Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2229(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0240/2014

Predkladané texty :

A7-0240/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0304

Prijaté texty
PDF 320kWORD 136k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia
P7_TA(2014)0304A7-0240/2014
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 (C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005, o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL)(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie C(2011)4680 z 30. júna 2011, ktorým sa na žiadosť Európskej policajnej akadémie udeľuje súhlas s výnimkou z nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie z 12. júla 2010 o uhrádzaní súkromných výdavkov (10/0257/KA),

–  so zreteľom na externý audit uhrádzania súkromných výdavkov zadaný Európskou policajnou akadémiou (zmluva s ref. č. CEPOL/2010/001),

–  so zreteľom na záverečnú správu o päťročnom externom hodnotení Európskej policajnej akadémie (zmluva s ref. č. CEPOL/CT/2010/002),

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť za rok 2009,

–  so zreteľom na 4. správu Európskej policajnej akadémie o pokroku v plnení viacročného akčného plánu na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o vykonávaní viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Útvaru pre vnútorný audit (IAS) zo 4. júla 2011 (ref. Ares (2011) 722479) o 3. správe o pokroku v plnení viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní uznesenia Európskeho parlamentu s názvom Udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009: Európska policajná akadémia a prílohy k tejto správe,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní jej príručky o verejnom obstarávaní v období od 1. júla 2010 do 1. júla 2011 a prílohu k tejto správe,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0240/2014),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej policajnej akadémie absolutórium za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.29.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 01.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005, o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL)(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie C(2011)4680 z 30. júna 2011, ktorým sa na žiadosť Európskej policajnej akadémie udeľuje súhlas s výnimkou z nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie z 12. júla 2010 o uhrádzaní súkromných výdavkov (10/0257/KA),

–  so zreteľom na externý audit uhrádzania súkromných výdavkov zadaný Európskou policajnou akadémiou (zmluva s ref. č. CEPOL/2010/001),

–  so zreteľom na záverečnú správu o päťročnom externom hodnotení Európskej policajnej akadémie (zmluva s ref. č. CEPOL/CT/2010/002),

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť za rok 2009,

–  so zreteľom na 4. správu Európskej policajnej akadémie o pokroku v plnení viacročného akčného plánu na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o vykonávaní viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Útvaru pre vnútorný audit (IAS) zo 4. júla 2011 (ref. Ares (2011) 722479) o 3. správe o pokroku v plnení viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní uznesenia Európskeho parlamentu s názvom Udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009: Európska policajná akadémia a prílohy k tejto správe,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní jej príručky o verejnom obstarávaní v období od 1. júla 2010 do 1. júla 2011 a prílohu k tejto správe,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0240/2014),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.29.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (nariadenie o rozpočtových pravidlách)(2), a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005, o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL)(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie C(2011)4680 z 30. júna 2011, ktorým sa na žiadosť Európskej policajnej akadémie udeľuje súhlas s výnimkou z nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie z 12. júla 2010 o uhrádzaní súkromných výdavkov (10/0257/KA),

–  so zreteľom na externý audit uhrádzania súkromných výdavkov zadaný Európskou policajnou akadémiou (zmluva s ref. č. CEPOL/2010/001),

–  so zreteľom na záverečnú správu o päťročnom externom hodnotení Európskej policajnej akadémie (zmluva s ref. č. CEPOL/CT/2010/002),

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť za rok 2009,

–  so zreteľom na 4. správu Európskej policajnej akadémie o pokroku v plnení viacročného akčného plánu na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o vykonávaní viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Útvaru pre vnútorný audit (IAS) zo 4. júla 2011 (ref. Ares (2011) 722479) o 3. správe o pokroku v plnení viacročného akčného plánu Európskej policajnej akadémie na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní uznesenia Európskeho parlamentu s názvom Udelenie absolutória za rozpočtový rok 2009: Európska policajná akadémia a prílohy k tejto správe,

–  so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie o uplatňovaní jej príručky o verejnom obstarávaní v období od 1. júla 2010 do 1. júla 2011 a prílohu k tejto správe,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0240/2014),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2012 sumu 8 450 640 EUR, čo predstavuje nárast o 1,31 % v porovnaní s rokom 2011; keďže celý rozpočet akadémie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka akadémie za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2011

1.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že tri zo štyroch nápravných opatrení, ktoré boli navrhnuté v rámci reakcie na poznámky z predchádzajúceho roka, neboli nevykonané, pričom jedno nápravné opatrenie sa podľa správy momentálne vykonáva;

2.  na základe informácií akadémie berie na vedomie, že:

   vysoká miera prenosov bola hlavne výsledkom skutočnosti, že výdavky týkajúce sa kurzov organizovaných v posledných mesiacoch roka 2011 v rámci dohôd o grante sa začali vyplácať až začiatkom roka 2012 a že zrušenia vznikli hlavne v dôsledku toho, že príjemcovia grantov v členských štátoch mali k dispozícii na uskutočnenie kurzov menej rozpočtových prostriedkov, ako sa pôvodne plánovalo,
   monitorovanie plnenia rozpočtu a monitorovanie použitia jednotlivých záväzkov sa zlepšilo, s dodatočným zameraním na prenesené záväzky,
   s cieľom zlepšiť finančné hospodárenie a zabrániť opakovanému výskytu situácií, ako napríklad využívanie platieb v nesprávnych rozpočtových riadkoch, ktoré súviseli s „kurzami a seminármi“, akadémia vykonala proces racionalizácie jej rozpočtovej štruktúry znížením počtu rozpočtových riadkov, ktoré boli zapojené do vytvárania záväzkov pre kurzy,
   vytvoril sa nový postup pre rozpočtové presuny a očakáva sa, že bude schválený a že zlepšená štruktúra rozpočtu spolu so zvýšeným dohľadom nad plnením rozpočtu a ďalšími zlepšeniami rozpočtových postupov prispejú k zníženiu výskytu rozpočtových presunov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,1 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 76 %;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje s obavami, že z viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 vo výške 1 700 000 EUR sa v roku 2012 zrušilo 700 000 EUR (41,2 %); uznáva, že táto situácia vznikla najmä v dôsledku nižších nákladov, než sa plánovalo, ktoré mali byť preplatené v rámci dohôd o grante za rok 2011 (440 000 EUR zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov);

5.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2012 v rámci jednotlivých hláv sa pohybovala v rozmedzí od 90 % do 99 % celkových rozpočtových prostriedkov, čo znamená, že právne záväzky sa vykonali včas; berie na vedomie, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2013 v rámci hlavy III (prevádzkové výdavky) bola vysoká, keďže dosiahla výšku 1 500 000 EUR (36 %); uznáva, že tento prenos však nebol výsledkom oneskorení v implementácii ročného plánu práce akadémie na rok 2012, ale vznikol najmä v dôsledku prenosu prostriedkov uvedených v odseku 6 a skutočnosti, že výdavky týkajúce sa kurzov organizovaných v posledných mesiacoch roka 2012 v rámci dohôd o grante za rok 2012 boli preplatené až začiatkom roka 2013;

6.  ľutuje, že prenos viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 vo výške 355 500 EUR, ktoré boli určené na výmenný program 2013 (plánovaný na obdobie medzi marcom a novembrom 2013) sa uskutočnil bez odkazu na výmenný program v ročnom pláne práce akadémie na rok 2012; konštatuje, že keďže sa v roku 2012 nerozhodlo o financovaní tejto veci, je prenos nesprávny;

Presuny

7.  berie na vedomie, že v roku 2012 uskutočnila akadémia 37 rozpočtových presunov vo výške 1 000 000 EUR, z toho 36 v rámci príslušných hláv;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  pripomína akadémii, že musí zabezpečiť úplný súlad s „príručkou na prijímanie zamestnancov CEPOL“ a ďalej zlepšovať transparentnosť postupov prijímania zamestnancov; konštatuje so znepokojením, že oznámenia o voľných pracovných miestach neboli vždy uverejnené aspoň šesť týždňov pred lehotou na podanie prihlášky a že chýba dôkaz, že porota zabezpečila, že pravidlá na podanie prihlášok boli dodržané; vyjadruje obavy, že použité kritériá výberu sa nie vždy zhodovali s tými, ktoré boli uvedené v oznámeniach o voľných pracovných miestach a že v niektorých prípadoch došlo k vážnym oneskoreniam v posudzovaní prihlášok;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.  uznáva, že akadémia preskúma svoje aktuálne opatrenia v oblasti konfliktov záujmov s cieľom vypracovať v roku 2014 osobitnú politiku pre konflikty záujmov na základe usmernení Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach Únie; konštatuje, že v rámci týchto opatrení sa pozornosť zameria na členov správnej rady a pracovných skupín, respektíve na ďalšie kategórie zainteresovaných strán, ktoré s akadémiou priamo spolupracujú, avšak nie sú v nej zamestnané; vyzýva akadémiu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch preskúmania, keď budú k dispozícii;

10.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; žiada akadémiu, aby túto situáciu urýchlene napravila;

Vnútorný audit

11.  na základe informácií od akadémie berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2012 audit obstarávania ako aj následnú kontrolu stavu predchádzajúcich odporúčaní; uznáva že v rámci kapacity vnútornej kontroly akadémie bolo vykonané ex-post overenie riadiacich a kontrolných systémov v dvoch oblastiach; konštatuje, že výsledkom auditu IAS boli dve veľmi dôležité a päť dôležitých odporúčaní; uznáva, že akadémia pripravila akčný plán, ktorý IAS schválila, a vykonala okamžité opatrenia na riešenie dvoch veľmi dôležitých odporúčaní; konštatuje, že všetky odporúčania z predchádzajúcich správ IAS (2011 a skôr) boli uzavreté;

Ďalšie pripomienky

12.  konštatuje so znepokojením, že diskusie o budúcnosti akadémie, ktoré trvajú už niekoľko rokov, vytvorili situáciu neistoty, ktorá naďalej narušuje plánovanie a vykonávanie činností;

13.  zdôrazňuje, že otázka budúceho sídla akadémie musí byť čím skôr objasnená, najneskôr však do konca roka 2014, z dôvodov týkajúcich sa zamestnancov a plánovania rozpočtu, ktoré zdôraznil Dvor audítorov;

14.  zdôrazňuje, že pri voľbe nového sídla akadémie musia byť zohľadnené hospodárske faktory;

15.  pripomína, že návrh Komisie týkajúci sa fúzie akadémie a Európskeho policajného úradu bol zamietnutý veľkou väčšinou Rady, ako aj to, že 25 členských štátov navrhuje zmenu rozhodnutia Rady 2005/681/SVV o založení akadémie nariadením, ktoré by sa malo prijať spolurozhodovacím postupom;

16.  zdôrazňuje, že je potrebná čo najväčšia predvídateľnosť na zabezpečenie toho, aby bolo premiestnenie do nového sídla vykonané v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia; zastáva názor, že náklady na sťahovanie akadémie by malo preto znášať Spojené kráľovstvo, ktoré sa jednostranne rozhodlo, že sa vzdá sídla akadémie;

Výkonnosť

17.  žiada akadémiu, aby dostupným spôsobom, najmä prostredníctvom svojej webovej stránky, informovala o výsledkoch svojej činnosti a o jej dosahu na európskych občanov;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 3. apríla 2014(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.29.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0299.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia