Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2208(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0207/2014

Predkladané texty :

A7-0207/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0303

Prijaté texty
PDF 309kWORD 115k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
P7_TA(2014)0303A7-0207/2014
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 (C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 94(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0207/2014),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 94(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0207/2014),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 94(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0207/2014),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) za rozpočtový rok 2012 sumu 19 216 951 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,83 % v porovnaní s rokom 2011;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu strediska na rok 2012 sumu 16 933 900 EUR, čo predstavuje pokles o 0,31 % v porovnaní s rokom 2011;

C.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka strediska za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

1.  uznáva zásadnú úlohu strediska z hľadiska podpory odborného vzdelávania a odbornej prípravy v Únii v čase, keď sú potrebné nové vzdelávacie metódy; zdôrazňuje význam jeho prínosu k politikám, ktorých cieľom je preskúmať potenciál odborného vzdelávania a odbornej prípravy pri podpore hospodárskeho rozvoja a uľahčení prechodu od vzdelávania k zamestnaniu, a to predovšetkým v kontexte hospodárskej recesie; konštatuje, že prítomnosť rozličných zainteresovaných strán poukazuje na zvýšený dopyt po odborných znalostiach a analytickej kapacite strediska;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2011

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stav v prípade jedného z nápravných opatrení, ktoré boli prijaté v nadväznosti na pripomienky za predchádzajúci rok, je označený ako „prebieha“, pri jednom ako „dokončený“ a pri jednom ako „čiastočne dokončený“ a „čiastočne nedokončený“;

3.  na základe výročnej správy o činnosti strediska konštatuje, že jeho pracovný program sa vykonal podľa plánu; víta úspechy strediska v oblastiach, ktoré boli stanovené v rámci strednodobých priorít (2012 – 2014), ako ukazuje systém merania výkonnosti strediska pripojený k pracovnému programu;

4.  berie na vedomie, že podľa údajov strediska:

–  bolo vypracované komplexné plánovanie obstarávania a monitorovanie rozpočtu, čo pomohlo znížiť počet presunov v roku 2012 o viac ako 25 %, a že bola vypracovaná metodika vrátane parametrov, odhadov a krokov na zlepšenie prognózovania výdavkov týkajúcich sa hlavy I;

–  boli vykonané štrukturálne opatrenia s cieľom riešiť nedostatky týkajúce sa financovania grantov na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, najmä upravený harmonogram pre výstupy siete a záverečné správy o plnení počas prvého semestra; príprava operačného overovania pomocou kontrolných zoznamov s dôrazom na výmenné kurzy, súlad medzi osvedčeniami o audite a správami a zistenie chýb vo výpočtoch; poskytnutie prepracovaných usmernení, ktoré sa týkajú prípravy záverečných správ o plnení, členom siete s cieľom zabrániť častému alebo dlhému pozastavovaniu faktúr a uplatnenie mechanizmu mesačného monitorovania predkladania záverečných správ o plnení;

–  s cieľom vykonávať odporúčania Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS) z roku 2010 sa dokončil a bol schválený komplexný plán na zabezpečenie kontinuity činností, ktorým sa posudzuje riziko potenciálneho narušenia, stanovujú sa funkcie zásadného významu a čas potrebný na reakciu a ktorý obsahuje akčný plán na jeho vykonávanie;

Rozpočet a finančné hospodárenie

5.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,68 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 94,44 %;

Viazané rozpočtové prostriedky a prenosy

6.  konštatuje, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II boli vysoké, na úrovni 39 %; berie na vedomie, že podľa výročnej správy Dvora audítorov to vyplynulo predovšetkým z dôvodov, za ktoré stredisko nenieslo žiadnu zodpovednosť;

Presuny

7.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových pravidiel, a vyjadruje stredisku uznanie za dobré rozpočtové plánovanie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  konštatuje, že za rok 2012 neboli vo výročnej správe Dvora audítorov o audite v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania strediska;

9.  so znepokojením konštatuje, že podľa zistení Dvora audítorov členovia výboru pre predbežný výber nepodpísali vyhlásenie týkajúce sa neexistencie konfliktu záujmov v prípade dvoch postupov prijímania zamestnancov na pozíciu riaditeľa strediska, ktoré začali v roku 2010 a 2011 a boli vyhlásené za neúspešné; vyjadruje znepokojenie nad tým, že otázky na pohovory a ich váhy, ako aj minimálny počet bodov potrebný na zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov boli stanovené po preskúmaní prihlášok uchádzačov;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

10.  berie na vedomie, že stredisko posúdi svoju politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch posúdenia, keď budú k dispozícii;

11.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov riadiacej rady, ako aj vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; žiada stredisko, aby túto situáciu urýchlene napravilo;

Pripomienky k vnútornej kontrole

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy Dvora audítorov náklady na zamestnancov, ktoré si vyúčtovali príjemcovia, sa bežne neoverujú podľa originálov podporných dokumentov, a to napriek tomu, že ex ante overovania grantov (ktoré sa každoročne prideľujú sieti národných partnerov) strediskom pozostávajú z komplexnej analýzy dokumentov týkajúcich sa žiadostí o preplatenie nákladov, ktoré predložili príjemcovia grantov, ako aj preskúmania osvedčení získaných od externých audítorov, ktorých si najali príjemcovia, alebo osvedčení od nezávislých štátnych úradníkov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že súvisiace overovania ex post sa naposledy vykonali v roku 2009, a zdôrazňuje, že ich vykonávanie je potrebné na skvalitnenie tohto postupu; so znepokojením konštatuje, že podľa zistení Dvora audítorov overovania ex ante poskytujú len obmedzenú istotu, a odporúča, aby sa postupy overovania ex ante posilnili; vyzýva stredisko, aby túto otázku riešilo a aby v rámci následných krokov v súvislosti s absolutóriom za rok 2012 informovalo orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opareniach;

Vnútorný audit

13.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že IAS vykonal posudzovanie rizika za rok 2012 a päť oblastí rizika identifikoval ako kritické; konštatuje, že týchto päť otázok bolo zahrnutých v ročnom pláne riadenia rizík strediska na rok 2012 (ako súčasť pracovného programu strediska na rok 2012); berie na vedomie, že vykonávanie opatrení prijatých v súvislosti s tromi uvedenými otázkami je ukončené a vykonávanie opatrení týkajúcich sa zostávajúcich dvoch kritických rizík prebieha;

Výkonnosť

14.  žiada stredisko, aby prístupným spôsobom, najmä prostredníctvom svojej webovej stránky, informovalo o výsledkoch svojej činnosti a o jej dosahu na európskych občanov;

o
o   o

15.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 3. apríla 2014(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 21.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0299.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia