Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2238(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0232/2014

Predložena besedila :

A7-0232/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.38
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0314

Sprejeta besedila
PDF 295kWORD 106k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
P7_TA(2014)0314A7-0232/2014
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 (C7-0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0232/2014),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2012;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 134.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 (C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 z odgovori Organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0232/2014),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 134.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 (C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 z odgovori Organa(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0232/2014),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2012 znašal 15 655 000 EUR, kar je predstavljalo 46,76-odstotno povišanje glede na leto 2011; ker gre povečanje pripisati dejstvu, da je bil organ ustanovljen nedavno;

B.  ker je skupni prispevek Unije v proračunu organa za leto 2012 znašal 5 484 109,07 EUR, kar je predstavljalo 28,52-odstotno povišanje glede na leto 2011;

C.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  opozarja, da je bil Evropski parlament osrednja gonilna sila pri ustanavljanju tega organa kot enega izmed treh evropskih nadzornih organov (poleg Evropskega bančnega organa in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge), ki so šele v fazi vzpostavljanja; zato meni, da je boljše usklajevanje na evropski ravni še vedno potrebno;

2.  meni, da je vloga organa pri spodbujanju varnosti in stabilnosti zavarovalnic in pozavarovalnic ter pri varovanju interesov zavarovancev in članov pokojninskih shem bistvena za gospodarsko oživitev in ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

3.  pozdravlja dejstvo, da je po pripombah Računskega sodišča iz leta 2011 organ septembra 2013 izvedel dva popravna ukrepa, in opozarja, da je treba ta proces izvesti v celoti; ugotavlja, da se popravni ukrepi še izvajajo in da so nedvomno potrebni;

4.  je seznanjen s trditvami organa, da je leta 2012 in 2013 uvedel številne ukrepe v zvezi z notranjimi postopki za zagotovitev ustrezne stopnje izvrševanja obveznosti za naslov II (upravni odhodki), in da je zaradi teh in drugih ukrepov stopnja izvrševanja proračuna za ta naslov dosegla 95,37 % za leto 2012 in 92,02 % za leto 2013, medtem ko je stopnja izvrševanja obveznosti za naslov III dosegla 99,21 % za leto 2012 in 98,77 % za leto 2013;

5.  potrjuje, da je upravni odbor organa 19. novembra 2013 sprejel nova pravila o obvladovanju navzkrižij interesov v zvezi s člani odbora nadzornikov in upravnega odbora ter da je izvršni direktor sprejel podobna pravila v zvezi s člani osebja in pogodbenimi strankami; ugotavlja, da oba sklopa pravil vsebujeta jasne zahteve v zvezi z izjavami, opredelitev navzkrižij in kršitev ter postopke obvladovanja in sankcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 skupna stopnja izvrševanja proračuna dosegla 90,63 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil 67,21 %;

7.  poudarja, da bodo dodatne naloge, ki so bile zaupane organu, in tudi prihodnje naloge, predvidene v zakonodajnih predlogih, ki jih je treba še potrditi, zahtevale povečanje proračuna in nove človeške vire, da bo lahko ta organ na zadovoljiv način izpolnil svojo nadzorno vlogo; meni, da je to zelo pomembno, saj se bodo naloge organa najverjetneje množile; ugotavlja, da bi bilo treba pred morebitnim povečanjem števila zaposlenih ali sočasno z njim izvesti ukrepe za racionalizacijo, kjer so ti mogoči, na primer premestitve, da se doseže večja učinkovitost;

8.  ugotavlja, da je sedanja finančna ureditev organa na osnovi mešanega financiranja toga, povzroča upravno breme in bi lahko ogrozila njegovo neodvisnost;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

9.  obžaluje, da je bila stopnja prenosa sredstev za prevzem obveznosti za naslov III (operativni odhodki) v leto 2013 zelo visoka, saj je znašala 79 % vseh proračunskih sredstev; potrjuje, da je to predvsem posledica kompleksnosti in dolgotrajnosti enega postopka oddaje javnega naročila na področju IT, za katerega je bila decembra 2012 v skladu z načrti podpisana pogodba v višini 2 200 000 EUR; ugotavlja, da je stopnja izvršitve odobrenih proračunskih sredstev za naslov III, prenesenih iz leta 2012, v letu 2013 dosegla 95 %;

Prerazporeditve

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ začel izvajati akcijski načrt, katerega cilj je izboljšati njegove postopke za oddajo javnih naročil, da bi bili popolnoma v skladu s pravili Unije o javnem naročanju;

12.  obžaluje, da je bila ena pogodba za izdelavo finančne podatkovne zbirke razdeljena v štiri sklope, od katerih vsak obsega 60 000 EUR, ki so bili vsi neposredno dodeljeni dvema podjetjema; meni, da bi bilo treba glede na skupno vrednost storitev, ki jih je treba pridobiti za isti projekt (240 000 EUR), uporabiti odprti ali omejeni postopek in da so s tem povezane obveznosti in plačila zaradi tega nepravilni;

13.  pričakuje, zlasti ob upoštevanju zgoraj omenjenih postopkov javnega naročanja, da so vsi uslužbenci, ki pri tem sodelujejo, že bili ustrezno usposobljeni, tako da lahko dosledno uporabljajo novo finančno uredbo in da znajo presoditi, kdaj se javna naročila lahko delijo in kdaj ne;

14.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v organu;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

15.  pozdravlja dejstvo, da je organ sprejel politiko in pravila glede obvladovanja navzkrižij interesov za člane odbora nadzornikov in upravnega odbora ter uslužbence in pogodbene stranke; potrjuje, da je organ leta 2011 sprejel pravila etičnega ravnanja in sprejel posebne določbe za interesne skupine in komisijo za pritožbe za obravnavno morebitnih navzkrižij interesov; poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, ali namerava ponovno pregledati svoja pravila etičnega ravnanja na podlagi smernic Komisije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU;

16.  pozdravlja dejstvo, da se organ trenutno posveča zasnovi svojega spletnega mesta, vključno z oblikovanjem spletne strani, ki bo namenjena navzkrižju interesov; ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora in odbora nadzornikov ter izjave o interesih izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva organ, naj nemudoma odpravi to pomanjkljivost;

Notranje revidiranje

17.  je seznanjen z navedbami organa, da je Služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) leta 2012 izvedla poglobljeno oceno prednostnih nalog revizije za naslednja leta, ki je opredelila najpomembnejša tveganja in strateški revizijski načrt za obdobje 2013–2015 ter navedla prihodnje revizijske teme; potrjuje, da je organ pripravil akcijski načrt, da bi obravnaval opredeljena visoko tvegana področja, in da je bil načrt dogovorjen z IAS;

Notranji nadzor

18.  obžaluje, da ni bilo pripravljeno poročilo o fizičnem pregledu sredstev, izvedenem maja in junija 2012; poleg tega obžaluje, da organ ni sprejel nobenih postopkov ali smernic za fizični pregled opredmetenih sredstev;

19.  je seznanjen s trditvami organa, da je sprejel popravne ukrepe, zlasti da je izpeljal usposabljanje in sprejel smernice za dokumentiranje postopkov v zvezi s sredstvi; poziva organ, naj obvesti organ za podelitev razrešnice, o izvajanju teh smernic in rezultatih popravnega ukrepa;

Uspešnost

20.  zahteva, da organ na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o
o   o

21.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 3. aprila 2014(7) o uspešnosti, finančnemu poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 365, 13.12.2013, str. 134.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0299.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov