Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2219(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0221/2014

Esitatud tekstid :

A7-0221/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.29
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0305

Vastuvõetud tekstid
PDF 211kWORD 102k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet
P7_TA(2014)0305A7-0221/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008(4), millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet, eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0221/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 66.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008(4), millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet, eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0221/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 66.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008(4), millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet, eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0221/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2012. aasta lõplik eelarve 158 848 191 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 7% suurust kasvu;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus ameti eelarvesse oli 2012. aastal kokku 38 651 354,83 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 6,95% suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1.  tuletab meelde ameti olulist rolli kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel; märgib lisaks, et käimasolev ühtse Euroopa taevaga seotud õigusaktide läbivaatamine võiks tuua kaasa ameti pädevuste suurendamise; rõhutab, et juhul, kui ameti pädevusi suurendatakse, tuleb ametile ette näha ka rahalised, materiaalsed ja inimressursid, mis võimaldaksid tal oma ülesandeid edukalt täita;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.  võtab kontrollikoja aruandest raamatupidamise aastaaruande kohta teadmiseks, et 2011. aastal esitatud viiest kommentaarist kahe puhul on eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete seisuks märgitud „pooleli” ja kolme puhul „lõpetatud”;

3.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et

–  III jaotise ülekandmiste määr ilma tasude ja lõivudeta vähenes 2012. aastal märkimisväärselt 6 200 000 euroni (46%);

–  nii põhivara haldamise kui ka inventari haldamise osas on vastu võetud tööjuhendid ning 2012. aastal viidi läbi täielik inventuur, mille tulemusel kanti maha terve rida täielikult amortiseerunud varasid;

–  selleks, et mitte hoida raha vaid ühes pangas, käivitati 2013. aastal läbirääkimistega hankemenetlus pangakontode avamiseks, lähtudes rangetest kriteeriumidest seoses potentsiaalsete pankade krediidireitinguga; võtab teadmiseks, et valituks osutunud pangal on suurepärane krediidireiting ja kui leping on allkirjastatud, kantakse ameti raha üle sellesse panka sõltuvalt krediidiriski ja intressimäära vahekorrast;

–  on viidud sisse meetmed ja kontrollid, et võimaldada vajalike tööstusharu ekspertide töölevõtmist, vältides samal ajal võimalikke huvide konflikti olukordi; täheldab lisaks, et huvide konfliktide alane koolitus on lõplikult välja töötatud ning et uutele töötajatele on sisse viidud korrapärane koolitus;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  võtab teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 95% – I jaotises (personalikulud) 96%, II jaotises (halduskulud) 95% ja III jaotises (tegevuskulud) 89%;

5.  võtab murega teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli III jaotises kõrge (46%); rõhutab, et ehkki osaliselt tuleneb see ameti tegevuse mitmeaastasest iseloomust ning kontrollikoja valimis sisaldunud ülekandmised olid nõuetekohaselt põhjendatud, on ülekandmiste nii kõrge määr siiski vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega;

Ümberpaigutused

6.  märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; tunnustab ametit eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  võtab murega teadmiseks, et ühes auditeeritud töölevõtmismenetluses ei vastanud valituks osutunud kandidaat Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjades sätestatud nõuetele, mis puudutavad nõutavat ülikooliharidust või samaväärset erialast koolitust; palub ametil esitada selgitus selle kohta, kuidas nii võis juhtuda;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  tunneb heameelt selle üle, et amet rakendab tööülesannete määramisel üheaastast üleminekuperioodi, st et organisatsioonis tööd alustavaid isikuid ei määrata tööle toimikutega, millega nad on eelneva viie aasta jooksul otseselt tegelenud;

9.  märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovitust järgides lisab amet huvide konfliktide haldamist puudutava teabe ja statistika oma 2013. aasta tegevusaruandesse;

10.  märgib, et amet hindab praegu juhtide ja tundlikel ametikohtadel töötavate isikute huvide deklaratsioone; väljendab siiski kahetsust, et haldusnõukogu liikmete ja vaatlejate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori huvide deklaratsioon ei ole endiselt ameti veebisaidil avalikult kättesaadavad; palub ametil see puudus kiiresti kõrvaldada;

11.  peab kahetsusväärseks, et ameti veebisaidil ei ole kättesaadav apellatsiooninõukogu liikmeid puudutav teave; usub, et nende liikmete nimed, elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid tuleks avalikuks teha; palub ametil seetõttu see puudus kiiresti kõrvaldada;

Sisekontrollimehhanismid

12.  võtab murega teadmiseks, et kuigi amet võttis kasutusele standardmenetluse eelkontrollide tegemiseks, ei olnud täidetud eelkontrollide juurde kuuluvaid kontrollnimekirju ja alati ei olnud olemas kulude heakskiitmist põhjendavaid dokumente; palub ametil astuda samme olukorra parandamiseks ning esitada võetud meetmete kohta aruande 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames;

13.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuigi järelkontrollide metoodika kiideti heaks 2009. aastal ja amet tegi edusamme metoodika rakendamisel, on mõningates valdkondades veelgi arenguruumi – nimelt ei kavandata kontrolle terveks aastaks ette, kontrollitav valim ei ole riskipõhine ning metoodika ei hõlma hankemenetlusi; palub ametil oma tulemusi selles osas veel parandada ning esitada 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames aruande tehtud edusammudest;

Siseaudit

14.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi IT-projektide haldamise piiratud kontrolli, mille alusel esitati kaks väga olulist soovitust; märgib, et siseauditi talitus viis läbi ka oma varasematest audititest (2006–2011) tulenenud soovituste elluviimisel ameti poolt tehtud edusammude hindamise; täheldab, et siseauditi talituse kinnitusel on 23 soovitusest 22 asjakohaselt ellu viidud ning ühe soovituse kohta on amet teatanud, et on selle ellu viinud ja ootab selle kohta siseauditi talituse lõplikku hinnangut;

Tulemused

15.  nõuab, et amet edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o
o   o

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 66.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0299.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika