Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2240(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0208/2014

Predložena besedila :

A7-0208/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0300

Sprejeta besedila
PDF 294kWORD 107k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
P7_TA(2014)0300A7-0208/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 (C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0208/2014),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 1.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih A agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0208/2014),

1.  odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 1.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0208/2014),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2012 znašal 7 241 850 EUR, kar je 51,11 % več kot v letu 2011, kar je mogoče razložiti s tem, da je bila agencija ustanovljena pred kratkim; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta v zvezi s tremi pripombami iz leta 2011 dva popravna ukrepa, sprejeta v odziv na pripombe iz preteklega leta, označena kot „še poteka“, eden pa kot „zaključen“;

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   so bile v zvezi z upravljanjem proračuna in finančnim poslovodenjem pripravljene podrobne smernice za proces priprave letnega proračuna, ki vsebujejo jasno dodelitev odgovornosti, notranje roke, pričakovane rezultate in metodološko podporo vključenim akterjem; ugotavlja, da upravljavci proračunskih vrstic prejemajo obširna metodološka poročila, da bi zagotovili učinkovitost in skladnost na novo uvedenega vključevanja ničelnih vrstičnih postavk v proračun,
   je bila v poročilo o izvrševanju proračuna uvedena komponenta za proračunske napovedi, ki bo zagotavljala informacije, potrebne za spremljanje obveznosti in plačil,
   je bila povečana preglednost postopkov zaposlovanja, in sicer s tem, da se na razpisih za prosta delovna mesta navede največje število kandidatov, ki bodo uvrščeni na rezervni seznam, in se jasno navede možnost pritožbe, pa tudi s pripravo vprašanj za pisne preizkuse in razgovore ter njihovih ponderjev pred pregledom prijav;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zaradi višjih stroškov šolnin agencija uslužbencem z otroki, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, poleg dodatka za šolanje iz kadrovskih predpisov za uradnike evropskih skupnosti (v nadaljevanju: kadrovski predpisi) dodeljuje še poseben dodatek, katerega skupni znesek v letu 2012 je bil približno 23 000 EUR; ugotavlja, da ti dodatki niso predvideni v kadrovskih predpisih, zato jih je Računsko sodišče obravnavalo kot nepravilne; vendar priznava, da je do tega prišlo zaradi tega, ker evropske šole v mestu, kjer je sedež agencije, ni, namen teh posebnih dodatkov pa je bil zagotoviti enako obravnavo osebja agencije v okviru kadrovskih predpisov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 93,75 % in da je bila stopnja izvrševanja plačil 66,8 %;

5.  obžaluje, da je agencija v naslovu II (stavbe in z njimi povezani stroški) svojega proračuna prenesla odobrena proračunska sredstva v višini 1 700 000 EUR, kar predstavlja 81 % skupnih odobrenih proračunskih sredstev iz naslova II; je seznanjen s tem, da se ti prenosi večinoma nanašajo na tekoče izvajanje uredbe REMIT; opominja agencijo na ugotovitev Računskega sodišča, da bi bilo treba izvajanje vključiti v naslov III proračuna, saj je povezano z operativnimi dejavnostmi agencije;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija ob koncu leta imela 4 200 000 EUR denarnih sredstev, ki so vključevala proračunski presežek iz leta 2011 v višini 1 600 000 EUR, ki je bil posledica previsokega vpoklica sredstev v letu 2011, in da je Komisija ta presežek januarja 2013 izterjala; meni, da to ni skladno s strogim finančnim poslovanjem;

7.  meni, da nobena od težav, navedenih v tej resoluciji, ni zelo resna sama po sebi, kljub temu pa mora agencija zaradi seštevka teh težav izvesti izboljšave glede upoštevanja osnovnih smernic v zvezi s postopkom naslednjega leta; poziva agencijo, naj v okviru nadaljnjih ukrepov v zvezi z razrešnico za leto 2012 poroča o napredku na tem področju;

Prerazporeditve

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija leta 2012 izvršila 20 proračunskih prerazporeditev v višini približno 1 000 000 EUR v 43 proračunskih vrsticah, kar nakazuje pomanjkljivosti v načrtovanju proračuna;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se pri revidiranih postopkih zaposlovanja pokazale pomanjkljivosti, ki so vplivale na preglednost in enakopravno obravnavo kandidatov, in sicer vprašanja za razgovore in preizkuse niso bila pripravljena pred pregledom prijav, pogoji, ki bi jih morali kandidati izpolnjevati, da bi bili povabljeni na pisne preizkuse in razgovore, ter za uvrstitev na seznam ustreznih kandidatov, niso bili dovolj podrobno določeni, ukrepi za zagotavljanje anonimnosti kandidatov, ki so opravljali pisne preizkuse, pa niso bili ustrezni; poziva agencijo, naj to popravi in obvesti organ za podelitev razrešnice o napredku v zvezi s tem v okviru nadaljnjih ukrepov glede razrešnice za leto 2012;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  potrjuje, da agencija na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU izvaja pregled svoje politike preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati ocene, ko bodo ti na voljo;

11.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov odbora regulatorjev, direktorja, najvišjih vodstvenih delavcev in strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih skupinah agencije, ter življenjepisi članov upravnega odbora in komisije za pritožbe niso objavljeni; poziva agencijo, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Notranje revidiranje

12.  je seznanjen s trditvami agencije, da je leta 2012 podpisala listino o delu s službo Komisije za notranjo revizijo (IAS), ki je agencijo prvič obiskala februarja 2012, ko je izvedla celotno oceno tveganja operativnih, upravnih in podpornih procesov agencije z namenom priprave revizijske strategije IAS za obdobje 2013–2015, pa tudi omejen pregled izvajanja standardov notranje kontrole; ugotavlja, da je med oceno tveganj služba IAS opredelila procese z visokim pripadajočim tveganjem, ki jih je treba še izboljšati, zlasti načrtovanje in spremljanje, ocena uspešnosti in razvoj poklicne poti, upravljanje dokumentov in upravljanje podatkov, upravljanje objekta, logistika, varnost, odnosi in komunikacija z interesnimi skupinami, spremljanje notranjega trga, sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi in spremljanje izvajanja kodeksov omrežij; je seznanjen s tem, da je agencija predložila akcijski načrt, katerega cilj je izboljšanje kontrol v teh procesih, in da je služba IAS odobrila ta načrt;

Uspešnost

13.  zahteva, da agencija na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

14.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 1.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov