Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2215(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0227/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0227/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.40
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0316

Pieņemtie teksti
PDF 382kWORD 123k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
P7_TA(2014)0316A7-0227/2014
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0227/2014),

1.  sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 150. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu (C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0227/2014),

1.  apstiprina Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 150. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3), un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0227/2014),

A.  tā kā Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais 2012. finanšu gada budžets bija EUR 222 489 000, kas ir par 6,52 % vairāk nekā 2011. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums tās 2012. gada budžetā bija EUR 31 341 107,18, t. i., par 6,50 % mazāks nekā 2011. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  norāda uz Aģentūras svarīgo lomu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzībā un veicināšanā, novērtējot un uzraugot cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles;

Pasākumi, kas veikti saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas pārskatu norāda, ka viena darbība, kas veikta, reaģējot uz iepriekšējā gada komentāriem, ir atzīmēta kā „pabeigta”, viena kā „nepabeigta” un viena kā tāda, kas turpinās;

3.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

–  ir veikta jauna sistemātiskā ex-ante pārbaude par ekspertu elektronisko interešu deklarāciju pareizu aizpildīšanu attiecībā uz visiem jaunajiem ekspertiem, kas iecelti no 2013. gada jūnija, un rezultāti rāda, ka jaunie eksperti ir pareizi aizpildījuši savas elektroniskās interešu deklarācijas,

–  2013. gadā veiktās ex-post pārbaudes par ekspertu interešu konfliktu novēršanu rezultātā tika iegūti nebūtiski atzinumi, kas neietekmē ekspertu līdzdalību Aģentūras darbībās, un tās sniedz Aģentūrai noderīgu informāciju par to, kā turpmāk pastiprināt iekšējo kontroli, vienlaikus nodrošinot pārliecību par Aģentūras rīcības saistībā ar interešu konfliktu novēršanu pamatīgumu;

Komentāri par pārskatu ticamību

4.  ar bažām atzīmē, ka Aģentūra piemēro atšķirīgus atzīšanas kritērijus ieņēmumiem no maksām un ar tām saistītajiem izdevumiem, un to, ka ieņēmumi no pieteikšanās maksas tiek atzīti pēc lineārās metodes noteiktā laika periodā; tomēr norāda, ka ar šādu pieteikumu izvērtēšanu kompetentajās valsts iestādēs saistītie izdevumi tiek uzkrāti, līdz tiek sasniegts konkrēts pakalpojumu sniegšanas starpposma mērķis; uzskata, ka tas ir pretrunā saskaņošanas principam;

5.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūra vēl nav apstiprinājusi savu grāmatvedības sistēmu nemateriālo aktīvu jomā, kas, ņemot vērā ievērojamos ieguldījumus informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) attīstībā, veido būtisku visas uzskaites sistēmas daļu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par uzlabojumiem šajā jomā saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pēcpasākumiem;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

6.  ar bažām atzīmē, ka nolūkā segt paaugstinātās skolas maksas, Aģentūra piešķir saviem darbiniekiem, kuru bērni apmeklē pamatskolu vai vidusskolu, pabalstu, kas ir papildus Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos (turpmāk „Civildienesta noteikumi”) paredzētajam izglītības pabalstam, un tā apjoms 2012. gadā bija aptuveni EUR 389 000; norāda, ka šādi pabalsti nav paredzēti Civildienesta noteikumos, tādēļ Revīzijas palāta tos uzskata par nepamatotiem; tomēr konstatē, ka šāda situācija ir izveidojusies, jo Aģentūras mītnes pilsētā nav Eiropa skolas, un ka papildu pabalstu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret Aģentūras darbiniekiem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

7.  atzīmē, ka Aģentūras 2012. gada budžeta izpildes līmenis I un III sadaļā bija apmierinošs; ar bažām norāda uz pārnesto saistību apropriāciju augsto īpatsvaru II sadaļā — 27 %; norāda, ka tas galvenokārt ir saistīts ar Aģentūras 2014. gadā plānoto pārvākšanos uz jaunām telpām (EUR 4 205 000) un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sistēmu attīstību (EUR 1 596 000);

Saistības un pārnesumi

8.  norāda, ka uz 2013. gadu ir pārnesta mazāka summa nekā 2010. un 2011. gadā; atzinīgi vērtē to, ka pārnesums ir daļēji saistīts ar jauno ēku projektu; atgādina Aģentūrai, cik svarīgi ir ievērot budžeta gada pārskata principu;

Pārvietojumi

9.  ar gandarījumu atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2012. gadā veikto darījumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; uzslavē Aģentūru par veiksmīgu budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

10.  ar bažām atzīmē, ka 2012. gadā Aģentūra noslēgusi vairākus pamatlīgumus par pakalpojumu sniegšanu; pauž bažas par to, ka iepirkuma procedūrā ir konstatēti daži pārkāpumi, kas ietekmē pārredzamības principa ievērošanu;

11.  konstatē, ka ziņojumā par 2012. finanšu gada pārskatiem Revīzijas palāta nav iekļāvusi komentārus par Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

12.  ir gandarīts, ka no pieejamām 590 štata vietām 575 bija aizpildītas, un norāda, ka 2012. gada beigās tika nodarbināti 160 līgumdarbinieki un norīkoti valsts eksperti, kas ir par 17 mazāk nekā 2011. gadā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  atzinīgi vērtē to, ka otro gadu pēc kārtas Aģentūra rīkoja publisku semināru par interešu konfliktiem, kura mērķis bija definēt pareizo līdzsvaru starp to ekspertu objektivitātes nodrošināšanu un neatkarību, kuri iesaistīti Aģentūras darbā, un labākās iespējamās zinātniskās ekspertīzes nodrošināšanu;

14.  norāda, ka Aģentūra pārskatīja politiku par ekspertu interešu konfliktu novēršanu attiecībā uz Zinātniskās komitejas locekļiem un ekspertiem un ka valde minēto politiku varētu apstiprināt 2014. gada martā; aicina Aģentūru šādu pārskatīto politiku pēc tās pieņemšanas iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

15.  atzīmē, ka Aģentūra strādā ciešā sadarbībā ar daudzām pacientu, veselības aprūpes un patērētāju organizācijām, lai ņemtu vērā to viedokļus; aicina Aģentūru pieprasīt visām pacientu, patērētāju un veselības aprūpes organizācijām, ar kurām tā sadarbojas, publiskot finanšu informāciju un veikt interešu konfliktu pārbaudes saistībā ar tām;

Iekšējā revīzija

16.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2012. gadā Aģentūrā veica plānošanas un budžeta darbību revīziju, kā arī pēcpārbaudi par ieteikumiem saistībā ar iekšējās kontroles standartiem, zinātnisko konsultāciju sniegšanu, cilvēkresursu vadību, 2010. gada pēcpārbaudes revīziju un darbības nepārtrauktību Aģentūras veiktajās revīzijās; norāda, ka plānošanas un budžeta revīzijā tika konstatētas Aģentūras stiprās puses ieņēmumu prognozēšanas un uzraudzības jomā un izvirzīti septiņi ieteikumi, divi no kuriem tika novērtēti kā „ļoti svarīgi” un pieci kā „svarīgi”; atzīst, ka Aģentūras vadība pieņēma visus ieteikumus un ka Aģentūra sagatavoja rīcības plānu, ko IAS atzina par atbilstošu; norāda, ka pēcpārbaudē secināts, ka trīs no iepriekšējo revīziju ieteikumiem vēl nav īstenoti, un viens no tiem tika iekļauts zemākā kategorijā –– „svarīgs”;

Darbības rezultāti

17.  prasa, lai Aģentūra –– galvenokārt savā tīmekļa vietnē –– sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(7).

(1) OV C 365, 13.12.2013., 150. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0299.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika