Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg
 Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU
 Missilskydd för Europa
 Den europeiska fiskerisektorn och frihandelsavtalet mellan EU och Thailand
 Europas gastronomiska arv
 Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***I
 Skydd av euron mot förfalskning (Perikles 2020) ***
 Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar ***
 Avtal mellan EU och Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Väpnade icke-staliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn
 Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna
 Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial
 Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I
 Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I
 Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I
 Paketresor och assisterade researrangemang ***I
 Fluorerade växthusgaser ***I
 Fri rörlighet för arbetstagare ***I
 Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
 Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I
 Copernicusprogrammet ***I
 Europeiska byrån för GNSS ***I
 Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet
 Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter
 Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen
 Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld
 Rapport om EU-medborgarskapet 2013
 Europeiska åklagarmyndigheten
 2013 års framstegsrapport om Turkiet
 EU:s strategi för Arktis
Texter (1705 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy