja, attiecībā uz nepieciešamību turpināt centienus upju attīrīšanā un reģenerācijā;

18.  uzsver komitejas ziņošanas pienākuma nozīmi; pievērš uzmanību vairākām 2013. gadā ziņojumu veidā pieņemtām rezolūcijām, piemēram, Eiropas ombuda īpašajam ziņojumam par Komisijas rīcību attiecībā uz Vīnes lidostas paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma trūkumiem papildus gada ziņojumam par Eiropas Ombuda darbību kopumā; uzsver komitejas nozīmīgo ieguldījumu (pateicoties zināšanām, kas gūtas, daudzus gadus izskatot neskaitāmus konkrētus gadījumus), sniedzot vadošajām komitejām atzinumus, un jo īpaši ieguldījumu IVN direktīvas pārskatīšanā, kā arī atzinumu par Eiropas Savienības iestāžu darba vietu izvietojumu; uzskata — pateicoties šādiem dokumentiem, Lūgumrakstu komiteja var plenārsēdē pievērst uzmanību jautājumiem, kas ir svarīgi Eiropas pilsoņiem;

19.  atgādina, ka saskaņā ar Reglamenta 202. panta 2. punktu Lūgumrakstu komitejai ir tiesības plenārsēdē iesniegt ne vien nenormatīvus patstāvīgos ziņojumus par jautājumiem saistībā ar vairākiem lūgumrakstiem, bet arī īsus rezolūciju priekšlikumus, par ko balsot plenārsēdē attiecībā uz steidzamiem jautājumiem;

20.  uzskata, ka atklātu uzklausīšanu rīkošana ir ļoti svarīgs rīks, lai pārbaudītu lūgumrakstu iesniedzēju norādītās problēmas; pievērš uzmanību atklātajai uzklausīšanai par krīzes ietekmi uz Eiropas pilsoņu dzīvi un demokrātiskās līdzdalības Savienības pārvaldībā stiprināšanu, kā arī atklātajai uzklausīšanai par ES pilsonības pilnvērtīgu izmantošanu, kurās, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, tika analizētas ES pilsoņu paustās bažas saistībā ar minētajiem jautājumiem; uzskata, ka lūgumrakstos sniegtā informācija parāda taupīguma kampaņas ietekmi uz lūgumrakstu iesniedzēju tiesībām, kā arī apliecina pilsoniskās sabiedrības vēlmi uzņemties lielāku atbildību un apņēmību; atzīst — lai risinātu turpmākās finanšu problēmas, Eiropai ir vajadzīga uzticama, skaidra un atbildīga ekonomikas pārvaldība; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt vēl nenovērstos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā arī veicināt ES pilsoņu politisko līdzdalību ES dzīvē;

21.  uzskata — risinot specifiskus jautājumus, ir būtiski izmantot citus darbības veidus, piemēram, parlamentāros jautājumus, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde plenārsēdes laikā; atgādina, ka šie jautājumi ļauj veikt tiešu Parlamenta kontroli pār citām ES iestādēm un struktūrām; norāda, ka 2013. gadā komiteja deviņas reizes izmantoja savas tiesības iesniegt jautājumus par, piemēram, invaliditāti, dzīvnieku labturību, atkritumu apsaimniekošanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu; pauž dziļu nožēlu par to, ka ir jāgaida vairāki mēneši pirms dažu komitejas ierosināto iniciatīvu apspriešanas plenārsēdē un tāpēc nav iespējams uzklausīt ES pilsoņu atkārtoti paustās bažas un šie pilsoņi nevar saņemt tiešu atbildi no Komisijas;

22.  norāda, ka pastāvīgi tiek saņemtas vēstules no iedzīvotājiem, kas vēršas Parlamentā ar prasību jautājumos, kuri saskaņā ar Līguma 227. pantu, kā arī Pamattiesību hartas 51. pantu neietilpst ES kompetences jomā; aicina rast labāku risinājumu šo iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanai, vienlaikus ņemot vērā Parlamenta pienākumus attiecībā uz saraksti ar iedzīvotājiem; šajā sakarībā pauž nožēlu par Parlamenta attiecīgo dienestu nespēju sekot Parlamenta 2012. gada 21. novembra rezolūcijā „Lūgumrakstu komitejas darbība –– 2011. gads” iekļautajiem ieteikumiem attiecībā uz pilsoņu iesniegumiem par jautājumiem, kas nav ES kompetencē;

23.  atzīst, ka lūgumrakstu iesniedzēji joprojām piešķir prioritāti vides jautājumiem, tā parādot, ka šajā jomā dalībvalstīs joprojām ir nepilnības; konstatē, ka daudzos lūgumrakstos galvenā uzmanība ir vērsta uz sabiedrības veselību, piemēram, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens nekaitīgumu, kodolenerģētiku un aizsargātām dzīvnieku sugām; norāda, ka daudzos lūgumrakstos ir paustas bažas par jauniem un gaidāmiem projektiem, kuru ietekme palielina apdraudējumu iepriekšminētajās jomās; atgādina — lai gan dalībvalstis cenšas risināt šīs situācijas, ir skaidrs, ka joprojām ir grūti rast ilgtspējīgu risinājumu; norāda uz ILVA tērauda rūpnīcas Taranto lietu, kas raisa dziļas bažas būtiskas vides apstākļu un vietējo iedzīvotāju veselības pasliktināšanās dēļ; mudina Komisiju izmantot pieejamos mehānismus, lai pēc iespējas nodrošinātu, ka Itālijas iestādes nekavējoties ievēro ES tiesību aktus vides jomā;

24.  aicina Lūgumrakstu komiteju arī turpmāk izvērtēt ar Grieķijas apraides korporāciju „Ellinikí Radiofonía Tileórasi” (ERT) saistītās judikatūras ietekmi uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta interpretāciju un tās sekas attiecībā uz lūgumrakstiem un izpētīt, ar kādiem faktiskiem šķēršļiem saskaras ES pilsoņi, prasot Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu, lai gūtu ticamu skaidrojumu par galvenajiem Eiropas tiesību jautājumiem lietās, kas tiek izskatītas valsts tiesās;

25.  atzinīgi vērtē Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) īstenošanu no 2012. gada 1. aprīļa, kā arī Eiropas jauniešu politikai (Fraternity 2020) veltītās pirmās EPI reģistrēšanu un neseno sekmīgo EPI, kas veltīta tiesībām uz ūdeni; uzskata, ka EPI ir pirmais starptautiskas demokrātiskas līdzdalības instruments, kas sniegs pilsoņiem iespēju aktīvi iesaistīties Eiropas politikas veidošanā un tiesību aktu izstrādē. atkārtoti pauž apņemšanos piedalīties sekmīgu EPI atklāto uzklausīšanu rīkošanā, aktīvi iesaistoties visām attiecīgajām parlamentārajām komitejām; uzsver, ka nolūkā uzlabot procedūru un vienlaikus samazināt birokrātiju un citus šķēršļus regulāri ir jāpārbauda EPI aktuālais stāvoklis; apzinās, ka iznākums pirmās sekmīgās EPI pirmajai parlamentārajai uzklausīšanai 2014. gadā ir ļoti svarīgs, lai noteiktu augstus procedūras standartus un piepildītu pilsoņu gaidas attiecībā uz šo tiesību turpmāko izmantošanu, un apņemas par iestādes prioritāti noteikt efektīva līdzdalības procesa nodrošināšanu;

26.  augstu vērtē Komisijas lēmumu pasludināt 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu, sniedzot ES pilsoņiem vērtīgu informāciju par viņu tiesībām un sekmējot izpratni par šīm tiesībām un demokrātiskajiem instrumentiem, kas ir iedzīvotāju rīcībā, lai tās aizstāvētu; uzskata, ka Eiropas Pilsoņu gads būtu jāizmanto, lai plaši izplatītu informāciju par jauno Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tā nodrošinot skaidras un saprotamas pamatnostādnes nolūkā samazināt lielo samēru nepieņemamu iniciatīvu, kas ir pielīdzināms nepieņemamības līmenim lūgumrakstu jomā; ir pārliecināts, ka lūgumrakstu tīmekļa portāls ir konkrēts un vērtīgs Parlamenta ieguldījums Eiropas pilsonībai;

27.  aicina Komisiju kā Līguma uzraudzītāju nodrošināt, lai tiktu labots tas, ka ES tiesību akti patlaban netiek pienācīgi īstenoti (ko apliecina Parlamentam iesniegto lūgumrakstu skaits), lai ES pilsoņi varētu pilnvērtīgi izmantot savas tiesības;

28.  aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, lai atrisinātu jautājumus saistībā ar civilstāvokļa dokumentu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs, vienlaikus ievērojot dalībvalstu kompetences;

29.  pauž nožēlu par to, ka Eiropas pilsoņi, īstenojot savu pārvietošanās brīvību, joprojām bieži saskaras ar problēmām tāpēc, ka valsts iestādes nepareizi piemēro iekšējā tirgus noteikumus;

30.  pauž nožēlu par to, ka pēdējā laikā ziņojumi par faktu vākšanas misijām un citi dokumenti netika tulkoti ES oficiālajās valodās, jo īpaši lūgumraksta iesniedzēju valsts valodās;

31.  atzīst SOLVIT tīkla nozīmīgo lomu, pastāvīgi konstatējot un atrisinot ar iekšējā tirgus noteikumu īstenošanu saistītas problēmas; mudina pastiprināt šo instrumentu un Lūgumrakstu komitejai aktīvāk sadarboties ar SOLVIT tīklu; atgādina, ka 2013. gads bija Eiropas Pilsoņu gads, un pauž atzinību Eiropas Savienības un dalībvalstu iestādēm un struktūrām, kas šajā gadā Eiropas pilsoņus un iedzīvotājus intensīvāk informēja par sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot Līgumos noteiktos principus un šajā ziņojumā paustos faktus;

Jaunas perspektīvas un attiecības ar citām iestādēm

32.  norāda, ka ir svarīgi padarīt komitejas darbu Parlamentā nozīmīgāku, paaugstinot tās statusu kā kontroles komitejai; aicina jaunievēlēto Lūgumrakstu komiteju iecelt iekšējos gada referentus svarīgākajās politikas jomās, par kurām pauž bažas Eiropas līgumrakstu iesniedzēji, un stiprināt sadarbību ar citām parlamentārajām komitejām, regulāri aicinot to locekļus piedalīties tajās Lūgumrakstu komitejas debatēs, kas attiecas uz to likumdošanas kompetences jomu; aicina citas parlamentārās komitejas vairāk iesaistīt Lūgumrakstu komiteju kā komiteju, kas sniedz atzinumus par īstenošanas ziņojumiem un citiem instrumentiem, lai uzraudzītu Eiropas tiesību aktu pareizu transponēšanu un īstenošanu dalībvalstīs vai iespējamu šo aktu pārskatīšanu; uzsver, ka ir svarīgi — cita starpā saņemto lūgumrakstu skaita un ar tiem saistīto darbību pieauguma dēļ — tas, ka komitejai vairs nepiemēro neitrālas komitejas statusu; aicina Eiropas Parlamentu plenārsēdēs vairāk laika veltīt Lūgumrakstu komitejas darbam;

33.  uzsver, ka ir jāpastiprina Lūgumrakstu komitejas sadarbība ar citām ES iestādēm un struktūrām un dalībvalstu valsts iestādēm; uzskata, ka ir svarīgi veicināt strukturētu dialogu un sistemātisku sadarbību ar dalībvalstīm, jo īpaši ar valstu parlamentu lūgumrakstu komitejām, piemēram, rīkojot regulāras sanāksmes ar visu dalībvalstu lūgumrakstu komiteju vadītājiem; šādas partnerības izveide ļautu vislabāk apmainīties ar zināšanām un praksi, sistemātiskāk un efektīvāk nodot lūgumrakstus kompetentajai iestādei un struktūrai un galu galā pietuvinātu Eiropas Parlamentu Eiropas pilsoņu rūpēm; atzinīgi vērtē Īrijas parlamenta (Oireachtas) Apvienotās izmeklēšanas, uzraudzības un lūgumrakstu komitejas izveidi Īrijā un lietderīgo saikni, ko minētā komiteja šā gada laikā ir nodibinājusi ar Eiropas Parlamentu, lai pilsoņiem sniegtu vēl labākus pakalpojumus; norāda, ka citu dalībvalstu parlamenti pašlaik apsver lūgumrakstu komiteju vai līdzīgu struktūru izveidi un ka dažos parlamentos ir citi procesi lūgumrakstu apstrādei;

34.  aicina Komisiju pienācīgi atzīt lūgumrakstu nozīmi ES tiesību aktu efektīvas piemērošanas uzraudzības jomā, jo lūgumraksti ir pirmā pazīme tam, ka dalībvalstis atpaliek juridisko pasākumu piemērošanas jomā; aicina Eiropas Parlamentu atbilstīgi iestāžu nolīgumam ar Komisiju ieteikt, lai Komisija saīsinātu laiku, ko tā velta atbildēšanai uz komitejas prasībām, kā arī informētu Lūgumrakstu komiteju par to pārkāpumu procedūru virzību, kuras ir tieši saistītas ar lūgumrakstiem; kopumā uzskata, ka Eiropas iestādēm būtu jāsniedz vairāk informācijas un jābūt ES pilsoņiem pārredzamākām, lai cīnītos ar aizvien izplatītāko uzskatu, ka Eiropā trūkst demokrātijas;

35.  uzsver, ka cieša sadarbība ar dalībvalstīm ir būtiski svarīga Lūgumrakstu komitejas darbā; mudina dalībvalstis aktīvāk iesaistīties to lūgumrakstu izskatīšanā, kuri attiecas uz Eiropas tiesību aktu īstenošanu un ievērošanu, un uzskata, ka īpaša nozīme ir dalībvalstu pārstāvju dalībai Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs un aktīvai sadarbībai; ir apņēmies arī turpmāk nodrošināt, lai ES iestādes un pilsoņi cieši sadarbotos un sazinātos;

36.  uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt sadarbību ar Eiropas Ombudu, izveidojot jaunu iestāžu nolīgumu; uzsver — ir svarīgi, lai Eiropas Parlaments iesaistītos valstu ombudu tīklā; atzinīgi vērtē Ombuda un komitejas lieliskās attiecības iestāžu līmenī; sevišķi atzinīgi vērtē ombuda pastāvīgo ieguldījumu Lūgumrakstu komitejas darbā visā sasaukuma laikā; atgādina, ka joprojām ne visās ES dalībvalstīs ir iecelts ombuds, tātad visiem ES iedzīvotājiem nav vienādas piekļuves tiesiskās aizsardzības mehānismiem; uzskata — ja katrā ES dalībvalstī būtu valsts ombuda birojs, kopā veidojot Eiropas ombudu tīklu, tas sniegtu būtisku atbalstu Eiropas ombudam;

Darba metodes

37.  aicina EP deputātus, kas ir Lūgumrakstu komitejas locekļi, pieņemt galīgos iekšējos noteikumus, lai nodrošinātu komitejas darba maksimālu efektivitāti un atklātību, un sagatavot priekšlikumus, lai attiecīgi pārskatītu Eiropas Parlamenta Reglamentu nolūkā apvienot deputātu pastāvīgos mēģinājumus uzlabot darba metodes septītā sasaukuma laikā; aicina Lūgumrakstu komiteju pieņemt skaidrus termiņus attiecībā uz lūgumrakstu iesniegšanas procesu, lai paātrinātu lūgumrakstu aprites ciklu Eiropas Parlamentā un visu procesu padarītu vēl pārredzamāku un demokrātiskāku; uzsver, ka tā varētu ieviest noteiktu lūgumrakstu aprites ciklu no to reģistrācijas līdz galīgajai slēgšanai Eiropas Parlamentā līdzīgi pašreizējiem termiņiem darbā ar normatīviem un nenormatīviem dokumentiem; uzskata, ka minētajiem termiņiem būtu jāveido brīdinājuma mehānisms, kas automātiski pievērstu deputātu uzmanību lūgumrakstiem, attiecībā uz kuriem vērā ņemamu laika periodu nav veiktas nekādas darbības vai nenotiek sarakste, lai nepieļautu, ka senāk iesniegtu lūgumrakstu izskatīšana gadiem netiek pabeigta; atgādina, ka faktu vākšanas misijas ir viens no galvenajiem Lūgumrakstu komitejas izmeklēšanas instrumentiem, tāpēc ir steidzami jāpārskata attiecīgie noteikumi, lai jaunievēlētie deputāti varētu efektīvi piedalīties misijās un ātri ziņot lūgumrakstu iesniedzējiem un komitejai par saviem konstatējumiem un ieteikumiem;

38.  atzinīgi vērtē attiecīgās dalībvalsts publiskā sektora iestāžu, kā arī citu ieinteresēto personu klātbūtni Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs; uzsver to, ka Lūgumrakstu komiteja ir vienīgā komiteja, kas pilsoņiem pastāvīgi nodrošina tribīni, lai tieši paustu savas bažas Eiropas Parlamenta deputātiem, un kas padara iespējamu daudzpusēju dialogu starp ES iestādēm, valsts iestādēm un lūgumrakstu iesniedzējiem; ierosina — lai atvieglinātu sanāksmju rīkošanu un turpmāk samazinātu ceļa izmaksas, Lūgumrakstu komitejai un Parlamenta administrācijai būtu jāpēta iespēja lūgumrakstu iesniedzējiem vai valsts sektora iestādēm sanāksmēs piedalīties, izmantojot videokonferences vai līdzīgus saziņas veidus;

39.  norāda — šā parlamentārā sasaukuma laikā ir pieaudzis lūgumrakstu iesniedzēju skaits, un turpina paust dziļas bažas par to, ka šā procesa reģistrācijas un pieņemamības izvērtēšanas posmos joprojām raksturīgi pārāk ilgi kavējumi un atbildes sniegšanas laiks; aicina nodrošināt papildu administratoru ar juridisko pieredzi attiecīgi Oficiālo dokumentu saņemšanas un pārsūtīšanas nodaļai un Lūgumrakstu komitejas sekretariātam, lai sniegtu ieteikumus attiecībā uz to, vai lūgumraksts ietilpst vai neietilpst Eiropas tiesību kompetences jomā; uzskata, ka šie ieteikumi līdz ar lūgumrakstu kopsavilkumiem sākotnēji deputātiem jānodrošina tikai angļu valodā, un tie ir jātulko visās oficiālajās tikai pēc tam, kad tie ir publicēti, lai vēl vairāk paātrinātu pirmos lēmumus par pieņemamību; sagaida — darbību uzsākot jaunajam lūgumrakstu tīmekļa portālam, tiks saņemts mazāk apšaubāmu iesniegumu, ko reizēm reģistrē kā lūgumrakstus;

o
o   o

40.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem, to lūgumrakstu komitejām un valsts ombudiem vai līdzīgām kompetentajām iestādēm.


Dārzkopība
PDF 243kWORD 98k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijas (2013/2100(INI))
P7_TA(2014)0205A7-0048/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) trešās daļas III un VII sadaļu,

–  ņemot vērā 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū,

–  ņemot vērā 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju(1),

–  ņemot vērā 2007. gada 26. septembra Regulu (EK) Nr. 1182/2007, ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei,(2) un Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem(4),

–  ņemot vērā 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē(6),

–  ņemot vērā Parlamenta 1996. gada 21. jūnija rezolūciju par Kopienas iniciatīvu dekoratīvās dārzkopības jomā(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 9. decembra paziņojumu „Pārtikas cenas Eiropā” (COM(2008)0821),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. jūlija paziņojumu par ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu (COM(2008)0397),

–  ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. oktobra paziņojumu „Labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā” (COM(2009)0591),

–  ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. maija paziņojumu par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku (COM(2009)0234),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 3. maija paziņojumu „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” (COM(2011)0244),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 28. aprīļa Lēmumu 2008/359/EK, ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos, un šīs Augsta līmeņa grupas 2009. gada 17. marta ziņojumu par Eiropas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju, ar grupas ieteikumiem un svarīgāko iniciatīvu plānojumu(8),

–  ņemot vērā 2012. gada novembra pētījumu „Atbalsts lauksaimnieku kooperatīviem”, kurā izklāstīti Komisijas īstenotā projekta „Atbalsts lauksaimnieku kooperatīviem” secinājumi(9),

–  ņemot vērā Komisijas Kopējā pētniecības centra Perspektīvu tehnoloģisko pētījumu institūta 2013. gadā veikto pētījumu „Īsas pārtikas apgādes ķēdes un vietējās pārtikas apgādes sistēmas Eiropas Savienībā: to sociālekonomisko pazīmju vērtējums”(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0048/2014),

A.  tā kā augļu un dārzeņu nozare saņem tikai 3 % no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsta, bet saražo 18 % no ES kopējā lauksaimniecības produkcijas apjoma, platības ziņā tās īpatsvars ir 3 % no ES lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tās vērtība pārsniedz EUR 50 miljardus;

B.  tā kā dārzkopība ražo augļus, dārzeņus, kartupeļus, salātus, garšaugus un dekoratīvos augus un tā kā dārzkopības nozare ietver tādas saimnieciskās darbības kā stādu audzēšana, daudzgadīgu augu audzēšana, dārzkopības pakalpojumi, kapsētu apzaļumošana, dārzkopības produkcijas mazumtirdzniecība, dārzu centri, floristika un ainavu arhitektūra;

C.  tā kā tiek lēsts, ka apgrozījums augļu un dārzeņu apgādes ķēdē, kur nodarbināti aptuveni 550 000 darbinieku, pārsniedz EUR 120 miljardus, un tas ir svarīgs ekonomikas elements tajās ES teritorijās, kurām raksturīga augsta bezdarba līmeņa tendence;

D.  tā kā ES ir pasaulē otrā lielākā ražotāja un arī otrā lielākā augļu un dārzeņu importētāja; tā kā pieprasījums šajā nozarē pieaug un pašlaik pārsniedz piedāvājumu; tā kā ieņēmumi no augļu un dārzeņu tirdzniecības, kas 2000. gadā bija USD 90 miljardi, 2010. gadā palielinājās gandrīz līdz USD 218 miljardiem un šo ieņēmumu īpatsvars ir gandrīz 21 % no pasaules pārtikas un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības ieņēmumiem; tā kā ES ir diezgan plaši atvērusi savus tirgus importam no trešām valstīm, ar kurām tā ir noslēgusi divpusējus un daudzpusējus nolīgumus;

E.  tā kā dārzkopības nozare — primārās ražošanas un apstrādes nozare — ļoti lielā mērā stimulē ekonomiku Eiropas līmenī, veicinot gan pieprasījumu, gan pievienotās vērtības veidošanu citās ekonomikas nozarēs, tādās kā tirdzniecība, būvniecība un finanšu pakalpojumi;

F.  tā kā bioloģisko augļu un dārzeņu nozare ir ES tirgū visstraujāk augošā bioloģisko produktu nozare, kuras vērtība, laikposmā no 2010. līdz 2011. gadam palielinoties par 9 %, 2011. gadā sasniedza EUR 19,7 miljardus, turklāt jau desmit gadus tai raksturīga ikgadēja 5–10 % pieauguma tendence; tā kā laikposmā no 2010. līdz 2011. gadam bioloģisko augļu audzēšanas platība ir palielinājusies par 18,2 %, bet bioloģisko dārzeņu audzēšanas platība — par 3,5 %;

G.  tā kā 27 ES valstu augļu un dārzeņu patēriņš 2011. gadā salīdzinājumā ar vidējo patēriņu iepriekšējo piecu gadu laikā ir sarucis par 3 %, lai gan augļu un dārzeņu lietošana uzturā ļoti labvēlīgi ietekmē veselību;

H.  tā kā ES ir pasaulē lielākais ziedu, ziedu sīpolu un podos audzētu stādu ražotājs (44 % no pasaulē saražotās produkcijas apjoma) ar augstāko audzēšanas blīvumu uz vienu hektāru; tā kā tiek lēsts, ka ieņēmumi no dekoratīvo augu ražošanas ir EUR 20 miljardi, ieņēmumi no vairumtirdzniecības ir EUR 28 miljardi un ieņēmumi no mazumtirdzniecības ir EUR 38 miljardi, un nozarē ir nodarbināti aptuveni 650 000 cilvēku;

I.  tā kā augļu un dārzeņu tirgus kopīga organizācija ir daļa no KLP un cita starpā ir vērsta uz to, lai atjaunotu līdzsvaru pārtikas apritē, veicinātu augļu un dārzeņu noietu, vairotu konkurētspēju un atbalstītu inovāciju; tā kā būtu jāpanāk ražotāju organizāciju (RO) biedru skaita pieaugums, arī tajos reģionos, kur vairākus gadus nav bijuši pieejami darbības fondi un/vai kur ir novecojušas ražošanas metodes, un tas būtu jādara, padarot sistēmu pievilcīgāku, jo vairāk nekā puse no visiem ES audzētājiem joprojām nav iestājušies nevienā RO, lai gan Komisija ir noteikusi mērķi līdz 2013. gadam panākt RO biedru skaita 60 % īpatsvaru; tā kā viens no zemas līdzdalības iemesliem dažās dalībvalstīs ir RO darbības apturēšana, kas ražotājiem ir radījusi zināmu nenoteiktību; tā kā ir ļoti svarīgi novērst ražotājiem radīto nenoteiktību, precizējot ES tiesību aktus par RO atzīšanu, jo RO darbība ir nozīmīga, lai augļu un dārzeņu ražotāji iegūtu spēcīgākas pozīcijas sarunās par cenu noteikšanu;

J.  tā kā saskaņā ar Eurostat datiem ES lauksaimnieku kopējās resursu izmaksas laikposmā no 2000. līdz 2010. gadam vidēji palielinājās gandrīz par 40 %, turpretim iepirkuma cenu vidējais pieaugums šajā laikposmā bija mazāks par 25 %; tā kā resursu izmaksas saistībā ar sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes uzlabotājiem palielinājās gandrīz par 80 %, sēklām un stādiem — gandrīz par 30 % un augu aizsardzības līdzekļiem — gandrīz par 13 %;

K.  tā kā ir samazinājusies augsnes auglība, jo notiek erozija, augsne tiek mazāk bagātināta ar organiskām vielām, tādēļ pasliktinās augsnes virskārtas struktūra un humusa slānis, un ir samazinājies barības vielu saturs un ūdens uzkrāšanas spēja, un tā kā dabīgo procesu vājināšanās rada lielas izmaksas gan lauksaimniekiem, gan valsts budžetam;

L.  tā kā dārzkopībā ir apdraudēta zinību atgriezeniskā saite, kas pētījumu rezultātus ļauj izmantot praktiskajā dzīvē, un tā kā privātais sektors parasti maz līdzekļu iegulda pētījumos, piemēram, 2004. gadā 15 ES valstīs tikai 0,24 % no visiem pārtikas rūpniecības izdevumiem attiecās uz pētniecību un izstrādi (jaunākie pieejamie dati);

M.  tā kā ļoti daudzām augļu un dārzeņu šķirnēm draud izzušana, jo tās nav pietiekami ienesīgas, un tā kā lauksaimnieki, kas turpina audzēt šīs šķirnes, sniedz vērtīgu ieguldījumu vides, sociālajā un kultūras ziņā, saglabājot būtiskus Eiropas lauksaimniecības pamatelementus;

N.  tā kā ir aizvien grūtāk novērst, kontrolēt un izskaust augu kaitēkļus un dārzeņu kultūrām ir pieejams aizvien mazāk augu aizsardzības līdzekļu, un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt lauksaimniecības daudzveidību un dārzeņu kvalitāti Eiropā;

O.  tā kā bieži vien dārzkopības uzņēmumi ir vienlaikus gan ražotāji, gan pārdevēji, gan pakalpojumu sniedzēji;

P.  tā kā cisģenēzi var definēt kā ģenētiskās inženierijas metodi gēnu pārnešanai no viena tās pašas sugas vai ģints auga citā,

1.  īpaši akcentē to, ka ir svarīgi popularizēt ES dārzkopības nozari un uzlabot tās konkurētspēju pasaules tirgū, sekmējot inovāciju, pētniecību un izstrādi, energoefektivitāti un drošu energoapgādi, pielāgošanos klimata pārmaiņām, to seku mazināšanu un pasākumus, kas veicina noietu tirgū, turklāt ir svarīgi arī turpmāk censties novērst nelīdzsvarotību starp tirgotājiem un piegādātājiem;

2.  uzsver, ka ir jāpanāk, lai ražotājiem būtu vieglāk pieejami trešo valstu tirgi; aicina Komisiju intensīvāk atbalstīt augļu, dārzeņu, ziedu un dekoratīvo augu eksportētājus, lai palīdzētu tiem pārvarēt ar tarifiem nesaistītus šķēršļus, kuru kļūst aizvien vairāk, piemēram, dažu trešo valstu fitosanitārie standarti, kuru dēļ ir grūti vai pat neiespējami eksportēt ES produkciju;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, lai tirdzniecības standartu, cilmes vietas nosaukumu un citu nosacījumu ziņā tirgus būtu vienādi pieejams visiem ES tirgus dalībniekiem, un veikt pārbaudes, kas garantētu, ka šie nosacījumi ir ievēroti, tā nepieļaujot konkurences izkropļojumus;

4.  mudina popularizēt augļu un dārzeņu patēriņu dalībvalstīs, īstenojot tādus izglītojošus pasākumus kā ES programma „Augļi skolai”, kā arī, piemēram, Apvienotajā Karalistē īstenotās programmas „Izaudzē kartupeļus pats” un „Gatavo paša audzētos kartupeļus”;

5.  norāda, ka vietējos un reģionālajos tirgos bieži vien nav pietiekams tajos saražoto dārzkopības produktu piedāvājums, tādēļ šajos reģionos būtu jāveicina uzņēmējdarbība lauksaimniecības nozarē, jo īpaši veicinot jauniešu uzņēmējdarbību, kas nodrošinātu darba iespējas šajā nozarē, kā arī garantētu svaigu vietējo ražojumu piegādi;

6.  īpaši akcentē dekoratīvo augu dārzkopības labvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un labklājību, jo palielinās zaļo zonu platība, tā uzlabojot pilsētvidi klimata pārmaiņu un lauku ekonomikas kontekstā; uzsver, ka ir aktīvāk jāatbalsta šī nozare, veicinot ieguldījumus un karjeras attīstības iespējas;

7.  atzinīgi vērtē augļu un dārzeņu tirgus kopīgās organizācijas pasākumus, kurus ES ir iecerējusi veikt, lai panāktu, ka tirgus ir vairāk orientēts uz audzētājiem, kas darbojas ES, un lai sekmētu inovāciju, veicinātu augļu un dārzeņu noietu, vairotu audzētāju konkurētspēju un uzlabotu ne vien produktu noietu tirgū, bet arī to kvalitāti un ražošanas procesu vides aspektu kontekstā, šajā nolūkā atbalstot RO, RO apvienības un starpnozaru organizāciju atzīšanu un veicinot arī kopu veidošanos, kas radītu jaunus ienākumu avotus, kuri pārtaptu jaunos ieguldījumos; vienlaikus norāda, ka nedrīkst pieļaut pašu audzētās produkcijas pārdevēju un tiešo tirgotāju diskrimināciju, bet ir jādod tiem iespēja īstenot novatoriskus projektus un vairot savu konkurētspēju;

8.  norāda, ka vietējā un reģionālā ražošana un tirdzniecība palīdz radīt pievienoto vērtību, kā arī saglabāt lauku rajonos saimniecisko darbību un darbvietas;

9.  atgādina, ka īsa vērtības veidošanas ķēde palīdz samazināt klimatam kaitīgas emisijas;

10.  norāda, ka tā dēvētā „pilsētas lauksaimniecība” paver dārzkopības nozarei jaunas iespējas;

11.  atzinīgi vērtē Komisijas sabiedriskās apspriešanas ziņojumu „Pārskats par ES augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju”, jo īpaši tā 3.8. nodaļu, kurā atzīta nepieciešamība vienkāršot noteikumus, kas pašlaik reglamentē RO darbību, un atbalsta Komisijas ierosinājumu stiprināt RO, turklāt norāda, ka lielākā daļa respondentu ir devuši priekšroku tam, lai arī turpmāk tiktu īstenota esošās atbalsta sistēmas vienkāršā filozofija;

12.  uzsver, ka birokrātijas mazināšana ir jo īpaši svarīga mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tomēr attiecīgie pasākumi nedrīkst mazināt juridisko noteiktību, kas ir viens no šādas uzņēmējdarbības pamatelementiem;

13.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar vienošanos par KLP reformu tiek saglabāta Eiropas augļu un dārzeņu nozares atbalsta sistēma, kuras pamatā ir RO, tomēr atzīst, ka esošie instrumenti ne vienmēr ir bijusi efektīvi, kā to atzinusi arī Komisija sabiedriskās apspriešanas dokumentā „Pārskats par ES augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju”, un tādēļ atbalsta t. s. Ņūkāslas grupas darbību, kuras mērķis ir uzlabot ES augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju, jo šajā nolūkā būtu jāņem vērā to reglamentējošo aktu specifika, kas dalībvalstīs tiek piemēroti kooperatīviem, lai nemazinātu jaunu RO veidošanas iespējas, vienlaikus rēķinoties ar iespēju, ka audzētāji var dot priekšroku patstāvīgai saimnieciskajai darbībai, neiesaistoties RO sistēmā; turklāt norāda, ka ir izveidots Savienības instruments, kas palīdzētu pārvarēt nopietno krīzi, kurā nonākušas vairākas dalībvalstis, un uzsver, ka iespēja izmantot šo instrumentu būtu jānodrošina visiem ražotājiem neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav RO biedri;

14.  lai rosinātu aktīvāku RO darbību, kas izdevīga ražotājiem, aicina Komisiju, pārskatot ES augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju, izstrādāt skaidrus un praktiski īstenojamus noteikumus par RO struktūru un darba metodēm un pielāgot sistēmu atbilstoši dalībvalstu tirgus struktūrai, tā panākot, ka RO var īstenot savu misiju un audzētājiem ir stimuls pievienoties RO, ja vien šāds pielāgojums nemazina iespējas sasniegt tirgus kopīgās organizācijas pamatmērķus un audzētāji arī turpmāk par šiem jautājumiem var brīvi lemt pēc saviem ieskatiem;

15.  ar bažām norāda, ka Komisijas revidentiem ir iespēja ļoti dažādi interpretēt RO sistēmas noteikumus, un tas vairo nenoteiktību un var pakļaut dalībvalstis aizliegumu un tiesvedības riskam; uzsver arī to, ka revīzijas procedūras un finanšu korekcijas ir jāveic savlaicīgāk un noteiktajā revīzijas laikposmā;

16.  norāda, ka ES joprojām ir vērojama negodīga tirdzniecības prakse, kas grauj dārzkopju uzņēmējdarbību un RO un mazina audzētāju pārliecību par to, ka ir vērts ieguldīt nākotnē, tādēļ ir pārliecināts, ka pārtikas apriti un iekšējā tirgus darbību varētu būtiski uzlabot visu piegādes ķēdes dalībnieku pieņemti rīcības kodeksi, kuru pamatā būtu attiecīgs tiesiskais regulējums un kuru īstenošanu katrā dalībvalstī uzraudzītu par tirdzniecības prakses monitoringu atbildīgais nacionālais regulators;

17.  uzskata, ka pesticīdu atliekām piemērojami privātie standarti, kurus ir pieņēmušas daudzas lielas mazumtirdzniecības ķēdes, nav savienojamas ar konkurenci un kaitē augļu un dārzeņu audzētāju interesēm; aicina Komisiju izbeigt šādu praksi, jo ES tiesību aktos noteiktie pesticīdu atlieku pieļaujamie daudzumi garantē gan patērētāju, gan ražotāju pienācīgu veselības aizsardzību;

18.  aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt integrētās augu aizsardzības īstenošanu, atbalstīt inovāciju un uzņēmējdarbību, šajā nolūkā rosinot vairāk pētīt alternatīvus risinājumus, kas nav saistīti ar ķīmisku vielu lietošanu (piemēram, kaitēkļu dabiskie ienaidnieki un parazīti), un sekmējot šādu alternatīvu izstrādi, kā arī izmantot pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, lai finansētu lietišķos pētījumus, kas ne vien atbalsta integrētu stratēģiju izstrādi kaitēkļu, slimību un nezāļu apkarošanai, bet arī sniedz ražotājiem Direktīvas 2009/128/EK izpildei vajadzīgos rīkus un informāciju, jo minētās direktīvas 14. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis „veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu augu aizsardzību, kurā lieto maz pesticīdu, pēc iespējas dodot priekšroku risinājumiem, kas neprasa lietot ķīmiskus līdzekļus” un „rada vai atbalsta tos apstākļus, kas vajadzīgi, lai ieviestu integrēto augu aizsardzību”;

19.  aicina Komisiju un dalībvalstis popularizēt un akcentēt intensīvāku dabisko procesu norisi, kas ilgtermiņā nodrošina veselīgas un auglīgas augsnes veidošanos un ļauj apkarot un regulēt kaitēkļu populācijas; ir pārliecināts, ka tas var ne vien ilgtermiņā sekmēt ražīguma pieaugumu lauksaimniekiem, bet arī samazināt izmaksas, ko sedz publiskā sektora finansējums;

20.  uzsver, ka dārzkopības nozarē ir vajadzīgi dažādi augu aizsardzības līdzekļi, un mudina Komisiju šo produktu regulējumam izmantot riska analīzes pieeju, kuru pamato zinātniski recenzēti un neatkarīgi zinātniskie dati; īpaši uzsver, ka regulējums būtu piesardzīgi jāpiemēro tieši tām vielām, kas tiek izmantotas niecīgā daudzumā, jo attiecīgās aktīvās vielas ir deficīts; aicina Komisiju panākt, ka tiek ciešāk koordinēta datu, sevišķi ar atliekām saistīto datu, ģenerēšana dalībvalstīs, jo tas ir būtisks priekšnoteikums, lai apstiprinātu īpašus pārtikā lietojamus kultūraugus; aicina Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorātu, Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātu, Vides ģenerāldirektorātu un Konkurences ģenerāldirektorātu stratēģiski sadarboties, lai no dažādiem aspektiem ņemtu vērā ietekmi, ko radītu izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu regulējumā;

21.  mudina Komisiju izvērtēt to, kā tiek pildīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 40. panta noteikumi par augu aizsardzības līdzekļiem piešķirto atļauju savstarpējo atzīšanu, lai panāktu, ka attiecīgie noteikumi tiek racionālāk īstenoti un ka tiek novērsta lieka birokrātija, un apsvērt iespēju noteikt ilgtermiņa mērķi — nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu regulējuma vispārēju saskaņošanu un samazināt ar tarifiem nesaistītu šķēršļus, kuri kavē eksporta tirdzniecību;

22.  mudina Komisiju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. panta 9. punktu nevilcinoties iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par Eiropas fonda izveidi niecīgā daudzumā izmantojamu vielu un īpašu kultūraugu atbalstam; uzsver, ka šādu fondu būtu jāizmanto, lai finansētu iesākto ES darba programmu, kuras mērķis ir panākt pārtikas lauksaimniecības nozares operatoru, kompetento iestāžu un ieinteresēto personu (tostarp pētniecības iestāžu) koordinētu rīcību un sadarbību, veicot un attiecīgā gadījumā finansējot pētniecības un inovācijas darbu, kas vērsts uz īpašu kultūraugu un niecīgā daudzumā izmantojamu vielu aizsardzību;

23.  norāda, ka importētiem produktiem netiek piemērotas tādas pašas fitosanitārās prasības kā Eiropas produktiem; uzsver, ka šī joprojām aktuālā nevienlīdzība grauj Eiropas ražotāju konkurētspēju un kaitē Eiropas patērētāju interesēm;

24.  atgādina, ka gan saskaņā ar Augu aizsardzības līdzekļu regulu (2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009(11)), gan jauno Biocīdu regulu (2012. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 528/2012(12)) Komisijai līdz 2013. gada decembrim bija jāprecizē zinātniskie kritēriji, pēc kuriem ir identificējamas vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus; mudina Komisiju pamatīgi apsvērt dažādu pieeju iespējamo ietekmi, pirms tā iesniedz priekšlikumus par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

25.  īpaši uzsver, ka kvalitatīvu un labi pielāgotu mēslošanas līdzekļu izmantošana dārzkopības nozarei ir ļoti svarīga; atzinīgi vērtē to, ka pašlaik tiek pārskatīts ES mēslošanas līdzekļu regulējums, taču ar bažām norāda, ka Komisija to vēlas attiecināt arī uz augsnes uzlabotājiem, kas izgatavoti no iepriekš neapstiprināta materiāla; uzsver, ka šī materiāla ražošanai un izmantošanai nav vajadzīga precizitāte, un aicina Komisiju to neiekļaut mēslošanas līdzekļu regulējuma darbības jomā;

26.  īpaši akcentē dārzkopības nozares līderpozīciju novatorisku precīzās lauksaimniecības sistēmu izstrādes un ieviešanas jomā un ir pārliecināts, ka šādas sistēmas samazinās pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošanu, palielinās pārdodamās ražas apjomu un samazinās atkritumu daudzumu, kā arī nodrošinās pastāvīgāku piegādi un uzlabos saimnieciskās darbības rezultātus; uzsver, ka augu kultivēšanas metožu, piemēram, augu sekas vai secīgo kultūraugu stādījumu, un tradicionālo un jauno kultūraugu šķirņu izmantošanas, arī pētniecības un izstrādes rezultātā būtu maksimāli jāsamazina videi nodarītais kaitējums;

27.  ņem vērā Komisijas priekšlikumu regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu (COM(2013)0262), un ir nobažījies, kas tas varētu nesamērīgi ietekmēt dārzkopības nozari un jo īpaši dekoratīvo augu un augļu nozari; uzsver, ka ikvienam tiesību aktam ir jābūt samērīgam un tajā ir jāievēro subsidiaritātes princips; turklāt uzsver, ka izmaiņas tiesību aktos nedrīkst apdraudēt tradicionālās šķirnes un kultūraugus un ka tām būtu jāveicina kultūraugu ģenētiskā daudzveidība gan kopumā, gan konkrētas šķirnes ietvaros, jo ir jāpanāk ilgtermiņa nodrošinājums ar pārtiku un pārtikas sistēmu stabilitāte;

28.  norāda, ka dārzkopībā izmantojamām invazīvām svešzemju sugām ir vērienīgāka ietekme uz vidi, tomēr iesaka īstenot konkrētam reģionam vai valstij paredzētu pieeju saistībā ar Komisijas priekšlikumu regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (COM(2013)0620), kurā ir atzīts, ka daži Eiropas reģioni ir mazāk aizsargāti nekā citi un ka dažādos Eiropas reģionos ir atšķirīgi klimatiskie apstākļi, tāpēc visur nevarēs audzēt vienus un tos pašus augus;

29.  viennozīmīgi mudina Komisiju kā vispārēju principu nodrošināt selekcionāriem iespēju brīvi izmantot pašreizējos augu materiālus, lai izstrādātu un pārdotu jaunus materiālus neatkarīgi no jebkādām patentu prasībām, kas attiecas arī uz augu materiāliem;

30.  aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt vietējo augļu un dārzeņu tirgu attīstību un īsas piegādes ķēdes, tā garantējot svaigu produktu piedāvājumu;

31.  aicina Komisiju nošķirt cisgēnos un transgēnos augos un izstrādāt atšķirīgu apstiprināšanas kārtību cisgēnajiem augiem ; gaida Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātam pieprasīto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu, kurā būtu izvērtēti jauno biotehnoloģiskās selekcijas metožu darba grupas secinājumi;

32.  īpaši akcentē dārzkopības nozares specifiku, kurai raksturīgs liels pieprasījums pēc sezonāla darbaspēka, un aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvas sistēmas ieviešanu, kas garantētu, ka dārzkopības nozares ražotājiem svarīgākajos gada periodos ir pieejams darbaspēks, tomēr pilnībā ievērojot sezonas strādniekiem piemērojamās direktīvas prasības, tostarp taisnīga atalgojuma principu;

33.  atzinīgi vērtē to, ka no jauna ir akcentēta darbaspēka izglītošana un arodapmācība, taču ar bažām norāda, ka dažās dalībvalstīs dārzkopības arodus apguvušo mācekļu skaits joprojām ir niecīgs, un tas ierobežo iespējas strādāt šajā nozarē tiem jauniešiem, kurus tā interesē; atzīst, ka ne katrs jaunietis var kļūt par attiecīgā aroda mācekli; īpaši uzsver, ka pasākumus, kuru mērķis ir rosināt jauniešus apsvērt darba iespējas dārzkopības nozarē un nodrošināt viņiem vajadzīgo apmācību, vajadzētu atbalstīt, rīkojot izpratnes veidošanas un informēšanas kampaņas, kas vairotu nozares pievilcību;

34.  mudina pārtikas lauksaimniecības nozari un pētniecības aprindas sistemātiski sadarboties, lai piesaistītu un apmācītu nākamo pētnieku paaudzi un paaugstinātu pašreizējā darbaspēka kvalifikāciju;

35.  īpaši uzsver priekšrocības, ko sniedz spēcīgāka un plašāka valdības, ražošanas nozares un pētniecības organizāciju partnerība, turklāt uzsver, ka šādas partnerības atbalsta shēmas ir jāstrukturē tā, lai maksimāli palielinātu ieguldījumu vispārējo ietekmi un saskaņotību;

36.  īpaši akcentē to, ka ir ļoti svarīgi efektīvi izmantot kvalificētus zinātniskos resursus, lai paātrinātu pētniecības un inovācijas rezultātu ieviešanu, pārejot uz novatoriskas lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģijas pielietojumu dārzkopības nozarē un apvienojot pētniecību, inovāciju, apmācību un darbības paplašināšanu lauksaimniecības nozarē ar ekonomikas politikas virzieniem, kas nodrošina nepieciešamo dārzkopības produkcijas ražošanas attīstību un vienlaikus palielina tās efektivitāti;

37.  uzskata, ka ir jādod iespēja puķkopībā un dekoratīvo augu nozarē labāk izmantot pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un inovācijai paredzētās Savienības programmas, un aicina Komisiju ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” saistītos iepirkumus attiecināt arī uz t. s. aizsargātajām audzēšanas metodēm, lai sekmētu inovāciju, kuras mērķis ir, piemēram, ilgtspējīgu kultūraugu aizsardzība, ilgtspējīga ūdens un barības vielu izmantošana, energoefektivitāte, progresīvas kultivēšanas un ražošanas sistēmas un ilgtspējīgs transports;

38.  uzskata — tā kā pētniecībai lauksaimniecības un dārzkopības jomā pieejamais budžeta finansējums dalībvalstīs ir ierobežots, būtu jāpiesaista ieguldījumi no trešām personām, tostarp (bet ne tikai) mazumtirgotājiem, un tas būtu jādara atbilstoši nozares kopējām pētniecības interesēm;

39.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka ir vieglāk pieejams ilgtermiņa finansējums ieguldījumiem modernās dārzkopības ražošanas tehnoloģijās, tā vairojot dārzkopības produktu un pakalpojumu konkurētspēju;

40.  uzsver, ka kapitāla finansējuma iegūšanai izšķiroša nozīme ir kvalitatīvam uzņēmējdarbības plānam; iesaka audzētājiem vairāk izmantot uzņēmējdarbības atbalsta un padomdevēju pakalpojumus un mudina Komisiju ciešāk sadarboties ar ražošanas nozari, lai nodrošinātu, ka audzētājiem šie pakalpojumi ir viegli pieejami;

41.  mudina Komisiju pārredzamā procesā, iesaistot nozarē strādājošos cilvēkus, atjaunināt 2012. gada kombinētās nomenklatūras 6. nodaļas sarakstu (veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi);

42.  ir nobažījies par dārzkopības produkcijas ražošanas iespējamo pārvietošanu uz trešām valstīm;

43.  ir ļoti noraizējies par to, ka aptuveni trešdaļa vai pat puse no uzturā lietojamās produkcijas nonāk atkritumos tikai sava ārējā izskata dēļ, un aicina Komisiju steidzami nodrošināt, lai jo īpaši vietējos un reģionālajos tirgos būtu iespējams tirgot produktus ar plašāku kvalitātes prasību klāstu, vienlaikus garantējot pārredzamību un pareizu tirgus darbību; vērš uzmanību uz to, ka Austrijā un Šveicē ir izmēģināta šādu vizuāli nepievilcīgu augļu un dārzeņu tirdzniecība; aicina lielveikalus ņemt vērā tirgus pētījumu, kura rezultāti liecina, ka daudziem patērētājiem augļu un dārzeņu izskats nebūt nav galvenais un ka viņi labprāt iegādātos zemākas kategorijas produkciju, jo īpaši tad, ja tā būtu lētāka;

44.  ar bažām norāda uz to, ka kopumā ļoti daudz primārajā tirgū laistu augļu un dārzeņu netiek pārdoti un nonāk atkritumos un ka tas rada ļoti lielus zaudējumus uzņēmējiem; atzīst, ka ir jāsamazina sistēmiska pārtikas izšķērdēšana, jo tas ir svarīgi, lai spētu apgādāt ar pārtiku aizvien lielāku pasaules iedzīvotāju skaitu; tomēr atzinīgi vērtē pasākumus, ko veic pārtikas aprites procesa dalībnieki, lai attiecīgo produkciju novirzītu uz sekundāro tirgu, nevis to vienkārši izmestu;

45.  aicina Komisiju un dalībvalstis pilnveidot likumdošanas un politisko vidi, nodrošinot pēc iespējas lielāku atbalstu dārzkopības atkritumu izmantošanai; norāda, ka ir daudz materiālu (piemēram, sēņu komposts), kurus varētu izmantot, lai ražotu pievienotās vērtības produktus — augšanas substrātus, ja vien šie materiāli nebūtu klasificēti kā „atkritumi”;

46.  norāda, ka akvaponikas sistēmas var nodrošināt ilgtspējīgu vietējo produktu ražošanu un ka, slēgtā sistēmā audzējot konkrētas saldūdens zivju un dārzeņu sugas, var samazināt resursu patēriņu salīdzinājumā ar tradicionālajām sistēmām;

47.  īpaši akcentē to, ka ir svarīgi labāk uzraudzīt gan cenas, gan saražotās un pārdotās produkcijas apjomu un ka ES mērogā ir jāsagatavo dārzkopības nozares lietotāju statistika, kas palīdzētu ražotājiem labāk saprast tirgus tendences, prognozēt krīzi un sagatavoties gaidāmajām ražām; aicina Komisiju savās prognozēs iekļaut informāciju par dekoratīvajiem augiem;

48.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
(2) OV L 273, 17.10.2007., 1. lpp.
(3) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.
(4) OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
(5) OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.
(6) OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.
(7) OV C 198, 8.7.1996., 266. lpp.
(8) Pieejams http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/high-level-group/documentation/.
(9) Pieejams http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf.
(10) Pieejams http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf.
(11) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(12) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.


Spīdzināšanas izskaušana pasaulē
PDF 347kWORD 130k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē (2013/2169(INI))
P7_TA(2014)0206A7-0100/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un citus ANO cilvēktiesību līgumus un instrumentus,

–  ņemot vērā ANO Deklarāciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 1975. gada 9. decembrī(1),

–  ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgas necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (CAT) un tās fakultatīvo protokolu (OPCAT),

–  ņemot vērā ANO Standarta minimuma noteikumus par izturēšanos pret cietumniekiem un citus attiecīgus universāli piemērojamus ANO standartus,

–  ņemot vērā ziņojumus, ko sniedzis ANO īpašais referents jautājumos par spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem(2),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par spīdzināšanu,

–  ņemot vērā ANO Komitejas pret Spīdzināšanu paziņojumu, kas pieņemts 2001. gada 22. novembrī saistībā ar 2001. gada 11. septembra notikumiem, norādot, ka spīdzināšanas aizliegums ir neapšaubāms un saistošs pienākums saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, un paužot pārliecību, ka, lai kādu risinājumu starptautisko terorisma draudu novēršanai pieņemtu konvencijas dalībvalstis, šim risinājumam jābūt atbilstošam saistībām, ko tās uzņēmušās, ratificējot Konvenciju pret spīdzināšanu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 20. decembra rezolūciju par moratoriju nāvessoda piemērošanai(3),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par bērna tiesībām, jo īpaši tās jaunāko 2012. gada 20. decembra rezolūciju(4),

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, jo īpaši tās 3. pantu, kurā noteikts, ka nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodam,

–  ņemot vērā Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu,

–  ņemot vērā Konvenciju par bēgļa statusu, ko ANO pieņēma 1951. gada 28. jūlijā(5),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Eiropas Komitejas 23. pārskata ziņojumu spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, kas publicēts 2013. gada 6. novembrī(6),

–  ņemot vērā Konvenciju par bērna tiesībām un tās divus papildu protokolus, proti, par tirdzniecību ar bērniem, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju(7), un par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos(8),

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus(9),

–  ņemot vērā Amerikas Konvenciju par spīdzināšanas novēršanu un apkarošanu, kas stājās spēkā 1997. gadā(10),

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas statūtus,

–  ņemot vērā Rokasgrāmatu par spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas izmeklēšanu un dokumentēšanu (Stambulas protokols)(11),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu,

–  ņemot vērā ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā(12), ko 2012. gada 25. jūnijā pieņēma Ārlietu padome,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības politiskās pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, kas tika atjauninātas 2012. gadā(13),

–  ņemot vērā ES 2008. gada 16. jūnija pamatnostādnes par nāvessodu(14),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamatnostādnes par cilvēktiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām(15),

–  ņemot vērā ES 2012. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko Padome pieņēma 2013. gada 6. jūnijā(16),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 13. decembra rezolūciju par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā(17),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 13. decembra rezolūciju par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu(18),

–  ņemot vērā tā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs(19),

–  ņemot vērā tā 2007. gada marta ziņojumu „ES pamatnostādņu īstenošana attiecībā uz spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu”(20),

–  ņemot vērā 2005. gada 27. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai(21),

–  ņemot vērā tā 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, īstenošanu(22),

–  ņemot vērā tā 2013. gada 13. jūnija ieteikumu Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei (AP/PV), Padomei un Komisijai par EĀDD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšanu 2013. gadā(23),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0100/2014),

A.  tā kā visā pasaulē joprojām notiek spīdzināšana, lai gan spīdzināšanas un citu nežēlīgas, necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidu absolūts aizliegums ir svarīga starptautiska norma, kas paredzēta gan ANO, gan reģionālajās cilvēktiesību konvencijās;

B.  tā kā termins „spīdzināšana” šajā rezolūcijā ir jāsaprot atbilstīgi ANO definīcijai un ietver arī nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu;

C.  tā kā ar CAT un OPCAT ir izveidots starptautisks satvars, kam ir reāls potenciāls veicināt spīdzināšanas izskaušanu, jo īpaši ar neatkarīgu un iedarbīgu valstu preventīvo mehānismu (VPM) izveidi;

D.  tā kā ES ir nostiprinājusi ES stratēģiskajā satvarā par cilvēktiesībām pausto apņemšanos arī turpmāk aktīvi cīnīties pret spīdzināšanu un nežēlīgu, necilvēcīgu un cieņu pazemojošu izturēšanos;

E.  tā kā spīdzināšanas, sliktas izturēšanās un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas izskaušana ir ES cilvēktiesību politikas neatņemama sastāvdaļa ciešā saistībā ar pārējām ES darbības jomām un instrumentiem;

F.  tā kā ES pamatnostādnes attiecībā uz spīdzināšanu tika atjauninātas 2012. gadā, savukārt jaunākais visaptverošais publiskais izvērtējums un pārskats par īstenošanas pasākumiem tika veikts 2008. gadā;

G.  tā kā saskaņā ar atjauninātajām pamatnostādnēm cīņā pret terorismu dalībvalstis ir apņēmušās pilnīgi ievērot starptautiskās saistības, kas aizliedz spīdzināšanu un citus nežēlīgas, necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidus;

H.  tā kā spīdzināšana var būt gan fiziska gan psiholoģiska; tā kā pieaug to gadījumu skaits, kuros psihiatrija tiek izmantota kā ietekmēšanas līdzeklis pret cilvēktiesību aizstāvjiem un disidentiem, kurus ievieto psihiatriskajās iestādēs, lai neļautu tiem veikt politisko un sabiedrisko darbību;

I.  tā kā dalībvalstu tiesu iestāžu rīcībā jābūt instrumentiem, lai sāktu kriminālvajāšanu pret spīdzinātājiem, kas nekad nav tikuši tiesāti, un tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš spīdzināšanas gadījumiem tajās Eiropas valstīs, kurās pastāv diktatūra , jo ļoti bieži šie noziegumi ir palikuši nesodīti;

J.  tā kā spīdzināšanas absolūtā aizlieguma vājināšanās joprojām ir pastāvīga problēma vairākās valstīs saistībā ar pretterorisma pasākumiem;

K.  tā kā pastāv vairākas nozīmīgas politikas problēmas attiecībā uz jautājumiem par neaizsargātu iedzīvotāju grupu, jo īpaši bērnu, īpašajām aizsardzības vajadzībām;

L.  tā kā dažu valstu tiesībaizsardzības iestādes izmanto spīdzināšanu kā īpašu pratināšanas metodi; tā kā spīdzināšanu nevar uzskatīt par pieņemamu līdzekli noziegumu atklāšanā,

1.  uzsver, ka spīdzināšana pilnīgi nepieņemama saskaņā ar starptautiskajām un humanitārajām tiesībām un CAT; uzsver, ka spīdzināšana ir viens no cilvēktiesību un pamatbrīvību smagākajiem pārkāpumiem, un rada briesmīgas ciešanas miljoniem cilvēku un viņu ģimenēm un nav attaisnojama nekādos apstākļos;

2.  atzinīgi vērtē trīs tādu darbību iekļaušanu ES rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju, kas saistītas ar spīdzināšanas izskaušanu, taču uzsver vajadzību pēc konkrētiem un izmērāmiem rādītājiem, lai varētu novērtēt šo darbību savlaicīgu īstenošanu partnerībā ar pilsonisko sabiedrību;

3.  izsaka atzinību visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valstu cilvēktiesību iestādēm, valstu preventīvajiem mehānismiem un cilvēkiem, kuri cenšas nodrošināt tiesisko aizsardzību un kompensāciju upuriem un kuri cīnās ar nesodāmību un aktīvi cenšas novērst spīdzināšanu un sliktu izturēšanos visā pasaulē;

4.  norāda, ka saskaņā ar CAT termins „spīdzināšana” nozīmē jebkādu darbību, ar kuru „kādai personai tīši tiek nodarītas stipras fiziskas vai garīgas sāpes vai ciešanas, (..) ja šādas sāpes vai ciešanas nodara valsts amatpersona vai kāda cita persona, kas rīkojas kā valsts amatpersona, vai ja tās tiek nodarītas šādu personu veiktas kūdīšanas dēļ vai ar to tiešu vai netiešu piekrišanu”; tomēr uzskata, ka, izmantojot politikas pasākumus profilakses, atbildības un rehabilitācijas jomā, ir jārisina arī situācijas, kad spīdzināšana vai cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana notiek, iesaistoties dalībniekiem, kas nav valsts vai valsts amatpersonas;

5.  nosoda joprojām izplatīto spīdzināšanu un cita veida sliktu izturēšanos visā pasaulē un atkārtoti pauž absolūtu nosodījumu par šādu rīcību, kas ir aizliegta un kurai vienmēr un visur jābūt aizliegtai un līdz ar to nekad nevar būt attaisnojama; norāda, ka ES pamatnostādņu par spīdzināšanu īstenošana joprojām ir nepietiekama un rada pretrunas starp ES paziņojumiem un saistībām par prioritāru spīdzināšanas novēršanu; mudina EĀDD un dalībvalstis dot jaunu impulsu šo pamatnostādņu īstenošanai, proti, nosakot prioritātes, paraugpraksi un publiskās diplomātijas iespējas, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī pārskatot rīcības plānā minētos jautājumus saistībā ar spīdzināšanu; šajā saistībā prasa pilnībā un laikus īstenot rīcības plānā ietvertos trīs pasākumus, kas saistīti ar spīdzināšanas izskaušanu;

6.  iesaka, ka gaidāmajā rīcības plāna pārskatīšanā būtu jādefinē vērienīgākas un konkrētākas darbības spīdzināšanas izskaušanai, piemēram, efektīvāka apmaiņa ar informāciju un sloga dalīšana, mācības un kopīgas iniciatīvas ar ANO teritoriālajiem birojiem un attiecīgajiem ANO īpašajiem referentiem un citiem starptautiskiem dalībniekiem, piemēram, Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) un Eiropas Padomi, kopā ar atbalstu reģionālo spīdzināšanas novēršanas pasākumu ieviešanai un pastiprināšanai;

7.  atzinīgi vērtē ES pamatnostādņu par spīdzināšanu atjaunināšanu 2012. gadā; uzsver, ka ir svarīgi, lai tās kopā ar citām vadlīnijām un politikas iniciatīvām tiktu īstenotas efektīvi un orientējoties uz rezultātiem;

8.  atzinīgi vērtē faktu, ka pamatnostādnes atspoguļo visaptverošu politikas pieeju, kas ietver atbilstošas likumdošanas un tiesu sistēmas veicināšanu efektīvai spīdzināšanas novēršanai un aizliegšanai, apcietinājuma vietu uzraudzību, centienus risināt nesodāmības jautājumu un pilnīgu un efektīvu spīdzināšanas upuru rehabilitāciju, kas ir atbalstīta ar ticamām, konsekventām un saskaņotām darbībām;

9.  aicina Padomi, EĀDD un Komisiju īstenot efektīvākus pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību vismaz Eiropas Savienības pamatnostādņu izvērtēšanā attiecībā uz spīdzināšanas izskaušanu;

10.  atkārtoti uzsver spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centru būtisko nozīmi gan ES, gan ārpus ES, ne vien spīdzināšanas upuru fizisko, bet arī ilgtermiņa psiholoģisko problēmu risināšanā; atzinīgi vērtē Eiropas Savienības noteikumus par finansiālās palīdzības sniegšanu spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centriem visā pasaulē un rosina šos centrus savās darbībās pieņemt starpdisciplināru pieeju, ietverot gan psiholoģiskās konsultācijas, gan piekļuvi ārstēšanai, gan arī sociālo un juridisko atbalstu; joprojām uzskata, ka finansējumu, ko šādiem centriem trešās valstīs nodrošina Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR), nedrīkst samazināt pat pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes laikā, jo šajās valstīs valsts veselības aprūpes sistēmas bieži vien nespēj pienācīgi risināt spīdzināšanas upuru īpašās problēmas;

11.  pauž nožēlu par to, ka šo pamatnostādņu īstenošanas visaptverošs atklāts izvērtējums un pārskatīšana nav veikts kopš 2008. gada, un uzsver, ka šīs īstenošanas visaptverošs novērtējums ir jāveic regulāri;

12.  iesaka pamatnostādnes papildināt ar sīki izstrādātiem īstenošanas pasākumiem, kas jāizplata ES misiju vadītājiem un dalībvalstu pārstāvniecībām trešās valstīs; aicina misiju vadītājus īstenošanas un atskaites ziņojumos iekļaut informāciju par konkrētiem spīdzināšanas un sliktas izturēšanās gadījumiem;

13.  uzsver, ka ES politikas pamatā vajadzētu būt efektīvai iniciatīvu un darbību koordinācijai ES un dalībvalstu līmenī, lai pilnīgi izmantotu potenciālu, ko sniedz pieejamie politiskie instrumenti un to sinerģija ar ES finansētiem projektiem;

14.  aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis sagatavot periodiskus pārskatus par to, kā tiek īstenota Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005, kurā ir noteikts aizliegums tirgot preces, ko izmanto spīdzināšanai un nāvessoda izpildei, un aicina popularizēt šo regulu visā pasaulē kā dzīvotspējīgu modeli efektīva spīdzināšanas rīku aizlieguma piemērošanai;

15.  pieņem zināšanai jaunāko Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001); uzsver, cik svarīgi ir risināt jautājumus saistībā ar attiecīgo preču starpniecības pakalpojumiem, tehnisko atbalstu un tranzītu; atkārtoti uzsver Parlamenta agrāko prasību iekļaut regulā noteikumu par spīdzināšanas izbeigšanu, kas ļautu dalībvalstīm, pamatojoties uz iepriekšēju informāciju, piešķirt tiesības vai arī neļaut eksportēt jebkuras preces, kas saistītas ar ievērojamu risku, ka tās var izmantot spīdzināšanai, sliktas izturēšanās nolūkā vai nāvessoda izpildei;

16.  uzskata, ka nāvessods kā tiesību uz personas neaizskaramību un cilvēka cieņas pārkāpums nav savienojams ar nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas sodīšanas aizliegumu, kas noteikts starptautiskajos tiesību aktos, un aicina EĀDD un dalībvalstis oficiāli atzīt šo nesaderību un attiecīgi pielāgot ES politiku attiecībā uz nāvessodu; uzsver, ka attiecīgās ES pamatnostādnes par nāvessodu un spīdzināšanu ir jāinterpretē kā transversālas; nosoda to, ka apcietinātie, kuri gaida nāvessoda izpildi, tiek fiziski un psiholoģiski izolēti un pakļauti spiedienam; atkārtoti uzsver, ka ir jāsāk visaptverošs juridisks pētījums un diskusijas ANO līmenī par saikni starp nāves soda piemērošanu, tostarp uz nāvi notiesātā fenomenu, kas izraisa smagas garīgas traumas un fiziskā stāvokļa pasliktināšanos, un spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas aizliegšanu;

17.  atbalsta tūlītēju aizliegumu nomētāt ar akmeņiem; uzsver, ka tas ir nežēlīgs nāvessoda veids;

18.  aicina atjaunot Padomes darba grupu spīdzināšanas jautājumos, kurai būtu jāsniedz atjaunots stimuls īstenot ES pamatnostādnes, nosakot prioritātes, paraugpraksi un publiskās diplomātijas iespējas, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un sekmējot regulāru pārskatu sagatavošanu par to, kā tiek īstenoti tie rīcības plāna jautājumi, kas saistīti ar spīdzināšanu;

19.  pauž īpašas bažas par cilvēktiesību aizstāvju, tostarp sabiedrības aktīvistu, žurnālistu, cilvēktiesību advokātu un emuāru autoru, spīdzināšanu cietumos; atzīst, ka bieži vien cilvēki, kas visaktīvāk cīnās par cilvēktiesībām un demokrātiju, visvairāk saskaras ar nelikumīgu aizturēšanu, iebiedēšanu, spīdzināšanu un viņu ģimeņu pakļaušanu briesmām; uzstāj, ka gan ES misijās uz vietas, gan augsta līmeņa ES amatpersonām ir sistemātiski un konsekventi jāizvirza šis jautājums, tiekoties ar to trešo valstu partneriem, tostarp nosaucot konkrētus apcietinājumā esošo cilvēktiesību aizstāvju vārdus;

20.  pauž nopietnas bažas par to, ka vairākās valstīs pastāv slepenas apcietinājuma iestādes un tiek praktizēta turēšana apcietinājumā bez tiesībām sarakstīties un sazināties, un ilgstošs ieslodzījums vieninieka kamerā, proti, tie ir daži visuztraucošākie spīdzināšanas un sliktas izturēšanās piemēri; uzskata, ka par šiem gadījumiem vajadzētu sistemātiski informēt ziņojumos un demaršos un tos vajadzētu iekļaut konkrēto lietu sarakstā dialogos par cilvēktiesībām un apspriedēs starp ES un trešām valstīm;

21.  atkārtoti pauž bažas par plaši izplatītajiem un sistemātiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR), jo īpaši par politieslodzīto un repatriēto KTDR pilsoņu spīdzināšanu un turēšanu darba nometnēs; aicina KTDR iestādes kā pirmo pasākumu ļaut neatkarīgiem starptautiskajiem ekspertiem pārbaudīt visu veidu apcietinājuma telpas;

22.  uzsver, ka nav attaisnojams neviens absolūta spīdzināšanas aizlieguma izņēmums un nežēlīga, necilvēciska vai pazemojoša izturēšanās vai sodīšana, un uzskata, ka valstīm ir pienākums īstenot aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu spīdzināšanu un sliktu izturēšanos, un vienmēr nodrošināt atbildību un piekļuvi efektīviem aizsardzības līdzekļiem un kompensācijai, tostarp arī gadījumos, kad pastāv bažas par valsts drošību, un saistībā ar pretterorisma pasākumiem; pauž raizes par to, ka dažas valstis policijas uzdevumus paralēli uztic paramilitāriem grupējumiem, mēģinot izvairīties no saviem starptautiskajiem pienākumiem; uzsver, ka aizliegums attiecas arī uz informācijas nodošanu un izmantošanu, ja tā ir iegūta spīdzināšanas rezultātā vai, iespējams, var izraisīt spīdzināšanu; atgādina, ka spīdzināšanas aizliegums ir saistoša norma saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām, kas nozīmē, ka tā ir jāievēro gan miera, gan kara laikā;

23.  pauž bažas par policijas vardarbību atsevišķās valstīs un uzskata, ka šis ir galvenais jautājums cīņā pret spīdzināšanu un pazemojošu izturēšanos, jo īpaši mierīgu demonstrāciju apkarošanas ietvaros, kad šāda vardarbība labākajā gadījumā izpaužas kā slikta izturēšanās starptautisko tiesību izpratnē, ja ne pat kā spīdzināšana;

24.  atzinīgi vērtē Eiropas Padomes un Spīdzināšanas novēršanas asociācijas kopīgo projektu par praktisku norādījumu sagatavošanu Parlamenta deputātiem saistībā ar imigrantu aizturēšanas centru apmeklējumiem;

25.  prasa kā daļu no regulārām Eiropas Parlamenta delegāciju vizītēm trešās valstīs pieņemt praktiskus norādījumus Parlamenta deputātiem, kas apmeklē apcietinājuma vietas; uzskata, ka šajos noteikumos jāiekļauj konkrēti ieteikumi attiecībā uz apmeklējumiem aizturēšanas centros un citās apcietinājuma vietās, kurās varētu būt ieslodzīti bērni un sievietes, un ka tiem būtu jānodrošina principa „nenodarīt pāri” īstenošana saskaņā ar ANO mācību rokasgrāmatu par cilvēktiesību uzraudzību, jo īpaši, lai novērstu atriebības gadījumus pret ieslodzītajiem un to ģimenēm pēc šādiem apmeklējumiem; prasa šādus apmeklējumus veikt, apspriežoties ar ES delegāciju attiecīgajā valstī, ar NVO un organizācijām, kas strādā cietumos;

26.  aicina EĀDD, Cilvēktiesību jautājumu darba grupu (COHOM) un citus attiecīgos dalībniekus kopīgi pārskatīt ES atbalstu VPM ieviešanai un darbībai un lai noteiktu paraugpraksi, kā norādīts rīcības plānā;

27.  aicina EĀDD, dalībvalstis un Komisiju veicināt neatkarīgu un efektīvu VPM izveidi un darbību un jo īpaši sava personāla profesionālu apmācību;

28.  aicina COHOM, darba grupu spīdzināšanas jautājumos un Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātu izstrādāt pasākumus spīdzināšanas novēršanas mehānismu ietveršanai visos brīvības, drošības un tiesiskuma pasākumos;

Nepilnīgas aizsardzības jautājuma risināšana, jo īpaši attiecībā uz bērnu spīdzināšanu

29.  pauž īpašas bažas par spīdzināšanas darbībām un sliktu izturēšanos pret neaizsargāto grupu pārstāvjiem, jo īpaši pret bērniem; prasa ES īstenot politiskus, diplomātiskus un finansiālus pasākumus, lai novērstu bērnu spīdzināšanu;

30.  prasa ES risināt dažāda veida bērnu cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši, kas saistīti ar bērnu tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju, bērniem karavīriem, bērniem militārajās apcietinājuma iestādēs, bērna darbu, apsūdzībām par bērnu dalību maģiskos rituālos un iebiedēšanu tiešsaistē, ko var uzskatīt par spīdzināšanu, tostarp bērnu namos un bērnu apcietinājuma iestādēs un bēgļu nometnēs, un īstenot efektīvus pasākumus bērnu aizsardzībai, ja spīdzināšanā jebkādā veidā ir bijušas iesaistītas varas iestādes;

31.  atgādina, ka nepavadītus nepilngadīgos migrantus nekad nedrīkst nosūtīt atpakaļ uz valsti, kur pastāv risks, ka viņi var kļūt par spīdzināšanas vai par necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās upuriem;

32.  norāda, ka ļaunprātīga brīvības atņemšana bērniem , jo īpaši saistībā ar preventīvu apcietināšanu un nepilngadīgo migrantu aizturēšanu, ir izraisījusi aizturēšanas centru pārpildīšanos un spīdzināšana un slikta izturēšanās pret bērniem kļūst arvien biežāka; aicina valstis nodrošināt, ka saskaņā ar vispārējiem cilvēktiesību standartiem brīvības atņemšanu bērniem izmanto tikai kā galēju līdzekli un iespējami īsāku laikposmu, vienmēr ņemot vērā bērna intereses;

33.  aicina valstis izveidot bērniem draudzīgāku tiesu sistēmu, kas ietver brīvus un konfidenciālus bērniem draudzīgus ziņošanas mehānismus, tostarp aizturēšanas centros, kas ne vien nodrošina iespēju bērniem aizstāvēt savas tiesības, bet arī ziņot par vardarbību;

34.  uzsver, ka ES ir jārisina problēma, kura saistīta ar bērnu psiholoģisku spīdzināšanu internetā un pazemošanu sociālajos tīklos, ko veic gan pieaugušie, gan bērni; norāda, ka, neņemot vērā to, ka pastāv Drošāka interneta programma, ES nav pietiekami pievērsusies tās problēmas risināšanai, kas saistīta ar iebiedēšanu internetā; uzsver daudzos nesen notikušos gadījumus, kad bērni izdarīja pašnāvības tiešsaistē notikušas iebiedēšanas dēļ, un to, ka joprojām pastāv tīmekļa vietnes dalībvalstīs, kuras bija tieši vai netieši iesaistītas šajās darbībās; tādēļ uzsver, ka ir steidzami vajadzīga konkrēta un stingra ES rīcība pret iebiedēšanu un pazemošanu tiešsaistē un pret tīmekļa vietnēm, kas veicina šādas darbības;

35.  iesaka ES politikas centienos galveno uzmanību pievērst rehabilitācijas un psiholoģiskā atbalsta centriem bērniem, kas cietuši no spīdzināšanas, izmantojot pieeju, kura būtu bērniem draudzīga un kurā tiktu ņemtas vērā kultūras vērtības;

36.  iesaka iekļaut jautājumu par bērnu spīdzināšanu plānotajā kampaņā par bērna tiesībām, kā tas paredzēts rīcības plānā;

37.  iesaka EĀDD un Komisijai īpašu uzmanību pievērst jautājumiem saistībā ar spīdzināšanu un nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret māksliniekiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, studentu līderiem, veselības aprūpes speciālistiem un citu neaizsargātu grupu , piemēram, etnisko, valodas, reliģisko un cita veida minoritāšu pārstāvjiem, jo īpaši tad, kad viņi tiek aizturēti vai turēti apcietinājumā;

38.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un ES delegāciju vadītājus dialogā ar trešo valstu varas iestādēm apspriest problēmas saistībā ar dažādu veidu spīdzināšanu dzimuma dēļ, kas padara meitenes par īpaši neaizsargātu grupu, jo sevišķi par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un agrīnām vai piespiedu laulībām, ņemot vērā, ka šāda jautājuma izvirzīšana ir noteikta stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā;

39.  aicina EĀDD un Cilvēktiesību jautājumu darba grupu (COHOM) nākamajā ES pamatnostādņu par spīdzināšanu un rīcības plāna atjaunināšanā īpaši pievērsties bērnu spīdzināšanas jautājuma risināšanai;

40.  pauž bažas par faktu, ka sievietes jo īpaši var būt specifiskas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās upuri (izvarošana, dzimumorgānu kropļošana, sterilizācija, aborts, piespiedu dzimstības kontrole un tīša apaugļošana), jo īpaši bruņotos konfliktos, kad šīs darbības tiek izmantotas kā kara paņēmiens, tostarp pat pret nepilngadīgajiem;

41.  tāpat nosoda personu spīdzināšanu, vardarbību pret tām un ļaunprātīgu izmantošanu to seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ;

42.  uzsver nepieciešamību atbalstīt to NVO darbu, kas ir iesaistījušās cīņā par vardarbības novēršanu konfliktos, attiecīgi arī spīdzināšanas un sliktas izturēšanās pret civiliedzīvotājiem novēršanu šādās situācijās, un šajā nolūkā palielināt informētību bruņotos grupējumos par nepieciešamību ievērot starptautiskos humanitāros standartus, jo īpaši saistībā ar vardarbību dzimuma dēļ;

Spīdzināšanas apkarošana ES attiecībās ar trešām valstīm

43.  aicina EĀDD, ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos (ESĪP) un COHOM nodrošināt, lai valstu stratēģijās cilvēktiesību jomā (VSCJ) būtu iekļauti katrai valstij konkrēti izstrādāti mērķi un rādītāji, kas saistīti ar spīdzināšanas apkarošanu, tostarp apzinātas tās grupas, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība, piemēram, bērni, sievietes, pārvietotās personas, bēgļi un migranti, un cilvēki, kas saskaras ar diskrimināciju etniskās, kastu vai kultūras piederības, reliģisko vai citu uzskatu dēļ, kā arī seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ;

44.  aicina Eiropas Savienību un visu starptautisko sabiedrību ievērot patvēruma meklētāja neizraidīšanas principu uz valsti, kurā viņam pastāv spīdzināšanas vai necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās draudi, kā tas noteikts 1951. gada 28. jūlija Konvencijā par bēgļu statusu;

45.  uzsver — lai risinātu ar spīdzināšanu saistītos jautājumus katrā valstī, VSCJ būtu jāapzina nepilnības aizsardzības jomā, piemēroti sarunu partneri un sākuma punkti, piemēram, ANO satvars, drošības nozares vai tiesu reforma;

46.  iesaka VSCJ pievērsties cēloņiem, kas izraisījuši valsts iestāžu un privātpersonu vardarbību un sliktu izturēšanos, un noteikt, kāda palīdzība ir vajadzīga, lai varētu piedāvāt ES tehnisko palīdzību spēju veidošanai, juridiskajai reformai un mācībām, lai palīdzētu trešām valstīm izpildīt starptautiskās saistības un standartus, jo īpaši saistībā ar CAT un OPCAT parakstīšanu un ratifikāciju un tajās ietverto noteikumu ievērošanu (jo īpaši valstu preventīvo mehānismu izveidi), cīņu ar nesodāmību un rehabilitācijas nodrošināšanu upuriem;

47.  ierosina arī valstu stratēģijās cilvēktiesību jomā iekļaut pasākumus, lai veicinātu tādu valsts iestāžu izveidi un darbību vai attiecīgā gadījumā atbalstītu valsts iestādes, kas var efektīvi pievērsties spīdzināšanas un sliktas izturēšanās novēršanai, tostarp vajadzības gadījumā ietverot finansiālās un tehniskās palīdzības iespējas;

48.  uzsver, ka EĀDD un ES delegācijām ir jāsniedz spīdzināšanas un sliktas izturēšanās upuriem konkrēta informācija par trešās valstīs pieejamo atbalstu un iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

49.  aicina EĀDD un ES delegācijas vispusīgi, taču mērķtiecīgi un atbilstoši katras valsts vajadzībām izmantot to rīcībā esošos politiskos instrumentus, kā tas noteikts ES pamatnostādnēs par spīdzināšanu, tostarp publiskos paziņojumus, vietējos demaršus, cilvēktiesību dialogus un apspriedes, lai izskatītu konkrētus gadījumus, tiesību aktus saistībā ar spīdzināšanas novēršanu un attiecīgu starptautisko konvenciju ratificēšanu un īstenošanu; aicina EĀDD un dalībvalstis apkopot iepriekšējo pieredzi saistībā ar mērķtiecīgu vispārēju kampaņu rīkošanu tematiskos jautājumos par spīdzināšanu;

50.  aicina ES delegācijas un dalībvalstu vēstniecības uz vietas īstenot ES pamatnostādņu par spīdzināšanu noteikumus un aicina EĀDD un COHOM regulāri uzraudzīt to īstenošanu;

51.  mudina ES delegācijas un dalībvalstu vēstniecības visā pasaulē ik gadu 26. jūnijā atzīmēt Starptautisko spīdzināšanas upuru atbalsta dienu, rīkojot seminārus, izstādes un citus pasākumus;

52.  aicina EĀDD un ESĪP sistemātiski izvirzīt jautājumu par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos ES cilvēktiesību dialogos un apspriedēs ar trešām valstīm;

53.  iesaka uzskatīt ar spīdzināšanu saistītos jautājumus par galvenajiem jautājumiem vietējos un reģionālos pilsoniskās sabiedrības forumos un semināros, ar pārraudzības iespēju kā daļu regulārās cilvēktiesību apspriedēs un dialogos;

54.  aicina ES cilvēktiesību dialogos veicināt ANO Standarta minimuma noteikumu attiecībā uz izturēšanos pret cietumniekiem īstenošanu, lai nodrošinātu viņiem piemītošās pašcieņas, kā arī pamattiesību un garantiju ievērošanu, kā arī paplašināt šo noteikumu piemērošanu, attiecinot tos uz visām brīvības atņemšanas vietām, tostarp psihiatriskām slimnīcām un policijas iecirkņiem;

55.  aicina ES un Parlamenta delegācijas apmeklēt cietumus un citas apcietinājuma vietas, tostarp jauniešu aizturēšanas centrus un vietas, kurās varētu būt aizturēti bērni, un novērot tiesas procesus, kur ir pamats uzskatīt, ka apsūdzētā puse varētu būt bijusi pakļauta spīdzināšanai vai pret to ir slikti izturējušies, un lūgt informāciju par konkrētu lietu neatkarīgu izmeklēšanu;

56.  aicina ES delegācijas sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības locekļiem, kuriem tiek liegts apmeklēt cietumus un novērot tiesas procesus;

57.  aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis izpildīt saistības, kas noteiktas rīcības plānā, lai veicinātu neatkarīgu un efektīvu VPM izveidi un darbību; aicina dalībvalstis rūpīgi un pārredzami pārskatīt un analizēt pastāvošos VPM un valstu cilvēktiesību iestādes ES un trešās valstīs, un apzināt paraugprakses piemērus to starpā, pārliecinoties, ka tie ietver bērnu tiesību aizsardzību, lai pastiprinātu pastāvošos mehānismus, veiktu uzlabojumus un popularizētu šos piemērus partnervalstīs;

58.  aicina ES delegācijas pieprasīt, lai turēšana apcietinājumā tiktu izmantota tikai kā galējais līdzeklis, un meklēt alternatīvas, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātā situācijā esošām personām, piemēram, sievietēm, bērniem, patvēruma meklētājiem un migrantiem;

59.  pauž nopietnu satraukumu saistībā ar nesenajiem ziņojumiem par Eiropas Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri piegādā ķīmiskas vielas, ko ASV izmanto nāvējošās injekcijās; šajā saistībā atzinīgi vērtē daudzu Eiropas farmācijas uzņēmumu izveidoto eksporta un kontroles līgumsistēmu, lai nodrošinātu, ka šo uzņēmumu produkts propofols netiek izmantots nāvējošās injekcijās tajās valstīs, kurās joprojām piemēro nāvessodu, tostarp ASV;

ES rīcība daudzpusējos forumos un starptautiskajās organizācijās

60.  atzinīgi vērtē ES neatlaidīgos centienus sākt un atbalstīt regulāru rezolūciju pieņemšanu ANO Ģenerālajā asamblejā un Cilvēktiesību padomē un piešķirt šim jautājumam prioritāti ANO sistēmā; ierosina, ka AP/PV un ESĪP regulāri sazinās ar ANO īpašo referentu jautājumos par spīdzināšanu, lai apmainītos ar informāciju, kas ir būtiska ES ārpolitikai attiecībās ar trešām valstīm; ierosina arī, lai Ārlietu komiteja un Cilvēktiesību apakškomiteja regulāri aicina ANO īpašo referentu jautājumos par spīdzināšanu iepazīstināt Parlamentu ar jautājumiem, kas saistīti ar spīdzināšanu konkrētās valstīs;

61.  atgādina, ka saskaņā ar Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) Romas statūtu 7. un 8. pantu sistemātiska vai liela mēroga spīdzināšana var tikt uzskatīta par kara noziegumu vai noziegumu pret cilvēci; uzsver, ka pienākuma aizsargāt princips starptautiskajai sabiedrībai uzliek par pienākumu aizsargāt šādu noziegumu upurus, un attiecīgi prasa pārskatīt Drošības padomes lēmumu pieņemšanas procesu, lai izvairītos no jebkādas kavēšanās attiecībā uz pienākumu aizsargāt;

62.  aicina trešās valstis sadarboties ar ANO īpašo referentu jautājumos par spīdzināšanu, Spīdzināšanas novēršanas komiteju un reģionālajām spīdzināšanas novēršanas struktūrām, piemēram, Komiteju spīdzināšanas novēršanai Āfrikā, Eiropas Komiteju spīdzināšanas novēršanai (KSN) un OAS referentu jautājumā par personām, kurām atņemta brīvība Amerikā; mudina dalībvalstis un EĀDD sistemātiski ņemt vērā īpašā referenta un citu struktūru ieteikumus par turpmākām darbībām kontaktos ar trešām valstīm, tostarp vispārējā periodiskā pārskata procesā (VPP);

63.  mudina EĀDD, ESĪP un dalībvalstis aktīvi veicināt CAT un OPCAT ratifikāciju un īstenošanu, nosakot to kā prioritāti, un pastiprināt centienus, lai sekmētu efektīvu un neatkarīgu VPM izveidi un darbību trešās valstīs;

64.  aicina EĀDD, Komisiju un dalībvalstis atbalstīt reģionālos spīdzināšanas novēršanas mehānismus, tostarp Komitejas spīdzināšanas novēršanai Āfrikā un OAS referenta jautājumā par personām, kurām atņemta brīvība, ieviešanu un darbību;

65.  aicina EĀDD, ESĪP un Komisiju palielināt savu atbalstu trešām valstīm, ļaujot tām efektīvi īstenot attiecīgo ANO līguma struktūru ieteikumus, tostarp ieteikumus, ko sniegusi Spīdzināšanas novēršanas komiteja un Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteja, Bērna tiesību komiteja un Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja;

66.  aicina EĀDD atbilstīgi savām spējām sniegt tehnisko palīdzību spīdzināšanas upuru un viņu ģimeņu rehabilitācijā, lai nodrošinātu tiem iespēju sākt dzīvi no jauna;

67.  uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis aktīvi piedalītos rīcības plāna nosacījumu īstenošanā un sistemātiski sniegtu EĀDD atjauninātu informāciju par šajā saistībā veiktajiem pasākumiem;

68.  aicina ES efektīvāk sadarboties ar spīdzināšanas novēršanas komiteju un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāru;

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR)

69.  atzinīgi vērtē pastāvošās iniciatīvas un projektus saskaņā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR), no kura 7 % finansējuma ir piešķirti ar spīdzināšanas jautājumu saistītiem projektiem, un uzsver, ka ir jāturpina konkrēta finansējuma piešķiršana spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanai, īpašu uzmanību veltot informētības palielināšanai, profilaksei, nesodāmības jautājuma risināšanai un spīdzināšanas upuru sociālajai un psiholoģiskajai rehabilitācijai, piešķirot prioritāti visaptverošiem projektiem;

70.  uzsver, ka, piešķirot finansējumu projektiem nākamajā plānošanas periodā, būtu jāņem vērā ES prioritātes, kas minētas rīcības plānā;

71.  aicina dalībvalstis sniegt pārskatu par divpusējas palīdzības programmām spīdzināšanas novēršanas un rehabilitācijas jomā, lai dalītos paraugpraksē, panāktu efektīvāku sloga sadalījumu un izveidotu sinerģiju un papildināmību ar EIDHR projektiem;

ES politikas ticamība, saskaņotība un konsekvence

72.  atgādina par nepieciešamību Savienībai un tās dalībvalstīm rādīt pamācošu piemēru, lai nodrošinātu savu uzticamību; tādēļ aicina Beļģiju, Somiju, Grieķiju, Īriju, Latviju un Slovākiju prioritārā kārtā ratificēt OPCAT un izveidot neatkarīgus, ar pietiekamiem resursiem nodrošinātus un efektīvus VPM; uzsver individuālas saziņas kā instrumenta spīdzināšanas un sliktas izturēšanās novēršanai nozīmi un mudina dalībvalstis pieņemt atsevišķas jurisdikcijas saskaņā ar 21. pantu; aicina ANO Konvencijas par bērna tiesībām dalībvalstis parakstīt un ratificēt tās Trešo protokolu; aicina arī 21 dalībvalsti, kuras vēl nav ratificējušas Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu, to steidzami izdarīt;

73.  aicina tās dalībvalstis, kuras nav iesniegušas deklarācijas, tajās atzīstot Komitejas pret spīdzināšanu jurisdikciju, kas noteikta 22. pantā, to izdarīt prioritārā kārtā;

74.  aicina visas dalībvalstis, kurās ir izveidoti VPM, iesaistīties konstruktīvā dialogā, lai īstenotu VPM ieteikumus, kā arī CPT, ANO Komitejas spīdzināšanas novēršanai un ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas ieteikumus saskaņotā un papildinošā veidā;

75.  mudina Eiropas Savienību pastiprināt savu uzticību vispārējām cilvēktiesību vērtībām un attiecīgi prasa izmantot kaimiņattiecību politiku un principu „dot vairāk, lai saņemtu vairāk”, lai mudinātu kaimiņvalstis uzsākt reformas nolūkā pastiprināt cīņu pret spīdzināšanu;

76.  pauž nožēlu par ļoti ierobežoto atbalstu, ko ANO brīvprātīgajam Spīdzināšanas upuru fondam un OPCAT īpašajam fondam sniedz dalībvalstis; aicina dalībvalstis un Komisiju ar apjomīgiem un regulāriem brīvprātīgiem ieguldījumiem atbalstīt minēto fondu darbu saskaņā ar to saistībām, kas noteiktas rīcības plānā;

77.  atzīst, ka ES jāpieņem stingrāka nostāja, un aicina ES iestādes un dalībvalstis stiprināt politiskās saistības un gribu, lai nodrošinātu nāvessoda moratoriju visā pasaulē;

78.  aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānu, lai izveidotu mehānismu mērķtiecīgu sankciju uzskaitei un piemērošanai (ceļošanas aizliegums, aktīvu iesaldēšana) pret trešo valstu ierēdņiem (tostarp policistiem, prokuroriem un tiesnešiem), kas iesaistīti tādos nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos kā spīdzināšana un nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās; uzsver, ka kritērijus iekļaušanai sarakstā vajadzētu balstīt uz labi dokumentētiem, saskanīgiem un neatkarīgiem avotiem un pārliecinošiem pierādījumiem, kas personām, pret kurām sankcijas ir vērstas, atļauj piemērot tiesisko aizsardzību;

79.  atkārtoti aicina visas valstis, tostarp ES dalībvalstis, stingri ievērot neizraidīšanas principu, saskaņā ar kuru valstis nedrīkst deportēt vai izdot kādu personu jurisdikcijai, kurā šai personai draud vajāšana; uzskata, ka centieni iegūt diplomātiskās garantijas no uzņemošās valsts neatbrīvo nosūtošo valsti no tās saistībām, un nosoda šādu praksi, kas veicina centienus izvairīties no spīdzināšanas un deportēšanas pilnīgas aizliegšanas;

80.  atzīmē, cik būtiska ir Eiropas Savienības nozīme pasaules mērogā, tai ciešā sadarbībā ar ANO cīnoties pret spīdzināšanu; uzsver, ka absolūtas neiecietības principa stiprināšana attiecībā pret spīdzināšanu joprojām ir to Eiropas Savienības politikas jomu un stratēģiju pamatā, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās; pauž nožēlu par to, ka ne visas dalībvalstis pilnībā ievēro Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 un ka daži attīstīto valstu uzņēmumi, iespējams, nelikumīgi pārdevuši trešām valstīm kārtības nodrošināšanas un drošības ierīces, ko var izmantot spīdzināšanai;

81.  aicina Padomi un Komisiju pabeigt Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005, tostarp tās pielikumu, pašreizējo pārskatīšanu, lai nodrošinātu tās efektīvāku īstenošanu atbilstoši Parlamenta ieteikumiem, kā tie izklāstīti tā 2010. gada 17. jūnija rezolūcijā par Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 īstenošanu; aicina dalībvalstis pilnībā izpildīt minētās regulas noteikumus, jo īpaši pienākumu, kas noteikts visām dalībvalstīm saskaņā ar tās 13. pantu par gada darbības ziņojumu laikus sagatavošanu un publiskošanu un informācijas apmaiņu ar Komisiju attiecībā uz lēmumiem par atļauju piešķiršanu;

Apsvērumi saistībā ar spīdzināšanas apkarošanu un attīstības politiku

82.  atgādina, ka ir jāizstrādā integrēta un visaptveroša stratēģija cīņai pret spīdzināšanu, vēršoties pret tās galvenajiem cēloņiem; uzskata, ka šajā stratēģijā būtu jāparedz iestāžu vispārēja pārredzamība un stingrāka valstu politiskā griba cīnīties pret sliktu izturēšanos; uzsver, ka steidzami jāvēršas pret nabadzību, nevienlīdzību, diskrimināciju un vardarbību, izmantojot valstu preventīvos mehānismus un atbalstot vietējās varas iestādes un NVO; uzsver, ka jāturpina sekmēt ES sadarbību attīstības jomā un veidot cilvēktiesību ievērošanas mehānismus, lai vērstos pret galvenajiem vardarbības cēloņiem;

83.  uzsver, ka tiesu pieejamība, nesodāmības apkarošana, objektīva izmeklēšana, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un pret sliktu izturēšanos vērstas izglītības veicināšana ir būtiski aspekti cīņā pret spīdzināšanu;

84.  uzsver, ka termina „spīdzināšana” lietošanu un tādējādi šādas prakses absolūtu aizliegumu, vainīgo saukšanu pie atbildības un sodīšanu nevajadzētu izslēgt arī tad, ja šādus aktus veic nelikumīgas bruņotas vienības, cilšu, reliģiskās vai nemiernieku grupas;

85.  atgādina par cilvēktiesību dialoga nozīmi un specifiskumu, kas saskaņā ar Kotonū Partnerības nolīguma 8. pantu ir politiskā dialoga daļa; atgādina arī, ka katrā dialogā ar trešām valstīm cilvēktiesību jomā būtu jāiekļauj stingrs spīdzināšanas izskaušanas komponents;

86.  aicina Padomi un Komisiju mudināt partnervalstis cīņā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu izturēšanos izvēlēties uz cietušajiem vērstu pieeju, īpašu vērību attīstības sadarbības politikā pievēršot cietušo vajadzībām; uzsver, ka palīdzības nosacījumu ieviešana ir efektīvs problēmas risināšanas veids, bet vēl labākus rezultātus var sasniegt, risinot augsta līmeņa dialogu un sarunas, iesaistot pilsonisko sabiedrību, uzlabojot valstu rīcībspēju un plašāk izmantojot stimulus;

Apsvērumi saistībā ar cīņu pret spīdzināšanu un sieviešu tiesībām

87.  mudina ES, nosakot palīdzības noteikumus, nodrošināt, ka trešās valstis pret spīdzināšanu aizsargā visus cilvēkus, jo īpaši sievietes un meitenes; aicina Komisiju pārskatīt palīdzības sniegšanas politiku tām valstīm, kurās tiek praktizēta spīdzināšana, un palīdzību novirzīt tās upuriem;

88.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Komisija paredzējusi savā paziņojumā par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanu (COM(2013)0833), un atgādina par nepieciešamību nodrošināt Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņotību attiecībā uz šo problēmu; turklāt atgādina par nepieciešamību turpināt ES sadarbību ar trešām valstīm, lai tiktu izskausta sieviešu dzimumorgānu kropļošanas prakse; mudina dalībvalstis, kuras vēl nav to izdarījušas, savos tiesību aktos paredzēt kriminālatbildību par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un nodrošināt to īstenošanu;

89.  pauž bažas par gadījumiem, kad izpilda nāvessodu sievietēm ar garīgās veselības problēmām vai intelektuālās darbības traucējumiem;

90.  nosoda visu veidu vardarbību pret sievietēm, jo īpaši nogalināšanu ģimenes goda vārdā, vardarbību kultūras vai reliģisku uzskatu dēļ, piespiedu laulības, bērnu laulības, pret dzimumu vērstu genocīdu un nāvi pūra dēļ; apliecina, ka ES tas viss jāuzskata par spīdzināšanas veidiem; aicina visas ieinteresētās personas aktīvi veicināt spīdzināšanas prakses novēršanu, īstenojot izglītojošus un informatīvus pasākumus;

91.  nosoda visa veida vardarbību pret sievietēm saistībā ar apsūdzībām buršanā vai maģiskos rituālos, kas tiek praktizēti dažādās valstīs visā pasaulē;

92.  atzinīgi vērtē Romas Statūtu progresīvo un inovatīvo pieeju, atzīstot seksuālo un vardarbību dzimuma dēļ, tostarp izvarošanu, seksuālo verdzību, piespiedu prostitūciju, piespiedu grūtniecību, piespiedu sterilizāciju un citus līdzvērtīgus nopietnus seksuālās vardarbības veidus, par spīdzināšanas veidu un līdz ar to par kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci; atzinīgi vērtē arī SKT upuru atbalsta fonda īstenotās programmas, kas paredzētas, lai rehabilitētu / nodrošinātu rehabilitāciju (plus galotnes) no spīdzināšanas cietušās sievietes, jo īpaši pēckonflikta situācijās;

93.  prasa ES mudināt valstis ratificēt un īstenot CAT un Romas Statūtus, ja tās vēl to nav izdarījušas, un savos tiesību aktos iekļaut attiecīgos noteikumus par vardarbību dzimuma dēļ;

94.  mudina valstis stingri nosodīt pret sievietēm un meitenēm vērstu spīdzināšanu un vardarbību bruņotu konfliktu un pēckonflikta situācijās; atzīst, ka seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība ietekmē upurus un izdzīvojušās personas, viņu radiniekus, kopienas un sabiedrības, un prasa veikt efektīvus pārskatatbildības un tiesiskās aizsardzības pasākumus, kā arī efektīvus novēršanas pasākumus;

95.  uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt valsts prokuroriem un tiesnešiem spēju un zināšanas atbilstīgi ierosināt lietu un tiesāt personas par noziegumiem saistībā ar dzimumu;

96.  uzskata, ka ir nežēlīgi, necilvēcīgi, pazemojoši un nepieņemami apcietinājuma vietās turēt sieviešu dzimuma transpersonas vienā telpā ar apcietinātajiem vīriešiem;

97.  prasa ES cilvēktiesību dialogos veicināt ANO Noteikumu par izturēšanos pret cietumniecēm un pirmstiesas pasākumiem pret likumpārkāpējām (Bangkokas noteikumi) īstenošanu, lai stiprinātu starptautiskās normas attiecībā uz attieksmi pret cietumniecēm, kas ietver viņu veselības, dzimumu līdztiesības un bērnu aprūpes aspektu ņemšanu vērā;

o
o   o

98.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām, ANO Augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos un ANO īpašajam referentam jautājumos par spīdzināšanu.

(1) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
(2) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
(3) (A/RES/67/176).
(4) (A/RES/67/167).
(5) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
(6) http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf
(7) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
(8) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
(9) http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
(10) http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm
(11) Publicējis ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs Ženēvā, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
(12) Padomes dokuments 11855/2012.
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(16) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09431.en13.pdf
(17) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0503.
(18) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0504.
(19) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0418.
(20) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348584/EXPO-DROI_ET(2007)348584_EN.pdf
(21) OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.
(22) OV C 236 E, 12.8.2011., 107. lpp.
(23) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0278.


Saūda Arābija
PDF 308kWORD 104k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā (2013/2147(INI))
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1989. gada 25. februāra sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Persijas līča sadarbības padomi (GCC),

–  ņemot vērā 1990. gada 13. jūlija rezolūciju par brīvās tirdzniecības nolīguma nozīmi, ko paredzēts noslēgt starp EEK un Persijas līča sadarbības padomi(1),

–  ņemot vērā 1996. gada 18. janvāra rezolūciju par Saūda Arābiju(2),

–  ņemot vērā 2001. gada 31. decembrī Maskatā (Omānā) pieņemto ekonomikas nolīgumu starp GCC valstīm un 2002. gada 21. decembra GCC Dohas deklarāciju par muitas savienības izveidi Persijas līča sadarbības padomei,

–  ņemot vērā to, ka 2004. gada oktobrī Saūda Arābija ratificēja ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), jo īpaši tās 7. pantu par politisko un sabiedrisko dzīvi,

–  ņemot vērā 2005. gada 10. marta rezolūciju par Saūda Arābiju(3),

–  ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par vārda brīvību internetā(4),

–  ņemot vērā 2007. gada 10. maija rezolūciju par reformām arābu pasaulē: kādu stratēģiju Eiropas Savienībai izvēlēties?(5),

–  ņemot vērā 2007. gada 13. decembra rezolūciju par sieviešu tiesībām Saūda Arābijā(6),

–  ņemot vērā ziņojumu „Eiropas drošības stratēģijas īstenošana: sniegt drošību mainīgā pasaulē”, ko Padome pieņēma 2008. gada decembrī,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un GCC 19. kopējā sadarbības padomes un ministru sanāksmē Maskatā 2009. gada 29. aprīlī,

–  ņemot vērā kopīgo rīcības programmu (2010–2013) ES un GCC 1989. gada sadarbības nolīguma īstenošanai,

–  ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par Vidusjūras reģiona valstu savienību(7),

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un GCC kopējā sadarbības padomes un ministru sanāksmē Luksemburgā 2010. gada 14. jūnijā,

–  ņemot vērā 2011. gada 24. marta rezolūciju par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi(8),

–  ņemot vērā 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā(9),

–  ņemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par stāvokli Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar situāciju, kas izveidojusies arābu valstīs un Ziemeļāfrikā(10),

–  ņemot vērā 2011. gada 15. septembra rezolūciju par situāciju Sīrijā(11),

–  ņemot vērā 2011. gada 27. oktobra rezolūciju par Bahreinu(12),

–  ņemot vērā rezolūcijas par ANO Cilvēktiesību komitejas gadskārtējām sanāksmēm Ženēvā (2000–2012),

–  ņemot vērā 2013. gada 24.–25. novembra vizīti Saūda Arābijā, kurā, pārstāvot priekšsēdētāju M. Schultz, devās Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētājs,

–  ņemot vērā Parlamenta gadskārtējos ziņojumus par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7−0125/2014),

A.  tā kā Saūda Arābijas Karaliste (SAK) ir ietekmīga dalībniece politikas, ekonomikas un reliģijas jomā Tuvējos Austrumos un islāma pasaulē, vadoša naftas ražotāja pasaulē un Persijas līča sadarbības padomes (GCC) un G20 grupas dibinātāja un vadošā locekle; tā kā Saūda Arābijas Karaliste ir svarīga ES partnere;

B.  tā kā ES ir Saūda Arābijas galvenā tirdzniecības partnere, veidojot 15 % no kopējā tirdzniecības apmēra, un SAK ir 11. lielākā ES tirdzniecības partnere; tā kā Saūda Arābijas ekonomikā, jo īpaši tās naftas nozarē, līdzekļus iegulda liels skaits ES uzņēmumu un SAK ir svarīgs tirgus ES rūpniecības preču eksportam tādās nozarēs kā aizsardzība, transports, autobūve, medicīna un ķīmija;

C.  tā kā laikā no 2010. gada līdz 2012. gadam pieauga to preču apmērs, ko ES importēja no SAK un eksportēja uz SAK;

D.  tā kā sarunas par ES brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu ar ES un GCC, kas tika sāktas pirms 20 gadiem, joprojām nav pabeigtas;

E.  tā kā ES un SAK ir kopīgas problēmas, kurām ir globāla izcelsme un ietekme, piemēram, strauji mainīgā ekonomika, migrācija, enerģētiskā drošība, starptautiskais terorisms, masveida iznīcināšanas ieroču (MII) izplatība un vides degradācija;

F.  tā kā mainīgais Tuvējo Austrumu un Ziemeļāfrikas (MENA) reģiona politiskais un stratēģiskais konteksts liek pārvērtēt ES un SAK attiecības;

G.  tā kā SAK ir mantojama absolūta monarhija bez vēlēta parlamenta; tā kā tā saskaras ar karaliskās pēctecības problēmām; tā kā SAK iedzīvotāju skaits ir 28 miljoni, no kuriem 9 miljoni iedzīvotāju ir ārvalstnieki un 10 miljoni — personas vecumā līdz 18 gadiem; tā kā kopš 2001. gada Saūda Arābijas Karalistē ir tikušas īstenotas pieticīgas un pakāpeniskas reformas, bet tās nav institucionalizētas un tādējādi tās viegli var atcelt; tā kā valsts rādītāji cilvēktiesību jomā joprojām ir neapmierinoši, uzrādot būtisku atšķirību starp starptautiskiem pienākumiem un to īstenošanu;

H.  tā kā 2005. gadā notikušās pašvaldību vēlēšanas Saūda Arābijā bija pirmais vēlēšanu process valsts vēsturē; tā kā 2015. gadā tiks ievēlēta tikai puse no pašvaldības deputātiem, bet otru pusi joprojām iecels karalis;

I.  tā kā tikai šogad 30 sievietes pirmo reizi tika ieceltas konsultatīvajā Šura padomē un tā kā tikai 2015. gadā sievietēm būs atļauts balsot pašvaldību vēlēšanās;

J.  tā kā Pasaules Bankas ziņojumā „Sievietes, uzņēmējdarbība un likumdošana 2014. gadā — šķēršļu novēršana dzimumu līdztiesības veicināšanai”(13) Saūda Arābija ieņem pirmo vietu to valstu sarakstā, kuru tiesību akti ierobežo sieviešu potenciālu ekonomikas jomā;

K.  tā kā SAK ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sievietēm nav atļauts vadīt automašīnu, un, lai gan neviens oficiāls likums neaizliedz sievietēm to darīt, 1990. gadā tika izdots Ministru padomes rīkojums, ar kuru pastāvošais tradicionālais aizliegums tika oficiāli atzīts, un sievietes, kuras mēģina vadīt automašīnu, tiek arestētas;

L.  tā kā ANO Attīstības programmas dzimumu nevienlīdzības indeksā (GII) no 148 valstīm Saūda Arābija ir ierindota 145. vietā, un tādēļ tā ir viena no valstīm pasaulē, kurā valda vislielākā nevienlīdzība; tā kā Pasaules dzimumu nevienlīdzības indeksā 2012. gadam (Pasaules Ekonomikas forums) pēc sieviešu līdzdalības darba tirgū rādītāja SAK ir ierindota starp vājākajām valstīm pasaulē (133. vietā no 135 valstīm);

M.  tā kā SAK tiek piespriests nāvessods par dažādiem noziegumiem un 2013. gadā tas tika izpildīts vismaz 24 personām; tā kā 2011. gadā nāvessods tika izpildīts vismaz 80 cilvēkiem un 2012. gadā šis skaitlis bija līdzīgs, vairāk nekā trīs reizes pārsniedzot 2010. gada rādītāju, un starp šiem cilvēkiem bija arī nepilngadīgas personas un ārvalstnieki; tā kā SAK ir viena no retajām valstīm, kurās sodu izpilda publiski; tā kā ir ziņots par to, ka Saūda Arābijā sievietēm tiek izpildīts nāvessods, nomētājot ar akmeņiem, pretrunā standartiem, kurus noteikusi ANO Sieviešu tiesiskā stāvokļa komiteja, kas ir nosodījusi to kā barbarisku spīdzināšanas veidu;

N.  tā kā Saūda Arābija ir veikusi stingras un mērķtiecīgas darbības un īstenojusi striktus pasākumus, lai cīnītos pret terorismu un ar terorismu saistītām finansiālām darbībām; tā kā vienlaikus SAK ir vadoša loma īpaši neiecietīgas salafisma/vahabisma islāma interpretācijas izplatīšanā un popularizēšanā visā pasaulē; tā kā salafisma/vahabisma visekstrēmākās izpausmes ir iedvesmojušas teroristu organizācijas, piemēram, Al-Qaeda, un rada globālus drošības draudus, tostarp pašai SAK; tā kā SAK ir izveidojusi sistēmu finanšu darījumu kontrolei, lai nodrošinātu, ka nekādi līdzekļi netiek novirzīti terorisma organizāciju finansēšanai, un šī kontrole vēl ir jāpastiprina;

O.  tā kā ANO eksperti cilvēktiesību jomā ir pastāvīgi pauduši bažas par pārmērīgi plašu pretterorisma pasākumu definēšanu, tostarp paredzot arī slepenu apcietināšanu, kā rezultātā uz terorisma apsūdzību pamata ir tikuši apcietināti un ieslodzīti arī miermīlīgi disidenti; tā kā starptautiskās cilvēktiesību organizācijas ir lūgušas karali Abdullah noraidīt Ministru padomes 2013. gada 16. decembrī pieņemto likumu par cīņu pret terorismu, jo tajā ir pārāk plaši definēts terorisma jēdziens, nosakot nepamatotus vārda brīvības ierobežojumus un tādējādi, iespējams, paredzot kriminālatbildību par jebkādiem kritiskiem izteikumiem attiecībā uz Saūda Arābijas valdību vai sabiedrību;

P.  tā kā vārda brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir ārkārtīgi svarīgi demokratizācijas un reformu priekšnosacījumi un katalizatori, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā;

Q.  tā kā SAK darbojas plaša tiešsaistes aktīvistu kopiena un tajā ir lielākais skaits Twitter kontu lietotāju Tuvajos Austrumos;

R.  tā kā cilvēktiesību organizāciju darbs Saūda Arābijā ir stingri ierobežots, par ko liecina iestāžu atteikums reģistrēt Adalas Cilvēktiesību centru vai Cilvēktiesību savienību; tā kā labdarības organizācijas ir vienīgais pilsoniskās sabiedrības organizāciju veids, kas atļauts karalistē;

S.  tā kā SAK ir jānodrošina reāla reliģijas brīvība, jo īpaši attiecībā uz publisku praktizēšanu un reliģiskajām minoritātēm, saskaņā ar SAK būtisko lomu kā divu islāma svēto mošeju Mekā un Medinā sargātājai;

T.  tā kā SAK joprojām ir izplatīti cilvēka pamattiesību pārkāpumi, neraugoties uz paziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei par to, ka tā ir pieņēmusi vairākus ieteikumus, kas izriet no ANO 2009. gada vispārējā periodiskā pārskata; tā kā šajos ieteikumos ietilpst arī ieteikums reformēt tās kriminālās tiesvedības sistēmu, kurā tiek pārkāpti paši būtiskākie starptautiskie standarti un apcietinātie regulāri saskaras ar to, ka sistemātiski tiek izdarīti pārkāpumi saistībā ar pienācīgu tiesvedību, jo nav valstī nav izstrādāts rakstisks kriminālkodekss, kurā būtu skaidri definēts kriminālpārkāpuma jēdziens, un tiesneši var brīvi spriest tiesu atbilstoši savai islāmiskā likuma un praviešu tradīciju interpretācijai; tā kā pašreizējais tieslietu ministrs ir uzsvēris savu nodomu kodificēt šariātu un izstrādāt pamatnostādnes par notiesājošu spriedumu piemērošanu;

U.  tā kā 2007. gadā, kad karalis Abdullah apstiprināja jaunās tiesu sistēmas plānu, tika iesāktas vairākas tiesu sistēmas reformas, tostarp Augstākās tiesas un īpašas komerciālās, darba un administratīvās tiesas izveide;

V.  tā kā pēdējo dažu mēnešu laikā vairāk nekā viens miljons Etiopijas, Bangladešas, Indijas, Filipīnu, Pakistānas un Jemenas iedzīvotāju ir nosūtīti atpakaļ uz savām valstīm pēc tam, kad nolūkā samazināt migrējošo darba ņēmēju ievērojamo skaitu darba likumā tika ieviestas reformas, kas bija paredzētas kā līdzeklis bezdarba novēršanai Saūda Arābijas pilsoņu vidū; tā kā aizvien pieaugošais atpakaļ nosūtīto migrantu lielais skaits rada ārkārtīgu spriedzi bieži vien nabadzīgajās un nestabilajās šo personu izcelsmes valstīs;

W.  tā kā 2013. gada 12. novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja ievēlēja SAK Cilvēktiesību padomē uz trim gadiem, sākot no 2014. gada 1. janvāra;

X.  tā kā dialoga sākšana starp SAK un ES par cilvēktiesību jautājumiem varētu būt ārkārtīgi noderīga, lai stiprinātu savstarpējo sapratni un veicinātu turpmākās reformas šajā valstī,

1.  atzīst ES un SAK savstarpējo atkarību saistībā ar reģionālo stabilitāti, attiecībām ar islāma pasauli, pārmaiņu likteni Arābu pavasara valstīs, Izraēlas un Palestīnas miera procesu, karu Sīrijā, attiecību uzlabošanu ar Irānu, cīņu pret terorismu, globālo naftas un finanšu tirgu stabilitāti, tirdzniecības, investīciju un globāliem pārvaldības jautājumiem, īpaši Pasaules bankas, Starptautiskā Valūtas fonda un G20 satvarā; uzsver, ka, ņemot vērā SAK un pārējo GCC dalībvalstu ģeopolitisko vidi, galvenā uzmanība tajās ir jāpievērš drošības problēmām, kuras var radīt sekas gan reģionālā, gan pasaules mērogā;

2.  ir vienisprātis ar SAK attiecībā uz dažiem SAK norādītajiem problēmjautājumiem, bet mudina tās valdību aktīvi un konstruktīvi sadarboties ar starptautisko sabiedrību; šajā sakarībā īpaši atzinīgi vērtē ASV un Krievijas vienošanos par ķīmisko ieroču likvidēšanu Sīrijā, vienlaikus izvairoties no militāras konfrontācijas;

3.  aicina SAK arī aktīvi atbalstīt nesen panākto E3+3 valstu un Irānas pagaidu vienošanos un palīdzēt nodrošināt ar kodolieročiem saistīto jautājumu atrisināšanu diplomātiskā ceļā, nākamo sešu mēnešu laikā noslēdzot plašāku vienošanos, kas būtu visa reģiona miera un drošības interesēs;

4.  uzsver to, ka Eiropa ir ieinteresēta, lai SAK evolūcijas un politiskās reformas process, kas ir galvenais ilgstoša miera, stabilitātes un attīstības faktors reģionā, noritētu mierīgi un kārtīgi;

5.  aicina SAK iestādes sākt dialogu ar ES par cilvēktiesībām, lai ļautu labāk saprast un identificēt vajadzīgās pārmaiņas;

6.  aicina SAK iestādes atļaut cilvēktiesību organizācijām darīt savu darbu, atvieglojot to licenču reģistrācijas procesu; pauž nožēlu par cilvēktiesību aktīvistu iebiedēšanu un apcietināšanu, neuzrādot apsūdzību;

7.  aicina SAK iestādes atļaut Valsts cilvēktiesību asociācijai neatkarīgi darboties, kā arī ievērot ANO standartus par cilvēktiesību veicināšanas valsts iestādēm (Parīzes principi);

8.  atgādina, ka 2009. gada februārī tika vērtēti SAK cilvēktiesību rādītāji saskaņā ar ANO Cilvēktiesību padomes vispārējo periodisko pārskatu un ka SAK iestādes oficiāli pieņēma daudzus ieteikumus, kurus pārskata gaitā izteica ES dalībvalstis, tostarp, piemēram, aicinājumu atcelt vīriešu aizbildniecību un ieteikumus, kuru nolūks bija ierobežot nāvessoda un miesassoda piemērošanu; cer uz būtiskāku progresu šo ieteikumu īstenošanā un mudina SAK pieņemt konstruktīvu pieeju attiecībā uz ieteikumiem, kas sniegti saistībā ar notiekošo 2013. gada vispārējā periodiskā pārskata izstrādi;

9.  pauž nopietnas bažas par to, ka joprojām ir plaši izplatīti tādi cilvēktiesību pārkāpumi kā patvaļīgi aresti un apcietināšana, spīdzināšana, ceļošanas aizliegumi, iebiedēšana tiesā un negodīgi tiesvedības procesi; īpaši pauž bažas par to, ka pasākumi, kas ir paredzēti cīņai pret terorismu, aizvien vairāk tiek izmantoti kā līdzeklis cilvēktiesību aizstāvju arestēšanai un ka tiek ziņots par aizvien lielāku nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem; aicina Saūda Arābijas valdību nekavējoties ieviest 2009. gada vispārējā periodiskā pārskatā iekļautos ieteikumus, tostarp turpinot un pastiprinot tiesu sistēmas reformu īstenošanu;

10.  atzinīgi vērtē SAK iesaistīšanos ANO cilvēktiesību sistēmā, piedaloties Cilvēktiesību padomē, un tās līdz šim ratificētās vispārējās cilvēktiesību konvencijas; tomēr aicina SAK parakstīt un ratificēt pārējos galvenos ANO nolīgumus un vienošanās cilvēktiesību jomā, piemēram, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Starptautisko konvenciju par visu migrējošu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību;

11.  uzskata, ka no ANO Cilvēktiesību padomes dalībvalstīm visā pasaulē tiek sagaidīts, ka tajās īpaši tiks ievērotas cilvēktiesības un demokrātijas principi, un aicina SAK palielināt tās centienus reformu īstenošanā; pauž cerību, ka Cilvēktiesību padomes dalībvalstis pilnībā sadarbosies tās īpašo procedūru īstenošanā un atļaus ANO Cilvēktiesību padomes īpašajiem referentiem netraucēti apmeklēt valsti, īpaši atļaujot to apmeklēt ANO īpašajam referentam jautājumā par spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu attieksmi vai sodīšanu;

12.  norāda, ka saskaņā ar pieejamo informāciju SAK ir vislielākais Twitter kontu lietotāju īpatsvars pasaulē, kas liecina par interneta sociālo tīklu lielo lomu šajā valstī un to, ka internetu un sociālos tīklus izmanto aizvien lielāks skaits sieviešu; aicina SAK iestādes atļaut neatkarīgas preses un plašsaziņas līdzekļu darbību un nodrošināt visu SAK iedzīvotāju vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; pauž nožēlu par aktīvistu un protestētāju apspiešanu miermīlīgās demonstrācijās; uzsver, ka juridisko pamattiesību miermīlīga aizstāvēšana vai kritisku piezīmju izteikšana sociālajos tīklos ir neatņemamu tiesību izpausme, kā Parlaments to ir uzsvēris savā ziņojumā par digitālo brīvību; uzsver, ka preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība, gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ir būtiska brīvā sabiedrībā un ir izšķirošs varas pārbaudījums;

13.  aicina Saūda Arābijas Karalistes valdību ievērot saistības, kas paredzētas vairākos cilvēktiesību dokumentos, tostarp Arābu Cilvēktiesību hartā, Konvencijā par bērna tiesībām, Konvencijā pret spīdzināšanu un Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

14.  aicināt SAK parakstīt un ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) Romas Statūtus;

15.  aicina SAK iestādes uzlabot uz šariātu balstīto krimināltiesību sistēmu, lai panāktu tās atbilstību starptautiskajiem standartiem, kuri reglamentē aresta, apcietināšanas un tiesāšanas procedūras, kā arī ieslodzīto tiesības;

16.  aicina SAK iestādes atbrīvot politieslodzītos, izbeigt cilvēktiesību aizstāvju iebiedēšanu tiesā un ārpus tiesu sistēmas un paātrināt jaunā tiesību akta par NVO īstenošanu, nodrošinot to reģistrāciju, darbības brīvību un iespējas darboties likumīgi;

17.  aicina EĀDD aktīvi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas, kuru darbības mērķis ir veicināt cilvēktiesības un demokrātiju Saūda Arābijā; aicina ES delegāciju Rijādā aktīvi īstenot cilvēktiesību programmu, piedaloties turpmākajos tiesas procesos kā novērotājiem un apmeklējot ieslodzījuma vietas;

18.  atkārtoti pauž aicinājumu par vispārēju spīdzināšanas, miesas sodu un nāvessoda atcelšanu un prasa nekavējoties noteikt moratoriju nāvessoda izpildei SAK; pauž nožēlu par to, ka SAK joprojām piespriež nāvessodu par plašu noziegumu klāstu; tāpat arī aicina Saūda Arābijas iestādes reformēt tiesu sistēmu, lai novērstu jebkāda veida miesassodus; tādēļ atzinīgi vērtē Saūda Arābijas nesen pieņemto tiesību aktu, ar kuru vardarbība ģimenē ir atzīta par kriminālpārkāpumu;

19.  pauž nožēlu par to, ka pagājušā gada janvārī mājkalpotājai no Šrilankas, Rizana Nafeek, SAK tika izpildīts nāvessods, nocērtot galvu, par likumpārkāpumu, ko viņa, iespējams, bija izdarījusi bērnībā, tādējādi nepārprotami pārkāpjot Konvenciju par bērna tiesībām, ar kuru īpaši tiek aizliegta nāvessoda izpilde personām, kuras pārkāpuma izdarīšanas brīdī vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

20.  aicina SAK iestādes nodrošināt pamatīgu un objektīvu izmeklēšanu attiecībā uz visām apsūdzībām par spīdzināšanu un cita veida ļaunprātīgu izturēšanos, visu apsūdzēto likumpārkāpēju tiesāšanu un spīdzināšanā iegūto liecību neizmantošanu par pierādījumiem kriminālprocesā;

21.  pauž nožēlu par to, ka, lai gan SAK ratificēja Starptautisko konvenciju pret spīdzināšanu, joprojām ir izplatīta tāda parādība kā piespiedu kārtā vai spīdzināšanas rezultātā iegūta atzīšanās; mudina SAK iestādes nodrošināt to, ka Saūda Arābijas tiesas un cietumu sistēmā tiek pilnībā izskausta spīdzināšana;

22.  pauž nopietnas bažas par to, ka SAK ir viena no tām valstīm pasaulē, kurā joprojām tiek praktizēta publiska nāvessodu izpilde, amputācijas un pēršana; aicina SAK iestādes izdot tiesību aktu, ar kuru šāda prakse tiktu atzīta par nelikumīgu, jo tā ir rupjš vairāku tādu starptautisko cilvēktiesību dokumentu pārkāpums, kuriem SAK ir pievienojusies;

23.  pauž nožēlu par to, ka SAK iestādes nav uzaicinājušas ANO īpašo referentu par spīdzināšanu un ANO īpašo referentu par cilvēktiesību aizstāvjiem apmeklēt valsti, neraugoties uz ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) ieteikumu visām valstīm oficiāli uzaicināt ANO īpašos referentus tās apmeklēt;

24.  aicina SAK iestādes respektēt citu ticību publisku praktizēšanu; atzinīgi vērtē to, ka Vīnē ir izveidots Karaļa Abdullah bin Abdulaziz Starptautiskais centrs starpreliģiskā un starpkultūru dialoga veicināšanai (KAICIID), kura mērķis ir veicināt dialogu starp dažādu visas pasaules reliģiju un kultūru pārstāvju dialogu; mudina iestādes sekmēt savaldību un iecietību pret ticības daudzveidību visos izglītības sistēmas līmeņos, tostarp reliģiskās vadības līmeņos, kā arī amatpersonu un ierēdņu publiskajā izteiksmes veidā;

25.  uzsver nepieciešamību ievērot visu reliģisko minoritāšu pamattiesības; aicina iestādes veltīt lielākas pūles, lai nodrošinātu iecietību un līdzāspastāvēšanu starp visām reliģiskajām grupām; mudina iestādes turpināt pārskatīt izglītības sistēmu, lai izskaustu diskriminējošu attieksmi pret citu reliģiju vai pārliecību piekritējiem;

26.  aicina SAK iestādes noteikt obligāto vecumu, kas jāsasniedz, lai stātos laulībā, un veikt pasākumus bērnu laulību aizliegšanai saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām (CRC) un Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), kuras SAK ir ratificējusi;

27.  ņem vērā to, ka karalis 2013. gadā pirmo reizi darbam SAK Konsultatīvajā asamblejā (Šura padomē) iecēla sievietes, kurām tiek piešķirtas 30 no šīs padomes 150 vietām, un cer uz Eiropas Parlamenta un Šura padomes savstarpējās saziņas un institucionālo attiecību turpmāku attīstību; sagaida, ka tiks īstenots karaļa paziņojums par to, ka sievietēm būs atļauts balsot un kandidēt uz amatiem nākamajās pašvaldību vēlēšanās, kas tiks rīkotas 2015. gadā, un ka sievietes arī turpmāk drīkstēs balsot un kandidēt uz amatiem visās pārējās vēlēšanās;

28.  mudina SAK iestādes atcelt vīriešu aizbildniecības sistēmu un brīdina, ka 2013. gada 26. augustā pieņemto tiesību aktu, kas aizsargā sievietes pret vardarbību ģimenē, būs iespējams efektīvi īstenot tikai tad, ja tiks atcelta vīriešu aizbildniecības sistēma, jo tā kavē sieviešu iespējas ziņot par vardarbību ģimenē vai seksuālu izmantošanu; mudina SAK iestādes atcelt arī visus ierobežojumus attiecībā uz sieviešu tiesībām, pārvietošanās brīvību, veselības aprūpi, izglītību, laulību, nodarbinātības iespējām, tiesībām būt juridiskai personai un būt pārstāvētai tiesu procesos, novēršot visus diskriminācijas veidus pret sievietēm ģimenes tiesībās un privātajā un sabiedriskajā dzīvē, lai veicinātu viņu līdzdalību ekonomikā, sociālajā jomā, kultūrā, pilsoniskajā darbībā un politikā; atzinīgi vērtē vispārējo kampaņu, ar kuru tiek pausts atbalsts tam, lai tiktu atcelts sievietēm noteiktais aizliegums vadīt automašīnu; aicina atbildīgās iestādes pārtraukt izdarīt spiedienu uz aktīvistiem, kuri piedalās kampaņā par sieviešu tiesībām vadīt automašīnu; turklāt atgādina Saūda Arābijas valdībai par tās saistībām saskaņā ar Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un Konvenciju par bērna tiesībām, kā arī tām saistībām, kas izriet no ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijas Nr. 53/144, ar kuru tika pieņemta Deklarācija par cilvēktiesību aizstāvjiem; vērš uzmanību uz to, ka ir nepieciešams veicināt šādas informētības palielināšanas kampaņas un arī adresēt tās vīriešu mērķauditorijai, lai arī viņi būtu informēti par sieviešu tiesībām, kā arī sekām, ko sabiedrībai kopumā rada šo tiesību neievērošana; uzsver to, ka ir jānodrošina, lai informācija tiktu izplatīta arī lauku teritorijās un no pārējās valsts izolētās teritorijās;

29.  atzinīgi vērtē nesen pieņemtos tiesību aktus, kas ļauj Saūda Arābijas meitenēm privātajās skolās nodarboties ar sportu, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka tas nav atļauts meitenēm valsts skolās; atzinīgi vērtē arī lielo sieviešu universitāšu beidzēju skaitu, kas pašlaik pārsniedz universitāti beigušo vīriešu skaitu, un mudina valdību pastiprināt centienus sieviešu izglītības veicināšanā; tomēr uzsver — lai gan 57 % absolventu Saūda Arābijā ir sievietes, nodarbinātas ir tikai 18 % Saūda Arābijas sieviešu, kas vecākas par 15 gadiem, un tas ir viens no zemākajiem rādītājiem pasaulē; tādēļ aicina Saūda Arābijas valdību pārskatīt un reformēt sieviešu izglītību, lai palielinātu viņu līdzdalību ekonomikā, nodrošināt to, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības kompetenču veicināšanai, un risināt ar dzimumu saistītās problēmas regulējuma jomā, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi valsts uzņēmējdarbības licencēšanas pakalpojumiem; atzinīgi vērtē sadarbībā ar Valsts vispārējās izglītības organizāciju izveidoto mācību programmu, kuras mērķis ir sagatavot meitenes dalībai darba tirgū, un uzsver Saūda Arābijas iestāžu centienus uzlabot meiteņu statusu izglītības jomā un paplašināt viņu iespējas jaunās nozarēs, ko parasti pārstāv vīrieši;

30.  mudina SAK veikt pasākumus augstākās izglītības veicināšanai sieviešu vidū, lai attīstītu Karalistē jaunas tendences izglītības nozarē; norāda, ka 2011. gadā augstākās izglītības iestādēs tika uzņemtas 473 725 sievietes (iepretim 429 842 vīriešiem), lai gan 1961. gadā tajās tika uzņemtas tikai 4 sievietes, un šādas iestādes absolvēja 59 948 sievietes (55 842 vīrieši); norāda arī uz to, ka izglītību iegūstošu sieviešu īpatsvars visos izglītības līmeņiem ir pieaudzis no 33 % 1974.−1975. gadā līdz 81 % 2013. gadā; atzinīgi vērtē starptautisko stipendiju programmu, kas izglītību ārvalstīs ļāva iegūt 24 581 studentei;

31.  atzinīgi vērtē pirmās licences, kas izdotas sievietēm advokātēm, bet pauž nožēlu par to, ka juridiskā sistēma atrodas tiesnešu rokās, kuri ir ar reliģiskām aprindām saistīti vīrieši; ņem vērā to, ka šariāts pašlaik tiek pakāpeniski kodificēts, un mudina šo procesu paātrināt, jo, trūkstot kodifikācijai un pastāvot juridiska precedenta tradīcijai, bieži veidojas ievērojama nenoteiktība valsts tiesību aktu darbības jomā un saturā, kas noved pie kļūdu pieļaušanas tiesu varā; apstiprina, ka tiesu varas neatkarības un atbilstīgas tiesnešu juridiskās izglītošanas nodrošināšanai ir izšķirīga nozīme;

32.  atzinīgi vērtē to, ka SAK ir ratificējusi četrus ANO nolīgumus cilvēktiesību jomā, proti, Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW, ratificēta 2000. gadā), Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu (CAT, ratificēta 1997. gadā), Konvenciju par bērna tiesībām (ratificēta 1996. gadā) un Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (ratificēta 1997. gadā);

33.  uzsver to, ka ir svarīgi, lai islāma pētnieces sāktu debates nolūkā interpretēt reliģiskos tekstus no sieviešu tiesību un vienlīdzības perspektīvas;

34.  uzsver to, ka jebkādās sarunās par ES brīvās tirdzniecības nolīgumu, kurās piedalītos Saūda Arābija, vispirms ir jāparedz stingri pienākumi sieviešu un meiteņu aizsardzības nodrošināšanai;

35.  atzinīgi vērtē Nodarbinātības ministrijas neseno lēmumu paātrināt sieviešu pieņemšanu darbā dažādās privātā sektora nozarēs, kura rezultātā privātajā sektorā nodarbināto Saūda Arābijas sieviešu skaits ir palielinājies no 55 600 personām 2010. gadā līdz apmēram 100 000 personām 2011. gadā un 215 840 personām 2012. gada beigās; atzinīgi vērtē Nodarbinātības ministrijas lēmumu, ko tā pieņēmusi kopā ar Cilvēkresursu attīstības fondu, īstenot programmas sieviešu nodarbinātības veicināšanai;

36.  aicina iestādes uzlabot darba apstākļus un attieksmi pret migrējošiem darba ņēmējiem, īpašu uzmanību veltot sievietēm, kuras strādā par mājkalpotājām, kas ir īpaši pakļautas seksuālās vardarbības riskam, un bieži faktiski atrodas verdzības stāvoklī; mudina Saūda Arābijas valdību turpināt iesāktās nodarbinātības tiesību aktu reformas un īpaši pilnībā atcelt sponsorēšanas („Kafala”) sistēmu, un atzinīgi vērtē Valsts cilvēktiesību asociācijas nesen valdībai iesniegto lūgumu atļaut tai pieņemt darbiniekus, kas ir ārvalstnieki, neiesaistot Nodarbinātības ministrijas aģentūru; atzinīgi vērtē nesenos centienus ieviest valsts nodarbinātības tiesību aktus, lai sniegtu standartizētu aizsardzību mājstrādniekiem un nodrošinātu kriminālvajāšanu pret darba devējiem, kas ir atbildīgi par seksuāliem, fiziskiem un darba tiesību pārkāpumiem;

37.  aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt nesenos vardarbīgos uzbrukumus migrējošiem darba ņēmējiem un atbrīvot tūkstošiem cilvēku, kas ir arestēti un tiek turēti pielāgotos uzturēšanās centros, kas saskaņā ar saņemto informāciju bieži vien neatbilst patvēruma vai medicīniskās uzraudzības prasībām; mudina mītnes valstis sadarboties ar Saūda Arābijas iestādēm, lai nokārtotu šo migrējošo darba ņēmēju pēc iespējas humānāku atgriešanos mājās; pauž nožēlu par to, ka nodarbinātības tiesību aktu īstenošana bieži vien netiek veikta saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un pret nelikumīgiem migrantiem tiek vērsta nepamatota vardarbība, piemēram, nesen 2013. gada novembrī notika uzbrukumi, kuros tika nogalināti trīs Etiopijas pilsoņi, 33 000 personas tika apcietinātas un apmēram 200 000 nelikumīgie migranti tika deportēti;

38.  atzinīgi vērtē to, ka SAK ir ratificējusi dažas no galvenajām SDO konvencijām, proti, Konvenciju Nr. 182 par bērnu darba ļaunāko formu aizliegšanu; pauž atzinību par to, ka tā ir pievienojusies Protokolam par cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to (Palermo protokols); sagaida, ka tiks īstenotas juridiskas un politiskas reformas, lai nodrošinātu to, ka visi šie starptautiskie līgumi stājas spēkā;

39.  pieņem zināšanai to, ka SAK nesen ir noraidījusi tai piešķirto nepastāvīgā locekļa vietu ANO Drošības padomē;

40.  uzskata, ka reģiona drošības problēmu saasināšanās risinājums tiktu rasts, izveidojot kopīgu drošības satvaru, no kura nav izslēgta neviena valsts un kurā ir ņemtas vērā visu valstu leģitīmās drošības intereses;

41.  uzsver to, ka ES un SAK sadarbība ir būtiski svarīga, lai cīnītos pret terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, un uzsver, ka pasākumu efektivitātes nolūkā ir jāievēro cilvēka pamattiesības un pilsoniskās brīvības; aicina SAK iestādes uzlabot kontroli pār ārvalstīs bāzēto radikālo kaujinieku grupu finansējumu, ko tām piešķir Saūda Arābijas pilsoņi un labdarības organizācijas; atzinīgi vērtē ieguldījuma nolīgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Centra cīņai pret terorismu izveidi, ko 2011. gada 19. septembrī parakstīja Apvienoto Nāciju Organizācija un SAK, un SAK lēmumu to finansēt trīs gadus;

42.  pauž bažas par to, ka daži SAK pilsoņi un organizācijas sniedz finansiālu un politisku atbalstu vairākām reliģiskām un politiskām grupām īpaši Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Āzijā un it sevišķi Dienvidāzijā (proti, Pakistānā un Afganistānā), Čečenijā un Dagestānā, kas var pastiprināt fundamentālistu un obskurantistu spēkus, kas grauj centienus atbalstīt demokrātisku pārvaldību un pretojas sieviešu līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē;

43.  aicina SAK iestādes sadarboties ar ES un starptautiskā mērogā, lai pārtrauktu salafisma kustību, kas atbalsta Mali militāro dumpinieku pretvalstiskās aktivitātes, kuras veicina visa reģiona destabilizāciju;

44.  uzsver, ka SAK ir viena no galvenajām grupas „Sīrijas draugi” dalībniecēm; aicina SAK ar savu ieguldījumu piedalīties miermīlīgā, iekļaujošā Sīrijas konflikta noregulējumā, jo īpaši atbalstot II Ženēvas sarunas bez priekšnosacījumiem; prasa aktīvāk sniegt atbalstu un nodrošināt visu iespējamo humāno palīdzību Sīrijas iedzīvotājiem, kurus skāris Sīrijā notiekošais pilsoņu karš; aicina SAK izbeigt finansiālā, militārā un politiskā atbalsta sniegšanu Sīrijas ekstrēmistu grupām un iedrošināt citas valstis rīkoties tamlīdzīgi;

45.  atkārtoti aicina SAK dot konstruktīvu ieguldījumu un būt par starpnieci miermīlīgu reformu un valsts dialoga interesēs Bahreinā;

46.  aicina SAK iestādes iesaistīties miermīlīgā dialogā ar Irānu par divpusējām attiecībām un reģiona nākotni; atzinīgi vērtē arī SAK valdības 2013. gada 24. novembra paziņojumu par Ženēvas vienošanās rezultātiem ar Irānu;

47.  aicina ES un SAK efektīvi sadarboties, lai varētu rast taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konflikta izbeigšanai;

48.  mudina ES iestādes palielināt savu klātbūtni šajā reģionā un stiprināt darba attiecības ar SAK, palielinot resursus savai delegācijai Rijādā un ieplānojot regulāras Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vizītes uz Karalisti;

49.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Augstajam cilvēktiesību komisāram, Viņa Majestātei karalim Abdullah bin Abdulaziz, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

(1) OV C 231, 17.9.1990., 216. lpp.
(2) OV C 32, 5.2.1996., 98. lpp.
(3) OV C 320 E, 15.12.2005., 281. lpp.
(4) OV C 303 E, 13.12.2006., 879. lpp.
(5) OV C 76 E, 27.3.2008., 100. lpp.
(6) OV C 323 E, 18.12.2008., 529. lpp.
(7) OV C 161 E, 31.5.2011., 126. lpp.
(8) OV C 247 E, 17.8.2012., 1. lpp.
(9) OV C 296 E, 2.10.2012., 81. lpp.
(10) OV C 33 E, 5.2.2013., 158. lpp.
(11) OV C 51 E, 22.2.2013., 118. lpp.
(12) OV C 131 E, 8.5.2013., 125. lpp.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika