Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2240(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0208/2014

Teksty złożone :

A7-0208/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0300

Teksty przyjęte
PDF 308kWORD 111k
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
P7_TA(2014)0300A7-0208/2014
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012 (C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

1.  udziela dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012 (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5)

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012 (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5)

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając swoje poprzednie decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej zwanej „Agencją”) na rok budżetowy 2012 wynosił 7 241 850 EUR, co stanowi wzrost o 51,11% w porównaniu z 2011 r.; wyjaśnieniem tego faktu może być to, że Agencja została ustanowiona niedawno; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii,

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2012 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2011

1.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że w odniesieniu do trzech uwag poczynionych w 2011 r. dwa działania korekcyjne podjęte w odpowiedzi na uwagi z poprzedniego roku są oznaczone jako „w toku”, a jedno jako „zakończone”;

2.  na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że:

   w odniesieniu do zarządzania budżetowego i finansowego opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące procesu ustanawiania rocznego budżetu, zawierające jasny podział obowiązków, wewnętrzne terminy, oczekiwane wyniki i wsparcie metodologiczne zaangażowanych podmiotów; zauważa, że kierownicy linii budżetowych otrzymują obszerne sprawozdania metodologiczne w celu zapewnienia wydajności i spójności nowo wprowadzonej zasady budżetowania od zera;
   do sprawozdania z wykonania budżetu wprowadzono prognozy budżetowe w celu dostarczenia informacji potrzebnych do monitorowania zobowiązań i płatności;
   poprawiono przejrzystość procedur naboru pracowników poprzez podawanie w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach maksymalnej liczby kandydatów na liście rezerwowej wyraźne informowanie o możliwości odwołania się, a także poprzez przygotowywanie pytań na egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne oraz ich wagi przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.  z niepokojem zauważa, że w celu pokrycia wyższego czesnego pracownicy, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej, otrzymują od Agencji oprócz dodatku edukacyjnego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich dodatkowy zasiłek edukacyjny, na który w roku 2012 przeznaczono ok. 23 000 EUR; zauważa, że ów dodatkowy zasiłek nie wynika z regulaminu pracowniczego, wobec czego Trybunał Obrachunkowy uznał, iż jest on nieprawidłowy; przyznaje jednak, że sytuacja ta wynika z faktu, iż w mieście będącym siedzibą Agencji nie ma szkół europejskich, a celem dodatkowego zasiłku jest zagwarantowanie równego traktowania pracowników Agencji w świetle regulaminu pracowniczego;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 93,75 % oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 66,8 %;

5.  wyraża ubolewanie, że w tytule II (budynki Agencji i związane z nimi koszty) swojego budżetu Agencja przeniosła środki, na które zaciągnięto zobowiązania, w kwocie 1 700 000 EUR, co stanowi 81 % całości środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule; zauważa, że przeniesienia te wiążą się głównie z trwającym wdrożeniem rozporządzenia REMIT; zwraca uwagę Agencji na uwagę Trybunału Obrachunkowego, że ponieważ wdrożenie to związane jest z działalnością operacyjną Agencji, związane z nim środki powinny być zapisane w tytule III budżetu;

6.  zauważa z zaniepokojeniem, że na koniec roku Agencja posiadała środki gotówkowe w kwocie 4 00 000 EUR, obejmujące nadwyżkę budżetową za 2011 r. w kwocie 1 600 000 EUR, która była następstwem przedstawienia nadmiernego zapotrzebowania na środki w 2011 r. i została odzyskana przez Komisję w styczniu 2013 r.; jest zdania, że jest to niezgodne z zasadami dyscypliny w zakresie zarządzania środkami finansowymi;

7.  uważa, że o ile żaden z problemów omawianych w niniejszej rezolucji nie ma charakteru problemu poważnego, to jednak w całości istnieje wyraźna potrzeba poprawy ze strony Agencji w odniesieniu do podstawowych wytycznych w związku z procedurą budżetową na przyszły rok; wzywa Agencję do składania sprawozdań z postępów w ramach działań następczych w związku z decyzją o udzieleniu absolutorium za 2012 r.;

Przesunięcia

8.  zauważa z zaniepokojeniem, że w 2012 r. Agencja dokonała 20 przesunięć budżetowych na kwotę ok. 1 000 000 EUR w 43 liniach budżetowych, co wskazuje na uchybienia w planowaniu budżetu;

Procedury przetargowe i procedury naboru

9.  zauważa z zaniepokojeniem, że w zbadanych procedurach naboru pracowników stwierdzono niedociągnięcia w zakresie przejrzystości i równego traktowania kandydatów, a mianowicie że pytania na rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy nie były ustalone przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur, warunki dopuszczenia do egzaminów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych oraz umieszczenia na liście odpowiednich kandydatów nie były określone wystarczająco szczegółowo, a środki podjęte celem zapewnienia anonimowości kandydatów przystępujących do egzaminów pisemnych były nieadekwatne; wzywa Agencję do zaradzenia tej sytuacji i informowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach w ramach działań następczych w związku z decyzją o udzieleniu absolutorium za 2012 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja dokonuje przeglądu swojej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach oceny, kiedy będą dostępne;

11.  stwierdza, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków rady organów regulacyjnych, dyrektora wykonawczego, kadry kierowniczej wyższego szczebla i ekspertów będących członkami grup eksperckich Agencji, a także życiorysy członków rady administracyjnej i rady odwoławczej nie są publicznie dostępne; wzywa Agencję do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

Audyt wewnętrzny

12.  na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że Agencja podpisała kartę obowiązków ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS), która odbyła swoją pierwszą wizytację w lutym 2012 r., kiedy to przeprowadzono pełną ocenę ryzyka procesów operacyjnych, administracyjnych i wsparcia Agencji, w celu określenia strategii audytu IAS na lata 2013-2015, a także ograniczonego przeglądu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej; zauważa, że podczas oceniania ryzyka IAS określiła procesy o nieodłącznym wysokim poziomie ryzyka, które wymagają usprawnienia, w szczególności planowanie i monitorowanie, ocena wyników pracy i rozwój kariery zawodowej, zarządzanie dokumentami i danymi, działalność pomocniczo-obsługowa, logistyka, bezpieczeństwo, stosunki i komunikacja z zainteresowanymi podmiotami, monitorowanie rynku wewnętrznego, współpraca z krajowymi organami regulacyjnymi i monitorowanie wdrażania kodeksu sieci; zauważa, że Agencja przedłożyła plan działań zakładający cel, który polega na usprawnieniu kontroli tych procesów, a plan ten został potwierdzony przez IAS;

Wyniki

13.  zwraca się do Agencji o przedstawienie europejskim obywatelom wyników i efektów swojej pracy w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem swojej strony internetowej;

o
o   o

14.  w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 3 kwietnia 2014 r.(7) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.
(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0299.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności