Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 13 mars 2014 - Strasbourg
 Asyl- och migrationsfonden ***I
 Internationella Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning ***
 Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet
 Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet
 Asyl- migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) ***I
 Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering ***I
 Fonden för inre säkerhet - Yttre gränser och viseringar ***I
 Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I
 Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision för 2014–2020 ***I
 Radioutrustning ***I
 De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III
 Rysslands invasion av Ukraina
 Genomförande av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet
 Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling
 En konsekvent politik för utveckling
 EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter
 Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
 Inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet
 Säkerhet och människohandel i Sinai
Texter (551 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy