Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2214(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0205/2014

Predkladané texty :

A7-0205/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0302

Prijaté texty
PDF 299kWORD 105k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
P7_TA(2014)0302A7-0205/2014
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0205/2014),

1.  udeľuje riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.15.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0205/2014),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.15.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0205/2014),

A.  keďže podľa finančného výkazu predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (stredisko) na rozpočtový rok 2012 sumu 48 292 749 EUR, čo predstavuje zníženie o 5,86 % v porovnaní s rokom 2011,

B.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka strediska za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  poznamenáva, že výsledkom snáh monitorovať rozpočet v rozpočtovom roku 2012 bola miera plnenia rozpočtu 87,45 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 90,23 %;

2.  konštatuje so znepokojením, že podľa správy Dvora audítorov stredisko držalo na konci roka 2012 hotovosť a krátkodobé vklady vo výške 35 miliónov EUR; berie na vedomie, že stredisko nemôže v priebehu roka upravovať ceny, aby si vyrovnalo príjmy a výdavky, hoci príležitostne vrátilo svojim klientom finančné prostriedky, aby si znížilo prebytok; vyzýva stredisko spolu s Komisiou, aby navrhli nápravu tejto situácie;

Záväzky a prenosy

3.  uznáva, že ročný audit Dvora audítorov nezistil žiadne závažné problémy, čo sa týka úrovne prenosov za rok 2012; vyjadruje stredisku uznanie za dodržanie zásady ročnej platnosti rozpočtu a včasné plnenie rozpočtu;

Presuny

4.  poznamenáva s uspokojením, že podľa ročnej správy o činnosti, ako aj zistení auditu Dvora audítorov, bola úroveň a charakter presunov v roku 2012 v rámci hraníc stanovených v rozpočtových pravidlách; vyjadruje pochvalu stredisku za dobré rozpočtové plánovanie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  poznamenáva, že v ročnej správe Dvora audítorov o audite za rok 2012 neviedli žiadne operácie vo vzorke, ani ďalšie zistenia auditu k poznámkam k postupom verejného obstarávania strediska;

6.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 neuviedol žiadne poznámky, pokiaľ ide o postupy prijímania zamestnancov strediska;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

7.  uznáva, že stredisko posúdi svoju politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov na základe usmernení Komisie o riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach Únie; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch hodnotenia, hneď ako budú k dispozícii;

8.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; žiada orgán, aby túto situáciu urýchlene napravil;

Výkonnosť

9.  žiada agentúru, aby prístupným spôsobom, najmä prostredníctvom svojej webovej stránky, informovala o výsledkoch svojej činnosti a o jej dosahu na európskych občanov;

o
o   o

10.  pokiaľ ide o ďalšie pripomienky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 3. apríla 2014(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.15.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0299.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia