Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2245(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0187/2014

Indgivne tekster :

A7-0187/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0306

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 117k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor
P7_TA(2014)0306A7-0187/2014
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske støttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 73.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 07.12.13, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 73.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 07.12.13, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(4), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

A.  der henviser til, at Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") fik finansiel autonomi den 20. september 2012, og at budgettet før den dato blev gennemført af Kommissionen;

B.  der henviser til, at støttekontorets budget for regnskabsåret 2012 ifølge dets regnskab var på 10 000 000 EUR;

C.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  noterer sig, at støttekontorets regnskabssystem endnu ikke er blevet valideret af regnskabsføreren;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 69,02 %, og at gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 41,20 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  noterer sig, at budgetbehovene var stærkt overvurderede, da der kun var indgået forpligtelser for de 4 800 000 EUR af de 7 000 000, der var blevet overført, efter at støttekontoret havde opnået finansiel autonomi;

4.  konstaterer med bekymring, at der blev fremført 3 200 000 EUR i forpligtede bevillinger svarende til 65,13 % af de samlede forpligtede bevillinger for den periode, hvor støttekontoret har haft finansiel autonomi; minder støttekontoret om, at fremførslernes store omfang ikke er i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed; opfordrer derfor støttekontoret til at forbedre dets præstationer i denne henseende; anerkender dog, at de fleste af disse fremførsler vedrører fakturaer, som støttekontoret endnu ikke havde modtaget og/eller betalt ved årets udgang og omkostninger i relation til eksperter, som endnu ikke er blevet godtgjort; anerkender endvidere, at ca. 800 000 EUR vedrører indretningsarbejder gennemført i støttekontorets lokaler i 2012, hvortil betalingerne afholdes efter den endelige overtagelse;

5.  konstaterer med bekymring, at en fremførsel på 200 000 EUR ikke var omfattet af en retlig forpligtelse (kontrakt) og derfor var regelstridig; opfordrer støttekontoret til at underrette dechargemyndigheden om de skridt, der tages for at forhindre lignende situationer i fremtiden;

Overførsler

6.  bemærker med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens resultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller Revisionsrettens resultater har givet anledning til bemærkninger i Revisionsrettens årsberetning for 2012 vedrørende støttekontorets udbudsprocedurer;

8.  noterer sig, at Revisionsretten ikke kommer med nogen bemærkninger vedrørende støttekontorets ansættelsesprocedurer i sin årsberetning for 2012;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  konstaterer, at støttekontoret har vedtaget en politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, som har til formål at fastsætte en række principper, procedurer og værktøjer til forebyggelse, identificering og håndtering af interessekonflikter;

10.  bemærker, at cv'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen og den øverste ledelse samt interesseerklæringen fra den administrerende direktør ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer støttekontoret til at udbedre dette så hurtigt som muligt;

Intern kontrol

11.  bemærker fraværet af en opgørelse over en faktisk beholdning, og at 20 % af betalingerne blev afholdt efter de frister, der er fastsat i finansforordningen; bemærker, at ti af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke blevet implementeret fuldt ud; bemærker støttekontorets forklaring vedrørende den særlige situation i 2012, idet støttekontoret opnåede finansiel autonomi af Kommissionen (GD for Indre Anliggender) i september;

Resultater

12.  anmoder om, at støttekontoret på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, meddeler resultaterne af sit arbejde og arbejdets påvirkning af de europæiske borgere;

13.  er af den opfattelse, at den årlige aktivitetsrapport fra støttekontoret som et minimum ikke blot bør offentliggøres på engelsk, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt, men på alle Unionens officielle sprog; mener, at tyske og franske udgaver af rapporten bør være tilgængelige som et første skridt, hvis det ikke er muligt at offentliggøre den på alle Unionens officielle sprog;

o
o   o

14.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 3. april 2014(7) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) EUT C 365 af 13.12.2013, s. 73.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0299.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik