Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2229(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0240/2014

Pateikti tekstai :

A7-0240/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.28
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0304

Priimti tekstai
PDF 387kWORD 139k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas
P7_TA(2014)0304A7-0240/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Koledžo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą C(2011)4680, kuriuo duodamas sutikimas taikyti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 leidžiančią nukrypti nuostatą, kaip prašė Europos policijos koledžas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010 m. liepos 12 d. ataskaitą dėl privačių išlaidų kompensavimo (10/0257/KA),

–  atsižvelgdamas į išorės auditą, kurį užsakė Europos policijos koledžas (Sutartis Nr. CEPOL/2010/001), dėl privačių išlaidų kompensavimo,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo penkerių metų išorės vertinimo galutinę ataskaitą (Sutartis Nr. CEPOL/CT/2010/002),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato 2009 m. metinę veiklos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo ketvirtąją pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Vidaus audito tarnybos (VAT) 2011 m. liepos 4 d. (nuoroda: Ares (2011) 722479) raštą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo trečiosios pažangos ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo Europos Parlamento rezoliucijos „2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas“ įgyvendinimo ataskaitą ir jos priedus;

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo ataskaitą dėl viešųjų pirkimų vadovo taikymo 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. liepos 1 d. laikotarpiu ir jos priedą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0240/2014),

1.  patvirtina Europos policijos koledžo direktoriui, kad Koledžo 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 29.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 256, 2005 10 1, p. 63.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Koledžo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą C(2011)4680, kuriuo duodamas sutikimas taikyti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 leidžiančią nukrypti nuostatą, kaip prašė Europos policijos koledžas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010 m. liepos 12 d. ataskaitą dėl privačių išlaidų kompensavimo (10/0257/KA),

–  atsižvelgdamas į išorės auditą, kurį užsakė Europos policijos koledžas (Sutartis Nr. CEPOL/2010/001), dėl privačių išlaidų kompensavimo,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo penkerių metų išorės vertinimo galutinę ataskaitą (Sutartis Nr. CEPOL/CT/2010/002),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato 2009 m. metinę veiklos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo ketvirtąją pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Vidaus audito tarnybos (VAT) 2011 m. liepos 4 d. (nuoroda: Ares (2011) 722479) raštą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo trečiosios pažangos ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo Europos Parlamento rezoliucijos „2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas“ įgyvendinimo ataskaitą ir jos priedus;

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo ataskaitą dėl viešųjų pirkimų vadovo taikymo 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. liepos 1 d. laikotarpiu ir jos priedą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0240/2014),

1.  pritaria Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 29.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 256, 2005 10 1, p. 63.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Koledžo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą C(2011)4680, kuriuo duodamas sutikimas taikyti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 leidžiančią nukrypti nuostatą, kaip prašė Europos policijos koledžas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010 m. liepos 12 d. ataskaitą dėl privačių išlaidų kompensavimo (10/0257/KA),

–  atsižvelgdamas į išorės auditą, kurį užsakė Europos policijos koledžas (Sutartis Nr. CEPOL/2010/001), dėl privačių išlaidų kompensavimo,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo penkerių metų išorės vertinimo galutinę ataskaitą (Sutartis Nr. CEPOL/CT/2010/002),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato 2009 m. metinę veiklos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo ketvirtąją pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Vidaus audito tarnybos (VAT) 2011 m. liepos 4 d. (nuoroda: Ares (2011) 722479) raštą dėl Europos policijos koledžo 2010–2014 m. daugiamečio veiksmų plano įgyvendinimo trečiosios pažangos ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo Europos Parlamento rezoliucijos „2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas“ įgyvendinimo ataskaitą ir jos priedus;

–  atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo ataskaitą dėl viešųjų pirkimų vadovo taikymo 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. liepos 1 d. laikotarpiu ir jos priedą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0240/2014),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos policijos koledžo (toliau – Koledžas) galutinis 2012 finansinių metų biudžetas buvo 8 450 640 EUR, t. y. 1,31 proc. didesnis nei 2011 m.; kadangi visas Koledžo biudžetas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto,

B.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2012 finansinių metų Koledžo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

Tolesni veiksmai, susiję su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad trys taisomieji veiksmai iš keturių, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į praėjusių metų pastabas, yra neįvykdyti, o vienas taisomasis veiksmas pažymėtas kaip „vykdomas“;

2.  remdamasis Koledžo pateikta informacija patvirtina, kad:

   aukštą perkėlimų į kitą laikotarpį lygį daugiausiai lėmė tai, kad išlaidų, susijusių su paskutiniais 2011 m. mėnesiais pagal dotacijų susitarimus organizuotais kursais, negalima buvo kompensuoti iki 2012 m. pradžios ir kad asignavimų panaikinimai daugiausiai grindžiami tuo, kad valstybių narių dotacijų gavėjai surengia kursus panaudodami mažiau lėšų, negu iš pradžių įrašyta į biudžetą;
   biudžeto vykdymo stebėsena ir individualių įsipareigojimų naudojimo stebėsena, papildomą dėmesį skiriant į kitą laikotapį perkeltiems įsipareigojimams, pagerėjo;
   siekdamas pagerinti finansų valdymą ir užkirsti kelią tam, kad nepasikartotų tokia padėtis kaip neteisingų biudžeto eilučių mokėjimų panaudojimas, kuri buvo susijusi su biudžeto eilute „Kursai ir seminarai“, Koledžas įgyvendino savo biudžeto struktūros racionalizavimo procesą ir sumažino biudžeto eilučių, susijusių su prisiimamais įsipareigojimais kursams, skaičių;
   sukurta ir tikimasi, kad bus patvirtinta nauja biudžeto perkėlimų procedūra, taip pat tikimasi, kad patobulinta biudžeto struktūra kartu su didesne biudžeto vykdymo priežiūra ir kitais biudžeto procedūros patobulinimais padės mažinti biudžeto perkėlimų skaičių;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad 2012 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 95,1 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 76 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  su susirūpinimu pažymi, kad iš 2011 m. perkeltų įsipareigotų panaudoti asignavimų, kurie sudarė 1 700 000 EUR, 700 000 EUR (41,2 %) 2012 m. buvo panaikinta; pripažįsta, kad taip padaryta buvo visų pirma dėl to, kad kompensuotinos išlaidos pagal 2011 m. dotacijų susitarimus (440 000 EUR panaikintų perkėlimų į kitą laikotarpį) buvo mažesnės nei įvertinta;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. įvairioms antraštinėms dalims įsipareigotų panaudoti asignavimų lygis svyravo nuo 90 proc. iki 99 proc. visų asignavimų, ir tai rodo, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; pažymi, kad į 2013 metus perkeltų įsipareigotų panaudoti asignavimų lygis pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) buvo aukštas ir sudarė 1 500 000 EUR (36 proc.); pripažįsta, kad to priežastis nebuvo vėlavimas įgyvendinti Koledžo 2012 m. metinę darbo programą, o atsirado dėl 6 dalyje minėto perkėlimo ir dėl to, kad išlaidas, susijusias su paskutiniais 2012 m. mėnesiais pagal 2012 m. susitarimus dėl dotacijų organizuotais kursais, galima buvo kompensuoti tik 2013 m. pradžioje;

6.  apgailestauja, kad 2013 m. mainų programai (numatytai 2013 m. kovo–balandžio mėn.) įsipareigotų panaudoti asignavimų, sudarančių 355 500 EUR, perkėlimas į 2013 m. buvo atliktas 2012 m. Koledžo metinėje darbo programoje nepateikiant jokios nuorodos į 2013 m. mainų programą; pažymi, kad kadangi 2012 m. nepriimtas joks finansavimo sprendimas šiuo klausimu, šis perkėlimas yra netvarkingas;

Perkėlimai

7.  2012 m. Koledžas atliko 37 biudžetinius perkėlimus, kurie siekė 1 000 000 EUR ir iš kurių 36 buvo atlikti tose pačiose antraštinėse dalyse;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  primena, kad Koledžas turi užtikrinti visišką „CEPOL įdarbinimo vadovo“ laikymąsi ir toliau didinti įdarbinimo procedūrų skaidrumą; su susirūpinimu pažymi, kad skelbimai apie laisvas pareigybes ne visada buvo paskelbti bent šešias savaites prieš prašymų pateikimo terminą ir kad nebuvo įrodymų, kad vertintojai užtikrino, jog būtų laikomasi prašymų teikimo taisyklių; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad taikyti atrankos kriterijai ne visada atitiko tuos, kurie buvo nurodyti skelbimuose apie laisvas pareigybes, ir kad kai kuriais atvejais buvo labai vėluojama nagrinėti prašymus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  pažymi, kad Koledžas, remdamasis Komisijos parengtomis Interesų konfliktų ES decentralizuotose agentūrose prevencijos ir valdymo gairėmis, persvarstys savo šiuo metu galiojančias taisykles dėl interesų konfliktų, siekdamas 2014 m. parengti specialią interesų konfliktų politiką; pažymi, kad tai atliekant bus atsižvelgta į valdybos ir darbo grupių narius ar kitas suinteresuotųjų subjektų, tiesiogiai bendradarbiaujančių su Koledžu, bet jame neįdarbintų, kategorijas; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie persvarstymo rezultatus, kai jie bus gauti;

10.  pažymi, kad valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos nėra paskelbtos viešai; ragina Koledžą nedelsiant ištaisyti šiuos trūkumus;

Vidaus auditas

11.  atsižvelgdamas į Koledžo informaciją nurodo, kad 2012 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko viešųjų pirkimų auditą ir atsižvelgė į ankstesnes rekomendacijas; pripažįsta, kad Koledžo vidaus kontrolės skyrius atliko dviejų sričių valdymo ir kontrolės sistemų ex post patikrinimą; pažymi, kad po VAT audito pateiktos dvi labai svarbios ir penkios svarbios rekomendacijos; pripažįsta, kad Koledžas parengė veiksmų planą, kurį priėmė VAT, ir jis nedelsiant įgyvendino priemones, susijusias su dviem labai svarbiomis rekomendacijomis; atkreipia dėmesį į tai, kad visos ankstesnių VAT ataskaitų (2011 m. ir anksčiau) rekomendacijos įvykdytos;

Kitos pastabos

12.  su susirūpinimu pažymi, kad dėl jau kelis metus trunkančių diskusijų dėl Koledžo ateities susidarė netikrumo padėtis, kuri ir toliau trukdo planuoti ir įgyvendinti veiklą;

13.  pabrėžia, kad dėl priežasčių, kurias nurodė Audito Rūmai ir kurios susijusios su personalo ir biudžeto planavimu, reikia kuo greičiau, iki 2014 m. pabaigos, išspręsti Koledžo būsimos būstinės klausimą;

14.  pabrėžia, kad pasirenkant naujos Koledžo būstinės vietą reikia atsižvelgti į ekonominius veiksnius;

15.  pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas sujungti Koledžą ir Europos policijos biurą Taryboje atmestas didžiąja balsų dauguma ir kad 25 valstybių narių iniciatyva pasiūlyta bendro sprendimo procedūra priimamu reglamentu iš dalies pakeisti Koledžo steigiamąjį Tarybos sprendimą 2005/681/TVR;

16.  pažymi, jog būtinas kuo didesnis nuspėjamumas siekiant užtikrinti, kad persikėlimas į naują būstinę būtų vykdomas laikantis patikimo finansų valdymo principų; mano, kad todėl Jungtinė Karalystė turėtų įsipareigoti padengti Koledžo perkraustymo išlaidas, atsižvelgiant į tai, kad ji vienašališkai nusprendė atsisakyti būti Koledžo priimančiąja šalimi;

Veiklos rezultatai

17.  prašo, kad Koledžas apie savo veiklos rezultatus ir poveikį ES piliečiams praneštų prieinamai, visų pirma savo interneto svetainėje;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje(7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 365, 2013 12 13, p. 29.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 256, 2005 10 1, p. 63.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0299.

Teisinė informacija - Privatumo politika