Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ
 Ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη και ο πολιτικός και στρατηγικός αντίκτυπός του
 Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος και η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και την Ταϊλάνδη
 Ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά
 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
 Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (Pericles 2020) ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
 Ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών
 Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τον ορισμό των «τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών»
 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I
 Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I
 Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I
 Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***I
 Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ***I
 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ***I
 Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I
 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I
 Πρόγραμμα Copernicus ***I
 Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS ***I
 Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
 Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ
 Αξιολόγηση της δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το ποινικό δίκαιο και το κράτος δικαίου
 Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο
 Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ
 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
 Έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία
 Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική
Κείμενα (2939 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου