Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2236(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0230/2014

Predložena besedila :

A7-0230/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.37
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0313

Sprejeta besedila
PDF 291kWORD 110k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov
P7_TA(2014)0313A7-0230/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 (C7-0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 z odgovori inštituta(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0230/2014),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 127.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 (C7‑0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 z odgovori inštituta(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0230/2014),

1.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 127.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 (C7‑0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 z odgovori inštituta(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0230/2014),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za enakost med spoloma (v nadaljevanju: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2012 znašal 7 741 800 EUR, kar je za 2,81 % več kot leta 2011, ker celotni proračun inštituta izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov inštituta za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi glede razrešnice za leto 2011

1.  je seznanjen s trditvami inštituta, da je sprejel številne srednjeročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje načrtovanja in izvrševanja proračuna ter za zagotavljanje zadovoljive stopnje izvrševanja proračuna; ugotavlja, da je inštitut izvedel popis opreme in spremenil postopek ocene vnaprej vračunanih stroškov, ter da Računsko sodišče te ukrepe obravnava kot zaključene;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 95,56 %, stopnja izvrševanja plačil pa 63,95 %;

3.  je seznanjen s trditvami inštituta, da namerava v tretjem četrtletju leta 2014 pripraviti smernice za spremljanje proračuna, ki bodo zajemale tudi izvajanje nadzora in spremljanje odstopanj, da se zagotovi ustrezno spremljanje izvrševanja proračuna in poročanje o njem; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, kakšno je trenutno stanje tega ukrepa;

4.  poziva inštitut, naj pri načrtovanju zahtev za plačilo in proračunskih prednostnih nalog v svojem letnem delovnem programu upošteva dejavnosti, določene v načrtu sodelovanja, o katerem se je dogovoril skupaj z Odborom za pravice žensk in enakost spolov;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je inštitut zmanjšal splošno raven prenosa odobrenih proračunskih sredstev s 50 % v letu 2011 na 32 % leta 2012; poudarja, da so prenosi v leto 2013 znašali 2 500 000 EUR in so bili povezani zlasti z naslovom II (upravni odhodki) v višini 300 000 EUR in naslovom III (operativni odhodki) v višini 2 100 000 EUR, kar je predstavljalo 23 % in 59 % ustreznih odobrenih proračunskih sredstev; ugotavlja, da so prenosi za naslov II povezani predvsem s proračunskimi obveznostmi, ki so bile prevzete ob koncu leta 2012, v zvezi s selitvijo v nove prostore, ki je potekala januarja 2013, prenosi za naslov III pa s postopki oddaje javnega naročila, ki so bili zaključeni ob koncu leta 2012; ugotavlja tudi, da le 7 % sredstev za prevzem obveznosti, prenesenih iz leta 2011 v leto 2012, ni bilo uporabljenih ter jih je bilo treba razveljaviti;

Prerazporeditve

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo inštitutu za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  poziva inštitut, naj obravnava pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče pri dokumentiranju postopkov za zaposlovanje inštituta; zlasti ugotavlja, da ni dokazov, da so bila vprašanja za pisne preizkuse in razgovore ter njihovi ponderji določeni pred pregledom prijav;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da inštitut nima formaliziranega postopka za načrtovanje in spremljanje oddajanja javnih naročil; ugotavlja zlasti, da njegov letni delovni program ne vključuje razporeda oddajanja javnih naročil, povezanega z načrtovanimi dejavnostmi, ki bi opredelil najboljši obseg in čas javnih naročil;

9.  je seznanjen s trditvami inštituta, da za izboljšanje postopka za načrtovanje in spremljanje oddajanja javnih naročil inštitut trenutno razvija orodje za spremljanje, ki bo omogočilo dosledno upoštevanje načrtovanih datumov posameznih korakov v letnih postopkih za oddajo javnih naročil; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, ko bo v celoti uvedel to orodje, do takrat pa naj ga obvešča o poteku dogodkov v zvezi z njegovim razvojem in izvajanjem;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  je seznanjen, da je inštitut svojo politiko o navzkrižju interesov 12. novembra 2013 predstavil Komisiji, da bi se z njo posvetoval; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o rezultatih tega posvetovanja in o dokončnem sprejetju politike o navzkrižju interesov;

11.  ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora, direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso dostopni javnosti; urad poziva, naj to pomanjkljivost nemudoma odpravi;

Notranja revizija

12.  je seznanjen s trditvami inštituta, da je leta 2012 služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijsko delo v skladu s strateškim revizijskim načrtom inštituta; ugotavlja, da je to delo zajemalo revizijo izvrševanja proračuna, s katero so bile ugotovljene dobre prakse in podana štiri zelo pomembna priporočila; je seznanjen z akcijskim načrtom inštituta za obravnavo tveganj, in ugotavlja, da služba za notranjo revizijo meni, da je tak načrt primeren; ugotavlja, da na dan 31. decembra 2012 ni bilo nerešenih kritičnih priporočil; vendar je zaskrbljen, da je prišlo pri izvajanju dveh zelo pomembnih priporočil iz leta 2011 do zamud;

Uspešnost

13.  zahteva, da inštitut na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

14.  poudarja napredek, ki ga je dosegel inštitut pri izpolnjevanju svojega kadrovskega načrta, ki prispeva k učinkovitemu delovanju inštituta;

15.  je seznanjen z glavnimi ugotovitvami poročila o dejavnostih inštituta in poudarja, da je leta 2012 inštitut med drugim pripravil poročili za predsedstva, ki se osredotočata na „enakost spolov – podnebne spremembe“ in „nasilje nad ženskami – podpora žrtvam“, zaključil oblikovanje indeksa enakosti spolov, začel sedem študij ter razvil spletno zbirko podatkov o virih usposabljanja na področju enakosti spolov;

o
o   o

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 127.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov