Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2214(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0205/2014

Predložena besedila :

A7-0205/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0302

Sprejeta besedila
PDF 283kWORD 100k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije
P7_TA(2014)0302A7-0205/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 (C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 15.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 07.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

1.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 15.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

A.  ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2012 znašal 48 292 749 EUR, kar je 5,86 % manj kot leta 2011;

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 87,45 %, stopnja izvrševanja plačil pa 90,23 %;

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je imel center po ugotovitvah iz poročila Računskega sodišča konec leta 2012 gotovinske in kratkoročne vloge v višini 35 milijonov EUR; ugotavlja, da center med letom ne more prilagajati cen, da bi uravnovesil prihodke in odhodke, čeprav je nekajkrat zneske vrnil strankam, da bi zmanjšal presežek; poziva center, naj v sodelovanju s Komisijo predlaga rešitev za to težavo;

Obveznosti in prenosi sredstev

3.  ugotavlja, da Računsko sodišče pri reviziji poslovanja v letu 2012 ni našlo večjih težav v zvezi z zneski, prenesenimi v naslednje proračunsko leto; izreka pohvalo centru, ker je sledil načelu enoletnosti in pravočasno izvršil svoj proračun;

Prerazporeditve

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo centru za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

6.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v centru;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  potrjuje, da bo center na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU ocenil svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati ocene, ko bodo ti na voljo;

8.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora, izvršne direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva center, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Uspešnost

9.  zahteva, da center na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

10.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 15.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov