Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2215(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0227/2014

Pateikti tekstai :

A7-0227/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.40
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0316

Priimti tekstai
PDF 379kWORD 124k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra
P7_TA(2014)0316A7-0227/2014
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(4), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0227/2014),

1.  patvirtina Europos vaistų agentūros direktoriui, kad Agentūros 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1)OL C 365, 2013 12 13, p. 150.
(2)OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3)OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4)OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(5)OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6)OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(4), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0227/2014),

1.  pritaria Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1)OL C 365, 2013 12 13, p. 150.
(2)OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3)OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4)OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(5)OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6)OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 18 d. Tarybos rekomendaciją (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(4), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0227/2014),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2012 finansinių metų biudžetas buvo 222 489 000 EUR, t. y. 6,52 proc. didesnis nei 2011 m.,

B.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į 2012 m. Agentūros biudžetą siekė 31 341 107,18 EUR, t. y. 6,50 proc. mažesnis nei 2011 m.,

C.  kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2012 finansinių metų Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

1.  pakartoja, kad Agentūros atliekama visuomenės ir gyvūnų sveikatos stiprinimo ir jos apsaugos užtikrinimo funkcija, kurią ji vykdo vertindama ir kontroliuodama žmonėms ar gyvūnams skirtus vaistus, yra svarbi;

Tolesni veiksmai, susiję su 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad vieni taisomieji veiksmai, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į praėjusių metų pastabas, pažymėti kaip „užbaigti“, vieni kaip „neįvykdyti“ ir vieni kaip „vykdomi“;

3.  patvirtina Agentūros pateiktas pastabas, kad:

–  nauja ekspertų pateikta sisteminė ex ante kontrolė, ar teisingai pildoma elektroninė interesų deklaracija, buvo atlikta visų nuo 2013 m. birželio mėn. naujai paskirtų ekspertų atžvilgiu, ir iš rezultatų matyti, kad naujieji ekspertai teisingai užpildė elektronines interesų deklaracijas,

–  2013 m. atlikus ekspertų interesų konfliktų sprendimo ex post kontrolę rasta nedidelių pažeidimų, kurie neturėjo įtakos ekspertų veiklai Agentūros darbe, ir gauta naudingos Agentūrai informacijos, kaip dar labiau sustiprinti vidaus kontrolę ir drauge dar kartą užtikrinti Agentūros tvirtumą sprendžiant interesų konfliktus;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

4.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra taiko skirtingus pajamų iš mokesčių ir susijusių išlaidų pripažinimo kriterijus ir kad pajamos iš su paraiškomis susijusių mokesčių pripažįstamos nustatytu laikotarpiu taikant tiesinį metodą; tačiau pažymi, kad kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamo šių paraiškų vertinimo išlaidos priskaičiuojamos tuomet, kai yra pasiekiamas konkretus paslaugos teikimo lygmuo; mano, kad tai prieštarauja suderinimo principui;

5.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra dar nepatvirtino savo apskaitos sistemos ilgalaikio nematerialiojo turto srityje, nes ši sistema, atsižvelgiant į dideles investicijas į informacinių ir ryšių technologijų (IRT) plėtrą, yra svarbiausia visos apskaitos sistemos sudėtinė dalis; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą, kai bus vykdomos tolesnės priemonės, susijusios su 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu;

Pastabos dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

6.  susirūpinęs pažymi, kad siekdama padengti didesnius mokyklos mokesčius, Agentūra darbuotojams, kurių vaikai lanko pradinę arba vidurinę mokyklą, skiria trūkstamą išmoką, ir 2012 m. ši suma sudarė 389 000 EUR papildomai prie mokymosi pašalpos, kuri skiriama pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitas tarnautojų įdarbinimo sąlygas (Tarnybos nuostatus); pažymi, kad šios pašalpos nereglamentuojamos Tarnybos nuostatais ir todėl Audito Rūmų laikomis neteisėtomis; tačiau pripažįsta, kad ši padėtis susidarė dėl to, jog mieste, kuriame įsikūrusi Agentūra, nėra Europos mokyklos, ir kad šių papildomų išmokų tikslas – užtikrinti vienodas sąlygas Agentūros darbuotojams, kaip numatyta Tarnybos nuostatuose;

Biudžeto ir finansų valdymas

7.  pažymi, kad 2012 m. Agentūros biudžeto vykdymo lygiai buvo patenkinami kalbant apie I ir III antraštines dalis; susirūpinęs pažymi, kad II antraštinės dalies perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas: 27 proc.; pripažįsta, kad tai visų pirma susiję su planuojamu Agentūros persikėlimu į naujas patalpas 2014 m. (4 205 000 EUR) ir su naujų IRT sistemų plėtra (1 596 000 EUR);

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

8.  pažymi, kad 2013 m. perkelta suma yra mažesnė nei 2010 m. ir 2011 m; supranta, kad šis perkėlimas iš dalies susijęs su naujuoju statybos projektu; primena Agentūrai, kad svarbu laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo;

Lėšų perkėlimai

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad remiantis metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų audito išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2012 m. ir toliau atitiko finansines taisykles; giria Agentūrą už tai, kad ji gerai planuoja savo biudžetą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

10.  susirūpinęs pažymi, kad 2012 m. Agentūra sudarė daug bendrųjų paslaugų teikimo susitarimų; reiškia susirūpinimą tuo, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras padaryta keletas pažeidimų, kurie paveikė skaidrumo principo taikymą;

11.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje audito ataskaitoje nepateikė pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

12.  yra patenkintas tuo, kad 575 iš 590 turimų etatų buvo užpildyti, ir pažymi, kad iki 2012 m. pabaigos buvo įdarbinta 160 sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų, o tai yra 17 mažiau nei 2011 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas ir skaidrumas

13.  palankiai vertina tai, kad jau antri metai iš eilės Agentūra surengė viešą praktinį seminarą interesų konfliktų klausimais, kuriuo siekiama nustatyti teisingą Agentūros veikloje dalyvaujančių ekspertų nešališkumo ir nepriklausomumo užtikrinimo ir geriausių ekspertinių žinių išsaugojimo pusiausvyrą;

14.  pažymi, kad Agentūra persvarstė savo mokslinių komitetų narių ir ekspertų interesų konfliktų sprendimo politiką, kurią, kaip tikimasi, 2014 m. kovo mėn. patvirtins valdančioji taryba; ragina Agentūrą šią savo persvarstytą politiką, kai tik ji bus priimta, pristatyti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

15.  pažymi, kad Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis pacientų, sveikatos priežiūros ir vartotojų organizacijomis, siekdama atsižvelgti į jų nuomones; ragina Agentūrą prašyti, kad viešai būtų paskelbta informacija apie visų pacientų ir sveikatos priežiūros organizacijų, su kuriomis ji bendradarbiauja, finansavimą ir atlikti su šiomis organizacijomis susijusią interesų konfliktų patikrą;

Vidaus auditas

16.  patvirtina Agentūros pateiktas pastabas, kad 2012 m. Komisijos vidaus audito tarnyba Agentūroje atliko biudžeto planavimo ir sudarymo auditą, taip pat pakartotinį auditą, per kurį buvo tikrinama, ar atsižvelgta į rekomendacijas dėl vidaus kontrolės standartų, mokslinių konsultacijų teikimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, pakartotinio 2010 m. audito ir Agentūros auditų veiklos vykdymo tęstinumo; pažymi, kad vykdant biudžeto planavimo ir sudarymo auditą nustatyta privalumų, susijusių su pajamų planavimu ir stebėjimu, ir kad buvo pateiktos septynios rekomendacijos: dvi iš jų klasifikuotos kaip „labai svarbios“, penkios – kaip „svarbios“; pripažįsta, kad visas rekomendacijas vadovybė priėmė ir kad Agentūra parengė veiksmų planą, kurį Vidaus audito tarnyba laiko tinkamu; pažymi, kad per pakartotinį auditą nustatyta, jog trys per ankstesnius auditus pateiktos rekomendacijos dar neįvykdytos, viena iš jų dabar priskiriama prie svarbių rekomendacijų;

Veiklos rezultatai

17.  prašo, kad Agentūra prieinamu būdu, iš esmės savo interneto svetainėje, praneštų apie rezultatus ir poveikį, kurį jos darbas daro Europos Sąjungos piliečiams;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje(7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1)OL C 365, 2013 12 13, p. 150.
(2)OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3)OL L 298, 2012 10 26, p. 1
(4)OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(5)OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6)OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7)Priimti tekstai, P7_TA(2014)0299.

Teisinė informacija - Privatumo politika