Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2208(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0207/2014

Pateikti tekstai :

A7-0207/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.27
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0303

Priimti tekstai
PDF 377kWORD 109k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras
P7_TA(2014)0303A7-0207/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12 a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0207/2014),

1.  patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 21.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12 a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0207/2014),

1.  pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 21.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12 a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0207/2014),

A.  kadangi, atsižvelgiant į Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) finansines ataskaitas, Centro 2012 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 19 216 951 EUR, t. y. 1,83 proc. daugiau negu 2011 m.,

B.  kadangi, remiantis Centro finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Centro 2012 m. biudžetą buvo 16 933 900 EUR, t. y. 0,31 % mažesnis negu 2011 m.,

C.  kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2012 finansinių metų Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

1.  pripažįsta esminį Centro vaidmenį skatinant profesinį rengimą ir mokymą Europos Sąjungoje tokiu metu, kai reikia naujų mokymo metodų; pabrėžia kaip svarbu, kad jis prisideda prie tų politikos sričių, kuriomis siekiama panaudoti profesinio rengimo ir mokymo potencialą ekonomikos vystymuisi remti ir perėjimui nuo mokymosi prie įdarbinimo palengvinti, ypač atsižvelgiant į ekonomikos nuosmukį; pažymi, kad tai, jog esama įvairių suinteresuotųjų subjektų, rodo didesnį susidomėjimą Centro kompetencija ir analitiniais pajėgumais;

Tolesni veiksmai, susiję su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad vienas taisomasis veiksmas, kurio buvo imtasi atsižvelgiant į praėjusių metų pastabas, pažymėtas kaip „vykdomas“, vienas – kaip „užbaigtas“ ir vienas – kaip iš „dalies užbaigtas“ ir „iš dalies vykdomas“;

3.  remdamasis Centro metine veiklos ataskaita pažymi, kad Centro darbo programa įgyvendinta, kaip planuota; džiaugiasi Centro pasiekimais tose srityse, kurios apibūdintos kaip vidutinės trukmės laikotarpio prioritetai (2012–2014 m.), kaip nurodyta pagal Centro rezultatyvumo vertinimo sistemą, susietą su darbo programa;

4.  remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, kad:

–  buvo plėtojamas išsamus viešųjų pirkimų planavimas ir biudžeto stebėsena, o tai padėjo 2012 m. sumažinti biudžeto lėšų perkėlimų skaičių daugiau kaip 25 proc., ir kad buvo parengta metodika, įskaitant parametrus, planus ir veiksmus, kuriais būtų galima pagerinti su I antraštine dalimi susijusių išlaidų prognozes,

–  buvo įgyvendintos struktūrinės priemonės, kad būtų pašalinti trūkumai, susiję su profesinio rengimo ir mokymo dotacijų finansavimu, t. y. pritaikytas tinklo rezultatų tvarkaraštis ir galutinės įgyvendinimo ataskaitos per pirmąjį pusmetį; veiklos patikrinimo parengimas naudojant kontrolinius sąrašus, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas valiutų kursams, audito sertifikatų ir ataskaitų atitikimui ir skaičiavimo klaidų nustatymui; patobulintų gairių tinklo nariams pateikimas ruošiant galutines įgyvendinimo ataskaitas siekiant išvengti, kad dažnai ar ilgam būtų sulaikomos sąskaitos, ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų išdavimo mėnesinės stebėsenos mechanizmo taikymas,

–  siekiant įgyvendinti Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) 2010 m. rekomendacijas buvo užbaigtas ir patvirtintas išsamus veiklos tęstinumo planas, kuriuo įvertinama potencialių sutrikimų rizika, apibrėžiamos svarbiausios funkcijos ir reikalingas reagavimo laikas bei numatomas jo įgyvendinimui skirtas veiksmų planas;

Biudžeto ir finansų valdymas

5.  pažymi, kad 2012 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,68 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 94,44 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  pažymi, kad III antraštinės dalies perkeltų įsipareigotų panaudoti asignavimų lygis buvo aukštas (39 proc.); pripažįsta, kad, remiantis Audito Rūmų metine ataskaita, taip atsitiko iš esmės dėl priežasčių, kurios nepriklausė nuo Centro valios;

Perkėlimai

7.  pažymi, kad remiantis metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų audito išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2012 m. ir toliau atitiko finansines taisykles, ir giria Centrą už tai, kad jis gerai planuoja savo biudžetą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  pažymi, kad 2012 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų metinėje audito ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Centro viešųjų pirkimų procedūrų;

9.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito rūmų išvadomis, pirminės atrankos komisijos nariai nepasirašė deklaracijų, kad nėra interesų konflikto dėl dviejų įdarbinimo procedūrų į Centro direktoriaus postą, kurios buvo pradėtos 2010 m. ir 2011 m. ir buvo paskelbtos neįvykusiomis; reiškia susirūpinimą dėl to, kad pokalbių klausimai ir jų korekciniai koeficientai, taip pat minimalūs balai, kuriuos kandidatai turėjo gauti, kad būtų įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą, buvo nustatyti po kandidatų atrankos;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  pripažįsta, kad Centras, remdamasis Komisijos parengtomis Interesų konfliktų ES decentralizuotose agentūrose prevencijos ir valdymo gairėmis, įvertins savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie vertinimo rezultatus, kai jie bus gauti;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad viešai nėra prieinami valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų vadovų interesų deklaracijos; ragina Centrą kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

Pastabos dėl vidaus kontrolės priemonių

12.  apgailestauja, kad, remiantis Audito Rūmų metine ataskaita, naudos gavėjų deklaruotos personalo išlaidos paprastai netikrinamos pagal patvirtinamųjų dokumentų originalus, nors Centro atliekamos dotacijų (kasmet skiriamų nacionalinių partnerių tinklui) ex ante patikros apima išsamią dotacijų gavėjų pateiktų išlaidų deklaracijų analizę, taip pat iš išorės naudos gavėjų samdytų auditorių ir iš nepriklausimų valstybės pareigūnų gautų pažymų peržiūra; apgailestauja, kad susijusios ex post patikros paskutinį kartą buvo vykdytos 2009 m. ir pabrėžia, kad norint sustiprinti procedūrą reikia vykdyti ex post patikras; susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito rūmų išvadomis, ex ante patikros suteikia tik ribotą patikinimą ir siūlo ex ante patikros procedūras sustiprinti; ragina Centrą spręsti šią problemą ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą, kokių veiksmų imtasi vykdant tolesnes priemones, susijusias su 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu;

Vidaus auditas

13.  atsižvelgdamas į Centro informaciją pripažįsta, kad VAT atliko 2012 finansinių metų rizikos įvertinimą ir nustatė penkias esmines rizikos problemas; pažymi, kad šios penkios problemos buvo įtrauktos į Centro metinį 2012 m. rizikos valdymo planą kaip Centro 2012 m. darbo programos dalis; pripažįsta, kad veiksmai, kurių imtasi dėl trijų iš šių problemų, yra užbaigti, o veiksmai dėl likusių dviejų esminių problemų vykdomi;

Veiklos rezultatai

14.  prašo, kad Centras apie savo veiklos rezultatus ir poveikį ES piliečiams praneštų prieinamai, visų pirma savo interneto svetainėje;

o
o   o

15.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje(7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 21.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0299.

Teisinė informacija - Privatumo politika