Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts - Strasbūra
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ***I
 Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi ***
 ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm
 Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) ***I
 Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) ***I
 Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I
 Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība ***I
 Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ***I
 Radioiekārtas ***I
 Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2015. gada budžetu — III iedaļa
 Krievijas iebrukums Ukrainā
 Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas Parlamentu
 Īpašuma un labklājības celšanas loma nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā
 Attīstības politikas saskaņotība
 ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju
 Krievija — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana
 Apspriežu sākšana par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju
 Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā
Teksti (540 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika