Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
 Rola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE
 Tarcza antyrakietowa dla Europy
 Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia
 Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne
 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I
 Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) ***
 Umowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
 Umowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
 Działania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci
 Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
 Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów
 Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I
 Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I
 Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I
 Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I
 Fluorowane gazy cieplarniane ***I
 Swobodny przepływ pracowników ***I
 Zmiana dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I
 Statystyki dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***I
 Program Copernicus ***I
 Agencja Europejskiego GNSS ***I
 Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego
 Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE
 Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność
 Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych
 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.
 Prokuratura Europejska
 Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r.
 Strategia UE na rzecz Arktyki
Teksty (1768 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności