Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2245(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0187/2014

Esitatud tekstid :

A7-0187/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0306

Vastuvõetud tekstid
PDF 209kWORD 110k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
P7_TA(2014)0306A7-0187/2014
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(4), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eelkõige selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(4), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eelkõige selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(4), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eelkõige selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi „amet”) muutus finantsküsimustes iseseisvaks 20. septembril 2012, ning et kuni selle kuupäevani täitis tema eelarvet Euroopa Komisjon;

B.  arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti finantsaruannete kohaselt oli ameti 2012. aasta lõplik eelarve 10 000 000 eurot;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  märgib, et ameti peaarvepidaja ei ole raamatupidamissüsteemi veel heaks kiitnud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 69,02 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 41,20 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et 2012. aasta eelarvevajadused olid oluliselt üle hinnatud, sest 7 000 000 euro suurusest assigneeringute summast, mis pärast majandusliku sõltumatuse saamist ametile üle kanti, seoti kulukohustustega ainult 4 800 000 eurot;

4.  märgib murega, et 2012. aastasse kanti üle 3 200 000 euro suuruses summas kulukohustustega seotud assigneeringuid (65,13 % kõigist majandusliku sõltumatuse ajavahemiku kulukohustustega seotud assigneeringutest); tuletab ametile meelde, et ülekandmiste nii suur osakaal on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; palub ametil seetõttu oma tulemuslikkust selles osas parandada; võtab siiski teadmiseks, et ülekandmised tulenevad peamiselt aasta lõpu seisuga veel laekumata või maksmata arvetest ning ekspertidega seotud kulude hüvitamisest; võtab samuti teadmiseks, et ligi 800 000 eurot puudutavad ameti ruumes 2012. aastal tehtud remonditöid, mille eest tehakse maksed peale arvete lõplikku heakskiitmist;

5.  märgib murega, et 200 000 euro suuruse eelarve ülekandmise kohta puudus juriidiline kohustus (leping) ning ülekandmine oli seega tehtud eeskirjade vastaselt; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teavet võetud meetmete kohta, et sarnaseid olukordi edaspidi vältida;

Ümberpaigutused

6.  märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et ei 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud iga-aastases auditiaruandes ameti hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

8.  märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes ameti töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et on vastu võetud huvide konfliktide ärahoidmise ja haldamise poliitika, eesmärgiga kehtestada põhimõtted, menetlused ja vahendid huvide konfliktidega seotud olukordade vältimiseks, tuvastamiseks ja haldamiseks.

10.  märgib, et juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori huvide deklaratsioon ei ole avalikult kättesaadavad; palub ametil seda olukorda kiiremas korras parandada;

Sisekontrollisüsteemid

11.  märgib varade inventuuri puudumist ja seda, et 20 % maksetest on tehtud pärast finantsmääruses osutatud tähtaja möödumist; märgib, et 10 sisekontrollistandardit 16st olid veel täielikult rakendamata; võtab teadmiseks ameti selgitused erakorralise olukorra kohta 2012. aastal, mille jooksul amet muutus (septembris) Euroopa Komisjonist (siseasjade peadirektoraat) rahaliselt sõltumatuks;

Tulemuslikkus

12.  nõuab, et amet edastaks oma töö tulemused ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju käsitleva teabe juurdepääsetaval viisil, eelkõige oma veebisaidi kaudu;

13.  on seisukohal, et ameti iga-aastane tegevusaruanne tuleks avalikustada kõigis liidu ametlikes keeltes, mitte ainult inglise keeles, nagu seda praegu tehakse; on seisukohal, et esmajärjekorras tuleks teha kättesaadavaks aruande versioonid saksa ja prantsuse keeles, kui aruannet ei ole kohe võimalik avaldada kõigis liidu ametlikes keeltes;

o
o   o

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 3. aprilli 2014. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0299.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika