Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2208(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0207/2014

Esitatud tekstid :

A7-0207/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.27
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0303

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 102k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
P7_TA(2014)0303A7-0207/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0207/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 21.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0207/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 21.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 - C7-0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0207/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2012. aasta lõplik eelarve 19 216 951 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 1,83 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus keskuse eelarvesse 2012. aastal kokku 16 933 900 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 0,31 % suurust vähenemist;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1.  tunnistab keskuse ülisuurt osatähtsust kutsehariduse ja -koolituse edendamisel liidus ning seda ajal, mil on vaja uusi koolitusmeetodeid; rõhutab, et keskuse panus on asjakohane sellise poliitika toetamisel, mille eesmärk on uurida kutsehariduse ja -koolituse potentsiaali majanduse arenguks ning õppimiselt tööellu ülemineku hõlbustamiseks, eelkõige majanduslanguse kontekstis; märgib, et mitmesuguste sidusrühmade esindatus on märk suurenenud nõudlusest keskuse eksperditeadmiste ja analüüsisuutlikkuse järele;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest ühe puhul on seisuks märgitud „pooleli”, ühe puhul „lõpetatud” ning ühe puhul „osaliselt lõpetatud” ja „osaliselt pooleli”;

3.  võtab keskuse aasta tegevusaruande alusel teadmiseks, et keskuse tööprogramm viidi ellu kavakohaselt; peab kiiduväärseks keskuse saavutusi keskpika perioodi (2012–2014) prioriteetide valdkonnas, mida kajastab keskuse tööprogrammiga seotud tulemuslikkuse mõõtmise süsteem;

4.  võtab teadmiseks keskuse esitatud teabe selle kohta, et

–  arendati välja laiaulatuslik hangete kavandamise ja eelarveseisundi jälgimise kava, mis aitas vähendada ümberpaigutamiste arvu 2012. aastal rohkem kui 25 %, ning et arendati välja metoodika, sh parameetrid, prognoosid ja sammud keskuse I jaotisega seotud kulude prognoosimise parandamiseks;

–  rakendati struktuurimeetmeid kutseharidus- ja -koolitustoetuste rahastamisega seotud puudustega tegelemiseks, nimelt võrgustiku tulemuste esitamise kohandatud ajakava ning rakendamise lõpparuannete koostamine esimese poolaasta jooksul; tegevusega seotud aspektide kontrolli ettevalmistamine, kasutades kontrollnimekirju, milles keskendutakse vahetuskurssidele, kontrollitõendite ja aruannete vahelisele sidususele ning arvutusvigade tuvastamisele; võrgustiku liikmetele täiustatud suuniste esitamine seoses rakendamise lõpparuannete ettevalmistamisega, et vältida sagedasi või pikaajalisi arvete maksmise peatamisi, ning rakendamise lõpparuannete esitamise suhtes igakuise järelevalvemehhanismi kohaldamine;

–  komisjoni siseauditi talituse 2010. aasta soovituste elluviimiseks töötati lõplikult välja ja kiideti heaks kõikehõlmav talitluspidevuse kava, millega hinnatakse võimaliku tegevuse katkemise riski, määratakse kindlaks kriitilise tähtsusega funktsioonid ja vajalikud reageerimisajad ning mis sisaldab tegevuskava selle rakendamiseks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5.  märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,68 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 94,44 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.  võtab teadmiseks, et II jaotise kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli kõrge (39 %); täheldab, et kontrollikoja aastaaruande kohaselt olid selle taga peamiselt keskusest sõltumatud põhjused;

Ümberpaigutused

7.  märgib, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümberpaigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse, ning tunnustab keskust eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  märgib, et ei 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud iga-aastases auditiaruandes keskuse hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

9.  märgib murega, et kontrollikoja auditileidude kohaselt ei allkirjastanud eelvalikukomisjoni liikmed keskuse direktori ametikoha täitmiseks 2010. ja 2011. aastal korraldatud ja edutuks tunnistatud kahe töölevõtmismenetluse puhul dokumenti huvide konflikti puudumise kohta; peab murettekitavaks asjaolu, et töövestluste küsimused ja hindamiskriteeriumid, nagu ka reservnimekirja pääsemise lävendid pandi paika alles pärast kandidaatide sõelumist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  võtab teadmiseks, et keskus hindab oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat vastavalt komisjoni suunistele huvide konflikti ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni hindamise tulemustest, kui need on selgunud;

11.  märgib, et juhatuse liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; palub keskusel see olukord kiiremas korras parandada;

Kommentaarid sisekontrollimehhanismide kohta

12.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja aastaaruande kohaselt ei kasuta keskus tavaliselt toetusesaajate väljamaksetaotlustes esitatud personalikulude kontrollimisel tõendavaid originaaldokumente, kuigi keskuse tehtav toetuste (mida määratakse igal aastal liikmesriikides asuvate partnerite võrgustikule) eelkontroll hõlmab toetusesaajate esitatud väljamaksetaotluste põhjalikku dokumentaalset analüüsi ning toetusesaajatega lepingu sõlminud välisaudiitoritelt või sõltumatutelt ametiisikutelt saadud kontrollitõendite ülevaatamist; peab kahetsusväärseks, et järelkontrolli tehti viimati 2009. aastal, ning rõhutab vajadust viia läbi järelkontroll, et menetlust tõhusamaks muuta; märgib murega, et kontrollikoja auditileidude kohaselt annavad eelkontrollid vaid piiratud määral kindlust, ning teeb soovituse, et eelkontrollimenetlusi tuleks rangemaks muuta; palub keskusel selle küsimusega tegeleda ning esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmete kohta aruande 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames;

Siseaudit

13.  võtab teadmiseks keskuse esitatud teabe selle kohta, et siseauditi talitus viis 2012. aasta kohta läbi riskihindamise ning tuvastas viis kriitilise tähtsusega riskifaktorit; märgib, et need viis faktorit lisati keskuse 2012. aasta riskijuhtimiskavasse (mis moodustab osa keskuse 2012. aasta tööprogrammist); võtab teadmiseks, et neist faktoreist kolme osas võetud meetmed on lõpule viidud ja meetmed ülejäänud kahe kriitilise riski osas on pooleli;

Tulemuslikkus

14.  nõuab, et keskus edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o
o   o

15.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 21.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0299.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika