Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2214(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0205/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0205/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0302

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 357kWORD 147k
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2012: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_TA(2014)0302A7-0205/2014
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0205/2014),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 15.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0205/2014),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 15.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0205/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο τελικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε σε 48 292 749 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 5,86% σε σχέση με το 2011,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2012 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί είναι νόμιμες και κανονικές,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 87,45% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 90,23%·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Κέντρο διέθετε, στο τέλος του 2012, ταμειακά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις συνολικού ύψους 35 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι το Κέντρο δεν μπορεί να προσαρμόζει τις τιμές του κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να εξισορροπεί τα έσοδα με τις δαπάνες, μολονότι ορισμένες φορές προέβη σε επιστροφές προς τους πελάτες του με σκοπό τη μείωση του πλεονάσματός του· καλεί το Κέντρο, καθώς και την Επιτροπή, να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  αναγνωρίζει ότι κατά τον ετήσιο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διαπιστώθηκαν αξιοσημείωτα ζητήματα όσον αφορά το επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος το 2012· συγχαίρει το Κέντρο για την προσήλωσή του στην αρχή του ετήσιου χαρακτήρα και για την έγκαιρη εκτέλεση του προϋπολογισμού του·

Μεταφορές πιστώσεων

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και ο χαρακτήρας των μεταφορών πιστώσεων το 2012 παρέμεινε εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων· συγχαίρει το Κέντρο για τον ορθό δημοσιονομικό σχεδιασμό του·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  σημειώνει ότι, για το έτος 2012, ούτε τα δείγματα πράξεων ούτε άλλα ευρήματα του ελέγχου έδωσαν έναυσμα για να διατυπωθούν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Κέντρου στην ετήσια έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

6.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεση ελέγχου του για το 2012 δεν διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης του Κέντρου·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το Κέντρο θα αξιολογήσει την πολιτική του για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μόλις είναι διαθέσιμα·

8.  επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν δημοσιοποιούνται· καλεί το Κέντρο να επιληφθεί του θέματος επειγόντως·

Επιδόσεις

9.  ζητεί να ανακοινώνει το Κέντρο με προσιτό τρόπο τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχει το έργο του στους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως μέσω του δικτυακού του τόπου·

o
o   o

10.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014(7) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 15.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 314, 7.12.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0299.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου