Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2214(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0205/2014

Pateikti tekstai :

A7-0205/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0302

Priimti tekstai
PDF 367kWORD 113k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
P7_TA(2014)0302A7-0205/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0205/2014),

1.  patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, kad Centro 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 15.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 314, 1994 12 7, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0205/2014),

1.  pritaria Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 15.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 314, 1994 12 7, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0205/2014),

A.  kadangi, atsižvelgiant į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) finansines ataskaitas, Centro 2012 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 48 292 749 EUR ir tai yra 5,86 proc. mažiau nei 2011 m.,

B.  kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Centro 2012 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2012 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 87,45 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 90,23 proc.;

2.  su susirūpinimu pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, 2012 m. pabaigoje Centras turėjo grynųjų pinigų ir trumpalaikius indėlius, kurie sudarė 35 mln. EUR; pažymi, kad Centras negali koreguoti kainų per metus, kad subalansuotų pajamas ir išlaidas, nors jis kelis kartus grąžino pinigus savo klientams, kad sumažintų perviršį; ragina Centrą kartu su Komisiją pasiūlyti būdą, kaip ištaisyti šią padėtį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pripažįsta, kad Audito Rūmų atlikto metinio audito metu 2012 m. nerasta jokių svarbių problemų, susijusių su perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu; teigiamai vertina tai, kad Centras laikosi metinio periodiškumo principo ir laiku vykdo savo biudžetą;

Perkėlimai

4.  džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų audito išvadomis, lėšų perskirstymo lygis ir pobūdis 2012 m. ir toliau atitiko finansines taisykles; giria Centrą už tai, kad jis gerai planuoja savo biudžetą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  pažymi, kad 2012 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų metinėje audito ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Centro viešųjų pirkimų procedūrų;

6.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje audito ataskaitoje nepateikė pastabų dėl Centro įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  pripažįsta, kad Centras, remdamasis Komisijos parengtomis Interesų konfliktų ES decentralizuotose agentūrose prevencijos ir valdymo gairėmis, įvertins savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie vertinimo rezultatus, kai jie bus gauti;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad viešai nėra prieinami valdybos narių, vykdančiojo direktoriaus bei vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; ragina Centrą kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

Veiklos rezultatai

9.  prašo, kad agentūra apie savo veiklos rezultatus ir poveikį ES piliečiams praneštų prieinamai, visų pirma savo interneto svetainėje;

o
o   o

10.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje(7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 15.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 314, 1994 12 7, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0299.

Teisinė informacija - Privatumo politika